G. 2 C TOMTEN - DAHLGRENSTORP - TOMTEBO

Förpantingen Dahlgrenstorp under Tomten vid Berget -> Dahlgrenstorp på Tomtens mark vid Broddetorpsvägen 1846 -> Förpantningen såld 1882 som Dahlgrenstorp
-> avtyckad 1918 och såld som Tomtebo; Tomten 6:2

-> idag Amundstorp 6:2 med adress Lundby Tomtebo

Karta 1960 - Tomtebo; forna Dahlgrenstorp på ofri grund

Lantmäteriet Historiska Kartor. Tomtens tilldelade gränser 1846 i Laga skiftet samt därifrån avstyckade delar markerade med rött. Missionshuset uppfört 1894  syns också på Tomtens mark längst ner vä. Lantmäteriet Historiska Kartor. Tomtens tilldelade gränser 1846 i Laga skiftet samt därifrån avstyckade delar markerade med rött. Missionshuset uppfört 1894 syns också på Tomtens mark längst ner vä.

Tomten blev till som ett hemman genom att en gräsgäld * i Lundby sockens utjord bebyggdes i början av 1700-talet.

På karta 1960 ser man att ladugården och uthus vid tiden för kartan hade en placering öster om boningshus och lillstuga nära gränsen mot Källegården.

Dahlgrenstorps tillblivelse och fortlevnad:
Genom att gräsgälden från början inte ingick i bymarken, blev man tvungen att "inrotera" detta som ett hemman och mantalsätta den inom Amundstorps by, vilket troligen gjordes under första halvan av 1700-talet. Det var kostnaderna för hållande av ryttare för Västgöta Regemente som gården fick vara med att dela på tillsammans med stomhemmanen. För att klara detta fick man ett område på Kronomark vid bergskanten som man fick hålla som Ryttar Boställe för N.o 14 Västgöta Regemente - marken blev  knuten till Tomten och användes som Ryttare N.o 14's Boställe till 1800. 1811 upphörde Västgöta Regemente som Kavalleriregemente och Ryttarna behövdes inte längre, utan ersattes med infanterisoldater. Då tog stomgårdarna över boendet och skapade ett annat soldattorp inom roten.

1803 tilldelades den förra Ryttar Boställes-marken till Tomten 1/16 mtl av Kronan vid storskiftet av Kronoparken Billingeliderna. Därefter blev denna 'tilläggsmark' vid bergets kant ett regelrätt torp under Tomten och eftersom dess förste torpare 1812 hette Dahlgren, namnades det Dahlgrenstorp. Troligen köptes torpet redan nu som förpantning* på 99 år såld av Tomtens ägare.

Tomten var inte särskilt bärkraftigt som gård och efter förpantningen av Dalgrenstorp ägdes grundhemmanet av hemmansägare som inte bodde på gården. Byggnaderna på Trädgårdstomten sköttes inte och fick förfalla till den grad att de vid värderingen under Laga skiftet 1846 helt hade försvunnit från platsen och bara Trädgårdstomten återstod!

Då hade Dahlgrenstorps ägare, Jonas Svensson 'Knopp', redan arrenderat markerna och köpte 1846 också hela Tomten 1/16 mantal. 1846 samlades så alla till Tomten tillhörande markbitar i det laga skiftet till en sammanhängande markremsa utmed Broddetorpsvägen som redan var i Tomtens ägo - se kartor ovan och nedan! - dvs även inklusive förpantningen Dahlgrenstorp (vars ägare nu alltså också var Tomtens ägare).

Dalgrenstorp eller Tomtebo fick fastighetsbeteckningen Tomten 6:2


*Gräsgäld = avgift till kronan för rätt till höbärgning och bete å ödeshemman, dvs obebyggd mark.
* Förpantning = köp av en nyttjanderätt genom avtal för mark och ev. byggnader - grundägan kvarstår hos säljarens hemman - här då Tomten.

Karta 1877 - Dahlgrenstorp fortfarande som förpantning

Lantmäteriet Historiska Kartor. Tomtens gränser markerade med rött. Lantmäteriet Historiska Kartor. Tomtens gränser markerade med rött.


Dahlgrenstorp var alltså ett torp under hemmanet Tomten i Amundstorps gamla by i Lundby. Före skiftet låg den alltså som en förpantning uppe vid berget ovanför Överstegården ett bra stycke på gammal Kronomark.

 

1846 byggs först ladugården för Tomten här nere vid vägen av Jonas Svensson som sedan 1846 äger både förpantningen och hela grundhemmanet Tomten 1/16 mantal (ibland satt till 1/8 mantal). Han flyttar alltså också förpantningslägenheten Dahlgrenstorp enligt beslut i Laga skiftet, som på sätt förblir en särskild 'juridisk' enhet inom Tomten 1/16 mantal - han väljer att placera ett "Dahlgrenstorp" mitt på ägorna, där sedan Tomtebo växer fram.

Här markerat med rött för marker, boningshus och ladugård. Marken vid Skolhuset tillhör 1877 också Tomten 1/16 mtl, även om den är bortlämnad med nyttjanderätt för skolhus sedan 1846.

Förpantningen Dalgrenstorp köptes av Sandblad år 1884 som flyttade hit med sin fru och ena dottern - se boende på Tomten!

Dahlgrenstorp 1890-tal - senare rivet för Tomtebos nya hus

Bild från Förbergs samling via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015. Broddetorpsvägen i förgrunden utanför bild går snett vänster lite uppåt utanför bilden. Fotografen står troligen på kanten till vägen. Bild från Förbergs samling via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015. Broddetorpsvägen i förgrunden utanför bild går snett vänster lite uppåt utanför bilden. Fotografen står troligen på kanten till vägen.

Ett unikt foto funnet i Lillstugan* på Tomten den 28/3 2015 föreställande Dahlgrenstorp med trähantering för möbeltillverkning (senare Tomtebo). Man ser lövträhantering och torkbyggnader i bakgrunden och troligen Sandblad själv (t h) med personal - bl a de två sömmerskor som var anställda - placerade i gräset på lagom avstånd! För att gestalta detta måste bilden vara tagen i mitten av 1890-talet.

Bilden från Karl Fredrik Andersson, Skultorp enligt tryck i pappen i ramen, som föll sönder av fuktskador vid upphittandet. Han utbildade sig till fotograf före mitten av 1890-talet och drog ut med sin 14 kilo tunga Hasselbladsutrustning för att fota på landsbygden - inte minst runt berget Billingen - ofta med knivskarp skärpa i fotot och valet av motiv.

Trädgårdstomten 1844 samt Dahlgrenstorp under Tomten

1846 köps Tomten av Jonas Svensson 'Knopp', Dahlgrenstorp under Tomten - son till f.d. soldaten 'Liljeknoppen'

Tomten tilldelas 1803 område III, Bf på kartan nära soldatboställe och Liljeknoppens boställe nordost om övre Öfverstegårdens mark, samt del i det som varit allmänning för Amundstorps by i Be på kartan. Här byggdes det också en stuga i mittan av 1800-talet som skrevs under Tomten som liggande på allmän mark.

Den som egentligen skapade Tomten i mitten av 1800-talet, som vi känner det, var Jonas Svensson 'Knopp' född av Sven Liljeknopp, född 1764 och hans hustru Maria , född 1763 - se 'Liljeknoppens' soldattorp på kartan från 1794 ovan!
Sonen kom 1839 att köpa förpantningen Dahlgrenstorp under Tomten alldeles nära föräldratorpet inom littera III på kartan.

Han köpte alltså först förpantningen Dahlgrenstorp 1839 och sedan resten av Tomten 1846. Fick på så sätt ett helt nytt Tomten efter 1846 genom laga skiftet, fastställt slutligen 1856, som samlade all mark för honom utmed landsvägen mellan Broddetorp - Varnhem.

Dahlgrenstorp etablerades också nere vid vägen som fortsatt varande förpantning och ingick juridiskt i Tomten. Tomtens byggnader, där det sedan blev Tomten 62 (Tomtebo), utgjorde Dahlgrenstorp. Denna plats blev under 1880-talet en  relativt omfattande möbelsnickarindustri driven av Johan Sandblad, som då köpte resterande tid för förpantningen och platsen utvecklades efter hand till en handelsverksamhet och kom i modern tid att inhysa Bohlins lanthandel.

Tomtens tilldelning i Laga skiftet 1846 - littera F. - inklusive  Dahlgrenstorp

Tomtens tilldelning i rött med beslut om utflyttning till ägan av mangårdsbyggnaderna inklusive torpet Dahlgresntorp blev littera F. - utmed Varnhems - Broddetorpsvägen.

Blå markering visar "Tomternas"/Tomtens plats för mangårdsshus innan Laga skiftet -men husen var 1846 redan helt
borta och kvar bara en trädgård - enligt värderingstexten:

"å Gamla Tomtplatsen förefinnes icke några hus utan endast en Trädgård" - se värderingen nedan!


Ladugården hade rivits och det hade just byggts en ny ladugård på Tomtängen utmed landsvägen vid Nr 1372. Dahlgrenstorp var välförsett med byggnader i hyfsat skick. Se nedan

Förpantningen Dahlgrenstorp och grundägan Tomten samägs genom köp 1846 av Jonas Svensson 'Knopp'

Originaldokument från Astrid Blomqvist, Tomten, 2015 Originaldokument från Astrid Blomqvist, Tomten, 2015

Textolkning;
Köpekontrakt (står överst på originaldokumentet).
Till Jonas Knopp i Dahlgrenstorp försäljer vi undertecknande vårt nu innkjöpta hemman 1/8 dels mantal gräsgäldshemmanet Tomten i Amundstorp, Lundby socken, Walle härad och Skaraborgs län under följande villkor;

1o  såsom köpeskilling Erlägger Jonas Knopp Ett Tusende Etthundra Elva /1 111/Rdr 5734 rft Riks gl mt som betalas på följande sätt;
2o  vid tillträdet som sker vårfrudagen 1848 i det skick ware egendomen då befinnes betalas af nu bestämda köpe skilling fyra hundra fyrtio fyra /444/ Rdr 21 rs 4 rft Riksgäld, återstoden sex hundrade sextio sex /666/ Rdr 32 rs skall Emot inteckning i Tomen få innestå jämte vårt inkjöpta 1/4 dels mtl Nederstegården i vilken inteckning köparen skall bestå 1/3del i kostnaderna och förbehålles villkoren med inteckningen med samma förbehåll vårt contrakt med Nils Öijebom*, innehåller i 2dra punkten,
3o  köparen ansvarar för alla omkostnader för nu pågående Laga skifte samt bestå Köpebrefvet och Lagfarts kostnaderna för ofvan nämnde 1/8 mtl Tomten samt ansvarar i öfvrigt för hemmanets 'onera' från och med 1848
4o   Då första afvbetalningenskett och köparen utfärdat revers å återstoden utfärdar säljarne köpebref samt lemnar  åtkomsthandlingar
5o   såsom Nils Öijebom* förbundit sig till hemul efter Lag så förbehåller vi oss öpen rättighet det af Öijebom att fordra och bibehålles Jonas Knopp härigenom vid sitt förut inkjöpta hemman af Tomten eller vad han vid Laga skfitet i utbyte kan erhålla
Sålunda överenskommit och beslutat i Dahlgrenstorp den 18 augusti 1846.
Johanna Jonsson* *         Jonas Johansson**


* I husförhörslängd finns noterat för Nederstegården att ägaren har varit Secreteraren Nils Öijebom, Backgården i Istrum.
   Densamma som före dessa ägare också ägde Tomten - de har tydligen med hemul-förbehåll (förköpsrätt) till Nils Öijebom
    köpt också Nederstegården 1/8 + 1/2.


** 1/2 mtl ägs av Johanna Johansson i Larsgården, Ökull
** 1/8 mtl ägs av Jonas Johansson i Millomgården, Amundstorp


Här kan man i köpekontraktet se affären mellan Jonas (Svensson) Knopp och Johanna och Jonas Johansson, där Jonas på Dahlgrenstorp köper Tomten 1/8 mantal.

I skifteshandlingarna står 1846 därefter Jonas Svensson som hel ägare av Tomten 1/16 mantal.
Det finns lite olika anledningar till varför det blivit två olika mantalstal i skrivningarna 1/8 och 1/16 mtl, men de betecknar båda samma storlek på marken till Tomten.

Jonas är född av soldaten Sven Liljeknopp med hustrun Maria år 1797 i soldattorp Nr 306 - se karta 1794 för soldattorpet!

Originalhandling från Förbergs samlin via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015 Originalhandling från Förbergs samlin via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015

Jonas Svensson (som han själv kallar sig konsekvent!) undertecknar på andra sidan köpekontraktet "Köpare själf hållit i pennan".
Där finns också en äldre notering am skatteformen; "Söldatt Skatt"

Förpantningslägenheten Dahlgrenstorp med byggnader 1846 - deras värde

Tomten 1/16 äges af Jonas Svensson under innehafvan af följande Hus och anläggningar:

a/  å Gamla Tomtplatsen förefinnes icke några hus utan endast en Trädgård värderad till = 4.16 kr
b/ Ladugård uppförd i Tomtängen, ny och i godt skick  = 33:16 kr

å Förpantningslägenheten Dahlgrenstorp;
a/ Boningshuset i temmeligt skick innehållande Stuga, Kammare, Bod och Förstuga, Eldstad och Bakugn, är 16 1/4
      alnar långt, 7 3/4 bredt och 2 3/4 alnar högt = 33:16 kr
b/ En Kammare med Förstuga i godt skick till en del brädfordrad, under hela huset belägen stensatt källare  =13:16 kr

c/  Ladugården i temmeligt skick innehållande Fähus, Loge och 2nne Lador samt Redskapshus, är 29 alnar lång, 8 alnar
      bred 3 1/4 lanar hög = 26:32 kr
d/ Stall byggd intill föregående ladugård = 3:16 kr
e/ På norra sidan byggt Hägnskjul och Svinhus = 6:32 kr
f/  Trädgården = 13:16 kr

Dahlgrenstorp var välförsett med byggnader - se ovan!
Förpantningslägenhet under Tomten ägd av Jonas Svensson

Här på kartan 1846 kan man känna igen beskrivningarna från värderingen. Förstärkningsifyllnad har använts på kartan

Ett bostadshus drygt 8 meter långt, drygt 3,5 meter brett och knappt 2 meter högt - ett relativit litet hus!
Desto större ladugård med lador, loge och fähus som var drygt 15 lång, 4 meter bred och drygt 2 meter hög.
På norra sidan byggt Hägnskjul och Svinhus - ett stycke från bostadshuset
säkert för luktens skull!

Dahlgrenstorp delade alltså sin modergårds öde och här fanns de enda byggnaderna som fick flytta till de nya ägorna för Tomten utmed landsvägen. De här ägorna delades sedan upp mellan Överste- och Nederstegården (-Be och Eg).
Se lokalisering på större karta - klicka här!

Johannes Sandblad mördare & möbelsnickare flyttar in 1882!

Sandblads frigivningsdokument 1876 från livstids fängelse för mord på sin utvecklingsstörda svägerska i Bäckedalen

I hörnet av "Åsa-vägen"Beskrifning rörande f.d. torparen Johannes Jonsson Sandblad som den 31 december 1876 frigives i Warberg.

N.o stamrullan; 631 och porträttrullan N.o 15, Födelseår-församling; Bergs församling, Wadsbo härad, Skaraborgs län, Senaste Kyrkoskrifningsort; Warnhems socken, Walle härad, Skaraborgs län, Undergått bestraffning för; Mord, Utslaget av/när; Kungl Majt den 14/8 1856, Straffet/början; Lifstids straffarbete, som tog sin början den 18/10 1856

Förpassningsort vid frigifvningen; I. B. Andersson i Bösarp, Skällinge Socken, Halland
Beloppet af egna medel och besparad arbetsförtjänst vid frigifningen; 380 kronor 23 öre (mycket pengar!! - nog för att  senare kunna bygga upp möbelsnickeriverksamheten igen och köpa förpantningen Dahlgrenstorp i Norra Lundby!!)

Hår; Ljust  (Flintskallig), Skägg; Ljust, Ögon; Blå, Näsa; Något insvängd, Mun; Ordinär, Hy; Blek, Höjd;  5 fot 5 tum, Kroppsbyggnad; Klen, Annat utmärkande kännetecken; Flera mindre ärr i pannan.


Se möbler från hans tillverkning, livsberättelse för familjen och hela domstolsprotokollet med vittnesförhör - klicka på rubriken;
"Johan Sandblad - möbelsnickare och mördare
Se Gunborg Ferms textilserie i fri vävnadskonst med motiv från "Mordet i Bäckdalen" -klicka här!

Johan Sandblad på Dahlgrenstorp efter frigivningen från fängelset

Dahlgrenstorp under Johan Sandblads tid 1882 - 1898
- en expansiv trähantering för möbeltillverkning på Tomten

Bild från Förbergs samling via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015. Broddetorpsvägen i förgrunden utanför bild går snett vänster lite uppåt utanför bilden. Fotografen står troligen på kanten till vägen. Bild från Förbergs samling via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015. Broddetorpsvägen i förgrunden utanför bild går snett vänster lite uppåt utanför bilden. Fotografen står troligen på kanten till vägen.

Ett unikt foto funnet i Lillstugan* på Tomten den 28/3 2015 föreställande Dahlgrenstorp med trähantering för möbeltillverkning (senare Tomtebo). Man ser lövträhantering och torkbyggnader i bakgrunden och troligen Sandblad själv (t h) med personal - bl a de två sömmerskor som var anställda - placerade i gräset på lagom avstånd! För att gestalta detta måste bilden vara tagen i mitten av 1890-talet.

Bilden från Karl Fredrik Andersson, Skultorp enligt tryck i pappen i ramen, som föll sönder av fuktskador vid upphittandet. Han utbildade sig till fotograf före mitten av 1890-talet och drog ut med sin 14 kilo tunga Hasselbladsutrustning för att fota på landsbygden - inte minst runt berget Billingen - ofta med knivskarp skärpa i fotot och valet av motiv.

Snickeribyggnaden bakom herrarna kom senare att omvandlas till affärslokaler efter Sandblads död 1899. Året innan dör hans fastighetsupplåtare Anders August Förberg, Tomten. Handelsidkerskan Hilma Albertina Falk, född i Häggum 1858 den 23/4 - flyttar in 1901 den 11/10 - ut Växsjö 1904. Hon blev den första handladen i en lång rad tills marken avstyckades och såldes till handlanden Fredriksson 1919.


* Sandblads änka flyttade in i Lillstugan, Tomten, när maken dog och bodde där sin död 1905.

Foto Kent Friman, 2015, copyright Foto Kent Friman, 2015, copyright

Här visar Astrid Blomqvist, maka till bortgångne Göran Blomqvist, några av de tavlor som hittades i Lillstugans gömsle 2015-03-28 bl a fotot ovan från Dalgrenstorp under Tomten. Hon står framför entrén till det nya hus som byggdes på Tomten 1979, då det gamla revs.

Mellan 1881 (inflyttad från Berg, Rosenhaga) och 1884 bodde på Dalgrenstorp en finlandssvensk kvinna vid namn Sofia Hajahn född i Brahestad 1847, dit hon alltså återvänder 1884. Någon del av hennes släkt Hajahn i Brahestad står där som "handlande som levde i misär".

Hon står som sömmerska och fanns på Dalgrenstorp  redan 1881 inflyttad från Berg innan Johan Sandblad flyttar dit 1884 - så det är troligt att han redan etablerat en möbelsnickarverkstad där, som han förhyr byggnaderna för. Sofia Hajahn bodde då i huset vid Tomtebo.

Sandblad blir en känd möbelsnickare i området och har gjort mycket möbler till gårdarna runt omkring Dahlgrenstorp/Tomten. Under en lång period hade han en sömmerska "i brödet" kontinuerligt, som husförhörslängden uttrycker det;

Sömmerskan Maria Elenora Westlund, f. i Varnhem 1858 20/1, in 1884 (året efter Sandblads), lämnar 1886
Sömmerskan Christina Ch. Gustafsdotter, född i Wåmb 1866 12/1 - flyttar in 1886 och ut 1889 - dog ogift 1933 på Stinsen 2 i Skövde. Husförhörslängden visar också en sömmerska Elisabet Abrahamsson, född i Sthlm 1870 den 13/10 som sydde åt Sandblad - hon skrivs på Ökulls Rote 1889.

Detta visar att Sandblads bedrev tillverkning inkluderande tygsömnad. Troligen var de möbelsömmerskor för stoppade möbler.

Dahlgrenstorp på karta 1877-1882 med snickeribyggnad

Jonas Svensson flyttar också förpantningslägenheten Dahlgrenstorp enligt beslut i Laga skiftet till de nya markerna utmed Broddetorpsvägen, som på sätt förblir en särskild 'juridisk' enhet inom Tomten 1/16 mantal - han väljer att placera ett "Dahlgrenstorp" mitt på ägorna, där sedan Tomtebo växer fram.

Förpantningen Dahlgrenstorp köpte Sandblad år 1884 och flyttade hit med sin fru och ena dottern - se också boende på Tomten! Troligen hade han redan efter
1876 och sitt frisläppande, börjat bygga sin verkstad här boende i Tomten, Skarke. Kartan speglar tiden 1877 - 1882 för det insamlade underlaget, men kallas ofta enbart 1877 års karta.

 

Vid stor förstoring av kartan och markering av redan fyllda linjer - kan man se att det fanns ett torp  och ekonomihus/snickeri ungefär placerat som på bilden vid platsen runt 1877 - 1882 - se foto nedan! Dessutom tycks kartritaren ha uppfångat och skissat några av de torkningslador som Sandblad byggde för torkning av virket, även om placeringarna inte är exakta! Kartan flörtydligad av Kent Friman. Läs mer om 1877 års karta och dess tillkomst här!  

Dahlgrenstorp blir Tomtebo och affär byggs

Norra Lundby Tomtebo affär 1940-talet - från Norra Lundby Sockengilles arkiv 2019 Norra Lundby Tomtebo affär 1940-talet - från Norra Lundby Sockengilles arkiv 2019
Text från Norra Lundby Sockegilles arkiv - 2019 Text från Norra Lundby Sockegilles arkiv - 2019
Norra Lundby Tomtebo 1953-1964 - från Norra Lundby Sockegilles Arkiv - 2019 Norra Lundby Tomtebo 1953-1964 - från Norra Lundby Sockegilles Arkiv - 2019

Under 62 kan man se Tomtebo 1960 - då är hela området förändrat med ny placering av byggnader och förändrade åkermarker närmast dem! En förändring som genomfördes efter det att Tomtebo friköpts av Fredriksson 1919.

Dalgrenstorp/Tomtebo idag och man kan ana att byggnader har legat på annan plats i äldre tider! Dalgrenstorp låg troligen mer till vänster i bilden.

Några möbler från Sandblads tillverkning på Dahlgrenstorp

Foto från Förbergs och Blomqvists samlingar Tomten, Lundby via Astrid Blomqvist, 2015 Foto från Förbergs och Blomqvists samlingar Tomten, Lundby via Astrid Blomqvist, 2015

Här en Sandbladssoffa tillverkad på Tomten. Bild från lite senare tid säkert fotograferad för sin storslagenhet. Sömmerskorna hade säkert fullt upp att göra vid sådana här beställningar!

Inför nybyggnad av Tomtens/Dahlgrenstorps boningshus har familjen Blomqvist föröskt att sortera bland den enorma mängd möbler som fanns i byggnaderna. De flesta utförda av Johan Sandblad som dog här i Dahlgrenstorp 1899.

Se mer möbler från hans tillverkning, livsberättelse för familjen och hela domstolsprotokollet med vittnesförhör vid mordet - klicka på rubriken; "Johan Sandblad - möbelsnickare och mördare

Sandbladsmöbler använda på Tomten idag

Änkan Sandblad i Lillstugan Tomten 1899 - till sin död 1905

Detalj av bild från Förbergs samling via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015. Fotot är taget av Ludwig Ericson, Skövde 1904. Detalj av bild från Förbergs samling via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015. Fotot är taget av Ludwig Ericson, Skövde 1904.

 

I Lillstugans dörr på Tomten står 1904 änkan Sandblad som bodde här från 1899 till sin död 1905 - före dess i torpet Dahlgrenstorp på Tomtens mark men med köpt som örpantning av maken Johan Sandblad 1882 - 1899, då han dog.

Ny arrendator för hela Tomten 1/8 mantal blir därefter 1905 handlanden Carl August Blomqvist, född i Varnhem 1864

Bild från Astrid Blomqvist, Tomten, 2015 Bild från Astrid Blomqvist, Tomten, 2015


Carl är son till Anders August Förbergs syster Kristina Förberg, född 1929 - gift med Anders Larsson Blomqvist. Gifter sig 1906 med dottern till Anders August Förberg, Märta Augusta, född 1877 - han gifter sig alltså med sin morbrors dotter

Köper Tomten 1918 av sterbhuset efter hustruns moder Märta Christina Förbergs död (1916)

Carl Blomqvist ansöker 1905 om tillstånd för försäljning av oljor ur mindre förråd vid sin handelslokal på Tomten

Utdrag ur protokoll hos landshövdingeämbetet i Mariestad ur Blomqvists samling, via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015 - sid 1 av 3. Utdrag ur protokoll hos landshövdingeämbetet i Mariestad ur Blomqvists samling, via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015 - sid 1 av 3.

Carl Blomqvist, Fogdegården Klostret, ansöker 1905 om tillstånd för försäljning av eldfarliga oljor ur mindre förråd vid sin handelslokal på Tomten. Hans ansökan beviljas. Han arrenderade Tomtebo Tomten fr o m 1905.

Carl Blomqvist säljer handelsfastigheten Tomtebo 1918 - bara en del av forna Dahlgrenstorps hus- och verksamhetsområde

Textolkning - Köpekontrakt undertecknat den 15 mars 1918:

Till Landbrukaren K. P. Fredriksson från Marbogården, Händene upplåter jag härmed min ägande handelslägenhet Tomtebo med därtill hörande hus och jord, hvilken lägenhet får på ervärderlig tid afsöndras från mitt ägande ett sextondels (1/16) mantal Amundstorp, Tomten i Norra Lundby - 1:a sidan av 3.

Karta över avstyckningen av Tomtebo 1919

Förteckning över affärsmän eller handlande som bott på, arrenderat eller ägt Tomtebo 1878 - 1938:

Förteckning över affärsverksamhetsföreträdare på Tomtebo 1878 - 1938 (50 år);


1878 - 1898   arrenderar/ägare Johannes Sandblad, född i Berg 1827 (möbelsnickeri)
1898 - 1901    äger änkan Förberg lokalerna - har sommargäster och servering - också på Tomten
1901 - 1904    arrenderar Handelsidkerskan Hilma Albertina Falk, född i Häggum 1858
1904 - 1909    arrenderar Handlanden Carl August Blomqvist, född i Varnhem 1864
1909 - 1913     arrenderar Handlanden Johan Gottfrid Tholander, född i Tvärred 1875
1914 - 1914      arrenderar Handlanden Wilhelm Smedberg, född i Borgunda 1858
1914 - 1918      arrenderar Handlanden Ivar Emanuel Gustafsson, född i Skörstorp 1883


Ny ägare 1918 - troligen byggs då ny affär på den då avstyckade fastigheten - Dahlgrenstorp rivs:

1918 - 1921    friköps Tomtebo - ägare; Handlanden/Målaren Karl Pontus Fredriksson, född i Lindesberg, Örebro 1867
1921 - 1923   ny ägare; Handlanden Karl Gustaf Larsson, född i Varnhem 1854 (Lisa Larssons man - senare Gärdhem)
1921 - 1927    arrendator Handlanden Karl Birger Hedvall, född i Öglunda 1897
1927 -             ny ägare Handlanden Johan Oskar Persson, född i Våmb 1894

Boende 1778 - 1787 vid berget på det som kommer att bli Dahlgrenstorp  

Husförhörslängd 1778 - 1787 - Tomten
Ryttar Bostället (senare Dahlgrenstorp på berget - vilket flyttas 1846 till Tomtens mark vid Broddetorpsvägen)


Ryttar Boställe för N.o 14 (vid berget);
Änkan      Stina Bryngelsdotter, född i Wadstena 1726
Mågen      Ryttaren Johan Hofgren, född i Överbo 1752 - för N.o 14 Gudhems Companie
Hustrun  Greta Linnarsdotter, född Sköfde 1755
Dotter         Catharina, född på platsen 1777
den 26/7
Son              Anders, född på platsen 1780 den 25/1
Son              Peter, född på platsen 1783 - dör här 1785

Boende 1786 - 1791 vid berget på det som kommer att bli Dahlgrenstorp

Husförhörslängd 1786 - 1791 - Tomten

Ryttar Bostället (senare Dahlgrenstorp på berget - vilket flyttas 1846 till Tomtens mark vid Broddetorpsvägen)

Ryttare inroterat 1/8-del för N.o 14 - Ryttar Boställe;
Änkan            Stina Bryngelsdotter, född i Wadstena 1728 - dör här 1790
Mågen           Ryttaren Johan Hofgren, född i Överbo 1752 - han dör här 1790
Hustrun        Greta Linnarsdotter, född Sköfde 1755
Dotter               Catharina, född på platsen 1777 den 26/7
Son                    Anders, född på platsen 1780 den 25/1 - dör här 1790
Son                    Peter, född på platsen 1786 den 15/1 - dör här 1790
                          - familjen måste ha drabbats av någon 'farsot' 1790!

Boende 1791 - 1800 vid berget på det som kommer att bli Dahlgrenstorp

Husförhörslängd 1791 - 1800 - Tomten

Ryttar Bostället (senare Dahlgrenstorp på berget - vilket flyttas 1846 till Tomtens mark vid Broddetorpsvägen)

Ny Ryttare för N.o 14 flyttar in - Ryttar Boställe;
Ryttaren    Johan Berggren, född i Lundby 1765
Hustrun     Cajsa Larsdotter, född på Prinshaga
- flyttar in från Lundby 1794
Son                 Eric, född i Lundby 1794
Dotter            Brita, född på platsen 1796

Dräng            Johannes Andersson, född i Wing 1781

Tomten var inroterat och Rytarna hörde till stamgårdarna. Efter att Cavalleriet för Västgöta regemente sitter av 1811 och blir infanteriregemente finns inga ytterligare aktiva soldater boende på Tomten för N.o 14.

Däremot används senare namnet Dahlgrenstorp för det arrendetorp till Tomten, vilket säljs som förpantning 1812, som befolkades mestadels av avskedade soldater fr om 1812.

Boende Dahlgrenstorp vid berget 1800-1832

Husförhörslängd 1800 - 1815 + 1815 - 1832:

Torpet Dahlgrenstorp - som 1812 blir en förpantning

Dahlgrenstorp, som torpet kom att kallas efter 1812, tillhör det nu inroterade gräsgäldshemmanet Tomten inom Amundstorps Rote. Dahlgrenstorpsmarken hade blivit till som Ryttare Boställe på tidigare Kronoparksmark vid Billingskanten - senare blir det laga skiftat 1846 som helt tillhörande Tomten och med utflyttning belagt till Tomtens äga utmed Broddetorps- Varnhemsvägen.


Dahlgrenstorp - fr o m 1812 en förpantning ofta bebott av avskedade soldater
Dahlgrenstorp säljs som förpantning på 99 år;


Ägare f.d soldaten i stom N.o 303 i första majoren Companie;           
Soldaten         Christopher
Dahlgren, född i Sjogerstad 1760 den 20/5 - in med familjen 1812 från Kiällegården
Hustrun          Maria Larsdotter, född i Öglunda 1764 - dör här 1824
Dotter                 Maria Greta, född på platsen 1796 den 14/12 - gifter sig 1819 - och bor kvar
2:a hustrun    Maja Gunnarsdotter, född i Sköfde 1763 den 11/9 - flyttar in från Lundby 1830

Nya arrendatorer (förpantningsägare) - mågen - den avskedade soldaten och dottern;
Mannen         Johannes Wig
, född i Warnhem 1794 den 30/9 - flyttar in 1819 från Öfverstegården
Hustrun         Maria Greta Christoffersdotter, född på platsen 1796 den 14/12
Dotter                Maria Cajsa, född på platsen 1820 den 25/9
Dotter                Britta Stina, född på platsen 1822 den 24/2
Son                     Lars, född på platsen 1825 den 31/1 - dör här 1826
Son                     Lars, född på platsen 1827 den 16/7
Son                     Jonas, född på platsen 1829 den 21/2
                            - när fadern gifter om sig flyttar familjen ut till Grufvesätter, Öglunda 1830

Kvar bor 1830 - den avskedade soldaten från 1812;

Arrendator    Christopher Dahlgren, född i Sjogerstad 1760 den 20/5
2:a Hustrun   Maja Gunnarsdotter, född i Sköfde 1763 den 11/9

Boende Dahlgrenstorp vid berget 1832 - 1840

Husförhörslängd 1832 - 1840
Förpantningen Dahlgrenstorp
"Tomten - En intäkt under Tomten" = Dahlgrenstorp;

Arrendator   Christopher Dahlgren, född i Sjogerstad 1760 den 20/5 - han dör här 1834
2:a Hustrun  Maja Gunnarsdotter, född i Sköfde 1763 den 11/9
- hon flyttar inhyses Öfverstegåren 1836 och dör 1837

Nya ägare för förpantningslägenhten Dahlgrenstorp;
Förp.ägare  
   Anders Jonsson, född på platsen 1802 den 11/8 - flyttar in 1835 från Skarke
Hustrun          Anna Maja, född på platsen 1812 den 1477 -  flyttar in 1835 från Klostret
Dotter                 Christina, född på platsen 1833 den 17/11

Son                      Gustaf, född på platsen 1836 den 19/9
                             - familjen flyttar ut till Öglunda 1836


Ny ägare förpantningen Dahlgrenstorp 1836;
Ägare              Anders Andersson, född i Warnhem 1798 den 1479 - flyttar in från Albrechtgården, Lundby 1836
Hustrun         Sara Mathiasdotter, född i Varnhem 1784 den 18/9 
Dotter               Anna Cajsa, född i Öfverstegården 1821 den 31/7
Dotter               Maria, född i Varnhem 1828 den 8/6

***************************************************************************************************

En ny era för Dahlgrenstorp inleds med nye ägare 1839 Jonas Svensson 'Knopp' - vars ättlingar i rakt nedstigande led på kvinnosidan finns kvar på Dahlgrenstorp tills det döps om till Tomtebo och avstyckas 1919.


Ny ägare förpantningen Dahlgrenstorp 1839;
Ägare          Jonas Svensson
, född i Amundstorp Lundby 1797, 27/10 - flyttar in 1839 från Mellomgårdens intäkt - nybygge
2:a Hustru
Stina Carlsdotter, född i Lundby 1801 den 23/3 - tydligen dotter till ägaren av Tomten, Carl på Nederstegården
Hennes son   Johan Larsson, född i Lundby 1826 den 3/4
Hans dotter   Cajsa Jonsdotter, född i Lundby 1826 den 13/12
Hennes son    Jonas Larsson, född i Lundby 1824 den 22/7
Hennes son    Carl Larsson, född i Lundby 1829 den 2/9
Hennes son    Pehr Larsson, född i Lundby 1834
Gemensam Dotter  Martha Christina Jonsdotter, född i Lundby 1840 den 22/6

Boende Dahlgrenstorp vid berget 1840 - 1849

Husförhörslängd 1840- 1849:
 Dahlgrenstorp
- ägaren till både torpet och Tomten 1/8 mtl är nu Jonas Svensson fr o m 1846
 

Ny ägare förpantningen Dahlgrenstorp 1839 - köper nu också Tomten 1/8. Det betyder att Tomten nu egentligen odlas från Dahlgrenstorp sedan 1839 och Jonas Svensson uppför ny ladugård på Tomtens äga Tomtaängen vid landsvägen färdig vid Laga skiftet 1846, då han kvarstår som ägare genom skiftesförhandlingarna.


Ägare          Jonas Svensson, född i Amundstorp Lundby 1797 den 27/10 - flyttar in 1839 från Mellomgårdens intäkt
2:a Hustru Stina Carlsdotter, född i Lundby 1801 den 23/3
Hennes son  Johan Larsson, född i Lundby 1826 den 3/4
Hans dotter  Cajsa Jonsdotter, född i Lundby 1826 den 13/12
Hennes son  Jonas Larsson, född i Lundby 1824 den 22/7
Hennes son  Carl Larsson, född i Lundby 1829 den 2/9
Hennes son  Pehr Larsson, född i Lundby 1834
Gemensam Dotter  Martha Christina Jonsdotter, född i Lundby 1840 den 22/6

Boende Dahlgrenstorp vid Broddetorpsvägen 1850 - 1859

Husförhörslängd 1850- 1859:
Förpatningslägenheten Dahlgrenstorp - ägaren till både Dahlgrenstorp och Tomten är Jonas Svensson
 

Nu odlas Tomten 1/16 mtl endast via nya Tomten vid Broddetorpsvägen som får nya hus förutom den ladugård som redan byggts av Jonas Svensson 1846Tomtaängen.

Dessutom bygger Jonas Svensson nya hus vid det som senare blir Tomtebo på Tomtens ägor alldeles i söder av ägan utmed landsvägen - detta är den utflyttade Dahlgrenstorp enligt Laga skfitet 1846. Det tillkommer alltså nu flera nya byggnader på den nya ägan efter Laga skiftet som är färdigbeslutat 1853.

Tre år efter det beslutet skall ägaren ha flyttat ut från de ägor han inte disponerar längre. Det tycks som om boningshus byggts för förpantningen Dahlgrenstorps räkning strax efter själva Lafga skiftet 1846. Både föräldrarna och gifte sonen har var sin bostad på Tomten, tills sonen flyttar tillbaka till gamla Dahlgrenstorp som nu 1859 heter A(Ä)spelund.


Nu i nybyggt hus i mittersta delen av nya ägan för Tomten 1/16 mantal - Dahlgrenstorp:

Gifte sonen           Jonas Larsson, född i Lundby 1824 - tar hit sin fru (Jonas Svenssons 2:a frus son)
Hustrun                 Inga Maria Jonsdotter, född i Broddetorp
1829 den 1/12 - in från Stommen 1850
Son                             Carl Johan, född i Lundby 1852 den 2/10
Son                             August, född i Lundby 1855 den 20/4
                                    - den lilla familjen flyttar till gamla Dahlgrenstorp nu under Nederstegården; Aspelyckan 1856


Inhyses vid Tomten, - Dahlgrenstorp - senare Tomtebo, 1856;

Kronorättaren
Mannen                 Jonas Larsson Lundgren
, född i Lundby 1817 den 2/7 - flyttar in 1856 med familj från Nederstegården
Hustrun                 Anna Pettersdotter, född i Tengened 1820 den 15/4

Son                             Lars Petter, född i Lundby 1847 den 11/11
Son                             Carl Johan, född i Lundby 1850 den 5/5
Son                              August, född i Lundby 1854 den 10/11

Boende Dahlgrenstorp - Tomtebo 1859 - 1867

Husförhörslängd 1859- 1867:
Förpantningen Dahlgrenstorp - senare Tomtebo

Inhyses i hus på Tomtens mittersta del av ägan - Dahlgrenstorp  - senare Tomtebo:
Häradstjänaren        
  

Mannen                      Jonas Larsson Lundgren, född i Lundby 1817 den 2/7
Hustrun                      Anna Pettersdotter, född i Tengened 1820 den 15/4
Son                                  Lars Petter, född i Lundby 1847 den 11/11
Son                                  Carl Johan, född i Lundby 1850 den 5/5
Son                                  August, född i Lundby 1854 den 10/11

                                   - hela familjen flyttar över till Nederstegården 1860

Inhyses därefter i samma hus;
Muraren                     Gustaf Pettersson Klingberg, född i Bolum 1833 den 1/1 - flyttar in från Broddetorp 1860
Hustrun                      Märta Stina Andersdotter, född i Lundby 1831 den 27/11 - flyttar in från Nederstegården 1860
Dotter                              Augusta Christina, född i Lundby 1861 den 18/2
Dotter                              Alma Gustafva, född i Lundby 1863 den 1/6

 

Boende Dahlgrenstorp - Tomtebo 1867 - 1872

Husförhörslängd 1867 - 1872:
Förpantningen Dahlgrenstorp under Tomten
 

Nu säljer Jonas Svensson hela Tomten inklusive förpantningen Dahlgrenstorp till Anders August Förberg, från Junkragården i Klostret, som flyttar hit 1867 som ägare och brukare, efter att ha gift sig med Jonas dotter Märtha Christina Jonsdotter. Nya Ägaren bosätter sig i boningshuset med ladugård och Lillstuga. Jonas Svensson flyttar in i Lillstugan 1867.


I hus på Tomtens mittersta del av ägan - Dahlgrenstorp - senare Tomtebo - hyrande;
Muraren                    Gustaf Pettersson Klingberg,
född i Bolum 1833 den 1/1
Hustrun                     Märta Stina Andersdotter, född i Lundby 1831 den 27/11
Dotter                            Augusta Christina, född i Lundby 1861 den 18/2
Dotter                            Alma Gustafva, född i Lundby 1863 den 1/6   
Dotter                            Sofia Albertina, född i Lundby 1866 den 16/4       
Dotter                            Hilda Theresia, född i Lundby 1868 den 27/4 

                                         - familjen flyttar ut 1873

Boende Dahlgrenstorp - Tomtebo 1872 - 1880

Husförhörslängd 1872 - 1880:
Förpantningen Dahlgrenstorp - senare Tomtebo

I hus på Tomtens mittersta del av ägan - Dahlgrenstorp - senare Tomtebo - hyrande;
Arbetaren                Wilhelm Pettersson, född i Forsby 1848 den 4/12 - flyttar in med familj 1873
Hustrun                    Johanna Pettersdotter, född i Bolum 1849 den 22/7
Dotter                           Anna Charlotta, född i Lundby 1874 den 10/51875
                                       - den lilla familjen flyttar ut till Gudhem den 20/10 1875

 

Nu står Lillstugan på Tomten och huset på "Dahlgrenstorp/Tomtebo" tomma på boende sedan  1875. Ägaren Förberg säljer 1884 förpantningen Dahlgrenstorp på sin egen grundäga till Johannes Sandblad. Troligen bedriver Sandbald sedan frigivningen 1876 redan verksamhet här Dahlgrenstorp.

Boende på Dahlgrenstorp 1880 - 1894
Tomten-ägaren säljer nu Dalgrenstorpsförpantningen
1882

Husförhörslängd 1880 - 1894:
Förpantningen Dahlgrenstorp - nu säljs Dahlgrenstorpsförpantningen till Johannes Sandblad 1884
 

Dalgrenstorp - dvs det som idag betraktas som Tomtebo -  hyrdes troligen ut till Johan Sandblad före själva försäljningen 1884. Det är troligen därför ingen annan är skriven i de byggnaderna. Då bodde också nämligen en sömmerska skriven på Dahlgrenstorp; Sömmerskan Sofia Hajahn, född i Brahestad 1847, inflyttad 1881 från Berg och hon återvänder till Finland 1884.

Mellan 1881 (inflyttad från Berg, Rosenhaga) och 1884 bodde här alltså en finlandssvensk kvinna, Sofia Hajahn. Någon del av hennes släkt Hajahn i Brahestad står där som "handlande som levde i misär"

 

Förpantningen Dalgrenstorp-senare kallat Tomtebo -  säljs 1884 (förpantningslängd troligen t o m 1911)  och in flyttar;

Ägaren           Johannes Sandblad
, född i Berg 1827 den 14/7 - in från Tomten, Skarke, där de hyrt,  den 21/11 1884

                       Not; "Benådad från livstids fängelse honom ådömt för mord."      
Hustrun         Maja Stina Andersdotter, född i Sköfde 1832 den 24/2 - flyttar med sin make från Skarke, Tomten
Dotter                Emma Kristina, född i Sköfde 1853 den 14/3 - lämnar hemmet 1889

Läs gärna berättelsen om familjen - klicka på rubriken "Johan Sandblad - möbelsnickare och mördare"        

Boende på Dalgrenstorp 1895 - 1922 - blir nu Tomtebo

Husförhörslängd 1895 - 1922:
Förpantningen Dahlgrenstorp ägd av Johannes Sandblad till 1899.

När Förberg dör 1899 löser Förbergs dödsbo in förpantningen Dalgrenstorp från änkan Sandblad. Hennes man dör här 1898. Sandblads änka bor troligen kvar i Lillstugan på Tomten tills hon dör 1905 - då förpantningen Dahlgrenstorp också juridiskt upphört.

 

Efter Anders August Förbergs död 1898 arrenderas Tomtens mark ut till Millomgården, Amundstorp, en tid i början av 1900-talet.

Tomtebo eller Dahlgrenstorp blir affärslokaler 1901 med allmän affär - var tidigare snickeri

Boende på Dahlgrenstorp (förpantningslängd troligen t o m 1911) - nuv. Tomtebos plats;

Ägaren           Johannes Sandblad, född i Berg 1827 den 14/7 - dör här nu den 30/6 1899
                            Not; "Benådad från livstids fängelse honom ådömt för mord."      
Hustrun         Maja Stina Andersdotter, född i Sköfde 1832 den 24/2 - dör här nu i Lillstugan, Tomten, 22/12 1905

Hyrande på Tomtebo/Dahlgrenstorp 1901 - 1902;
Soldaten           Anders Gustaf Rask
, född i Bolum 1876 den 17/3 - flyttar in den 12/11 1901 med familj
Hustrun            Anna Charlotta Johansson, född i Lundby 1876 den 28/3
Son                        Bernhard Teodor, född i Lundby 1901 den 10/9
                                - den lilla familjen flyttar ut den 14/11 1902


Tomtebo (senare kallat)  - hyrs nu ut som handelsplats - affär -den första hyrande handelsidkaren 1901 blir:
Handelsidkerskan Hilma Albertina Falk, född i Häggum 1858 den 23/4 - flyttar in 1901 den 11/10 - ut Växsjö 1904

Hyrande i Tomtebo 1903 - 1906;
Mannen            Torsten Lindqvist,
född i Fröjered 1843 den 10/10 - flyttar in från varnhem 1803 - åter dit den 15/11 1906

Ny arrendator för hela Tomten 1/8 mantal, och handlande, blir därefter 1904- 1906:
Handlanden     Carl August Blomqvist, född i Varnhem 1864 den 23/12
                                Han gifter sig 1906 med dottern till Makarna Förberg, Märta Augusta, född 1877.

Tomtebo (senare kallat) används nu till handelsplats för olika varor, används delvis och hyrs också ut av ägaren Carl Blomqvist med hustru efter giftermålet, då han flyttat till det som är gården Tomtens mangårdsbyggnader.


Handlande hyrande av Tomtebo 1909 - 1914;
Handlanden        Johan Gottfrid Tholander, f.  Tvärred 1875, 29/4 - in från Sköfde den 2/12 1901 gifter sig 8/4 1911   

Hustrun                Anna Krisitna Ingeborg, född Bodin i Tvärred 1885 den 6/8 - in gift från Tvärreed den 27/11 1911
Dotter                       Ingeborg, född i Lundby 1912 den 31/1
Son                            Åke, född i Lundby 1913 den 13/10
                                   - familjen återflyttar till Tvärred 1914

Piga                            Augusta Erika Haglund, född i Tvärred 1899 den 24/1 - flyttar in 1913 och åter Tvärred 1914

Hyrande i Tomtebo 1901 - 1913;
f.d. fanjunkaren        Gustaf Svensson, född i Händene 1822 den 24/6 - in från Sköfde stad 18/10 1901 - dör här den 5/4 1913
svärdsman

Handlande hyrande av Tomtebo 1914;
Fd Hemmansägare Wilhelm Smedberg,
född i Borgunda 1858 den 19/1 - flyttar in med familj från Broddetorp 1914 20/3
Hustrun
                   Margareta Andersdotter, född i Varnhem 1860 den 30/8
Dotter                             Ellen Matilda, född i Varnhem 1895 den 14/7
Dotter                             Ester Margareta, född i Varnhem 1898 den 15/5
- flyttar till Skara stad den 30/10 1914
Dotter                             Elsa Kristina, född i Varnhem 1901 den 3/2
Dotter                             Alice Linnéa, född i Varnhem 1905 den 20/8
                                          - hela familjen flyttar ut igen den 28/11 1914

Handlande hyrande av Tomtebo 1915- 1918;

Handlanden          Ivar Emanuel Gustafsson, f. i Skörstorp 1883, 23/5 - in Kvänum den 20/10 1915 - ut 1918
Handelsbiträde         Karl Simeon Larsson, född i Sköfde 1890 den 4/6 - in från Härlunda 27/11 1915 - ut åter Sköfde 6/9 1916
Handelsbiträde         Karl Alfred Josef Hultgren, född i Ransberg 1900 den 1/11 - in från Ronneby den 27/3 1917 - ut 1918

Piga                            Gunhild Matilda Johansson, född i Händene 1901 den 28/6 - flyttar in 1917 och ut 1918


1918 avstyckas Tomtebo från Tomten och blir en egen fastighet - se karta och handlingar!

Boende på den avstyckade fastigheten Tomtebo fr o m 1918

Husförhörslängd 1922 - 1938:
Avstyckningen Tomtebo - Tomten 6:2 - friköps 1918 av handlanden Fredriksson.

Ägare 1918;
Handlanden/
Målaren           Karl Pontus Fredriksson
, född i Lindesberg, Örebro 1867 den 17/1 - flyttar hit från Händene 29/10 1918

Hustrun           Jenny Hilma Elisabet Svendberg, född i Synnerby 1873 den 7/4 - gift sig den 15/9 1899
Dotter                  Karin Sofia Elisabet, född i Säfvared 1902 den 6/7 - flyttar ut till Örebro en 17/11 1920
Dotter                  Margareta Carolina Elisabet, född i Säfvared 1903 den 5/10
Dotter                  Agnes Valborg Elisabet, född i Säfvared 1905 den 17/4
Dotter                  Lisa Jenny Elisabet, född i Säfvared 1909 den 3/2
Son                       Sixten Karl Gustaf, född i Säfvared 1911 den 21/1

                         - familjen bor kvar tills de hyr på Källedal - Himmelskällan Hotél och flyttar dit 1923

Ny ägare för Tomtebo 1921;
Handlanden   Karl Gustaf Larsson, född i Varnhem 1854 den 6/9 - flyttar in från Istrum den 21/11 1921 - änkling 1918
2:a Hustrun   Elin Elisabeth Gustafsson, född i Rådene 1898 den 9/3 - gifter sig och flyttar in 19/5 1923
hans dotter         Anna Eugenia Larsson, f. i N. Lundby 1894 den 13/3 - hem från Arvika 1924 - ut Bohus regemente förs. 1925
gemensam son  Carl David, född i N. Lundby 1927 den 31/8
                              - familjen flyttar till och köper Gärdhem  i Varnhem den 15/10 1928


En handlande från Lerdala 1921;
Handlanden    Karl Birger Hedvall, född i Öglunda 1897 en 11/2 - flyttar in 30/11 1922 från Lerdala - gifter sig 23/2 1923
Hustrun            Gerda Adina Andersson, född i S. Fogelås 1898 den 14/7
Son                         Karl Tore Ferdinand, född i N. Lundby 1924 den 14/7
                                - de lilla familjen flyttar till Öglunda den 21/11 1927


Ny ägare för Tomtebo 1927;
Handlanden     Johan Oskar Persson, född i Våmb 1894 den 1/6 - flyttar hit redan den 8/11 1927
Hustrun            Hulda Elfrida Elisabet Sjöholm, född i Våmb 1895 den 28/7

Son                        Gunnar Per Olov, född i Skövde 1927 den 31/5
Dotter                   Karin Margareta Eleonora
, född i Skövde 1931 den 13/6 - flyttar till Skara den 16/12 1930
                              - men återvänder och bor här med son i mantalslängd 1941


Hembiträde         Lydia Maria Elisabet Lagerstedt, född i N. Lundby 1905 den 20/10 - in 1925 - ut Tidaholm 23/3 1927
Handelsbiträde  Johan Artur Efraim Andersson, född i Agnetorp - in från Åsarp 1926 - ut till Kölaby 15/1 1928
Hembiträde         Anna Maria Elsaibet Sahlström, född i N. Lundby - in 1928 - ut igen 26/11 1929
Hembiträde         Lydia Maria Elisabet Lagerstedt, född i N. Lundby 1905 den 20/10 - in 1929 - ut Tidaholm 16/12 1930
Hembiträde          Märta Linnea Gustqfsson, född i varv, in 1931 och ut igen  1933
Hmebiträde          Edit Alice Jansson, född i Söderbärke 1913 den 2/6 - in 1933 och ut till Sala 13/11 1934
Hembiträde          Astrid Linnéa Pettersson, född i Börstig 1917 den 7/4 - in 1934 - ut igen till Kölaby 2/11 1935

Hembiträde          Anna Maj Lis Johansson, född i Skånings Åsaka 1920 den 9/12 - in 1937 - ut igen 1/12 1938