Nygård -enstakad gård -Skarke Nygården 3

Nygård -> Nygården 1 + Överbo Nohlgård (Aa) -> Skarke Nygården 3

Nygården 3, 1961
Nygården 3, 1961

Nygården fotograferad 1961, då fanns ännu ladugården kvar. Ladugården skadades 1998 svårt av en tromb och revs. Den fick ge plats för en nyuppförd maskinhall som placerades något längre från huset. Boningshuset hade ännu inte takkupa och saknar ordentlig brädfordring. På bilden syns hävstången kvar vid den enda brunn som fanns.

Nygården 3 skapades 1880 - 1883 av Nygården 1 + Överbo Nohlgård lagskiftesdelen Aa från år 1850

Nygården på karta från lantmäteriets sökfunktion med Nygården 3 söder om sig.. Delar av Ängerås gamla kyrkväg finns utmärkt på bilden med blågrå streck. Nygården på karta från lantmäteriets sökfunktion med Nygården 3 söder om sig.. Delar av Ängerås gamla kyrkväg finns utmärkt på bilden med blågrå streck.

Nygården är från början en enstakad gård utanför de byar som fanns i området; Klostrets by, Skarke by och Väberga by
 

***********************

Enstakad hemman = gård avskild genom enskild förrättning utan att vara del i storskifte eller Laga skifte.

Ofta av Kronan avskilt Hemman eller Torp från Kronomark i övrigt med rågångar som utmärker tydliga gränser.

Enstakade hemman kan vara både Kronoskattade, Frälse, befriade från skatt, eller friköpta för direktskatt, s.k. skattehemman.


Dessa hemman låg alltid utanför bygemenskap (där sämjebruk användes). Gården var på så sätt självständig i sitt brukande av marken men underställd ägaren; vanligtvis Kronan som arrenderade ut gårdarna till 'åboer', dvs de boende å' gården (å'boende). Nygården blev dock mycket tidigt friköpt med privat ägare redan 1705!


Nygård och lagaskiftesdelen av Nohlgården ägdes av en och samma ägarfamilj och sedan av dess sterbhus.

Nygården 3 kom till vid sammanslagning av Nygården 1 + Lagaskiftesdelen Nohlgården (Aa) och sedan via bodelning mellan syskon och auktion och därefter hemmansklyvning samt ändring av Laga skiftesdel, vilket alltså ledde till två gårdar i slutändan - Nygården 2 och Nygården 3 - ägda av var sitt syskon fr o m 1880.

Gränser för Nolgården efter laga skifte 1850 på 1960 års karta

På 1960 års karta visas den uppdelade Nolgården Överbo inom samma röda gräns efter laga skiftet 1844-53.

14:3 på kartan utgör då det Nolgården som drevs som eget jordbruk och 14:2 (har redan försvunnit och delats upp ytterligare på kartan som 14:7 och 14:8) den del som fördes till Nygårdens bruk och efter 1883 blev del av Nygården 3.

Gränser för gamla Nygården på 1960-års karta

På 1960 års karta visas de tidiga markerna för Nygården med röd gräns.

Nygården 3 ur Svenska Gods och Gårdar 1942 - presenteras som Överbo, Nygården och Nolgården

Nygården 3 bildas 1880 - 1883 och husen byggs 1884

Bild framtagen av Tommy Nilsson, Nygården 3, 2019 Bild framtagen av Tommy Nilsson, Nygården 3, 2019

Uppdaterad generalstabskarta - med senare tider inlagda
 

Här syns "1880-års väg" förbi Varnhem samt Nygården vid Skarke gamla byväg som sticker av från den 'gamla landsvägen'. Gården är nu uppdelad i två gårdar Nygården 2 och Nygården 3 (vita fyrkanter)

Här finns också ett torp till Nolgården nära korsningen och snett emot Knifvaledet utmärkt. På skifteskarta 1881 benämnt Sandbacka.

Boende på Nygården vid delningen 1880

Varnhem AI:11 (1869-1880)
Nygården 1/4 mtl - Anders Petterssons sterbhus blir nu ägare 1879


Kvarboende ägare och brukare;
Son Anders Pettersson
, född på Nygården 1805-12-22 - dör här nu 1879
Hustrun Britta Andersdotter, född på platsen 1810-10-30
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1841-12-11 - se nedan!
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1844-08-03 - till Warola 1878 (gifter sig 1878)
Son Anders August, född i Varnhem 1846-12-23 - till Synnerby 1871
Dotter Emilia Charlotta, född i Varnhem 1849-08-04 - till Söderhamn 1878

Sonen blir hälftenbrukare 1870 efter giftermål och brukar det som blir Nygården 3;
Son Johan Gustaf Andersson, född i Varnhem 1841-12-11, gift 1870 med
Hustrun Christina Jonsdotter, född i Segerstad 1845-12-29
Dotter Beda Mathilda, född i Varnhem 871-04-03
Son Johan Albin, född i Varnhem 1874-07-23
Dotter  Maria Elisabeth, född i Varnhem 1879-01-31

Nygårdarna innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk.
*****************************************************
 

Två  gårdsenheter med sämjebruk och gemensamma hustomter blir två nya Nygårdar med till slut svågrar som ägare - bror och syster från ägarfamiljen med sina familjer

Ägare Nohlgård 1856 Ägare Nohlgård 1856

Vid Laga skiftet för Klostrets och Överbo byar 1850 skriver husförhörslängden ägarskapet för de delarna av Nohlgården som avskilts i anslutning till Nygårdens marker. 3/4 mtl + 3/8 mtl Nohlgården ägs av Anders Pettersson på Nygården.

Så ägarfamljen Pettersson på Nygården ägde och brukade både Nohlgårdsdelen och Nygården.

Texttolkning från förrättningshandlingarna;                                  (blå markeringar är länkar till mer information!)
År 1881 den 19 oktober inställde sig undertecknad Kommissions Landtmätaren uti 1/4 dels mantal Nygården, för att enligt Konungens Befallningshafvandens i Skaraborgs län förordnande, verkställa laga skifte eller Klyfning af ägorna till 1/4 dels förmedlade hemmansdel Nygården, dels tre åttondels mantal Nolgården Öfverbo, båda belägna i Skarke socken och Valle härad.

Karta 1881 över hemmansdelarna av Nygården & Nohlgården

Karta Historiska Kartor Lantmäteriet 1881. Klicka på kartan för att se den större! Karta Historiska Kartor Lantmäteriet 1881. Klicka på kartan för att se den större!

Gårdarna Nygården & Nohlgården har kommit att sammanvävas genom köp och arv sedan laga skiftet 1850. Det var 1881 dags för delning av gårdarna så att markerna kom att bli mer på rätt ställe och så att man kunde fastställa boendplats för de båda gårdar som till slut kvarstod.

Beskrivning över fastighetsdelarna översatt till fastighetsregistret.

Sandbacka en stuga på Nohlgårdsmark

Karta Historiska Kartor Lantmäteriet 1881. Klicka på kartan för att se den större! Karta Historiska Kartor Lantmäteriet 1881. Klicka på kartan för att se den större!

På kartan 1881 hittar vi också överraskande ytterligare ett boställe snett mot Knifvaledet på det som efter Laga skiftet 1850 blev den ena Nohlgårdsdelen (senare del av Överbo Nolgården 14:8). I karttexten kallas detta ställe för Sandbacka. Här något förtydligat för att bättre se siffror och boningshus.

Följande kan vi läsa i karttexten:
161 = Åker på sandmylla på sandbotten
162 = Dito på grusbotten
163 = Hustomten Sandbacka
164 
= Vallbacke
165 = Allmän väg

Platsen för Knifvaledet (byggt 1862) är också utmärkt.

Det är svårt att hitta några boende i denna stuga enligt kyrkböckerna.

Sandbackamarken på karta 1700

På kartan syns höjdkurvor för Sandbacken i hörnet av korsningen Skarke byväg och Landsvägen  Skara - Skövde. Där kan man tydligt se de olika delarna av de senare på 1881 års karta som beskrivs med nr;
161 = Åker på sandmylla på sandbotten
162 = Dito på grusbotten
163 = Hustomten Sandbacka
164 = Vallbacke
165 = Allmän väg

Den lilla trekanten i själva korsningen hörde till Millomgården medan själva det som blev boendet för  Sandbacka då var Nohlgårdsmark. 

Två delägare - bror och systerfamiljer - kvar efter att de köpt de övrigas delar efter delningen

Såsom utflyttningsbidrag skulle Otto (Åtto) Andersson betala till Gustaf Andersson 373 kr 86 öre.
De bodde alltså inom samma område och Gustaf med familj var tvungen att flytta till sin tilldelade mark.
Förrättningsmännen ansåg att Gustaf  'torde af allmänna medel såsom flyttnadsbidrag erhålla 75 kronor.'

Boplatserna för de båda gårdarna innan förrättningen

Karta Historiska Kartor Lantmäteriet 1881. Klicka på kartan för att se den större! Karta Historiska Kartor Lantmäteriet 1881. Klicka på kartan för att se den större!

Gårdarna Nygården & Nohlgården har kommit att sammanvävas genom köp och arv sedan laga skiftet 1850. Det var 1881 dags för delning av gårdarna så att markerna kom att bli mer på rätt ställe och så att man kunde fastställa boendplats för de båda gårdar som till slut kvarstod. Boplatserna fanns inom samma område för de båda gårdarna 1/4 mtl Nygården och 3/8 mtl Nolgården Överbo.

äga nr 60 finns de två ladugårdarna och ekonomihus och på äga 61 finns 2 bostadshus och trädgård för de båda gårdarna. Det finns ytterligare en liten inhysesstuga inom tomtplatsen. Kartan visar de byggnader som fanns för de båda gårdarna 1881.

Det går också att se att det fanns en inhysestuga norr om boplatsen på höger sida av vägen som ansluter till Ängeråsvägen.

Son Gustaf Andersson B 5/25 Nolgården 0ch 5/56 mantal Nygård tilldelas sin del enligt karta Ba och Bb med avflyttning till Nygården 3

B. 5/25 mantal Nolgården Öfwerbo och 5/56 mantal Nygård som äges av Gustaf Andersson får sin del av skiftena med "skyldighet att från gamla tomten afflytta bekommit".

Delen blir Nygården 3

För att klara arvskiftet efter Anders Petterssons död bjuds de båda gårdarna ut på öppen frivillig auktion mellan syskonen

Annons försäljning Nygården 1879 Annons försäljning Nygården 1879

Husen byggs 1884 - efter flytt från Nygårdens ursprungliga hustomt

Bild från Svenska Gods och Gårdar 1942 Bild från Svenska Gods och Gårdar 1942

Gårdarna efter delning markerade på flygbildskarta

Bildbearbetning Tommy Nilsson, Nygården 3, 2019 Bildbearbetning Tommy Nilsson, Nygården 3, 2019
Nygården 1 blir Nygården 2 efter justerade gränser och lägenheten Nohlgårdens marker blir efter justeringar Nygården 3. I fastighetsregistret Nygården 1:2 och Nygården 1:3. På så sätt 'försvinner' till namnet den 1850 enligt laga skiftet bildade Nohlgården Aa.

Familjen Nilsson på Nygården 3 fr o m 1961 -

Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020 Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020Från Gustavs och Fridas bröllop 1944-03-11

Tommy berättar:
Frida och Gustav ägde Nohläng, vilket såldes till Lantbrukare Gunnar Andersson Brandstorp Skövde.
Kontrakt upprättat 28/12 1959 med tillträde för Gunnar Andersson 14/3 1960. Auktion hölls på Noläng 10/3 1960.

Gustav och Frida köpte Nygården 3, en kort tid hyrde familjen bostad i Nils-Olofsgården Norra Lundby
av Olle Eriksson (som var gymnastikdirektör boende i Stockholm).
Denna tid jobbade Gustav på Volvo i Skövde. 1961 flyttade man in på Nygården.

Formalia;
Gustav Adolf Nilsson 6-11 1913 – 1-5 1976
Frida Matilda Linnea Nilsson f Kristiansson 8-1 1915 – 10-12 2006

Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020 Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020

Tommy och Gustav på gårdsplanen till Nygården 3 med hästen Pärlan. 
 

Tommy berättar;
Hästen hette alltså  Pärla, ardenner o. nordsvensk, föddes 1946 på Noläng, hästmoder var Stjärna.
Auktion på Noläng 10/3 1960 där Pärla såldes till Gunnar Andersson för 2.375 kr.

Efter flytt till Nygården ca 1960 köpte Gustav tillbaka Pärla, som blev väldigt gammal kommer jag ihåg.
Han hade köpt ny traktor när vi bodde i Lundby, så vi hade både traktor och häst.
Jag tror han köpte tillbaka hästen, inte för att det var alldeles nödvändigt,utan för att han också gillade den helt enkelt.

Pärla var väldigt snäll, men ibland kunde hon få sina ideer. Då kunde hon rymma men hon drog inte iväg så långt, utan man kunde oftast se henne. Hon brukade sedan komma hem när hon ledsnat på ”friheten”.

Hon fick hållas, för det är ingen ide att försöka få med en nordsvensk/ardenner som sätter sig på tvären……..

Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020 Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020

Nygården från 1982.

Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020 Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020

Den stora gamla ladugården krävde sitt underhåll!

Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020 Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020

På gården fanns både häst och traktor i bakgrunden kan man se det sista tåget som gick på Skövde-Axvalls-Järnväg den 31 augusti 1961.

Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020 Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020Framför den gamla verandan. Tommy och pappa Gustav.

Nygården 3 005 Nygården 3 005

Efter fasadrenovering var det dags för upptagande av takkupa ovan verandan. Längst upp på taket Erik Lann.

Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020 Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020

Byggaren Erik Lann längst t. v. med Gustav och Tommy till höger vid en välförtjänt kaffestund. I mitten Fridas svåger Yngve Johansson.

Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020 Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020

Det färdiga resultatet med borttagen veranda.

Ladugården skadades 1998 svårt av en tromb och revs.

Här ser man skadorna efter tromben 1998 där hela ladugårdstaket försvann och en stor del av gaveln.

Den tomma platsen där ladugården stått. Den fick ge plats för en nyuppförd maskinhall som placerades något längre från huset.

Uppförd ny maskinhall


Nygårdens nya manskinhall invigd.

Frida och Gustav på besök i Nohlgården

Fotograf Brita Holmberg - bild från Peter Holmberg, Blomsdal, Varnhem, 2016 Fotograf Brita Holmberg - bild från Peter Holmberg, Blomsdal, Varnhem, 2016

Födelsedagsfirande för Nils i Nolgården: Fr.v  (knappt synlig Valborg Casselman), ? , Gustav och Frida Nilsson, (Nygården), Nils i Nolgår´n, Astrid o Kalle Blixt och Nils Holmberg.

Angående Gustav och Frida i Nohlgården skriver Tommy Nilsson;
"Gustav och Frida hade en hel del kontakt med Nils, vi hade ibland några kreatur på det lilla gärdet bredvid Klosterliden, som vetter mot kyrkan utanför Nohlgården, där det fanns ett brygghus. Han var biodlare också, och var här och skötte bin som vi hade i en bikupa ett tag. Förmodligen var det hans kupa. Han jagade också kommer jag ihåg. Har för mig att han sköt en mink som tagit sig in i hönshuset hos oss en gång."

Boende på Nygården 3 enligt kyrkböckerna 1880 - 1938

Varnhem AI:11 (1869-1880)
Nygården 1/4 mtl - Anders Petterssons sterbhus blir nu ägare 1879


Sonen blir hälftenbrukare 1870 efter giftermål och brukar det som blir Nygården 3;
Son Johan Gustaf Andersson, född i Varnhem 1841-12-11, gift 1870 med
Hustrun Christina Jonsdotter, född i Segerstad 1845-12-29
Dotter Beda Mathilda, född i Varnhem 871-04-03
Son Johan Albin, född i Varnhem 1874-07-23
Dotter  Maria Elisabeth, född i Varnhem 1879-01-31

Nygårdarna innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk.
*****************************************************
 

Varnhem AI:11 (1880 - 1895)
Nygården 1/4 + Nohlgården - Anders Petterssons sterbhus blir nu ägare 1879


Kvarboende ägare och brukare av Nygården 3 ;
Son Johan Gustaf Andersson, född i Varnhem 1841-12-11, gift 1870 - dör här 1894
Hustrun Christina Jonsdotter, född i Segerstad 1845-12-29
Dotter Beda Mathilda, född i Varnhem 871-04-03
Son Johan Albin, född i Varnhem 1874-07-23
Dotter  Maria Elisabeth, född i Varnhem 1879-01-31

Tillfällig brukare 1894;
f.d. soldaten Gustaf Henriksson Larm, född i Warnhem 1842-05-01 - in från soldattorp Nr 326 1894
Hustrun Anna Stina, född Johansdotter i Wättlösa 1840-10-03
Son Alfred Nikolaus, född i Warnhem 1879-01-12 - ut till Åsaka 1895 - hem igen 1899 - ut Sköfde stad 1902
Dotter Karolina, född i Warnhem 1880-12-23
- familjen flyttar ut till Nygårdens Jägarbacken 1894

Nygårdarna innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk.

Varnhem AI:11 (1895 - 1922)
Nygården 1/4 + Nohlgården - Gustav Anderssons sterbhus ägare 1894


Kvarboende ägare och brukare av Nygården 3 ;
Änkan Christina Jonsdotter, född i Segerstad 1845-12-29 - dör här nu 1914
Dotter Beda Mathilda Gustavsson, född i Varnhem 871-04-03 - flyttar till Fägre 1900
Son Johan Albin, född i Varnhem 1874-07-23 - gift 1910 - och ny arrendator för gården in 1910
Dotter  Maria Elisabeth, född i Varnhem 1879-01-31 - ut till Glanshammar 1897
Oäkta son Johan Gustav Johansson, född i Varnhem 1896-04-08 - inskriven i Lidköpings sjömanshus 1914

Arrendator 1910;
Son Johan Albin Gustavsson, född i Varnhem 1874-07-23 - gift 1910 - ny arrendator för gården in 1910
Hustrun Alma Sofia, född Jonsson i Vättlösa 1870-08-22

Nygårdarna innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk.

Varnhem AI:11 (1922 - 1938)
Nygården 1/4 + Nohlgården


Kvarboende ägare och brukare av Nygården 3 ;
Mannen Johan Albin Gustavsson, född i Varnhem 1874-07-23 - gift 1910
Hustrun Alma Sofia, född Jonsson i Vättlösa 1870-08-22- Not; Sinnessjuk - dör här 1932

Hyr 1938;
Rostfrittstålagent  Magnus David Emanuel Gustafsson, född i Varnhem 1901-07-26
(son från Fogdegården)

Nygårdarna innefattade också drängar, hembiträden, tjännarinnor som tjänstefolk.

Boende Nygården 3 enligt mantalslängder

1940

Kvarboende ägare och brukare av Nygården 3 ;
Johan Albin Gustavsson, född i Varnhem 1874-07-23 - änkman 1932

Hyrande;
Rostfrittstålagent  Magnus David Emanuel Gustafsson, född i Varnhem 1901-07-26

1950

Ägare och brukare av Nygården 3 ;
 

1960

Ägare och brukare av Nygården 3 ;
Lantbrukare Gustaf Adolf Nilsson
, född i Släp, Halland 1913-11-06, gift 1944-03-11
Hustrun Frida Matilda Linnea Nilsson, född  i Skärv 1915-01-08

1975

Ägare och brukare av Nygården 3 ;
Lantbrukare Gustaf Adolf Nilsson
, född i Släp, Halland 1913-11-06, gift 1944-03-11 - dör 1976
Hustrun Frida Matilda Linnea Nilsson, född  i Skärv 1915-01-08
Son Tommy Nilsson, född 1955-03-23

1985

Ägare och brukare av Nygården 3 ;
Änkan Frida Matilda Linnea Nilsson, född  i Skärv 1915-01-08 - dör här 10-12 2006
Son Tommy Nilsson, född 1955-03-23

2020

Ägare och brukare av Nygården 3 ;
Ing. Tommy Nilsson, född 1955-03-23