D. 1 Stora Ulunda år 1897 - 1917

Mellan 1897 - 1917 låg ägandet för Stora Ulunda både på familjen Pettersson och Ulunda Qvarn- och Kalkindustrier

Från digitala arkivet; Ulunda början av 1900-tal
Mangårdsbygganden beboddes av disponenten för Bolaget, som nu storssatsar med utökat brott och järnväg. Disponenten var ett slags platschef för Bolaget vid Ulunda.

Delar av Petterssonska släkten 1901

Guldbröllopp för Anders Carlsson, född på Ulunda 1827-10-08  gift med Cajsa Olofsdotter, vilka är släkt till Ida Lindegren, syster till Axel Lindegren och gift med Carl Andersson.

Anders Carlsson är alltså halvbror till Carl Johan Pettersson, senare ägare till Fiskaregården och som blir Henning Lindhes far.


Fr vä bakre raden;
Sofia Albertina Pettersson, född Lind (Hennings mor), Ida Lindegren - syster till Axel Lindegren och gift med Carl Andersson, Carl Andersson - son till Anders Carlsson och Cajsa Olofsdotter, Augusta - syster till Carl Andersson, Mathilda Lindegren - mor till Ida och Axel, därbakom en präst.
Fr vä sittande;
Anders Carlsson
- svärfar till Ida, Cajsa Olofsdotter - svärmor till Ida, hustrun till prästen, och slutligen Carl Johan Pettersson - gift med Sofia Albertina.


Lite mer info om bild 2:
Anders Carlsson, född i Ulunda 1827-10-08, halvbror till Carl Johan Pettersson Henning Lindhes far. Gifte sig med Cajsa Olofsdotter, f i Borgunda 1826-10-20. Sonen Carl Andersson på bilden f, 1854-12-19 i Häggum.

Bild Joyce Bant, USA Bild Joyce Bant, USA

Paret Carl Johan Pettersson med hustrun Sofia Albertina född Lindhe 1843-07-01, bodde i Stockholm och ägde därifrån Ulunda i olika delar under olika tider.

Nu storsatsar Ulunda Qvarn- och Kalkindustrier och Skövde Axvalls Järnväg kan dra ner järnvägen till kalkbrottet 1904

Ett unikt foto (vykort) från stickspårets allra första år! Man kan förstå att vykortsfotografen menar att den nu byggda järnvägen med stickspår och området däromkring gestaltade Varnhem.

Jordbruk, kalkbrott/kalkbruk, järnvägsstation/ poststation/ telegraf, affär och smedja och inte minst Klosterkyrkan visade på det samhälle med verksamheter som knöts ihop med yttervärlden via järnvägen. Kalbruket blev en stor verksamhet som hjälpte många från jordbruksarbete till nytt arbete inom industrin.

På bilden ses i bakgrunden; från vänster Junkragårdens boningshus, Stationshusets tvättstuga, Stationshuset självt (ännu inte tillbyggt), det offentliga "afträdeshuset" norr om stationshuset, godsmagsasinet på lastkajen, nybyggd affär i Nydal, Klosterdahl med uthus och fram mot kyrkan Ryttaregården med uthus.

Närmare till höger i bild ligger Ryttaregårdens smedja med en egen tillfart över spåret! Just framför den södra delen av Ulunda Kalkbrotts lastkaj inom bangårdsområdet. Det sägs att smedjan placerades där för att också kunna inrymma sprängmedel och det är väl inte otroligt att det fanns ett samarbete med Ulunda kalkbrott - senare Kalkbruk.

All järnvägsmark ordentligt avskärmad med SAJ-staket. Från stationen går spåret i en kurva samt i kraftig lutning ner till Fiskaregårdsbäcken. I öster är skärningen i naturen som mest ca 3,5 meter hög, medan det i väster ofta är det dubbla.

Bolaget köper också till mer mark 1907 från C. J. Pettersson - Upplagsplatsen

Texttolkning;
Beskrifning över avsöndring från 3/8 mantal Ulunda Litt A. föreslagna lägenheten "Upplagsplatsen" uti Skarcke (Warnhems) socken, Walle härad och Skaraborgs län enligt föreskrifter i 21 § av lagen om hemmens klyvning, egostyckning och jordavsöndring, upprättad år 1907.
Lägenheten, som består av tvenne ägofigurer, I och II, åtskilda av ett järnvägsområde, innehåller i areal 1, 3380 hektar och begränsas i norr av Qvarnbäcken, i öster av en avloppsbäck i gränsen mot Kloster bys egor, i söder av lägenheten Hammars qvarn och i vester af 3/8 mantal Ulunda litt A - eller Fiskaregården.

Skara den 15 maj 1907       
Lars Th Åqvist/Kommissionslandtmätare   Vidimeras Otto Engstöm och C. K. Vallnery
 

Bolaget säljer också del av Stora Ulunda till C. J Pettersson

Texttolkning;
Till Herr C. J. Pettersson i Stockholm försäljer vi härigenom af vårt ägande hemman 3/8 mantal Ulunda N.o 1. i Warnhems socken ett jordområde om 1,3380 hektar, gränsande till i nordost mot köparens 1/4 mantal Klostret Fiskaregården med 198 meter, i sydvest emot en till Ulunda by hörande, vid hemmanet Mossen utmynnande utfartsväg med 71,5 meter, i sydost emot vårt förstnämnda hemmans öfriga jord med 176 meter och i nordost emot Ulundas utfartsväg till landsvägen vid Fiskaregården med 71,5 meter .......
Ulunda den 4 Maj 1907
Ulunda Kvarn - Kalk- och Stenhuggeri Aktiebolag
dess styrelse C. O. Muhr, Albin Sjöstedt, J. Svensson
 
Kommentar;
Det fanns många delar som Stora Ulunda var uppdelat i - nu ytterligre en del till C. J. Pettersson.
Man kan också konstatera att bolaget nu heter Ulunda Kvarn - Kalk- och Stenhuggeri Aktiebolag

Avsöndringen kallas lägenheten Tomten

...... gränsande till i nordost mot köparens 1/4 mantal Klostret Fiskaregården med 198 meter, i sydvest emot en till Ulunda by hörande, vid hemmanet Mossen utmynnande utfartsväg med 71,5 meter, i sydost emot vårt förstnämnda hemmans öfriga jord med 176 meter och i nordost emot Ulundas utfartsväg till landsvägen vid Fiskaregården med 71,5 meter .....

1910 bestod kalkbrottet av ett drygt 20-tal anställda

Personalen under Kalkbrottets dagar i början på 1900-talet, då man hade ett drygt 20-tal anställda. Verkmästaren Johan Augustsson, född 1871 i Österplana (anställd 1905), längst till höger.
Här före försäljningen till Västergötlands Förenade Kalkindustrier 1918.

Många Varnhemsbor fick sin första försörjning utanför jordbruket som arbetare i det industriella kalkbrottet och senare kalkbruket. Kalkindustrin var en viktig del av den industriella "revolutionen" inte minst för cement till stora industribyggen.

Allt Ulundabolaget äger säljs nu 1913 först till en grupp män

Från inskrivningsboken;
Till John Hedin, Ragnar Befritz, Otto Undén, Gottfrid Thermenius och Oskar Hedin säljer nu Ulunda Kalk- Kvarn och Stenhuggeriaktiebolaget alla sina delar av Ulunda den 6 mars 1913:

"Dels 1/4 mtl (sålt av Ernst Jungner till bolaget 1897), dels de till 1/2 mtl n:r 1. och 1/4 mtl n:r 2. Ulunda hörande kalk- och stenbrott med jordområde till en kvarn, dels lägenhten Upplagsplatsen avsöndrad från 1/8 mtl Ulunda, 1/4 mtl Ulunda n:r 1 och N:r 2 (såld av C. J. Pettersson 1907)."

Samma grupp av män köper också 1/64 mtl Stora Ulunda (16) av Ernst och Hanna Andersson, samt delar av J. A. Jungners sterbhus som ägt delav Ulundabolagets mark.

1918-09-01 köper det nybildade Aktiebolaget Vestergötlands Förenade Kalkindustrier alla delar ägda av dessa män.

Ulundas kalkbrott hade sin glanstid fram mot 1920-talet med ett 30-tal anställda
- säljs 1918 till Västergötlands Förenade Kalkindustrier

I brottet vid Hammaren som förutom kalkstensbrott också försågs med ett par brännugnar för kalk till cementtillverkning. I brottet vid Hammaren som förutom kalkstensbrott också försågs med ett par brännugnar för kalk till cementtillverkning.

Av produktionssiffrorna kan man se att ulunda var ett av de största kalkbruken i området under 1910 -talet.

Därefter sjönk produktionen drastisk med mer än hälften redan under 1920-talets första hälft! En faktor kan vara vara konkurrensen från Rökstorps kalkbruk, som startades av AB Västgöta Kalkförsäljning, Skövde, just under denna nedgångsperiod och tog över motsvarande förlorad kapacitet från Ulunda och snabbt ökade densamma till Ulunda kalkbruks forna nivå!

Disponent för Rökstorps kalkbruk 1924-04-01 blev Ernst Carl Allan Adelsköld, ur den adliga släkten Adelsköld, född 1892-12-27. Arrenderade Rökstorp i Norra Lundby församling, Skaraborgs län.
Kort biografi;
Entreprenör för järnvägsbyggen i Kanada fram till 1935. Entreprenörverksamhet i Sverige. Gift 1924-07-09 i Alingsås med (Jane) Ida Amanda Charlotta Lange, född 1896-09-08 i Göteborg, Christine förs, dotter av optikern Louis Johannes Lange och Sofia Settergren. Barn: Nils Ernst Allan Sebastian, född 1926-02-16 i Norra Lundby förs, Skaraborgs län.
 
För järnvägen måste det ha varit ett tungt ekonomiskt avbräck, då Ulunda kom att bara över kort tid mer än halvera sin produktion och därmed trafik på spåret från Varnhems stations lastområde. Dessutom halverades produktionen återigen nästa femårsperiod! Så att man under början av 1930-talet bara hade en femtedel kvar av sin årsproduktion mot 1910-talet.

Läs mer om Ulunda kalkbrott och dess historia på www.saj-banan.se!

Disponent Sven Johan Svensson, född i Källby 1845-12-12 finns här mellan 1903 - 1905 med familj - foton nedan!

Disponent Sven Johan Svensson, född i Källby 1845-12-12, gift 1877-11-04, in m. fam. Skara 1903-10-30, Hustru Maja Andersdotter, född i Björsäter 1848-02-27
Disponent Sven Johan Svensson, född i Källby 1845-12-12, gift 1877-11-04, in m. fam. Skara 1903-10-30, Hustru Maja Andersdotter, född i Björsäter 1848-02-27
Dotter Elsa Charlotta*, född i Skara 1878-09-12
Dotter Elsa Charlotta*, född i Skara 1878-09-12
Son Teknolog Karl Martin*, född i Skara 1882-11-10
Son Teknolog Karl Martin*, född i Skara 1882-11-10
Dotter Eva Maria*, född i Skara 1884-12-24
Dotter Eva Maria*, född i Skara 1884-12-24

BOENDE OCH ÄGANDE PÅ 'STORA ULUNDA' 1897 - 1917 - enligt kyrkböckerna
Varnhem AIIa:1 (1895-1922) AID v246286.b2000.s191
Ulunda 1½ mtl - 'Stora Ulunda'

3/8 mtl äger Rektor Ernst Jungner, Skara Ulunda qvarn och Kalkaktiebolag
3/8 mtl äger Carl Johan Pettersson i Stockholm stbh.

3/8 mtl arrendator Ulunda Kvarn-och Kalkaktiebolag -
ingenjör O Undin Gössäter med intressenter


Jordbruksarrendatorer;
Viktor Andersson
i Klostret Fiskaregården
G B Fridén
E W Andersson
Gratialist Karl Gustaf Pettersson Melchor, f. Öglunda 1849-03-06, in m. fam. fr Björsgården 1902,
Hustru Lotta Jonsdotter, född i Berg 1848-12-04
Dotter Ida Kristina, född i N Lundby 1877-09-23
- utflyttade till Skarke Hustru Ingridsgården 1906

Bolagsanställda;
Disponent Albert Gustaf Sjöstedt
, född i Löderup Kristianstads län 1864-06-04, gift 1893-09-27,
Hustru Ellen Sofia Harräng, född i Södra Åsum Malmö län 1867-02-15
Dotter Saga Augusta, född i Skärv 1895-04-14
Dotter Ingegerd Lilian Margareta, född i Varnhem 1899-07-24
Dotter Gudrun Ellen Maria, född i Varnhem 1901-06-13
- utflyttad med familj till Grava i Värmlands län 1903

Bokhållare Johan Hendrik Natanael Johansson, född i Segerstad 1872-03-22, in  Segerstad 1897, ut Botilsäter Värmland 1900
Syster, Hushållerska Helvina Eugenia Johansson, född i Segerstad 1869-12-13, inflyttad från Segerstad 1897, utflyttad till Botilsäter Värmland 1900

Inspektor Karl Johan Immanuel Sjöstedt, född i Löderup 1873-04-09, inflyttad från Frösve 1900, utflyttad till Skara stad 1901

Piga Emma Karolina Andersson, född i Häggesled 1870-05-23, inflyttad från Slädene 1897, åter dit1898
Dräng August Walfrid Johansson, f. Eggby 1874-07-22, in N Lundby 1897, utflyttad till Fiskaregården 1899
Piga Ella Johansson, född i Hoby Malmöhus län 1831-09-29, inflyttad från Skärv 1898, död 1900-11-07
Piga Hilma Josefina Holmgren, f. Synnerby 1876-08-11, in Hangelösa 1898, ut Björsgården 1899
Dräng Gustaf Adolf Bergsten, född i Stenum 1875-06-11, inflyttad från Stenum 1899, åter till Stenum 1900
Piga Adolfina Lovisa Johansson, f. Ledsjö 1875-08-24, in med son från N Härene 1899, död 1900-09-12
Oäkta son Karl Severin, född i Hangelösa 1898-09-03, utflyttad till Örgyte Göteborgs län 1900-12-11
Dräng Ernst Edvard Persson, f. Broddetorp 1878-04-01, in Bjurum 1900, lysn nr 3/1901, ut Skara 1901

Rättare;
Stalld Karl August Sanfrid Pettersson, f.Berg 1865-12-19, gift 1894-11-04, in m. fam. Pickagården 1900,
Hustru Hulda Karolina Svensdotter, född i Sk Åsaka 1866-06-05
Dotter Elsa Maria, född i Varnhem 1895-12-19
Dotter Anna Isabella, född i Varnhem 1898-06-22
Dotter Edit Johanna, född i Varnhem 1900-11-16
- utflyttad med familj till Karlskoga 1903

Dräng (nästan dövstum) Anders Gustaf Dag, född i Varnhem 1871-07-11, inflyttad 1900, ut Fjället 1905

Disponent Sven Johan Svensson, född i Källby 1845-12-12, gift 1877-11-04, in m. fam. Skara 1903-10-30,
Hustru Maja Andersdotter, född i Björsäter 1848-02-27
Son Teknolog Karl Martin*, född i Skara 1882-11-10
Dotter Eva Maria*, född i Skara 1884-12-24, lysn nr5/1904, utflyttad till Göteborg Gamlestaden 1905
Dotter Elsa Charlotta*, född i Skara 1878-09-12, utflyttad till N Amerika 1902, återkom 1904-11-15, lysn nr 7/1905, utflyttad till Järnvägsstationen 1905 som fru Elsa Rosander (länk)
- hela familjen utflyttad  1905-11-07


*Se foton ovan!

Hyrande;
Soldatdotterns dotter Tyra Maria Ullberg
, född i Varnhem 102-01-16 - flyttar in 1903 - ut 1906

F.d. mjölnaren/
stenhuggaren Emanuel Strand,
född i Ledsjö 1857-05-15, gift 30/11 1884 - in från Hammars qvarn 1906
Hustrun Lotta Strand, född i Lugnås 1858-09-23
Son Gustaf Natanel, född i Skara stad 1886-04-18 - ut 1912
Dotter Tyra Helena Maria, född i Marum 1897-05-20 - ut 1920

Verkmästare Johan Augustsson, född i Österplana 1871-07-17, gift 1906-11-10, in Fullösa 1905,
Hustru Elisabet Eriksson, född i Häggum 1879-12-15, inflyttad från Häggum 1906
Son Erik Viktor, född i Varnhem 1907-10-14, död 1912-05-04
Son Johan Samuel, född i Varnhem 1909-05-30
Son Bror David, född i Varnhem 1911-06-26
Son Erik Simon, född i Varnhem 1913-12-03
- utflyttad med familj till Våmb 1914

Maskinist
Himmelskällan, Gustaf Wilhelm Bengtsson, född i N Ving 1873-06-18, inflyttad från Stenum 1908, lysn. Nr 3 i N Lundby 1914, utflyttad till Himmelskällan 1914
Maskinist Himmelskällan Gustaf Wilhelm Bengtsson, född i N Ving 1873-06-18, gift 1914-01-09,
Hustru Johanna Fredrika Holm, född i Kinne Kleva 1872-08-07, inflyttad från Lundby 1914
- utflyttad med hustru till Klostret Pickagården 1915

Ulunda kvarn 3/8 brukare
Kvarnarrendator August Karlsson
, f. Locketorp 1874-06-16, gift 1901-11-10, in m. fam. Lerdala 1907,
Hustru Maria Elisabet Andersdotter, född i Suntetorp 1872-01-11
Dotter Alma Anna Amalia, född i Ryd 1902-08-14
Dotter Doris Maria Gustava, född i Lerdala 1904-05-04, död 1910-05-09
Dotter Anna Sigrid Margareta, född i Lerdala 1905-11-06
Son David Henry Valdemar, född i Varnhem 1907-05-29
Son Nils Olof, född i Varnhem 1908-10-05
Dotter Maria Dorotea, född i Varnhem 1910-06-03
Son Martin Hugo Natanael, född i Varnhem 1913-03-10
- utflyttad med familjen till Berg 1913

Hyrande, mfl;
Vice Pastor Lars Herman Hallner, född i Ryda 1868-02-23, in Prästgården 1901, utflyttad till Hässle 1904

Inhyseshjon änkan Inga Andersdotter, född i Skövde 1933-05-02, in Djäknakrogen 1899, död 1900-05-11
Son Arbetare Johan Fredrik Svan, född i Istrum 1869-08-27, inflyttad från N Amerika 1899, vistades i N Amerika 1895-03-13 – 1899-03-02, hvarunder äktenskapsledighet ej styrkes, ut m. familj Klevens såg 1900
Hustru Sofia Augusta Petersson, född i Västervåla Västmanland 1862-04-13
Son Per Hjalmar, född i Västervåla Västmanland 1887-03-21

Mannen Erik Gustaf Tunberg, född i Väring 1893-10-20, inflyttad från Väring 1908, ut Kinne Vedum 1909

Man Ernst Wilhelm Andersson, f. N Säm Älvsb. län 1877-09-23, gift 1903-07-10, in m. fam. Säter 1907,
Hustru Hanna Matilda Nilsson, född i Varnhem 1879-07-13
Dotter Valborg Margareta, född i Odensåker 1904-04-20, död 1911-09-11
Dotter Ingeborg Kristina, född i Säter 1906-07-28, död 1911-09-10
Dotter Ingrid Viktoria, född i Varnhem 1909-02-13
- utflyttad till Odensåker 1915

Arrendator jordbruksdelen fr o m 1913;
Kapten Lindhe Fiskaregården


Tjänstefolk, mm;
Inhyseshjon Gustafva Karlsdotter, född i Kymbo 1829-11-26, utflyttad till Lidköping 1899
Dräng Johan Oskar Vass, f. Varnhem 1888-08-25, in  soldatboställe 329 1903, ut Sven Michelsgården
Dräng August Einar Augustsson, född i Hasslösa 1882-11-21, inflyttad från Björsgården 1902, ut Skara 1903, återkom 1904, utflyttad till Hustru Ingridsgården 1906, återkom från Skarke Hustru Ingridsgården 1907, utflyttad till Klostret Trädgården 1908
Piga Maria Greta Salström, född i N Lundby 1874-12-13, in Överbo Sörgården 1907, ut Lundby 1908
Dräng Oskar Bernhard Larsson, född i Häggum 1892-07-16, inflyttad från Häggum 1908, ut Mölltorp 1909
Piga Jenny Maria Alfredsdotter, född i Säter 1889-10-03, inflyttad från Värsås 1908, utflyttas till N Ving 1910
Dräng Ernst Brynolf Nyström, född i N Lundby 1894-12-03, inflyttad från Lundby 1909, ut Lundby 1910
Piga Jenny Elisabet Johansson, född i N Lundby 1895-05-08, in Lundby 1910, utflyttad till Lundby 1911
Dräng Henning Karlsson, f. Gudhem 1892-07-27, in Sven Michaelsgården 1911, utflyttad till Lundby 1912
Dräng Ture Gideon Nilsson, f. N Lundby 1899-04-29, in Lundby 1913-11-18, ut Ambjörntorp 1914
Dräng David Natanael Hakon, född i Rådene 1896-10-22, in Lundby 1913-11-18, ut Prästgården 1914
Piga Jenny Elisabet Johansson, född i N Lundby 1895-05-08, inflyttad från Väring 1914, ut Odensåker 1915

Hyrande;
Kalkbrännare Johan Alfred Johansson, f. 1866-02-15, gift 1895-05-05, in m. fam. Karlsberg Överbo Milliomgården 1910
Hustru Hanna Rosalie Jonsson, född i Götlunda 1872-09-29
Dotter Märta Ingeborg, född i Varnhem 1897-05-18
Dotter Edit Maria Elisabet, född i Varnhem 1900-07-10, utflyttad till Skövde 1917
Dotter Astrid Margareta, född i Varnhem 1910-06-26

F.d. bagaren Karl Albin Larsson, f.  V Gerum 1866-04-22, gift 1901-11-23, in med hustru från Skara 1910
Hustru Johanna Fredrika Holm, född i Kinne Kleva 1872-03-07

Verkmäst. Adolf Krispin Karlsson, f. Kumla 1873-10-17, gift 1906-04-14, in m. fam. Asker Örebro l 1914
Hustru Hanna Olivia Karlsson, född i N Sandsjö 1876-07-29
Son Gustaf Adolf, född i Asker Örebro län 1910-11-28

1917 ärver Lindhe, som tagit över Fiskargården 1913 efter fadern Carl Johan Pettersson och sterbhuset säljer sin del av  Stora Ulunda till sonen Henning Lindhe