F 3. Vässtorps hemman 1763 - köps av Backa

Vässtorp blir 1763 torp under Backa gård -> delas i Grötlyckans torp och själva Vässtorp -> Grötlyckan köps fri 1919 -> liksom Vässtorp, som då blir 'Svea gård',
- först kallad 'Svedjan'

Ägarlängd av Hemmanet Västtorp sedan 1566 upprättad av Stig Karlsson - från artikel i Varnhemsbygden 2007

Verna Andersson berättar i Billingen längesen N3, 1995

Inledande kommentar; På platsen för Västtorp fanns under lång tid ingen bebyggelse, då platsen i början av 1700-talet stod helt öde och 'Walln' brukades av kaptensbostället Ängerås utan ordentlig avgränsning, då insteningen hade förstörts med åren. I samband med att 'hemmanet' skulle förtydligas och instenas på nytt med anledning av skatteutredning 1763, så erbjöd sig Backa gårds ägare Eric Lundin att inlösa hemmanet mot en längre skattefrihet för uppodling. Tydligen byggde han då ordentligt med stugor på ägan, eftersom husförhörslängderna under lång tid uppvisar minst två torparfamiljer och en hel del inhyses på Västtorp. På karta 1763 finns fyra byggnader inlagda, som skulle kunna tolks som bostäder. Fram mot 1800-talets andra halva minskade de boende till slut till endast en torparfamilj i taget på platsen. Kartan 1877 visar också mycket riktigt endast en torparstuga på ägan med ladugård.

Verna skriver;
"Den gamla stugan för Västtorp stod med gavlen mot vägen, minns Frida. En vanlig stuga, men rätt så lång. Frida ver innne där en gång. Det stod en pionbuske vid ingången. "Då va en familj där, di hade två töser. Ena av dom kom neråt Småland. Ho ble' så finer efter dä, så den kände ente vi när ho' kom hem, så finer va ho', dä va lång bort i världen det."

Johan Apell i Ljungstorp var med och byggde nya bostadshuset i Svea 1925. Därefter revs den gamla stugan. Han byggde också till ladugården. I beskrivningen till kartan över storskiftet av Billingeliderna 1801 finns förklaringen till namnet Svea. Där står "Wästtorp eller Svedjan", vilket troligen uttaldes "Svean". Det får väl antas vara det äldsta namnet, eftrsom det antagligen kommer av att svedja mark."

1763 Arealavmätning av Västorps Hemman

Namnet skrivs både som Västorp och Vässtorp och rättas långt senare i handlingarna till 'Västtorp'!

I karttexten beskrivs att stället instenats 1740 på Kronoparken Billingeliderna, men sedan varit ett Ödekronohemman. Här har tidigt varit ett från Kronoparken avskilt militärt Boställe.

1763 - inlösen av Eric Lundin - ägare av Backa m.fl. gårdar -
karta och lantmäteriförättningsunderlag för skatteberäkning

Eric Lundin, Backa gård, löser  också in Vässtorp 1763 från Kronan och har upptagit i ansökan angående Vässtorp, "som thet af öde på frihetsår" - se förstoring av dokumentet nedan under a.! Innan detta köp var Vässtorp ett 1/4 kronohemman som tydligen legat som Ödekronohemman under läng tid som namnet 'Walln' brukad av Ängerås (Kaptensboställe).

Ägobeskrivning - Vässtorp med Grötlyckan

I karttexten kan man utläsa att områdena med Nr 3 utgörs av Grötlyckan med något bättre mylla. 

Ägobeskrivning Ängsmarken

Ägorna som beskrivs är relativt magra och detta skall alltså ge underlag för skattebefrielse efter prövning, då hemmanet  legat 'öde' under lång tid.

Ägobeskrivning Betesmarken

Man kan se att betesmarken anses så mager att det tillförs extra mark från Kronomarken till det nu instenade VässtorpNoteras att Skog inte finns för Vässtorp, utan måste "ärhållas efter utsyning på Allmänningarne". "Fiske och Humegård finnes intet." En av de biträdande vid förrättningen var ascultanten Eric Lundin, som direkt därefter löser in marken mot frihetsår - " 40 frihetsår framstår som rimligt", enligt lantmätaren i handlingar.

Stig Karlsson från Svea skriver i Varnhemsbygden 2007 om Västtorps framväxt ur historien

Wästorp med Grötlyckan, Tobakslyckan och Soltattorp Nr 326 på karta 1794 inför storskiftet av Billingeliderna 1803

Kartan från 1794 - underlag till Storksiftet av Billingeliderna 1803 - kartan vänd för att få norrut uppåt i bilden! Kartan från 1794 - underlag till Storksiftet av Billingeliderna 1803 - kartan vänd för att få norrut uppåt i bilden!

Grötlyckan (markerad med vitt) är utmärkt på storskifteskartan för Billingeliderna med kartunderlag 1794 inom Vässtorps ägor och utritad torpbyggnad (i röd ring). Grötlyckans sista boende lämnade 1919 och därefter torde torpets byggnader ha rivits, när man skapade Nyborg på i stort sett samma äga med med byggnaderna i nordvästra hörnet.

Norr därom finns Soldattorpet Nr 326 Fallet  (Nr 129) inritat  (markerat med grönt) och ännu mer norrut finns Tobaks-lyckan (Nr 130, markerad med grönt).

Vässtorp på 1877 års karta

Häradsekonomiska kartan 1877 - Historiska kartor Lantmäteriet Häradsekonomiska kartan 1877 - Historiska kartor Lantmäteriet

På 1877 års karta kan man fortfarande se platserna för Tobakslyckan, Fallet och Grötlyckan (av oss påskrivna namn på kartan) - de båda senare med byggnaderna kvar.

Den sista boende, en ladugårdskarl för Backa, lämnar gamla bostaden på Grötlyckan 1920 och därefter bokförs inte någon på torpet, som då troligen revs kort därefter. Istället byggdes nytt hus på den äga som skapades för Nyborg, troligen redan 1914, då den blivande ägaren av Nyborg flyttade in på ägan för att ta över den.

Stig Karlsson beskriver avsöndring från Västtorp till Svea 1:1

Du kan läsa om gården Sveas utveckling efter avsöndringen på www.ljungstorpshistoria.se
- klicka här på rubriken; C. 38 Svea

Flera byggnader på kartan 1763 bekräftar möjligheten till alla de boenden som finns med i följande husförhörslängder

Detalj av karta 1763 - Historiska Kartor Lantmäteriet Detalj av karta 1763 - Historiska Kartor Lantmäteriet

Kartan 1763 bekräftar att det redan direkt då fanns ett flertal byggnader på 'Wässtorps huseplats' för att möjliggöra alla de boende som det framgår finns här enligt husförhörslängderna - se nedan!

Dessa var både torpare och inhyses under Västtorp/Backa.

Enligt förrättningarna från före den här tiden beskrivs Vässtorp som 'ödehemman' sedan lång tid tillbaka, så troligen satsade ägaren till Backa och VässtorpEric Lundin, rejält på husbygge här för att få folk till sin växande storgård - Backa.

Samtliga boende på Västtorp (Wesstorp/Västorp/Vässtorp) i kyrkböckerna mellan 1779 - 1919

Varnhem AI:1 1779 - 1787
Wässtorp under Backa

Åboende;
Mannen Pehr Svensson
, född i Segerstad 1754
Hustrun Brita Larsdotter, född i Öfwerbo 1748
Dotter Eva, född på platsen 1779-12-22
Son Andreas , född på platsen 1782-09-28

Inhyses;
Enklingen Gunnar Pehrsson, född i Berg 1723
Hustrun Catharina Eriksdotter, född i Wing 1726 - dör här 1785
Dotter Annicka, född på platsen 1763

Nya boenden 1781;
Mannen Carl Carlsson, född i Medelplana 1748
Hustrun Catharina Gunnarsdotter, född i Hindstorp 1749
Son Gustaf, född i Klostret 1781
- familjen flyttar ut till Ulunda 1784 och åter 1785 som inhyses från Ulunda
Dotter Inga, född på platsen 1786

Nya boenden 1784;
Enklingen Jonas Olofsson, född i Wing 1714
Son Olof, född i Skarke 1759
Dotter Lena, född på platsen 1760
Dotter Eva, född i Ambjörntorp 1771
- familjen flyttar ut till Skarke 1785

Nya boenden 1785;
Mannen Erik Jonsson, född i Ekby 1759 - in 1785 med familj från Herrängen
Hustrun Stina Persdotter, född i Prästatorp 1756
Son Johannes, född på platsen 1786

Varnhem AI:2 1786 - 1791
Wässtorp under Backa

Kvarboende;
Mannen Pehr Svensson
, född i Segerstad 1754
Hustrun Brita Larsdotter, född i Öfwerbo 1748
Dotter Eva, född på platsen 1779-12-22
Son Andreas , född på platsen 1782-09-28 - dör här 1787

Kvarboende inhyses;
Mannen Carl Carlsson, född i Medelplana 1748
Hustrun Catharina Gunnarsdotter, född i Hindstorp 1749
Son Gustaf, född i Klostret 1781
Dotter Inga, född på platsen 1786
Dotter Annika Gunnarsdotter, född på platsen 1764, sjuklig
Dotter Maria Gunnarsdotter, född på platsen 
 
Enkemannen Jonas Bengtsson, född i Sandtorp 1732

Kvarboende;
Mannen Erik Jonsson, född i Ekby 1759 - in 1785 med familj från Herrängen
Hustrun Stina Persdotter, född i Prästatorp 1756
Son Johannes, född på platsen 1786
Son Peter, född på platsen 1791-12-11

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Wässtorp under Backa

Kvarboende;
Mannen Pehr Svensson
, född i Segerstad 1754
Hustrun Brita Larsdotter, född i Öfwerbo 1748
Dotter Eva, född på platsen 1779-12-22
- familjen flyttar ut

Nya boenden;
Ryttaren Andreas Rolig, född i Berg
Hustrun Inga Larsdotter, född i Väberga
Son Anders, född i Eggby 1782
- familjen flyttar ut

Nya boenden;
Mannen Mattias Svensson
, född i Eggby 1749
Hustrun Ingrid Olofsdotter, född i Klostret 1756
Dotter Sara, född i Eggby 1784
Dotter Cajsa, född i Klostret 1789

Kvarboende;
Mannen Erik Jonsson, född i Ekby 1759 
Hustrun Stina Persdotter, född i Prästatorp 1756
Son Johannes, född på platsen 1786
Son Peter, född på platsen 1791-12-11
Dotter Greta, född på platsen 1794

Inhyses;
Christina Maria Andersdotter, född i Istrum 1748 - död här 1793
Pigan Annika Gunnarsdotter, född på platsen 1764
Oäkta son Anders, född 1799-03-31
Gossen Gustaf Carlsson, född i Klostret 1781

Kvarboende;
Enkemannen Jonas Bengtsson, född i Sandtorp 1782 - dör här nu

Nya inhyses;
Mannen Per Larsson, född i Forshem 1746
Hustrun Kjerstin Persdotter, född i Forshem 1733
Son Anders, född i Horn 1782 - flyttar ut

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Wässtorp under Backa

Kvarboende;

Mannen Mattias Svensson, född i Eggby 1749
Hustrun Ingrid Olofsdotter, född i Klostret 1756
Dotter Sara, född i Eggby 1784 - flyttar ut till Engerås 1804
Dotter Cajsa, född i Klostret 1789
- familjen flyttar ut till Tobakslyckan

Kvarboende;
Mannen Erik Jonsson, född i Ekby 1759 
Hustrun Stina Persdotter, född i Prästatorp 1756
Son Johannes, född på platsen 1786 - ut till Skräddaregården 1802
Son Petter, född på platsen 1791-12-11 - dör 1812
Dotter Greta, född på platsen 1794
- familjen flyttar ut till Hästhagen under Prästgården

Nya boenden 1805;
Mannen Lars Jonsson, född i Berg 1785-09-25 - in 1805 med hushåll från Berg 
Hustrun Annika Jonsdotter, född i Höglunda 1776
Dotter Catharina, född i Berg 1799-09-15
- familjen flyttar ut till Flämslätt 1807

Nya boenden 1805;
Mannen Eric Andersson
, född i Warnhem 1769 - in 1805 från Höglunda
Hustrun Stina Andersdotter, född i Wing 1767
Son Anders, född i Wing 1792 - ut till Nolgården 1812
Dotter Maria, född i Wing 1796 - ut till Wing 1814
Son Johannes, född på platsen 1803-09-13
Son Eric, född på platsen 18108-06-23 - dör här 1810

Nya boenden 1814;
Mannen Andreas Larsson, född i Händene 1782-03-13 - in från Millomgården Öfverbo
Hustrun Catharina Pehrsdotter, född i Härlunda 1775-03-13 - in 1815 från Backa

Pigan Cathrina Svensdotter, född i Lidköping 1795-07-19 - in 1814 från Öfverbo - ut till Lidköping 1814

Inhyses;
Enkan Catharina Svensdotter, född i Händene 1744 - in 1814
Pigan Annicka Gunnarsdotter, född på platsen 1776 - dör här 1804
Syster Maria Gunnarsdotter, se nedan - flyttar ut

Enkan Maria Arfvidsdotter, född i Lerdala 1749
Dotterdotter Annicka Larsdotter, född i Wing 1791
Pigan Maria Gunnarsdotter, född i Klostret 1758
- in från Tobakslyckan 1806 - flyttar ut 

Kvarboende inhyses;
Mannen Per Larsson, född i Forshem 1746 
Hustrun Kjerstin Persdotter, född i Forshem 1733
Son Anders, född i Horn 1782 - ut till Löthen
- makarna flyttar ut till Späckatorp 1807

Varnhem AI:5  1815 - 1836
Wässtorp under Backa


Kvarboende;
Mannen Eric Andersson
, född i Warnhem 1769 - dör här 1834
Hustrun Stina Andersdotter, född i Wing 1767 - dör här 1835

Gift son Johannes, född på platsen 1803-09-13 
Hustrun Stina Magnidotter, född i Warnhem 1805-11-17
Son Anders, född på platsen 1832-12-21
Son Lars Johan, född på platsen 1832-12-21
Son Gustaf, född på platsen 1834-10-29

Pigan Anna Lena Andersdotter, född på platsen 1815-05-18 - in 1835 från Eggby

Kvarboende;
Mannen Andreas Larsson, född i Händene 1782-03-13 
Hustrun Catharina Pehrsdotter, född i Härlunda 1775-03-13
Son Anders, född på platsen 1816-12-10
- familjen flyttar ut till Godtbarns 1825

Nya boenden 1825;
Mannen Anders Svensson, född i Warnhem 1777-08-19 - in 1825 från Klefven
1:a hustrun Cajsa Jonsdotter, född i Lundby 1779-09-15 - dör här 1834
2:a hustrun Maja Olofsdotter
, född på platsen 1775-01-09
Dotter Maja Cajsa, född på platsen 1823-11-29
Dotter Christina, född på platsen 1830-10-07

Pigan Inga Larsdotter, född i Klostret 1814 - ut till Ambjörntorp

Kvarboende inhyses;
Enkan Catharina Svensdotter, född i Händene 1744 -  dör här 1818

Varnhem AI:6  1836 - 1846
Wässtorp under Backa


Kvarboende;
Torparen Johannes Ericsson, född på platsen 1803-09-13 - flyttar ut 1843 
Hustrun Stina Magnidotter, född i Warnhem 1805-11-17 - dör här 1843
Son Anders, född på platsen 1831 - flyttar ut 1843
Son Lars Johan, född på platsen 1832-12-21 - dör här 1837
Son Gustaf, född på platsen 1834-10-29 - flyttar ut 1843
Son Johannes, född på platsen 1838-01-20 - dör här 1841
Son Adolf, född på platsen 1841-03-29 - dör här 1843

Pigan Anna Lena Andersdotter, född på platsen 1815-05-18 - ut 1837

Kvarboende;
Mannen Andreas Larsson, född i Händene 1782-03-13 
Hustrun Catharina Pehrsdotter, född i Härlunda 1775-03-13
Son Anders, född på platsen 1816-12-10
- familjen flyttar ut till Godtbarns 1825

Kvarboende;
1:a mannen Anders Svensson, född i Warnhem 1777-08-19 - dör här 1838
2:a mannen Olof Nilsson, född i Hwarf 1789-12-16
Hustrun Maja Olofsdotter, född på platsen 1775-09-01
Dotter Maja Cajsa, född på platsen 1823-11-29 - flyttar ut 1839 - åter 1840
Dotter Christina, född på platsen 1830-10-07 - flyttar ut till grötlyckan 1845

Tjänstefolk;
Dräng Anders Svensson, född i Warnhem 1817-05-08 - in 1838 - ut 1839
Dräng Anders Höglund, född på platsen 1804-08-14 - in från 1839 - ut 1840
Pigan Maja Cajsa Pehrsdotter, född i Warnhem 1823-11-29 - in 1840 - ut 1841 - in 1844 - slutligen ut 1845
Dräng Anders Pettersson, född i Warnhem 1822-03-25 - in 1842 - ut 1844
Dräng Andreas Larsson, född i Warnhem 1826-08-07 - in 1844 - ut till Torp 1845

Ny boende 1845;
Torparen Petter Andersson, född i Warnhem 1803-0-2-04 - in 1845 med familj från Grötlyckan 
Hustrun Kerstin Jansdotter, född i Härlunda 1795-09-06 
Dotter Anna Maria, född i Warnhem 1824-02-05
Dotter Stina, född i Warnhem 1825-06-06
Son Anders, född i Warnhem 1828-08-26
Dotter Johanna, född i Warnhem 1830-12-16
Son Johannes, född i Warnhem 1834-01-06

Dräng Olaus Strömberg, född i Warnhem 1822-06-22 - in 1845 - ut 1846
Dräng Anders Johansson, född i Warnhem 1817-04-04 - in 1845 - ut till Istrum 1846

Varnhem AI:7  1846 - 1859
Wässtorp under Backa


Kvarboende;
Torparen Petter Andersson, född i Warnhem 1803-0-2-04 
Hustrun Kerstin Jansdotter, född i Härlunda 1795-09-06 
Dotter Anna Maria, född i Warnhem 1824-02-05 - ut 1853
Dotter Stina, född i Warnhem 1825-06-06
Son Anders, född i Warnhem 1828-08-26
Dotter Johanna, född i Warnhem 1830-12-16 
Son Johannes, född i Warnhem 1834-01-06

Tjänstefolk;
Dräng Carl Johansson, född i Warnhem 1837-12-19 - in 1846 - ut till Höjentorp 1848
Dräng Johannes Andersson, född i Göthened 1825 - in från Wing 1848 - ut socknen 1853
Dräng Gustaf Andersson, född i Warnhem - in 1853 från Starrkärr 

Varnhem AI:9  1854 - 1862
Wässtorp under Backa


Kvarboende;
Brukaren Petter Andersson, född i Warnhem 1803-0-2-04 
Hustrun Kerstin Jansdotter, född i Härlunda 1795-09-06 
Dotter Stina, född i Warnhem 1825-06-06
Son Anders, född i Warnhem 1828-08-26 - ut till Stockholm 1857
Dotter Johanna, född i Warnhem 1830-12-16 - ut 1857 
Son Johannes, född i Warnhem 1834-01-06 - ut med sonen 1857
hans son Pehr August, född i Warnhem 1857

Tjänstefolk;
Dräng Gustaf Andersson, född i Warnhem - ut på socknen 1856
Dräng Anders Gustafsson, född i Warnhem 1833-05-21 - in 1855 från Trädgården - ut 1857
Dräng Gustaf Andersson, född i Sköfde 1829-03-30 - in 1857 från Sköfde - ut 1858
Pigan Lotta Andersdotter, född i Warnhem 1838.04.03 - in 1857 - ut 1858
Pigan Augusta Andersdotter Kling, född i Wing 1842-10-03 - in 1859 - ut till Sköfde 1860
Dräng Lars Pettersson, född i Skärf 1835-11-19 - in 1859 från Skara - ut till Carlsborg 1860
Dräng Anders Petter Pettersson Sand, född i Warnhem 1843-10-29 - in 1860
Dräng Johannes Andersson, född i Warnhem 1825-04-12 - in 1861 från Öglunda 
Pigan Maja Stina Jonsdotter, född i Warnhem 1843-06-12 - in 1860 från Öfverbo - ut till Kyrkebo 1861

Dräng/enkling Anders Gustafsson, född i Warnhem 1833-05-21
son Pehr August, född i Warnhem 1857 - båda åter in 1861
 

Varnhem AI:10  1862 - 1869
Wässtorp under Backa


Kvarboende;
Brukaren Petter Andersson, född i Warnhem 1803-0-2-04 
Hustrun Kerstin Jansdotter, född i Härlunda 1795-09-06 
Dotter Stina, född i Warnhem 1825-06-06
Son Johannes, född i Warnhem 1834-01-06 


Tjänstefolk;
Dräng Gustaf Jonsson, född i Varnhem 1844-03-10 - ut till Höjentorp 1866
Pigan Elisabeth Pehrsdotter, född i Warnhem 1842-04-09 - in 1864 - ut 1865
Flickan Ulrika Charlotta Andersdotter, född i Warnhem 1848-032-11 - in 1862 - ut 1865

I socknen utan försvar:
Pigan Charlotta Johansdotter Sjödahl, född i Hornborga 1845-02-16 - in 1863
oägta son Anders Gustaf, född i Warnhem 1864-12-29 - dör här 1867
oägta dotter Augusta, född i Warnhem 1868

Dräng Adolf Svensson Linder, född i Warnhem 1836-02-01 - ut till Wing 1864
Dräng Johannes Andersson, född i Warnhem 1825-04-12 - ut 1863
Dräng/enkling Anders Gustafsson, född i Warnhem 1833-05-21 - ut 1864
fosterson till brukaren blir nu Pehr August, född i Warnhem 1857 
Dräng August Löfgren, född i Synnerby 1845-02-01 - in 1866
Pigan Lotta Strömberg, född i Warnhem 1849-04-06 - in 1866 - ut till Öglunda 1867
Dräng August Almgren, född i Skara 1840-03-13 - in 1867 från Eriksberg - ut till Götheborg 
Pigan Gustava Johansdotter Qvick, född i Wåmb 1846-03-21 - in 1867 från Sköfde - ut till Sköfde 1867
Dräng Johan August Johansson, född i Warnhem 1849-03-22 - in 1869 från Gudbrandstorp Ölanda

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Wässtorp under Backa


Kvarboende;
Brukaren Petter Andersson, född i Warnhem 1803-0-2-04 
Hustrun Kerstin Jansdotter, född i Härlunda 1795-09-06 
Dotter Stina, född i Warnhem 1825-06-06
Son Johannes, född i Warnhem 1834-01-06 
Fosterson Pehr August, född i Warnhem 1857-01-14 - flyttar ut 1879

Tjänstefolk;
Dräng Johan August Johansson, född i Warnhem 1849-03-22 - ut till Lilla Djuregården, Eggby 1870
Pigan Anna Kajsa Johansdotter, född i Eggby 1844-10-23 - in 1870- ut till Öglunda 1871
Dräng Lars Johan Falk, född i Kinne Klefva 1842-06-10 - in 1870  från Qvarntorp - ut till Amerika 1872
Pigan Charlotta Andersdotter, född i Varnhem 1850-03-02 - in 1871 från Solbergatorpet - ut till Lundby
Pigan Emma Charlotta Olausdotter, född i Varnhem 1854-02-26 - ut Hvalstad
Dräng Albert Andersson, född i Flistad 1853-11-20 - in 1872 från Sköfde - ut till Sköfde
Dräng Anders Petter Jönsson, född i Varnhem 1854-05-25 - in 1874 - ut till Lyrestad 1877
Pigan Johanna Matilda Karlsdotter, född i Wåmb 1858-10-25 - in 1875 från Sköfde - ut till Sk Åsaka 1878
Pigan Anna Kristina Larsdotter Skog, född i Gudhem 1859-01-03 - in 1877 från Sköfde - ut till Sköfde 1879
(Not; 1877 1/6 dömd för första resan stöld till 2 månaders straffarbete och förlust af medborgerligt förtroende under 1 år - undergått enskil skrift 1877 4/11")
Dräng Frans Oskar Persson, född i Skärf 1860-10-15 - in 1878 från Skärf
Pigan Emma Kristina Karlsdotter Kjell, född i Lundby 1862-07-02 - in 1878 från Lundby - ut till Lundby 1879
Pigan Anna Brita Johansdotter
 

Varnhem AI:12  1880 - 1895
Wässtorp under Backa


Kvarboende;
Brukaren Petter Andersson, född i Warnhem 1803-0-2-04 - dör här 1884
Hustrun Kerstin Jansdotter, född i Härlunda 1795-09-06 - dör här 1883
Dotter Stina, född i Warnhem 1825-06-06 - flyttar ut 1886
Son Johannes, född i Warnhem 1834-01-06 - flyttar ut 1866

Ny brukare in 1884;
Torparen Jonas Andersson, född i Istrum 1831-03-26 - in 1884 - dör här 1888

Tjänstefolk;
Pigan Maja Greta Henriksdotter, född i Lundby 1838-10-22 - in 1884 med sina barn
oäkta son Gustf Adolf, född i Warnhem 1874-10-04
oäkta dotter Maria Elisabet, född i Warnhem 1877-09-14
- de flyttar ut 1890
Pigan Anna Charlotta Gustafsdotter, född i Warnhem 1862-02-10 - in 1881 - ut 1882
Dräng Frans Oskar Persson, född i Skärf 1860-10-15 - ut 1882
Dräng Karl Johan Andersson, född i Warnhem 1859-01-15 - in 1882 - ut till Broddetorp 1883
Dräng Carl August Adamsson, född i Warnhem 1866-05-01 - in 1885 - ut 1887

Ny brukare 1889;
Torparen Anders Andersson
, född i Long - in 1889 med familj från Istrum
Hustrun Katrina Jonsdotter, född i Ryda 1842-04-21 
Son Karl August,född i Long 1869-08-16 - ut till Kyrketorp 1890
Son Johan Albin, född i Long 1872-01-06 - ut till Skärf 1890
Dotter Anna Kristina, född i Lomg 1874-08-31 - ut till Skärf 1892
Son Johan Emil född i Frösved 1880-12-22
Son Gustaf Adolf, född i Istrum 1883-07-03
Dotter Agda Josefina, född i Istrum 1887-11-09
- familjen flyttar till Eggby 1896

Dräng Gustaf  Eriksson, född i Stenum 1866-07-11 - in 1889 från Instrum - ut till Lundby 1890
 

Varnhem Alla:1  1895 - 1922
Wässtorp under Backa - Västtorp delas 1919 i fastigheterna Nyborg och Svea


Här bodde en skogsarbetare mellan 1898 - 1920:
Skogsarbetaren Ludvig Carlsson, född i Björketorp 1894-08-25, gift 1919 och ut

Ny brukare 1895;
Torparen Karl Johan Johansson, född i Fägred 1847-07-10, gift 1873
Hustrun Emma Andersdotter, född i Fägred 1854-03-13 - dör här 1897
Son Ivar Julius, född i Sköfde 1876-03-29
Dotter Ellen Henrietta, född i Suntetorp 11878-08-31
Dotter Anna Sofia, född i Suntetorp 1880-10-01 - ut till Sköfde 1895
Dotter Agnes Amalia, född i Eggb y 1883-04-13 
Son Gustaf Robert, född i Eggby 1885-06-02
Son Erik Johan, född i Eggby 1887-10-18
Son Otto Rudolf, född i Eggby 1890-02-04
Son Bror Rikard, född i Varnhem 1893-02-02
Son Karl Emil Kullberg, född i Sköfde 1874-01-04 - not: uppgifves gift i Danmark 1890
Son Nils Albert, född i Varnhem 1895-02-19, tvilling - dör här 1895
Dotter Ester Karolina, född i Varnhem 1895-02-19, tvilling
Dotter Anna Sofia, född i Suntetorp 1880-10-01 - in 1897 från Sköfde - ut till Acklinga 1898
- familjen flyttar till Sköfde 1899

Ny brukare in 1902;
Torparen Per August Jonsson, född i agnetorp 1847-08-04 - in 1902 med familj
Hustrun Charlotta Emanuelsdotter, född i Varnhem 1842-10-18
Son Oskar Viktor, född i Fröjered 1982-02-26 
Son Karl Sigfrid, född i Fröjered 1884-02-13
Dotter Hulda Maria, född i Agnetorp 1880-04-04
- familjen flyttar ut till Eggby 1903

Ny brukare in 1904;
Torparen Johan Fredrik Borg
, född i Hasslösa 1859-09-26 - in 1904 ed familj från Lindärfva
Hustrun Anna Lisa Mellgren, född i N Härened 1855-07-07 - gift 1881
Dotter emma Kristina, född i Ledsjö 1884-04-04
Son Sven Johan, född i Lindärfva 1886-10-09
Son Karl Axel, född i Lindärfva 1889-02-23
Son Anders Gustaf, född i Lindärfva 1891-08-10
Dotter Hilda, född i N Härene 1882-05-11
- familjen flyttar ut till N Härene 1906

Backas rättare flyttar in 1906;
Rättaren Frans Svensson
 född i W Klefva 1861-08-18 - in 1906 med familj
Hustrun Josefina Andersdotter, född i Marka1862-05-03 - gift 1888
Dotter Gerda Maria, född i Varnhem 1991-10-28 - ut till Borås 1909
Dotter Elsa Viktoria, född i Gökhem 1887-03-29 - in 1910 från Sköfde -. ut till Våmb 1913
Son Frans Oskar Svensson, född i Varnhem 1889-09-19, jordbruksarbetare - ut till Bäck 1914
- makarna flyttar ut 1914

Ny brukare in 1913;

Arrendatorn Karl August Johansson, född i Synnerby 1872-10-01 - in 1913 - ut till Stenstorp 1914

Västtorp säljs 1919 och delas i fastigheterna Nyborg och Svea - läs om Svea på den här länken; 
www.ljungstorpshistoria.se , rubrik; C. 38 Svea