D. 1 - 2 Stora & Lilla Ulunda - Soldatboställe Nr 9, Västgöta Cavalleri Reg
- Ahnstugan - flyttas senare till Hällsdalen

Soldattorp N.o 9 ligger först på en plats där själva marken tilldelas Ulunda först vid storskiftet av Kronoparken/ Billingeliderna 1803

Ryttarbostället för Ulunda har funnits sedan 1680-talet på Kronans mark och var tidigare en stuga på Kronomark - Ahnstugan

Ulunda 1794 öster  - klicka på kartan för att se den större! Vänd så att norr är uppåt något så när ... inte riktigt! Ulunda 1794 öster - klicka på kartan för att se den större! Vänd så att norr är uppåt något så när ... inte riktigt!

Ulunda tilldelas mark från Kronoparken ovanför den röda markeringen - samt en del under den streckade linjen;
85 = Lundahls intäkt
(troligen en gammal ryttarintäkt) -blir senare Christophertorpet
86 = Ryttarägor - Ullbergs intäkt - med den då siste Ryttaren Ullberg till häst 1802 - se nedan!
87 = Ulunda Ryttarelycka
91 = Qvarnlyckan

Ryttarägorna Nr 85
med byggnader härstammar troligen från en stuga som fanns här redan vid 1600-talets andra hälft och kom att kallas Ahnstugan - 'en stuga med Ahnor'.
 

Ulunda 1794 öster  - klicka på kartan för att se den större! Vänd så att norr är uppåt något så när ... inte riktigt! Ulunda 1794 öster - klicka på kartan för att se den större! Vänd så att norr är uppåt något så när ... inte riktigt!

Man ser att det fanns flera boningshus på Ryttartorpet utöver ekonomibyggnader - därför hittar vi under åren före 1840 familjer här inhyses - det fanns plats för det.

På kartan från 1794 ser man också ytterligare en stuga i ytterkant i öster till Lundahls intäkt (Nr 85) - den har vi inte hittat något specifikt från, men kan som backstuga ha hyst inhyses från Ulunda.

Här några bilder från 2019 på området för Ahnstugan - Ryttartorp N.o 9 - tagen från platsen för översta Nr 85 på kartan ovan - från Chritoffertorpets stugplats

Idag har åkrarna rensats från så mycket sten det har gått att åtgärda. Många av dessa har hamnat i det gamla Ryttarboställets trädgårdstäppa (se nedan) och i den gamla hålväg som passerade Ryttarbostället från Lilla Ulunda ut till den dåvarande Bolumsvägen (Falköpingsvägen). Stensamling i bakre delen av bilden med utbuktning i åkern utgör platsen för Ahnstugan - Ryttar Boställe N.o 9.

Här passerade den gamla hålvägen platsen för Ahnstugan/Ryttarbostället mellan två stenmurar. Idag är nästan hela utrymmet mellan de båda stenmurarna fyllda med åkersten från markernas odlingshistoria.

Med anor från 1600-tal finns ännu kvar kulturväxter från trädgårdtäppan - här en krusbärsbuske.

Ryttarbostället/Soldatbostället Ahnstugan flyttas 1840

Christophertorpet och Soldattorpet Christophertorpet och Soldattorpet

Man kan se att Laga skiftets linjedragningen gör att Christophertorpets ladugård hamnar nära gränsen mot Lundby och att några delar av forna tilldelningen från 1794 nu lämnas till Lundby, så att gränsen blir rak.

På ursprungskartan från 1837 syns att man inte längre lägger någon vikt vid byggnaderna - de är enbart tunt skissade. Antagligen upphörde Christophertorpet som torp, när man nu lade om alla gränser! Marken hänfördes till det som senare blir Stora Ulunda (Ulunda D. - Ulunda 1.)

Ahnstugan med anor från 1600-talets mitt blir Ryttartorp N.o 9 genom indelningsverket i slutet av 1600-talet och ligger på den här markerade platsen på kartan tills den flyttas 1840.

Soldatbostället fick helt ny mark med littera K. i samband med Laga skiftet och flyttades dit 1840 och hamnade i Nr 144 på kartan ovan, senare kallat Hällsdalen.

Följande markbitar räknas upp för Soldattorpet/Ahnstugan i samband med inventeringen inför Laga skiftet 1837;
Nr 147 = Trädgårdtäppa
Nr 148 = Dito
Nr 149 = Gata
Nr 150 = Åkerlyckan till soldattorpet
Nr 151 = Häggumslyckan
(utanför bild)

Nr 152 = Samma lycka
Nr 269 = Wall
Nr 268 = Ren
Nr 270 = Häggumslyckan wall

Ulunda som rusthåll med Ryttare mellan 1696 - 1802 inom Västgöta Cavalleri Regemente - sedan Dragoner till 1811 och därefter med Soldater till Västgöta (infanteri) Regemente

Wästgöta Cavallerie's vapenflagga. (Allmänt spridd bild) Wästgöta Cavallerie's vapenflagga. (Allmänt spridd bild)

Wästgöte Cavallerie Regemente  1655 - 1802

Fakta kring Västgöta Regemente:
Västgöta regemente till häst (1628 – 1634)
Västgöta och Dals ryttare (1634 – 1655
)
Västgöta kavalleriregemente  (1655 – 1802)
Västgöta linjedragonregemente  (1802 – 1806)*
Västgöta dragonregemente  (1806 – 1811)*

Västgöta regemente (I 6)  (1811 – 1927)

- lades ner efter 1925 års försvarsbeslut


*Dragon (soldat) – en infanterisoldat som förflyttade sig till häst men stred till fots

Kända ryttare och soldater för Ulunda N.0 9 från 1696 - 1906

RYTTARE ULUNDA - UNDER INDELNINGSVERKET

I mantalsregistret för 1642 finner man för Ulunda en Ryttarhustru Anna Esbjörnsdotter, så Ulunda finns med som ett av de tidigaste Rusthållen i socknen från att tidigt ha varit en direkt Militiegård.

1696 - 1704  Måns Olufsson
1704 - 1739   Anders Lundh, Wästgöte - in 33 år*
1739 - 1743   Lars Kiellberg, in 24 år, gift
1743 - 1747   Anders Lundh - in 50 år - kommenderat
1747 - 1760   Petter Lundberg - in 28 år, gift
1760 - 1777    Jonas Lundberg, -in 30 år, gift, wästgöte
1778 - 1817    Petter Ullberg - in 24 år, gift, wästgöte - den siste som hade till upgift att strida till häst
1817 - 1823    Lars Ullberg - in 44 år, gift, Wästgöte
1823 - 1852   Anders Ullberg - in 24 år, gift, Wästgöte - förut kallad Anders Pettersson f 1800-10-17 i Lundby

1852 - 1873    Anders Ullberg - in 31 år, har varit 6 år vid Götha artelleriregemente, gift - föut kallad Anders
                           Storm, född i Skarke 1825-09-29 - död 9/12 1873
1874 - 1906   Gustaf Ullberg - in 33 år, ogift, - förut kallad Gustaf Johansson, född i Eggby 1852-10-24
                            - gift 1892 -  utflyttad till f.d. soldattorpet Wassbacken med hustru 1906

* Ryttaren Anders Lund blev senare 'Krono Skogewagtaren Wälacktad Anders Lund' och fick en skogvaktarbostad vid Himmelsberget - Lantmäteriförrättning år 1761 den 31 October;
Denna tracten, som til Åker och Höslagc utmärkt är, Kan wäl med möda och arbete upodlas, dock blifwer åkern ej särdeles bördig, emedan marken är ganska högländ och stenbunden; Men å måssen Kan blifwa någorlunda Höslag enär den blifwer afrögd och rothuggen.
De åkerlyckor, som Skogewagtaren Lund redan  fådt, äro belägna på Billingsfoten, samt tilförene afmätte och instenade. Sålunda wara afmätt, befunnit och beskrefwit, intygar Ut Supra

Boende i soldattorp N.o 9 före flytten till Hällsdalen 1840 enligt kyrkböckerna 1779 - 1840

Varnhem AI:1 (1779-1787 + 1786 - 1791)
Ahnstugan, Ryttareboställe
(flera boningshus)

Ryttare Peter Ullberg, född i Amundstorp 1758 - in som soldat 1778
Hustru Maria Svensdotter, född på Ähle 1753
Dotter Maria, född på platsen 1780-05-11
Dotter Inga, född på platsen 1783-08-31 - död 1784

Ryttare Arfvid Lundberg, född på Hindsbo 1754 - denne ryttare finns inte med i Generalmösterrullorna!?
Hustru Maria Olofsdotter, född i Klostret 1750
Dotter Maria, född på platsen 1780-05-11
Dotter Stina, född på platsen 1781-05-31 - död 1782
                                                             Flyttar senare till Torp under Ulunda - namnas; Lundbergstorpet
                                                             Sedan inhyses Ulunda 1815;                                                             
                                                             Avskedade Ryttaren Arfvid Lundberg, f. Skara 1754-06-02 - död 1826
                                                              not; fallandesjuklig. Gratialist har underhåll av Strömhjelmska cassan
                                                              Hustru Maria Olofsdotter, född i Klostret 1742-03-02, död 1824,
                                                              not; ålderdomsstin
Inhyses;
Mannen Jon Friberg, född i Falköping 1705 -  död 1783
Hustru Kjerstin Larsdotter, född i Tranum 1724
Dotter Bolla, född i Gudhem 1763-12-24, utflyttad till Skara 1779

Måg Anders Jonsson, född i Klostret 1750
Hustru Maria Pehrsdotter, född i Ahnstugan 1754
Dotter Stina, född på platsen 1777-08-04
Son Jonas, född 1782-03-04
Dotter Maria, född på platsen 1780-02-16 - död 1782

Änkan Hustru Annika Andersdotter, född i Amundstorp 1717

Varnhem AI:2 (1786-1791)
Ahnstugan


Ryttare äg. Peter Ullberg, född i Amundstorp 1753
Hustru Maria Svensdotter, född på Ähle 1753
Dotter Maria, född på platsen 1780-05-11

Inhyses;
Hustru Kjerstin Larsdotter, född i Tranum 1724

Måg Anders Jonsson, född i Klostret 1750
Hustru Maria Pehrsdotter, född i Ahnstugan 1754
Son Jonas, född 1782-03-04
Son Peter, född 1787-12-24 - död 1789-03-25

Änka hustru Annika Andersdotter, född i Amundstorp 1717

Varnhem AI:3 (1792-1800)
Ahnstugan


Ryttare Peter Ullberg, född i Amundtorp 1753
Hustru Maria Svensdotter, född på Ähle 1753
Dotter Maria, född på platsen 1780-05-11

Inhyses
Änka Kjerstin Larsdotter, född i Tranum 1721 - död

Måg Anders Jonsson, född i Klostret 1750 - nu död
Änka Maria Persdotter, född i Ahnstugan 1754
Son Jonas, född på platsen 1782
Dotter Eva, född på platsen 1789-12-
Son Johannes, född på platsen 1794

Varnhem AI:4 (1800-1815)
Ahnstugan No 9 Gudhems comp.


Ryttare Peter Ullberg, född i Lundby 1757 -  död 1803
Hustru Maria Svensdotter, född Ähle 1753
Dotter Maria, född i Klostret 1780, Not; har ett surt Ben

Ny soldat flyttar in - nu Linjedragon Gudhems compani N.o 9;
L. Dragon Lars Ullberg, f.Skövde 1777-07-16, in med hustru från St Hålltorp 1803
Hustru Greta Jonsdotter, född i Lundby 1774-10-06
Son Johannes, född på platsen 1804-10-22
Son Anders, född på platsen 1808, död 1811
Son Lars, född på platsen 1811-07-20, död 1811
Son Nils, född på platsen 1811-07-20, död 1811

Änkan Maria Svensdotter, född i Varv 1724, utflyttad till Lundby Röret 1802

Inhyses;

Änka Maria Pehrsdotter, född i Klostret 1754 -  död 1807
Son Jonas, född på platsen 1782, utflyttad till Amundtorp 1807
Dotter Eva Andersdotter, född på platsen 1789, utflyttad till Amundtorp 1807, mycket klen
Son Johannes, född på platsen 1794 - död 1807

Varnhem AI:5 (1815-1836)
Ahnstugan soldatboställe nr 9 Gudhems compani


Soldat Lars Ullberg, född i Skövde 1777-07-16, avskedad 1823, Gratialist 1835-04-16
1:a Hustru Greta Jonsdotter, född i Lundby 1774-10-06 - död 1829
Son Johannes, född på platsen 1804-10-22, död 1828
Dotter Stina, född på platsen 1816-02-01, död 1817
2: a Hustru Cathrina Svensdotter, född i Varnhem 1783-07-22, inflyttad från Hospitalsqvarnen 1830

Ny soldat;
Soldat Anders Ullberg, född i Lundby 1800-10-17, in med hustru & dtr från  Lundby Stommen 1823
Hustru Stina Jonsdotter, född i Lundby 1800-05-01
Dotter Britta Maria, född i Lundby 1822-01-10
Dotter Maria Lena, född i Varnhem 1824-12-18, död 1826
Son Johannes, född i Varnhem 1826-10-22, död 1826
Son Anders, född i Varnhem 1829-06-09
Dotter Cajsa Lisa, född i Varnhem 1831-09-21
Son Johannes, född i Varnhem 1834-01-06

Piga Petronella Petersdotter, född 1819-02-03, utflyttad till Ving 1836

Inhyses;
Avskedade Ryttaren Arfvid Lundberg, född i Skara 1754-06-02 - död 1826
                         Not; fallandesjuklig. Gratialist har underhåll av Strömhjelmska cassan
Hustru Maria Olofsdotter, född i Klostret 1742-03-02 - död 1824
                          Not; ålderdomssting

Avskedade Ryttaren Eric Boström, f. Varnhem 1753, ut till Lillekullen 1816, åter 1822 - död 1825

Inhyses;
Mannen Andreas Nilsson, född i Broddetorp 1792-01-26, inflyttad med familj från Överbo 1830
Hustru Maja Stina Jansdotter, född i Varnhem 1787-04-21
Dotter Stina, född i Varnhem 1820-07-17
Dotter Maja Greta, född i Varnhem 1824-04-16
Son Johannes, född i Varnhem 1828-01-16

Varnhem AI:6 ( 1836-1846)
Ahnstugan Soldatboställe No9 Gudh. Compagnie


Soldat Anders Ullberg, f. Varnhem 1800-10-14, ut med fam till Fiskartorp und Höjentorp 1838, åter 1840
Hustru Stina Jonsdotter, född i Lundby 1800-05-01
Dotter Britta Maria, född i Lundby 1822-01-10, död 1838
Son Anders, född i Varnhem 1829-06-09
Dotter Cajsa Lisa, född i Varnhem 1831-09-21
Son Johannes, född i Varnhem 1834-01-06, död 1840
Son Petter, född i Varnhem 1836-10-16
Son Carl, född i Varnhem 1839-03-25
Son Johannes, född i Varnhem 1842-04-18, död 1842
Piga Petronella Pettersdotter, född i Varnhem 1819-02-03, inflyttad från Sandtorp 1840

Avskedade Soldaten Lars Ullberg, född i Skövde 1777-10-06, Not; Gratialist - död 1842
Hustru Cathrina Svensdotter, född i Varnhem 1783-07-22, död 1839

Inhyses;
Mannen Anders Nilsson, född i Broddetorp 1792-01-26
1:a Hustru Maja Stina Jonsdotter, född i Varnhem 1789-04-21 - död 1839
2.a Hustru Anna Jonsdotter, född i Skarstad 1805-02-14, inflyttad från Eggby 1839
Dotter Stina, född i Varnhem 1820-07-14
Dotter Maja Greta, född i Varnhem 1824-07-16, utflyttad till Soldatboställe 327, 1841
Son Johannes, född i Varnhem 1828-01-16, utflyttad till Vinköl 1844
Son Johan, född i Varnhem 1840-08-29
Son Lars Petter, född i Varnhem 1844-03-26

1840 flyttas soldatbostället som nya soldattorpet i Hällsdalen

Ulunda Äga K. 1837 Ulunda Äga K. 1837

Vid Laga skiftet 1837 får soldatorp N.o 9 en egen ny samlad äga inom littera K. på kartan.

Det hamnade på den översta av de små inägorna (Nr 144)  och fastigheten kom att kallas Hällsdalen fr o m 1906 när det såldes och inte längre var soldattorp.


 

F.d soldattorpet N.o 9 - nu Hällsdalen på 1960 års karta

1960 års karta - klicka på kartan för att se den större! 1960 års karta - klicka på kartan för att se den större!

På 1960 års karta ser man Prästbacken 11 och Hällsdalen 11 - tidigare Littera K. på 1837 års karta
Prästbacken var tidigt Glahall och Hällsdalen var det hit flyttade soldattorpet N.o 9

Varnhem AI:7 (1846-1859)
Ulunda Soldatboställe No 9


Afskedade Soldaten Anders Ullberg, född i Varnhem 1800-10-17
Hustru Stina Jonsdotter, född i Varnhem 1829-05-01
Son Petter, född i Varnhem 1836-10-16
Son Carl 1839-03-25

Ny soldat in 1853;
Soldat Anders Ullberg, född 1829-06-03, inflyttad 1853

Varnhem AI:11 (1869-1880)
Ulunda Soldatboställe No9


Soldat Anders Andersson Ullberg, född i Varnhem 1829-06-03, död 1873-12-08
Hustru Johanna Svantesdotter, f.Varnhem 1829-09-09, inflyttad 1855, ut m. barnen till Stenåsen 1874
Son Johan Alfrid, född i Varnhem 1855-11-24, utflyttad till Säby 1874
Son Carl Hjalmar, född i Varnhem 1859-08-26
Dotter Emma Augusta, född i Varnhem 1862-12-15
Son Frans Gustaf, född i Varnhem 1865-01-15
Son August Edvin, född i Varnhem 1869-11-28, död 1873-03-06
Son Otto Wilhelm, född i Varnhem 1873-02-12
(5 hemmavarande barn att flytta med till Stenåsen, Billingeliderna (Ljungstorp) 1874)

Ny soldat 1874;
Soldat Gustaf Johansson Ullberg, född i Eggby 1852-10-24, inflyttad från Ving 1874
Hustru Anna Kristina Adamsdotter Ek, född i Skarke 1852-02-06, inflyttad från Starrkärr 1878
Son Karl Gustaf, född i Varnhem 1879-10-29

Kort beskrivning över soldatänkan Johannas fortsatta öde

Johanna Ullberg foto ur Astrid Åstrands album, via Jaen Friman, Ljungstorp, 2015 - hans morfars farmor! Johanna Ullberg foto ur Astrid Åstrands album, via Jaen Friman, Ljungstorp, 2015 - hans morfars farmor!

Johanna Svantesdotter Ullberg fick 8 barn med Anders Andersson Ullberg innan han gick bort som soldat vid Ulunda, N.o 9, Hällsdalen den 8/12 1873, bara 44 år gammal.

Då hade han redan 1865 köpt Stensåsen+Björns intäkt som en sammanslagen äga vid köpet, men formellt en sämjelott 1/25 mantal Smedsgården kallad Stenåsen. Johannas son Carl fick lagfart på denna äga först 1906 - då som Stenåsen, Smedsgården 12:5.

Anders Andersson Ullberg blev soldat vid Västgöta Reg N.o 9 efter fadern, men hade dessförinnan hunnit vara artillerist med namnet Storm.

Fadern, också soldat Anders Ullberg, var född 1800 den 17/10 och var gift med Stina Jonsdotter, född 1800 den 1/7.

De hade barnaskaran; Anders, född 1829; Cajsa Lisa, född 1831- död 1838; Johannes, född 1834 - död 1839; Petter, född 1836 16/10 (senare Kirkstorp och Späckatorp); Carl född 1839 den 25/3 och Johannes, född 1842 - död.

Anders Andersson Ullbergs far är alltså soldat för Ulunda men samtidigt 2 dagars torpare under Höjentorp och bor på 1830-talet på Fiskarebcken under Höjentorp.   (Uppgift Arne Sträng)

Soldatfamiljen N.o 9 Ullberg vid Ulunda, Hällsdalen - till Stenåsen 1874;

Soldat Anders Andersson Ullberg, född 1829 den 3/6 - dör i Hällsdalen 8/12 1873
Hustru Johanna Svantesdotter, född i Varnhem 1829, 9/9 - till Stenåsen med barn 1874
                - flyttade med sonen Otto och hans familj till Åkersdal i Varnhem, när de flyttade från Stenåsen 1906
                 - död  11/12 1908
Son      Johan Alfrid, född 1855 den 24/11 - till Säby 1874
Son      Julius Albert, född 1857 den 26/12 - dör här den 20/7 1867
Son      Carl Hjalmar, född 1859 den 26/8 - med till Stenåsen - köper Stensåsen 1891 - till Stockholm 1884
Dotter   Emma Augusta, född 1863 den 15/12 - till Sköfde 1879
Son       Frans Gustaf, f. 1865, 15/1 -gifter sig med 'Räves-Annersas' dtr Amanda 1890 *- först Eskiltuna 1885
Dotter   Anna Fredrika - dör här 1869
Son        August Edvin, född 1869 den 28/11 - dör här den 6/3 1873
Son        Otto Wilhelm, född 1873 en 12/2 - efter lite olika turer stannar han och brukar Stenåsen till 1906

* 'Räves-Annersa' bodde kort tid i Björkelund, Varnhem innan Johan Ohlsson flyttade dit, rev stugan och bytte ut den mot en annan. Det var stugan nedanför senare smedjan i Varnhem i svängen mot Ljungstorps-vägen. De som bodde där1889/90 hette;
Ägaren         Anders Johansson, född i Varnhem 1836 den 5/3 - in med hustru & hennes dotter 5/11 1889
Hustrun        Kristina Petersdotter, född i Versås 1833 den 15/6
Hennes dtr   Amanda Henrika, född i Varnhem 1869 den 7/3 - hon flyttar till Eskiltuna den 21/10 1890

Ullbergare i Ljungstorp på www.ljungstorp.se:
Mer om Carl Ullberg och hans familj under A. 79 Sandbäcken
Mer om sonen Bror Ullberg och hans familj under A.79 Sandbäcken
Mer om brodern Otto Ullberg och hans familj under A. 95 Åkersdal
Mer om Petter Ullberg, farbror till Carl, under A. 72 Kirkstorp och A. 5 Späckatorp

Varnhem AI:12 (1880-1895)
Soldatboställe No 9


Soldat Gustaf Johansson Ullberg, född i Eggby 1852-10-24,
1:a Hustru Anna Kristina Adamsdotter Ek, född i Skarke 1852-02-06 - död 1891-11-11
2:1 Hustru Anna Maja Johansdotter, f. Lekåsa 1845-04-26, gift 1892-11-06, in från Lundby 1892-11-16
Son Karl Gustaf, född i Varnhem 1879-10-29
Dotter Signe Maria, född i Varnhem 1881-04-22
Dotter Elin Olivia, född i Varnhem 1882-11-18
Dotter Anna Elisabet, född i Varnhem 1884-07-12
Son Oskar Samuel, född i Varnhem 1886-02-02
Dotter Emma Natalia, född i Varnhem 188-05-29
Son Nils Daniel, född i Varnhem 1890-05-13
Dotter Selma, född i Varnhem 1891-11-10
2:a hustruns före äktenskapet dotter Elin Sofia, född i Varnhem 1879-09-11, inflyttad från Lundby 1892-11-16

Dräng August Johansson, född i Norra Ving 1845-09-28, inflyttad från Eggby 1889
 

Varnhem AIIa:1 (1895-1922)
Soldatboställe N.o 9 fram till 1906
- säljs sedan och blir Hällsdalen  - Ägare K E Larsson i gården

Soldat Gustaf Johansson Ullberg,
f. Eggby 1852-10-24, g. 1892-11-06, ut Wassbacken m. hustru 1906
Hustru Anna Maja Johansdotter, född i Lekåsa 1845-04-26
Son Karl Gustaf Ullberg, f. Varnhem 1879-10-29, Not soldat vid Kåkinds Komp nr 85, ut Wassbacken 1906
Dotter Signe Maria, född i Varnhem 1881-04-22, utflyttad till N Ving 1896
Dotter Elin Olivia, född i Varnhem 1882-11-18, utflyttad till N Lundby 1897
Dotter Anna Elisabet, född i Varnhem 1884-02-12, utflyttad till Klostret Simmesgården 1898
Son Oskar Samuel, född i Varnhem 1886-02-02, utflyttad till Holmestad 1901
Dotter Emma Natalia, född i Varnhem 1888-05-29, utflyttad till Skälvum 1902
Son Nils Daniel, född i Varnhem 1890-05-13 - död 1901-02-09
Dotter Selma, född i Varnhem 1891-11-10, utflyttad till Bolum 1906
Dotterdotter Tyra Maria, född i Varnhem 1902-01-16, inflyttad från Lundby 1903, ut till Wassbacken 1906

Dräng August Johansson, född i N Ving 1745-09-28, utflyttad till Wassbacken 1906

Hyr;
Stenhuggare Emanuel Strand, f. Ledsjö 1857-05-15, gift 1884-11-30, in från Hammarsqvarn 1906
Hustru Lotta Andersson, född i Lugnås 1858-09-23 (Lotta var moster till Elsa Rosander)
Son jordbr. Arb. Gustaf Natanael, född i Skara 1886-04-18
Dotter Tyra Helena Maria, f. Marum 1897-05-30, lysn. Nr 5/ 1920, gift 1920-11-15, ut Forshem 1920-11-18

Moder Maja Lena Strand, född i Jung 1829-02-22, inflyttad från Hammarsqvarn 1906 - död 1907-05-17

Ägaren flyttar in 1915;
Ägare Karl Edvard Larsson, född i Lavad 1881-09-29, gift 1908-09-27, in m. familj från Sventorp 1915
Hustru Elvira Tisell, född i Långelanda Bohuslän 1885-04-02
Dotter Margit Linnéa, född i Fägre 1909-06-20, död 1921-05-07
Son Folke Evald, född i Fägre 1910-11-19
Son Lars Erik, född i Fägre 1912-08-31
Son Sven Herbert, född i Sventorp 1914-04-02
Dotter Ingrid Elvira, född i Varnhem 1915-12-23
Dotter Karin Elisabet, född i Varnhem 1918-09-12
- utflyttad med familj till Säter 1922

Hushållerska Anna Augustdotter, född i Österplana, 1869-03-22, in från Fullösa 1905 - död 1909-11-30

Varnhem (R) AIIa:2 (1922-1938)
Hällsdalen - Soldatställe


Ny ägare 1922;
Mannen Ernst Brynolf Nyström, född i N. Lundby 1894-12-03, gift 25/3 1922, in med hustrun 1922
Hustrun Ebba Olivia Nilsson, född i N. Lundby 1900-10-12
Dotter Evalda Anna Elisabeth, född i Varnhem 1922-06-14
Dotter Ella Iris Frideborg, född i Varnhem 1925-12-01
Fosterson Tage Johan Nilsson, född i Tysslinge 1923-08-03 - har vistats här sedan 1929

Ur mantalslängderna 1940, 1950, 1960, 1975 och 1985

1940

Mannen Ernst Brynolf Nyström, född i N. Lundby 1894-12-03, gift 25/3 1922
Hustrun Ebba Olivia Nilsson, född i N. Lundby 1900-10-12
Dotter Evalda Anna Elisabeth, född i Varnhem 1922-06-14
Dotter Ella Iris Frideborg, född i Varnhem 1925-12-01

1950

Ny ägare 1949;
Arvid Natanael Karlsson, född i Husaby 1898-08-31, gift 1924-09-11
Agnes Margareta Karlsson, född i Hangelösa 1904-03-19
Dotter Anna-Lisa Arvidsson, född i Skara 1940-05-04
Gunborg Viola Arvidsson, född i  Skara 1942-05-27
Rune Ingvar Arvidsson, född i Lidköping 1944-09-24
Margit Margareta Arvidsson, född i Hangelösa 1935-07-05

1960

Ny ägare 1957;
Axel Robert Vernelius Gustavsson, född i Brunnhem 1895-03-26, gift 1919-10-30
Ellen Olivia Gustavsson, född i Skarstad 1896-06-25

Här bor också;
Handelsbiträdet Kerstin Birgitta Marianne Gustavsson, född i Bjärka  1943-11-04

1975

Axel Robert Vernelius Gustavsson, född i Brunnhem 1895-03-26, gift 1919-10-30 - änkling 1969-01-23
Ellen Olivia Gustavsson, född i Skarstad 1896-06-25 - död 1969-01-23

Ny ägare in 1970;
Mannen Björn Olov Arne Emanuelsson, född i Skövde 1938-01-18 - gift 1965-06-25
Hustrun Kerstin Birgitta Marianne Emanuelsson, född 1943-11-04
Dotter Eva Marianne Emanuelsson, född i  Tibro 1966-10-27
Son Patrik Olof Robert Emanuelsson, född i Tibro 1969-04-08
Son Per Arne Gösta Emanuelsson, född i Varnhem 1973-10-03

1985

Mannen Björn Olov Arne Emanuelsson, född i Skövde 1938-01-18
Hustrun Kerstin Birgitta Marianne Emanuelsson, född 1943-11-04
Dotter Eva Marianne Emanuelsson, född i Tibro 1966-10-27
Son Patrik Olof Robert Emanuelsson, född i Tibro 1969-04-08
Son Per Arne Gösta Emanuelsson, född i Varnhem 1973-10-03