A. 2 Ryttaregården el. Sven Michaels gård, Gård Nr 16- gamla före 1850 och nya därefter

Research och sammanställning Margareta Dahlin och Kent Friman, som också svarar för införandet på hemsida.
Vi tackar särskilt de nuvarande ägarna för Björsgården, Kerstin & Bror Antbäck, med Kerstins anor på sin mors sida från Ryttaregården för tillhandahållandet av handlingar och foton!

Ryttaregården från början ett helt hemman -> förmedlat till 1/2 hemman 1682 -> förmedlat till 1/4 hemman 1691 (egentligen skattelättnader - då markområdet var detsamma)

Flygfoto 1955 - original från Gudrun Ramviken
Flygfoto 1955 - original från Gudrun Ramviken

RUBRIKER FÖR AVSNITTET OM RYTTARGÅRDEN - klicka på länken!
(Rubrikerna kan läsas som sammanfattning av gårdens historia)


RYTTARGÅRDEN FÖRE 1880
- Gårdsnamnet Ryttaregården/Ryttargården
- Ur svenska gods och gårdar 1942
- Ur specialjordeboken 1825 - gårdens tidiga historia
- Sammanfattning av Ryttaregårdens utveckling
- Klicka för att läsa om Ryttaregårdens skiftesdel i Billingeliderna (Ljungstorp)

- Magnus Gabriel De la Gardie ägde Ryttaregården 1652 - 1689

- 1689 tilldelas Västgöta Cavallerie Regemente, Gudhems Compani gårdens avkastning 
   Rusthållargård 1691

- 1770 friköps Ryttaregården av Magnus Larsson, skattegård - 16 år senare fam Andersson
    ägare till 1803

- Ryttaregården 1804 i samband med storskiftet av Klosters by
- Lars Zweigbergk övertar en kort tid Ryttaregården 1810
- I husförhörslängd 1815 tilläggs namnet  'Sven Michaels gård'

- 1848 i skiftesfördelningen står namnet Sven Michaelsgården varav 1/4 mantal
   kronoskatte & 1/4 mantal kronogård; - ägare Herr Regementspastor C. J. Smedmark

- 1860 flyttas husen till tomtplats vid kyrkan - Arrendator Petter Magnusson i Trädgården

- Platsen för Ryttaregårdens kommande placering utmärkt på skalenlig modell från före
   laga skiftet 1853

- Ryttaregårdens mark efter tilldelningen 1853 - med inritade vattenflöden runt om

- 1870 - foto över 'nya Ryttaregården' med hus och ladugård

- 1870 köper en änka Lundgren Ryttaregården - arrenderar ut till familjen Westman

- Några miljöer runt Ryttaregården under 1800-talet

FAMILJEN PETTERSSON ÄGER OCH BRUKAR RYTTARGÅRDEN 1879 - 1960

- 1879 - Ryttaregården i familjen Pettersson ägo 1879 - 1960 - 80 år av familjeägande

- Petterssons bygger Ryttaregårdens stuga vid Kyrkogatan

- 1905 - Ryttaregårdens smedja från sydväst

- 1910 - Varnhems kyrkstig i gränsen till Ryttaregårdens ägor

- Ryttaregården 1915
- Bröllop i Björsgården 1911 mellan nämndemanen Edvard Jansson & Hilda Pettersson - 
   dottern till Anders Petter i brödraskaran på släktbilden

- Brodern till Edvard - Frans Albin Jansson gift med Tekla Emerentia Pettersson - dotter
   till Hemmansägaren Olof August Pettersson i Ryttargården

- 1915 Ryttaregårdens mark och mangårdsbyggnad  från väster

- 1925 - Klostergården avsöndras från Sven Mikaelsgården

- 1927 Ryttaregården tidigt med rinnande vatten inne i huset

- 1930-tal - flygbilder med Kyrkan och Ryttaregården 
- 1955 Ryttaregården - med stor ladugård i vinkel

- 1960 års karta med Ryttaregårdens kvarvarande byggnader

- 1966 - del av Ryttaregårdens odlingsmarker - ladugård rivs

- Karl och Astrid Blixt arrendatorer mellan 1955 och 1971


OLIKA MYNDIGHETER ÄGER RYTTARGÅRDEN FR O M 1960

- 1960 - Gården köps av Kungliga Historie-, Antikvitets- och Vitterhetsakademien -
  Petterssons de senaste privata ägarna - här några årtal i den senare historien:
 - se avsnitt!

- Karta över klostret och Ryttargården -ladugårdens olika epoker av överlevnad 1971 - 1976

- 1976 Riksantikvarieämbetet ansvarar för den antikvariska bedömningen vid arkeolog R.
   Sigsjös utgrävningar vid Ryttaregården 1976 - Undersökningsenheten Rapport 1980

- 1976 - yttre klostermur markerad med kalkstenshällar - Ryttaregårdens sista
    ladugårdsdel nyss riven

- Hela rapporten från Riksantikvarieämbetet och Historiska museers undersökningsverk- 
   samhet 1980:61 kan du läsa här nedan som PDF i olika avsnitt - av arkeolog Ragnar Sigsjö

- 1986 köper staten via Riksantikvarieämbetet Ryttaregården

SVENSKA KYRKAN KÖPER RYTTARGÅRDEN 1990

- 1988 stadsbyggnadsnämnden i Skara avger följande yttrande inför en avstyckning av
   Ryttaregården - köps 1990 av kyrkan;

- Kyrkan köper Ryttargården för att använda som prästgård - Kyrkoherdefamiljen
   Hammar i Prästgården Ryttargården 1991 - 1995

- Kyrkofullmäktige beslutar att sälja Ryttaregården under 2018

- Varnhems församlingsråd argumenterar mot försäljning

- Elisabeth Stålarm tar fasta på tidigare överenskommelser

- Beslutet om fastighetsreglering 1990 kan du läsa som PDF - klicka i avsnittet nedan!


KOMMUNEN HYR RYTTAR- OCH KLOSTERGÅRDEN 2017 - 2022

- Efter diskussioner hyr kommunen både Ryttar- & Klostergård

- Alla intressenter - inte minst Hembygdsföreningen - fyllde området runt Ryttargården
   med aktiviteter

- Ryttargårdens permanenta historieutställning invigdes
- Kommunens hyreskontrakt upphör 22 september 2021 och utställningen flyttas under
   våren 2022 - återinvigs 7 april


ALLA BOENDE PÅ RYTTARGÅRDEN GENOM TIDERNA T O M 1938
- Boende på Ryttaregårdens ägor 1786 - 1938 enligt kyrkböckerna

- Ryttaregårdens stuga vid Kyrkogatan

- Intressant historia kring en av de boende - dömde mördaren Lars Nilsson

Flygfoto 1961

Tavla 1902 efter foto - från Björsgården, Kerstin Antbäck, okänd konstnär
Tavla 1902 efter foto - från Björsgården, Kerstin Antbäck, okänd konstnär

Gårdsnamnet Ryttaregården/Ryttargården

Namnet Ryttaregården är troligen det äldsta namnet på gården i Varnhem. Redan 1523* finns dokument som visar att här fanns en Ryttaregård med uppgift att svara för sex fullt utrustade ryttare till kronans tjänst. Detta innebär att gården var en stor gård inom Klostrets hemman.

* Ur Svenska Gods och Gårdar - dokumentet har inte identifierats eller granskats ytterligare

Rödholm skriver 1785*;
"År 1537 fick Olof Eriksson förläningsbrev på Varnhems kloster, men med det förord, att han skulle rida Kunglig Majestäts färdig däraf med 6 goda rustningar hästar och Glafven." 
*Anm; Möjligen var det då Ryttargården fick sitt namn eller så hade Klostret tidigare haft den skyldigheten gentemot Kronan och skapat Ryttargården och att den uppgiften nu överfördes på den nya 'ägaren'. Ryttargården låg då längre västerut i Klostrets by och flyttades nära kyrkan först 1860.

*Ur boken; Beskrivning över VARNHEMS FÖRSSAMLING omkring år 1785. Utgiven efter manuskript i Sundholmska samlingen i Stifts- och Landsbibilioteket i Skara, utgiven av Hans Sallander via kommittén för utgivande av beskrivning över Västergötland som tillkom 1909 som ett ideellt bokförlag. Texterna tillskrivs prästen i Varnhem Olof Rödholm.

Troligen införs namnet Sven Michaels gård genom mantalslängderna under 1600-talet, då man ofta namnade gården efter den som bodde där. Därefter har de båda gårdsnamnen parallellt använts ända fram till 1900-talet!                                                                        

Gårdens pampiga placering av mangårdsbyggnaderna mitt för Klosterkyrkans västra port tillkom 1860 - det var ett fritt val inom sina egna ägor i samband med att laga skiftet var fastställt 1853. Det blir dåvarande ägare Jägmästare O Friberg som genomför flytten och bygge av hus, uthus och ladugård kring 1860 på sina tilldelade marker. Ägaren dessförinnan var pastor C.J. Smedberg, som var en biskopens man i Varnhem - så kyrkan hade säkert ett finger med i spelet vid etableringen.

Ur svenska gods och gårdar 1942

Klicka på texten för att läsa bättre!

Ur specialjordeboken 1825 - gårdens tidiga historia

Texttolkning;
"Graverat Militie Hemman emellan 1632 och 1652. Är signerat med 1689 års ränta ifrån Grefwe Magnie Donation, har warit helt hemman, men 1/2 gammalt förmedlat november 14 1682 och 1/4  År 1691 efter rannsakning Cavallaristam 1/4 och 1/4 augement No 8 af Gudhems Compani - 1/4 köpt till Skatte af Magnus Larsson för 70 daler silvermynt efter kongli Kammar Collegie Skatte Bref af den 2dra october 1770 - 1/4 i Rote No 327 med 3 riksdaler Taxation."

Sammanfattning av Ryttaregårdens utveckling:

- 1523 - storgård med Ryttarskyldighet för sex fullt utrustade ryttare (* S-A Hallbäck)
- 1632 blev den ett rent Militiehemman - en slags 'arrendegård' med avkastning till Militären
- 1652 donerades gården till Greve Magnus de La Gardie -blev frälse- fortsatt 'arrendegård'
- 1682 fick greven skattelättnad för gården gernom att den förmedlades till halvt hemman
- 1689 reducerad till Kronan, tilldelad Gudhems Compani - delrusthållaregård* 1691
- 1770 friköpt till Skattegård av Magnus Larsson - privatägd gård
- 1860 flyttad
med hustomten mitt för kyrkans västra port (dagens läge)
- 1880 en ägarfamilj Pettersson under nästkommande 80 år
- 1960 köper Kungliga Historie-, Antikvitet- och Vitterhetsakademien gården
- 1986 förs gården över till staten under Rikantikvarieämbetets ansvar
- 1990 tar Skara Pastorat över Ryttaregården med planerad användning som prästgård
- 2017 fattas beslutet av Kyrkofullmäktige att sälja Ryttaregården under 2018

 

* Huvudrusthållargården för Ryttarskapet blev Klostret Borregården

För att läsa om Ryttaregårdens skiftesdel i Billingeliderna (Ljungstorp)
- klicka på länkarna nedan

Magnus Gabriel De la Gardie ägde Ryttaregården 1652 - 1689
- gården brukades genom arrendatorer

Prinsessan Maria Eufrosyne av Sverige med maken Magnus Gabriel De la Gardie – hennes högre börd markeras genom att maken står ett halvt trappsteg ned (målning: Hendrik Münnichhoven 1653). Prinsessan Maria Eufrosyne av Sverige med maken Magnus Gabriel De la Gardie – hennes högre börd markeras genom att maken står ett halvt trappsteg ned (målning: Hendrik Münnichhoven 1653).

Drottning Kristina gav Maria Eufrosyne av Pfalz Höjentorp i Västergötland i bröllopsgåva, som förläning, hennes mormor Maria av Pfalz' favoritegendom, samt ett personligt underhåll 3,000 rdr samt under Kristinas regering varje nyår juveler till 2,000 ä 3,000 rdrs värde. Tidens juridik lät Greven Magnus Gabriel De la Gardie dock vara herre över sin fru och han står oftast som ägare av slottet Höjentorp.

Maria Eufrosyne av Pfalz, född 14 februari 1625 på Stegeborgs slott, Östergötland, död 24 oktober 1687 på Höjentorp, Västergötland, var grevinna av Pfalz och prinsessa av Sverige. Hon var dotter till Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken och Katarina av Sverige, syster till Karl X Gustav och gift med greve Magnus Gabriel De la Gardie.

Vid Karl X Gustavs kröning 1654 fick Maria Eufrosyne titel och status som prinsessa av Sverige. Detta ifrågasattes av en del av adeln. Maria Eufrosyne hade genom äktenskap rätt till  titeln grevinnan  De la Gardie, men hon titulerades allmänt som  "furstinnan"  snarare än som "grevinnan".


Magnus Gabriel De la Gardie, född 15 oktober 1622 i Reval (nuvarande Tallinn), Estland, död 26 april 1686 på Venngarns slott nära Sigtuna, Stockholms län (Uppland), var en svensk greve, riksmarskalk, riksdrots, rikskansler och diktare. Han var son till Jacob De la Gardie och Ebba Brahe. Han ligger begravd tillsammans med hustrun i Varnhems klosterkyrka. Ryttaregården återgick till Kronan efter hans död.

(Wikipedia - bild och text)

1689 tilldelas Västgöta Cavallerie Regemente, Gudhems Compani, avkastningen från gården - Rusthållargård 1691

Wästgöte Cavallerie Regemente  - aktivt 1655 - 1802

Fakta kring Västgöta Regemente:
Västgöta regemente till häst (1628 – 1634)
Västgöra och Dals ryttare (1634 – 1655)
Västgöta kavalleriregemente  (1655 – 1802)
Västgöta linjedragonregemente  (1802 – 1806)
Västgöta dragonregemente  (1806 – 1811)
Västgöta regemente (I 6)  (1811 – 1927)
- lades ner efter 1925 års försvarsbeslut


1691 kom förordningen om rusthållare för Ryttarna. I samband med överförande av skatteinkomsterna och rusthållningen till "Cavalleri Stom N.o 6 af Gudhem" som skapades av  Ryttaregården tillsammans med Borregården 1689 ses 'storleken' över igen och förmedlas (bestäms) till 1/4 mantal. Samma ägor men nu med betydlig skattelättnad.


Från 1694 finns Ryttaregården med i Generalmönsterullorna Majorens Compani under Borregårdens namn - under Första Corporalskapet, Skaraborgs Lähn, Valla socken - Corporalen (befälhavaren)  bodde då i Bohlum; Simmagården i Bjällum och Rusthållaren på Ryttaregården (och Borregården) hette Lars Svensson.

Exempel från rullorna - 1743 hette ryttaren Måns Borman, 26 år gammal och hade tjänat i 3 år. I övrigt är inte ännu soldaterna från generalmönsterrullorna fullständigt sammanställda för Ryttaregårdens del i rusthållet.

1770 friköps Ryttaregården av Magnus Larsson, skattegård
16 år senare fanns familjen Andersson som ägare till 1803


Varnhems husförhörslängd 1786 - 1791
AI:2 1786-1791 AID: v17787.b6.s3

Ryttaregården

Mannen Jacob Andersson, född i Bjellum 1763
Hustru Annicka Larsdotter, född i Sätuna
Dotter Stina, född på platsen 1789
Mannens Syster Caisa Andersdotter, född i Bjellum 1772, utflyttad till Skärv 1789

Dräng Anders Andersson, född på platsen 1766, utflyttad till Simmesgården 1786
Dräng Carl Pehrsson, född i Prestatorp 1764, utflyttad till Ivarstorp 1787
Piga Margareth Svensdotter, född i Tranum 1761, utflyttad till Lundby 1790
Dräng Peter Persson, född i Junkragården 1767,utflyttad till Fogdegården 1790
Dräng Olof Svensson, född i Vestorp 1758
Piga Maria Jonsdotter, född i Lerdala 1764

Mannen Magnus Andersson, född i Öglunda 17, utflyttad med familj till Hålltorp 1790
Hustru Brita Svensdotter, född i Håkantorp
Dotter Stina, född i Lundby 1789

Ryttaregården 1804 i samband med storskiftet av Klosters by

Karta med tillstånd av Lnatmäteriets Historiska kartor Karta med tillstånd av Lnatmäteriets Historiska kartor

Området betecknat med B. (Rödmarkerad i rosa fält) på kartan innefattar Ryttaregården eller Sven Mickelsgårdens hus- och ladugårdsplats inom Klosters By 1804.

Området för 1860 års placering av Ryttaregården mitt för västra kyrkporten ägs vid den här tiden av Björsgården/Gästgivargården och kallas för Gästgiveriets Kyrktomt! Troligen en rest av en tidigare förläggning av Gästgifvaregården alldeles i anslutning till den Västra kyrkporten.

Kanske kan sockenprotokollet 24/4 1767 styrka något av  denna närhet i placeringen till kyrkan: "Stockestraff skall utdömas för de som vistas på Gästgivaregården under gudstjänsten."
(Stig Karlsson, Varnhemsbygden, 2008)

Bybäckens sträckning öster om de flesta mangårdrsbyggnaderna är utmärkt med blått. Man kan se inritad träbro för landsvägen mellan Skara och Skövde.

Lars Zweigbergk övertar en kort tid Ryttaregården 1810

von Zwiegbergk - Ointroducerad Adel 1980 - vapenteckning von Zwiegbergk - Ointroducerad Adel 1980 - vapenteckning

Sergeant Lars Anton von Zveigbergk, född 1783-09-26, inflyttad från Berg 1810,
Hustru Stina Andersdotter Siberg, född i Klostret 1790-02-15
Son Anders Adolph, född i Klostret 1810-12-30
Dotter Christina Helena, född i Klostret 1810-12-30
- utflyttad med hustru och barn till Ving 1812
 

Släkten von Zweigbergk adlades omkring 1500 av kejsar Maximilian I och härstammar från Böhmen, där den nära Prag ägde stamgodset Horcha. Georg von Zweigbergk den yngre (född 1596) gick i svensk krigstjänst och stupade 1641 som överste vid Wolfenbüttel och begravdes i Wismar. Hans fem söner fick den 9 november 1647 under adlig frihet förläning av gods i Ingermanland, som belöning för sin faders tapperhet i strid. Släkten erhöll adelsbrev av Axel Oxenstierna,  men har inte  introducerats  i  Riddarhuset.
I april 2016 uppgav Statistiska centralbyrån att 159 perso-
ner med efternamnet var bosatta i Sverige.                                                                                                   (Wikipedia)

Lars född 1783 av Adolph Von Zweigbergk och Christina Urselia Okman. Lars Anton gifte sig med Christina Siberg. Han dog 1817.

I husförhörslängd 1815 tilläggs namnet  'Sven Michaels gård'

Troligen införs namnet Sven Michels/Michaels gård genom mantalslängderna under 1600-talet, då man ofta namnade gården efter den som bodde där. Därefter har de båda gårdsnamnen parallellt använts ända fram till 1900-talet! I husförhörslängderna hittar vi Sven Michels gård fr o m 1815 parallellet med namnet Ryttaregården.

1848 i skiftesfördelningen står namnet Sven Michaelsgården
varav 1/4 mantal kronoskatte och 1/4 mantal kronogård;
- ägare Herr Regementspastor C. J. Smedmark

Av tilldelningstexten för laga skiftet kan man se bl.a. följande;
- 1848 ägdes gården av Herr Regementspastor C. J. Smedmark, senare pastor i Varnhem och kyrkoherde i Synnerby och bodde i prästgården Varnhem och verkade i Varnhem som Biskopens präst i prebendet Varnhem. En konstruktion för att han skulle kunna vara kyrkoherde, vilket annars inte var möjligt i Varnhem då biskopen var dess egentlige ansvarige genom att Varnhem var en prebendeförsamling företrädesvis med vicepastorer och pastorer. Denna ordning låg fast till 1875 då Varnhem blev egen församling med David Holmberg som kyrkoherde 1879.

Varnhems socken består av byarna Skarke , Klostret och Överbo. Klostret eller Varnhems by var under medeltiden störst och hade enligt jordeboken 1566 elva hemman medan Skarke hade åtta hemman. Skarke socken låg vid medeltidens slut under Varnhems kloster. Även Norra Lundby låg sedan 1467 under klostret. Eggby var annexförsamling till Skarke fram till år 1566, då den förra övertog rollen som moderförsamling, samti­digt som Skarke kyrka övergavs som församlingskyrka till förmån för klosterkyrkan . Efter det att klosterkyrkan genom Magnus Gabriel De laGardies försorg grundligt restaurerats blev Varn­ hem genom kungligt brev år 1695 moderkyrka i pasto­ratet. År 1714 lades pastoratet som prebende under biskopen i Skara.
Från skriften: VALLE HARAD, VASTERGOTLAND Av RALPH EDENHEIM och INGRID ROSELL VOLYM 190 AV SVERIGES KYRKOR, KONSTHISTO RISKT INV ENTAR IUM GRUNDAT AV SIGURD CURMAN OCH JOHNNY ROOSVAL UTGIVET AV RIKSANTIKVARIEÄMBETET OCH KUNGL VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN Almqvist & Wiksell International Stockholm 1982 REDAKTIONSKOMMITTE: ARON ANDERSSON , EVALD GUSTAFSSON , STEN KARLING , R AXEL UNNERBÄCK UTGIVET MED ANSLAG FRÅN HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FORSKNINGSRÅDET

Det har alltid varit ett speciellt förhållande mellan biskopssätet/domkapitlet och Varnhems församling, inte minst fr o m denna 'självständighet' genom utseende av Holmgren som kyrkoherde. Under hans tid utvecklades förhållandet mellan honom som kyrkoherde/Varnhems församling och domkapitlet till ett rent 'krig'!  Läs mer om detta t ex genom att klicka här! (www.ljungstorpshistoria.se)


Carl Jakob Smedmark, född 1801 - död  1870

Ur Skara stifts herdebrev Ur Skara stifts herdebrev

1854 köper Jägmästare O Friberg, f. 1800-06-29 gården -

1860 flyttas hus och ladugård till nya tomtplatsen vid kyrkan
- Arrendator blir först Petter Magnusson i Trädgården

Ägare Jägmästare O Friberg, född i Haddestad 1800-06-29, död 1869-04-03 kom att äga Ryttaregården direkt efter laga skiftets besluts fastställelse och registrering i domstol 1853. 

Därmed blir han den som flyttar Ryttaregårdens hus- och tomtplats inom sina nya ägor till platsen framför kyrkans västra port ca 1860 och bygger hus och ladugård, som han arrenderar och hyr ut.

Klostrets by 1850-tal med 12 gårdar - husetomten för Ryttaregården flyttas till mitt för kyrkans västra port - tidigare Gästgivaregårdens kyrktomt (som syns på kartan med byggnader).

Platsen för Ryttaregårdens kommande placering utmärkt på Nils Lanns skalenliga modell från före laga skiftet 1853

Nils Lanns helt skalenliga modell (2 mm = 1 meter) över Klosters och Överbo byar 1850 är en stor tillgång i förståelsen av hur Varnhem har utvecklats i modern historia. Här ser man att Gästgivaregården hade marken mitt för västra porten innan Ryttaregården fick marken tilldelad genom beslutet i laga skiftet 1853. Tomten kallades i lantmäterihandlingarna för Gästgivaregårdens kyrktomt. Även marken för Klockarebolet ägdes i grunden av Gästgivaregården.

Att Gästgivaregården ägde marken, har sina rötter i att verksamheten bedrevs här under långa tider och alltid funnits i direkt anslutning till Klosterkyrkan, kanske som en fortsättning på Klostrets härbärgeverksamhet.

 

Kanske kan sockenprotokollet 24/4 1767 styrka något av  denna närhet i placeringen till kyrkan: "Stockestraff skall utdömas för de som vistas på Gästgivaregården under gudstjänsten." 

(Stig Karlsson, Varnhemsbygden, 2008)

Ryttaregårdens mark efter tilldelningen 1853
- med inritade vattenflöden runt om

Man kan se att stora delar av den centrala marken i forna Klosters by kom att hamna hos Ryttaregården. Vattenflödena var mycket mer omfattande än dagens.

1870 - foto över 'nya Ryttaregården' med hus och ladugård

Ett av de tidigaste foton som finns från Varnhem! Här fotobehandlat i olika steg av Kent Friman.

Taget 1870 enligt notering av Västergötlands Museum., dvs endast 10 år efter det uppfördes. Troligen är det virke från de tidigare rivna  byggnaderna från den ursprungliga platsen för Ryttaregården, som inte behövts för uppbyggnaden, som ligger i en rak linje från ladugården åt sydost - ungefär i den riktning och plats som den framgrävda yttre klostermuren har synlig idag.

Ryttaregården med hus, uthusbyggnader och ladugård fotograferad från motsvarande senare stickspår ner till Ulunda kalkbrott.

Fotot finns i 'storman' G V Hoflings samling vid Västergötlands Museum - lektor i Skara, veterinär som fotograferade mycket mellan 1850 och 1890 enligt Västergötlands Museums klassificering. Han var en av bygdens första fotografer. I Museets digitala arkiv finns över 600 foton från Skara, Varnhem, Lidköping och många andra platser i länet, liksom ett antal porträtt tagna av Hofling.

- Project Runeberg - 	 	Svenskt porträttgalleri / XXIV:1. Veterinärer (biografier af Josef Svensson) / 29 (1895-1913) Author: Albin Hildebrand
- Project Runeberg - Svenskt porträttgalleri / XXIV:1. Veterinärer (biografier af Josef Svensson) / 29 (1895-1913) Author: Albin Hildebrand

1870 köper en änka Lundgren Ryttaregården
- arrenderar ut till familjen Westman


Ägare Änkefru Minerva Amalia Amanda Lundgren,
född i Rök, Linköping 1832-04-10, inflyttad med barn från Råda 1870,
Dotter Hilda Maria Alexandra, tvilling, född i Råda 1859-01-08
Dotter Evelina Amanda Emerantia, tvilling, född i Råda 1859-01-08
Son Carl Oscar, född i Råda 1862-01-01
Son Otto Emil 1865-10-15
- utflyttad med barn till Skölvene 1871

Hon arrenderar ut Ryttaregården till Fanjunkaren Bataljonsadjutanten vid Kungliga Skaraborgs Regemente; Carl Magnus Westman, född i Varnhem 1839-12-22, inflyttad från Klockaretomten 1871 (låg norr om nuvarande kyrkogård))
Hustru Maria Svensson, född i Sandhem 1848-02-07, inflyttad från Yllestad 1871
Dotter Lillie Charlotta, född i Varnhem 1872-04-24
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1875-02-21
Mamsell Greta Westman, född i Skärv 1797-12-28, inflyttad från Wing 1873, utflyttad till Björsgården 1877-11-05
Syster Ida Maria Westman, född i Varnhem 1850-03-31, inflyttad från Klockaretomten 1871, utflyttad till Segerstad 1875-11-17
- utflyttad med familj/hushåll som arrendatorer av Björsgården 1877-11-05

Några miljöer runt Ryttaregården under 1800-talet

Vattenflödena på i huvudsak Ryttaregårdens mark under första halvan av 1800-talet inritade på laga skifteskartan 1844.

På denna karta över gränsen mellan Ryttaregården och Hammars kvarn kan man se 2 bäckar inritade som korsar varandra med möjligt dämme utritat i den ena bäcken som en 'vattenväxel'. Klart är att det fanns mycket mer vatten än idag för att driva möjligen 2 kvarnar inom detta område.

Ägoutbyten i slutet av 1800-talet mellan Hammars kvarn och Ryttaregården samt Ryttaregården och Öfverbo Sörgården.

Detaljerad karta över Hammars kvarns byggnaders placering 1884 med två tydliga kvarnbyggnader.

Denna karta från 1884 visar ny rågång mot Ulunda ägor efter försäljning av mark för kalkstensbrott, vägen fram till kyrkvägen med bro över bäcken, samt en damm! Kartan framtogs alltså vid Ulundas köp av mark för kalkstensbrott, där vägen (3. & 4.) avsågs vara en avyttringsväg för kalkstensmaterialet.

Tidig bild från kalkstensbrottet nära Hammars Kvarn och på tidigare mark för Ryttaregården/Sven Mikaelsgården.

Bilderna är hämtade från Västergötlands Museums bildarkiv.

1879 - Ryttaregården i familjen Pettersson ägo 1879 - 1960
- 80 år av familjeägande

Bild från Kerstin Antbäck, Björsgården, Varnhem Bild från Kerstin Antbäck, Björsgården, Varnhem

Bild från 1916-17  av en del av familjen Pettersson.

Olof August Pettersson sittande till höger; hemmansägare, f. Berg 1829 30/4 - änkling 1891
- dör på Ryttaregården 1918

Sittande till vä;  Systern Inga Maja
Stående fr vä; Bröderna Karl Pettersson, Anders Petter Pettersson (Ledsgården) och Lars Johan Pettersson.

Ny ägare Ryttargården 1879;
Mannen Olof August Pettersson
, född i Berg 1829-04-30, inflyttad med familj från Horn 1879-10-17
Hustru Maria Kristina Andersdotter, född i Horn 1835-03-18
Son Per August Ludvig, född i Frösve 1860-10-02, se nedan
Dotter Hilma Charlotta, född i Frösve 1864-01-20
Dotter Anna Maria, född i Frösve 1869-03-27
Son Johan Gottfrid Linus, född i Frösve 1872-09-09
Dotter Tekla Emerentia, född i Frösve 1875-04-28 - (Herta Linds moder - Kerstin Antbäcks momor)
Son Karl Wilhelm Bernhard, född i Frösve 1878-04-04

Petterssons bygger Ryttaregårdens stuga vid Kyrkogatan

Fotograf Ludvig Eriksson, Skövde - fotograferad 1892. (Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A71924) Fotograf Ludvig Eriksson, Skövde - fotograferad 1892. (Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A71924)



 

Kyrkogatan på Ryttaregårdens mark - hyrande;
- läs mer om 'Ferma-Tildas saga' - klicka här! - nämndemannahustrun som inget ärvde!

Inhyseshjon Matilda Svensdotter Ferm, född i Varnhem 1850-11-14, änka 1889-11-05,
h.s.f.äkt. Axel Emil Andersson, född i Varnhem 1883-11-16, utflyttad till Trädgården 1898-11-08
h.s. Arvid Edward, född i Varnhem 1887-02-28
son Anders Joel, född i Varnhem 1888-04-04
- utflyttad med barn till Hustru Ingridsgården 1899-11-06

"TrumfaKarlssons" förhyrde också stugan i Varnhem varifrån han flyttade till
Kämpenstorp 1918. Han hyrde denna stuga som jordbruksarbetare för Ryttaregården mellan 1910 och 1918 under tiden de fem barnen med den 2:a hustrun föddes.

Den låg vid Kyrkoallén i Varnhem ett stycke in på höger sida (väster ut) om Klosterdahl, som kom
att bli Varnhems folkskola. Den uppfördes efter 1844 (då den inte finns med på laga skifteskartan) och troligen efter det att Olof August Pettersson köpt Ryttaregården 1879.

1907 - Ryttaregårdens smedja från sydväst

Kyrkan och den omgivande bygden från söder. Söder om och intill kyrkan klosterområdet. Foto H Eriksen 1907, Kyrkan och den omgivande bygden från söder. Söder om och intill kyrkan klosterområdet. Foto H Eriksen 1907,

Närmare i mittan av bilden ligger Ryttaregårdens smedja, byggd på säkert avstånd från mangårds- och ladugårdsbyggnaderna av brandriskskäl.

1910 - Varnhems kyrkstig i gränsen till Ryttaregårdens ägor

I gränsen mellan Junkragårdens ägor och Ryttaregården fans en väl anlagd kyrkstig för besökare som kom från de västra delarna av Varnhem och inte minst tågresenärerna förstås, då den utgick från stationsområdet.

Ryttaregården 1915

RYTTAREGÅRDEN 1915

Sven Michelsgården eller Ryttaregården år 1915
Från höger framför verandan byggd 1870: Hemmansägaren Olof August Pettersson, född 1829 - död 1918. Hans son Karl Wilhelm Bernhard Pettersson, född 1878 med hustrun från 1911 Agda Maria Theresia, född Bjelke 1884 och deras son Karl Olof Anders, född 1912 samt dottern Ingrid Anna Maria född 1915 (1 år) - senare gift Holmberg.

Därefter står Hilma Pettersson och Berta Lövgren. Karl Pettersson, den siste private ägaren, var tekniskt intresserad och något av en tusenkonstnär. Bl a tillverkade han ljusstakar av trä till klosterkyrkan och nyckel till kyrkporten, m m.

Bröllop i Björsgården 1911 mellan nämndemanen Edvard Jansson & Hilda Pettersson
- dottern till Anders Petter i brödraskaran på släktbilden

Bröllopsfoto den 2/5 1911 - Edvard och Hilda Jansson, född Pettersson i Ledsgården - här i Björsgården, Varnhem. Alltså dottern till en av bröderna Pettersson - Ander Petter.


      Brodern till Edvard - Frans Albin Jansson gift med Tekla    
      Emerentia Pettersson
      - dotter till Hemmansägaren Olof August Pettersson

 

Tekla Pettersson gift med Albin Jansson, en broder till Edvard Jansson, mor till Herta gift Lindh, Björsgården. Idag är dottern Kerstin Lindh gift Antbäck och bor i Björsgården, Varnhem - bildkälla
Tekla Pettersson gift med Albin Jansson, en broder till Edvard Jansson, mor till Herta gift Lindh, Björsgården. Idag är dottern Kerstin Lindh gift Antbäck och bor i Björsgården, Varnhem - bildkälla

1915 Ryttaregårdens mark och mangårdsbyggnad  från väster

Klostergården innan klostergård Klostergården innan klostergård

Till vänster syns del av den kyrkstig som gick från stationsområdet gill kyrkogatan.

1925 - Klostergården avsöndras från Sven Mikaelsgården

KARTA FÖR AVSÖNDRING FRÅN SVEN MIKAELSGÅRDEN
 

1925 köper stationsinspektor Otto Rosander, Varnhems station, en markbit utmed Kyrkogatan av dåvarande Klostret Sven Mikaelsgården (idag Ryttaregåren). Han uppför samma år en paviljong för Café-verksamhet byggd för senare påbyggnad till bostad eter hans pensionering.

Av köpekontraktet framgår att köpesumman är 1 935 kronor.

Lägenheten har dessutom rätt att fritt begagna den nuvarande gångstigen till järnvägens område och att lägenheten lämnar fritt tillträde till densamma å sitt område till Kyrkegatan, därjämte har lägenheten rätt till fritt tillträde till den nedanför flytande bäcken på en sträcka av 3 meter räknat från Junkragårdens gräns.

Detta senare handlade bl a om att ge möjligheter till fri sköljning av tvätt i bäckens vatten.

Sigrid Tysk berättade 2013 att hon brukade få gå med tvättgummorna till bäcken för att skölja tvätten.

Köpekontraktet är undertecknat i Varnhem den 25 november 1925 och av fastighetskartan kan man föstå att huset genast hade uppförts - köpekonttraktet kan läsas i sin helhet nedan! Bara klicka på filen!

Säljarna är C. Pettersson och hans maka Agda i Sven Mikaelsgården.

1927 köper de till och avstyckar ytterligare en remsa från samma säljare. Remsan är 5 meter bred i söder och något smalare utmed västra gränsen för lägenheten. Tomten utökas på så sätt med 285 kvadratmeter.

1927 Ryttaregården tidigt med rinnande vatten inne i huset

VATTENRESERVOAR FÖR KLOSTER- OCH RYTTAREGÅRDEN 1927

Stationsinspektor Otto Rosanders köper tillsammans med Carl Pettersson i Sven Mikaelsgården/Ryttaregården mark för vattenreservoar för självtrycksvatten till de båda fastigheterna - bl a då Klostergården 1927! Då marken ligger avsevärt högre upp än själva Klostergården nås ett bra tryck för vattenledningarna.

Tidigt inomhus rinnade vatten i Caféet och till springbrunnarna - se bild ovan! En ovanlig och tidig teknisk bedrift av stationsinspektorn.

Köpekontraktet mellan Otto Rosander/ Carl Pettersson och Elin Vestlind i Överbo Smedsgården undertecknas den 30 mars 1927 och avser ett 42 kvadratmeter stort område som en rektangel på Smedsgårdens mark vari en vattenreservoar innesluts.

Markbiten ligger alltså i hög terräng och reservoaren finns kvar ännu idag (2017) söder om förra landsvägen mellan Skara och Skövde i kurvan mitt emot Timbelund på marken för Överbo 12:14.

I köpeavtalet ingår att för 300 kr får köparen tillgodogöra sig de källor som är belägna i närheten och särskilt dem som finns sydost om jordområdet genom framragande av ledningar och även beträffande avlopp från vattenreservoaren samt nödigt tillträde till densamma.

Säljaren skall också få vatten fritt från reservoaren och för de abonnenter som möjligen kommer att ansluta sig till den ifrågavarande vattenledningen skall köparna till säljaren betala för en var 100 kr, det nu utgrävda Klosterområdet räknas som två abonenter.

1930-tal - flygbilder med Kyrkan och Ryttaregården

1955 Ryttaregården - med stor ladugård i vinkel

1960 års karta med Ryttaregårdens kvarvarande byggnader

Ryttaregården 1960 Ryttaregården 1960

Ännu 1960 fanns den T-formade ladugården kvar vid Ryttaregården och några andra uthus.

1966 - del av Ryttaregårdens odlingsmarker - ladugård rivs

På bilden ser man Ryttaregårdens odlingsmarker 1966 samt att den äldre delen av ladugården just håller på att rivas till höger i bild!

Karl och Astrid Blixt arrendatorer mellan 1955 och 1971

Se fotosida med Bo Ramvikens foton på Karl och Astrid Blixt som arrendatorer av Sörgården - 130 foton!

Du hittar fotosidan genom att -
klicka här!
 
Karl och Astrid Blixt blev arrendatorer 1970 efter att Vingstrands lämnat gården. De var dessförinnan arrendatorer av Ryttaregården, Varnhem.

Formalia;
Karl Johan Evert Blixt, född 1913-10-16, gift 1952-05-03 - han dog i Axvall (Norra Ving) den 15/10 2004.
Astrid Maria Blixt, född 1904-10-03 - hon dog  på Sörgården 13/12 1995

Bröllopet 1952 - tre år innan de arrenderade Ryttaregården

1960 - Gården köps av Kungliga Historie-, Antikvitets- och Vitterhetsakademien - Petterssons de senaste privata ägarna
- här några årtal i den senare historien

1960 - Gården köps av Kungliga Historie-, Antikvitets- och Vitterhetsakademien - Petterssons var de senaste privata ägarna

Karta över klostret och Ryttargården
- visar bla ladugårdens olika epoker av överlevnad 1971 - 1976

Karta framtagen före att Karl Blixt lämnade gården som arrendator 1971, då han använde en del av ladugården. Den mörka delen av ladugården fanns då fortfarande kvar. Den äldre delen i den T-formace ladugården var nu riven. 1976 revs den kvarvarande delen.

1976 Riksantikvarieämbetet ansvarar för den antikvariska bedömningen vid arkeolog Ragnar Sigsjös utgrävningar vid Ryttaregården 1976 - Undersökningsenheten Rapport 1980

Idag är allt återfyllt sedan grävningen 1976, men det är inte fel att påstå att Ryttaregårdens trädgård är fylld av meddeltida lämningar, liksom grunder från modernare tider från byggnader inom Klostrets by.
Här visas endast några exempel ur Rapporten från Ragnar Sigsjö 1980.

Vid utgrävningen fann man medeltida byggnader och en fortsättning på vattenkanalen i riktning från Klostret - se fotot ovan!

Endast några exempel på de lämningar man fann vid undersökningen av Ryttaregårdens trädgård 1976.

1976 - yttre klostermuren markerad med kalkstenshällar
- Ryttaregårdens sista ladugårdsdel är nyligen riven

Den 1976 undersökta yttre klostermuren är här belagd med de kalkstenshällar man använt för att tydliggöra Klosterstadens yttre begräsnning i väster och söder.

Grunden till den sista delen av Ryttaregårdens ladugård syns fortfarande tydligt söder om mangårdsbyggnaden.

Hela rapporten från Riksantikvarieämbetet och Historiska museers undersökningsverksamhet 1980:61 kan du läsa här nedan som PDF i olika avsnitt - av arkeolog Ragnar Sigsjö

Rapporten har delats upp för att enklare kunna laddas ner - det innebär att hänvisningar som finns i en del kan hamna i en efterföljande del. Laddar man ner hela Rapportens 68 sidor får man också helheten!
Tack Vibeke Friman för arbetet med att scanna denna omfattande rapport 2017-07-30!

1986 köper staten via Riksantikvarieämbetet Ryttaregården

1986 - Fastigheten köptes av staten genom Riksantikvarieämbetet.

1988 beslutar stadsbyggnadsnämnden i Skara att avge följande yttrande inför en avstyckning av Ryttaregården;

Stadsbyggnadsnämnden biföll stadsarkitektens yttrande Stadsbyggnadsnämnden biföll stadsarkitektens yttrande




Kyrkan köper Ryttargården 1990 för att använda som prästgård - Kyrkoherdefamiljen Hammar i Prästgården Ryttargården 1991 - 1995

- bild från Anita Hammars album, 2020 - bild från Anita Hammars album, 2020


Anders i det då nyrenoverade köket på Ryttargården.

- bild från Anita Hammars album, 2020 - bild från Anita Hammars album, 2020


Gäster i matsalen med kakelugnen.

Ryttargården fylldes ofta med gäster.

Kyrkofullmäktige beslutar att sälja Ryttaregården under 2018

Kyrkofullmäktige i Skara pastorat har enhälligt beslutat att Ryttaregården i Varnhem skall försäljas under 2018. Fram till dess skall alla som är intresserade av Ryttaregårdens framtida användning kunna samråda och för dialog om fastigheten.

Fastigheten hade då inte brukats som Prästgård som det var tänkt, utan hade hyrts ut till privatpersoner.

Varnhems församlingsråd argumenterar mot försäljning

Ur SKLT digitala upplaga - Publicerad 3 juni 2017 10:20
I sitt överklagande pekar församlingsrådets presidie på att fastigheten ligger mitt i ett medeltida klosterområde, som en isolerad ö på en plats där arkeologiska utgrävningar väntas fortsätta de kommande åren.
— En försäljning till en privatperson innebär att helheten rubbas, säger Carl-Gustaf Lundström.
På 1980-talet köpte Svenska kyrkan fastigheten för att användas som prästgård och en fastighetsreglering behövde göras. Då togs ett beslut av byggnadsnämnden med flera förbehåll, som att det är önskvärt att det är i samhällets ägo. Detta går då kyrkofullmäktige emot när de beslutar om en försäljning, vilket församlingsrådet kritiserar.

Varnhems församlingsråd ser Ryttaregården som en viktig del i utvecklingen av Varnhem, med Kata gård, pilgrimsverksamheten, turismen och församlingsverksamheten.
— Det förutsätter att vi inte låser möjligheterna för framtida utveckling. Vi ser detta som en församlingsverksamhetsfråga och vi vill som församling ha rätt till dialog i frågan innan det avgörs.

Elisabeth Stålarm tar fasta på tidigare överenskommelser

Ur SKLT digitala upplaga - Publicerad 25 maj 2017 14:06

Allt som allt innebär detta att de inblandade parterna: Skara pastorat, Västergötlands museum och Skara kommun, som tecknat avsiktsförklaringen för Kata gård, har ett ansvar att leva upp till. Ett helhetsansvar.
I avsiktsförklaringen står bland annat: ”Parterna ska gemensamt samverka för att utveckla Varnhems attraktionskraft”. I det sammanhanget är det viktigt att inte någon part förhastar sig. Om Skara pastorat genomför snabb försäljning av Ryttaregården skulle det innebära blockering av framtida möjligheter.

Elisabet Stålarm, ledamot Varnhems församlingsråd samt Skara kyrkoråd

Beslutet om fastighetsreglering 1990 kan du läsa som PDF
- klicka nedan!

Efter diskussioner hyr kommunen både Ryttar- & Klostergård

Fr o m september 2017 hyr kommunen Ryttargården och sätter upp en kommunal info-point i turistbyråns regi redan inför sommarsäsongen. Den bemannas med många frivilliga från både lokala kyrkan och Hembygdsföreningen.

Kommunen, Västergötlands Museum och Kyrkan ingår samarbete för att bilda 'Varnhems Utveckling ekonomisk förening'.

Ryttargården hålls öppen varje dag mellan 10.00 - 17.00 och Hembygdsföreningen börjar fylla huset med olika verksamheter.

Ryttaregårdens sal rymde inte den folkskara som dök upp för att lyssna och se bilder från Varnhems historia 2017-07-12 arrangerat av Skarke-Varnhems Hembygdsförening. 75 personer bänkade sig istället i den svala sommarkvällen utomhus för att se och höra Kent Friman berätta om Varnhems historia med utgångspunkt i Ryttaregården med hjälp av kartor och bilder. Delar av föredraget finns samlat här!

Alla intressenter - inte minst Hembygdsföreningen - fyllde området runt Ryttargården med aktiviteter

Några exempel på aktiviteter under åren:
Kata gård och Klosterkyrkan
har haft sina tursitströmmar med ibland särskilda aktiviteter.
Rosenstigen väcktes till liv och kommunen rustade upp med Hembygdsföreningen historiska info-skyltar.
Kulturnatten samorganiserades mellan alla aktiviteter.
En serie föredrag kring Varnhems historia har genomfört varje sommar.
Julaftonpromenad till Ryttargården anordnas varje år av Hembygdsföreningen.
Dahliaföreningen odlade dahlior i massor vid Ryttargården.
Ryttargården var flitigt utlånad till lokala föreningar.
Hembygdsföreningen byggde permanent historieutställning med medel från Sparbanksstiftelsen.

Ryttargårdens permanenta historieutställning invigdes

Kommunens hyreskontrakt upphör 22 september 2021 och utställningen flyttas under våren 2022 - återinvigs 7 april

Kyrkan föreslog en flytt av hela utställningen till Varnhemsgårdens torg, dvs lobbyn utanför stora salen.

Uställningen monterades upp och kunde återinvigas den 7 april 2023.


















 


Boende på Ryttaregårdens ägor 1786 - 1938 enligt kyrkböckerna

Husförhörslängd
Varnhem AI:2 1786-1791 AID v17787.b6.s3
Ryttaregården

Ägare;
Mannen Jacob Andersson, född i Bjellum1763
Hustru Annicka Larsdotter, född i Sätuna
Dotter Stina, född på platsen 1789
Mannens Syster Caisa Andersdotter, född i Bjellum 1772, utflyttad till Skärv 1789

Tjänstefolk;
Dräng Anders Andersson, född på platsen 1766, utflyttad till Simmesgården 1786
Dräng Carl Pehrsson, född i Prestatorp 1764, utflyttad till Ivarstorp 1787
Piga Margareth Svensdotter, född i Tranum 1761, utflyttad till Lundby 1790
Dräng Peter Persson, född i Junkragården 1767,utflyttad till Fogdegården 1790
Dräng Olof Svensson, född i Vestorp 1758
Piga Maria Jonsdotter, född i Lerdala 1764

Ny ägare 1789;
Mannen Magnus Andersson, född i Öglunda 17, utflyttad med familj till Hålltorp 1790
Hustru Brita Svensdotter, född i Håkantorp
Dotter Stina, född i Lundby 1789

Husförhörslängd
Varnhem AI:3 1792-1800 AID v17788.b6.s3
Ryttaregården

Kvarboende ägare;
Mannen Jacob Andersson, född i Bjellum 1763
Hustru Annicka Larsdotter, född i Sätuna
Dotter Stina, född på platsen 1789
Son Johannes, född på platsen 1800
Mns Syster Caisa Andersdotter, född i Bjellum 1772 - återflyttad

Tjänstefolk;
Dräng Olof Svensson, född i Vestorp 1758, utflyttad till Simonsgården 1792
Piga Maria Jonsdotter, född i Lerdala 1764, utflyttad till Torps Säteri 1792
Dräng Eric Gustafsson, född i Överbo 1769, utflyttad till Simmesgården 1793
Piga Britta, född i Berg 1775
Dräng Peter Andersson, född 1759, inflyttad från Ulunda 1793
Piga Cajsa Magnidotter, född i Klostret 1779, utflyttad till Göteborg 1799
Piga Maria Svensdotter, född i Klostret 1771, utflyttad till Prästgården 1796
Piga Maria Andersdotter, född i Häggum 1777, utflyttad till Kyrkebo 1798
Dräng Jonas Persson, född i Klostret, utflyttad till Höjentorp 1798
Piga Cathrina Bengtsdotter, född i Häggum 1778, inflyttad från Häggum

Inhyses vid Ryttaregården;
Hustru Brita Magnidotter, född 1745-05-09
Dotter Annicka, född 1779-05-05

Husförhörslängd
Varnhem AI:4 1800-1815 AID v17789.b7.s3
Ryttaregården

Kvarboende ägare;

Mannen Jacob Andersson, född i Bjellum1763,
Hustru Annicka Larsdotter, född i Sätuna 1757
Dotter Stina, född på platsen 1789
Son Johannes, född på platsen 1800
- fam utflyttad till Kärrtorp 1803

Ny ägare 1803;
Mannen Sven Jönsson, född i Skövde 1770, inflyttad från Ving med hushåll 1804,
Hustru Lena Olofsdotter, född i Ving 1761
Dotter Maria Andersdotter, född i Ving 1787, utflyttad till Sandtorp 1806
Dotter Stina Andersdotter, född i Ving 1790
Dotter Greta, född i Ving 1795
Son Anders, född i Ving 1792
- utflyttad med hushåll till Ulunda 1807

Ny ägare 1810;
Sergeant Lars Anton von Zveigbergk, född 1783-09-26, inflyttad från Berg 1810,
Hustru Stina Andersdotter Siberg, född i Klostret 1790-02-15
Son Anders Adolph, född i Klostret 1810-12-30
Dotter Christina Helena, född i Klostret 1810-12-30
- utflyttad med hustru och barn till Ving 1812

Tjänstefolk;
Piga Cathrina Bengtsdotter, född i Häggum 1778
Dräng Johan Andersson, född i Klostret 1776, inflyttad från Björsgården 1801
Piga Stina Jönsdotter, född i Hjälstad 1792, inflyttad från Broddetorp 1810, utflyttad till Ving 1811
Piga Britta Persdotter, född i Väberga , inflyttad från Kärrtorp 1811, utflyttad till Ving 1812
Piga Maria Svensdotter, född i Klostret 1799-12-24, inflyttad från Boman.. 1811, utflyttad till Ving 1812
Dräng Anders Johansson, född i Klostret 1796-04-25, inflyttad från Kämpet 1811, utflyttad till Ving 1812

Ny ägare 1812;
Mannen Lars Ericsson, född i Nygården 1785-10-05, inflyttad m hustru från Junkragården 1812,
Hustru Maria Andersdotter, född i Klostret 1892-01-13
Son Adolph, född på platsen 1813-11-11, död 1814
- utflyttade till Källegården Amundtorp 1814

Inhyses;
Änkan Greta Larsdotter, född i Ulunda 1744-08-05, inflyttad från Ulfsgården 1811, död 1815
Maria Ericsdotter, född i Nygården 1788-08-20, inflyttad från Pickagården 1811
+ 5 oläsliga

Husförhörslängd
Varnhem AI:5 1815-1836 AID v17790.b8.s3
Klostret Sven Michelsgård eller Ryttaregården

Ny ägare 1814;
Mannen Gunnar Persson, född i Häggum 1786-02-24,
Hustru Stina Svensdotter, född i Klostret 1789-02-18
Dotter Maria Greta, född i Ulfsgården 1809-08-03, utflyttad till Amundtorp 1817
Son Peter Gustaf, född i Klostret 1812-10-22
Son Sven, född i Klostret 1815-04-07
- utflyttad med familj till Fiskaregården 1817

Arrendator;
Brukare Jonas Svensson Hultman, född i Skara 1786-01-17, inflyttad med familj från Härlunda 1819,
Hustru Johanna Maria Jonsdotter, född i Östergötland 1789-09-27
Son Johannes, född i Skara 1813-02-05
Son Eric, född i Härlunda 1816-07-31
Dotter Anna Lisa, född i Klostret 1824-09-18, död 1825
- utflyttade till Skara 1824

Tjänstefolk;
Dräng Anders Eliasson, född i Varnhem 1798-10-23, inflyttad från Nederstegården  Amundtorp 1815, utflyttad till Björsgården 1816
Piga Cajsa Jonsdotter, född i Skövde 1796-12-20, inflyttad från Simmesgården 1816, utflyttad 1817
Son Anders, född på platsen 1819-07-28
Inhyses

Ny arrendator 1824;
Mannen Abraham Jonsson, född i Ving 1770-01-09, utflyttad till Horn 1824
Hustru Britta Jonsdotter, född i Skara 1767-10-10, inflyttad från Skövde med dotter 1824 - död 1929
Dotter Inga, född i Skövde 1767-10-10, utflyttad till Amundstorp 1925
Dräng Jonas Johansson Flink, född i Skara 1795-05-25, inflyttad från Härlunda 1819, utf.till Ödelöten 1820
Dräng Jonas Andersson, född i Klostret 1802-10-31, inflyttad från Ulfsgården 1821, utfl. till Storesäter 1822
Piga Greta Pehrsdotter, f. i Klostret Nygården 1803-06-02, infl. från Nygården 1821, utfl. till Gruvesäter 1823
Dräng Johannes Bengtsson, f.Skövde 1806-01-16, infl.från Skövde 1824, utfl. Klostret Eric Larsgården 1826
Piga Anna Johansdotter, född i Skara 1790-04-03, inflyttad från Härlunda 1819, utflyttad till Ödelöten 1820

Dräng Anders Abrahamsson, född i Skövde 1801-07-12, infl. från Horn 1826,
Hustru Cajsa Ericsdotter, född i Varnhem 1807-03-25
Son Johannes, född i Varnhem 1829-08-22
- utfl. med familj till Horn 1829

Piga Kajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1808-01-11, inflyttad från Löten 1826, utfl. till Ambjörnstorp 1828

Inhyses;
Mannen Johan Larsson, född i Fröjered 1802-03-17, utflyttad med familj till Ändebäcken 1834
Hustru Inga Abrahamsdotter, född i Skövde 1806-11-05
Dotter Britta Maja, född i Varnhem 1826
Son Sven Johan, född i Varnhem 1828-02-22
Dotter Anna Cajsa, född i Varnhem 1833-09-18

Ytterligare tjänstefolk;
Piga Maja Andersdotter, född 1813, inflyttad från Ledsgården 1829, utflyttad till Tranum Storegården 1831

Dräng Eric Andersson, född i Varnhem 1809-04-22, inflyttad från Amundstorp 1830, utfl.till L. L. Lycke 1831
Hustru Cajsa Jonsdotter, född i Skövde 1789-10-12, inflyttad med dotter 1816, utflyttade till Ving 1816
Dotter Maria Pehrsdotter, född i Skövde 1813-04-19

Piga Maria Ericsdotter, född i Nygård 1788-02-20, inflyttad från Pickagården 1816

Ny arrendator;
Mannen Sven Liberg, född i Winköl 1795-08-25, inflyttade med familj från Eggby 1835
Hustru Cajsa Andersdotter, i Varnhem 1795
Son Anders, född i Varnhem 1819
Dotter Stina, född i Varnhem 1823-08-17
Dotter Maria, född i Varnhem 1826-07-05
Dotter Johanna, född i Varnhem 1829-09-09
Son Johannes, född i Varnhem 1834-12-19
Son Gustaf, född i Varnhem 1835-11-15

Inhyses;
Bruk. Mannen Eric Svensson född i Vilske Kleva 1798-02-21, inflyttad från Ulunda 1831
Hustru Johanna Andersdotter, född i Berg 1798-03-21
Dotter Cajsa, född i Varnhem 1828-10-16
Dotter Maja Greta, född i Varnhem 1831
Fader Sven Andersson, född i V Kleva 1756-11-18
Moder Kjerstin Jonsdotter, född i V Kleva 1758-05-14,

Tjänstefolk;
Piga Cajsa Pehrsdotter, född 1804, inflyttad från Tranum 1831, utflyttad till St Löthen 1832
Dräng Anders Andersson, född i Broddetorp 1808-06-14,inflyttad från Gruvesäter 1832, utf. till Löthen 1833
Piga Maja Andersdotter, född i Varnhem 1813-04-25, inflyttad från Ulunda 1835
Dräng Anders Jonsson, född i Varnhem 1815-03-11, inflyttad från And. i Mellomgården 1832,
Andersdotter, född i Varnhem 1813-04-25, inflyttad från Berg 1834

Husförhörslängd
Varnhem AI:6 1836-1846 AID v17791.b7.s3
Sven Mickelsgården eller Ryttaregården

Inhyses;
Änka Maja Jonsdotter, född i Odensåker 1771-10-08, nådehjon - död 1841
Dotter Stina Andersdotter, född 1823, utflyttad till Ökull 1841

Kvarboende brukare;
Mannen Svante Liberg, född i Vinköl 1795-08-25
Hustru Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1795
Son Anders, född i Varnhem 1819, lysning 43, utflyttad till Ulunda 1843,
Dotter Stina, född i Varnhem 1823-08-17
Dotter Maria, född i Varnhem 1826-07-05
Dotter Johanna, född i Varnhem 1829-09-09
Son Johannes, född i Varnhem 1834-12-17
Son Gustaf, född i Varnhem 1835-11-15 - död 1837

Tjänstefolk;
Dräng Carl Fredrik Kling, f. Varola 1822-06-22, in från Upsala (Varnhem) 1844, ut till Eric Larsgården 1844
Piga Cajsa Greta Svensdotter, född i Varnhem 1817, utflyttad till Anders Svensgården Ökull 1838
Piga Maja Andersdotter, f.Varnhem 1811-02-12, inflyttad från Öglunda 1837, utflyttad till socknens slut 1839
Piga Johanna Magnidotter, född i Skövde 1821-12-11, inflyttad från Björsgården Hospitals egendom 1842, lysning 1843, utflyttad till Ulunda 1843,
Dräng Johannes Gunnarsson, född i Gökhem 1822-05-12, inflyttad från Gökhem 1842, åter dit 1843
Dräng Johannes Nilsson, född 1823-09-15, utflyttad till? 1846

Kvarboende inhyses;
Mannen Eric Svensson, född i Vilske Kleva 1798-02-21,
Hustru Johanna Andersdotter, född i Berg 1798-09-21
Dotter Cajsa, född i Varnhem 1828-10-10, utflyttad till Tåbolet 1837
Dotter Maja Greta, född i Varnhem 1831
Moder Kjerstin Jansdotter, född i Vilske Kleva 1758-05-14 - död 1837

Husförhörslängd
Varnhem AI:7 1846-1859  AID v17792.b11.s8
Sven Mickelsgård ½ mtl

Kvarboende brukare;
Mannen Svante Liberg
, född i Vinköl 1795-08-25
Hustru Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1795
Dotter Maria, född i Varnhem 1826-07-05
Dotter Johanna, född i Varnhem 1829-09-09
Son Johannes, född i Varnhem 1834-12-17
- familjen utflyttad till Eric Larsgården 1849

Tjänstefolk;
Piga Stina Andersdotter Asp, f. Varnhem 1832, inflyttad från Fiskaregården 1848, utflyttad till Kyrkebo 1849
Dräng Anders Johan Thunberg, f.Varnhem 1829-09-25, inflyttad från Korsgården 1846, utflyttad till Ulunda 1848
Dräng Johan Gunnarsson, född i Varnhem 1824-07-30, in Eric Olofsgården 1847, ut till Redsvenstorp 1848
Dräng Johan Johansson Kling, född i Varnhem 1828-09-02, inflyttad från Dotebo 1848, utflyttad 1849

Ny Arrendator;
Mannen Anders Nilsson, född i Häggum 1799-06-07, inflyttad med familj från Ulunda 1848,
Hustru  Jonsdotter, född i Broddetorp 1801-10-25
Dotter Johanna, född i Broddetorp 1826-03-10
Dotter Anna Beata, född i Broddetorp 1831-01-25
Son Nils Johan, född i Varnhem 1834-02-15
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1841-04-02
- utflyttad med familj till Falköping 1850

Dräng Olaus Nilsson, född i Varnhem 1812-06-14, inflyttad från Ulunda 1848, åter till Ulunda 1850

Ny ägare 1851;
* Mannen Lars Nilsson, född i Ölmstad 1814-03-04, in med hustru från Ölmstad 1851
Hustru Christina Larsdotter, född i Ölmstad 1828-03-22
Dotter Maria, född i Varnhem 1853-12-03, död 1854
Dotter Mathilda Charlotta, född i Varnhem 1855-03-04
- utflyttad med familj till Ölmstad 1854

Tjänstefolk;
Piga Lotta Isaksdotter, f.Fägre 1829-01-16, infrån Ulfsgården 1853, utflyttad till Sven Mickelsgården 1854
Gossen Johan Petter Wallgren, född i Jönköping 1837-02-04, in från Jönköping 1852, utflyttad 1854
Dräng Anders Johansson, född i Varnhem 1822-01-15, infrån Backa 1852, ut till Svenmickelsgården 1854
Dräng Adolf Månsson, född 1817-01-20 utflyttad till Gästgivargården 1852
Piga Johanna Svantesdotter, f. Varnhem 1829-09-09, infrån Eric Larsgården 1851, ut till Ivarsgården 1853

* Lyssna gärna på historien om Lars Nilsson, som dömdes till halshuggning för mord men till slut sattes på livstids fästning och som benådades efter 7 år. Flyttade till Ryttargården 1851 och hämtade dit sin oäkta son Johan Petter Wallgren med fängelsepigan i Jönköping efter hennes död i kolera.

Arnold Sigonius skriver: Mördaren skötte sig väl på fängelset. MEN.....
Först satt han under utredningstiden på fängelset i Jönköping Där fanns en fängelsepiga som hette Wallgren och de fick sonen Johan Petter 1837! Så även på fängelse var det kärlek. Övervakningen var nog slapp. Denne son adopterade Lars Nilsson senare i sitt äktenskap. Denne man var dräng hos sin far i Varnhem och följde med tillbaka till Ölmstad, När de flyttade körde de med flera hästforor över isen från Hjo till Gunneryds rast. I fororna fanns familjen och lite tjänstfolk och även en del lantbruks-inventarier!!!

Sonen Johan Petter Wallgren gjorde verkligen en livsresa!. Från ett fängelsebarn till att senare bli en av de ledande när Missionsförsamlingen startade med missionshus i Ölmstad. Han ägde olika gårdar i Ölmstad först Kullen, sen Evert Wilhelmssons gård, senare en gård i Bröttjemark by. Han fick elva barn och flera utvandrade till Nord America.


Klicka gärna på länken (42 min podcast); "Lars Nilsson - en öfverlevare" efter skrift av  Roland Saarinen
Mycket intressant!

Husförhörslängd
Varnhem AI:9 1854-1862  AID v17794.b11.s4
½ mtl Sven Mickelsgården (nu har laga skiftet vunnit laga kraft fr o m 1853)

Ny Ägare 1854;
Jägmästare O Friberg
, född 1800-06-29
Arrendator
Petter Magnusson i Trädgården

Inhyses;
Änkefru Margareta Ekman född Ström, f.Forsmark 1789-10-08, in från Torp 1859, utflyttad till Skövde 1861

Tjänstefolk;
Piga Stina Cajsa Larsdotter, f.Härlunda 1829-03-06, inflyttad från Härlunda 1855, utflyttad till Backa 1856
Piga Maja Greta Eriksdotter, f. Varnhem 1831-10-14, in Hustru Ingridsgården 1855, ut Gästgivargården 1856
Dräng Carl Wilhelm Förberg, f.Varnhem 1838-04-07, infrån Junkragården 1855, ut till Junkragården 1856
Dräng Johannes Andersson, född i Varnhem 1825-08-12, in från Klostret Simonsgård 1856, åter dit 1857
Dräng Lars Johan Carlsson Quick, född i Varola 1838-09-27, in  Överbo Sörgården 1856, ut Broddetorp 1857
Piga Maria Stina Andersdotter, f. Varnhem 1827-08-03, in Hålltorp Storekullen 1856, utf Hålltorp 1857
Dräng Gustaf Nilsson, född i Varnhem 1826-08-15, inflyttad från Hålltorp Storekullen 1856, åter dit 1857
Dräng Carl Johan Svensson Linder, född i Varnhem 1834-03-29, in Broddetorp 1857, ut Trädgården 1858
Piga Henrietta Hagelin, född i Rök 1835-01-13, inflyttad från Ödeshög 1857, åter dit 1859
Dräng Adam Johansson, född i Broddetorp 1839-02-27, inflyttad från Broddetorp 1857, åter dit 1858
Piga Carolina Carlsdotter, född i Varnhem 1833-03-14, in från Späckatorp 1857, ut till Gruvesäter 1858
Not.
Dömd vid Valle Häradsrätt 1854 för förfalskningsbrott.
Dräng Lars Gustaf Eriksson, född i Versås 1823-06-07, inflyttad från Varola 1858, åter dit 1859
Piga Anna Stina Andersdotter, född i Öglunda 1841-01-09, in från Bockaskede 1858, ut till Skövde 1859
Gossen Johannes Andersson, född i Varnhem 1843-10-23, in från Doterbo 1858, ut till Lundby 1860

Inhyses;
Änka Anna Brita Otter född Lund, född i Berg 1790-10-18

Husförhörslängd
Varnhem AI:10 1862 - 1869 AID v17795.b11.s6
½ mtl Sven Mickelsgården

Ägare Jägmästare O Friberg, född i Haddestad 1800-06-29, död 1869-04-03

Tjänstefolk;
Dräng Pehr Wilhelm Larsson, född i Segerstad 1848-03-26, inflyttad från Segerstad 1866, utflyttad till Hålltorp 1867
Piga Elisabeth Pehrsdotter, född i Varnhem 1843-04-09, inflyttad från Kvarngården Ökull 1862, åter dit 1863
Piga Brita Maja Larsdotter, född i Dala 1838-01-28, inflyttad från Väring 1863, utflyttad till Stockholm 1864
Piga Inga Eriksdotter, född i Broddetorp 1836-09-03, inflyttad från Pickagården 1864, gift m drängen nedan 1868
Piga Anna Lisa Johansdotter, född i Varnhem 1850-02-04, inflyttad från Ulunda 1867, utflyttad till Fjället Ulunda 1869
Dräng Anders Johansson, född i Rådene 1836-03-05, inflyttad från Dala 1865, utflyttad till Häggum 1866, åter från Häggum 1867.
Dotter Amanda Henrika, född i Varnhem 1869-03-17

Arbetare;
Arbetskarl Gustaf Otter, född i Ving 1820-01-26, inflyttad med hustru från Höjentorp 1862,
Hustru Cajsa Pettersdotter, född i Härene 1819-08-22
- utflyttad med hustru till Klostret Trädgården 1863

Arbetskarl Carl Andersson Ullberg, född i Varnhem 1839-05-03, inflyttad från Slottet 1868

Inhyses;
Änkefru Anna Brita Otter, född Lund, född i Berg 1790-10-18

Nu registeras för första gången Ryttaregårdens intäkter på skiftet i Billingeliderna
- klicka på rubrikerna för att se mer om dessa!


Intäkt (Sandbäcken);
Ägare Anders Sandblad, född i Berg 1821-11-19, utflyttade till Storegården Sandtorp 1864
Hustru Maria Gustafsdotter, född i Varnhem 1816-08-26

- med flera boende under denna tid! Se klickbara länken ovan!

Jordlägenhet Löfåsen;
Ägare Johannes Andersson, född i Skövde 1810-01-15, inflyttad med familj 1864-11-15
Hustru Cajsa Lisa Eriksdotter, född i Skövde 1814-01-04
Son Carl Petter, född i Varnhem 1850-04-02, utflyttad till Ving 1866
Dotter Inga Gustafva, född i Varnhem 1854-09-01
 

Husförhörslängd
Varnhem AI:11 1869-1880 AID v17796.b13.s5
½ mtl Sven Mickelsgården

Ny ägare 1870:
Änkefru Minerva Amalia Amanda Lundgren, född i Rök, Linköping 1832-04-10, inflyttad med barn från Råda 1870,
Dotter Hilda Maria Alexandra, tvilling, född i Råda 1859-01-08
Dotter Evelina Amanda Emerantia, tvilling, född i Råda 1859-01-08
Son Carl Oscar, född i Råda 1862-01-01
Son Otto Emil 1865-10-15
- utflyttad med barn till Skölvene 1871

Ny arrendator 1871;
Fanjunkaren Bataljonsadjutanten vid Kungliga Skaraborgs Regemente
Carl Magnus Westman
, född i Varnhem 1839-12-22, inflyttad från Klockaretomten 1871,
Hustru Maria Svensson, född i Sandhem 1848-02-07, inflyttad från Yllestad 1871
Dotter Lillie Charlotta, född i Varnhem 1872-04-24
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1875-02-21
- utflyttad med familj till Björsgården 1877-11-05

Mamsell Greta Westman, född i Skärv 1797-12-28, in från Wing 1873, uttill Björsgården 1877-11-05
Syster Ida Maria Westman, f. Varnhem 1850-03-31, in Klockaretomten 1871, uttill Segerstad 1875-11-17

Tjänstefolk;
Dräng Johannes Andersson, född i Skärv 1820-06-02, in från Ulunda 1874, utflyttad till Borregården 1875
Piga Anna Lindberg, född i Tunhem 1856-04-25, in från Tunhem P-län 1874, ut till Vänersborg 1875-10-20
Piga Lotta Andersdotter, född i Lerdala 1853-02-25, inflyttad från Ving 1875, utflyttad till Skara 1877-11-03
Oäkta son Carl Johan, född i Skärv 1876-07-01
Piga Sofia Ax, född i Lundby 1851-05-09, inflyttad från Björs el. Gästgivargården 1875, ut till Fröslunda 1876

Arbetare;
Statkarl Per Johan Jonsson, född i Skarke 1847-10-14, gift 1876-11-05, in från Backa 1876,
Hustru Kajsa Larsdotter, född i Eggby 1835-09-25, inflyttad från Eggby 1876
- utflyttad med hustru till Ulfsgården 1878

Statkarl Anders Bohlin, född i Jung 1845-05-19, gift 1873-05-04, in med familj från Simmesgården 1876,
Hustru Gustafva Maria Svanqvist, född i Ryd 1849
Son Karl Gustaf, född i Skövde 1873-03-09
- utflyttad med familj till Eggby 1877

Inhyses;
Änkefru Anna Brita Otter, född Lund, född i Berg 1790-10-18 - död 1871-11-10

Ny ägare 1879;
Mannen Olof August Pettersson, född i Berg 1829-04-30, inflyttad med familj från Horn 1879-10-17
Hustru Maria Kristina Andersdotter, född i Horn 1835-03-18
Son Per August Ludvig, född i Frösve 1860-10-02, se nedan
Dotter Hilma Charlotta, född i Frösve 1864-01-20
Dotter Anna Maria, född i Frösve 1869-03-27
Son Johan Gottfrid Linus, född i Frösve 1872-09-09
Dotter Tekla Emerentia, född i Frösve 1875-04-28
Son Karl Wilhelm Bernhard, född i Frösve 1878-04-04

Tjänstefolk;
Dräng Carl Petter Johansson, född i Varnhem 1850-04-02, inflyttad från Ving 1869, ut till Pickagården 1870. Not. låtit d 13 Aug. 1870 såsom sin hustru kyrktaga Pigan Inga Maria Jonsdotter i Gatebo Skärv .
Piga johanna Christina Andersdotter, född i Råda 1849-08-11, inflyttad från Råda 1870, ut till Skölvene 1870
Piga Betty Larsdotter, född i Råda 1850-12-27, inflyttad från 1870, utflyttad till Skölvene 1871
Piga Inga Stina Jonsdotter, född i Häggum 1843-11-12, inflyttad från Ulunda 1869, ut till Kinnared 1870
Piga Anna Charlotta Larsdotter, född i Varnhem 1848-12-01, in från Skövde 1870, ut till Kleven Ängarås 1871
Piga Maria Charlotta Johansdotter, född i Varnhem 1851-04-13, in från Hålltorp 1871, ut till Hålltorp 1872
Dräng Johannes Andersson, född i Skärv 1820-06-02, inflyttad från Ving 1871, utflyttad till Ulunda 1872
Dräng Emanuel Gustafsson, född i Valstad 1842-08-18, inflyttad från Yllestad 1871, ut till Fogdegården 1872
Piga Anna Sofia Johansdotter, född i Valstad 1850-01-08, inflyttad från Sandhem 1871, ut till Habo 1872
Piga Mathilda Lovisa Lenberg, född i Säter 1854-02-25, inflyttad från Skövde 1872, utflyttad till Ving 1873
Piga Kajsa Lisa Johansdotter, född i Skarke 1852-03-16, inflyttad från Skövde 1872, utflyttad till Habo 1873
Dräng Per Gustaf Bergman, född i Lundby 1846-11-24, in från Prästgården Skarke 1873, ut till Åsle 1874

Arbetare;
Statdräng Anders Johansson, född i Varnhem 1836-03-05,
Hustru Inga Eriksdotter, född i Broddetorp 1836-09-03, - död här 1870-07-20
Dotter Amanda Henrika, född i Varnhem 1869-03-17
- ut med dotter till Smedsgården 1871

Tjänstefolk;
Piga Johanna Pettersdotter, född i Eggby 1853-10-07, in från Borregården 1873, ut till Rökstorp 1874
Piga Maja Lena Andersdotter, född i Lerdala 1849-09-16, inflyttad från Sandtorp 1873, ut till Skövde 1874
Piga Johanna Christina Andersdotter, född i Råda 1849-05-11, in från Sandtorp 1870, ut till Kinnared 1871

I socknen skriven;
Anna Catharina Larsdotter, f.Råda 1838-04-24, in  från Lidköping 1870, ut till Lundby Nils Olofsgården 1872
Piga Augusta Charlotta Gustafsdotter, född i Ving 1855-12-02, infrån Ving 1873, utflyttad till Ulunda 1875
Piga Anna Charlotta Karlsdotter, född i Skånings Åsaka 1857-04-15, in Ving 1876, ut till Fogdegården 1877
Dräng Alfred Johansson, född i Eggby 1855-01-07, inflyttad från Lundby 1876, utflyttad till Björsgården 1877

Dräng Johannes Jonsson, född i Varnhem 1839-10-27, inflyttad från Prästgården 1872, I socknen 1873,
Hustru Stina Kajsa Pettersdotter, född i Bolum 1842-09-06, inflyttad från Prästgården 1874
- utflyttad med hustru till Vårfruhem 1874

Kvarboende;
Arbetskarl Carl Ullberg, född i Varnhem 1839-06-03,
Son Carl Rickard, född i Varnhem 1874-02-19

Arbetskarl Anders Gustaf Johansson, f.Ryd 1842-01-07, in Hålltorp 1871,
Hustru Inga Stina Jonsdotter, född i Häggum 1843-11-12, inflyttad från Kinneved 1871
Dotter Johanna Mathilda, född i Varnhem 1873-01-19
- familjen ut till Storekullen 1874

Trumslagare Otto Jonsson, f.Ransberg 1849-11-05, in med hustru/son från Överbo Smedsgården 1874
Hustru Kristina Larsdotter Skarp, född i Varnhem 1835-07-24
Son Karl Oskar, född i Varnhem 1872-11-26
Dotter Elin Josefina, född i Varnhem 1875-11-16

Hyr;
Piga Amanda Sofia Andersson, född i Varnhem 1843-08-25, inflyttad med barn från Gästgivargården 1873
Hennes oäkta barn Sven August, född i Skövde 1867-09-02
Dito Emil Werner, född i Varnhem 1873-04-16
- utflyttad med barn till Överbo Nohlgården 1878-10-21

Husförhörslängd
Varnhem AI:12  1880-1895 AID v17797.b18.s10
½ mtl Sven Mikaelsgården

Kvarboende ägare o brukare;
Mannen Olof August Pettersson, född i Berg 1829-04-30
Hustru Maria Kristina Andersdotter, född i Horn 1835-03-18 - död 1891-10-19
Son Per August Ludvig, född i Frösve 1860-10-02, utflyttad till Ängerås Kaptensboställe 1888
Dotter Hilma Charlotta, född i Frösve 1864-01-20
Dotter Anna Maria, född i Frösve 1869-03-27
Son Johan Gottfrid Linus, född i Frösve 1872-09-09
Dotter Tekla Emerentia, född i Frösve 1875-04-28
Son Karl Wilhelm Bernhard, född i Frösve 1878-04-04

Svärfader Anders Andersson, född i Horn 1805-07-19, inflyttad från Horn 1881, - död 1886
Svärmoder Änka Ingrid Larsdotter, född i Säter 1811-08-12

Tjänstefolk;
Dräng Johan August Karlsson, född i Eggby 1861-08-29, inflyttad från Eggby, ut till Acklinga 1882-10-19
Piga Katarina Bergsten, född i Öglunda 1857-07-05, in Skånings Åsaka 1880, utflyttad till Öglunda 1881
Dräng Carl Otto Lundgren, f. Varnhem 1873-03-02, in Ledsgården 1888, ut till N Amerika 1891-11-06
Piga Maria Kristina Larsson, f. Lidköping 1874-09-05, in Lidköping 1893-11-11, ut till Lidköping 1894-04-24

Hyr;
Organisten Karl August Hedén, f.Nyed Värmland 1858-06-13, gift 1890-04-07, in med fam 1893-05-02,
Hustru Johanna Bernhardina Lundin, född i Lidköping 1862-06-06
Dotter Agnes Eleonora, född i Nyed 1892-07-26
Son Gustaf Hadar, född i Varnhem 1893-10-23
- utflyttad med familj till … 1894
 

Församlingsbok
Varnhem AIIa:1 1895-1922 AID v246286.b10
½ mtl ägare Sven Miakelsgården

Kvarboende ägare och brukare;
Mannen Olof August Pettersson, född i Berg 1829-04-30 - död 1918-02-07
Son Per August Ludvig, född i Frösve 1860-10-02, utflyttad till N Amerika 1916-02-15
Dotter Hilma Charlotta, född i Frösve 1864-01-20 - död 1917-03-14
Dotter Anna Maria, f.Frösve 1869-03-27, ut N Amerika 1903-01-04, åter - ut till N Amerika 1907-05-17
Son Johan Gottfrid Linus, född i Frösve 1872-09-09, utflyttad till N Amerika 1902-03-11
Dotter Tekla Emerentia, f.Frösve 1875-04-28, gift 1909-02-16, ut med dotter till Lundby 1909-05-18
hennes dotter Herta Julia Kristina, född i Varnhem 1909-05-07

Ny brukare och senare ägare;
Son Karl Wilhelm Bernhard, född i Frösve 1878-04-04, gift 1911-11-14
Hustru Agda Maria Teresia Bjelke, född i Skövde 1884-03-18, inflyttad från Skövde 1911-11-29
Son Karl Olof Anders, född i Varnhem 1912-09-07
Dotter Ingrid Anna Maria, född i Varnhem 1915-02-20
Dotter Gunhild Agda Charlotta, född i Varnhem 1921-05-12

Tjänstefolk;
Piga Helga Matilda Alfredsdotter, född i Säter 1891-02-13, infrån Säter 1912-11-12, ut till Säter 1913-10-24
Dräng Oskar Mentzer, född i Eggby 1892-01-22, inflyttad från Ulunda 1912, utflyttad till Eggby 1913-12-11
Dräng Johan Henning Persson, f.Frösve 1884-08-03, infrån Lundby 1911, ut till Dunagård Ängarås 1912
Dräng Henning Karlsson, född i Gudhem 1892-07-27, in Lundby 1911-11-22, utflyttad till Ulunda 1911
Piga Sofia Sträng, f. Varnhem 1885-07-04, in med son från Junkragården 1910, ut till Sörgården Överbo 1911
o.ä. son Karl Magnus, född i Varnhem 1909-04-13
Dräng Gustaf Robert Johansson, född i Varnhem 1889-06-04, in från Dunagård Ängarås 1909, åter 1910
Piga Gerda Maria Andersson, född i Berg 1893-02-13, in Skeby 1909-11-27, ut till Dunagård Ängarås 1910
Dräng Gustaf Erik Fält, f. Varnhem 1876-09-28, in Överbo Sörgården 1907, ut till Eggby 1908-11-23
Dräng Johan Oskar Wass, f.Varnhem 1988-08-25, in från Ulunda 1904, ut Sthlm, Göta Livgarde 1906-10-22
Dräng Sven Fredrik Svensson, f. Våmb 1886-07-15, in Backa Grönhagen 1903-11-26, ut Redsvenstorp 1904
Dräng Karl Oskar Natanael Ahlgren, f. Skövde 1887-01-20, in Eggby 1903-08-25, ut Skövde 1903-10-22
Dräng Axel Zameo Fält, f. Varnhem 1872-06-11, in Stenslund Hålltorp 1902-11-12, åter dit 1903-10-24
Piga Ellen Johansson, född i Bolstad 1896-04-14, inflyttad från Bolstad 1914-12-31
o.ä.s. Karl Gustaf, född i Varnhem 1915-04-24
- utflyttad med son till Bolstad 1915-05-07
Dräng Ernst Viktor Lindqvist, född i Valtorp 1895-11-19, in Götene 1914-03-01, ut Lundby 1914-11-18
Dräng Erik Villehad Nilsson, född i N Lundby 1897-08-29, in Lundby 1914, ut till Lundby 1917-12-11

Änka Ingrid Larsdotter, född i Säter 1811-08-12 - död 1897-02-27

Kyrkogatan på Ryttaregårdens mark (se bild nedan!)
Hyr - läs mer om Ferma-Tildas saga - klicka här!
Inhyseshjon Matilda Svensdotter Ferm, född i Varnhem 1850-11-14, änka 1889-11-05,
h.s.f.äkt. Axel Emil Andersson, född i Varnhem 1883-11-16, utflyttad till Trädgården 1898-11-08
h.s. Arvid Edward, född i Varnhem 1887-02-28
son Anders Joel, född i Varnhem 1888-04-04
- utflyttad med barn till Hustru Ingridsgården 1899-11-06

Hyrande Kyrkogatan;
Smed Axel Linus Timberg
, född i Varnhem 1875-11-04, in m. familj Överbo Smedsgården 1899-11-06,
Hustru Anna Charlotta Larsson, född i Lerdala 1874-04-28,
Dotter Hulda Josefina, född i Varnhem 1897-04-16,
Dotter Hildur Maria, född i Varnhem 1898-09-30
Dotter Elsa Viktoria, född i Varnhem 1900-06-21
- åter till Överbo Smedsgården 1901-11-11

Hyr på Kyrkogatan;
Skomakare Johan Erik Johansson Forsbäck, född i Bolum 1869-04-24, inflyttad från Bolum 1903-10-30, utflyttad till Överbo Smedsgården 1906

Hyr på Kyrkogatan - 'Trumfa-Karlsson';

Sten- o. jordbruksarb.  Karl Alfred Karlsson, född i Tråvad 1868-12-28, gift 1909-03-07,
inflyttad med hustru och två barn från Saleby 1910-08-12,
Hustru Hilma Johansdotter, född i Saleby 1875-03-23
mannens son Karl Erik, född i Brännkyrka Sthlm 1903-08-11
Gemensamma barn;
Dotter Karin Maria, född i Saleby 1909-08-06
Son Sven Olof, född i Varnhem 1910-09-01
Dotter Elsa Margareta, född i Varnhem 1912-10-16
Dotter Aina Linnea, född i Varnhem 1914-01-26
Dotter Tyra Elisabet, född i Varnhem 1917-11-20
- familjen utflyttad till Kämpenstorp Hålltorp (Ljungstorp) 1918

Inhyses;
F d Korpral Johannes Appelgren, född i Gudhem 1834-01-23, änkling 1872-03-20, inflyttad från Stockholm, Storkyrkoförsaml. 1903-04-08 - död 1905-06-23

Deljordägare i Ryttaregården;
Biodlare Per August Ludvig Pettersson, född i Frösve 1860-10-02, inflyttad från N Amerika 1920-04-06

Ryttaregårdens stuga vid Kyrkogatan

"TrumfaKarlssons" förhyrda stuga i Varnhem varifrån han flyttade till Kämpenstorp 1918. Han hyrde denna stuga som jordbruksarbetare för Trädgården mellan 1910 och 1918 under tiden de fem barnen med den 2:a hustrun föddes.

Den låg vid Kyrkoallén i Varnhem ett stycke in på höger sida (söder ut) om Klosterdahl, som kom att bli Varnhems folkskola. Den uppfördes efter 1844 (då den inte finns med på laga skifteskartan).
Fotograf Ludvig Eriksson, Skövde - fotograferad 1892.
(Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A71924)

Stugan revs troligen inför Kungabesöket med anledning av återinvigning av renoverad kyrka 1923.

Foto Ryttaregården med Kyrkogatans hus - foto Verner Hilder 1878! Foto Ryttaregården med Kyrkogatans hus - foto Verner Hilder 1878!

Här kan man se Kyrkogatans hus på foto 1878!



Här en senare bild av Anders Roland 1910, där husets läge också kan bestämmas!

Församlingsbok
Varnhem 1922-1938 AID v246287.b1930.s182

Ny Ägare o br.
Hemmansägare Karl Wilhelm Bernhard Pettersson, född i Frösve 1878-04-04, gift 1911-11-14
Hustru Agda Maria Teresia Bjelke, född i Skövde 1884-03-18
Son, jordbruksarb.  Karl Olof Anders, född i Varnhem 1912-09-07
Dotter Ingrid Anna Maria, född i Varnhem 1915-02-20
Dotter Gunhild Agda Charlotta, född i Varnhem 1921-05-12

Inneboende;
Vice pastor Karl Emil Johan Lindh, f.Nykyrka 1903-09-16, in från Sventorp 1928, ut Forshem 1929-12-04

Jordbr. arb. Johan August Larsson, född i Varnhem 1856-01-02, in Fogdegården Blomberg 1929-12-12, utflyttad till Ålderdomshemmet 1931-12-05. Not. omyndigförklarad 1920-01-15

Hyr på Kyrkogatan;
F d hemmansägare Karl Ferdinand Kjellander, född i N Lundby 1876-06-04, inflyttad med hushållerska från N Lundby 1925, utflyttad med hushållerska till Skövde 1931-07-31
Hushållerska Matilda Svensson, född i Vättlösa 1865-07-25

Ludvigsberg byggs av Ludvig Pettersson;
Husägare, biodlare Per August Ludvig Pettersson, född i Frösve 1860-10-02,
- död 1932-08-29 pga. skador orsakade av en påkörande motorcykel

Hyr på Ryttargården;
Oskar Sigfrid Lövgren, född i Varnhem 1877-10-09, inflyttad från Nebraska Omaha 1928-07-20, Äktenskapsbetyg enl. attest av Oskar Wenstrand. Pastor , Sv. Russian Church 1910-03-16

Delägare;
Hustrun Anna Maria Pettersson
, född i Frösve 1869-02-27, gift 1915-03-16  

Tjänstefolk;
Hembiträde Elejsa Linnea Åberg, född i Skärv 1904-04-01, inflyttad från Skärv 1921-12-01, ut till Skjehem
Dräng Karl Johan Verner Larsson, född i Kungslena 1892-08-06, in Forsby 1922-11-29, ut till Våmb 1925-11-21
Dräng Erik Allan Bernhardsson, född i Stenstorp 1909-03-30, in N Ving 1924-12-18, ut till N Lundby 1925-11-26
Dräng Nils Gustaf Ljungström, född i Stockholm Kungsholm 1900-10-26, inflyttad från Redsvenstorp 1926-12-20, Not. Har erkänt sig som fader till Anna Maria Dalmans den 21/4 1925 u. ä. f. barn Ingegärd Margareta - utflyttad till Hasslösa 1927-12-05.

Inhyses;
Änka Sofia Albertina Nordberg f. Pettersdotter, född i Tun 1878-10-01, änka 1933-03-31, inflyttad med 3 barn från Tun 1933-06-09, utflyttad till Kyrkebo 1935-03-21
Lanthandlarson Erik Valdemar Nordberg, född i Tun 1908-03-21, utflyttad till Tengene 1935-03-21
Arrendatorsson Knut Adolf Nordberg, född i Tun 1910-01-13, utflyttad till Tengene 1935-03-21
Dotter Stina Maria Nordberg, född i Tun 1911-12-19, utflyttad till Skälvum 1933-10-30, inflyttad från Skälvum 1934-11-30, utflyttad till Tengene 1935-03-21
Dotter Agnes Margareta Nordberg, född i Tun 1913-09-25, inflyttad från Kyrkebo 1933-12-01, utflyttad till Bolum 1934-11-23

Hyr på Ryttaregården;
F Lantbr. Karl Josef Moberg, född i Synnerby 1874-01-21, inflyttad från Synnerby 1935-03-30
F Lantbr. Nils Ejnar Moberg, född i Synnerby 1879-02-19, inflyttad från Synnerby 1935-03-30

Montör Karl August Jonsson, f.Varnhem 1901-06-03, gift 1932-06-23, in m. hustru från Eggby 1932-09-02,
Hustru Ebba Kristina f. Löfgren, född i Stockholm Gustaf Vasa 1908-09-05
- utflyttade till Vänersborg 1933-09-01

Palmhyddan bebyggd 1934
Skräddare Karl Rudolf Palm, född i Nederkalix 1883-05-04, inflyttad med fam från Ulunda 1934-12-14
Hustru Judit f. Johansson, icke döpt, född i Svenarum 1884-02-26
Studerande  skrädderiarb Son Hugo William, född i Nebraska USA 1916-07-14
Son Villis Conrad, född i Kanada 1918-10-20, utflyttad till Bollebygd 1938-01-15
Dotter Judit Vivian, född i Skånings Åsaka 1920-11-23, utflyttad till Bollebygd  1936-04-07
Son Willon Rodolf, född 1924-01-24

Klostergården har byggts 1925 och byggts till 1935
Läg. ägare Fd Stationsinsp. Otto Rosander, född i Hammarlöv 1869-11-06, gift 1905-11-21, inflyttad med familj från Järnv. st. 1935
Hustru Elsa Charlotta f. Svensson, född i Skara 1878-09-12
Dotter Elsa Maria Elisabet, född i Varnhem 1909-02-22, utflyttad till Göteborg Vasa 1935-11-18
Son, handelsbiträde Karl Axel Otto, född i Varnhem 1916-09-09, utflyttad till Skövde 1936-11-30
Dotter serveringsförest. Sigrid Elsa Inga, född i Varnhem 1916-09-09, utflyttad till St Hans Västerås 1937-07-17, återkom 1937-12-09
Dotter Iris Elsa Charlotta, född i Varnhem 1923-01-15

Läs mer om familjen Otto Rosanderwww.saj-banan.se och rubrik: Varnhems station
- särskilt om familjen Rosander och Klostergården kan ni läsa på denna länk - klicka här!