F 2. Dikaretorpet 1650

Dijkestorp under Väberga -> under Höjentorp 1722 - > Dikaretorpet senare överfört till Backa Gård -> upphör 1895

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Karta över Wäbergia by 1701 visar också Backa, Backstugan - Enehagen, Dijkestorp och Knichteboställe.

Dikaretorpet vid Backa överförs till Höjentorps ägo före 1722
- karta 1722

På en stor karta över alla Höjentorps ägor finns också Dikaretorp 'ovan Backa' med som nummer 57 med torpbyggnad och några utägor i öster. Området kallas också för Tån, vilket borde ha varit Väberga Tå från start. Dikaretorpet är tydligt utmärkt öster om Backa mangårdsbyggnad - här räknas också Backa som en del av Wäbergia.

Själva namnet Dijkestorp/Dikaretorp kan härledas till att ett vattensjukt område har dikats för att bruka torpmarken. Sådana vatten och mossiga områden i utkanten av en By kallades oftast Tån. Här är det Wäberga Bys och senare Backas Tåmark som avses.


Ytterligare ett Dikatorp i närheten;
Dessutom finns det också från 1700-talets mitt ett Dikatorp på Höjentorps ägor väster om Eggbyvägen. Troligt är att detta skapas efter det att Backa tagit över Väbergagårdarna med ovanstående Dikaretorp. 

Detta Dikatorp väster om Eggbyvägen är den byggnad som flyttats till fornbyn i Skara. Troligen såg det ovan beskrivna Dikaretorp under Backa ut på ungefär liknande sätt under 1700-talet. Möjligen flyttades t o m stugan från platsen vid Backa till platsen på Höjentorps mark? Ett nytt torp kan då ha byggts på samma plats under Backa med samma namn.

Bilder från urprungliga platsen för Höjentorpsstugan Dikatorp hittar du på  digitaltmuseum.se

Dikatorp/Dikaretorp under Höjentorp väster om Eggbyvägen

Karta 1726 över backa gård med Dijkare Torpet u. Höjentorp

På karta 1726 över Backa gårds ägor ser man längst upp att det står "Tåhn eller Dijkare Torpet - nu under Höjentorp", vilket torde hänsyfta på att Dikaretorp nyligen överförts till Höjentorp - då från Wäberga by's Tåmarker. Backa ovan hade då ännu inte tagit över alla gårdar i Wäberga, utan bestod av sina ursprungliga 1/2 mantal som visas som mark på kartan.

Vi ser också beteckningen "Fänads dreft åt Uth Marken", dvs den gick förbi Wäbergas gamla Tå-område vid Dikaretorp för att vattnas innan de föstes ut till "Uth-marken"  för bete - bl a området här kallat 'Beteshaga bestående af stenig och tufwig Ahlebuskig sugmark'. Området väster om betecknas 'Måssig'. 

Från Wikipedia:

En är byns gemensamma markområde som ursprungligen var avsett att användas som vattningsplats för kreaturen. Marken var ofta sank och obrukbar och hade delar av öppet vatten. Här samlade man ihop djuren innan de föstes via s.k. ”fä-drevar” ut till de gemensamma utmarkerna för bete. Förr i tiden var det vanligt att byar hade en tå, en byallmänning som användes för kreatur, där det även fanns en damm med vatten för djuren inne i eller i utkanten av byn. Man kan säga att tån var den del av utmarken som stack ut från byn.

Med tiden fick Tå-arna ytterligare ett användningsområde. Fattigt folk som saknade egen mark, de obesuttna, fick börja uppföra egna stugor på dessa allmänningar. Själva ordet 'Tå' kommer av det fornnordiska 'Ta' med samma betydelse som kroppsdelen 'tå', dvs en utskjutande del längst ut på kroppen från hjärtat. Markerna hade ofta form/läge av en utskjutande del från själva de bebyggda byarna.

Kommentar; Benämningen Tå (fornnordiska; 'Ta') pekar på så sätt mot ett mycket tidigt fornnordiskt inflytande på ortnamn i området, vilket enligt språkforskarna även Väberga by's namn visar, då det utgörs av det fornsvenska 'Vä'; = 'helgedom, helig plats, offerställe', motsvarande fornvästnordiskan; .

Karta 1877 med Dikaretorpet under Backa markerat

Markerat med gul ring kan vi se Dikaretorpet beläget öster om Backas gårdsbyggnader. Där finns torpets boningshus och ladugård inritade. I husförhörslängden står att Dikaretorpet är ett torp som 1895 återgår till gården och den siste statkarlen med familj lämnar huset.

Vägen markerad från Backas ladugårdar österut är det gamla Fädrevet upp mot utmarken vid Billingssluttningen - jmfr med föregående karta från 1726.

På kartan finns också en tunn röd linje som är en tidig utstakning av järnvägssträckan Skövde - Axvall, beställd av stadsfullmäktige i Skövde. En järnväg som inte kom att byggas förrän 25 år senare än kartan ritades, med tågstart 1904.

Karta 1942 med Dikartorpet under Backa markerat


På generalstabskartan för år 1942 har vi markerat Dikaretorpet med röd ring.

På dagens flygbild kan man ana Dikaretorps tidigare läge

Fortfarande finns en trädsamling där Dikaretorpets boningshus kan ha legat och markutbredning kan jämföras med kartan från 1722, där Höjentorps mark markerats med littera Nr 57.

Alla boende på Dikaretorpet enligt kyrkböckerna 1776 - 1895

Varnhem Al:1 1779 - 1787
Dikaretorp under Backa

 
Åboende;
Mannen Olof Lerka, född i Endebäcken 1722 -  ut till Torp 1782 - in med familj till Dikaretorp igen 1783 
Hustrun Maria Andersdotter, född i Istrum 1724
Son Olov, född under Solberga 1759-10-14 - ut Åsaka 1786

Varnhem Al:2 1786 - 1791
Dikaretorp under Backa

 
Kvarboende;
Mannen Olof Lerka, född i Endebäcken 1722 - dör här nu
Hustrun/änkan Maria Andersdotter, född i Istrum 1724
Dotterdotter Maria Petersdotter, född vid Holltorp 1778 - in 1789 från Holltorp

Varnhem Al:3 1792 - 1800
Dikaretorp under Backa


Ny torpare flyttar in;
Torpare Mathes Svensson, född i Tjurled 1749
Hustrun Ingrid Olofsdotter, född i Stenhammar 1756
Dotter Sara, född i Porten 1784
Dotter Cajsa, född i Wäberga 1789
Son Johannes, född på samma plats 1795 - dör här nu

Varnhem Al:4 1800 - 1815
Dikaretorp under Backa

 
Ny torpare in 1803;
Mannen Andreas Andersson, född i Varnhem 1781
Hustrun Annika Jonsdotter, född i Holmestad 1763
Son Petter, född på platsen 1803-02-14
Son Johannes, född på samma plats 1806-10-14 - dör här 1806
- familjen flyttar ut till Grötlyckan 1809

Ny torpare in 1809;
Mannen Johannes Pehrsson
, född i Härlunda 1873-08-09 - familjen in 1809 från Härlunda 
Hustrun Maria Catharina Berg, född i Varnhem 1785-12-01
Son Peter, född i Wing 1808-09-29
Dotter Brita Maria, född på platsen 1811-10-06 - dör här 1813
Son Carl, född på platsen 1815-01-17
- familjen flyttar ut till Wing 1815

Modern/Enkan Margareta Pehrsdotter, född i Undenäs 1744 - in från Grötlyckan 1807 och åter 1809

Tjänstefolk;
Dräng Lars Andersson, född i Wäberga 1865 - in 1804 från Wäberga - ut till Sandlid 1806
 
Ny torpare in 1814;
Mannen Sven Andersson, född i Istrum 1788-11-04 - familjen in 1814 från Eggby (Lycke) 
Hustrun Annika Andersdotter, född i Eggby 1792-06-19
Son Johannes, född på platsen 1814-08-24

Varnhem Al:5 1815 -1836
Dikaretorp under Backa

 
Ny torpare 1815;
Mannen Sven Andersson, född i Istrum 1788
Hustrun Annicka Andersdotter, född i Eggby 1792-06-19
Son Johannes, född på platsen 1814-08-24 - ut Sandtorp 1833
Son Anders, född på platsen 1817-05-08
Dotter Anna Maria, född på platsen 1820-06-13 - ut Falköping 1834
Dotter Inga född på platsen 1825-06-14
Son Pehr, född på platsen 1827-12-04
Son Carl, född på platsen 1829-10-19
Dotter Christina, född på platsen 1834-12-15

Flickan Maria Greta Andersdotter, född 1803-11-14 - in från Stjelkholmen 1815 och ut Åsaka 1816
Flickan Greta Johansdotter, född vid Sandtorp 1806-08-16 - in Hägneqvarna 1818 och ut Härlunda 1820
Flickan Stina Olofsdotter, född i Härlunda 1806-05-19 - in från Wing 1820 och ut Grötlyckan 1821

Varnhem Al:6 1836 - 1846
Dikaretorp under Backa

 
Kvarboende torpare;
Torpare Sven Andersson, född i Istrum 1788-11-04
Hustrun Annika Andersdotter, född i Eggby 1792-06-19
Son Anders, född här 1817-05-08 - ut Wesstorp 1838
Dotter Inga, född här 1825-06-14 - ut Öglunda 1841
Son Pehr, född här 1827-12-04 - ut Ambjörntorp 1843
Son Carl, född här 1829-10-19
Dotter Christina, född här 1834-12-15
Son Swen Gustaf, född här 1836-01-27 - dör här 1840
 
Ny torpare in 1845;
Mannen Lars Johansson, född i Sköfde 1820-02-06 - in från Holltorp 1845
Hustrun Maria Cajsa Pehrsdotter, född här 1823-01-29 - in från Wesstorp 1845
Dotter Charlotta, född här 1846-04-28

Varnhem Al:7 1846 - 1859
Dikaretorp under Backa

 
Kvarboende torpare:
Mannen Lars Johansson, född i Sköfde 1820-02-06
Hustrun Maria Cajsa Pehrsdotter, född här 1823-01-29
Dotter Charlotta, född här 1846-04-28
Son Johan August, född här 1849-05-24
Dotter Emma Christina, född här 1852-02-11

Varnhem Al:9 1854 - 1862
Dikaretorp under Backa

 
Kvarboende torpare;
Mannen Lars Johansson, född i Sköfde 1820-02-06
Hustrun Maria Cajsa Pehrsdotter, född här 1823-01-29
Dotter Charlotta, född här 1846-04-28
Son Johan August, född här 1849-05-24
Dotter Emma christina, född här 1852-02-11
Dotter Anna, född här 1855-02-03
Son Anders Gustaf, född här 1858-02-05 - dör här 1860
Dotter Thilda, född här 1861-02-24
- familjen flyttar ut till Sandlid 1861

Tjänstefolk;

Dräng Lars Petter (Andersson) Sträng, född här 1839-04-10 - in från Backa 1860 och dit igen 1861

Varnhem Al:10 1862 - 1869 
Dikaretorp under Backa

 
Ny boende 1862;
Trädgårdsmästare Gift dräng Johan Hellgren, född i Floby 1816-05-06 - in från Wing
Hustrun Anna Andersdotter, född i Wånga 1815-04-21
Son Carl, född på samma plats 1852-09-27
Dotter Clara, född på samma plats 1846-03-02 - in från Falköping 1864 och ut Stockholm 1865
- familjen flyttar ut till Skövde 1866
 
Ny torpare 1865;
Mannen Emanuel Jonsson, född i Wing 1807-04-17 - in 1865 från Strömshagen
Hustrun Maria Katharina Svensdotter, född i Berg 1815-01-06
Dotter Anna Lisa, född här 1837-12-03
Son, Soldat vid Wadsbo Comp.Nr.66, Carl Gustaf Linder, född här 1845-09-11
Dotter Charlotta, född här 1842-10-18 - in från Stockholm 1867

Varnhem Al:11 1869 - 1880
Dikaretorp under Backa

 
Kvarboende torpare;
Mannen Emanuel Jonsson, född i Wing 1807-04-17
Hustrun Maria Katharina Svensdotter, född i Berg 1815-01-06
Dotter Anna Lisa, född här 1837-12-03
Dotter (Lotta) Charlotta, född här 1842-10-18 - ut Agnetorp 1879
Son Carl Gustaf Linder, Sold. vid Westerg. Reg. Wadsbo Comp Nr 66, f. här 1845-09-11 - ut  Grötlyckan 1873
 
Tjänstefolk;
Dräng Anders Petter Jonsson, född här 1854-05-25 - in från Qvarntorpet 1873 - ut Wesstorp 1874
Dräng Johannes Jonsson, född här 1847-10-14 - in från Solberga 1874 - ut Sven Michelsgården 1876
Dräng Edward Karlsson Berg, föd.ort ej angifven, 1857-01-16 - in från Bockaskede 1875 - ut Göteborg 1877
Dräng Gustaf Andersson, född i Lundby 1857-11-18 - in från Gästgivaregården 1877 - ut Lundby 1878
Dräng Johan Alfred Jonsson, född i Skarke 1857-04-27 - in från Qvarntorp, Solberga 1878 -- dit igen 1879
Dräng Anders Gustaf Johansson, född i Skarke 1860-07-14 - in från Nygård/Engerås 1879
Pigan Inga Maja Jonsdotter, född här 1834-12-19 - in från Hustru Ingridsgården 1879

Varnhem Al:12 (1880 - 1895)
Dikaretorp under Backa, återgår till gården 1894

 
Tjänstefolk Backa;
Statkarl Anders Gustaf Andersson, född i Sköfde 1857-10-07 - familjen in från Sjogerstad 1894
Hustrun Karolina Andersdotter Husar, född i Norra Lundby 1860-04-15
Son Karl Werner, född i Sköfde 1882-01-25
Son Axel Leonard,född i skövde 1884-02-28
Dotter Ellen Helena, född i Skövde 1886-09-26
Son Anders Natanael, född i Sjogerstad 1889-02-25
Son Oskar Ludwig, född i Sjogerstad, 1892-01-10
Son Gustaf Hjalmar, född i Warnhem 1895-03-26