E. 1 Nohlgården Väberga

Nohlgården -> frälsegård med 'Kronogrund' -> till skatte 1721

Kartan framarbetad av Tommy Nilsson, forskningsgruppen 2023 Kartan framarbetad av Tommy Nilsson, forskningsgruppen 2023

Nolgården här med littera Nr 1 från kartan 1701. Idag finns Stallarbostaden på Backa gård uppbyggd på exakt samma plats som Nolgårdens mangårdsbyggnad enligt inmätning från karta 1701.

Grundkartan för geometrisk avritning 1701

Karta 1701 - underlagskarta till geometrisk afritning av Wäbergia by. Klicka på kartan för större bild! Karta 1701 - underlagskarta till geometrisk afritning av Wäbergia by. Klicka på kartan för större bild!

På kartan 1701 över Väberga by ser vi också samtliga gårdar i den ursprungliga Skarke by inritade i undre delen av kartan;
fr väster Thåbo, TomtenLedsgården, Sven Jens gård (Mellangården), Skräddaregården och Dunagården.

Åt nordöst hittar vi också Backa och ännu längre mot öster Dijkestorp.

Gårdarna norr om Backa utgör Väberga by med gårdarna söderifrån:
Mällomgården ("sijelfva" Mällomgården) - "frelse till Stora Biurum*",
ibm Mällomgården -Eric Hustrus gård - förs till inspector Elgfot, 
Lars Håkansgård - föres till inspector Elgfot,
Nolgården - Dijurewaktarens Boställe (Höjentorp)

* Stora Bjurum = ett frälsegods i Bjurums socken (idag Falköpings kommun), Gudhems härad, med många underliggande frälsegårdar, varav Mällomgården Wäbergia- sjielfva gården, var en.

1701 Gårdarna i Väberga by - gårdarna som försvann!

Förstoring av geometrisk avritning Wäbergia by 1791 - Lantmäteriet Historiska Kartor Förstoring av geometrisk avritning Wäbergia by 1791 - Lantmäteriet Historiska Kartor
 

Väberga by hade som de flesta andra byar den viktiga bäcken rinnande rakt igenom byns marker. Ses här i norr på kartan.

<-- Till sidans rubriker!

Karttext 1701. - Klicka på bilden för större bild! Karttext 1701. - Klicka på bilden för större bild!

Littera Nr 1 på kartan, längst i norr av de 4 gårdshusen:

Texttolkning;

"Ägor Frälsehemmanet NOHLGÅRDEN i WÄHBERGA Crounengrund 1 (mantal). (Kronogrund = med grund i tidigare Kronohemman), Boställe till Diurewachtaren (Djurvakten) widh Höijentorps Dieuregårdh (Höjentorps djurgård)."
 
Här ser man också en stig/möjligt fädrev som en prickad stig ut mot en stor samfälld betesmark utanför bybildningen i öster - se kartan ovan! Djurvakten hade inte långt till inhägnaden för Höjentorps djurgård, då den gränsade till Väberga by i nordväst med bara Öglundavägen emellan.
 
Höjentorps djurgård var till för de kungliga och där utfordrades och sköttes hjortar och rådjur som sedan kunde levereras till gästabuden ute på kungsgårdarna och slotten. Djurgården underhölls med skattemedel i form av hägnads- och reparationsvirke och av "ödeshö" till djurladorna från bönderna runt inhägnanden. Djurgården omfattade totalt ett område av 800 ha skog och ängar. I en skrivelse av den 23 augusti 1690 befallde Karl den XI att Skara djurgård skulle ödeläggas, att Höjentorps djurgård skulle förbättras och att djuren skulle överföras dit från Skara!

(Stycket hämtat från Billingen längesen, artikel Verna Andersson, Ljungstorp,1989

<-- Till sidans rubriker!

Höjentorps Djuregård med inhägnad på karta 1642

1642 ritades denna karta med hela inhägnanden med grindar och grindvaktstuga i sydost tvärs över dagens Eggbyväg för Höjentorps djurgård. Öglundavägen går ett stycke i öster på kartan, med Väberga by på östersidan.
 

I norr syns Kungsgården Höjentorp (Högntorp) inritad. Slottet var ännu inte byggt, då det byggdes 1647.
Längst i söder ser man Hushagen. Området innehöll 17 sjöar i starkt kuperad terräng. De västra delarna kom att föras till Hushagen i ett senare skede, när djugården avvecklades fram mot mitten av 1700-talet.
 

I Djuregården ingick nästan hela området mellan Höjentorp - Davistorp - Hulängen - Ölundavägen - in mot Eggbyvägen och ner mot Hushagen - västerut och upp förbi Bysjäöns östra strand - norrut mot Höjentorp. Ett grindvaktarboställe kan ses sydost och låg i kurvan på Eggbyvägen där idag ett naturreservat är utmärkt.

1636 inritade Skara Djuregård på karta söder om Glasbacken. Denna djuregård kom att sammanföras med 1690 med Höjentorps djurgård och upphörde i o m detta.

Nohlgården i specialjordeboken 1825 - köpt till skatte 1721

Texttolkning;

"Köpt till skatte jemte Backa af Häradshöfdingen Herr Jonas Lundin för 150 Bb Smt efter Köpebref den 24 Maij 1721. Räntan Kronan behållen beläget på Kronoparken Billingen I Rote No 327 med 13 Db Rml Taxation."

Rote No 327 var Skarke Rote med soldattopet Bäckefors i Varnhem som delades med  tex Ledsgården.

Det till Väberga - Backa tillhörande soldattorpet inrättades för Wäberga Rote redan vid indelningsverkets start 1682! På karta 1701 betecknas det som "Knichteställe" (dvs 'Knektaställe'*). 

Knekt av tyskans Knecht: "dräng", "hantlangare", är en gammal beteckning för fotsoldat. Detta ord förekom redan under medeltiden som benämning på tjänare och gavs även till de värvade trupper som mot betalning tjänade som soldater. (Wikipedia)

Generalmönsterullan visar Rote Nr 327

Ur generalmösnterrullan 1725 Skaraborgs Regemente, Majorens Compani Ur generalmösnterrullan 1725 Skaraborgs Regemente, Majorens Compani

1725 finns i generalmönsterullan för Skaraborgs Regemente antecknat följande om Rotegårdarna;
För Rote Nr 327 ingår:
Ledsgården i Skarke socken, gammalt 1 hemman förmedlat till 1/2 hemman,
Sven Michaelsgården (Klostret) också 1 hemman förmedlat till 1/2 hemman
Nordgården Wäbergia 1 helt hemman
- de här gårdarna höll år 1725 soldaten Frans Svensson Skarpman, 35 år gammal, tjänstgjort i 16 år, Västgöte och gift - läs mer om soldaterna på Nr 327, Bäckefors.

Familjen Lundin kom att fr o m 1721 införliva samtliga gårdar

Från karthandling 1797 vid delning av Nohlängen - Historiska Kartor Lantmäteriet Från karthandling 1797 vid delning av Nohlängen - Historiska Kartor Lantmäteriet

1797 kan vi från karttext läsa;

"Öfversten Leutnanten och Riddaren af Kongelige Swärdsorden Wälborne Herr Nils Prytz ägare av ibm Mellomgården 1/2 mtl eller Leutnantsgården, samt Herr Jonas Fredrich Lundin, som äger Nolgården, Håkansgård och Mellomgården."

Mellomgården hade tidigt blivit två gårdar, men sam-
manfördes senare under benämningen Mellangår-
den  1 helt  mantal,  
togs  senare över  av    Johan
Fredrik  Lundin, som då  ägde alla gårdar i forna byn.    1800 hade Lundinfamiljen samlat alla Väberga gårdar
                                                                                                      och valt Backa som utgångspunkt för jordbruket.
Familjen Lundin;
Häradsdomare Jonas Lundin, död 1736, fick
sonen Grossisten Fredrik Lundin, som fick
sonen Johan Fredrik Lundin, född 1761-02-25
Samtliga också ägare till Hörryda gods i Härlunda.

Ingen av ägarna av gården under 1700-talet bodde på gården
- alla boende enligt kyrkböckerna mellan 1776 -

Varnhem  AI:1 (1779-1787)
Väberga Nohlgården


Åboende Nohlgården;
Broder Andreas Svensson, född i Svarfvarebacken 1721 - död 1784
Mannen Jonas Svensson, född i Svarfvarebacken 1717 - död 1785
Hustru änkan Maria Larsdotter, född i Överbo1731 - död 1785

Son Lars Andersson, född på platsen 1760
Hustru Bolla Svensdotter, född 1767-03-22
Dotter Maria född på platsen 1786

Tjänstefolk;
Piga Stina Andersdotter, född i Härlunda 1758, ut till Solberga 1781
Dräng Anders Larsson, född i Överbo 1752, in från Hålltorp 1781, ut till Gruvesäter 1782
Dräng Isak Larsson, född Hospitals kvarn 1756, in från Mellomsg 1782, till Hospitalskvarn 1783
Dräng Anders Rolig,  född i Berg 1753, ut till Näs 1780
Dräng Sven Larsson, född i Källby 1759, in från Hålltorp 1780, ut till Ledsjö 1781
Piga Inga Larsdotter, född vid Backa 1755-09-22, in från Härlunda 1781, ut till Eggby 1781
Dräng Anders Persson, född i Nygård 1758, in från Överbo 1781, ut till Överbo 1782
Dräng Anders Jansson, född i Klostret 1757-08-27, in från Bjällum 1782, ut till Göteborg 1783
Piga Stina Persdotter, född i Skövde 1758, in från Engerås, ut till Hålltorp 1782
Dräng Anders Larsson, född i Överbo 1752, in från Gruvesäter 1783, ut till Gruvesäter

Åboende Nohlgården;
Mannen Sven Andersson, född på platsen 1752
Hustru Stina Johansdotter, född i Ryttaregården 1753
Dotter Stina, född på platsen 1774
Son Magnus, född 1776 - död 1776
Son Abraham, född 1777 - död 1778
Son Anders, född på platsen 1782
Son Johannes, född på platsen 1783 - död 1784

Tjänstefolk;
Dräng Anders Jonsson, född i Berg 1768, in från Berggren 1784, ut till Håkansgården 1785
Dräng Lars Hansson, född i Varola 1762, in från Torp 1785, ut 1786
Piga Annica Andersdotter, född i Öglunda 1756, in Skräddargården 1786
Dräng Carl Persson, född i Prästatorpet 1763, in från Skärv 1783, ut till Ryttaregården 1786
Dräng Anders Persson, född i Broddetorp 1769, in från Broddetorp 1786
Flickan Inga Jonsdotter, född i Ving 1773, in från Skarke tå 1786

Varnhem AI:2 (1786-1791)
Väberga Nohlgården


Kvarboende;
Mannen Sven Andersson, född på platsen 1752
Hustru Stina Johansdotter, född i Ryttaregården 1753
Dotter Stina, född på platsen 1774-11-29
Son Abraham, född 1777 - död
Son Anders, född på platsen 1782-09-26
Son Johannes, född på platsen 1792

Tjänstefolk;
Dräng Lars Andersson, född på platsen 1764
Dräng Jonas Andersson, född i Mellomgården 1771, ut till Håkansgården 1789
Gosse Lars Bengtsson, född i Bäckedal 1774-06-22, ut till Sandtorp 1791

Nya boende;
Mannen Lars Andersson, född på platsen 1760
Hustru Bolla Svensdotter, född 1764-03-22, ut till Klostret 1791
Dotter Maria, född på platsen 1786
Dotter Lena, född på platsen 1788

Tjänstefolk;
Dräng Anders Boberg, född i Broddetorp 1769, in från Broddtorp 1783, ut till Broddetorp 1787
Flickan Inga Jansdotter född i Ving 1773, in från Skarke tå 1786
Dräng Carl Svenson, född i Skarke 1765
Flickan Cajsa Magnusdotter, född i Klostret 1772, ut till Mellomgården 1789

Nya boende;
Mannen Peter Siggesson, född i Klostret 1765
Hustru Stina Larsdotter, född i Klostret 1766-08-02
Dotter Inga, född på platsen 1791-9
Brodern Andreas Siggesson, född i Ulunda 1774-11-07

Varnhem AI:3 (1792-1800)
Väberga Nolgården


Kvarboende;
Mannen Sven Andersson, född på platsen 1752 - död
Hustru/änkan Stina Johansdotter, född i Ryttaregården 1753
Dotter Stina, född på platsen 1774-11-29, not svag
Son Anders, född på platsen 1782-09-26
Son Johannes, född på platsen 1792
Dotter Maria, född på platsen 1793
Dotter Annika, född på platsen 1796 - död

Nya boende;
Mannen Anders Andersson, född i Stenum 1745
Hustru Catrina Danielsdotter, född i Stenum 1738
Dotter Stina, född i Eggby 1774
Son Petter, född i Eggby 1777

Kvarboende;
Mannen Peter Siggesson, född i Ulunda 1765
Hustru Stina Larsdotter, född i Klostret 1766-08-02
Dotter Inga, född på platsen 1791-9
Dotter Cajsa, född på platsen 1793-01-05
Son Peter, född på platsen 1774 ?
Dotter Lena, född på platsen 1798-12-26
Brodern Andreas Siggesson, född i Ulunda 1774-11-07, ut till Hålltorp 1792

Tjänstefolk;
Gossen Johan Andersson, född i Backen 1773, ut till Sandtorp 1793
Pigan Maria Jonasdotter, född i Varnhem 1772, ut till Ulunda 1793
Pigan Lena Siggesdotter, född i Klostret 1774, ut till Ulunda
Drängen Johannes Andersson, född i Klostret 177, ut till Karlskrona
Drängen Jonas Månsson, född i Eggby
Piga Brita Maria Mellqvist Björsäter, född 1784, in från Skövde 1799
 
Nya boende;
Mannen Johan Svensson, född i Lundby 1776
Hustru Lena Andersdotter, född i Eggby
Son Petter, född i Klostret 1799

Varnhem AI:4 (1800-1815)
Väberga Nolgården


Nya boende; 
Mannen Lars Hansson, född i Eggby 1775, in från Storeg. Istrum 1804
Hustru Stina Andersdotter, född i Ranken 1774
Son Johannes, född i Istrum 1803
- ut med familj till Storeg. Sandtorp 1805

Kvarboende;
Mannen Anders Andersson, född i Stenum 1745
Hustru Catrina Danielsdotter, född i Stenum 1738
Dotter Stina, född i Eggby 1774, gift till Storegården Istrum 1802
Son Petter, född i Eggby 1777, ut till Foxerna 1803
- familjen ut till Bränningsholm 1808

Tjänstefolk;
Drängen Lars Johansson, född i Noltorp 1796, in från Noltorp 1804, not Döv
Drängen Sven Svensson, född i Varnhem 1774, in från Broddetorp 1805, åter dit 1806
Pigan Johanna Larsdotter, född vid Borås 1771, in från Skara 1805, ut till Solberga 1806
Pigan Cathrina Carlsdotter, född i Åsaka 1788, in från Åsaka 1806
Pigan Brita Pehrsdotter, född vid Amundstorp1780, in från Ving 1802, ut till Löten 1803
Drängen Lars Andersson, född i Götene 1779, in från Ving 1803, åter dit 1804
Pigan Cathrina Carlsdotter, född 1788, in från Åsaka 1806, ut till Lycke i Eggby 1807
Drängen Nils Eriksson Brandt, född i Fägre 1782, in från xx 1806, ut till xx 1807, not gift

Kvarboende;
Mannen Johan Svensson, född i Lundby 1776
Hustru Lena Andersdotter, född i Eggby 1776
Son Peter, född i Klostret 1799
Dotter Cajsa, född på platsen 1800
- familjen ut till Ving 1807

Nya boende;
Mannen Lars Hansson, född i Eggby 1775-02-24, in från Storeg. Sandtorp 1808
Hustru Stina Andersdotter, född i Ranken 1774-10-18
Son Johannes, född i Istrum 1803
Dotter Anna Stina, född i Sandtorp 1806-03-17
Dotter Maria, född på platsen 1808-06-28
Son Anders, född på platsen 1810-07-16, död 1812 i januari
Dotter Cajsa, född på platsen 1813-03-05, död 1814 i februari
Son Anders, född på platsen 1815-01-03

Tjänstefolk;
Drängen Lars Andersson, född i Väberga 1788-11-23, in från Överbo 1808, ut till Ulunda 1810
Pigan Maria Larsdotter, född i Öglunda 1791, in från Storeården 1808, ut till Sandtorp 1810
Pigan Cajsa Esbjörns, född i Amundstorp 1781-05-25, in från Ökull 1810, ut till Kärrtorp 1812
Drängen Johan Johansson, född i Falkenberg 1794-07-28, in från Falkenberg 1811, ut till Tokatorp 1812
Pigan Greta Ericsdotter, född i Hästhagen ?, in från Ändebäcken 1812, ut till Korsg. Öglunda
Drängen Anders Esbjörns, född i Klostret 1783, in från Upsala 1712
Piga Sara Gustafsdotter, född 1789-10-27, in från Ödeg. Eggby 1813,
 
Tjänstefolk;
Pigan Inga Pehrsdotter, född i Väberga 1790-08-12, in från Överbo 1808
Drängen Anders Johansson, född i Broddetorp 1791, in från Solberga 1808, åter dit 1809
Drängen Johannes Svensson, född i Väberga 1791-02-19, in från Torp 1809, ut till Backa 1810
Drängen Sven Olofsson, född i Öglunda 1789-09-19, in från Prästg. 1810, ut till Skräddaregården 1811
Drängen Lars Andersson, född i Väberga, 1788-11-27, in från X Baggestorp 1811, ut till Härlunda 1812
Pigan Maria Jonsdotter, född i Berg 1794, in från X 1812, ut till Doterbo 1813
Drängen Anders Ericsson, född i Ving 1792-10-02, in från Hålltorp 1812, ut till Håkansg. 1813
Mannen Johannes Andersson Spets, född i Varnhem 1792-08-20, in från Pickagården 1813
Drängen Magnus Jonsson, född i Varnhem 1780-06-29, in från Solberga 1813, ut 1814
 
Nya boende;
Mannen Lars Bengtsson, född i Varnhem 1775-06-22, in med familj från Stora gatan 1814
Hustru Lisa Johansdotter, född i Skövde 1767-01-17
Son Johannes, född i Stora gatan 1807-11-30
Dotter Stina, född i Stora gatan 1811-03-21

Tjänstefolk;
Dräng Lars Jonsson, född i Slöta 1777-04-07, in från Höjentorp 1814
Pigan Annicka Johansdotter, född i Broddetorp 1793-06-16, in från Höjentorp 1814
 

Varnhem AI:5 (1815-1836)
Väberga Nolgården


Kvarboende;
Mannen Lars Hansson, född i Eggby 1775-02-24 - död 1819
2:a Mannen Lars Svensson, född i Skövde 1780-01-04, in 1823
Hustru/änka Stina Andersdotter, född i Ranken 1774-10-18 - död 1831
Son Johannes, född i Istrum 1803, ut till Stockholm 1824
Dotter Anna Stina, född i Sandtorp 1806-03-17, ut till Klostret 1821, åter, ut till Tokatorp 1824
Dotter Maria, född på platsen 1808-06-28, ut till Istrum 1822, åter 1823
Son Anders, född på platsen 1815-01-03
Son Lars, född 1817-09-18, död 1819
 
Drängen Anders Esbjörnsson, född i Klostret 1783-12-28, in från Korsgården Öglunda 1815, ut Solberga 1816
Drängen Anders Johansson, född i Varnhem 1796-04-25, in från Skara 1816, åter dit 1817
Drängen Johannes Petersson, född i Varnhem 1796-08-20, in från Lundby 1817, ut till Hammarskvarn 1819
Drängen Magnus Larsson, född i Åsaka 1794-07-03, in från Backg. Istrum 1819, ut till Backa 1820
XX Lars Svensson, född i Skövde 1780-01-04, in 1820, vid torp 1823
Drängen Jonas Jonsson, född i Eggby 1803-12-14, in från X 1824, ut till Ving 1825
Drängen Anders Johansson, född 1802, in från Åbod 1828, åter dit 1829
Pigan Anna Andersdotter, född i Berg 1810-10-12, in från 1828, ut till Backa 1830
Drängen Sven Jonsson, född i Berg 1793, in från Prästg. 1829, ut till Ving 1830
Drängen Anders Svensson, född 1809-11-02, in från Klostret Ulfsg. 1830
Pigan Maja Andersdotter, född i Berg 1810-03-11, in från Stora gatan under Höjen 1830, ut till Sandtorp 1832
Drängen Anders Höglund, född i Varnhem 1804-08-14, in 1831, not. mindre vetande
 Piga Cajsa Larsdotter, född i Gökhem 1812-06-08, in från Storåsen Ölanda 1832, ut till Götene 1834

Ny Brukare;
Mannen Johannes Larsson, född i Varnhem 1803-08-24, in från Thonberget 1831
Hustru Stina Larsdotter, född i Varnhem 1805-11-07
- ut till Lundby

Kvarboende;
Mannen Lars Bengtsson, född i Varnhem 1775-06-22 - död 1835
1:a Hustru Lisa Johansdotter, född i Skövde 1767-01-17 - död 1826
Son Johannes, född i Stora gatan 1807-11-30, ut till Skara 1829
Dotter Stina, född i Varnhem 1811-03-21
2:a Hustru Lena Ericsdotter, född i Varnhem 1788-04-03
Dotter Cajsa Magdalena, född i Varnhem 1831-11-28
 
Tjänstefolk;
Drängen Lars Jonsson, född i Slöta 1777-04-07, in från Höjentorp 1814, ut till Kvarntorpet 1816
Drängen Peter Pettersson, född i Varnhem 1796-09-21, in från in från Gruvesäter 1816, ut till Åsaka 1818
Drängen Johannes Larsson, född i Skövde 1797-07-05, in från Backa 1818, ut till Ökull 1819
Drängen Anders Johansson, född i Eggby 1802-08-11, in från Öglunda 1819, åter dit 1821
Pigan Petronella Nilsdotter, född i Skarke 1799-12-01, in 1820, ut till Backa 1822
Drängen Lars Johansson, född i Ving 1804-04-24, in från Kyrkebo 1821, ut till Hålltorp 1822
Drängen Nils Pehrsson, född i Sjogerstad 1799-04-03, in från Tomten Skarke 1822, ut till Öglunda 1823
Pigan Lena Ericsdotter, född i Varnhem 1788-04-03, in från Öglunda 1827, gift 1828
Drängen Anders Larsson, född i Berg 1804, in från Torp 1827, ut till Pilleruttan 1828
Drängen Johan Svensson, född i Skövde 1806-02-16, in från Löten 1829, ut 1830
Drängen Sven Svensson, född i Öglunda 1812-06-16, in från Öglunda 1830, ut till Öglunda 1832
Drängen Anders Johansson, född i Varnhem 1811-02-27, in 1832, ut till Sandtorp 1834
Anders Svensson, född i Berg 1816-05-02, in från Berg 1834, ut 1835
Anders Höglund, född i Varnhem 1804-08-14, in 1835

Inhyses;
Änkan Inga Pehrsdotter, född i Varnhem 1790-08-12, ut till Grönhagen 1815

Varnhem AI:6 (1836-1846)
Väberga Nolgården


Ny boende;
Statdräng Anders Sträng, född i Väberga 1810-05-02, in från Backa 1839
Hustru Cajsa Andersdotter, född i Väberga 1810-07-06
Dotter Maja Stina, född i Väberga 1836-05-21
Son Lars Petter, född i Väberga 1839-06-10
Dotter Johanna, född i Väberga 1841-07-30, död 1841
Dotter Betty, född i Väberga 1842-07-04
Dotter Gustafva, född i Väberga 1844-09-20, död 1844
Son Gustaf, född i Väberga 1845-12-10

Inhyses;
Änkan Lena Ericsdotter, född i Varnhem 1788-04-02, ut  Överbo Sörgården, not uttag lysning 1839
Dotter Stina Larsdotter, född i Varnhem 1811-03-21, ut 1836
Dotter Cajsa Magdalena Larsdotter, född i Varnhem 1831-11-28
Dräng Anders Höglund, född i Varnhem 1804-08-14, ut 1836

- detta var de sista noterade boende på Nohlgården och efter 1845 tycks inte några bobyggnader finnas kvar. Troligen revs de och virket användes på på Backa gård för sin expansion.