D. Stora Ulunda fram till år 1860

Ulunda 1 - 2 -> Ulunda 3/8 mtl -> Ulunda litt. D. 1:5 och 2:5 ->Ulunda 3/4 mtl -> Ulunda 1:3, 1:5, 1:6, 2:3, 2:5, 2:6, 9:1 -> idag Skara Klostret 30:1 (missvisande ursprung!)
med adress; Varnhem Stora Ulunda 1

Ett bildspel kring Stora Ulunda idag - 2019 (11 bilder)

loading...

Stora Ulunda 1880-tal - knappt 150 år tidigare

Från digitala arkivet; A. 4 (1) Vid en förstoring av fotot kan man se att mangårdshuset till Stora Ulunda nyligen har ombyggts och trädgårdens träd ser relativt nyplanterade ut, liksom nylagd stenmur. Fotot borde vara taget under 1880-talet. Mannen som håller i hästen är troligen Pehr August Pettersson och han var son till en föregående ägare till Ulunda, Petter Andersson. Han var bosatt i Fiskaregården hos sin syster Märta Carlsdotter och svågern Jonas Andersson.Insatt av Kent Friman, 2014-02-17.

Forntida minnen från bosättningar finns det gott om på höjden vid Ulunda på sluttningen från Billingen mot slätten

Bild från annant håll - stensättning med kalkstenslock Bild från annant håll - stensättning med kalkstenslock

På platsen för senare gårdsbildning finns ovanligt många platser för fornminnen med gravplatser och andra utmärkta forntida kulturarvsminnen.
Detta tyder på att gårdsbildningar i senare tid har föregåtts av boende under årtusenden på de här markerna.
De på fastigheten Stora Ulunda 20 registrerade fornlämningarna kan ses nedan - många fler finns i övriga Ulundaområdet!
F_o_r_n_l_ä_m_n_i_n_g_2_0_8_4
1_0_2_0_8_4_0_0_7_3_0_0_0_1
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_0_7_3_:_0_0_0_2_
1_0_2_0_8_4_0_0_7_3_0_0_0_2_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_0_9_4_:_0_0_0_2_
1_0_2_0_8_4_0_0_9_4_0_0_0_2_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_0_9_6_:_0_0_0_1_
1_0_2_0_8_4_0_0_9_6_0_0_0_1_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_0_9_7_:_0_0_0_2_
1_0_2_0_8_4_0_0_9_7_0_0_0_2_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_1_0_1_:_0_0_0_1_
1_0_2_0_8_4_0_1_0_1_0_0_0_1_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_1_0_2_:_0_0_0_1_
1_0_2_0_8_4_0_1_0_2_0_0_0_1_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_1_0_4_:_0_0_0_1_
1_0_2_0_8_4_0_1_0_4_0_0_0_1_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_1_0_4_:_0_0_0_2_
1_0_2_0_8_4_0_1_0_4_0_0_0_2_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_1_0_4_:_0_0_0_3_
1_0_2_0_8_4_0_1_0_4_0_0_0_3_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_1_0_5_:_0_0_0_1_
1_0_2_0_8_4_0_1_0_5_0_0_0_1_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_1_0_7_:_0_0_0_1_
1_0_2_0_8_4_0_1_0_7_0_0_0_1_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_1_0_8_:_0_0_0_1_
1_0_2_0_8_4_0_1_0_8_0_0_0_1_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_1_0_8_:_0_0_0_2_
1_0_2_0_8_4_0_1_0_8_0_0_0_2_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_1_0_9_:_0_0_0_1_
1_0_2_0_8_4_0_1_0_9_0_0_0_1_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_1_1_5_:_0_0_0_1_
1_0_2_0_8_4_0_1_1_5_0_0_0_1_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_1_2_0_:_0_0_0_1_
1_0_2_0_8_4_0_1_2_0_0_0_0_1_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_2_0_8_4_:_0_1_2_1_:_0_0_0_1_
1_0_2_0_8_4_0_1_2_1_0_0_0_1_
F_o_r_n_l_äm_n_i_n_g_s_o_m_r_å de_,_ _g_r_än_s_b_e_s_t_äm_t_:_ _V_a_r_n_h_e_m_s_ _k_l_o_s_t_e_r_r_u_i_n_ 1_4_9_5_-_P_8_
NVR-id/ÖVR-id:4_0_1_3_3_2_2

Ulunda by en gång en Militiegård på 1 1/2 hemman -
1751 "ett Krono Rusthåll som bebos nuförtiden av fyra Åboer"

På Ulunda storgård bor följande åboenden 1751;
a. Lars Olufsson
b. Petter Larsson
c. Lars Andersson
d. Oluf Olufsson

Hela byn var från början en gård!

Stora Ulunda (senare namn) får en start inom byns gemensamma ägor och byggnader uppdelade genom sämjebruk på respektive åboer.

Kartan från 1751 har bl a denna text: ( - se hela texten på D. Inom Ulunda By gamla gräns:)
 

"Husar efter Tomteplatserna togos uti Ögnasikte och wid efterseendet att mangårdshusen på norra delen i gården alt förnära in på Ladugårdshusen äro bebyggde, des utan så oredigt öfwer hela Byen att den som äger Norra delen i Mangården har södra delen i Ladugården.

Hwarefter mätningen företogs öfwer ägorne och som Ulunda By består af ett helt Krono Rusthåld med 1/2 dito augement och bebos nuförtiden av fyra Åboer, whilka hwardera innehafva Tre åttondels hemman, så att affattades hwaren Åboer förr hafde åkerskieften uti alla tre gierderna och tecknades Lars Olufssons åkrer med Äng N.o 1., Petter Larssons med N.o 2, Lars Anderssons med N.o 3. och Oluf Olufssons N.o 4.

Byens Byggningstomter äro till Mangårdshusen in på ladugården, ganska tätt samman byggde i synnerhet på Norra halfdelen, att fara för eldswåda är, och som ofvanför förmält, om hwarannan lagde så att den som hafwer sin Mangårdsplats Norr har deremot Södra ladugården och icke ringaste utrymme hwarpå de kunna flytta, mindre bygga ringaste hus, i anseende till föregående skiäl, som och att den Norraste delen i gården eller N:2 bör flytta sine hus längre uti Norr och sedan 1. och 3. derefter hvarigenom Mycken Kostnad å ömse sidor förorsakades besynnerligen för N. 2. och 3. som sine Mangårds hus icke länge sedan å nyss uppbyggda hafwa, företogs till undvikande af samma kostnad:

Ägarförteckning 1700-talet Ulundas storgård  samt över den del som blev Stora Ulunda i mitten av 1800-talet

Ägare Ulunda gård (hela gården med flera åboenden)
          - 1650 Kronan som militiegård
1650 - 1681 Greve Magnus Gabriel de la Gardie
1681 - 1772  Kronan som rusthåll åt Cavalleri Stam Nr 9 af Gudhems Companie
1772 - 1826 Delar av gården friköpt till Skatte av åboer


Åboer  1/4 Ulunda gård som med tiden blir Stora Ulunda:
1751                 Lars Andersson
1802 - 1826  Riksdagsman Anders Carlsson, född i Wing 1770-09-11
1826*             Riksdagsman** Anders Carlsson köper 3/8 mtl Ulunda (senare Stora Ulunda)

 

* Enligt tidningsannons 1823 i december (se nedan) tycks Öfverste-Lieutnanten och Riddaren L. J. Ruthensköld först ha köpt Ulunda 3/8 mtl, eftersom det efter hans död säljs till högstbjudande på Gästgifvaregården i Varnhem.Troligen köpte Anders Carlsson denna andel och står som ägare fr o m 1826. Eftersom där finns ett hyreskontrakt daterat 1821 mellan Ruthensköld och åboen, så torde det varit Anders Carlsson det avser, och gäller från den dag han själv köpte gården.

**  Carlsson, Anders, Ulunda, riksdagsman för Vilske, Gudhems, Valle och Kåkinds härad av Skaraborgs län 1815. 1815 urtima riksdag. Ledamot i förstärkta statsutskottet lil: 47.
Memorial och yttranden I: 177, 324— 326, 360, 433, 436, 455—460. II: 165, 198, 212—218.

Exempel på ärende där Anders Carlsson agerat;
"Anders Carlsson, m fl  innelämnade begäran, att innehafvarna af be i berörde Län  belägne löningshemman måtte förbjudas att annan dispositionsrätt deraf, än uppbärande af de i Jordeboken hemmanen åsatte räntepersedlar, samt i följd häraf åbo- odj besittningsrätten ställas på samma fot med dessa som andra Kronohemman, eller i enlighet meb .Kongl. .Kammarkollegiei .Kungörelse b. 29 febr. 1808.

Sfåndef ansåg benna fråga wara af sådan beskaffenhet, att den icke kunbe komma unter dess pröfning , utan ägde Anders Carlsson och öfriga wederböranbe, alt derom, å ort och ställe som wederbör, göra anfökning, i händelse dertill finna sig befogade; och skulle, på begåran, medelst bevis å Anförandet, att det blifvit till ståndet ingifvet."

Mariestads veckoblad 1823-12 Mariestads veckoblad 1823-12

Herr Öfverste-lieutnanten och Riddare L. J.Ruthensköld tycks ha haft Ulunda 3/8 mtl inom sin "massa" (ägodel).

Not vid Ängerås kaptensboställe;

Indelningshavare 1805 Captain L. Ruthensköld - född 9 dec 1768 - flyttar in Ängeråsen 1803 från Bitterna och ut till Lyrestad 1808. Död 1822. Föräldrar: Sten Georg Rutensköld, Catharina Ebba Rutensköld (född Natt och Dag)

Kort om den adliga ätten  Rutensköld, Nr 328:

Släkten härstammar från Västergötland. Äldste kände stamfader är godsförvaltaren av riksrådet friherre Gabriel Oxenstiernas egendom Lindholmen i Strö socken i Skaraborgs län Steen Påwelsson (1566-1650), vilken adlades 1645 6/8 på Stockholms Slott av Drottning Kristina med namnet Rutesköld, och introducerades 1647 2/3 under nuvarande nr 328. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen, och är sedan 1973 21/10 utgången på svärdssidan.

Ägarförteckning Stora Ulunda sedan friköpet 1826 - 1860

Ägare för 1/4 mtl Ulunda, läggs ihop till 3/4 mtl, dvs som ägts av Landblom, som med tiden blir Stora Ulunda - markägorna delas upp och slås samman under åren!


1826 - 1826 Anders Carlsson, född i Ving 1770-09-11 - död 1826 (Köp från Kronan 1826)
                        (Hustrun Märtha Larsdotter, född i Lundby 1769-04-01 - död 1829)
1826 - 1833 Sonen Carl Andersson, född på platsen 1802-04-14 - död 1833
1833 - 1835 Änkan Cajsa Bengtsdotter, född i Berg 1807-10-27
1835 - 1857 Mannen Petter Andersson, född i Broddetorp 1804-09-29, gift med Cajsa Bengtsdotter
                         (tidigare hustru till ägaren av Ulunda 3/4 mtl Carl Andersson)
1860 -           Rådman Aron Kjellberg i Skövde med lagfart 1863-01-14

Skara tidning 1815-02-18

Anders Carlsson Skara tidning 1815-02-18 Anders Carlsson Skara tidning 1815-02-18

"Till Riksdagsmän af Allmogen äro walde; för Wilkse, Walle, Gudhems och Kåkinds härader Anders Carlsson i Ulunda,"

Tidiga boenden på senare Stora Ulunda i kyrkböckerna

Börjar med Husförhörslängd AI:1 (1779-1787) sid 3 0
(AID v17786.b6.s3) och sammanfattar därefter följande Hfl för dem vi följer och slutar i denna rutan med
Varnhem AI:5 (1815-1836) AID v17790.b33.s28

Ulunda 3/4 - har varit åboer sedan 1802 - köper sin del 1826:
Riksdagsman Anders Carlsson, f. Ving 1770-09-11 - död 1826, året som delen inköptes från Kronan
Hustru Mertha Larsdotter, född i Lundby 1769-04-01
Son Lars, född i Lundby 1795-08-15 - död 1829
Dotter Stina, född i Lundby 1797-01-17
Son Carl, född i Klostret 1800, död 1801
Son Carl, född på platsen 1802-04-14 
                   Kommentar: Gifter sig med Cajsa Bengtsdotter och ta över gården efter sin far 1826
Son Petter, född 1804, död 1804
Son Anders, född på platsen 1805-08-06
Dotter Märtha, född på platsen 1807-05-11
Son Peter, född på platsen 1810-12-15
                     Sonhustru Stina Andersdotter, född i Pickagården Klostret 1800-12-08, Inflyttad från
                     Pickagården 1821, till und. Ulunda 1822
Son Anders, född i Varnhem 1827-10-08 Koment: Halvbror t. Carl Johan Pettersson, Fiskaregården
Dotter Märta Cajsa, född 1829-11-02 - död 1830
Dotter Märta Cathrina, född i Varnhem 1831-11-26

Kommentar;
Riksdagsman var ett mycket betrott och aktat uppdrag vid den här tiden och Anders Carlsson måste ha tillhört en krets av betydelsefulla  bondemän vid den här tiden. 1817 säljs Fiskaregården till ägarna av Ulunda 3/4 mtl, dvs Anders Carlsson, född i Ving 1770-09-11 med hustrun Märtha Larsdotter, född i Lundby 1769-04-01

1826 är de nya ägarna av Ulunda 3/4 mtl sonen till riksdagsmannen Anders Carlsson;
(inklusive Fiskaregården i Varnhem - ännu inte flyttad till bäcken från Klostrets centrum!)

Rusthållaren Carl Andersson, född i Varnhem 1802-04-14 med hustrun Cajsa Bengtsdotter
- maken dör 1833 och hon gifter om sig med Petter Andersson, född i Broddetorp 1804-09-29 (senare ägare av Fiskaregården)

tar över ovanstående gör nu 1835;
Mannen Petter Andersson, född i Broddetorp 1804-09-29, inflyttad från Broddetorp 1835
Hustru Cajsa Bengtsdotter, född i Berg 1807-10-27 (änka efter Carl Andersson)
Son Anders Carlsson, född i Varnhem 1827-10-08
Dotter Märtha Catharina Carlsdotter, född i Varnhem 1831-11-26
Dotter Inga Cajsa Pettersdotter, född i Varnhem 1835-10-20, död 1835


Kommentar;
Petter Andersson var son till Enkan Bolla Pehrsdotter, född i Wing 1767, som ägde både del av Olof Esbjörnsgården och Olof Grottegården i Bolum, Broddetorp. Han gifte sig med änkan till Carl Andersson, Ulunda, Cajsa Bengtsdotter.

I samband med att han ärvde så flyttade han till Ulunda och tog över 3/8 av gården där, troligen hustruns arvedel. Modern dog 1837 och fadern Anders Jonsson, född i Borddetorp 1762 dog 1830. Petter Andersson var alltså en relativt förmögen hemmansägare som kom att ta över del av Ulunda tillsammans med sin hustru Cajsa Bengtsdotter som var arvtagare efter Carl Andersson, som i sin tur tog över efter sin far riksdagsmannen Anders Carlsson som köpte fri denna del av Ulunda från Kronan 1826.

Ägarna hela Ulunda 1837 inklusive Petter Andersson på D.

Förteckning över gårdarnas storlek i mantal 1837 samt ägare:

A. = 3/8 mtl       Sergant E Bobeck
B. = 3/16 mtl     Jan Perssons omyndiga barn
C. = 3/16 mtl     Adolfh Andersson
D. = 3/8 mtl      Petter Andersson - kvarbo
E. = 3/8 mtl       Louis & Doris Uggla - kvarbo


Här ser man att två gårdar fick ha kvar sina mangårdsbyggnader på sina nya tilldelade ägor.

Vid laga skiftet delas alltså en 3/8 äga upp i två 3/16 delars mantal

Karta över delen D. som blir stommen i Stora Ulunda

Ulunda D Stora Ulunda Ulunda D Stora Ulunda

Ulunda D. är grunden för det som blir Stora Ulunda med sin gårdsplacering.

Petter Andersson som nu äger marken D. köper även ägan A.

Karta från 1838 - originalutdrag från Hermanssons Stora Ulunda. Karta från 1838 - originalutdrag från Hermanssons Stora Ulunda.

Orginalutdraget från Laga skifteskartan 1837 - fastsätlld 1837. Utdraget gjordes i samband med att Petter Andersson förvärvade denna äga A. - han ägde då redan 3/8 mtl Ulunda 15 och 15 vilken gränsar i öster (nederst på kartbilden). Ägorna tillsammans blir sedermera Stora Ulunda 3/4 mantal.

Man kan se att Fiskaregården tillritats lite svagt med blyerts på kartan - den kom att flyttas dit 1850.

Hela kartan över det uppdelade Ulunda till 5 ägor - notera att ägan A. också har tillhörande mark längst ner på kartan

Ägan A. - som kommer att tillhöra Stora Ulunda har också en äga söder i kartan, jämför ovan.

 

Översättning av indelningen till fastighetsregistrets senare beteckningar.

Utgångspunkten för Ulunda har alltid varit: Ulunda 1 - 2

Stora Ulunda kommer ur:
littera D. = 15 o 2 +
littera A. = 12 o 22

En titt på hur gårdsbyggnaderna blir uppdelade 1837

Med både de gul- och rödmarkerade husen ser man hur tätt det var mellan ladugårdarna och andra byggnader innan Laga skiftet. (rödmarkering gjord av KF)

De rödmarkerade byggnaderna var boningshus/ekonomihus som skulle rivas eller flyttas till ny äga inom ägorna A. - E. - nu alltså fem delar av Ulunda by som blev egna 'fastigheter' - men med bara 3 ägare just vid tillfället för delningen av Ulunda.

Sammanställning gårdsägare 1819 för Ulunda bys 1 1/2 Mtl:

3/8 Mtl      vice pastorn Anders Landblom
3/4 Mtl     riksdagsmannen Anders Carlsson
3/8 Mtl      bonden Jan Pehrsson

Riksdagsmannen Anders Carlsson med 3/4 mantal lade grunden för Stora Ulunda och köpte också Fiskaregården i Klostrets by redan 1817 - alltså långt före att gården flyttades närmare Ulundas ägor vid Laga skifte för Klostret ca 1850. Här måste ha funnits ett långsiktigt planerande, då även en del av Ulunda by fördes till Klostrets by vid dess Laga skifte 1837, nämligen den del där Fiskaregården kom att plecras granne med Ulundas marker.

De gulmarkerade husbyggnaderna är markerade som planerade kvar efter utflytt och nedmontering av övriga byggnader. Dett är gården 3/4 dels mantal Ulunda som är den större av ägardelarna inom Ulunda by. Kom senare att kallas Stora Ulunda.

Hus och byggnader värderades nu noga liksom kostnader för utflyttning - bara äga D. och E. kom att få ligga kvar med sina byggnader, dvs det som senare blir Stora och Lilla Ulunda

Ulunda husbesiktning värdering Ulunda husbesiktning värdering

Texttolkning;
§ 27

"Sedan från fattade grunder som Laga skiftet voro stadgat, företog Sig Skiftesmännen i Delägarnas närvaro ett besiktiga och wärdera de Hus och anläggingar hwarje Delägare uti Skifteslaget äger, till utrönande af de kostnader whilka äro föreliggande med war och en fördelta utflyttning och i bedömmande af Utlyttningsskyldigheter och ägare emellan, härwid uppkom följande wärde under afslutande af transportering i dess nu wrande skick;"

Beskrivning av byggnaderna på äga D. - Petter Andersson med kvarboende; - man kan se gemensamt ägande fortfaran- de gällde innan Laga skiftet avseende gårdsbyggnaderna som låg lite i oordning i mitten av ägorna

Texttolkning;
"Petter Andersson och Jan Pehrssons myndige barn äga till 3/8 mantal gemensamt följande Hus och anläggningar:
Kommentar:  Jan Pehrssons myndige barn var ägare till den nya marken 3/16 mtl med littera B. - senare Mossen och var tvungen att flytta sin del av husen dit och betala hälften av värdet för dem till Petter Anderssons myndige barn - då de var delägare också i denna del.
* Manbyggnaden under torftak brädfordrad i tämmeligt skick; 22 alnar lång, 13, 1/2 bred, 4 hög; indelad i
    2nne stugor och med kammare, kök och förstuga, med 3nne eldstäder, Bakugn och helsatt källare under
     huset -  värderat till 110:-
* En liten Kammare
wätter åt gården, i godt skick - värderad till 20:-
* Bodbyggnaden
i tämmeligt skick.; 17 alnar lång, 12 bred och 4 hög innehåller Spannmåls- och Wäggbod,
    Skjul samt Loft ofvan - värderad till 16:32
* Ett Vedskjul i samma skick 14 alnar långt, 8 172 bred och 4 1/2 högt - värderas till 10:-
* Afträde 
- värderas till 2:-
* Svinhus och Redskapshus
under samma tak i tämmeligt skick; 14 alnar långt, 8 1/2 bred och 4 hög - 
    - värderad till 16:32
* Ladugården
i godt skick innehåller Fähus, Stall, Loge med 2nne Lador 46 1/2 alnar lång, 12 1/2 bred och 5
    1/2 hög - värderad till 50:-
* Mindre trädgårdsanläggning som kan flyttas för 2:-
* Gamla trän
som ej kan flyttas äro 16 st fruktträn och 6 prydnadsträn whilka anses warda 23:16
* Denna hemmansdel äger rätt i Hemmanets Brunn
Summa 227:16 - vilken summa delas lika mellan Petter Anderssons och Jan Pehrsson omyndige barn, wharaf hälften är 113:32

Petter Andersson och dess myndige barn äga till 3/8 mtl följande Hus och anläggningar;
* Manbyggnaden
i sämre skick 24 alnar lång, 9 3/4 alnar bred och 2 1/2 hög, indelad uti Stuga, Kök, Bod och Förstuga ofvan lagt under en sämre Stensatt Källare i huset finnes 2nne Eldstäder med Bakugn
- värderat till 60:-
* Bränneriet med Kölna
i godt skick - värderat till 20:-
* Ladugården
i tämmeligt skick 46 alnar lång, 11 bred och 5 alnar hög innehållande Fähus, Stall, Svinhus,
    Rundskördehus och Loge med 2nne Lador - värderad till 50:-
* Redskapshus i godt skick 15 174 alnar lång, 9 bred och 5 hög - värderad till 11.5.4
*
Hälften i den för 2 dahler upptagna Trädgårdsanläggningen som kan flyttas - värderad 1.8.-
* Ägan har anslutning till Hemmanets brunn
Summa 142.13.4

300 dagar fick man som tid för flytten!

Flytttiden Flytttiden


Texttolkning;
Utom förrgående afsättningar hvilka de Utflyttade tillgodo njuta, skola alla Åboerna i Skifteslaget efter 300 dagar före det tillfälle varsamt borttransportera till nya Byggnadsplatserna de utflyttade har till alla Byggnader, materialer af träd, halm och sten, mm.
Sedan det bidrag som af allmänna medel kan anordnas Skifteslaget blifvit från Utflyttningskostnaden afskrifven skall åeterstående summan fördelas på alla delägarna efter ägande hemmansdelar och utgår till hälften då Byggnaden begynnas  och till hälften då samma är fullgjord."

Boende på Stora Ulunda 1837 - 1860, dvs äga D. med hus

Husförhörslängder Ulunda - delen som blir Stora Ulunda - nu 3/4 Ulunda för tiden 1836 - 1860
med start Varnhem AI:6 ( 1836-1846) sid 29 - till Hfl Varnhem AI:7 (1846-1859) sid 68

Mannen Petter Andersson, född i Broddetorp 1804-09-29 - död 1857-10-17
Hustru Cajsa Bengtsdotter, född i Berg, 1807-10-27 - utflyttad till Fiskaregården 1860
Son Anders Carlsson, född i Varnhem 1827-10-08 - ut Häggum 1851, lysning i Dala 3/1 1851
Dtr Märta Carlsdotter, f.Varnhem 1831-11-26 - lysning 29/9 1854 - ut med son till Fiskaregården 1855
        Dess son Carl Gustaf, född i Varnhem 1855-07-12
Kommentar: Anders & Märta var barn i Cajsas äktenskap med Carl Andersson.
Son August, född i Varnhem 1837-08-12 - död 1837
Son Pehr August, född i Varnhem 1838-12-07 - utflyttad till Engerås 1857
Son Carl Johan, född i Varnhem 1841-09-19 - utflyttad till Ulunda 3/16 mtl 1858
Son Frans Gustaf, född i Varnhem 1844-02-19 - utflyttad till Gästgivaregården 1859
Son Anders Petter, född i Varnhem 1847-05-08 - utflyttad till Fiskaregården 1860
Dotter Gustafva Wilhelmina, född i Varnhem 1849-11-15 - död 1850

Tjänstefolk;
Dräng Sven Larsson Gård, född i Häggum 1815-09-20, utflyttad till Segerstad 1837
Dräng Anders Jansson, f. Varnhem 1813-11-12, in från Stommen Lundby 1836, utflyttad till Stenhammar
Dräng Anders Jonsson, född i ? 1814-02-06, Inflyttad från Tranum 1836
Piga Anna M Jansdotter, född i Varnhem 1815-03-02, utflyttad till ? 1836
Piga Maja Andersdotter, född i Broddetorp 1812-09-23, utflyttad till Skara 1838
Piga Stina Andersdotter, född i Varnhem 1820-07-17, utflyttad till Fogdegården 1838
Dräng Johan Pettersson, f.Varnhem 1817-07-20, in fr. Öfverstegården Amundtorp 1837, ut Broddetorp 1838
Flickan Maria Jonsdotter, född i Häggum 1821-04-12, utflyttad till Häggum 1839
Dräng Johannes Andersson, född i Varnhem 1816-02-09, inflyttad från Lundby 1838, utflyttad 1839
Piga Anna Cajsa Andersdotter, född i Häggum 1820-11-11, utflyttad till Amundtorp 1841
Piga Stina Johansdotter, f.Häggum 1819-11-20, ut till Backa 1839, åter från Backa 1841, ut till Skarke 1842
Dräng Jonas Andersson, född i Falköping 1815-10-27, inflyttad från Häggum 1839, utflyttad till Backa 1840
Piga Maria Petersdotter, f. Broddetorp 1822-02-19, in från Broddetorp 1839, utflyttad till Broddetorp 1840
Dräng Lars Andersson, f. Stenstorp 1820-06-11, in från Stenstorp 1840, utflyttad till Esbjörnsgården 1842
Dräng Sven Svensson, f. Varnhem 1819-11-11, inflyttad från Broddetorp 1840, utflyttad till Broddetorp 1841
Dräng Johannes Andersson, f.Stenstorp 1811-04-11, inflyttad från Tranum 1841, utflyttad till Skövde 1842
Dräng Anders Pettersson, född i Häggum 1822-01-03, inflyttad från Häggum 1842, ut till Hålltorp 1844
Dräng Nils Andersson, f. Varnhem 1822-09-23, in från Överbo Mellomgård 1842, utflyttad till Kyrkebo 1844
Piga Maria Johansdotter, född i Häggum 1822-02-23, inflyttad från Tranum 1842, utf till Häggum 1844
Piga Beata M Larsdotter, född i Broddetorp 1816-05-27
Dräng Anders Jonsson, född 1827-07-03, inflyttad 1846, utflyttad till Gästgivaregården 1847
Piga Inga Maja Jonsdotter, född 1829-08-01, utflyttad till Lundby 1848
Dräng Adam Johansson, född i Varnhem 1830-01-30, utflyttad till Ulunda 3/16 1849
Dräng Johannes Andersson, f. Stenstorp 1811-11-04, in från Skövde 1847, ut till Skarke Prästgården 1849
Dräng Anders Adolpsson, född i Varnhem 1830-09-05, inflyttad från Ulunda 3/16 1848, åter dit 1849
Dräng Pehr Andersson, född i Gudhem 1825-03-10, inflyttad från Doterbo 1848, utflyttad till Nygården 1849
Dräng Johannes Gunnarsson, född i Varnhem 1824-07-30, inflyttad från Redsvenstorp 1849, utflyttad 1850
Piga Greta Carlsdotter, f. Varnhem 1828-09-15, in från Grangården 1849, ut till Skattegården Lundby 1850
P. Maria Jonsdtr, f. Varnhem 1825-03-15, in Ledsgården Lundby 1848, ut Öfverstegården Amundstorp 1849
Gifte drängen Johannes Andersson, f. Stenstorp 1811-11-04, in från Skarke 1850, ut till Socknens slut 1851 Not. Hustrun Lena bor i Ulunda
Dräng Johannes Jonsson, f. Stenstorp 1821-09-11, in från Häggum 1850, utflyttad till Broddetorp 1852
P. Cajsa Pettersdotter, f. Broddetorp 1832-02-13, in Broddetorp 1851, ut till Millomgården Amundstorp 1854
Piga Gustafva Magnusdotter, född i Berg 1816-07-13, inflyttad från Odensåker 1850, utflyttad till Berg 1851
Inhyses Piga Inga Maria Jonsdotter, född i Varnhem 1829-08-01, inflyttad från Lundby 1849
Dräng Jonas Johansson, f. Varnhem 1817-11-02, inflyttad från Borregården 1852, utflyttad till Ivarstorp 1853
Dräng Johannes Jonsson, född 1833-02-28, inflyttad från Häggum 1852

Stor dramatik i samband med Petter Andersson åldrande och död - förmyndarsatt innan död och begäran av urarvagörelse!

Förutom änkans i domstol tilldelade 1/8 mtl Ulunda, såldes alla gårdarna och en del av pengarna gick till arvingarna. Änkan bytte sedan 1/8 mtl Ulunda mot Fiskaregården 1/8 mtl

URARVAGÖRELSE URARVAGÖRELSE

Utdrag ur bouppteckningen;

"Kort före Peter Anderssons död, blev han under förmyndare satt och största delen av lösegendomen såld samt fastigheterna, med undantag av 3/16 mantal Ulunda (Ulunda gård), utarrenderade.

Bouppteckningen, hållen den 24 oktober 1857, visar tillgång i fast och lös egendom för sammanräknade 13,700 RB 10,  därav ¾ mantal Ulunda för 4 125, ¼ mantal, Fiskaregården för 1 425, ¼ mantal Gästgivaregården Klostret 2 185 och 3/16 mantal Ulunda 2 025, eller tillhopa 9,760 RB för fastigheter och det övriga av tillgångarna i lösöre och fordringar, varjämte boet ägde osäkra fordringar för 848 RB 34 – 8 .Varemot de kända skulderna upptagits till 27,073 RB

Sedermera hava sterbhusdelägarna anställt urarvagörelse och har den i bouppteckningen upptagna lösegendomen blivit försåld genom auktion den 26 november 1857, med undantag av den , som här efteråt upptages och beräknas, samt 8 stycken gäss, 1 sugga och den inbärgade grödan, som åtgått till sterbhusdelägarnas gemensamma underhåll.

Fastigheterna ¼ mantal Gästgivaregården Klostret och ¾ mantal Ulunda äro försålda av urarva boets sysslomän (Kom; konkursförvaltarna), vilka även upptagit sterbhusets fordringar och auktionsmedel samt därefter avgivit redovisning."

I bouppteckningen vidare;
"Dito till A P Florén 500 Rd, vilken skuld likväl är tvistig och på rättegång baserad, och i händelse sterbhuset förlorar, måste delägarna därav betala var efter sin del, som härnedan i arv tillskiftas och i samma mån gälda de utgifter, som för rättegångens utgång hädanefter kommer att behövas.

Genom särskild rättegång, har boet blivit skiljt från 3/16 mantal Ulunda"

Kommentar;
I princip begärdes alltså Petter Andersson i efterhand i konkurs av hans dödsbo och hans tillgångar åtgick först till hans skulder, förutom lagenlig rätt för hustru och fädernesarv.

Det tog lång tid att reda ut denna härva som avslutas med avslutades med arvsskifte i Klostret Fiskaregården den 14 februari 1890 (!) och först "År 1894 den 3 april, vid lagtima vintertingt med Valle härad i Skärv, blev på grund av denna handling lagfart meddelad för Cajsa Bengtsdotter å 1/8 mantal Klostret Fiskaregården, betygar på häradsrättens vägnar;" (Kommentar; bytt mot 1/8 Ulunda)

Ladda gärna ner hela den avskrivna Bouppteckningen och Arvsskiftet sammanställt av Gunnar Holmén - bara klicka på ikonen nedan:

Guldbröllop 1901 för Anders Carlsson, född 1827
- son till Rusthållaren Carl Andersson, född i Varnhem 1802-04-14 gift med Cajsa Bengtsdotter
- Carl Andersson dör 1833 och hon gifter om sig med Petter Andersson, född i Broddetorp 1804-09-29

Guldbröllopp för Anders Carlsson, född på Ulunda 1827-10-08 (74 år) gift med Cajsa Olofsdotter, vilka är släkt till Ida Lindegren, syster till Axel Lindegren och gift med Carl Andersson.
Anders Carlsson är alltså halvbror till Carl Johan Pettersson, senare ägare till Fiskaregården och som blir Henning Lindhes far.


Fr v bakre raden;
Sofia Albertina Pettersson, född Linde (Hennings mor), Ida Lindegren - syster till Axel Lindegren och gift med Carl Andersson, Carl Andersson - son till Anders Carlsson och Cajsa Olofsdotter, Augusta - syster till Carl Andersson, Mathilda Lindegren - mor till Ida och Axel, därbakom en präst, gift med Ida.
Fr v sittande;
Anders Carlsson
- svärfar till Ida, Cajsa Olofsdotter - svärmor till Ida, hustrun till prästen, och slutligen Carl Johan Pettersson - gift med Sofia Albertina.


Lite mer info om bild 2:
Anders Carlsson, född i Ulunda 1827-10-08, halvbror till Carl Johan Pettersson - Henning Lindhes far. Gifte sig med Cajsa Olofsdotter, f i Borgunda 1826-10-20. Sonen Carl Andersson på bilden f, 1854-12-19 i Häggum.