E. Inom Väberga tidigt försvunna bygräns

Lantmäteriet Historiska Kartor. Karta 1960 med Väberga bys tidigare gränser inritade av Kent Friman, 2014. Lantmäteriet Historiska Kartor. Karta 1960 med Väberga bys tidigare gränser inritade av Kent Friman, 2014.

Ortsnamnsregistret:

Tidigare benämning:
Väleberga (1946 - på underlagskortet i registret)

Väberga Nolgården Nr 1
Väberga Millomgården Nr 2
Väberga Håkansgården Nr 3

Nämns numera inte i dagligt tal - låg på Billingssluttningen nu helt under Backa gårds ägor.

Namnformer;

Weberga (jordaboken 1651)
Wäfbergia by (karta 1701)
Wedbärga (Lantmäteridok. 1795 & 1797)
Wäberga (1800-talskartor)
Väleberga (1946 - ortsnamnsregistret)
Väberga (idag)

 

Namnet Väberga lever kvar som ägobeteckning enligt lant- mäterihandlingar och finns som ägobeteckning Väberga II på 1960-tals kartan, samt även som Väberga 1:1, 2:1, 3:1.

Väberga Nr 4 stod som helt öde och öfvergiven redan tidigt  i jordaboken och ströks därför också tidigt som särskild äga/gård.

KLICKBARA RUBRIKER PÅ SIDAN:

- Väberga
- Geometrisk avritning av Väberga by
- 1701 Gårdarna i Väberga by - gårdarna som försvann!
- Nohlgården
- Lars Håkans gården
- Mellomgårdarna
- Backa gård tog över alla ägor

- foton, fler kartor och mer text om Väberga finns på vår hemsida www.ljungstorpshistoria.se - klicka här!

Geometrisk avritning av Väberga by

GEOMETRISK AFRITNINGH ÖFWER WÄFBERGIA BY UTHI SKARIKE SOCKN, WALLE HÄRADH, SKARABORGS LÄHN
 
Geometrisk avritning över Väberga by i Skarke socken, Valle härad, Skaraborgs län. Kartan daterad till 1701. Geometrisk avritning avser att kartan är ritad med inriktning endast på avgränsningar av olika ytor tillhörande samma enhet och att de är uppmätta.

Wäfbergia by var 1701 vid denna geometriska avmätning en ansenlig by till ytan, med gårdsbyggnaderna samlade norr om Backa, då inte skiftade. 150 år senare var byn borta som by och juridisk enhet i lantmäterivärlden utan att ha skiftats som övriga byar.

(Fler delar av kartan 1701 över Väberga i olika förstoringar hittar du på www.saj-banan.se - klicka här!)

 
Troligen mest på grund av att en frälseägare samlade marken till sig som ensam markägare, kom marken senare att i stora drag införlivas med Backa egendom som växte.
 
Väberga by gränsade mot Öglundavägen i väster, Backa gård i söder och Hålltorp och Höjentorps ägor på norra/östra sidan samt samfälld betesmark på östra sidan.
 
Utom byn, men nära den, finns en backstuga ("Backestuga") belägen på det som ser ut som Backas och Skarcke bys ägor.
 
"Väberga by utgjordes av åker, äng och hagar. Någon skog fanns inte. Jordmånen var mul och "öhr"-jord och ängen bestod av mager stagg och hårdvall, bevuxen med eke och ensbuskar, tuvig och stenig. Delar av marken var mycket stenig "full med stenrör, dös = jordfasta stenar, klappersten".
 
Mitt i byn hade Nohlgården en "samfelt Beteshage med Lars Håkans gårdh af mycket mager och stenig mark som nöttigas till kalfhage. Den ligger strax öster om Nohlgåren och Lars Håkans gård. Mellomgården hade kålgård och på Lars Håkans gård fanns en humlegård. På Nohlgårdens äng som gränsar till Såntorps by finns en "gammal wargegraf".
 
Byn tillämpade "Treding Träde", vilket var växelbruk och innebar att man inte odlade mer än 2 år i rad på samma åker. Tredje året låg marken "i Träda" = man odlade inget. Jorden skulle återhämta sig. Åkrarna eller gärdena har namn som - Nohlgierdet, Dijeksgierdet, Södergierdet och Sohlbergagierdet. Till byn hörde också mulbete på Kronoparken Billingen.
 
Enligt "afritningen" 1701 gränsade Väberga by i nordöst till Höyentorps, Skaricke och Klåsters Bijs Engar, i öster till Solberga ägor, där Solberga också är utritat. I sydöst till samfelt betesmark och i söder till Backas och Skarcke bys ägor."

(Texten bygger på text från Billingen längesen, artikel Verna Andersson, Ljungstorp,1989)

<-- Till sidans rubriker!

1701 Gårdarna i Väberga by - gårdarna som försvann!

 

Väberga by hade som de flesta andra byar den viktiga bäcken rinnande rakt igenom byns marker. Ses här i norr på kartan.

<-- Till sidans rubriker!

Nohlgården

Klicka på bilden för större bild! Klicka på bilden för större bild!

Littera Nr 1 på kartan, längst i norr av gårdshusen:
 

"Ägor xxxxxxx hemmanet NOHLGÅRDEN i WÄHBERGA. Står som Crounengrund 1 (mantal). (Kronogrund, Kronohemman), boställe till Diurewachtaren (Djurvakten) widh Höijentorps Dieuregårdh (Höjentorps djurgård)."
 
Här ser man också en stig/möjligt fädrev som en prickad stig ut mot en stor samfälld betesmark utanför bybildningen i öster - se kartan ovan! Djurvakten hade inte långt till inhägnaden för Höjentorps djurgård, då den gränsade till Väberga by i nordväst.
 
Höjentorps djurgård var till för de kungliga och där utfordrades och sköttes hjortar och rådjur som sedan kunde levereras till gästabuden ute på kungsgårdarna och slotten. Djurgården underhölls med skattemedel i form av hägnads- och reparationsvirke och av "ödeshö" till djurladorna. Djurgården omfattade totalt ett område av 800 ha skog och ängar. I en skrivelse av den 23 augusti 1690 befallde Karl den XI att Skara djurgård skulle ödeläggas, att Höjentorps djurgård skulle förbättras och att djuren skulle överföras dit från Skara!

(Stycket hämtat från Billingen längesen, artikel Verna Andersson, Ljungstorp,1989

<-- Till sidans rubriker!

Lars Håkans gården

Littera Nr 10 på kartan:

Bebyggelsen för Lars Håkans gård, frälsehemman 1 (mantal), "lyder till xxxxx Inspectoren Hr Elgfot."
 

<-- Till sidans rubriker!

Mellomgårdarna

Littera Nr 19 på kartan:

Ägor Mellomgård, Erics hustrus gård, frelsehemman 1/2 (mantal), tillhörigt åfvan nämbde Inspector Elgfot.

Littera 29 på kartan:

"Sielfva gården" - Mellomgården, dvs det fanns två gårdar med namnet Mellomgården som separetats i historien. Denna gård var "frelse till Stora Biurum". Båda på 1/2 mantal - ursprungligen 1 mantal tillsammans för de båda mellomgårdarna.
 

<-- Till sidans rubriker!

Backa gård tog över alla ägor

Redan på 1877 års kartan har Väberga försvunnit som egen by med egna gårdar och i stort sett assimilerats med Backa gård. Man kan se Väberga som lägenhetsnamn inom Backas ekonomiska område söder om Backa gård. Den röda gränsen (här förstärkt med grönt) visar ägotillhörighet för Backa gård med Vässtorp och Solberga och hela det forna Väberga som en ekonomisk enhet.
 
Ägaren till Backa gård under 1800-talets första hälft ägde också frälsegårdarna i Väberga by. Då är det naturligt att gränserna började suddas ut. En del av byns marker ger ännu på 1877 års karta namn åt fälten söder om Backa gård. På 1877 års karta kan man se vissa ägoområden skrivas "Till Backa med underlydande Solberga, Vässtorp och Väberga".
 
Backa egendom tog egentligen över större delen av Väberg och dess gårdar och mark och redan 1860 kan man säga att Väberga by försvinner som självständig by.
 
Backa egendom hade under 1800-talet, som man ser på kartan, utvidgat sin trädgård med ett antal gångar och gräsmattor (säkert också planteringar) västerut från boningshuset från den på karta 1727 inritade trädgården.
 
Här kan man se att vägen från Backa också gick rakt söderut ner till Ängeråsvägen och vidare ner till Varnhem. Ängerås hade vid den här tiden två vägar. Den västra av dem kallades kyrkvägen och gick över Nygården, den andra gick rakt söderut ner till Hålltorp.
 
Svea heter Vässtorp och den stigprickade vägen västerut gick via nuvarande Nyborg, Fallet och gamla Solberga, som vid tillfälle har räknats till Väberga by i historien. Vägen gick här ännu mer norrut innan den nådde Backa. En antydan till stig från Vässtorp kan man se också söderut mot Ängerås.
 
OBS! Det är på den här kartdelen man tydligast kan se att det redan på underlaget till 1877- 82 års utgivning av kartan går att skönja den dragning som SAJ sedan kom att få här. En svag röd linje skissar SAJ's senare dragning i början av 1900-talet. Den måste ha varit stakad långt innan kartan trycktes och således troligen redan på 1860-70-talet!


Läs mer om Backa gård på vår hemsida: www.ljungstorpshistoria.se - klicka här!