G 1. Solberga mangården

Karta 1829 - själva mangården

Historiska Kartor Lantmäteriet, Solberga 1829 - detalj. Historiska Kartor Lantmäteriet, Solberga 1829 - detalj.

Solberga mangård med husbehovskvarn
 

På kartan från 1829 ser man en imponerande samling byggnader som utgjorde själva mangården. Gårdsvägen kom då från nordväst in på gårdsplanen.

I centrum låg en större mangårdsbyggnad med två flyglar. Även den stora ladugården hade två flygelekonomibyggnader.
Dessutom fanns på den södra Gatan Nr 8 ytterligare en bostadsbyggnad troligen för tjänstefolk.

Vid bäcken i kartans nederkant finns en husbehovkvarn (vid Nr 30) inritad, vilken omnämns redan 1625. Staten upprättade då en förteckning över alla kvarnar i Sverige, då de skulle beskattas. I denna förteckning återfinns kvarnen i Solberga.

Sifforna beskriver enligt karttexten; 
Nr 1 = Trädgården, Nr 2 = Gården med plattform för manbyggnaden, Nr 3 = Lilla Trädgårdstäppan, 
Nr 4 = Humlegården, Nr 5 = Ladugårdsplats, Nr 6 = Stora Tomten, Nr 7 = Lilla Tomten och Nr 8 = Intilliggande Gator.
Markerna närmast husen; 
Nr 36
= Kalfhagen, Nr 20 = Nygärdet - Öfvre Wallen, Nr 32 = Ahlehagens Gård beväst med Löfskog, Nr 30 = Södra delen av Gråtarekjärret, Nr 15 = Stora Åkerns Wall, Nr 12 = Nohlgärdets Wall, Nr 10 = Nohlgärdets Lilla Åker, Nr 14 = Nohlgärdets Åker söder Hagen &  Nr 42 = Vägen till Hemmanet

Idag kan vissa rester av grunden till boningshus och ladugård knappt urskönjas! Den gamla vägen till hemmanet är helt bortodlad. Man når idag Solberga söderifrån på en gräsbeväxt bruksväg från tvärvägen Backa - Ljungstorp.

Ur specialjordeboken 1825 - gammalt Frälse Hästehemman köpt till skatte av Assesoren och Lands Kamereraren H. Magnus Gabriel Palm år 1715

Texttolkning;

"Som dock först med 1681 års Ränta till Kronan blef indragit och till denna Ränta taxerad ifrån helt gammalt frälsehemman som Hästehemman och till Ryttmästaren af Gudhem Compani indelt, samt på Kronoparken Billingen beläget köpt till Skatte af Assesoren och Lands Kamereraren H. Magnus Gabriel Palm för 100 Db Smt efter Skatte Bref af den 28 Juli 1715 i Tote Nr 328 med 12 Db SmtsTaxation."