D. 2 Lilla Ulunda - Ulunda 2. 1646 - 1846

Lilla Ulunda som vi känner det idag skapades genom att den östligaste byggnationen i Ulunda by med sina åboer blev dömd till kvarboenderätt med sina byggnader i samband med Laga skiftet 1837 - blir då ägorna E. på kartan (rödmark.)

Troligen de äldsta huvudmangårdsbyggnaderna för Militie- gården Ulunda innan gården blev Ulunda by under 1700-talet

Karta från RAÄ fornsök

Den blåmarkerade forna vägen på kartan, som passerar nära Lilla Ulunda, är fornminnesmärkta rester av en gammal vägsträckning som går utmed bergssidan från gamla landsvägen mellan Skara-Skövde i Ljungstorp (idag vid Fermakurvan), ner Fermagatan, över Stenslund och vidare till Bille kvarn (tidigare Hospitalkvarnen och tidigare troligen kvarnplats från munkarnas kvarnverksamhet runt Klostret)* och därifrån förbi Lilla Ulunda ut till landsvägen till Falköping. En slags 'genväg' från Skövde mot Falköping på denna sidan berget.

På kartbilden kan man se att vägen är tydligt 'dockad' till Lilla Ulunda som sedan gammalt troligen byggnadsmässigt var utgångspunkten för Militiegården Ulunda. Vägen är troligen 'urgammal' och kan ha förbundit de här platserna i kanske tusen år.

*Från medeltiden finns de kvarnar, som drevs av vattenkraft. Byggnaderna uppfördes intill byar och stigar vid strömmande vattendrag, ofta mellan större egendomar och samfälld mark. Munkarna introducerade kunskapen att använda vattenkraft för att mala spannmål i skvaltkvarnar. En skvaltkvarn är en mindre vattenkvarn för malning av säd mellan kvarnstenar, med horisontellt placerat vattenhjul som med en axel sammanbinds direkt, utan växel, med en horisontellt liggande kvarnsten.

Ulunda E.  3/8 mtl med gulmarkerade planerade hus efter skiftet 1837 - blir senare Lilla Ulunda

Ulunda bys gårdar 1837 Ulunda bys gårdar 1837

Ulunda gård E, med de byggnader osm markerats med gult för kvarstående. Detta hus med två flyglar, ladugård och ekonomihus kommer senare att kallas Lilla Ulunda. Man kan se att några hus på den kommande marken inte är gulmarkerade och planeras för rivning eller flytt.

Efter att ha varit frälsegård under Magnus Gabriel de la Gardie till 1681 - blev Ulunda Rusthållargård inom Västgöta Kavallariregemente bildat 1655 - med Gudhems kompani och förste Ryttaren Måns Olufsson med hustru flyttar in 1691

Wästgöta Cavallerie's vapenflagga. (Allmänt spridd bild) Wästgöta Cavallerie's vapenflagga. (Allmänt spridd bild)

Wästgöte Cavallerie Regemente  1655 - 1802

Fakta kring Västgöta Regemente
Föregångare;
Västgöta regemente till häst (1628 – 1634)

Västgöta och Dals ryttare (1634 – 1655
)
Västgöta kavalleriregemente  (1655 – 1802)
Västgöta linjedragonregemente  (1802 – 1806)
Västgöta dragonregemente  (1806 – 1811)

Västgöta regemente (I 6)  (1811 – 1927)

- lades ner efter 1925 års försvarsbeslut

Ryttare för Ulunda vid Ryttare Boställe N. o 9
finns noterade i mönsterrullorna sedan 1691

- först under 3:e Majorens Compani - sedan Gudhems Compani

Här noteras då som rusthållare Oluf Olufsson och 2nne (Kommentar; två ytterligare åboer),
Ryttare N.o 9 var då Måns Olufsson
För Ulunda hemman 1 förmedlat till 1/2 i Jordeboksräntan och afhandlat till 3/4 mantal
Augement var Ulunda förmedlat till 3/4 mtl samt Mellomgården i Lundby förmedlat till 1/4 mtl


Läs mer om Ryttarboställe N,o 9 på Ulunda - klicka här!

Vi följer Lilla Ulunda från 1707 och framåt vad gäller boende

Bagge af Söderby Nr 147 adelsvapen.com Bagge af Söderby Nr 147 adelsvapen.com

1707 - 1724
Rusthållaren Jon Jonsson, 
med familj  - död 1734
Dotter Stina Jonsdotter, född i Ulunda Varnhem 1712

1741 - åboer
Rusthållare Oluf Olufsson med familj  -
gift 1730-05-20 med
Stina Jonsdotter, född i Ulunda Varnhem 1712
Dottern Christina Olufsdotter, född 1739, (senare Wettergren - Bagge)
     - Christina Olofsdotter blev gift med Eric Wettergren, trumpetare/
        corporalen wid Kongl. Lif;gardet i Stockholm som dog i november 1770
        och testamenterade sin kvarlåtenskap enbart till henne (se artikel nedan)

1762 - åboer
Oluf Olufsson - död 1762-03-20
Änkan hustru Stina Jonsdotter, född i Ulunda Varnhem 1712, - död 1784-02-22

Inrikes tidningar 1771-04-03 ang. änkan Stina Olofsdotter

Textolkning;
"Trompetaren Eric Wettergren, som dödt den 20 sistlidne november (1770) har igenom testamente bibehållet dess efterlämnade Enka Christina Olufsdotter, wid dess Qvarlåtenskap så löst som i fast, samt, i följe deraf, förvägrat de arfvingar som finnas i lifwet efter dess aflidne Broder, Corporalen wid Kongliga Lif;gardet i Stockholm, alldeles för arfflösa; whilket till bemälte Arfwingars undeerrättelse härigenom 2:dra gången kungöres."

Adelsmannen Herr Kvartermästare Erik Bagge in 1780 nygift med fru som var dotterdotter till ägaren mellan 1707 - 1734 Jon Jonsson och som därför hade åborätten

Cremer nr 713 adelsvapen.com Cremer nr 713 adelsvapen.com

1780 - kvarboende
Änkan hustru Stina Jonsdotter, f. Ulunda 1712 - död 1784-02-22

1780 - ägare
Herr Kvartermästare* Erik Bagge, född i (Tådene el. Lavad 1748-01-14 inflyttad från Ransberg 1780 gifter sig då med
Fru Christina Wettergren Bagge, född på platsen 1739-04-03, inflyttad från Stenhammar 1780 - dotter till Stina Jonsdotter.

Systerdottern till Eric Bagge följer med till Ulunda;
Fröken Christina Maria Cremer, född i Färgelanda, 1771-12-03, inflyttad från Krogstad 1782, utflyttad till Färgelanda på Dahl 1785

1804-05-25  flyttar hon in på Prästgården i Varnhem gift med vice pastor Jakob Södergren, född 1766-0-03 i Hjälstad socken - död i Varnhem 1819-05-06 (se nedan)

Ur specialjordeboken;
Stenhammar friköpt till skatte av vice pastorn Södergren den 10 februari 1813 för 17 riksdaler och 34 shilling. Anm; Det är samma år som han blir komminister i Varnhems prebendeförsamling - sålde sedan Stenhammar till Carl Friman runt 1815.


*Kvartermästare, en svensk militär titel för befälsperson som är chef för underhållstjänsten inom förband.

Kort om Eric Bagge och adelssläkten Bagge af Söderby

Adliga ätten Bagge
Urgammal frälsesläkt. Renovation å gammalt adelskap 1517-02-29. Introducerad 1642.
Utslocknad på svärdssidan 1969-07-14, på spinnsidan 1963-04-10.
Gemensam härstamning med adliga ätterna Bagge af Söderby.
Sköldemärket en sparre över ett blad fördes under medeltiden av flera sinsemellan mer eller mindre befryndade släkter.

Systerdottern Cremer gifter sig med vice pastorn i Varnhem och flyttar in i Prästgården och ta med sig fadern dit

Kort om vicepastor Södergren sammanställt av Arne Sträng

KORT KRING PRÄSTEN JACOB SÖDERGREN

Ur Warholms herdaminne kring pastor Södergren:
Jakob Södergren,  född   1766 i Hjälstad, student i Lund 1790, prästvigd 1791, vice pastor i Varnhem 1801 (biskopen var ju "kyrkoherde" i Varnhem, Varnhem var lönepastorat, prebende åt Skarabiskoparna mellan 1714 och 1875), komminister i Varnhem 1813, död 1819. "Han var skämtsam och satirisk, god ekonom och efterlemnade förmögenhet". Hans dotter blev gift med tredjepredikanten i Varnhem.
 
Formalia husförhörslängd 1800-1815;
Prästgården
Vice pastor Jacob Södergren, född i Hjälstad 1766 den 6:e december - flyttar in 1801 från Ransberg med
Hustrun       A. M. född  Cremer 1771 den 3/12 - flyttar in 1801 från Lilla Ulunda
Dotter           Catrina Charlotta, född 1785 den 21/10

- paret flyttar 1815 till sitt ägandes Kyrkebo (enl. Skatte- och mantalslängd) och där dör Jacob Södergren 1819 och hustrun flyttar till Tokatorp 1824.

Dottern, Catrina Charlotta, var gift med tredje predikanten  Anders Johan Flodén, född 16/4  1795, han hade understöd av biskopen och blev student i Lund 1816, prästvigd 1820, död 20/3 1828.
Änkan Catrina Charlotta Södergren dog i Eggby fattigstuga (!) 1843.
Deras dotter Josefina var enligt Warholm gift i Göteborg

Stycket sammanställt av Arne Sträng, 2014

Här nedan kan du ladda ner en PDF-fil av en av Varnhemsbygdens tidigaste bygdeskildringar gjord av just komminister Jakob Södergren och renskriven av Verna Andersson, Ljungstorp och införd i Västgötabygden 1973, Nr 6 - bara klicka på länken och läs!

Fortsatt ägande ocb boende Lilla Ulunda 1792 och framåt

Varnhem AI:3 (1792-1800) AID v17788.b15.s21
1½ Ulunda (Lilla Ulunda)

Kvarboende:
Kvartermästaren Välborne Herr Eric Bagge, född I Lavad (Tådene) 1748-01-14
Fru Christina Bagge, född på platsen 1739-04-03
Mademoiselle Christina Maria Cremer, född i Färgelanda, 1771-12-03

Tjänstefolk;
Piga Greta Andersdotter, född i Öglunda 1759
Piga Maria Jonsdotter, född på Hålltorp 1767
Dräng Lars Jonsson
Dräng Andreas Siggesson, född i Ulunda 1774, utflyttad till Hålltorp
Gosse Anders Jonsson, född i Fägre 1777, utflyttad till Öglunda 1796
Piga Maria Andersdotter, utflyttad till Tranum 1796
Piga Maria Gustafsdotter, född i Horn 1763, utflyttad till Ähle
Dräng Anders Gustafsson, född i Skövde 1790-07-18, inflyttad från Skövde 1796, utflyttad till L Lycke
Gosse Nils Eriksson, född i Fägre 1780, inflyttad från Fägre 1796, utflyttad till Björsgården
Piga Annicka Andersdotter, född i Våmb
Piga Cathrina Johansdotter, född i Sjogerstad
Dräng Anders Andersson, född i Klostret 1780, utflyttad till Klostret 1796
Piga Stina Johansdotter, född i Ulunda 1782, utflyttad till Vadet
Gosse Johannes Svensson, född i Amundtorp 1780
Piga Lena Siggesdotter, född i Ulunda, inflyttad från Klostret 1798, utflyttad till Sjogerstad 1799
Dräng Anders Svensson, född i Klostret, inflyttad från Forshem
Piga Annicka Svensdotter, född i Sandtorp

Makarna Bagge dör våren 1812 i 'Tungt bröst' & 'Hetsig feber'

Varnhem AI:4 (1800-1815) AID v17789.b15.s19
Ulunda

Kvarboende;

Kvartermästaren Välborne Herr Eric Bagge, f. Lavad1748-01-14 - död 1812-05-18 (tungt bröst)
Fru Christina Bagge, född på platsen 1739-04-03 - död 1812-06-09 (hetsig feber)

Mademoiselle Christina Maria Cremer, född i Färgelanda 1771-12-03, utflyttad till Prästgården 1804
Frk Sophia Bagge, född i Göteborg 1792, inflyttad från Göteborg 1811, utflyttad till Göteborg 1812

Tjänstefolk;
Piga Maria Andersdotter, född i Varola 1781, utflyttad till Varola  1801
Piga Maria Olsdotter, född i Ving 1781, inflyttad från Ambjörnsgården 1800, utflyttad till Ving 1801
Piga Brita Svensdotter, född i Varnhem 1781, inflyttad från Ving 1801, utflyttad till Ving 1802
Dräng Lars Larsson, född i Skövde 1783-04-14, inflyttad från Sjogerstad 1801
Dräng Magnus Carlsson, född i Varnhem 1776, inflyttad från Skarstad 1801, utflyttad till Sten 1802
Piga Maria Larsdotter, född i Sjogerstad 1769, inflyttad från Löten 1801, utflyttad till Sjogerstad 1803
Dräng Lars Jönsson, född i Sjogerstad 1781, inflyttad från Sjogerstad 1802, utflyttad till Säagård? 1803
Piga Maria Jonsdotter, född i Hällestad 1783, inflyttad från Skövde 1802, utflyttad till Lundby 1803
Piga Brita Jansdotter, född i Ullervad 1780, inflyttad från Fröjered 1803, utflyttad till Sjogerstad 1804
Dräng Nils Jonsson, född i Öglunda 1780, inflyttad från Sandtorp 1803, utflyttad till torp under Höjentorp
Dräng Nils Eriksson, född i Fröjered 1782, inflyttad från Öglunda 1803, utflyttad till torp under Höjentorp
Piga Brita, född i Berg 1773, inflyttad från Fröjered 1780, utflyttad till Broddetorp 1804
Piga Stina Petersdotter, född i Lundby, inflyttad från Solberga 1780, utflyttad till Solberga 1804
Piga Kjerstin Svensdotter, född i Lundby 1780, inflyttad från Himmelsberget 1804, utflyttad till Ving 1805
Piga Stina Larsdotter, född Ähle Lundby 1784-02-20, inflyttad från Toltan, utflyttad till Näs Eggby
Piga Anna ?, född i Horn 1777, inflyttad från Broddetorp 1805, utflyttad till Skövde 1806
Dräng ? Larsson, född i Varola 1781-04-22, inflyttad från Sjogerstad 1805, utflyttad till Skövde 1806
Piga Ingrid Jönsdotter, född i Sjogerstad 1786, inflyttad från Vilske Kleva 1805, utflyttad till Torp 1808
Dräng Petter Andersson, född i Skövde 1788-09-30, inflyttad från Sjogerstad 1805, ut till Ivarstorp 1806
Dräng Jonas Jonsson, född i Broddetorp 1787, inflyttad från Eggby 1806, utflyttad till Sten 1807
Dräng Anders Andersson, född i Klostret 1777, inflyttad från Horn? 1800, utflyttad till St. Hof 1807
Piga Cajsa Andersdotter, född i Krabbabron 1787, inflyttad från ? 1806, utflyttad till Ving 1809
Dräng Bengt Jansson, född i Sjogerstad 1785, inflyttad från ? 1807, utflyttad till ? 1810
Piga Maria Jönsdotter, född i Sjogerstad 1789, inflyttad från Sjogerstad 1810, utflyttad till Pickagården 1811
Piga Stina Jonsdotter, född i Stenstorp 1792-08-25, inflyttad från Stenstorp 1810, ut  till Broddetorp 1811
Dräng Lars Andersson, född i Väberga 1788-11-27, inflyttad från Väberga 1810, ut Nolgården Väberga 1811
Dräng Jonas Gabrielsson, född i Häggum 1790-06-10, inflyttad från Häggum 1811, ut Prästgården 1812
Piga Maria Larsdotter, född 1796-04-23, in Frondells Kjällegården Amundst 1811, ut Hospitals kvarn 1812
Piga Maria Andersdotter, född i Rådene 1790, inflyttad från Hene 1811, utflyttad 1812

Kort gästspel av en f. d. kollega;
F.d. Kvartermästaren Gustaf (Gösta) Påfve
, född i Sexdrega 1773-12-18, in m. hushåll från Ökull 1813

Tjänstefolk:
Hushållerska Johanna Billgren, född 1876-05-14
Dotter Anna Charlotta, född i Skara 1808-12-24
Dräng Peter Jonsson, född i Broddetorp 1793
Piga Pehrsdotter, född i Skara 1782-07-04
Piga Stina Svensdotter, inflyttad från Ähle 1813
- hushållet flyttar ut till Ving 1814

1815 köps ägan av f.d. vice pastor L. Landblom

Varnhem AI:5 (1815-1836) AID v17790.b33.s28
Ulunda

Ny ägare 1815;
f.d. vice Pastor L Landblom, född i Varola 1748-10-14

Tjänstefolk:
Pigan Kjerstin Hansdotter, f. Broddetorp, 1787-02-27, in Ambjörnsgården No 115 1815, utund. Tranum 1816
Pigan Cajsa Andersdotter, f. Varnhem 1794-07-15, inflyttad från Häggblom 1816, utflyttad till Häggblom 1818
Pigan Anna Johansdotter, född i Amundtorp 1800-03-11, inflyttad från Kjärrtorp 1816, åter dit 1818
Pigan Cajsa Pehrsdotter, född i Stenum 1797-01-11, inflyttad från Härlunda 1819, utflyttad till Ökull 1819.
Not. I attest efter finnes anmärkt att hon icke nyttjat Nådamedlen.
Pigan Lena M Pehrsdotter, född i Varnhem 1797-12-26, in Eggby 1819, utflyttad till Skarke und. Tomten 1820
Pigan Stina Andersdotter Hök, född i Häggum 1797-12-30, in  Slöta 1820, utflyttad till Häggum 1821
H. h. G. Sandelius, född i Hammar 1795-05-18, in med hustru och dotter från Kjärrtorp 1824, åter dit 1825
Hustru Lena Johansdotter, född i Lundby 1800-03-11
Dotter Greta Christina, född i Lundby 1823-09-24

Landblom har nu också en man som 'statfolk' boende i en stuga utan rökgång ägd av Lars Andersson i Hospitalskvarnen. Mannen heter Lars Jonasson, född i Klostret 1777-12-15, in från Hålltorp 1831, död 1834

Kort om Landblom;
Lurentius Erik Landblom
, Bondeson från Warola, född 1748, studerade i Uppsala 1770, prestvigdes 1776 till huspredikant hos grevinnan Sparre på Claestorp; var samma år inkallad till konsistorium, såsom misstänkt för Swedenborsgka åsigter; erkände sina misstag och lofvade hålla sig till skriftens lära och de symboliska böckerna. Afsade sig prestembetet 1804.
Landblomska Stipendiet, inrättat år 1826 af v . Pastor L. Landblom, 2000 Rdr; räntan tillfaller 4 behöfvande, flitiga och dygdiga studerande vid Skara Trivial-Skola**, företrädesvis testators slägtingar, 28 Rdr hvardera. (Hämtat från skiften; SKARA STIFT Ett Statistiskt Bidrag Jo/t. W. Warholm , Lärare vid Skara Elementar Läroverk )

**Trivialskolor, av latin: trivium, var en skolform som från 1600-talet och fram till 1905 bedrevs bland vissa "lägre" lärdoms- och latinskolor som erbjöd primärutbildning för ungdomar i trivium; det vill säga ämnena grammatik, retorik och dialektik (logik). Skolformen kvarlevde till 1905, då den ersattes med realskola.

1835 köps ägan av ett par adelsystrar ur släkten Uggla

Uggla nr 100 - vapensköld adelsvapen.com Uggla nr 100 - vapensköld adelsvapen.com

Varnhem AI:5 (1815-1836) AID v17790.b33.s28
Ulunda

Fröken Lovisa Charlotta Uggla
, född i Kristiania 1791-11-02 (02-11 enl. adelsätten Uggla 100), in från Norrköping 1835
Fröken Anna Dorothea Uggla, f. 1785-02-05, in Vänersborg 1835

Tjänstefolk:
Piga Carolina Lundqvist, f.Alingsås 1812-02-13, in Norrköping 1835
Piga Greta Pehrsdotter, f. Ulunda 1814-08-01, in Smedsgården 1835
Flickan Greta Christina Sandelius, f. Lundby 1823-09-24, in från Amundtorp

Inhyses på gården;
Mannen Jonas Gabrielsson, född i Häggum 1790-06-10, inflyttad med familj från Pickabacken 1831
Hustru Inga Ericsdotter, född i Skövde 1797-01-02
Dotter Anna Margareta, född Hålltorp 1821-07-15
Son Gustaf, född Hålltorp 1824-04-09
Dotter Eva, född Hålltorp 1827-05-24
Son Adam, född Hålltorp 1830-01-30
Son Johannes, född på platsen 1833-09-01 - sonen blir 1856 dömd till livstids straffarbete för rån - se nedan!

Kort om systrana Uggla:
TAB 122
Fader Carl Conrad Anton, son av Claes Fredrik, och född 1760-09-24 på Svaneberg.
Löjtnant vid amiralitetet. Död 1807-06-24 i Lidköping. Gift med Maria Skojer, död änka.
Barn:
·      Anna Dorotea, född 1785, död 1843-06-12 i Segerstads prästgård Skaraborgs län. Gift 1838 med
        kyrkoherden i Segerstads pastorat av Skara stift Bernhard Beronius, född 1773-10-05 Ingelstorp, död
        1845-08-19 i Segerstads prästgård.
·       Louise Charlotta, född 1791-02-11 i Kristiania, levde ogift 1863.
·       Aurora, född 1794-04-06, död ogift 1823-10-01

Adliga ätten Uggla nr 100

Gammal frälsesläkt. Introd. 1625.
Ätten är efter all sannolikhet av rent svenskt ursprung och synes, att döma efter tjänster, jordinnehav och släktförbindelser, i slutet av medeltiden haft sitt huvudtillhåll i Västergötland.
Ätten, som redan vid 1600-talets början delade sig i flera grenar samt även utgrenat sig i friherrliga ätten Uggla, och blivit immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 4 bland adelsmän, torde vara den till medlemsantalet största av svenska adelns ätter.

Straffarbetsfånge Johannes Jonsson dömd för rån 1856 - frigivnings-handling
Dokument från Riksarkivet "Frisläppta straffångar".
Rubriker och status;
Frigiven straffarbetsfånge, Johannes Jonsson;

Yrke; Förre drängen,
Födelsedatum; 1833-09-01,
Födelseort; Varnhem, Födelselän;Skaraborgs län,
Hemort; Varnhem Skaraborgs län, Förpassningsort; Varnhems socken
Nr stamrullan; 8,
Nr porträttrullan; 4,
Fängelse; Varbergs straffängelse, Utdömande myndighet; Kongl. Majt., Tid då straff var utdömt;1856-10-28, Längd på straff; Livstid,
Straffet påbörjat; 1856-12-06, (23 år gl)
Frigivningsdatum; 1876-06-30, (43 år gl) Bestraffning; Rån,
Medel vid frigivning; 5 kronor 86 öre, Hårfärg; Mörkbrunt,
Skägg botten; Mörkbrun,
Ögon; Blind,
Näsa; Insvängd trubbig,
Mun; Medelmåttig,
Hy; Mörk,
Höjd; 5 fot 9 tum,
Kroppsbyggnad; Ordinär,
Andra utmärkande kännetecken;Två ärr på öfre läppen

1837 genomförs Laga skiftet med adelsfröknarna som ägare

Systrarna Uggla säljer nu Lilla Ulunda och flyttar ut 1838

Varnhem AI:6 ( 1836-1846) sid 29
Ulunda

Kvarboende;
Fröken Lovisa Charlotta Uggla, född i Kristiania 1791-11-02, ut till Ahlekjerr, Lundby 1838
Fröken Anna Dorothea Uggla, född 1785-02-05, utflyttad till Ahlekjerr, Lundby 1838

Ny ägare 1838:
Egare Johan Törner, född i Stockholm 1806-09-04, utflyttad till Synnerby 1839

Tjänstefolk;
Piga Anna Greta Jonsdotter, född i Varnhem 1821-07-15, utflyttad till Skärv 1839
Dräng Isac Magnusson, född i Varnhem 1812-10-07, utflyttad till Fiskaregården 1837
Piga Carolina Lundquist, född i Alingsås 1818-02-18, inflyttad från Norrköping 1835, ut Ulricehamn 1837
Piga Greta Pehrsdotter, född i Varnhem 1814-08-01, utflyttad till Överbo 1837
Flickan Greta Christiansdotter, född i Varnhem 1823-07-24, utflyttad till Lundby 1837

Hyresgäst från 1837;
Löjtnant Tulin, född 1781 - död 1840
Löjtnantskan Anna Charlotta Tulin, född Vestfeldt, född i Böne 1787-08-08, inflyttad med dotter från Synnerby 1837, not (båda flyttar till Skara där de nu bo)
Dotter Johanna Margaretha Gabriella, född i Fredsberg 1817-05-12, not (uttag lysn 1842)

Tjänstefolk;
Piga Lena Jonsdotter, född i Vinköl 1817-05-05, inflyttad från Synnerby 1837, åter dit 1838
Piga Anna Jonsdotter, född i Ving 1816-04-20, inflyttad från Ving 1838, utflyttad till Skärv 1838
 
Ny brukare/arrendator blir 1845;
Mannen Anders Nilsson, född i Häggum 1799-06-07, in med fam.  Björsgården/ Gästgivaregården 1845
Hustru Inga Jonsdotter, född i Broddetorp 1801-10-25
Dotter Johanna, född i Broddetorp 1826-03-10
Dotter Beatha, född i Broddetorp 1831-01-25
Son Nils, född i Varnhem 1834-02-15
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1841-04-08

Tjänstefolk;
Dräng Olaus Nilsson, född i Varnhem 1812-06-14, inflyttad 1845, utflyttad till St Baggebo 1846
Piga Sophia Eliasdotter, född i Varnhem 18919-01-29, inflyttad från Göteborg 1845, utflyttad till Skövde 1846