Nygård - Enstakad gård

Nygård från början 1 gård - Nygård 1 - som slogs samman med Nohlgården Ba och delades och blev 1883 2 nya gårdar;
Nygården 2 och Nygården 3 - vi följer här Nygården 2

Nygården 2 - 1961
Nygården på karta från lantmäteriets sökfunktion med Nygården 3 söder om sig.. Delar av Ängerås gamla kyrkväg finns utmärkt på bilden med blå streck. Nygården på karta från lantmäteriets sökfunktion med Nygården 3 söder om sig.. Delar av Ängerås gamla kyrkväg finns utmärkt på bilden med blå streck.

Nygården är från början en enstakad gård utanför de byar som fanns i området; Klostrets by, Skarke by och Väberga by
 

***********************


Enstakad hemman = gård avskild genom enskild förrättning utan att vara del i storskifte eller Laga skifte.

Ofta av Kronan avskilt Hemman eller Torp från Kronomark i övrigt med rågångar som utmärker tydliga gränser.

Enstakade hemman kan vara både Kronoskattade, Frälse, befriade från skatt, eller friköpta för direktskatt, s.k. skattehemman.

Dessa hemman låg alltid utanför bygemenskap (där sämjebruk användes). Gården var på så sätt självständig i sitt brukande av marken men underställd ägaren; vanligtvis Kronan som arrenderade ut gårdarna till 'åboer', dvs de boende å' gården (å'boende). Nygården blev dock mycket tidigt friköpt med privat ägare redan 1705!

Ortsnamnsförteckningen;
1 Nygården 1/4 skatte;
Nygårdh 1564
Nygållen 1566
Nygården 1570
Nygårdenn 1600 1612
Nygårdh 1628
Nygården 1641-1795
Nygården 1825
Nygården 1874 jordeboken.
Första gången i jordeboken 1564 'Klosterhemman,
Jordeboken 1566 upptaget som 1 mantal.
Namnet betyder 'den nya gården'
 

***********************************************************************************************

Gravfält vid Nygården  - Riksantikvarieämbetets beskrivning av lämning 1984;
Gravfält, 80x20-45 m (Ö-V), bestående av 9 fornlämningar. Dessa utgöres av 7 runda stensättningar och 2 stensträngar. Stensättningarna är 6-15 m diam (3 är 10-13 och 15 m de övriga6-8 m) och 0,1-0,4 m h. Alla är övertorvade med i ytan talrika till mycket talrika, ofta ojämna stenar 0,2-0,7 m st.

Den största har i mittpartiet närmast kal fyllning av 0,4-0,9 m st stenardelvis möjligen omplockad. 2 m inom kanten har den en stenkedja ikanten av planet, 0,1-0,3 m h av, 0,7-1,3 , l stenar. Den yttre sluttande delen har endast få stenar i ytan. De båda andra större stensättningarna har också få ytstenar inom en ca 2 m br sandzon, 3 stensättningar har mittblock, 0,6-1,2 m st och 0,3-0,6 m h. 2 av de mindre har skålad yta och en av dessa är otydlig ochmöjligen ej helt säker.

En i NV är kantskadad genom läge nära ekonomibyggnad. Möjligen kan ytterligare någon otydlig stensättning eller rest därav finnas i den starkt stenbundna marken. Stensträngarna går närmast parallellt snett genomgravfältet (NV-SÖ). De är 60 resp 65 m l, 1-3 m br och intill 0,2m h. De är enskiktade, i regel tvåradiga och består av 0,3-0,8 mst stenar. Delvis ligger dessa i två parallella rader. Den NÖ är tydlig i SÖ delen och båda är delvis urplockade i NV delen. Troligen är de yngre än gravarna. Gravfältet är beväxt med 2 askar i N kanten och 1 rönn.  Sannolikt har Montelius* undersökt stensättningen med fyllning avröse sten.

*Montelius var en känd arkeolog under slutet av 1800-talet som undersökte många av gravarna i Varnhem.

Nygården 1942 - foto från Svenska Gods och gårdar

Denna mangårdsbyggnad för Nygården 2 uppfördes 1906 med tillbyggnad 1924 - foto 1942.

1600-talets Nygård på karta 1703
"Köpt till skatte af åboen Torbjörn Miechaelsson för 25 DSmt (Daler Silvermynt) efter köpebref den 8 October 1705"

Den översta röda markeringen  visar Nygårds mark när den förste private ägaren tog över 1705. 

Numreringar i karttext för tegarna som hör till Nygården - resten till Lilla Hålltorp;

1. Är Nygårds tomt och gårdsgata - 1. helt förmedlat till 1/4 Crono.
2. Är en Aspelycka ...... Impediment ... (=är mark som är olämplig för skogs- eller jordbruk)
3. Är en ödeåker ..... intet till åker tjänlig
4. Är jordelycka av sandmylla  ........
5. Nygårdsjord som ligger delvis inom Skarke bys mark ... sandmylla ....
6. Är en ödeåker ... inte till jordbruk tjänlig ....
8. Är en drug med busk och torvöverväxt .... enstaka Aspar ... kan icke föras till åker ...
9. En haga ... med gårdwall ...
19. Är Nygårdens åker mitt i byens åkerjord ........

Kommentar;
Med tanke på beskrivnngarna i karttexten verkar det som Nygården tillkommit på 'överblivna' markbitar som inte användes av de omgivande byarna och gårdarna. Kanske i första hand som en militiebostad med omgivande marker.

Nygården med omgivningar på karta 1705

Historiska Kartor Lantmäteriet, 1705, Nygården med omgivningar - klicka på kartan för att se kartan större! Historiska Kartor Lantmäteriet, 1705, Nygården med omgivningar - klicka på kartan för att se kartan större!

Man kan se att Nygården var en betydande gård i lantmäaterans ögon, då den tecknas med två skorstenar väl inhägnad bakom trästaket. Fägatorna runt Nygården går lätt att följa.

Nygården 1790-tal - med kyrkvägen från Ängerås

Nygården karta 1794 - Obs kartan är vänd med väster i stort sett nedåt! Nygården karta 1794 - Obs kartan är vänd med väster i stort sett nedåt!

Exempel på boende/nyttjande ur Mantalslängder - den första ur jordeboken 1631

1631 Jordeboken 1631 Jordeboken


Förmedlat för 1/2 i ...   Corporal Torbjörn i
Junkragården under Carl Ringboms Compani       Jansson i Nygården (olika beskattningar uppräknade)

Mantalslängd 1688: Nygården Nilsson, 2

1710 mantalslängd 1710 mantalslängd

Mantalslängd 1710 - texttolkning;
"Skaricke Gield och Socken, Nygården: Befallningsman Torben Bergman*

Mantalslängd 1712 - texttolkning;
"Skaricke Gield och Socken, Nygården: Befallningsman Bergman*

*Befallningsman avser någon som är utsedd av överordnad att förvalta ägor, områden och även gårdar inom lantbruket, och är då synonymt med gårdsfogde, ladufogde eller rättare. 

Mantalslängd 1720 - texttolkning;
"Skaricke Gield och Socken, Nygården 1: Förste Löjtnanten Hallengren, 5 pigor"

Specialjordeboken - beskrivning av tidiga skatteförhållanden

Specialjordeboken finns digitalt i laga skifteshandlingarna för Klostret och Överbo byar 1850 - lantmäteriets historiska kartor Specialjordeboken finns digitalt i laga skifteshandlingarna för Klostret och Överbo byar 1850 - lantmäteriets historiska kartor

Texttolkning för Nygården;
"Har warit helt hemman* men 3/4 förmedlat* i allt efter ransakning samt H H (Hans Höghet) Landshöfdingens aprobation (godkännande) den 30 oktober 1704.
Köpt till skatte af åboen Torbjörn Miechaelsson för 25 DSmt(Daler Silvermynt) efter köpebref den 8 October 1705. Räntan af 1/4 del Kronan behållen.
I Rote Nr 328 (Billdals soldattorp, Solberga, Väberga rote) med Taxation 6 Db (Daler Banco), 16
- Kmt (Kunglig Maj:t**) förmedlingen afdragen efter 1824 års jordransakningsbeslut."

Man kan konstatera att Nygården såldes som privat ägd skattegård redan 1705.
 

******************************************************************

*Förmedling = innebar i äldre svensk förvaltningsrätt minskning i ett hemmans ränta och mantal eller bara i det ena slaget. Genom förmedling av räntan minskades den årliga grundräntan, medan förmedling av mantal medförde minskning i alla de skatter och skyldigheter, vilka utgick efter mantal. I yngre jordeböcker uppgavs både det förmedlade och det oförmedlade mantalet, då inte alla skyldigheter räknades efter det förmedlade mantalet. Även vissa rättigheter, som rösträtt vid präst- och klockarval, bestämdes efter det oförmedlade mantalet, liksom vid delning på sockenutgifter för fattigvård och annat.
**Hemman = På 1500- och 1600-talen motsvarade ett hemman vanligen en bondgård med en sådan storlek att brukaren kunde försörja sig, sin familj och tjänstefolk på avkastningen av jorden och erlägga den skatt som åvilade egendomen. Ett sådant hemman åsattes ett helt mantal.
***Kunglig Majestät (Kungl Maj:t) = Benämningen användes i alla beslut och dokument som utfärdades av Konungen i statsrådet och även i alla utslag och domar fram till 1789, (då högsta domstolen inrättades skild från Konungamakten).

Material kring Nygården finns hos landsarkivet i Göteborg

10512 Nygårdens i Varnhem arkiv - GLA/A0560 1705 – 1955
Arkiv
Nygårdens i Varnhem arkiv - GLA/A0560

Se förteckning
ReferenskodSE/GLA/10512
Omfång0,1 Hyllmeter, 1 Volymer 
Datering1705–1955(Tidsomfång)
Villkor: Nej
Villkorsanm: Öppet
SökmedelReversal: Kvitto, A0560
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov: Nygården i Varnhem
Kategori: Gård. Gårdar
Privatarkiv A 560

Förteckning över Nygården i Varnhem
Inledning (äldre form) Nygården i Varnhem

HISTORIK
Gåva från Herr Einar Dellgren, Skeppargatan 57,
114 59 Stockholm.
Kvittens av leverans 61/1986 av handlingar angående Nygården i Varnhem.
Tillgänglighet
Sekretess: Nej

Nygården ur mantalslängd 1847

1847 Nygården 1847 Nygården

1847 kan man se att 1/4 mtl Nygården med ägaren Anders Pettersson hade;
Husbehovskvarn under gården
Gröngatan ett torp under gården
En intägt (senare Nytorp i Billingeliderna/Ljungstorp) ägd av Per Kirk - boningshus byggt 1822

Ur husförhörslängd:
1822 tillkommer en ny intägt till Nygården på skiftet i Billingeliderna
- Nybygget - senare Nytorp:


Ägare Pehr Kirk, född i Björsäter 1786-11-16 - soldat vid Soldatboställe N.o 4, Wästgöta Regemente
Hustrun  Stina Esbjörnsdotter, född i Varnhem 1786-11-01
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1815-12-20 - dör här 1830
Tvillingarna Lisa och Cajsa, födda i varnhem 1818-10-31
Son Johannes, född i Varnhem 1822-10-31
Son Adolph, född i Varnhem 1827-11-04
Son Carl, född i Varnhem 1830-05-28

Karta med Nygården 1877

Från Ängerås går fortfarande 1877 tydligt den gamla kyrkvägen rakt ner förbi Nygården. Nygården är utmärkt med två boningshus och en U-byggd stor ladugård för de båda ägarna tillsammans, samt några ytterligare boningshus. Från Nygården norrut går en väg till Ängerås gamla kyrkväg, där det på östra sidan ligger ett litet hus.


Man kan se att mer mark tillförts Nygården söderut om man jämför kartan 1703.

Karta med Nygårdarna

Bild framtagen av Tommy Nilsson, Nygården 3, 2019 Bild framtagen av Tommy Nilsson, Nygården 3, 2019

Uppdaterad generalstabskarta - med senare tider inlagda
 

Här syns "1880-års väg" förbi Varnhem samt Nygården vid Skarke gamla byväg som sticker av från den 'gamla landsvägen'. Gården är nu uppdelad i två gårdar Nygården 2 och Nygården 3 (vita fyrkanter)

Här finns också ett torp till Nolgården nära korsningen och snett emot dagens hus Knifvaledet utmärkt. På skifteskarta 1881 benämnt Sandbacka.

Den första familjen vi hittar i husförhörslängd 1779

Varnhem AI:1 (1779 - 1787)
Nygård

Mannen Jonas Grönberg
, född i Sandhem 1735 (möjligen f.d. soldat nr 158 Skaraborgs Regemente)
Hustrun Maria Skog, född i Sjogersta 1706 (alltså 29 år äldre)
- paret flyttar till Närsäter Eggby 1783

Hennes son Inspector Nils Skog, född 1727 
Hustrun Kristina Lifroth, född i Listered

Hushållet innefattade också dräng och piga som tjänstefolk med byte varje år som vanligt var.

Gränser för Nolgården efter laga skifte 1850 - 1960 års karta

På 1960 års karta visas den uppdelade Nolgården Överbo inom samma röda gräns efter laga skiftet 1844-53.

14:3 på kartan utgör då det Nolgården som drevs som eget jordbruk och 14:2 (har redan försvunnit och delats upp ytterligare på kartan som 14:7 och 14:8) den del som fördes till Nygårdens bruk och efter 1883 blev del av Nygården 3.

Gränser för gamla Nygården på 1960-års karta

På 1960 års karta visas de tidiga markerna för Nygården med röd gräns.

Boende på Nygård 1779 - 1815 enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:1 (1779 - 1787)
Nygård

Mannen Jonas Grönberg
, född i Sandhem 1735 (möjligen f.d. soldat nr 158 Skaraborgs Regemente)
Hustrun Maria Skog,född i Sjogersta 1706 (alltså 29 år äldre)
- paret flyttar till Närsäter Eggby 1783


Hennes son 

Inspector Nils Skog, född i Sjogerstad 1727

Hustrun Christina Lefroth, född Listered 

Hushållet innefattade också dräng och piga som tjänstefolk med byte varje år

Inhyses vid Nygård - sedan tidigare (åtminstone 1773):
Mannen Jonas Bengtsson
, född i Eggby 1741
Hustrun Anna, född i Häggum 1744
Dotter Inga, född på Nygården 1773
Son Johannes, född på Nygård 1776
Son Carl, född på Nygård 1780-04-24
- familjen flyttar ut till Skarke 1783

Nya boende 1783;
Mannen Eric Andersson
, född i Klostret 1740 - flyttar in med familj från Pickagården Klostret 1783
Hustrun Greta Larsdotter, född i Ulunda 1744
Dotter Brita, född i Skarke 1780-03-15
Son Lars, född på Nygård 1785-10-05
Son Anders, född Nohlhaga Skarke 1770
Dotter Stina, född i Skarke 1775-02-10
 

Varnhem AI:2 (1786 - 1791)
Nygården


Kvarboende;

Inspector Nils Skog, född i Sjogerstad 1727

Hustrun Madame Christina Lefroth, född i Listered 

Mannen Eric Andersson, född i Klostret 1740 - flyttar in med familj från Pickagården Klostret 1783
Hustrun Greta Larsdotter, född i Ulunda 1744
Son Anders, född i Pickagården 1770-03-07
Dotter Stina, född i Nygården 1775-02-10 - Not; Sjuklig
Dotter Brita, född i Skarke 1781-03-15
Son Lars, född på Nygård 1785-10-05
- familjen lämnar Nygården senast 1791

Nu finns här också Saltpetersjudaren*;
Mannen Andreas Norén, född i Bolum 1765
Hustrun Catharina, född i Klostret 1761
- paret flyttar vidare till Eggby 1789

Inhyses vid gården;
Mannen Sven Olofsso
n, född i Ving 1741
Hustrun Annika, född Andersdotter i Amundstorp 1741
- paret lämnar Nygården senast 1791

Nygården innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk med byte varje år

*Saltpetersjudare - se artikel på länk här: Saltpetersjuderi

Varnhem AI:3 (1792 - 1800)
Nygården


Kvarboende;

Inspector Nils Skog, född i Sjogerstad 1727

Hustrun Madame Christina Lefroth, född i Listered 

Också på Nygården;
Mannen Peter Larsson
, född i Wing 1732 - flyttar in med familj från Lundby 1793
Hustrun Maria Jonsdotter, född i Lundby 1732
Son Lars, född i Lundby
Dotter Stina, född i Lundby
- familjen lämnar Nygården

Nygården innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk med byte varje år

Ny familj noteras;
Mannen Peter Andersson, född i Klostret 1762
Hustrun Stina, född Larsdotter i Lundby 1772
Svärmodern Maria Svensson, född iHornborga
Dräng Lars Persson, född i Öfverbo 
- familjen avflyttar före 1800

Nu noteras också ett Torp till Nygården (Gröngatan);
Torparen Sven Olofsson, född i Ving 1746
Hustrun Annicka, född Andersdotter 1741

Varnhem AI:4 (1800 - 1815)
Nygården


Kvarboende - nu inhyses;

Inspector Nils Skog, född i Sjogerstad 1727 - han flyttar till Floby 1802

Hustrun Madame Christina Lifroth, född i Listered - hon dör här 1801

Mannen Petter Andersson, född i Klostret 1762-09-28
1:a Hustrun Stina, född Larsdotter i Lundby 1772 - dör här 1803
Dotter Stina Maria, född på Nygården 1803-10-01 - dör här 1804
2:a Hustrun Stina Månsdotter, född i Wing 1783-03-15 - in från Wing 1805
Son Anders, född på Nygården 1805-12-22
Dotter Maria, född på Nygården 1807-04-25
Dotter Stina, född på Nygården 1811-06-27 - död här 1812
Son Johannes, född på Nygården 1813-06-05

Nygården innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk med byte varje år.

***************************************************** 
Torpet Gröngatan

Inhyses på Torp till Nygården (Gröngatan);
Inhyses Sven Olofsson, född i Ving 1746 - död här 1809
Hustrun Annicka, född Andersdotter i Lundby 1741

Torpet Gröngatan;
Torpare Anders Jonsson, född i Fägre 1777-04-13 - in från Pocka - torp till Svarfvarebacken 1804
Hustrun Annika, född Gabrielsdotter, född i Eggby 1772-02-13   
Dotter Cajsa, född i Klostret 1802 - död här 1808
Dotter Stina, född på Nygården 1806-04-26
- flyttar till Tobakslyckan med hushåll 1808

Därefter på torpet Gröngatan:
Avskedade soldaten Settervald, född i Wånga 1780-05-23 - inflyttad 1808 från Soldattorp 331, Bäckstorp inom Hålltorps rote
Hustrun Catarina Larsdotter, född i höglunda 1770
Son Petter, född vid Hålltorp 1796-10-31
Son Lars, född vid Hålltorp 1799-06-28
Dotter Greta, född vid Hålltorp 1801-06-02
Son Johannes, född vid Hålltorp 1806-04-01
Dotter Maria, född vid Hålltorp 1811-06-28

Gröngatan blir torp till Nygården i slutet av 1700-talet

På 1877 års karta kan man se boplatser vid gränsen till Ängeråsens mark med stickväg upp mot Backa, där ytterligare minst en stuga är inritad. Detta är då Nygårdens tidigare torp Gröngatan som sedan tillfaller Backa gård. På kartan anges 'Gatan'  vid en mindre byggnad som ritats en bit in på vägen till Backa, vilken var en inhysestuga som nybygge 1779.

Från Ängerås går fortfarande 1877 tydligt den gamla kyrkvägen rakt ner förbi Nygården.

Gröngatan används som namn på ny äga på karta 1960

År 1919 avsöndrades som egen fastighet området Gröngatan 11 från Backa gård och fastställdes då till det markerade området. Man kan se att spetsen på området når ner till Nygårdens mark och det som i husförhörslängden benämnts Nygårdens torp Gröngatan.

Den 26 juni 1919 faställdes den på kartan markerade afsöndringen 11 Gröngatan av Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län (landshövdingen, dvs länsstyrelsen). Det blev en egen fastighet som sedemera införlivades inom Backas fastigheter och senare delning och nu bara står som ursprung till nybildning.

Fortsättning boende på Nygården 1815 - 1880

Varnhem AI:5 (1815 - 1836)
Nygården


Mannen Petter Andersson, född i Varnhem 1762-09-28 - dör här nu 1823
2:a Hustrun Stina Månsdotter, född i Wing 1783-03-15 - blir nu änka
Dotter Maria, född på Nygården 1807-04-25
Son Johannes, född på Nygården 1813-06-05
Son Magnus, född på platsen 1816-05-30


Ny ägare och brukare;
Son Anders
, född på Nygården 1805-12-22
Hustrun Britta Andersdotter, född på platsen 1810-10-30
Dotter Anya Christina, född på platsen 1832-10-03
Son Per Adolph, född i Varnhem 1834-05-12

Inhyses på gården (antaget fattighjon):
Änkan Annika Andersdotter, född i Lundby 1741 - dör här nu 1818

Nygården innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk med byte varje år.

*****************************************************

Torp till Nygården;

Kvarboende på Gröngatan;
Torparen Avskedade soldaten Settervall, född i Wånga 1780-05-23 - dör här nu 1828
Not; 
 Settervall hafver blifvit skada vid bärgsprängnng, anses som nådehjon - ägorna brukas under gården
Hustrun Catarina Larsdotter, född i Öglunda 1770
Son Lars, född vid Hålltorp 1799-06-28 - ut till Segerstad 1817
Dotter Greta, född vid Hålltorp 1803-06-02 - flyttar ut och hem igen 1819
- Gretas gosse Jonas Jonasson, född 1829-06-28
Son Johannes, född vid Hålltorp 1806-04-01 - ut till Åsaka 1831
Dotter Maria, född vid Hålltorp 1811-06-28 - ut till Lundby 1829

Inhyses på Gröngatan;
Mannen Peter Andersson, född på platsen 1798-05-27
Hustrun Stina Nils Doter, född i Varnhem 1795-01-26
Son Anders, född i Varnhem 1826
- familjen flyttar ut till Stora Lycke 1830

Brukare flyttar in 1835;
Mannen Abders Andersson
, född i Horred 1808-08-14 - dräng in efter giftermål
Hustrun Stina Ericsdotter, född i Wing 1812-05-29
Dotter Charlotta Christina, född i Varnhem 1835-03-01

*********************************************************

1822 tillkommer en ny intägt till Nygården på skiftet i Billingeliderna
- Nybygget
- senare Nytorp - hus byggt 1822:
Ägare Pehr Kirk, född i Björsäter 1786-11-16 - soldat vid Soldatboställe N.o 4, Wästgöta Regemente
Hustrun  Stina Esbjörnsdotter, född i Varnhem 1786-11-01
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1815-12-20 - dör här 1830
Tvillingarna Lisa och Cajsa, födda i varnhem 1818-10-31
Son Johannes, född i Varnhem 1822-10-31
Son Adolph, född i Varnhem 1827-11-04
Son Carl, född i Varnhem 1830-05-28

**********************************************************

1825 tillkommer ytterligare en intägt till Nygården på skiftet i Billingeliderna
- senare Jägarbacken - hus byggt 1825;
Mannen Nils Jakobsson, född i Wing 1794-03-23 - in med familj från Wing 1825
Hustrun Inga Mari Olofsdotter, född i Varnhem 1788-10-05
Dotter Britta, född i Varnhem 1826-10-30
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1830-06-03
- familjen flyttar till under Dyngesäter  1834
 

Varnhem AI:6 (1836 - 1846)
Nygården


Kvarboende inhyses modern;
2:a Hustrun - änkan Stina Månsdotter, född i Wing 1783-03-15 

Kvarboende ägare och brukare;
Son Anders Pettersson
, född på Nygården 1805-12-22
Hustrun Britta Andersdotter, född på platsen 1810-10-30
Dotter Anya Christina, född på platsen 1832-10-03 - dör här nu 1838
Son Per Adolph, född i Varnhem 1834-05-12
Dotter Cajsa Agvilina, född i Varnhem 1836--05-13
Dotter Christina Wilhelmina, född i Varnhem 1839-04-06
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1841-12-11
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1844-08-03

Nygården innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk med byte i stort sett varje år.

*****************************************************

Torp till Nygården;

Gröngatan;
Brukare flyttar in 1835;
Mannen Anders Andersson
, född i Horred 1808-08-14 - dräng in efter giftermål
Hustrun Stina Ericsdotter, född i Wing 1812-05-29
Dotter Charlotta Christina, född i Varnhem 1835-03-01
- familjen flyttar ut 1838

Ny inhyses familj flyttar in;
Mannen Johannes Hansson, född i Skövde 1808-11-18 - flyttar in 1838 från Klefven eller Grönhagen
- dör här 1841
Hustrun/Enkan Maja Torstensdotter, född i Sköfde 1807-05-06
Son Pehr Alfrid, född i Sköfde 1833-04-08
Dotter Inga Maria, född i Varnhem 1837-01-30
Son Anders, född i Varnhem 1840-03-21
- änkan/modern, nu 34 år, fick 1841 flytta in med barnen som en av de första skrivna på Fattigstugan

Ny inhyses flyttar in 1842;
Inhyses Pehr Isalelsson, född i Segerstad 1817-12-30 - in med familj från Lillekullen 1842
Hustrun Maja Johansdotter, född i Skfde 1816-06-20
Dotter Cajsa Lisa, född i Varnhem 1840-11-18
Dotter Elisabeth, född i Varnhem 1843-04-09
Not; Familjen skrifves under Gästgifvaregården

*********************************************************
Nybygget - senare Nytorp:

Kvarboende;
Ägare Pehr Kirk, född i Björsäter 1786-11-16 - f.d. soldat Soldatboställe N.o 4, Wästgöta Regemente
Hustrun  Stina Esbjörnsdotter, född i Varnhem 1786-11-01
Tvillingarna Lisa och Cajsa, födda i varnhem 1818-10-31 Lisa ut 1839 o hem och - Cajsa uttaget lysning 1844
Son Johannes, född i Varnhem 1822-10-31
Son Adolph, född i Varnhem 1827-11-04
Son Carl, född i Varnhem 1830-05-28

**********************************************************

Skogen - senare Jägarbacken;

Inhyses Sven Linder, född i Varnhem 1808-05-16 - in 1838 med familj
Hustrun Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1803-05-17
Son Carl Johan, född i Varnhem 1834--03-27
Son Adolph, född i Varnhem 1836-12-11
Dotter Märtha, född i Varnhem 1840--07-26
- familjen flyttar ut 1840

Ny inhyses 1841;
F.d. torparen Anders Svensson, född 1807-01-10 - in med familj 1841
Hustrun Anna Johansdotter, född 1806-10-12
Son Johannes, född i Varnhem 1836-07-12
Son Anders Gustaf, född 1839-08-14
- familjen flyttar ut till Berg 1845

 

Varnhem AI:7 (1846-1859)
Nygården 1/4 mtl


Kvarboende inhyses modern - änkan;
2:a Hustrun Stina Månsdotter, född i Wing 1783-03-15 

Kvarboende ägare och brukare;
Son Anders Pettersson
, född på Nygården 1805-12-22
Hustrun Britta Andersdotter, född på platsen 1810-10-30
Dotter Anya Christina, född på platsen 1832-10-03 - dör här nu 1838
Son Per Adolph, född i Varnhem 1834-05-12
Dotter Cajsa Aguilina, född i Varnhem 1836--05-13
Dotter Christina Wilhelmina, född i Varnhem 1839-04-06
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1841-12-11
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1844-08-03
Son Anders August, född i Varnhem 1846-12-23
Dotter Emilia Charlotta, född i Varnhem 1849-08-04

Nygården innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk med byte i stort sett varje år.

*****************************************************

Torp till Nygården;

Gröngatan - överförs till Backatorpen under Backa gård i husförhörslängd redan 1846 - 
och kan följas på www.ljungstorpshistoria.se - via C. 63 Gröngatan

*********************************************************
Nybygget - senare Nytorp:

Kvarboende;
Ägare Pehr Kirk, född i Björsäter 1786-11-16 - f.d. soldat Soldatboställe N.o 4, Wästgöta Regemente
Hustrun  Stina Esbjörnsdotter, född i Varnhem 1786-11-01
Dotter Lisa , Födda i Varnhem 1818-10-31 - ut till Hästhagen 1849
SonJohannes, född i Varnhem 1822-10-31 - ut till Ledsgården 1848
Son Adolph, född i Varnhem 1827-11-04

Son Änkman Carl Pettersson, född i Varnhem 1830-05-28 - gifter sig1851 och flyttar in med
Hustrun Christina Svensdotter, född 1821- hon dör här samma år 1851

**********************************************************

Torpet Skogen - senare Jägarbacken;

Mannen Jonas Johansson, född i Sköfde 1796-11-18 - flyttar med hustru 1846
Hustrun Stina Andersdotter, född i Wing 1788-10-06
Son Olaus Jonsson, född i Varnhem 1825-10-08 - flyttar in från Sten 1847
- hela familjen flyttar ut 1850

In flyttar 1851;

Änkman Carl Pettersson, f. Varnhem 1830-05-28 - in från Nytorp 1851 och vidare till huvudgården 1852

Varnhem AI:9 (1854 - 1862)
Nygården 1/4 mtl


Kvarboende inhyses modern - änkan;
2:a Hustrun Stina Månsdotter, född i Wing 1783-03-15  - dör här nu 25/4 1859

Kvarboende ägare och brukare;
Son Anders Pettersson
, född på Nygården 1805-12-22
Hustrun Britta Andersdotter, född på platsen 1810-10-30
Dotter Anya Christina, född på platsen 1832-10-03 - dör här nu 1838
Son Per Adolph, född i Varnhem 1834-05-12
Dotter Cajsa Aguilina, född i Varnhem 1836--05-13
Dotter Christina Wilhelmina, född i Varnhem 1839-04-06 - till Stockholm 1858
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1841-12-11
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1844-08-03
Son Anders August, född i Varnhem 1846-12-23
Dotter Emilia Charlotta, född i Varnhem 1849-08-04

Nygården innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk med byte i stort sett varje år.

*****************************************************

Torp till Nygården;

Gröngatan - överförs till Backatorpen under Backa gård i husförhörslängd redan 1846 - 
och kan följas på www.ljungstorpshistoria.se - via C. 63 Gröngatan

*********************************************************
Nu namnat Nyttorp ("undantag under Nygården")

Kvarboende;
Ägare Pehr Kyrk, född i Björsäter 1786-11-16 - f.d. soldat Soldatboställe N.o 4, Wästgöta Regemente
- han flyttar som änklig till sin son i Stenstorpet 1859
Hustrun  Stina Esbjörnsdotter
, född i Varnhem 1786-11-01 - hon dör här 29/11 1856

Gift Son Adolph Pehrsson, f. Varnhem 1827-11-04 - in 1859 - efter giftermål dör han här 19/10 1857

Ny ägare 1857;
Enkan Anna Lisa Andersdotter, född i Varnhem 1823-08-27 - in med barnen från N. Wing 1857
Dotter Britta Christina Andersdotter, född i Wing 1849-05-16
Son Anders Gustaf Andersson, född i Wing 1851-10-12
Dotter Maria Charlotta Adolfsdotter, född i Varnhem 1857-09-02 - dör här 1858
Änkmannen Carl Andersson, född i Varnhem 1827-10-15 - flyttar in 1859

Son Johan Ludvig Carlsson, född i Varnhem 1859-12-09 - dör här 29/12 1859
Son Johan Victor Carlsson, född i Varnhem 1861-02-04

**********************************************************

Torpet Skogen - senare Jägarbacken;

Torpare/inhyses på Socknen 1854;
Mannen Andreas Andersson, född i Varnhem 1814-11-01 - flyttar in med familj från Lillekullen 1854
Hustrun Stina Greta Svensdotter, född i Varnhem 1821-02-19 - dör här 10/4 1858
Dotter Maria Stina, född i Varnhem 1843-06-14
Son Johan, född i Varnhem 1845-05-09
Dotter Emma, född i Varnhem 1855-11-15 - dör här 25/12 1855
Dotter Emma, född i Varnhem 1856- 12-15
-fadern flyttar ut med barnen till Millomgården Överbo 1859

Ny inhyses flyttar in 1859;
Torparen Anders Svensson Hök
, född 1833-08-28 - flyttar 1859 från Skara  med
Hustrun Maria Andersdotter, född i Winköl 12-12-09 
- de båda flyttar ut till Sörhagen vid Skarke Ledsgården 1861

Varnhem AI:10 (1862-1869)
Nygården 1/4 mtl


Kvarboende inhyses modern - änkan;
2:a Hustrun Stina Månsdotter, född i Wing 1783-03-15  - dör här nu 25/4 1859

Kvarboende ägare och brukare;
Son Anders Pettersson
, född på Nygården 1805-12-22
Hustrun Britta Andersdotter, född på platsen 1810-10-30
Dotter Anya Christina, född på platsen 1832-10-03 - dör här nu 1838
Son Per Adolph, född i Varnhem 1834-05-12 - flyttar till Kolbäck 1863
Dotter Cajsa Aguilina, född i Varnhem 1836-05-13 - flyttar till Synnerby 1863
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1841-12-11
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1844-08-03
Son Anders August, född i Varnhem 1846-12-23
Dotter Emilia Charlotta, född i Varnhem 1849-08-04

Nygården innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk.

*****************************************************

Torp till Nygården;

Nytorp ("undantag under Nygården")

Kvarboende ägare;
Mannen Carl Andersson
, född i Varnhem 1827-10-15
Hustrun Anna Lisa Andersdotter, född i Varnhem 1823-08-27
Hustruns barn i förra giftet Dotter Britta Christina Andersdotter, född i Wing 1849-05-16
                                                   Son Anders Gustaf Andersson, född i Wing 1851-10-12
Bådas barn; Son Johan Victor Carlsson, född i Varnhem 1861-02-04
                       Dotter Matilda Carolina, född i Varnhem 1863-11-06
- familjen flyttar ut till Rödjan 1864

Arrendator 1865;
Arbetskarl  Johannes Andersson, född i Stenstorp 1830-04-24 - in från Wing - gift 1867 med
Hustrun Anna Kajsa Johansdotter, född 1836-09-30 - in 1867
Son Johan Gerhard, född i Varnhem 1868-07-30

Ägaren återvänder 1867;
Mannen Carl Andersson, f. Varnhem 1827-10-15 - återvänder m. barn från Rödjan 1867 - dör 28/6 1869
Hustrun Anna Lisa Andersdotter, född i Varnhem 1823-08-27
Hustruns barn i förra giftet - Son Anders Gustaf Andersson, född i Wing 1851-10-12
Bådas barn; Son Johan Victor Carlsson, född i Varnhem 1861-02-04
                       Dotter Matilda Carolina, född i Varnhem 1863-11-06
                       Dotter Hedda Elisabeth, född i Varnhem 1866-09-23

**********************************************************

Torpet Skogen - senare Jägarbacken;

Ny torpare flyttar in 1862;
Mannen Lars Johan Wind, född i Skara 1823-12-24 - flyttar in med familj från Göthened 1862
Hustrun Stina Cajsa Andersdotter, född i Åsaka 1824-02-24
Dotter Anna Lovisa, född i Ledsjö 1859-10-06
Dotter Emma Chsistina, född i Warnhem 162-04-06
- familjen flyttar till Berg 1863

Ny torpare flyttar in 1866;
Mannen Lars Johan Andersson
, född i Kyrkefalla 1846-08-30 - in från Sköfde 1866
Hustrun Charlotta Johansdotter, född i Warnhem 1832-04-01
Son Carl Albin, född i Warnhem 1865-04-25
Son Gustaf Julius, född i Warnhem 1867-08-14
- familjen flyttar till Göteborg 1868

Ny torpare flyttar in 1868;
Mannen Pehr Adolph Andersson
, född i Varnhem 1834-05-12 - in från Salem Stockholm 1868 med
Hustrun Johanna Pehrsdotter, född i Grangerda Falu län, 1837-07-01
Dotter Maria Josephina, född i Salem Sthlm 1866-04-03
Son Johan Albert, född i Salem Sthlm 1867-10-17

Varnhem AI:11 (1869-1880)
Nygården 1/4 mtl - Anders Petterssons sterbhus blir nu ägare 1879


Kvarboende ägare och brukare;
Son Anders Pettersson
, född på Nygården 1805-12-22 - dör här nu 1879
Hustrun Britta Andersdotter, född på platsen 1810-10-30
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1841-12-11 - se nedan!
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1844-08-03 - till Warola 1878 (gifter sig 1878)
Son Anders August, född i Varnhem 1846-12-23 - till Synnerby 1871
Dotter Emilia Charlotta, född i Varnhem 1849-08-04 - till Söderhamn 1878

Sonen blir hälftenbrukare 1870 efter giftermål;
Son Johan Gustaf Andersson, född i Varnhem 1841-12-11, gift 1870 med
Hustrun Christina Jonsdotter, född i Segerstad 1845-12-29
Dotter Beda Mathilda, född i Varnhem 871-04-03
Son Johan Albin, född i Varnhem 1874-07-23
Maria Elisabeth, född i Varnhem 1879-01-31

Nygården innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk.
*****************************************************

Torp till Nygården;

Nytorp ("undantag under Nygården")

Kvarboende torpare;
Mannen Carl Andersson, f. Varnhem 1827-10-15 - återvänder m. barn från Rödjan 1867 - dör 28/6 1869
Hustrun Anna Lisa Andersdotter, född i Varnhem 1823-08-27
Hustruns barn i förra giftet - Son Anders Gustaf Andersson, född i Wing 1851-10-12
Bådas barn; Son Johan Victor Carlsson, född i Varnhem 1861-02-04
                       Dotter Matilda Carolina, född i Varnhem 1863-11-06
                       Dotter Hedda Elisabeth, född i Varnhem 1866-09-23
- familjen flyttar till Stenåsen 1870

Ny familj på Nytorp;
Ägaren Carl Gustaf Mellblom
, född i Åsaka 1838-02-21 - flyttar in från Doterbo Lundby 1870
Hustrun Inga Maria Eriksdotter, född i Lundby 1834-10-25
Dotter Josfina Elisabeth, född i Lundby 1866-03-11
Son Carl Johan, född i Lundby 1869-12-24
Son Oscar Linus, född i Varnhem 1873-11-24
Son August Wilhelm, född i Varnhem 1876-0-04

Brodern Johan Mellblom, född i Habo 1842-06-24 - in från Åsaka 1874 - ut Wing 1875

**********************************************************
Torpet Skogen - senare Jägarbacken;

Kvarboende torpare;
Mannen Pehr Adolph Andersson
, född i Varnhem 1834-05-12 
Hustrun Johanna Pehrsdotter, född i Grangerda Falu län, 1837-07-01
Dotter Maria Josephina, född i Salem Sthlm 1866-04-03
Son Johan Albert, född i Salem Sthlm 1867-10-17 - dör här nu 1874
Son Carl Otto, född i Varnhem 1870-07-03
Dotter Emma Christina, född i Varnhem 1873-07-03
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1877-03-11

Laga skiftesändring Nygården och hemmansklyvning Öfverbo Nohlgården 1881 - 1883

Ägare Nohlgård 1856 Ägare Nohlgård 1856

Vid Laga skiftet för Klostrets och Överbo byar 1850 skriver husförhörslängden ägarskapet för de delarna av Nohlgården som avskilts i anslutning till Nygårdens marker. 3/4 mtl + 3/8 mtl Nohlgården ägs av Anders Pettersson på Nygården.

Så ägarfamljen Pettersson på Nygården ägde och brukade både Nohlgårdsdelen och Nygården.

Två  gårdsenheter med sämjebruk blir två nya Nygårdar med till slut svågrar som ägare - bror och syster från ägarfamiljen med sina familjer

Texttolkning från förrättningshandlingarna;                                  (blå markeringar är länkar till mer information!)
År 1881 den 19 oktober inställde sig undertecknad Kommissions Landtmätaren uti 1/4 dels mantal Nygården, för att enligt Konungens Befallningshafvandens i Skaraborgs län förordnande, verkställa laga skifte eller Klyfning af ägorna till 1/4 dels förmedlade hemmansdel Nygården, dels tre åttondels mantal Nolgården Öfverbo, båda belägna i Skarke socken och Valle härad.

Genom kungörelse som blifvit uppläst i sockenkyrkan den 25 nästlidne September, voro samtlige delägare, jemte rågrannar, kallade att nu vara tillstädes; och infunno sig i följe däraf delägarna:
1. Otto Andersson för 9/56 mantal Nygården och 11/56 mantal Nolgården
2. Gustaf Andersson för 2/56 mantal Nygården samt 4/56 mantal Nolgården
3. Anders August Nyberg äfvenledes för 2/56 mantal Nygården jämte 4/56 mantal Nolgården
4. L. J. Bökman tillika ägde 1/56 mantal Nygården och 2/56 mantal Nolgården var ej tillstädes

Som rågranne för Engerås med Späcktatorp anmälde sig Herr kaptenen och Riddaren A. R. Hulting
I egenskap av skiftesgodeman deltogo i förättningen Anders Andersson från Pickagården Klostret och Lars Andersson från Risa, hvilka båda aflagt föreskriven godemansed -

År 1881 den 2 December hölls åter sammanträde i Nygården dels skifte å ett fjerdedels mantal Nygården, dels ägo Klyfning av 3/8 mantal Nolgården Öfverbo.

Förrättningen beslutar att angående Gårhagen och skiftet där Jägarebacken och Nytorp är belägna skall räknas 'inröses'

Jägarbacken är till höger på Nygårdens skifte och Nytorp är till vänster. Till Jägarbacken hade förts en del av Nytorpsmarken och detta blir nu littera C. i samband med förrättningen 1881 och hörde till Nygården.

Skiftena i dagens Ljungstorp räknas alltså in som 'inröses' jord och skall därmed räknas med i skiftet.
Såsom delningsgrund bestämdes hvar och ens egande mantal i hemmansdelarna.
Afseende lägenheten Jägarebacken att Nytorpsmarken samt förpantningslägenheten invid intägten (Gårhagen), skulle här antecknas, att Jägarbacken med Nytorpsmarken blifvit för all tid afsöndrad från hela hemmanet Nygården, samt att förpantningslägenheten Gubbalyckan vid "intägten" är för alltid afsöndrad från 3/8 mantal Nolgården.
Backa bytte i den här processen mark inom förrättningen med Nygården.

Karta 1881 över hemmansdelarna av Nygården & Nohlgården

Karta Historiska Kartor Lantmäteriet 1881. Klicka på kartan för att se den större! Karta Historiska Kartor Lantmäteriet 1881. Klicka på kartan för att se den större!

Gårdarna Nygården & Nohlgården har kommit att sammanvävas genom köp och arv sedan laga skiftet 1850. Det var 1881 dags för delning av gårdarna så att markerna kom att bli mer på rätt ställe och så att man kunde fastställa boendplats för de båda gårdar som till slut kvarstod.

Beskrivning över fastighetsdelarna översatt till fastighetsregistret.

Sandbacka en stuga på Nohlgårdsmark

Karta Historiska Kartor Lantmäteriet 1881. Klicka på kartan för att se den större! Karta Historiska Kartor Lantmäteriet 1881. Klicka på kartan för att se den större!

På kartan 1881 hittar vi också överraskande ytterligare ett boställe snett mot Knifvaledet på det som efter Laga skiftet 1850 blev den ena Nohlgårdsdelen (senare del av Överbo Nolgården 14:8). I karttexten kallas detta ställe för Sandbacka. Här något förtydligat för att bättre se siffror och boningshus.

Följande kan vi läsa i karttexten:
161 = Åker på sandmylla på sandbotten
162 = Dito på grusbotten
163 = Hustomten Sandbacka
164 
= Vallbacke
165 = Allmän väg

Platsen för Knifvaledet (byggt 1862) är också utmärkt.

Det är svårt att hitta några boende i denna stuga enligt kyrkböckerna.

Sandbackamarken på karta 1700

På kartan syns höjdkurvor för Sandbacken i hörnet av korsningen Skarke byväg och Landsvägen  Skara - Skövde. Där kan man tydligt se de olika delarna av de senare på 1881 års karta som beskrivs med nr;
161 = Åker på sandmylla på sandbotten
162 = Dito på grusbotten
163 = Hustomten Sandbacka
164 = Vallbacke
165 = Allmän väg

Den lilla trekanten i själva korsningen hörde till Millomgården medan själva det som blev boendet Sandbacka då var Nohlgårdsmark. 

Två delägare - bror och systerfamiljer - kvar efter att de köpt de övrigas delar efter delningen

Såsom utflyttningsbidrag skulle Otto (Åtto) Andersson betala till Gustaf Andersson 373 kr 86 öre.
De bodde alltså inom samma område och Gustaf med familj var tvungen att flytta till sin tilldelade mark.
Förrättningsmännen ansåg att Gustaf  'torde af allmänna medel såsom flyttnadsbidrag erhålla 75 kronor.'

Boplatserna för de båda gårdarna innan förrättningen

Karta Historiska Kartor Lantmäteriet 1881. Klicka på kartan för att se den större! Karta Historiska Kartor Lantmäteriet 1881. Klicka på kartan för att se den större!

Gårdarna Nygården & Nohlgården har kommit att sammanvävas genom köp och arv sedan laga skiftet 1850. Det var 1881 dags för delning av gårdarna så att markerna kom att bli mer på rätt ställe och så att man kunde fastställa boendplats för de båda gårdar som till slut kvarstod. Boplatserna fanns inom samma område för de båda gårdarna 1/4 mtl Nygården och 3/8 mtl Nolgården Överbo.

äga nr 60 finns de två ladugårdarna och ekonomihus och på äga 61 finns 2 bostadshus och trädgård för de båda gårdarna. Det finns ytterligare en liten inhysesstuga inom tomtplatsen. Kartan visar de byggnader som fanns för de båda gårdarna 1881.

Det går också att se att det fanns en inhysestuga norr om boplatsen på höger sida av vägen som ansluter till Ängeråsvägen.

Svärson Otto (Åtto) Andersson A 9/56 Nygård 0ch 11/56 mantal Nolgård tilldelas 1881 sin del enligt karta Aa, Ab + C Jägarebacken med Nytorpsmark i Billingeliderna - och blir kvarboende (Nygård 2)

A. 9/56 mantal Nygård och 11/56 mantal Nolgården Öfwerbo som ägs av Åtto Anderssons får sin del av skiftena.

Delen blir Nygården 2

Son Gustaf Andersson B 5/25 Nolgården 0ch 5/56 mantal Nygård tilldelas sin del enligt karta Ba och Bb med avflyttning till Nygården 3

B. 5/25 mantal Nolgården Öfwerbo och 5/56 mantal Nygård som äges av Gustaf Andersson får sin del av skiftena med "skyldighet att från gamla tomten afflytta bekommit".

Delen blir Nygården 3

Gårdarna efter delning markerade på flygbildskarta

Bildbearbetning Tommy Nilsson, Nygården 3, 2019 Bildbearbetning Tommy Nilsson, Nygården 3, 2019
Nygården 1 blir Nygården 2 efter justerade gränser och lägenheten Nohlgårdens marker blir efter justeringar Nygården 3. I fastighetsregistret Nygården 1:2 och Nygården 1:3. På så sätt 'försvinner' till namnet den 1850 enligt laga skiftet bildade Nohlgården Aa.

Boende Nygården (2) 1880 - 1938

Varnhem AI:11 (1880 - 1895)
Nygården 1/4 mtl - Anders Petterssons sterbhus blev ägare 1879


Kvarboende ägare och brukare Nygården 2;
Enkan Britta Andersdotter, född på platsen 1810-10-30 - änka 1879
Dotter Emilia Charlotta, född i Varnhem 1849-08-04 - in från Bollnäs 1880 - ut Warola 1882

****************************************************************************************************

Sonen Gustaf blev hälftenbrukare 1870 - köpte sin gård av sterbhuset 1879 - blev Nygården 3
Son Johan Gustaf Andersson, född i Varnhem 1841-12-11, gift 1870 med
Hustrun Christina Jonsdotter, född i Segerstad 1845-12-29
Dotter Beda Mathilda, född i Varnhem 871-04-03
Son Johan Albin, född i Varnhem 1874-07-23
Maria Elisabeth, född i Varnhem 1879-01-31

För att klara arvskiftet efter Anders Petterssons död bjuds de båda gårdarna ut på öppen auktion 1879 mellan syskonen

Annons försäljning Nygården 1879 Annons försäljning Nygården 1879

Gustaf Andersson köpte från  sterbhusboet Nygården 3
- vi följer nu Nygården 2 med syster/svåger som köpare

Varnhem AI:11 (1880 - 1895)
Nygården 1/4 mtl - efter konkurs 1885 säljs Nygården 2 till ny ägare


Kvarboende ägare och brukare;
Enkan Britta Andersdotter, född på platsen 1810-10-30 - änka 1879
Dotter Emilia Charlotta, född i Varnhem 1849-08-04 - in från Bollnäs 1880 - ut Warola 1882

Dotter med make köper Nygård 2 1879 på auktion;
Ägare Otto (Åtto) Andersson, född i Fröjered med hustrun, gift 1878 - in 1890
Hustrun Anna Maria Pettersson, född i Varnhem 1844-08-03
Hennes barn i första giftet;
Son Johan Ferdinand, född i Warola 1869-09-08 - ut 1887
Dotter Hilma Dorotea, född i Warola 1871-09-05 - ut 1886
Makarnas gemensamma barn;
Son Karl Otto, född i Warola, 1879-10-24
Dotter Ellen Maria, född i Warnhem 1882-10-03
Dotter Anna Charlotta, född i Warnhem 1885-06-26
- familjen flyttar till Sundsvall 1889

Brukare under konkurstiden;
Mannen Anders Brisman, född i Stenstorp 182-09-15 - in från Broddetorp 1885
Hustrun Anna Kajsa född Larsdotter i Segerstad 1833-11-17
Son Johan Alfrid, född i Stenstorp 1859-10-24
Dotter Johanna Sofia, född i Stenstorp 1858-06-26 - ut 1887
Son Lars Efraim, född i Stenstorp 1861-06-09 - in från Broddetorp 1886
- familjen flyttar som brukare till Ängarås-Dunagården 1887

Nygården innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk.

Svärsonen Åtto går i konkurs och tvingas sälja Nygården 2

Varnhem AI:11 (1880 - 1895)
Nygården 1/4 mtl - efter konkurs 1885 säljs Nygården 2 till ny ägare


Ny ägare och brukare Nygården 2 efter konkurs;
Mannen Johan August Källgren, f. Sköfde landsförsamling 1846-09-07 - gift 1886 - in fr Sköfde
Hustrun Maria Elisabeth, född Pettersson i Sköfde landsförsamling 1861-06-25
Dotter Hilda Emilia Aqvilina, född i Warnhem 1887-04-17
Son Johan Erik, född i Varnhem 1888-08-04
Dotter Hedvig Elisabeth, född i Varnhem 1890-08-07

Johan August vars son till Hemmensägaren i Helgesgården Segerstorp, Sköfde, Lars Andersson, född 1820 och hustrun Anna Maja Pettersdotter, född 1815, gifta 1845. Nästa generation tar sig ett släktnamn Källberg.

Kvarboende änkan efter Anders Pettersson;
Enkan Britta Andersdotter, född på platsen 1810-10-30 - änka 1879 - Not; 'undantagsägare'

Nygården 2 innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk.

***************************************************************

Torp till Nygården;
Nyttorp lägenhet


Kvarboende på Nytorp;
Ägaren Carl Gustaf Mellblom, född i Åsaka 1838-02-21 - flyttar in från Doterbo Lundby 1870
Hustrun Inga Maria Eriksdotter, född i Lundby 1834-10-25 - dör här nu 5/12 1890
Dotter Josefina Elisabeth, född i Lundby 1866-03-11 - ut till Wåmb 1894
Son Carl Johan (Lindqvist), född i Lundby 1869-12-24 - ut till Stockholm 1888 - åter 1893
Not; Inskriven i Göteborgs sjömanshus 30 april 1894
Son Oscar Linus, född i Varnhem 1873-11-24 - ut till Stenstorp 1893
Son August Wilhelm, född i Varnhem 1876-0-04

Brodern Johan Mellblom, född i Habo 1842-06-24 - in från Åsaka 1874 - ut Wing 1875
**********************************************************

Torpet Skogen - senare Jägarbacken;

Kvarboende torpare;

Mannen Pehr Adolph Andersson, född i Varnhem 1834-05-12 - dör här nu 1886
Hustrun Johanna Pehrsdotter, född i Grangerda Falu län, 1837-07-01 - dör här nu 1893
Dotter Maria Josephina, född i Salem Sthlm 1866-04-03 - ut till Warola 1882 - åter 1888 - ut 1889
Son Carl Otto, född i Varnhem 1870-07-03 - ut till Häggum 1888 - åter 1893 - ut Nord Amerika 1893
Dotter Emma Christina, född i Varnhem 1873-07-03 - emigrerar till Nord Amerika 19/5 1893
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1877-03-11 - ut 1889

Ny torpare 1894;
f.d. soldaten Gustaf Henriksson Larm
, född i Warnhem 1842-05-01 - flyttar in från Nygården 2 1894
Hustrun Anna Stina, född Johansdotter i Wättlösa 1840-10-03
Son Alfred Nikolaus, född i Warnhem 1879-01-12 - ut till Åsaka 1895
Dotter Karolina, född i Warnhem 1880-12-23

Varnhem AI:11 (1895 - 1922)
Nygården 1/4 mtl 


Kvarboende ägare;
Mannen Johan August Källgren, f. Sköfde landsförsamling 1846-09-07 - dör här nu 12/5 1911
Änkan Maria Elisabeth, född Pettersson i Sköfde landsförsamling 1861-06-25
Dotter Hilda Emilia Aqvilina, född i Warnhem 1887-04-17 - ut till Sköfde stad 1905 - hem 1907 - åter 1911
- hem igen från Stockholm 1915 - ut Norra Kyrketorp 1916 - hem igen 1918
Son Johan Erik Kjellgren, född i Varnhem 1888-08-04 - ut till Sköfde stad 1909 - hem igen 1911
Dotter Hedvig Elisabeth, född i Varnhem 1890-08-07 - ut gift 1915
Dotter Märta Helena, född i Warnhem 1896-03-20 - ut till Skara stad 1914 - hem igen 1915 - ut 1917
- hem igen 1920 
Son Klas August Källgren, född i Varnhem 1898-07-18 - in från Öm 1921

Sonen ny brukare 1917;
Arrendator Johan Erik Kjellgren, född i Varnhem  1888-048-04, gift 1917,  in m fam fr Sköfde stad 1911
Hustrun Beata Davida
, född Andersson i Sköfde 1887-12-30 - in från Öm
Dotter Brita Märta Elisabet, född i Varnhem 1918-05-11
Dotter Maj Karin Beata, född i Varnhem 1920-03-29
- familjen flyttar till Öm 1920

Ny ägare 1921;
Karl Erik Anton Eriksson, född i Sätuna 1894-01-17 

Ny arrendator 1922;
Mannen Johan Albin Gustafsson,
född i Varnhem 1874-07-27 - in efter gifte 1910
Hustrun Alma Sofia, född Jonsson i Vättlösa 1870-12-01

Kvarboende änkan efter Anders Pettersson;
Enkan Britta Andersdotter
, född på platsen 1810-10-30 - änka 1879 - Not; 'undantagsägare' - dör 1898

Nygården 2 innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk.

***************************************************************

Torp till Nygården;
Nyttorp lägenhet


Kvarboende på Nytorp;
Ägaren Carl Gustaf Mellblom, född i Åsaka 1838-02-21 - snickare 
2:a hustrun Margareta Karolina, född Pettersdotter i Skånings Åsaka 1838-02-21
Hans Son i första giftet; August Wilhelm Mellblom , född i Varnhem 1876-08-04 - ut Acklinga 1902
- familjen flyttar till Kämpenstorp 1915

Ny ägare flyttar in 1915;
Slaktaren Ludvig Roth
, född i Varnhem 1874-04-24 - in 1915 från Larstorp (som han fortsatt äger)
Systern Augusta Vilhelmina Roth, född i Stenum 1872-01-27 - sömmerska
fadern f.d. soldat Jakob Johansson Roth, född i Stenum 1827-01-24 - änkling 1914 - dör här 1918

*********************************************************

Skogen eller Jägarebacken;

Kvarboende torpare;

f.d. soldaten Gustaf Henriksson Larm, född i Warnhem 1842-05-01 - flyttar in från Nygården 2 1894
Hustrun Anna Stina, född Johansdotter i Wättlösa 1840-10-03
Hustrun oäkta son David Aldexander, född i Varnhem 1897-01-10 - ut Eggby 1897
Son Alfred Nikolaus, född i Warnhem 1879-01-12 - ut till Åsaka 1895 - hem igen 1899 - ut Sköfde stad 1902
Dotter Karolina, född i Warnhem 1880-12-23 - ut till Lundby 1897 - hem igen 1901 - ut gift Sköfde stad 1901
Hennes oäkta tvillingar;
Erik Gustaf, född i Varnhem 1901-01-24
Karl Ejnar, född i Varnhem 1901-01-24
Dotter Anna Matilda, född i Varnhem 1873-12-23 - hem fr Eggby 1896 - åter dit 1897
Dotter Emma Kristina, född i Varnhem 1876-07-06 -  ut 1900 - hem igen 1902 - ut gift Sköfde landsf 1905
Hennes oäkta son; Oskar Vilhelm, född i Varnhem 1902-10-18
Dotter Augusta Larm, född i Varnhem 1870-09-07 - hem från Lundby 1903 - ut Mariestad 1907
Hennes oäkta son; Nils Gustaf Oskar, född i Varnhem 1904-03-30 - ut till Öglunda 1916

Varnhem AI:11 (1922-1938)
Nygården 1/4 mtl 


Kvarboende ägare;
Hemmansägare Karl Erik Anton Eriksson, född i Sätuna 1894-01-17 , nu gift 20/6 1922
Hustrun Stina Maria, född Källgren i Varnhem 1900-07-23 - in 1922
Dotter Inga Annie Maria, född i Varnhem 1924-12-06

Kvarboende;
Änkan Maria Elisabeth, född Pettersson i Sköfde landsförsamling 1861-06-25, änka 1911 - dör här 1932
Dotter Märta Helena, född i Warnhem 1896-03-20 - ut i gifte till Östergötland, Häradshhammar 1926
Son Klas August Källgren, jordbruksarbetare, född i Varnhem 1898-07-18 - in från Öm 1921 - ut 1925
Dotter Hilda Emilia Aqvilina, född i Warnhem 1887-04-17 - in från Skövde 1931-05-29 - ut Norrköping 1931

Nygården 2 innefattade också drängar och pigor som tjänstefolk.

***************************************************************

Torp till Nygården;
Nyttorp lägenhet


Kvarboende ägare;
Slaktaren Ludvig Roth
, född i Varnhem 1874-04-24
Systern Augusta Vilhelmina Roth, född i Stenum 1872-01-27 - sömmerska
- flyttar båda till nyinköpta Flinkebacken 1925

Ny ägare 1925;
Lantbrukare Ture Felix Johansson
, född i Agnetorp 1862-11-14 - in från Hjo 1925
Hustrun Klara Maria, född Fransson i Valstad 1882-04-1
Son Gunnar Hans Olof, född i Daretorp 1916-04-05
Son Mats Ivan, född i Fågelås 1920-07-10
-familjen flyttar till Berg 1930

Hyr;
Lantarbetaren Johan Alfred Olsson, född i Kyrkefalla 1880-11-07 in 1932 - dör här 1933
Hustrun Elin Charlotta, född Nilsson i Stavnäs, Värmland 1885-02-09
Son Hans Göran Evert Olsson, född i Kyrkefalla 1911-07-28 - blir nu ägare
Dotter Anna Elisabet, född i Kyrkefalla 1920-04-03 - ut till Kyrkefalla 1936
Dotter Karin Vera Kristina, född i Kyrkefalla 1923-01-30 - till Sköfde 1938
Dotter Signe Maria, född i Kyrkefalla 1925-08-23
Son Erik Valdemar Olsson, född i Kyrkefalla 1910-01-29 - ut till Hjo stad 1934

*********************************************************

Skogen eller Jägarebacken;

Kvarboende torpare;

f.d. soldaten Gustaf Henriksson Larm, född i Warnhem 1842-05-01 - dör här 1923
Hustrun Anna Stina, född Johansdotter i Wättlösa 1840-10-03 - dör här 1923

Ny ägare 1922;
Brevbärare Oskar Teodor Ekblad
, född i Utby 1874-09-25 - in från Ledsjö 1922
Hustrun Anna Matilda, född i Varnhem 1873-12-23 (dotter till förre ägaren)
Dotter Elsa maria Olivia, född i Vättlösa, 1909-02-03 - ut Skärv 1932

Inackorderad;

Ejnar Samuel Dalberg, född i Varnhem 1896-01.26v - Not; Lam - in 1932 - till Ålderdomshemmet 1937

Einar Dahlberg inackorderas på Jägarbacken


Foto på Ejnar Dahlberg utanför sin mors stuga Fjället nära Bille kvarn - Ejnar sitter i mitten med fiol - han var konstnär och spelman och funktionshindrad.

Paret Larm framför sitt Jägarebacken - tavlan målad av Einar Dahlberg

Boende i Nygården 2 i mantalslängder

1940 Kvarboende;
Hemmansägare Karl Erik Anton Eriksson, född i Sätuna 1894-01-17, gift 20/6 1922
Hustrun Stina Maria, född Källgren i Varnhem 1900-07-23 
Dotter Inga Annie Maria, född i Varnhem 1924-12-06

1950 Kvarboende;
Hemmansägare Karl Erik Anton Eriksson, född i Sätuna 1894-01-17, gift 20/6 1922
Hustrun Stina Maria, född Källgren i Varnhem 1900-07-23 
- flyttar ut 1952
 

1960;
Elsa Augusta Fredriksson, född 1902-12-16 född i Rödene, Älvsborgs län - Fastighet Nyg 1:2
Brodern William Natanael Fredriksson, född i Hov Älvsb län 1901-02-11 - lantbrukare

1971
Staffan Planck, född 1940-03-11
Kristina Planck, född 1940-07-04
Döttrar; Britta Maria, Ebba Susanna och Ammeli Elisabet

1975;
David Valentin Furåker
, f. Hasslösa 1919-07-19, gift 1945-09-01, flygkapten -död 20/1 1996 Lidköping

Anna Marie-Louise Furåker, född i Göteborg 1925-02-03
- de köpte Nygården 2 1974

Marie-Louise o David Furåker, 1945-09-01
Marie-Louise o David Furåker, 1945-09-01

1990;
Jan Henrik Nyberg
Anneli Cecilia Katarina Nyberg
- de köpte Nygården 2 1989 och äger den fortfarande
http://www.nygarden.nu