D. 1 Stora Ulunda fr o m 1860 - Ulunda 1

I princip finns här ingen formell fördelning av ägorna utförd mellan Ulunda 1 och Ulunda 2 ('Stora Ulunda & Lilla Ulunda')
- därför skrivs formellt fastighetsbeteckningen Ulunda 1- 2
- men ägarna själva har delat upp ägorna emellan sig

Ur text vid förslag till afgäld i samband med afsöndringen av industrimarken 1885;
"Förslag till afgäld mm å en från 3/4 mtl Skattehemmanen Ulunda N.o 1. och 2. .....
Om ofvannämnde hemman; af hvilka enligt jordebok och mönsterverk hela N.o 1. och 1/4 mantal af N.o 2. anslagits till rustningshemman N.o 9 vid Gudhems kompani af Westgöta regemente och återstående halfva mantalet ordinarie roteradt till 7(25 andel i roten N.o 8 vid Höjentorps kompani af Skaraborgs regemente, har af tillgängliga handlingar och efter undersökning å stället inhemtats, att någon fördelning mellan de särskilda hemmansnumren af de dem tillhörande egor icke, vare sig vid det år 1837 derstädes verkställda laga skiftet eller sedermera förekommit, samt att egarna sinsemellan af ålder sålunda fördelat de hemmanen åtföljande rättigheter och skyldigheter, att hvarje hemmanslott ansetts bestå till 2/3 af berustad och till 1/3 af roterad jord, efter vilka grunder lagfart derå äfven meddelats."

Byggnadernas placering för Ulunda 1/Stora Ulunda på kartan 1837 kvarstår till nybyggnad år 1884 - då mangårdsbyggnaden flyttas österut (hö på kartan) av J. A. Jungner

De gulmarkerade husbyggnaderna är markerade som planerade kvar efter utflytt och nedmontering av övriga byggnader. Detta är gården 3/4 mantal Ulunda som är den större av ägardelarna inom Ulunda by. Kom senare att kallas Stora Ulunda.

Ny brukare/ägare på det nya Fiskaregården vid bäcken från 1855;
Ägare Bruk Mannen Jonas Andersson, född i Kyrkefalla 1826-06-01, inflyttad med hustru o son 1855
Hustru Märtha Carlsdotter, född i Varnhem 1831-11-26 - dotter till Cajsa Bengtsdotter och Carl Andersson, Ulunda - Cajsa gifte om sig med Petter Andersson (se föregående sida).

Ulunda 1. -> Ulunda 3/4 mantal Kronoskatte inköps år 1860 av Rådman Aron Kjellberg, Sköfde med lagfart 1863

Fotograf Frigell, Josefina Matilda (1832 - 1911) Fotograf Frigell, Josefina Matilda (1832 - 1911)

Rådman Aron Kjellberg, Skövde.
(Foto 1860-talet).

Diversehandlande -  död i Sköfde 5 Juli 1878 i en ålder af 77 år 9 mån. 15 dagar.

Aron Larsson Kjellberg
Födelsedatum 29 September 1800
Födelseplats Haketomten, Skövde stads församling, Skaraborgs län

Närstående:
Aron är son till Lars Andersson Kjellberg och Lotta Andersdotter Vallin
Aron är syskon till Anders Gustaf Larsson Kjellberg; Maria Christina Larsdotter Kjellberg; Sara Lisa Larsdotter Kjellberg; Lars Johan Larsson Kjellberg; Sara Elisabeth Larsdotter Kjellberg och 1 annan

Ullstorp/Ulfstorp en försåld lägenhet 1860

I köpet ingår en del i Ulunda bys skogsmark i Billingeliderna, där lite oklara förhållanden gör det besvärligt att få klart den försäljning som gjorts av Kjellberg av lägenhet Ullstorp 1860

Karta 1862/1866 fastställer gårdsfördelningen i Ulunda av skogsmarken i Billingeliderna - under stort motstånd från Kjellbergs för 'Stora Ulundas' del!

Handlanden Aron Kjellberg ägare av Ulunda 3/4-dels mantal, fick remsan med Littera B å kartan, dvs själva Ullstorp/Ulfstorp och den skogen hade han redan avsålt som skogsmark 1860 efter sämjedelning som han ansåg skulle vara helt tillräckligt - där fanns 1866 en torpare Lars Andersson som närvarade på det sista förrättningsmötet representerande sin köpta markremsa littera B - senare Ullstorp.

Den remsan borde liksom de andra blivit mycket mer värdefull när nu landsvägen till Skövde kom att dras genom dalen och över dessa marker under 1860-70-talet.

Ur protokollet:

"Gustaf Kjellberg, svaranden å A. Kjellbergs vägnar, motstridde att delning å den fordrade skogsmarken, föregifvande att delning förut skett, men ägde inga handlingar att förevisa som kunnat hindra verkställandet af det nu sökta skiftet, men vill med vittnen bevisa vad ha påstått."

Det blev dock inte så, då de övriga önskade förrättningen genomförd och ägan delades enligt ovanstående karta.

"De provisionela planerna utvisades på marken, hwarvid Gustaf Kjellberg frånsade, att han med desamma inte var nöjd, utan fordrade att en annan uppgöres, men hvarvid de andra deltagarne gjorde enna motsägelse; att som Kjellberg för 3/4-delar har fått sitt skifte så lämpligt sig göra låter och genom ändring däraf hwar och en af de andre skulle mer eller mindre mehn hafva, så ansågs de hvad nu förevisadt är i afseende på planerne desamma oförändrade förblifva och utstenas, då sedan må vara öppet för den missnöjde att klander vid vederbörlig domstol anställa."

"Gustaf Kjellberg begärde till protokollet, att han vore lika berättigad att få del i ståndskogen för sin hemmanslott, och påstod att den sämjedelning, som före hans tid försiggått ej bör komma i fråga vid nu förekommande Skogslikvid, fästande alls intet afseende därpå, att från hans nu blifvande skifte var afsåldt största delen."

När förrättningen senare samma år 1862 åter träffades hos Nils Magnus Nilsson i Ulunda fanns Gustaf Kjellberg representerad av torparen Lars Andersson (till vilken han alltså sålt sin nu tilldelade skiftesdel B. ovan).

Ulfstorp hade alltså nu blivit ett försålt torp med förste ägaren Lars Andersson, första gången nämnd 1862. Torpet var då ännu inte slutligen afsöndrat från Ulunda 3/4-delar, utan står som en intäkt under Ulunda.

Denne nye intäktsägare bygger sitt torp, när nu också den nya vägen till Skövde dras genom ägorna på 1860-talet. Vägen färdig 1870. Han flyttar i alla fall in 1868 i sitt torp från det näraliggande Liden, trots att lagfart inte kan beviljas då ägan fortfarande inte är avksild från Kjellbergs 'Stora Ulunda'.

1880 försäljs Ulfstorp på 'riktigt' med lagfart till Lars Gustaf Larsson och hans hustru Charlott Larsson - de säljer i sin tur vidare Ulfstorp 19011 till sjömannen Johan Johansson och hans hustru Emma Kristina Johansson.

Se allt om Ullstorp/Ulfstorp på www.ljungstorpshistoria.se på denna länk - klicka här!

Sonen Gustaf Samuel Laurentius arrenderar Ulunda 3/4 mtl fr om 1862 och tog sedan över på Ulunda genom köpebrev 1878-02-26 med lagfart 1878-08-09

Kjellberg Gustaf Samuel Laurentius Kjellberg Gustaf Samuel Laurentius
 Skara högre allm. läroverks lärjungar / Åren 1826-1869 /

Arrendator
Sonen Gustaf Samuel Laurentz Kjellberg, född i Skövde 1838-08-06, inflyttad från Skövde 1862-11-13
Hustru Hilda Elisabeth Westman, f.Varnhem 1843-06-29, inflyttad från Klostret Klockaretomten 1867
Son Carl Emil, född i Varnhem 1868-09-09

Westman är en släkt med relation till den adliga släkten Westfeldt - som då fanns på Ängerås.

Hustruns fader och moder på Klockaretomten/Klockarebohlet i Klostret Varnhem:
Klockaren Johan Flink, född 1808-04-08
Hustru Sophia Charlotta Wetterberg, född 1811-01-22

Gustaf Kjellberg driver kalkbrotten i Ulunda och Bjellum

Lidköpings tidning 1868-08-29 Lidköpings tidning 1868-08-29
Från DigitalaArkivet: C. 15 (2) Ulunda kalkbrott, Varnhem, låg vid Hammaren. Bild troligt tidigt 1900-tal. Lägg märke till att husbyggnaden för Hammars kvarn skymtar i bakgrunden mot kyrkan till. Insatt av Kent Friman, 204-02-26.
Kjellberg Lidköpings tidning 1878-08-15 Bjellum Kjellberg Lidköpings tidning 1878-08-15 Bjellum

Textolkning;
Jemn arbetsförtjenst
   6 á 8 stycken wid kalkbränning wanda personer kunna få arbete wid Bjellum under ett eller flera år, jemte fri bostad om anmälan sker hos undertecknad. Sköfde och Ulunda den 15 juli 1874.
Gustaf Kjellberg
Digitalt Museum - Bjällums kalkbrott 1927
Digitalt Museum - Bjällums kalkbrott 1927
Kjellberg Lidköpings tidning 1876-11-08 Kjellberg Lidköpings tidning 1876-11-08
Här står underskrivet med Axvalla & Ulunda - Axvall var postort för Ulunda innan postgången kom till Varnhems station 1904.
Kejllberg Lidköpings tidning 1878-03-06 Kejllberg Lidköpings tidning 1878-03-06

Sonen Gustaf Kjellberg har för avsikt att arrendera ut Ulunda men återlyser arrendeauktionen 16 december 1879 och säljer istället till Johan August Jungner

Kjellberg arr Falköpings tidning 1879-12-13 Ulunda Kjellberg arr Falköpings tidning 1879-12-13 Ulunda
Kjellberg återtar Falköpings tidning 1879-12-24 Ulunda Kjellberg återtar Falköpings tidning 1879-12-24 Ulunda

Varnhem AI:9 1854-1862 + Varnhem AI:11 (1869-1880)

Ulunda rote ¾ mtl - ägare; Rådman Aron Kjellberg i Skövde - död 1878
Från och med 1878-02-26 köper sonen G. S. L. Kjellberg av  fadern

Arrendator och 1878 ägare;

Sonen Gustaf Samuel Laurentz Kjellberg, född i Skövde 1838-08-06, inflyttad från Skövde 1862-11-13
Hustru Hilda Elisabeth Westman, född i Varnhem 1843-06-29, in från Klostret Klockaretomten 1867
Son Carl Emil, född i Varnhem 1868-09-09

Brukare 1874 - 1880;
Mannen Johan Alfred Johansson, f.Borgunda 1843-12-28, in Öfverstegården 1874, ut  Lundby 1876
Mannens bror, August Johansson, född i Borgunda 1845-02-03, inflyttad från Öfverstegården 1874, utflyttad till N Amerika 1880-03-22
Syster Kristina Johansdotter, född i Stenstorp 1851-05-11, inflyttad från Öfverstegården 1874
Syster Emma Johansdotter, född i Stenstorp 1854-08-11, inflyttad från Öfverstegården 1874
              oäkta dotter Hildegard Charlotta, född i Varnhem 1889-05-17

Tjänstefolk;
Dräng Joh. Johansson Billing, född i Ving 1829-10-27, inflyttad från Ving 1860
Dräng Sven Larsson, född i Kvänum 1812-12-26, inflyttad från Ving 1860, utflyttad till Ving 1861
Gossen Gustaf Pehrsson Qvist, född i Varnhem 1845, inflyttad från Torp Skarke Prästgård 1860
Dräng Johan Petter Jonsson, född i Sventorp 1841-01-06, inflyttad från Väring 1861

Gifte drängen Anders Johansson, född i Varnhem 1822-01-15
Hustru Johanna Pettersdotter, född i Sandhem 1827-03-05, utflyttad till Överbo 1862
Hustruns oäkta dotter, Carolina Adolfsdotter, född i Varnhem 1857-07-04, utflyttad till Överbo 1862

Piga Christina Svensdotter, född i Borgunda 1837-06-30, in Skövde 1861, ut till Borgunda 1862
Dräng Johan Petter Jonsson, född i Sventorp 1841-01-06, utflyttad 1862

Dräng Anders Johansson, född i Varnhem 1822-01-18, inflyttad med familj från Backa 1861
Hustru Johanna Pettersdotter, född i Sandhem 1827-03-05
Hennes oäkta dotter Carolina Adolfsdotter, född i Varnhem 1857-07-07

Piga Maja Lisa Larsdotter, född i Varnhem 1840-06-08, inflyttad från Väberga 1857, ut till Trädgården 1860
Dräng Anders Gustaf Johansson, född i Varnhem 1836-04-01, inflyttad från Dikaretor pund. Höjentorp 1860
Piga Christina JOhansdotter, född i Frösve 1846-09-02, inflyttad från Skövde 1868
Piga Carolina Charlotta Gustafsdotter, född i Gökhem 1831-02-14, inflyttad från Skövde 1867
Dräng Fredrik Eriksson, född 1845-09-18, inflyttad från Skövde 1862-11-13, u till Stockholm 1864-07-27
Dräng Johannes Johansson Billing, född i Ving 1829-10-27, inflyttad 1863, utflyttad till Ving 1864
Piga Christina Pettersdotter, född i Värsås 1833-06-15, inflyttad från Varola 1867, uttaget lysning 1869-01-22
Dr. Claes Dag (utan laga försvar), f. Varnhem 1843-04-15, in fr. soldatboställe 327 1867, ut Gästgivaregård 1869
Dräng Lars Johan Johansson, född i Skövde 1846-04-03, inflyttad från Skövde 1866, utflyttad till Ving 1868
Dräng Johannes Andersson, född i Skärv 1820-06-02, inflyttad från Ving 1866, utflyttad till Lundby 1866
Dräng Gustaf Nilsson, född i Järpås 1833-05-17, inflyttad från Saleby 1865, utflyttad till Skövde 1865
Dräng Johannes Andersson, född i Björsäter 1837-09-18, inflyttad från Skövde 1864, ut till Skövde 1865
Dräng Anders Andersson, född i Long 1840-11-30, inflyttad från Ryda 1865, utflyttad till Saleby 1866
Dr. A. Svensson (änkem.), f. Varnhem 1802-08-15, in Amundst. Millomgård 1864, ut Skarke Prästgård 1866
P. A. Cathrina Spångberg, f. Rådene 1840-06-06, in Skövde 1862-11-12, ut 1864, åter 1866, ut Falköping 1867
Piga Anna Greta Andersdotter, född i Härene 1825-01-22, inflyttad från Skara 1863, utflyttad till Ving 1867
Piga Anna Maja Johansdotter, född i Broddetorp 1834-01-08, inflyttad från und. Ulunda 1864, ut Skara 1866
Piga Anna Carolina Carlsdotter, född i Bellefors 1842-05-28, inflyttad från Gällstad 1865, utBällefors 1866
         Hennes oäkta barn Anna Amalia, född 1866-01-03

Gifte drängen Johannes Billing, född i Ving 1829-10-27, inflyttad med familj 1868, ut med fam 1869
Hustru Maja Stina Nilsdotter, född i Skärv 1836-01-18
Son Carl Johan, född i Skärv 1867-04-07
Arbetskarl Karl Johannes Svensson, f. Österplana 1839-04-09, inÖsterplana 1868 ut Österplana 1870
Hennes oäkta son August Gerhard, född i Eggby 1867-10-23
Piga Christina Johansdotter, född i Frösve 1846-09-02, utflyttad till Skövde 1870
Piga Christina Magnusdotter, f. Borgunda 1841-10-22, in Sandtorp Sven Månsgården 1869, ut Sventorp 1870
          Hennes oäkta son August Gerhard, född i Eggby 1867-10-23
Dräng Anders Gustaf Fallgren, född i Istrum 1849-11-19, inflyttad från Ölanda 1869, utflyttad 1871
Piga Anna Lena Sandgren, född i Varnhem 1838-01-10, in Larv 1870, ut med son till Öglunda Torpgården
           Hennes oäkta son Gustaf Adolf, född i Varnhem 1871-08-17
Dräng Johan August Andersson, f. Varnhem 1852-12-10, inflyttad från Överbo 1869, ut Torsö 1872
(Not. No 10 Lundgren Vadsbo Skvadron)
Piga Lisa Jonsdotter, född i Varnhem 1853-07-26, inflyttad från Hålltorp Torp 1871, ut Hålltorp 1873
Piga Sofia Margareta Gustafsdotter, född i Ving 1852-04-18, inflyttad från Ving 1871, utflyttad till Ving 1873

Statkarl Johannes Larsson
, född i Lundby 1830-06-08, in med familj från Kyrkebo 1873, åter dit 1874
Hustru Charlotta Johansdotter,
född i Lyrestad 1838-12-29
Son August, född i Ving 1869-04-09
Son Lars Johan, född i Varnhem 1871-12-05

Dräng Johannes Andersson, född i Skärv 1820-06-02, inflyttad från Sven Michelsgården 1872, åter dit 1874
Piga Anna Christina Magnusdotter, född i Lundby 1852-06-17, in Ledsgården 1873, ut Skövde 1874
Piga Eva Beata Larsdotter, född i Sätuna 1845-03-24, inflyttad från Fiskaregården 1874, åter dit 1875
Dräng Carl Svensson Fyhr, född i Eggby 1844-12-25, inflyttad från Foxerna Nolgården 1871, ut Foxerna 1875
Dräng Alfred Karlsson, född i Åsaka 1858-10-28, inflyttad från Fogdetorpet 1876
Piga Augustas Charlotta Gustafsdotter, f. Ving 1855-12-02, in Sven Michelsgården 1875, ut Ving 1876
Dräng Johannes Jonsson, född i Kyrkefalla 1827-06-19, inflyttad från Löthen 1875, utflyttad till Götene 1876
Piga Matilda Kjellman, född i Eggby 1853-12-21, in Backa 1876, ut med son till Backa Grindstugan 1877
          hennes oäkta son Karl August, född i Varnhem 1877-02-19
Dräng Anders Gustaf Falk, född i Ving 1855-02-02, inflyttad 1876, utflyttad till Väberga 1878
Piga Augusta Josefina Larsdotter, f. Skövde 1855-04-05, in Björs el. Gästgivaregården 1877, ut Skövde 1878
Piga Karolina Adamsdotter Lundgren , född i Skarke 1857-10-05, in Torsö 1876, utflyttad till Skövde 1879
Dräng Johan August Andersson, född i Öttum 1856-06-19, inflyttad från Jung 1877, not. Försvarslös
Piga Augusta Charlotta Gustafsdotter, född i Ving 1855-12-02, in Ving 1878, ut till Södertälje 1880
Piga Kristina Magnusdotter, född i Hellstad Älvsb. Län 1852-07-20, inflyttad från Sem 1879

*****************************************************************************************************
Försåld lägenhet (utan formell  'avstyckning') från denna del av Ulunda 1860 (- se mer här!);

Intäkt Ullstorp, Billingeliderna;
Ägare Lars Andersson, född i Stenstorp 1820-01-29, med hustru från Liden inflyttad 1868
Hustru Anna Cathrina Andersdotter, född i Skövde 1814-10-18
Barnhusbarnet No 4, 510 Emma Fredrika Bergholm, född i Maria församl. Stockholm 1859-08-29, inflyttad från Överbo 1868, utflyttad till Stockholm 1869

Tjänstefolk Ullstorp;
Piga Lotta Andersdotter Hvass, född i Varnhem 1841-12-21, in Simonsgården 1866, ut Falköping 1867
Piga Brita Maria Pettersdotter, f. Varnhem 1845-11-17, in Odensåker 1867, ut Ulunda Kjerrman 1867
Piga Ulrika Charlotta Andersdotter, född 1828-02-11, inflyttad från Ving 1868, ut Åsaka 1869
Piga Brita Maria Johansdotter, inflyttad från Lundby Stommen 1869
Piga Inga Stina Jonsdotter, född i Häggum 1843-11-12, inKjerrtorp 1869, ut Sven Mickelsgården 1869
 

En av drängarna från Ulunda döms i rätten till böter 1872 för "oloflig gång å jernbanan" vid Falköpings station!

Falköpings tidning 1872-04-13 Falköpings tidning 1872-04-13

Gustaf Kjellberg säljer till J. A. Jungner genom köpekontrakt 1879-04-15 (!) med köpebrev 1880-04-15

J A Jungner J A Jungner

Johan August Jungner ville till slut endast ha kalkbrotts- och kvarnverksamheten och flyttar till Hammars kvarn med familj vilken han köpt 10 april 1884

Överenskommelse 1884 J A Jugner och O A Pettersson om ny mark nere vid Ulunda närmare fallet dit kvarnen flyttas - en ny grynkvarn byggs

Utbyte mark Hammars kvarn m fl 1884 Utbyte mark Hammars kvarn m fl 1884
Hammars kvarn 1885 Hammars kvarn 1885

Hammars kvarn var en gård med kvarn med ett par stenar som användes vår och höst står det i Specialjorde-boken från 1825. Huvudsakligen kunde den alltså användas med sin mangårdsbyggnad av familje J. A. Jungner, efter att ha skrinlagt sina planer på att bygga klart den stora mangårdsbyggnaden på Ulunda som han säljer 1884.

Johan August Jungner bygger en grynkvarn på Ulundas mark direkt efter köpet 1880 och startar ett bygge av en ny stor mangårdsbyggnad för Stora Ulunda

Annons grynkvarn Lidköpings tidning 1886-12-08 Annons grynkvarn Lidköpings tidning 1886-12-08

- men säljer 1884 jordbruket på Ulunda vidare till bröderna Carl Johan Pettersson och nämndemannen Per August Petterson, som får färdigställa mangårdsbygget
- troligen för att finansiera sina övriga satsningar

Texttolkning:
"Mitt egande hemman trefjerdedels mantal kronoskatte Ulunda, deraf 1/ mtl rusthåll och 1/4 mantal augement, Skarke socken af Walle härad försäljas härmed till nämndemannen Per August Pettersson i Fiskaregården Klostret och hans broder Carl Johan Pettersson i Stockholm med följande villkor:"

Man kan se att bygget av det stora huset på 'Stora Ulunda' var påbörjat av Jungner men inte färdigt vid köpekontraktet 1884 med bröderna Pettersson, där det står:
"Ävensom köparna får övertaga en inmurad panna i brygghuset, innanfönstren och det virke som finnes hemtaget liggande på loftet, afsedt till inredning af rummen i öfvre våningen."

J. A. Jungners industriprojekt - kvarn & kalkbrott mellan 1884 - 1894

1885 gjordes ett ägoutbyte mellan Hammars kvarn & Ryttaregården respektive Sörgården som gav dessa gränser

Hammars kvarn var sedan J. A. Jungners köp 1884 bostället för familjen och nu ordnades markerna till mellan de näraliggande gårdarna för Hammars kvarn och grynkvarnens mark. På kartan kan man se Grynkvarnen nederst som uppförd byggnad markerad på kartan med markrör och damm.

Lån från staten (manufakturlånefonden) till kvarn & brott
- här kallas kalkstensbrottet Urwall (inte Hammaren) 1887

Lidköpings tidning 1887-04-16 Lidköpings tidning 1887-04-16

Kvarnen brinner ner  i november 1889 !

Ulunda brunnen kvarn Malmö Allehanda 1889-11-30 Ulunda brunnen kvarn Malmö Allehanda 1889-11-30
Ulunda nedbrunnen kvarn Lidköpings tidning 1889-11-30 Ulunda nedbrunnen kvarn Lidköpings tidning 1889-11-30

Textolkning;
"Nedbrunnen ångkvarn
Ulunda kvarn i Warnhems socken nedbrann natten mellan onsdag och torsdag.
     Elden säges hafwa uppkommit därigenom att något lätt antändbart ämne af eldaren, som emellertid slumrat in, instuckits i ett hål å wäggen alltför nära pannan. Eldaren wäcktes af den utbrutna elden, som då ej stood till att släcka.
    Kwarn med inventarier och lager uppgifves hafwa warit assurerad för omkring 20, 00o kr., men egaren Jungner anses göra betydlig förlust.
    Huruwida en swin, som hittills saknas, bliwir innebrända eller blott lupit bort, är ännu ej kändt; man lykades få ut samlige en gång, med det kan ju tänkas att någre i willerwallan åter fått tillfälle att rusa in i den brinnande byggaden."

Söderhamns tidning 1889-12-02 Söderhamns tidning 1889-12-02

Nyheten spreds över stora delar av landet!

Med hjälp av anstånd för återbetalning av statliga lån byggdes kvarnen upp igen 1890 och kunde drivas vidare

Ulunda grynkvarn (ångkvarn) var en imponerande byggnad efter återuppbyggnaden 1890

Från Digitala arkivet: A. 30 (2) Ulunda kvarn runt 1930. Ruinen av Ulunda kvarn. Kvarnen byggdes i slutet av 1800-talet och ägdes av Johan August Jungner. Här framställdes havregryn bland annat. Kvarnen drevs med vattenturbin med vid liten vattentillgång användes ångkraft. Ångpannan eldades med skiffer i två tolvtimmarskift. Kvarnen brann ner 1923. Insatt av Kent Friman, 2014-02-24.

Produkterna annonseras flitigt och representeras på Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Ulunda Ångkvarn; Originaldokument från Kerstin och Bror Antbäck, Björsgården, Varnhem, 2015 Ulunda Ångkvarn; Originaldokument från Kerstin och Bror Antbäck, Björsgården, Varnhem, 2015

Ulunda Ångqvarn 1880-1923; ställde också senare ut på Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 - i  en skrift från tiden står följande; "Sedan vi besett den af Ulunda kvarnbolag, Axvall, utställda samlingen af prof på ångpreparerade hafreprodukter, gryn och mjöl, så ....."

J. A. Jungner köper också 3/28 mtl Sörgården av Johan Isaksson i maj 1893 för att också komma åt kvarnmarken nära Bille - ett år före sin död 1894

Jugners köp av Sörgården Jugners köp av Sörgården

Marken ärvs sedan av J. A. Jungners barn vid hans död 1894 via bouppteckning 28 mars 1895.

Johan August Jungners sterbhus får återigen låna till fabriksanläggningar med kvarn och kalkstensbrott 1895

Jungner manufakturförlagslån 1895-03-27 Jungner manufakturförlagslån 1895-03-27

Under punkt 12 längst ner i klippet kan man se att J. A. Jungners sterbhusdelegares fabriksanläggningar i Skarke socken af Skaraborgs län fått 20 000 kr i lån.

Her Rektorn E. T. Jungner, barnens farbroder, går in och köper ett av barnens andelar - allt säljs sedan 1897 till det för industriverksamheten bildade bolaget; "Ulunda Qvarn- och Kalk-Aktiebolag"

Barnens farbror, rektor i Skara, engagerar sig för sina brorsbarn och hjälper äldste sonen med köp av dennes andel. Därefter säljer alla barnen och han tillsammans sina andelar till industribolaget 1897 - notera att det som kallades Hammars Grynkvarn nu kallas Ulunda Kvarn.

Ernst Theodor Jungner, född 23 februari 1845 - Digitalt Museum Ernst Theodor Jungner, född 23 februari 1845 - Digitalt Museum

Ernst Theodor Jungner, född 23 februari 1845 i Norra Härene i Skaraborgs län, död 4 december 1914 i Skara stadsförsamling, var en svensk seminarierektor.

Jungner var son till kyrkoherden Johan Jungner och Karolin Lundblad, och sedan 1882 var han gift med godsägardottern Vilhelmina Carlsson. Han var far till Allan Jungner.

Jungner tog fil.kand. i Uppsala 1875, blev adjunkt i kristendom, pedagogik och svenska vid Skara seminarium 1879. Från 1881 till 1890 var han vice rektor där, 1890 blev han rektor och sedan 1882 fungerade han även som folkskoleinspektör.

Det var under tiden som rektor han kom att också engagera sig för sin broders barn, som redan mist sin mor 1891.

Han hade då redan 1887 köpt 1/2 mtl Ulunda - som han delar och säljer vidare 1/4 mtl till nämndemannen Per August Pettersson i Fiskaregården.

Ernst Jungners affärer Ernst Jungners affärer

Boende på 'Stora Ulunda' 1880 - 1884

Här hittar du en biografi kring Jonas August Jungner;
https://www.rotter.se/nyhetsarkiv/3259-2020/3234-veckans-gravsten-jonas-jungner

Patron Jonas August Jungner, född i Härene 1843-05-05, gift 1872-06-20,
inflyttad med hustru och barn från Tengene 1880,
Hustru Matilda Karlsson, född i Hyringa 1852-07-12
Son Ernst Samuel, född i Hyringa 1874-01-14
Son Holger Emanuel, född i Hyringa 1878-01-15, död 1882-07-06
Son Harald David, född i Hyringa 1879-11-22, död 1882-09-29
Dotter Esther Karolina, född i Varnhem 1882-02-03, död 1882-11-09
Dotter Valborg Maria, född i Varnhem 1883-12-15
- utflyttad med familjen till Hammarsqvarn 1884

Tjänstefolk;
Dräng Anders Johansson, född i Hyringa 1854-05-24, inflyttad från Tengene 1880, ut  Tengene 1881
Piga Inga Maria Andersdotter, född i Levene 1854-02-25, inflyttad från Tengene 1880, utflyttad till Flo 1883
Piga Emma Svantesdotter, född i Sk Åsaka 1861-02-21, utflyttad till Stenum 1881
Dräng Alfred Karlsson, född i Sk Åsaka 1858-10-28, utflyttad till N Amerika 1881
Piga Maja Lena Persdotter, född i Trässberg 1857-02-07, inflyttad från Levene 1881, ut Lundby 1884
Dräng Karl Johan Andersson, född i Hyringa 1856-08-21, in Tengene 1881, utflyttad till Skara 1885
Dräng Alfred Gustafsson, född i Varnhem 1864-07-08, in flyttad till Ulunda (Jungner) 1884
Piga Johanna Kristina Persdotter, född i Marma 1860-10-09, inflyttad till Ulunda (Jungner) 1884
Dräng Lars Johan Lilja, född i Lundby 1863-12-31, inflyttad från Lundby, utflyttad till N Amerika 1884
Piga Gustafva Persdotter, född i Trässberg 1859-08-01, inflyttad från Saleby 1883, utflyttad till Lundby 1884

1897 Ulunda Qvarn- och Kalk-Aktiebolag

Rektor Ernst Jungner, Skara bildade ett aktiebolag för att driva grynkvarn och och kalkbrott vidare och utveckla verksamheten.

Bolaget köpte kvarn- och kalk-brottsverksamheten 1897 från honom själv och brorsbarnen.

Läs mer om Ulunda Kalkbrott - senare kalkbruk på www.saj-banan.se - klicka på den här länken!

Se också fina bilder från Ulunda kalkbrott i vårt digitala arkiv - klicka här!