Varnhems byar, gårdar & platser - startsida

<-- Du hittar underrubrikerna för denna huvudrubrik här till vänster!  

Här hittar du Skarke-Varnhems Hembygdsförenings övriga historiesidor:
       www.ljungstorpshistoria.se
www.saj-banan.se
www.facebook.com/Varnhemshistoria
www.facebook.com/Stenmursvanner
Föreningens egen hemsida: www.hembygd.se/skarke-varnhem

SÖKFUNKTION HÄR OVAN!
sök vem du vill - vad du vill - på våra historiesidor - bara skriv det du önskar i rutan ovanför!
- här hittar Du med valfritt sökord - namn, årtal, platser & händelser - på våra sidor.


På sidan Du då väljer kan Du använda sökfunktionen i Din webbläsare om Du inte direkt hittar vad Du söker (ofta; "Redigera -> sök")
 

Foto från Gudrun Ramviken - flygbild 1950-tal - Klicka på bilden för att se den större! Foto från Gudrun Ramviken - flygbild 1950-tal - Klicka på bilden för att se den större!

Varnhems klosterkyrka med Ryttaregården samt Klostergården från luften 1950-tal

Logga för Skarke-Varnhems Hembygdsförening är tecknad & utförd i träsnitt av Kerstin Persson, Tre Bäckar

MEDLEMSSKAP I FÖRENINGEN - STÖD GÄRNA FÖRENINGEN - SÅ HÄR ÄR DET:
Vill du bli medlem i Skarke-Varnhems Hembygdsförening!? Det kostar 150 kr/person och år - makar 200 kr.
Alla som har intresse av att stödja föreningen och/eller ett intresse för bygden Varnhem/Ljungstorp/Lundby
kan bli medlem i föreningen! Man kan vara aktiv eller passiv medlem - det bestämmer man själv!
Klicka här för att lägga in dina uppgifter
och gör sedan din egen inbetalning via din internetbank till föreningens bankgironummer: 434-3299!

VILL DU HJÄLPA OSS  MED ETT BIDRAG TILL HISTORIESIDORNA PÅ INTERNET!? 
Vi har årliga kostnader för att upprätthålla och utveckla våra 3 hemsidor på nätet.
Vill du vara med att hjälpa oss ekonomiskt - vi är tacksamma för alla bidrag!

Sätt in det du vill bidra med på Skarke-Varnhems Hembygdsförening bankgiro: 434-3299 
- skriv ditt namn och märk med "Historia"

Varnhems Klosterkyrka. Del av grafiskt tryck på aktiebrev för Skövde - Axvalls Järnväg 1903 Varnhems Klosterkyrka. Del av grafiskt tryck på aktiebrev för Skövde - Axvalls Järnväg 1903


Välkomna till Skarke-Varnhems Hembygds- förenings historiesida för Varnhem!

Den byggs successivt under många år framöver! Detta är
startsidan varifrån allt kan nås genom att klicka på rubriker i vänsterspalten eller i huvudrubriker ovan.

Allt utgår från de gamla byar med gårdar som fanns runt kyrkan i väster, öster, norr och söder.


De  tidigare  gamla  kronogårdarna på  Billingen och bebyggelse som ligger inom området vid Ljungstorpsvägen från Knivaledet & Storekullenområdet samt Backa - Kosmos -området  med forna Väberga, sammanförs till en egen hemsida - länk nedan t v:
             
                                                                                                     Länk till Skarke-Varnhems Föreningshemsida:
                                                                                                     http://www.hembygd.se/skarke-varnhem/

www.ljungstorpshistoria.se                                          Du kan ta kontakt med oss - klicka här!

Följ Varnhemshistoria på Facebook - www.facebook.se/Varnhemshistoria

Här hittar Du några inlägg som gjorts på Facebook-sidan - klicka här!

Klostrets by vid sekelskiftet (karta 1804)

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Ovan hela kartan över Klostrets by vid Storskiftet 1804. Korset av vägar mitt i kartan är Skara-Skövdevägen (väst-öst) som korsar Broddetorp-Öglundavägen (syd-nord) eller Bolum-Binneberg, som är vägbeteckningen på kartan.

Klosterbyns hemman ägde också gemensamt en äng, kallad Runnemad, belägen i Lundby socken emellan hemmanet Ähle, Lundby och Tranums byar. Denna äng har de ägt som "oqualt nyttjad" redan före 1646, som av den tidens Domböcker och Häradsprotokoll står intaget.

(Ur "Beskrifvning av Varnhems församling 1785 - se här!)
 

<--- Till sidans rubriker!

Mangårdsbyggnadsdelen av Klostrets by sekelskiftet (1804)

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor
Del av kartan över Klostrets by kring sekelskiftet 1700/1800 - rosa färg är tomplatser och lila är byggnader;

A = Pickagården - hustomten och täppor på 4 ställen
B = Sven Mikaelsgården eller Ryttaregården - hustomten med täppor på 2ne ställen
C = Erik Larsgården eller Ödegården - hustomten och täppor på 2ne ställen
D = Björsgården - hustomten mm på 2neställen
E = Gästgivaregården af Björsgården - hustomten mm på 3neställen
F = Junkragården - hustomten mm på 2ne ställen
G = Fogdegården - hustomten mm
H = Ulfsgården - hustomten mm på 2ne ställen (markerat med rött)
I  = Fiskaregården - hustomten
K = Simmesgården - hustomten
L = Borregården - hustomten mm på 2:nne ställen
M = Trägården - hustomten mm
N = Klockarens Boställe

 

Det är lätt att förstå att det med tiden uppstod flera "gårdar" med samma namn efter att ha spridits ut på det här sättet i storskiftet i sina remsor av rättvisa, vilket ytterligare förstärktes av Laga skiftet 1853. I de olika delarna växte det fram lägenheter/torp som sedan avvecklades från huvudgården.

T ex Björsgården, E, återfinns söder om vägen mot Axvall, liksom torpet som byggdes där det finns kvar idag tillsammans med "modergården" Björsgården i korsvägen i Varnhem, som här på kartan också äger Gästgivaregården nära kyrkan!

Liksom Ulfsgården som finns väster om Broddetorpsvägen - H - där
det sedan blev ett eget Ulfsgården förutom det vid Konsum, osv.

Laga skiftet 1853 befäster  flera av gårdarnas flyttningar till lägen vi känner igen idag.

Ur Ivar Lundahls förteckning;;
Ivar Klas Jonas Lundahl, född 5 november 1894 i Falköping, död 2 juli 1985 i Farsta,[1] var en svensk språkforskare. Lundahl doktorerade 1927 och gifte sig 1929. Han var professor i nordiska språk åren 1949 till 1960 (efter 1952 med specialiseringen ortnamnsforskning) & chef för Svenska ortnamnsarkivet i Uppsala. Lundahl mottog Västergötlands Fornminnesförenings förtjänstmedalj 1963. Lundahl ligger begravd på Nykyrka kyrkogård i Mullsjö.

Ur "Ortnamnen i Skaraborgs län : Del XII Valle härad : territoriella namn (1958)"
Klosters by - Gårdarnas nummer och mantal i Klosters by;
(Dessa nummer bildade senare i fastighetsregistret fastighetens registernummer ex. 1:2, osv.)

1. Björsgården 1/2 frälsehemman
2. Ulvsgården  1/4 skatte
3. Fiskaregården 1/4 skatte
4. Fogdegården  1/2 skatte
5. Junkragården  1/4 skatte
6.  Borregården 3/4 skatte
7. Björsgården eller Gästgivaregården 1/4 skatte
8. Simmesgården  1/4 skatte
9. Erik Larsgården eller Ödegården  1/2 frälse
10. Pickagården 3/4 skatte

11,12,13 o 14 finns registrerade som ortnamn under Överbo by:
11.
Sörgården 3/4 skatte
12. Smedsgården 3/4 skatte
13.  Mellomgården 3/4 skatte
14. Nolgården 3/4 skatte

15.  Trädgården 1/2 skatte
16. Sven Mikaelsgården eller Rytteregården  1/2 skatte
17. En frälse trädgård
18. En frälse tullkvarn
19. Klockareboställe, kronehemman

Utanför numreringen Kyrkebo och Prästgården som  räknas till Klostersby i äldsta jordeböckerna, men ligger geografiskt i Skarke by.

  <-- Till sidans rubriker!

Klostrets by 1850

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Det röda strecket ger gränsen 1844 mellan Klostrets by och Överbo by. All mark på kartan västerut från detta räknades som Klostrets by - den med flest gårdar av byarna.

<-- Till sidans rubriker!

Gårdarna inom Klostrets by efter laga skiftet 1853

Litteranummer hänvisar till de nya markområden som tilldelats de ursprungliga gårdarna på kartan vid Laga skiftet fastställt 1853 - i denna mer moderna sammanställning (påskiven den ursprungliga kartan från 1844) finns också de första nya Fastighetsregistreringsnumren med namn på fastigheterna.

  <-- Till sidans rubriker!

Överbo by 1815

På karta 1815 ser man byns läge som den såg ut under 1700-talets senare hälft & ännu längre tillbaka i tiden!1815 års kart- placering av hus och ladugårdar för Överbo By.

Överbo by 1850

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Det röda strecket ger gränsen 1844 mellan Klostrets by och Överbo by. All mark på kartan österut från detta räknades som Överbo by - en by som anlagts på en första förhöjning av marken upp mot Billingen öster om Klosterkyrkan.

OBS! Det är den gamla landsvägen (Ljungstorpsvägen) som fortsätter mot Skövde på kartan från Klostrets by. Den "nya vägen" från 1877 drogs senare rakt genom den ursprungliga placeringen av Överbo bys gårdar längre söderut - då hade de flyttats enligt placering vid Laga skiftet.

  <-- Till sidans rubriker!

Gårdarna inom Överbo by efter laga skiftet 1853

Litteranummer hänvisar till de nya markområden som tilldelats de ursprungliga gårdarna på kartan vid Laga skiftet fastställt 1853 - i denna mer moderna sammanställning (påskiven den ursprungliga kartan från 1844) finns också de första nya Fastighetsregistreringsnumren med namn på fastigheterna.

  <-- Till sidans rubriker!

Skarke by vid sekelskiftet (karta 1795)

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Kartan visar Skarke by medurs omgiven av från norr kl. 12.00  Konungsgården Höjjentorps Ägor, Santorps bys ägor, Ryttmästare Bostället Torps ägor, österut Solbärga ägor samt Wedbärga Bys och Backas ägor, söderöver Klåsters Bys ägor och västerut Hushagens ägor, nordväst 'Skjerfs sochns' ägor och en liten del av Backas ägor.

  <-- Till sidans rubriker!

Gårdarna inom Skarke by runt sekelskiftet (karta 1795)

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Följande gårdar finns utmärkta på kartan:

I en klunga för sig öster om Öglundavägen - utmed gammal väg upp till Backa gård:

A. Dunagården hustomten- ett helt förmedlat till halft Hemman Krono, Leujtenants Boställe wid Majornes Compagnies af  Konglige Skaraborgs Infanterie Regemente och innnhafves nu af Capteinen Wälborne Herr Carl von Schantz.

B. Ledsgården hustomten - ett helt förmedlat till ett halft Hemman Skatte, tilhörigt Lagmannen Wälborne Herr Eric Lundin och Anders Pettersson.

C. Mellangården - hustomten ett helt förmedlat till halft hemman Krono innehafves af Nämndemannen Olof Jonsson.

D. Hustru Ingridsgård - ett helt förmedlat till ett halft hemman Krono Skatte, tillhörigt Carl Andersson.   

Mer spridda gårdar:
E. Tåbohlet hustomten -  ett helt förmedlat til ett fierdedels Mantal Krono Skatte Augement, tilhörigt Commissions Landtmätaren Benjamin Risberg.

F. Tomten hustomten - ett helt förmedlat til ett fierdedels Mantal Krono - Skogvaktare Boställe och innehfwes af Krono Skogewaktaren Jonas *re*sling.

G. Kyrckebo hustomten - ett helt Mantal Krono Rustnings Stamm wid Gudhems Compagnie af Kongeliga Wästgiötha Cavalleris Regemente och äges af Herr Ingenieuren Risberg samt Anders Pettersson.

H. Prästebordet hustomten - ett helt hemman Krono, innehafves af Biskopen och Ledamoten af Kongelige Nordstierne orden Högwördigaste Herr Doctor Thure Weidman.

  <-- Till sidans rubriker!

Ulunda by 1750 - ett "Kronorusthåld", 4 olika ägare- ingen by

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Ägomätning av Ulunda by 1751 efter klagomål från två av ägarna till Mangården över den oordning som nu rådde inom byn, med vissa av boningshusen byggda alltför nära ladugårdar och att den i det norra boningshuset boende hade del i södra delen av ladugården. Detta är en Lantmäteriförrättning som första gången delar upp byn i olika "gårdar" med egna särskilt ordnade tomtplatser och mangårdsbyggnader - utan egna särskilda namn. De ges nummer; N.o 1. - 4.

Utgångspunkten beskrivs ordagrant så här i förrättningsdokumentet:

"Ulunda by består av ett helt Krono Rusthåld med 1/2 dito Augement och bebos nuförtiden af fyra Åboer, hvilka hwardera innehfva Tre åttondels hemman, så affattade hwaren Åboer förr hafde Åkerskiften uti alla tre gierderna och tecknades Lars Olofssons åkrar med Äng 1., Petter Larssons med N.o 2, Lars Anderssons N:o 3. och Oluf Olufssons N:o 4."

"Byens Byggnings Tomter äro till Mangårdshusen in på ladugården ganska tätt sammanbyggde i synnerhet på Norra halfdelen, att fara för eldsvåda är och som ofvan förmält omwarannan lagde så att den som hafver sin Mangårdspalts Norr har deremot Södra ladugården och icke ringaste utrymme hwarpå kunna flytta, mindre bygga ringate hus, i anseende till föregående skiäl som och att den Norre delen i gården eller N:o 2. bör flytta sine hus längre uti Norr och sedan N:o 1. och 3. derefter, hwarigenom mycken kostnad å ömse sidor förorsakades bevisligen för N:o 2. och 3. som sine Mangårds hus icke länge sedan å hys uppbyggdt hafwa, företogs till undvikande af samma kostnad:/ Tomterna med räta linier blifwa uti fyra lotter lagde och hvaren sin lott bekommit N:o 1. som fördst tränger ombygga sine hus utflytter på den palts N:o 2. mista bör."

  <-- Till sidans rubriker!

Ulunda by Laga skiftet 1832

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Till Laga skiftet 1832 såg markerna tillhöriga Ulunda by ut som ovan - utvidgade från 1751 främst mot berget i Kronoparken Billingen och de fyra gårdarnas hus och ekonomibyggnader finns tydligt utmärkta - se detalj nedan.

Laga skiftet innebar en kraftig sammanläggning och förändring av markerna inbördes i byn.

  <-- Till sidans rubriker!

Gårdarna inom Ulunda by runt första delen av 1800-talet

Här ses de 4 gårdarna i Ulunda by 1832. Fortfarande väl samlade efter ägomätningen 1751 och fortfarande bara numrerade 1 - 4 utan egna namn vare sig i lantmäterihandlingar eller husförhörslängder. (Husområdet markerat med rött av KF)

Vägen till vänster (snett uppåt) är Broddetorp - Varnhemsvägen med samma sträckning som idag.

Se vidare under rubriken:
 

<-- Till sidans rubriker!

Väberga by 1701

GEOMETRISK AFRITNINGH ÖFWER WÄFBERGIA BY UTHI SKARIKE SOCKN, WALLE HÄRADH, SKARABORGS LÄHN
 
Geometrisk avritning över Väberga by i Skarke socken, Valle härad, Skaraborgs län. Kartan daterad till 1701. Geometrisk avritning avser att kartan är ritad med inriktning endast på avgränsningar av olika ytor tillhörande samma enhet och att de är uppmätta.

Wäfbergia by var 1701 vid denna geometriska avmätning en ansenlig by till ytan, med gårdsbyggnaderna samlade norr om Backa, då inte skiftade. 150 år senare var byn borta som by och juridisk enhet i lantmäterivärlden, utan att ha skiftats som övriga byar.
 
Troligen berodde detta mest på att en frälseägare samlade marken till sig som ensam markägare och att den senare kom att i stora drag införlivas med Backa egendom som växte.
 
Väberga by gränsade mot Öglundavägen i väster, Backa gård i söder och Hålltorp och Höjentorps ägor på norra/östra sidan samt samfälld betesmark på östra sidan.
 
Utom byn, men nära den, finns en backstuga ("Backestuga") belägen på det som ser ut som Backas och Skarcke bys ägor.
 
"Väberga by utgjordes av åker, äng och hagar. Någon skog fanns inte. Jordmånen var mul och "öhr"-jord och ängen bestod av mager stagg och hårdvall, bevuxen med eke och ensbuskar, tuvig och stenig. Delar av marken var mycket stenig "full med stenrör, dös = jordfasta stenar, klappersten".
 
Mitt i byn hade Nohlgården en "samfelt Beteshage med Lars Håkans gårdh af mycket mager och stenig mark som nöttigas till kalfhage. Den ligger strax öster om Nohlgåren och Lars Håkans gård. Mellomgården hade kålgård och på Lars Håkans gård fanns en humlegård. På Nohlgårdens äng som gränsar till Såntorps by finns en "gammal wargegraf".
 
Byn tillämpade "Treding Träde", vilket var växelbruk och innebar att man inte odlade mer än 2 år i rad på samma åker. Tredje året låg marken "i Träda" = man odlade inget. Jorden skulle återhämta sig. Åkrarna eller gärdena har namn som - Nohlgierdet, Dijeksgierdet, Södergierdet och Sohlbergagierdet. Till byn hörde också mulbete på Kronoparken Billingen.
 
Enligt "afritningen" 1701 gränsade Väberga by i nordöst till Höyentorps, Skaricke och Klåsters Bijs Engar, i öster till Solberga ägor, där Solberga också är utritat. I sydöst till samfelt betesmark och i söder till Backas och Skarcke bys ägor."

(Texten bygger på text från Billingen längesen, artikel Verna Andersson, Ljungstorp, 1989)

 

<-- Till sidans rubriker!

1701; Gårdarna i Väberga by - gårdarna som försvann!

Väberga by hade som de flesta andra byar den viktiga bäcken rinnande rakt igenom byns marker. Ses här i norr på kartan.

GÅRDARNA SOM FANNS HÄR VAR:
 
Väberga Nolgården 1 (Här med huset som littera Nr: 1 - längst upp!)
Väberga Millomgården  2 (Här med huset som littera Nr: 19)
+ Millomgården ("Sijälfva gården") (Här littera Nr: 29)
Väberga Håkansgården 3 (Här med huset som littera Nr: 10)

Väberga  4 stod som "helt öde och öfvergiven"

De båda Mellomgårdarna registrerades som en gård.
(En aning förvirrande beteckningar - men de har hämtats från lantmäterihandlingarna)

Se vidare under vänsterrubriken: E. INOM VÄBERGA TIDIGT FÖRSVUNNA BYGRÄNS

Fler delar av kartan 1701 över Väberga, olika förstoringar finns här: www.saj-banan.se -klicka här!

KONTAKT SKARKE-VARNHEMS HEMBYGDSFÖRENING

  • Här skriver du rubrik för ditt meddelande till föreningen!

Medlemskap i Skarke-Varnhems Hembygdsförening

  • Betala till bankgiro: 434-3299
    Vill du har årsskriften Varnhemsbygden hemskickad? - skriv din adress nedan i rutan!
    - lägg till 4 brevporton för porto, annars kan du hämta den på årsmötet.

Inlägg på www.facebook.com/Varnhemshistoria

KAFFEKOKNINGSTEAM I GAMLA FÖRSAMLINGSHEMMET 1950-60-TAL - hämtat från www.varnhemshsitoria.se - Digitala Arkivet -...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 11 november 2015

STIG CANNMO MED SIN SYN PÅ VARNHEM 1990-TAL - hämtat från www.saj-banan.se - rubrik; På ingång till VarnhemArtikel i...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 11 november 2015

KÖRÖVNING I PRÄSTGÅRDEN 1960-TAL - hämtat från www.varnhemshistoria.se - Digitala ArkivetKörövning med Varnhems...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 10 november 2015

VARNHEMS KOOPERATIVA HANDELSFÖRENING'S FÖRSTA STYRELSE - hämtat från www.varnhemshistoria.se - Digitala Arkivet...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 9 november 2015

KONSUM 1919 - NÄRBILD - med lite fantasi kan man urskilja skylten där det står Varnhems Kooperativa Handels Förening

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 9 november 2015

1919 OCH ETT ALLDELES NYBYGGT KONSUM - hämtat från www.varnhemshistoria.se - Digitala Arkivet1919 Varnhems landsväg...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 9 november 2015

VARNHEMSSKOLAN 1990 - bilder från Gudrun Ramviken - återses också på www.varnhemshistoria.se - Digitala Arkivet

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 7 november 2015

ULUNDA GÅRD 1920 - bild hämtad från www.varnhemshistoria.se - Digitala ArkivetUlunda gård mitt emot Himmelskällan....

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 6 november 2015

VARNHEM ULFSGÅRDEN 1940-TAL MED KONSUM - hämtat från www.saj-banan.se - rubrik; På ingång till Varnhem Ulfsgården...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 31 oktober 2015

VARNHEMS CENTRUM 1951 - hämtat från www.saj-banan.se - rubrik; På ingång till VarnhemVarnhems centrum 1951 - från...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 29 oktober 2015

VARNHEMSFOTON FRÅN KYRKTORNET AV BO RAMVIKEN - bilder från Gudrun Ramviken - återfinns på www.varnhemshistoria.se - under rubrik D.

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 28 oktober 2015

ROLAND OCH STINA JOHANSSON - POSTEN I VARNHEMS STATIONSBYGGNAD LÄGGS NER EFTER 86 ÅR! Tack Gudrun Ramviken för de fina...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 28 oktober 2015

VARNHEMSSKOLAN 1988 - bilder från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem - återfinns också på www.varnhemshistoria.se - Digitala Arkivet - rubrik F.

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 26 oktober 2015

VARNHEMSSKOLAN 1986 - bilder från Gudrun Ramviken - återfinns också på www.varnhemshistoria.se under rubriken Digitalt Arkiv - F.

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 25 oktober 2015

VARNHEMSSKOLAN 1984 - bilder från Gudrun Ramviken - alla bilder finns också att hitta på www.varnhemshistoria.se under Digitala Arkivet - rubrik F.

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 17 oktober 2015

SYFÖRENINGSAUKTION 1983 - från Gudrun Ramviken - bilderna läggs också in på www.varnhemshistoria.se - Digitala Arkivet

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 12 oktober 2015

ÖSTERLUNDS JULMARKNADSFÖRING INFÖR JULEN 1958 - hämtat från www.saj-banan.se - rubrik; På ingång till VarnhemÖ...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 9 oktober 2015

ÖSTERLUNDS AFFÄR I VARNHEM 1959 - från www.saj-banan.se - rubrik; På ingång till VarnhemBild från Eva Bozovic, född...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 9 oktober 2015

VARNHEMSGÅRDEN DEN 10 OKTOBER - EN FANTASTISK HISTORIEKVÄLL KRING UTGÄVNINGARNA VID VARNHEMS KLOSTERKYRKA - MARIA...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 26 september 2015

KYRKTUPPEN PÅ VARNHEMS KYRKAS TORN - hämtat från www.saj-banan.se - Rubrik; På ingång till VarnhemKyrkans tupp är få f...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 7 oktober 2015

ETT KASSASKÅP I VARNHEM - IDAG I BJÖRSGÅRDEN! - EN OTROLIG HISTORIA FÖR DIG SOM ORKAR LÄSA NEDAN!- hämtat från...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 7 oktober 2015

1979 TOTALFÖRSTÖRS MAGASINET BAKOM NYDAL- AFFÄREN - hämtat från www.saj-banan.se - rubrik; På ingång till VarnhemDen...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 5 oktober 2015

NYDAL - NYBYGGD AFFÄR 1904 AV AUGUST GUSTAFSSON, KLOSTERDAHL - hämtat från www.saj-banan.se - rubrik; På ingång till...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 4 oktober 2015

KYRKSTIGEN I VARNHEM FRÅN STATIONEN TILL KYRKAN - hämtat från www.saj-banan.se - rubrik; Varnhems stationBild från Vä...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 2 oktober 2015

MISSA INTE ATT GÅ IN PÅ VÅR FACEBOOKSIDA - www.facebook.com/Varnhemshistoria KIKA UNDER RUBRIKEN FOTON - SÅ HITTAR DU HUNDRATALS BILDER FRÅN VARNHEM/LJUNGSTORP!!!Detta foto från Fogdegården 1911.

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 22 september 2015

BILDER FRÅN FOTOKVÄLLEN 2015-09-17NILS LANN GIFTER SIG MED MARGIT - Infört av Kent Friman efter Fotokväll, 2015-09-17 p...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 18 september 2015

VARNHEMS MEJERI - SENARE BAGERI VID TRÄDGÅRDENInte långt från Klostergården finns denna byggnad på Trädgårdens östra...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 11 augusti 2015

BJÖRSGÅRDEN VARNHEM IGEN - NU MED LADUGÅRDEN I KORSVÄGEN - SKYLT MED HIMMELSKÄLLANS RESTAURANGBild från Bror och...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 9 augusti 2015

VARNHEMS CENTRUM FRÅN KYRKTORNET 1923 - kungen väntas till återinvigningen av en renoverad kyrka och kloster - hämtat fr...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 7 augusti 2015

FOTO FRÅN WWW.SAJ-BANAN.SESTATIONSSAMHÄLLET VARNHEM FRÅN LUFTEN 1951Varnhems centrum 1951 - från Nohlgården där...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 21 juli 2015

BILD FRÅN DET DIGITALA ARKIVETBlomsdahl och Gustafsfors kvarn - en kvarn med bostad nära Bille kvarn eller...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 5 juli 2015

För att följa denna facebook-sida med Varnhemshistoria behöver du bara klicka på 'Gilla-knappen' i kartan på...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 30 juni 2015

BANGÅRDEN I VARNHEM 1960 MED AFFÄREN OCH DIESELLOK1960 var bangården fortfarande i bruk och ett diesellok - s.k....

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 29 juni 2015

PRÄSTGÅRDEN 1926 OCH SLÄDFÄRD MED OXE!- FRÅN DET DIGITALA ARKIVET www.varnhemshistoria.seSkjuts med oxe, prästgården...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 29 juni 2015

Nu har 5 877 personer nåtts av våra inlägg de senaste 7 dagarna!Vill du stödja föreningen kan du bli medlem! Klicka...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 26 juni 2015

POPULÄRT TIDIGARE INLAGT FOTO från 1923 I REPRIS MED TEXTBild från Margareta Dahlin, Iris dotter, Varnhem,...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 25 juni 2015

4 315 personer har just nåtts av våra inlägg de sista 7 dagarna! Rekord igen!Glöm inte att klicka på Gilla-knappen...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 23 juni 2015

GLÖM INTE ATT TITTA I VÅRT FANTASTISKA DIGITALA ARKIV!Bilden: Skarke Prästgård 1918 med kyrkoherdefamiljen Armand von Sydow.Se mer www.varnhemshistoria.se under rubriken Digitala Arkivet.

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 22 juni 2015

Bo Ramvikens programbladsteckningar under 30 år - hittar ni här!Se mer om Sommarmusiken i Varnhem mellan 1970 - 2000 p...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 8 maj 2015

Du hittar Bo Ramvikens bilder på paret Blixt under www.varnhemshistoria.se - rubriken: B. Inom gamla Överbo by gamla grä...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 6 maj 2015

Hembygdsföreningens egna bilder, några från 1950-talet, mestadels senare, på evenemang, utflykter,...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 1 maj 2015

Se bilderna redigerade och läs gärna mer om bilderna i Skarke-Varnhems Hembygdsförenings digitala bildarkiv på;...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 10 april 2015

Se bilderna redigerade och läs gärna mer om bilderna i Skarke-Varnhems Hembygdsförenings digitala bildarkiv på;...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 10 april 2015

Se bilderna redigerade och läs gärna mer om bilderna i Skarke-Varnhems Hembygdsförenings digitala bildarkiv på;...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 10 april 2015