C. 1 Kyrkebo med Skarke kyrka

Prestagårdhenn -> Kyrkebolit (gård på vars mark kyrka stod) -> Kyrkebo

Kartorna på sidan är alla från Lantmäteriet  Historiska kartor

På Kyrkebo's plats låg den första Prästgården till Skarke
- 1100-talskyrka i Skarke socken - samt lite om begreppen;
- Skarke, by, socken, kyrka och församling
- Klosters by, socken, kyrka och församling
- Varnhems by, socken, kyrka och församling

Kyrkebo på karta 1960 - del runt mangården.

Nedanstående presentation bygger i huvudsak på  - Ortnamn Valle härad, Professor Ivar Lundahl, 1958

Ortnamn för Kyrkebo; 
Prestagårdhenn 1564 i jordaboken
Kyrkebolit 1603 
Kyrckiebooll 1641
Kiörckeboohl 1685
Kyrckebo 1715
Kyrckiebod 1725
Kyrckebo 1795
Kyrkebo 1825 1874- Jordeboken 

Gården Kyrkebo heter Prestagårdhenn i jordeboken 1564 och var alltså den första platsen för en prästgård invid Skarke 1100-talskyrka. Kyrkan och troligen dess Prästgård brändes av danskarna 1560.

Varnhems äldre namn efter 1540 var Klostrets by och Klosters socken,  'sockenorganisationen' slogs i sin tur ihop med den socken som fanns som en tidigare socken = Skarke. När de båda socknarna slogs ihop efter munkarnas sorti användes de båda namnen ibland var för sig som namn på socknen som Varnhems eller Skarke socken och ofta tillsammans som Skarke-Varnhems socken - detta kom att gälla fram till 1937. Byanamnen behölls däremot som Skarke by och Klosters eller Varnhems by, så länge byarna hade någon verklig betydelse (fram till de olika Laga skiftena för byarna runt 1840 - 1850).

Före 1540 är ortnamnet Varnhem enbart namnet på själva cistencienserklostret med dess ägandes gårdar i närområdet, efter år 1540 blev det namnet på byn, Varnhems by, som också likvärdigt och tidigast kallades Klosters by. Det borde dröjt en tid innan namnen växlade betydelse, eftersom Varnhems Kloster fanns kvar med sina byggnader fram till 1566, då det brändes av danskarna, även om inga munkar fanns kvar så länge.

Varnhems socken blev till slut namnet på hela den sammanslagna socknen, vars äldsta namn alltså är Skarke. Varnhems kloster med sina närmsta gårdar hade ingen egen  'socken', men Skarke socken lydde enligt prostarnas tionde-räkenskaper 1546 (i KA) under det inom socknen belägna Varnhems kloster (före 1540).

Klostret kunde genom avtal med Kungl Maj:t bestå en tid efter reformationen 1527. Sockennamnet Varnhem är lånat från Klosternamnet, som i sin tur hade tagit namnet från Fru Sigrids storgård, som hon skänkte till munkarna. Det äldre sockennamnet Skarke är lånat från byn Skarke.

I o m att Varnhems klosters kyrka var reserverad för munkar och lekbröder fanns där inte urymme för församlingen att hålla gudstjänst. Skarke kyrka lär vara ungefär samtidigt byggd med klostret (1100-tal) och fick då bli församlingskyrka för byarna i området och socknen kallades då Skarke socken.


Ortnamnet Skarke  och dess bakgrund - Skade's rike - från fornnordisk mytologi;
Kommentar;
Det borde framgå av nedanstående namnformer genom århundrandena att namnet kommer från ordet/namnet Skade rike.

"Skade = jättinnan som gifte sig med havsguden. Skade är vildmarkens gudinna. Hennes pappa är jätten Tjatse. Och trots att hon är jättinna blir hon accepterad av gudarna i Asgård, när hon gifter sig med havsguden Njord. Skade är en gåtfull gestalt, med manligt namn och likheter med guden Ull – som i myterna beskrivs som en vacker karl på skidor eller snöskor.
(Kommentar; Jämför guden Ull's namn i Ullunda by/gård - Ulunda gård).

Skade kom till Asgård, gudarnas boning, för att hämnas sin pappa, jätten Tjatse, som dödats av asagudarna. Hon bar full krigsutrustning – hjälm, brynja och vapen. Gudarna erbjöd Skade skadestånd i stället för hämnd – hon skulle få gifta sig med en av gudarna, men var tvungen att välja genom att se på deras fötter. Skade ville gifta sig med Balder och tänkte att de vackraste fötterna måste vara hans. Men det var fel! De fötterna satt i stället på havets gud, Njord. Skades eget villkor för att inte hämnas var att gudarna skulle få henne att skratta. Loke knöt då ett rep runt skägget på en get och den andra änden vid sin pung. När geten hoppade, Loke skrek och slutligen ramlade rakt i knät på Skade, då skrattade hon! Oden kastade sedan Tjatses ögon upp på himlavalvet, där de blev till stjärnor, vilket gjorde Skade glad."

(Text från Historiska museet)

Namnformer före 1540:
parochia Schadrughä 1370
Ecclesia in Scadrugh 1371 ("Kyrkan i Skarke")
Skaderiche Sokn avskr. 1505
Skatrikis sokn 1404
Jordeboksformer fr.o.m. 1564:
Skarricke Socken 1564
Skariicke Socken 1566 1570
Skarik(i)e Socken 1590 samt 1612
Skarickie Socken 1628
Skaricke Socken 1641
Ska-rickie Socken 1685
Skarcke Socken 1715 1725 1795
Skarke Socken 1825
Skarke eller Warnhems Socken 1874
Varnhems socken 1937.
Övriga namnformer:
Skäricke socken 1544 Almquist, 
Skarycke Skadrike socken 1546
Varnumma Socken 1566
Scharicke gell 1575
Skarike Socken 1585

Ortnamnet Kyrkebo och dess bakgrund;

Namnet Kyrkebolit är ursprungligen det fornsvenska 'kirkiubol', egentligen 'gård på vars mark kyrka står/stod'. Skarke kyrka låg/hade legat på ägorna. (Präst)Gården fick namnet Kyrkebolit en tid efter att danskarna bränt ner Skarke kyrka 1560 (och troligen också Prästgården), eftersom man valde att lägga en ny Prästgård på grannmarkerna. Kyrkebo och Prästgården finns båda utmärkta på karta 1655 - se nedan!
                                                                                                                                                         

Skarke kyrka bränns alltså ner (och troligen också prästgården) av danskarna runt 1560Johan III (Regeringstid 1569–1592) ger order om att riva resterna*, för att ingen ny kyrka skall byggas på platsen. Då hade församlingen redan byggt ny Prästgård på grannmarkerna, säkert i tron på att ny kyrka skulle uppbyggas. Man torde ha använt Eggby kyrka som församlingskyrka under tiden. Det dröjde sedan till 1695 och kung Sigismund** (regeringsperiod: 1592–1599) innan Kungl Maj:t utsåg Varnhems kyrka som församlingskyrka för socknen av Kung Maj:t genom ett stadgebrev till biskopen i Skara. 

Kungl Maj:t gjorde alltså Varnhems klosterkyrka till moderkyrka i församlingen genom ett bref af d. 23 Febr. 1695, der bland annat förekommer: "Ehuruväl Kungsgården Höjentorp är belägen uti Eggby socken, hafve Wi dock förunt Warnhems socken, enkannerligen för den herrliga kyrkans skull, som ther finnes, förmonen för them alla" (alla i församlingen förunnas alltså tillgång till Varnhems kyrka).

1700-tals kuriosa för Kyrkebo; 
Hoof, Sven Svensson, begrofs 1703 13/ 12 i Varnhems s:n af Skaraborgs län. Omnämnes 1675 — 1679 ss. ”vildtmästare” hos M. G. de la Gardie å Höjentorp i Eggby s:n. Han var Hejderidare i Vadsbo, Kåkinds, Valle och Gudhems härad af Skaraborgs län. Omnämnes 1688—1714. Bodde 1691 på Djäknegården i Lundby s:n, Valle härad. Bodde sedan på Kyrkebol. Han var 1695 gift med Vilhelmina Etting, som begrofs 1715 10/8.


Före 1714 hade församlingen egen Pastor. Biskopen tog sedan över Varnhems församling, som sin prebendeförsamling med vice pastorer fr o m 1713 och Prästgården fick också ge avkastning som prästlön till Synneby, som var Biskopens tidigare prebendeförsamling. Prästgården fungerade också som pastorsbostad för prästerna i Varnhems församling.

Inte förrän 1880 blev David Holmgren den förste självständige valde Kyrkoherden i Skarke-Varnhems församling, då var tiden slut för Varnhems församling som prebendeförsamling till biskopen i Skara.

Formell lokalområdeshistoria;
Namnet var före 1937 Skarke - Varnhems socken.
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Varnhems församling och för de borgerliga frågorna bildades Skarke-Varnhems landskommun. Den fick namnet Varnhems landskommun 1937. Landskommunen uppgick 1952 i Valle landskommun som 1971 uppgick i Skara kommun. Församlingen utökades 2006 och uppgick 2018 i Valle församling.
 

*Enligt Messenius - svensk historiker 1579 - 1636 - kommentar nämnd i en "akademisk afhandling om Walle härad 1854"; August Florén
**Kung Sigismund styrde Sverige mestadels från Polen. Han arbetade för att stärka sin och katolicismens ställning i landet. Efter ett
    inbördeskrig avsattes han. 

Tåbod och senare Tomten och Millomgården införlivas med Kyrkebo och försvinner efter hand som självständiga gårdar

Tåbod på karta 1795 visar mangårdsbyggnadernas läge i förhållande till Kyrkebo och korsvägen mellan Prästgårdsvägen, Öglundavägen och vägen mot Eggby (längst upp mot vänster).

Tåbod = littera E.
Kyrkebo = littera G.
Prästgården = littera H.

Tåbod
med två ägare just innan år 1800, köps upp till hälften av hälftenägaren till Kyrkebo, Ingenieuren Herr Benjamin Risberg. 1833 ingår Tåbohlet i Kyrkebos ägor och köps då som en helhet tillsammans med båda hälfterna av Kyrkebo.
Efter 1833 används Tåbohlets bostadsbyggnad av Kyrkebo som torp och däremellan som inhysesstuga och det blir till slut bara boningshuset kvar. Mellan 1862 och 1872 kallas Tåbod Torpet Rödjan vid Tåbohlet och därefter tycks huset försvinna som bostad.

Foto 2022, Douglas Byrne Foto 2022, Douglas Byrne

Tåbods mangårdsbyggnadsplats utgör idag bara en kulle i åkern mitt för Kyrkebo, en kulle som också fått ta emot senare tiders stenrensning från åkrarna. Bostaden har funnits kvar till 19

Ägarförteckning Kyrkebo och senare inklusive Tåbod och ännu senare Tomten och Millomgården

1100-talet     Kyrkan skapar här sin första prästgård samtidigt som Skarke kyrka byggs
1200 - 1550  Församlingen tills kyrkan bränns ned (tillsammans med prästgården) 1560
1550 - 1647   Kronan skapar en militiegård efter reformationen och ny Prästgård uppförs granngårds
1647 - 1688   Furstinnan Maria Euphrosine De la Gardie genom donation
1688 - 1765   Kronan genom Cavalleri Stam Nr 4 af Gudhems Compani (Västergötlands Kavallariregemente)

Gården delas 1765 - en del förblir kronogård och den andra säljs till krono skatte;
1/2 gården Krono 1765 - 1813 Kronan genom Cavalleri Stam Nr 4 af Gudhems Compani

1813 blir denna halvan av gården blir försåld till skatte och gården upphör helt att vara kronogård;
1/2 gården Krono skatte 1813 - 1819 Vice Pastor Jakob Södergren - dör här på Kyrkebo 1819
1/2 gården Krono skatte 1819 - 1832 Lite oklara ägandeförhållanden - men flera arrendatorer
1/2 gården Krono skatte 1832 - 1833 Ryttmästare Herr C. G. Gyllenberg
*************************************************************************
1/2 Krono skattegård 1765 - ;
1/2 gården Krono skatte 1765 - 1783 Rusthållare* Anders Ericsson
1/2 gården Krono skatte 1783 - 1794 Rådman** Herr Johan Gjerham
1/2 gården Krono skatte 1794 - 1800 Ingenieuren Herr Benjamin Risberg som också köper 1/2 Tåbolet
1/2 gården Krono skatte 1800 - 1802 Änkefru Beata Falk
1/2 gården Krono skatte 1802 - 1833 Lite oklara ägandeförhållanden - flera arrendatorer noteras
***************************************************************************
Fr o m 1800 tycks Tåbohlet delvis höra ihop med Kyrkebo, senare ingår hela Tåbod i Kyrkebo.

1833
  Köpes hela gården (inkl. Tåbod/Tåbolet) av ny ägare;
1833 - 1850 Nämndemannen*** Anders Nilsson - senare också ägare av & boende 1844 på Gästgifvaregården
1850 - 1870 V. pastor Jacob Smedmark - boende i Prästgården 1837 - 1858 - därefter kyrkoherde i Synnerby


 

********************************************************************************

* Rusthåll var i indelningsverket ('militärsystemet') en gård, vars skattskyldighet har ersatts med en skyldighet att hålla en beriden soldat för kavalleriet - ägaren av en sådan gård kallades Rusthållare. Kronan ansvarade för vapen och Rusthållaren för ryttare, häst och övrig utrustning.  Jmfr - Ryttaregården genom avtal; "År 1537 fick Olof Eriksson förläningsbrev på Varnhems kloster, men med det förord, att han skulle rida Kunglig Majestäts färdig däraf med 6 goda rustningar hästar & Glafven***."
** Rådman är titeln för en ordinarie domare i en underrätt (tingsrätt eller förvaltningsrätt) i Sveriges domstolsväsen.

***Glafven/Lans var et riddare- & hofmans-gevär, som in emot tjocka ändan hade et handtag och pryddes vid spetsen med en liten fana.
*** Nämndemän medverkade alltsedan medeltiden på olika sätt i den dömande verksamheten i häradsrätterna på landsbygden i Sverige.

Ur svenska Gods och gårdar 1942 - nu har Skarkegårdarna Tåbolet, Tomten och Millomgården införlivats med Kyrkebo


 1941 boende på Kyrkebo;
Ägare De la Gardieska Gravkassan
Arrendator Holger Emanuel Johansson, född 1903-05-13 i Kestad
Hustrun Elsa Sofia, född  Nordberg 1904-04-10  i Tun
Son Bengt Holgersson, född 1931
Son Gustav Holgersson, född 1935
 
Dräng Erik Rikard Lennart Sjölin, född 1917-12-18 i Valtorp
Jordbr. arb. Karl Erik Einar Wallgren, född 1918-04-20  i Härlunda, inflyttad från Härlunda
Hembitr. Gunvor Anna Britta Gustavsson, född 1921-04-01 i Hasslösa, inflyttad från Skara
 
Statdräng Anders Axel Natanael Karlsson, född 1909-09-12 i Hasslösa
Hustrun Karin Margareta Herrlin, född 1913-03-02
Skara häradsskrivare 1941 Fla:382
ADI v316341.b460.s43

Kyrkebo flygfoto 1963 - sista tåget på banan gick 31/8 1961

Skarke kyrka funnen vid utgrävningar 1979

Skarke kyrka 1979 - foto vid provgrävning vid Kyrkebo, Ragnar Sigsjö Skarke kyrka 1979 - foto vid provgrävning vid Kyrkebo, Ragnar Sigsjö

1979 gjorde arkeolog Ragnar Sigsjö en provgrävning vid granngården Kyrkebo, där Skarke kyrka enligt hävd legat. I bakgrunden kan man se ett trädbeväxt område på åkrarna där flera av Skarke gårdar var belägna fram till laga skiftet 1850. Runt ladugården har flera gravar påträffats, flera av den i i murade kalkstenskistor och området betecknas nu som fornminne med Ödekyrkogård.


Ragnar Sigsjö konstaterar efter provgävningen;
Provundersökningen på den utpekade kyrkplatsen har visat att det 'undersökta området;

A. innehåller stora mängder kalksten och kalkbruk som med största sannolikhet utgör rasmassor från en stenbyggnad
B. innehåller bottningar med ovanpåliggande rester av ett första och delvis andra skift kalksten i kalkbruk tillhörande murar
C. varit bebyggt med en stenbyggnad som varit symmetriskt orienterad i väderstrecken och som inom sig hyst en gravläggning orienterad med huvudet i väster
D. i väster, under någon period, begränsats av en (kall)mur.
 
Med ledning dels av det påträffade murverkets orientering, dels av tidigare skelettfynd och dels nu, av ett säkert in situ beläget skelett inuti den påträffade byggnaden, måste det emellertid anses mycket sannolikt att de påträffade konstruktionerna tillhört Skarke kyrka.

Några ord om Skarke från rapporten;

Namnet Skarke möter första gången 1270 i skepnad av sockennamn, par-(ochia) Scadrughä.

En kyrka omtalas första gången i brev av den ll/8 1371 ecclesia in Scadrugh.

Några kommenater från annat håll;
I Varnhems kyrka finns idag den dopfunt som antagligen stod i Skarke kyrka.

Kungl Maj:t gjorde Varnhems klosterkyrka till moderkyrka i församlingen genom ett bref af d. 23 Febr. 1695, der bland annat förekommer: «Ehuruväl Kungsgården Höjentorp är belägen uti Eggby socken, hafve Wi dock förunt Warnhems socken, enkannerligen för den herrliga kyrkans skull, som ther finnes, förmonen för them alla (alla i församlingen)» 
 

***************************************************************************************************

För att förstå vad som efter hand händer med Prästgården som prästbostad och arrendegård ges här en kort historiebeskrivning av de lagregler som styrt utvecklingen för Prästgårdar från medeltiden och framåt;

Redan de medeltida landskapslagarna föreskrivs skyldigheten åt socknen att avsätta jord och hålla med byggnader åt sin präst. I Västergötland och Småland skulle det finnas fyra hus i varje prästgård; stuga, härbre, nöthus och lada. Enligt Upplandslagen ålåg det sockenborna att uppföra sju laga hus åt prästen: stuga, stekarhus, lada, sädeslada, visthus, sovstuga och fähus. Bönderna skulle även ansvara för byggnadernas underhåll. Övriga byggnader hade prästen själv ansvar för. Stadgandet om dessa sju laga hus återkom i Magnus Erikssons landslag på 1350-talet och skulle då gälla i hela landet.

Ur specialjordeboken 1825 - om förhållandena för Kyrkebo 1647 - 1813;

Texttolkning;

"Reducerat Militiehemman med 1682 års Ränta ifrån Högborna furstinnans donation* som henne år 1647 warit donrat hhwilket och hon bekommit till år 1688. År 1691 vid Militie Commission 1/2 förmedlat i Jordeboksräntan,
Cavalleri Stam Nr 4 af Gudhems Compani köpt till Skatte 1/2  af Rusthållaren Anders Eriksson för 98 Dl I,j, Smt enligt Kongliga Kammar Collegium Skattebref den 16 december 1765 och 1/2 till Pastor Södergren för 33 Rd, 25 d3 xx enligt Skatte Bref af den 24 februarii 1813.

Kommentar;

Två olika ägare till Kyrkebo när det friköptes från Kronan i två olika steg -
1/2 hemman av Kyrkebo 1765 - köpt av Rusthållaren Anders Eriksson
1/2 hemman av Kyrkebo 1813 - köpt av Vice Pastorn Jakob Södergren**

* 'Högborna furstinnans donation' innebär att Kyrkebo tillhört Greve Magnus de la Gardies hustru Eufrosyne, efter att han gett henne dessa gårdar i bröllopsgåva 1847. Han förlorade sina gårdar i reduktionen 1882, men hon fick behålla dem hon fått av maken tills sin död 1687.

**Ur Warholms herdaminne kring pastor Södergren:
Jakob Södergren,  född   1766 i Hjälstad, student i Lund 1790, prästvigd 1791, vice pastor i Varnhem 1801 (biskopen var ju "kyrkoherde" i Varnhem. Varnhem var lönepastorat, prebende åt Skarabiskoparna mellan 1714 och 1875), komminister*** i Varnhem 1813, död 1819. "Han var skämtsam och satirisk, god ekonom och efterlemnade förmögenhet"****. Hans dotter blev gift med tredjepredikanten i Varnhem, Anders Johan Flodén. Södergren skrev också en viktig beskrivning av bygden på uppdrag av pastoratet och Hushållningssällskapet.

*** Komminister har samma innebörd som den tidgare titeln vice pastor - båda titlarna innebär hjälppräster till Kyrkoherde - i det här fallet Biskopen i Skara som då också var Kyrkoherde över Varnhems församling, som var biskopens prebende. Varnhems församling fick sin första självständiga och valda kyrkoherde genom David Holmgren 1880.

**** Bouppteckningen 1819 visar dock att hans skulder översteg tillgångarna och familjen hamnade i fattigdom, där en dotter slutligen blev boende på fattigstugan i Eggby.

Här nedan kan du ladda ner Södergrens beskrivningen av Varnhem från 1817 - 'återfunnen' av Verna Andersson, Ljungstorp, i Landsarkivet i Göteborg- bara klicka på PDF-filen:

Karta 1655 med Kyrkebo utmärkt - ca 100 år efter att de sista delarna av Skarke kyrka revs på order av Johan III efter att ha bränts ned av danskarna och troligen även den då här näraliggande 1:a Prästgården - ny Prästgård har tillkommit

Karta från Lantmäteriets historiska kartor - Kyrkebo utmärkt längs till vänster ovan Klåsters by- både Kyrkebo och  Prästgården är utmärkta med var sina symboler. Kyrkebo med Kronans symbol och Prästgården med kyrkans symbol.
Karta från Lantmäteriets historiska kartor - Kyrkebo utmärkt längs till vänster ovan Klåsters by- både Kyrkebo och Prästgården är utmärkta med var sina symboler. Kyrkebo med Kronans symbol och Prästgården med kyrkans symbol.

Karta 1783 över Kyrkebo hustomt och härvid belägna Åkerjord och Hagar

Kyrkebo är 1783 en stor gård med flera mangårdsbyggnader och tre ladugårdar/lador.

Karta delning av hustomt 1783 av Kyrkebos halvgårdar

Kartan visar ett antal mangårdsbyggnader , tre ladugårdar och två backstugor ute vid avfarten till gården. Noteras kan också ett tobakstorkhus ute på Tobakslyckan. De gröna strecken delar. Kartan visar ett antal mangårdsbyggnader , tre ladugårdar och två backstugor ute vid avfarten till gården. Noteras kan också ett tobakstorkhus ute på Tobakslyckan. De gröna strecken delar.

Lantmätare Johannes Afzelius delade marken mellan de 2 delarna av Kyrkebo som såldes från Kronan - 'halfgårdarna' - vad gäller hustomter och täppor - enligt följande; 
1.  = 1/2 hemman av Kyrkebo - köpt 1765 av Rusthållaren Anders Eriksson
2.  = 1/2 hemman av Kyrkebo - behållet av Kronan

1783 ägs delarna av hustomterna som nu lagligen delas enligt följande;
1. = 1/2 Hemman Krono skatte ägs av Rådmannen Herr Johan Gjerham
2. = 1/2 Hemman Krono ägd av två ägare med 1/4 vardera; Anders Ericsson i Grottagården i
         Öglunda, samt Anders Closterberg
(i sämjebruk)

Karta storskiftet 1794 för Kyrkebo

Kartan visar på de spridda markerna för Kyrkebo även efter Storskiftet som hade samlat dem så gott det gick utan att flytta om och samla allt som man sedan gjorde i Laga skiftet 1841.

Av kartan framgår att de 4 mangårdsbyggnaderna nu har blivit 3 (huset som delades av gränsen har rivits), liksom att de båda backstugorna tycks ha tagits bort.

1794 beskrivs Kyrkebo som "ett helt mantal Krono Kronorustningsstam vid Gudhems Compagnie af Kongliga Västgiötha Cavalleri Regemente och äges af Herr Ingenieuren Risberg, samt Anders Pettersson".

Rusthållet Kyrkebo upprätthåller Ryttartorp N:4 av Gudhems Compani Kongliga Västgötha Cavalleri Regemente - säljs 1921

Ryttartorpet N:o 4 - senare Altorp Ryttartorpet N:o 4 - senare Altorp

Rusthållet Kyrkebo, 1 mtl militiehemman, som efter Marie Eufrosyne de la Gardies donation 1887  tillhörde Kronan ända till sista hälftenförsäljningen 1813. Blev då friköpt till skatte i sin andra hälft.

Rusthållet svarade för Ryttartorp Nr 4, Gudhems Compagnie af Kongliga Västgiötha Cavalleri Regemente, sedan det blev militiehemman på platsen efter den första Prästgården i Skarke. Under Ryttartiden kallat 'Hagen', efter försäljning 1921 blev namnet Altorp.

Gå in på länkarna i blått ovan för att följa ryttartorpets historia med alla sina ryttare t o m 1811
och senare soldater inom Västgöta Regemente.

Västgöta Kavalleris vapenflagga Västgöta Kavalleris vapenflagga

Fakta Wästgöte Cavallerie Regemente  1655 - 1802

Västgöta regemente till häst (1628 – 1634)
Västgöta och Dals ryttare (1634 – 1655)
Västgöta kavalleriregemente  (1655 – 1802)
Västgöta linjedragonregemente  (1802 – 1806)*
Västgöta dragonregemente  (1806 – 1811)*
Västgöta regemente (I 6)  (1811 – 1927)

- lades ner efter 1925 års försvarsbeslut
- kavalleriet (häststridsenheter) slutade alltså 1811
- Västgöta Regemente var därefter rent infanteriregemente till 1927

*Dragon (soldat) – en infanterisoldat som förflyttade sig till häst men stred till fots

Nämndeman Anders Nilsson Ägare av Kyrkebo och Tåbod vid Laga skiftet 1841

Ägare av och boende på Kyrkebo mellan 1779 - 1889 enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:1 1779 - 1787
Kyrkebo 

1783 noteras - Ägare 1. = 1/2 Hemman Krono skatte ägs av Rådmannen Herr Johan Gjerham
Ägare 2. = 1/2 Hemman Krono 'ägd' av två ägare med 1/4 vardera; Anders Ericsson i Grottagården i Öglunda, samt Anders Closterberg (i sämjebruk)

Boende på Kyrkebo 1779:
Kronohemman '1/4-ägare' Anders Klosterberg
, född i Klostret 1718-06-22
Hustrun Ulrica född Hoof i Kyrkebo 1723

Mågen Anders Petersson, född i Lundby 1754
Dottern/Hustrun Maria Andersdotter, född på platsen 1755
Dotter Maria Christina, född på platsen 1785

Tjänstefolk;
Pigan Karin Olofsdotter, född i Stenum 1763 - in 1784 från Stenum - ut Skräddaregården 1785
Pigan Bolla Jonsdotter, född i Härred 1763 - in 1785 från Sandtorp
****************************************************************************************
1/2-ägaren Herr Rådman Gjerhams Tjänstefolk;
Pigan Annika Bergman, född i Götheborg 1767 - in 1781 från Göthened - ut Gbg 1783
Dräng Anders Magnusson, född i Häggum 1757 - in 1782 från gården- ut Klinten 1783
Dräng Nils Andersson, född i Häggum 1765 - in 1782 från Häggum - ut Häggum 1783
Pigan Maria Andersdotter, född i Åsaka 1767 - in 1782 från Gbg - ut Lidköpin 1783
Pigan MariaPehrsdotter, född i Marum 1759 - in 1782 från Åsaka - ut Marum 1783
Dräng Herman Strid, född i Odinsåker 1762 - in 1783 från Odinsåker - ut Odinsåker 1785
Dräng Lars Nilsson, född i Ekby 1758 - in 1783 från Wäring - ut Tidavad
Pigan Kerstin Larsdotter, född i Ekby 1758 - in 1783 från Odinsåker - ut Odinsåker 1784
Pigan Stina Andersdotter, född i Ekby 1765 - in 1783 från Ekby - ut Lexberg 1784
Pigan Ingrid Månsdotter, född i Odinsåker 1761 - in 1784 från Odinsåker
Pigan Catharina Andersdotter, född i Ekby 1759 - in 1784 från Gälstad
Dräng Anders Nilsson, född i Säfvar... 1745 - in 1784 från Marum - ut St Lycke 1785
Dräng Anders Siggesson - in 1785 från Amundstorp - ut Synerby 1786
Dräng Gustaf - in från Händene -  ut till Synerby 1786
Pigan Maria Andersdotter, född i Vättlösa 1760 - in 1786 från Skara - ut till Synerby 1786
Dräng Lars Larsson, född i Skövde  - in 1786 från Sköfde 
Pigan Catharina Jonsdotter, född i Horn 1760 - in 1786 från Horn
Pigan Maria Catharina Holm, född i Skövde - in 1786 från Sköfde 
********************************************************************************************
'1/4-delsägaren' Anders Ericssons arrendatorer;

Arrendator;
Mannen Eric Andersson
, född i Hushagen 1743 - in med hushåll
Hustrun Brita Pehrsdotter, född i Sätuna 1757
Son Anders, född på platsen 1777

Dräng Anders Larsson, född i Öfverbo 1752
Pigan Bolla Andersdotter, född i Hornborga 1750
Pigan Kjerstin Larsdotter, född i Hornborga - in 1772 från Holltorp
- hela hushållet flyttar till Segerstad 1780

Ny arrendator 1781;
Mannen Sven Andersson
, född i Skarke 1744 - in med hushåll 1781 från Biörsgården
Hustrun Bolla Eriksdotter, född i Hornborga 1750
Dotter Maria, född i Boregården 1770
Dotter Stina, född i Björsgården 1778
Son Andreas, född på platsen 1781-12-23
 - familjen flyttar till Tåbod 1785

Tjänstefolk;

Dräng Anders Magnusson, född i Häggum 1757 - in 1781 från Torp - ut till Rådman Gerhans 1782

*****************************************************************************************
Två backstugor vid korsvägen till Prästegårdsvägen;

Inhyses;
Gustaf Modig
, född i Wåmb 1726
Hustrun Bolla Svensdotter, född i Häggum 1725

Dito inhyses;
Änkan Maria Svensdotter, född i Häggum 1727
Son Anders, född i Häggum 1755 - ut till Dagsnäs 1779
Ryttaren Andreas Jonslund, född i Pickagården 1757 - in 1783 från Trädgården

Inhyses;
Enkan Margaretha Hof, född i Häggum 1723 - dör här 1782
Son Wilhelm Hansson, född på platsen 1762 - flyttar ut till Lundby 1785
*****************************************************************************************
Under Kyrkebo;
Mannen Anders Hållfast
, född i Eggby 1741 - in 1786 från Solberga Torp m. familj
Hustrun Catharina Arfvidsdotter, född i Berg 1755
Son Jonas, född under Solberga 1782-08-24
Son Anders, född under Solberga 1786

Varnhem AI:2 1786 - 1791
Kyrkebo - 1/2 Kronoskatte (friköpt) + 1/2 Krono


Kvarboende '1/4-delsägare' på Kyrkebo:
Mannen Anders Klosterberg
, född i Klostret 1718-06-22 - dör här 1789
Hustrun Ulrica född Hoof i Kyrkebo 1723

Mågen Anders Petersson, född i Lundby 1754
Dottern/Hustrun Maria Andersdotter, född på platsen 1755
Dotter Maria Christina, född på platsen 1785
Dotter Ulrica, född på platsen 1787

Tjänstefolk;
Pigan Bolla Jonsdotter, född i Härenhed 1763 - in 1785 från Sandtorp - ut Solberga 1791
Dräng Anders Jonsson, född i Klostret
Gossen Johan Larsson, född i Berg 1771 - ut till Berg 1791
Dräng Jonas Andersson, född i Wäberga 1771 - in 1791 från Wäberg 
****************************************************************************************
''1/4-ägare' Krono (köper 1794 1/2 skatte);
Ingenieuren Herr Benjamin Risberg, född i Sköfde 1759-011-04 - in 1786 från Sköfde
Jungfrun Johanna Risberg, född i Sköfde 1751-09-11
Modern Fru Catharina Holmén, född i Sköfde 1718-06-24
Jungfrun Elsa Lisa Sjöberg, född i Sköfde - in 1790 från Sköfde

Tjänstefolk;
Pigan Sara Larsdotter, född i Fröjered 1776 - in 1787 - ut Simmesgården 1788
Dräng Lars Larsson, född i Hafstena 1765- in 1786 från Hafstena - ut Hafstena 1788
Dräng Johannes Andersson, född i Häggum 1758 - ut till Åsaka 1789
Dräng Johannes Andersson, född i Ölanda 1773
Pigan Maria Andersdotter, född i St Koberg 1759
Dräng Jonas Andersson, född i Höglunda - in 1789 från Solberga
Pigan Maria Cajsa Holm, född i Sköfde
Dräng Sven Eriksson, - ut 1791
Dräng Johannes Eriksson, - ut till Skjerf 1791
Dräng Carl Svensson, född i Skräddaregården 1761-01-23 - in 1791 från Håberga
*******************************************************************************************
Två backstugor vid korsvägen till Prästegårdsvägen;

Inhyses;
Gustaf Modig
, född i Wåmb 1726
Hustrun Bolla Svensdotter, född i Häggum 1725

Dito inhyses;
Änkan Maria Svensdotter, född i Häggum 1727 - dör här 1791
Ryttaren Andreas Forslund, född i Pickagården 1757 - dör här 1786

Inhyses;
Enkan Margaretha Hof, född i Häggum 1723 - dör här 1782
Son Wilhelm Hansson, född på platsen 1762 - flyttar ut till Lundby 1785
*****************************************************************************************
Kvarboende under Kyrkebo;
Mannen Anders Hållfast
, född i Eggby 1741
Hustrun Catharina Arfvidsdotter, född i Berg 1755
Son Jonas, född under Solberga 1782-08-24
Son Anders, född under Solberga 1786
Dotter Stina, född på platsen 1791

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Kyrkebo

Enligt karttext 1794 skrivs nu de två delarna av Kyrkebo (krono skatte + krono) med två ägare; Ingenieuren B. Risberg och Anders Pettersson (Anders Klosterbergs måg)

Kvarboende 1/2-ägare Krono skatte;
Ingenieuren Herr Benjamin Risberg, född i Sköfde 1759-011-04
Modern Fru Catharina Holmén, född i Sköfde 1718-06-24 - ut till Tåbod 1793
Mademoiselle Johanna Risberg, född i Sköfde 1751-09-11 - ut till Tåbod 1793
Jungfrun Elsa Elisabet Sjöberg, född i Sköfde - ut till Brunnsbo 1793

Tjänstefolk;

Dräng Anders Jansson - in 1792 från Höjentorp - ut till Lundby 1793
Dräng Jonas Billberg, född under Prästegården 1776 - ut till Sörgården 1793
Gossen Petter Andersson, född i Klostret 1779
Pigan Kjerstin Svensdotter, född i Saleby 1748 - ut till Prästegården

Dräng Lars Andersson, född i Häggum - ut till Höglunda 1796
Dräng Sven Jacobsson, född i Hornborga - ut till Bjellum 1796
Pigan Bolla Andersdotter, född i Sköfde 1776
Pigan Margareta Svensdotter, född i Sköfde
Dräng Eric Arfvidsson, född i Höglunda 
Gossen Johannes
Pigan Lena
Pigan Maria
Dräng Sven G. Andersson, född i Hvalstad 1772 - in från Åsled 
Dräng Peter Andersson, född i Klostret 1780 - ut till Tranum 1799
Pigan Maria Svensdotter, född i Klostret - ut till Wäberga
Pigan Maria Andersdotter, född i Häggum 1778 - ut Amundtorp 1799
Dräng Johannes Ericsson, född 1768
Pigan Maria Nilsdotter, född i Berg - in 1799 från Eggby
Pigan Cajsa Bengtsdotter, född 1762 - ut till Lidköping 1799
*****************************************************************************************
Kvarboende '1/4-delsägare' på Kyrkebo:
Mågen Anders Petersson
, född i Lundby 1754
Hustrun Maria Andersdotter, född på platsen 1755
Dotter Maria Christina, född på platsen 1785
Dotter Ulrica, född på platsen 1787

Tjänstefolk;
Pigan Inga Jonsdotter - ut till Ökull 1793
Flickan Annika Andersdotter, född i Wing 1778 - in 1793 från Ökull
Drängen Jonas Billberg, född i Hornborga Skattegården 1776 - in 1799 fr Sörgården
Gossen Erik Larsson, född i Öfverbo 1780-04-15 - in från Öfverbo
Pigan Ingrid Hansdotter, född i Berg  - in 1796 från Klostret
Dräng Jonas Andersson, född i Höglunda 
******************************************************************************************
Kvarboende under Kyrkebo:
Mannen Anders Hållfast
, född i Eggby 1741
Hustrun Catharina Arfvidsdotter, född i Berg 1755
Son Jonas, född under Solberga 1782-08-24 - ut Gudhem 1802
Son Anders, född under Solberga 1785-10-13 (mycket klen - orknasviken)
Dotter Stina, född på platsen 1791Varnhem AI:4 1800 - 1815
Kyrkebo
 

Här finns år 1800 en Änke Fru Beata Falk född 1735 - hon tycks flytta ut till Odinsåker 1802 (tyvärr saknas inflyttningslängd för det året till Odinsåker och hon återfinns heller inte i husförhörslängden där).
Det finns en Fru Beata Falk, född runt 1730, som blir änka 1793, gift med en kyrkoherde i Agunnaryd, och hon var född Gyllensvärd - en adlig släkt. Möjligen kan det vara hon som slår sig ner på Kyrkebo några år?


Hon tycks ha haft en hel del tjänstefolk, som brukade del av gården;
Dräng Johannes Larsson, född i Hvarf 1768 - ut till Simmesgården 1806
Pigan Maria Nilsdotter, född i Berg - ut till Höjentorp 1800
Pigan Caijsa Bengtsdotter, född i Rhåda 1769 - ut till Ving 1802
Pigan Maria Jonsdotter, född i Dala 1781 - in 1800 från Amundtorp - ut till Simmesgården 1801
Dräng Gabriel Svensson, född Varnhem 1754 - in 1800 från Foxerna - ut till Hästhagen 1801
Pigan Gustafva Jonsdoter, född i Broddetorp 1785 - ut Solberga 1801
Dräng Johannes Larsson, född Dimbo 1775 - in 1801 från Solberga - ut till Dimbo 1802
Pigan Catharina Svensdotter, född i Bollsjö 1784 - in från Junkragården 1801 - ut till Stommen Lundby 1802
******************************************************************************************************
1813 köper vice pastor Jacob Södergren 1/2 Kyrkebo krono till skatte.

Kyrkebo - hälftenbrukare/arrendator;

Mannen Andersson, född i Eggby 1746
Hustrun Maria Magnidotter, född i Eggby 1759
Dotter Maria, född i Eggby 1785
Son Anders, född i Hallabo 1787
Son Magnus, född i Höglunda 1790 - död här 1804
Dotter Greta, född i Höglunda 1792
Son Johannes, född i Sandtorp 1797
Dotter Stina, född i Kykrebo 1802-10-17

Här bor också;
Secreteraren Herr Johan Otter, född i Broddetorp 1778
Hustrun Marie Charlotta Otter, född i Warnhem 1785
Son Erik Andreas, född i Händened 1803-04-04 - ut till Remmingstorp 1806
- makarna flyttar till Skara 1806
Svägerskan Maria Otter, född i Warnhem 1787 - ut till Winköl 1805
Pigan Stina Larsdotter, född i Skarke 1789-10-07 - in 1805 från Ökull - ut till Wing 1806
***********************************************************************************
1/2-brukare Kyrkebo;
Mannen Lars Jansson, född i Klostret 1749
Hustrun Ingrid Eriksdotter, född i Eggby 1754-10-05
Dotter Caijsa, född i Klostret 1787 (bräcklig)
Son Magnus, född i Klostret 1799 - död här 1802
Son Andreas, född i Klostret 1795
Dotter Stina, född på platsen 1797
Son Johannes, född på platsen 1800
Dotter Greta, född på platsen 1805-10-30
***********************************************************************************
Kvarboende under Kyrkebo:
Mannen Anders Hållfast, född i Eggby 1741
Hustrun Catharina Arfvidsdotter, född i Berg 1755 - hon dör här 1814
Son Jonas, född under Solberga 1782-08-24 - ut till Gudhem 1802
Son Anders, född under Solberga 1786
Dotter Stina, född på platsen 1791

Sonen Jonas Hållfast, född i Warnhem 1782-08-24 - in 1813 gift från Prästegården
Hustrun Kjerstin Pehrsdotter, född i Flistad 1777-12-20 - in 1813
***********************************************************************************
Inhyses;
Mannen Anders Jonas Dahlberg
, född i Börjestorp 1760 - dör här 1802
Hustrun Maria Fredriksdotter
, född i Klefva 1746-11-24 - ut till Prästatorp 1812

Dragon Petter Rask, född i Lundby 1776-06-12 - in 1805 från Wing (Gudhems Compani, No 4)
Hustrun Lena Månsdotter, född i Härlunda 1781
Son Anders, född på platsen 1805-12-09
Son Johannes, född på platsen 1809-10-14

Varnhem AI:5 1815 - 1836
Kyrkebo

Ny 1/2 ägare 1832 är;
Ryttmästare Herr C. G. Gyllenberg
, född i Sköfde 1802-07-01 - in 1832 från Sköfde
Hushållerskan Cajsa Lisa Österberg, född i Skara 1784-12-06 - in 1832 från Skara
Tjänstefolk;
Pigan Marie Lena Johnsdotter, född i Synnerby 1807-03-31 - in 1832 från Händene
*************************************************************************************
Ny ägare till hela Kyrkebo 1833;
Mannen Anders Nilsson, född i Häggum 1799-06-17 -  flyttar in 1833 med familj från Kjerrtorp
Hustrun Inga Jonsdotter, född i Broddetorp 1802-10-17
Dotter Maja Stina, född i Stenstorp 1823-07-31
Dotter Johanna, född i Broddetorp 1801-10-25
Dotter Anna Beata, född i Broddetorp 1831-01-25
Son Nils Johan, född i Varnhem 1834-02-15

Tjänstefolk;
Dräng Johan Andersson, född på platsen 1815-04-13 - in 1835 från L. Lycke
Dräng Johan Pettersson, född i Varnhem 1813 - in 1834 från Nygården
Dräng Sven Andersson, född i Gudhem 1816-11-31 - in 1834 - ut till Björsgården 1835
Dräng Lars Pehrson, född i Stenstorp 1813-01-29 från Dahla - ut 1834
Pigan Cajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1813-03-04 - in 1833 från Stenstorp 
Pigan Maja Stina Pehrsdotter, född i Varnhem 1811-11-28 - in 1834 från St.Lycke
Pigan Maja Stina Jonsdotter, född på platsen 1817-10-02
*************************************************************************************
Inhyses på gårdens 'undantag';
Afskedade Ryttaren och Enkmannen Anders Hållfast
, född i Eggby 1841
Afskedade förstärkningskarl Jonas Hållfast, född i Warnhem 1782-08-29
Hustrun Kjerstin Pehrsdotter, född i Flistad 1777-12-20
Dotter Cajsa, född på platsen 1815-09-16
- familjen flyttar till Marieberg* under Björsgården Hospitalsgården 1816
**************************************************************************************************
*Hållfastfamiljen blir inhyses Björsgården Hospitalsgårdsskiftet 1816 - 1832; Marieberg
 
(Marieberg beläget i Billingeliderna - västerut ett stycke från den gamla landsvägen på Björsgårdsskiftet.)

Förstärkningskarlen **
Mannen Jonas Hållfast,
f. Varnhem 29/8 1782 -  in från undantag på Kyrkebo med hushåll 1816
Hustrun   Kerstin Pehrsdotter, född i Flistad 20/12 1777 - gifta 1813
 -  paret flyttar ut 1832
Dotter  Cajsa, född i Varnhem 16/9 1815 - hon gifter sig med Anders Jonsson och bor kvar på Marieberg.                                       
Fader änkmannen Anders Hållfast, f.Eggby 1741 - änkman 1814 - död här 1822 (Orgeltrampare i Varnhem)
- från Solberga torp som Ryttare för Kyrkebo 1786 - 1795, sedan Torpare under Kyrkebo

** Förstärkningskarl:

"År 1810 beslutade riksdagen att man skulle kunna uttaga ytterligare 50.000 man bland vapenföra män mellan 20 och 45 år vid hotande fientligt anfall, ett s.k. förstärkningsmanskap. Dessa skulle varje kommun anskaffa genom värvning eller lottning."

Ensamägare vid Laga skiftet 1840 Ensamägare vid Laga skiftet 1840

Varnhem AI:6 1836 - 1846
Kyrkebo


Kvarboende ägare till hela Kyrkebo;
Nämndemannen Anders Nilsson, född i Häggum 1799-06-17
Hustrun Inga Jonsdotter, född i Broddetorp 1802-10-17
Dotter Maja Stina, född i Stenstorp 1823-07-31 - ut gift 1844
Dotter Johanna, född i Broddetorp 1801-10-25
Dotter Anna Beata, född i Broddetorp 1831-01-25
Son Nils Johan, född i Varnhem 1834-02-15
Dotter Cajsa Charlotta, född i Varnhem 1838-07-01 - dör här 1840
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1841-04-08
Dotter Lovisa Charlotta, född i Varnhem 1844-06-10
- hela familjen flyttar som nya ägare av Gästgifvaregården i Klostret 1844

Tjänstefolk;
Dräng Johan Andersson, född på platsen 1815-04-13 - in 1835 från L. Lycke - ut Lundby 1836
Dräng Johan Pettersson, född i Varnhem 1813 - in 1834 från Nygården - ut till Eggby 1836
Pigan Maja Stina Pehrsdotter, född i Varnhem 1811-11-28 - in 1834 från St.Lycke - på socknens slut 1837
Pigan Maja Stina Jonsdotter, född på platsen 1817-10-18 - in 1837 från Röxtorp ut till Lundy 1839
Dräng Anders Johansson, född på platsen 1809-07-27 - in 1836 från Åsaka - ut till Lundby 1836
Dräng Anders Johansson, född i Häggum 1811-02-02 - in 1836 från Lundby - ut till Lundby 1840
Pigan Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1811-12-31 - in 1837 från Sköfde - ut till Sköfde 1841
Dräng Anders Axelsson, född i Varnhem 1816-12-20 - in 1838 - ut till Eggby 1839
Pigan Johanna Larsdotter, född i Sjogerstad 1820-01-16 - in 1839 från Sjpgerstad - ut till Öglunda 1841
Dräng Anders Larsson. född i Berg 1916-03-02 - in 1837 från Öglunda - ut 1840
Pigan Maria Bergström, född i Foglås 1811-07-15 - in 1838
Dräng Johannes Arfvidsson, född i Häggum 1818-05-24 - in 1840 från Sjogerstad - ut 1844
Dräng Johannes Ulricsson, född i Berg 1811-05-08 - in 1840 från Höjentorp - ut till Lundby 1841
Pigan Stina Larsdotter, född i Varnhem 1819-09-04 - in 1840 från Bostorp - ut till Herlunda 1841
Dräng Eric G. Högberg, född i Hafsled 1823-12-12 - in 1841 från Hafsled - ut till Hafsled 1842
Dräng Anders Svensson Kjell, f. Varnhem 1817-06-26 - in 1841 från Rökstorp - ut till Klämman u. Torp 1843
Pigan Stina Andreasdotter, född i varnhem 1815-12-05 - in 1841 från Ulunda - ut till Torp 1843
Dräng Johannes Fredriksson, f. Varnhem 1819-04-21 - in 1842 fr Stommen Lundby - ut Björsgården 1843
Pigan Sophia Eliasdotter, född i Varnhem 1819-01-24 - in 1843 från Wing - ut till Gästgifvaregården 1844

Inhyses;
Mannen Bengt Larsson, född i Vånga 1787-10-05 - ut 1844
Hustrun Bolla Jonsdotter, född i Härened 1764-10-07 - dör här 1842

Gratialisten Lars Sträng, född i Varnhem 1786-09-04
Hustrun Maja Stina Andersdotter, född i Wing 1791-03-10
Son Johannes, född i Varnhem 1822-12-07 - ut till Backa 1840
Son Anders, född i Varnhem 1826-08-07 - ut 1844

Utan försvar;
Mannen Anders Blom, född i Varnhem 1798-10-13
Hustrun Inga Svensdotter, född i Berg 1796-12-13
Son Carl Johan, född i Varnhem 1826-06-01
Son Gustaf, född i Varnhem 1829-03-31
Son Sven Aadolf, född i Varnhem 1836-04-12
Son Fredric, född i Varnhem 1832
- familjen flyttar ut till 'socknens slut' 1844
******************************************************************************************************
In flyttar 1844;
Gift dräng Lars Nilsso
n, född i Varnhem 1799-02-24 - han flyttar in 1844 från Prästegården
Hustrun Maria Jeansdotter, född i Berg 1794 - in 1844 från socknens slut
Dotter Johanna Jacobsdotter, född i Varnhem 1828

Enkefru Maria Dahlqvist född Carlsson i Bjurtjern 1785-04-16 - in 1844 från Foxerna
Pigan Lena Stina Johansdotter, född i Härlunda 1826-11-01 - in 1844 från Foxerna - ut till Berg 1845
Pigan Maria Johansdotter, född i Häggum 1822-02-23 - in 1844 från Ulunda - ut till Korsgården 1846
Dräng Johannes Adolfsson, född i Varnhem 1827-04-13 - in 1844 - ut till Ulunda 1845
Dräng Jan Petter Johansson, född i Eggby 1827 - in 1845

Commissions Landtmätare Carl Lustig, född i Fahlun 1801-07-30 - in 1844 från Foxerna

Varnhem AI:8 1846 - 1859
Kyrkebo

Ägaren är fortfarande nämndemannen Anders Nilsson i Gästgifvaregården, nu används tjänstefolk, hyresgäster och arrendatorer på själva Kyrkebo.

Kvarboende;
Gift dräng Lars Nilsso
n, född i Varnhem 1799-02-24 - han flyttar in 1844 från Prästegården
Hustrun Maria Jeansdotter, född i Berg 1794 - in 1844 från socknens slut
Dotter Johanna Jacobsdotter, född i Varnhem 1828 - ut till Istrum 1849
- makarna flyttar ut till Tomten 1849

Statardrängfamilj flyttar in 1849;
Mannen Johannes Jonsson, född i Varnhem 1811-01-25 - in 1849 med familj
Hustrun Lotta Josefsdotter, född i Ulricehamn 1810-09-28
Son Gustaf, född i Varnhem 1838
Dotter Lovisa Sophia, född i Varnhem 1835
Son Carl, född i Varnhem 1847-01-25 

Statardrängfamilj flyttar in 1850;
Mannen Johannes Andersson, född i Varnhem 1824-05-22 - in 1850 med familj
Hustrun Anna Britta Larsdotter, född i Berg 1823-02-15
Son Johan August, född i Varnhem 1849-03-22
Son Carl Wilhelm, född i Varnhem 1852-09-03

Tjänstefolk på gården;
Pigan Lovisa Reinholdsdotter, född i Herlunda 1830-07-17 - in 1853 från Herlunda - ut till Prestegården 1854
Pigan Anna Lisa, född i varnhem 1839-02-11 - in 1849 från Öglunda - ut till Prestegården 1850
Pigan Maria Cajsa Andersdotter Bergsten, född i Berg 1825-09-30 - in 1850 från Berg  - ut till Berg 1853

Hyrande kvarboende;
Enkefru Maria Dahlqvist född Carlström i Bjurtjern 1785-04-16 - in 1844 från Foxerna
Hennes tjänstefolk;
Pigan Johanna Jakobsdotter, född i Varnhem 1828 - in från Kyrkebo 1848
Pigan Anna Lisa Carlsdotter, född i Acklinga 1823-04-07 - in 1846 från Backa - ut till Wing 1847
Pigan Maria Johansdotter, född i Häggum 1822-02-23 - åter in 1847 från Korsgården - ut Wing 1848
Dräng Johan Johansson, född i Wing 1831-09-09 - in 1846 från Tokatorp - ut till u. Foxerna 1847
Dräng Gustaf Johansson, född i Wing 1828-10-03 - in 1847 från Wing - ut till Wing 1848
Piagan Maja Johansdotter, född i Häggum 1822-02-23 - in 1847 från Korsgården - ut till Wing 1848

Commissions Landtmätare Carl Lustig, född i Fahlun 1801-07-30 - ut till Erasmusgården 1849
Snickaren Carl Johansson
, född i Warnhem 182-10-06 - flyttar in 1851 från Skara
Sadelmakare Gesällen Anders Beckman, född i Mariestad 1813-04-03 - in 1847 fr Leksberg - ut 1848

Inhyses;
Gratialisten Lars Sträng
, född i Varnhem 1786-09-04 - ut Stockholm 1850
Hustrun Maja Stina Andersdotter, född i Wing 1791-03-10 - hon dör här 1850
***************************************************************************************************
Arrendator 1849;
Fanjunkaren Carl Flack, född i Sandhem 18102-168 - flyttar in 1849 från Öglunda
Hustrun Stina Lisa Olofsdotter, född i Habo 1820-09-02
Son Carl Gustaf, född i Habo 1841-01-20 - till Rångedala 1856 - åter 1851 ut 1862
Son Alfrid Ferdinand, född i Harestad 1843-05-10
Dotter Lovisa Fredrika Mathilda Josephine, född i Warnhem 1846-10-19
Dotter Augusta Olivia, född i Warnhem 1849-11-04 - dör här 1850
- familjen flyttar ut som indelningshafvare på Redsvenstorp 1850

Tjänstefolk;

Pigan Stina Andersdotter Asp, född i varnhem 1832 - in 1849 fr Sven Michelsgården - ut Redsvenstorp 1850

Varnhem AI:9 1854 - 1862
Kyrkebo

Nu ägs Kyrkebo av f.d. Regementspastorn vid Skaraborgs Regemente, pastor Carl Jacob Smedmark - se nedan! Vice pastor i Varnhem fr o m 1837-58, kyrkoherde i Synnerby 1858 och blev där prost 1868. Troligen inköpte han Kyrkebo 1850 för att kunna ha för sin ålderdom, men uppmanades att söka kykrpherdetjänsten i Synnerby och fick den 1857, med tillträde 1858.

Kvarboende statarfamilj;
Mannen Johannes Jonsson, född i Varnhem 1811-01-25 - in 1849 med familj
Hustrun Lotta Josefsdotter, född i Ulricehamn 1810-09-28
Son Gustaf, född i Varnhem 1838
Dotter Lovisa Sophia, född i Varnhem 1835
Son Carl, född i Varnhem 1847-01-25 
- läs mer om familjen på deras familjesida; "Familjen Jonssons familjesida"
- familjen flyttar till Smedjebacken på allmän mark 1856

Pigan Anna Lisa Johansdotter Räfv, född i Skärf 1834-11-15 - in 1854 från Sk. Åsaka - ut till Skara 1855
Pigan Lovisa Reinholdsdotter, född i Herlunda 1830-04-17 - in 1855 - ut till Höjentorp 1856

Ny statarfamilj flyttar in 1856;
Mannen Johan Lundqvist, född i Hvarf 1802-09-16 - in med familj 1856 från Sköfde - dör här 1858
Enkan/Hustrun Lena Katrarina Jonsdotter, född i Frykled 1802-12-11
Son Carl Johan, född i Åsled 1834-12-26 - ut till Stockholm 1858
Son Anders Gustaf, född i Åsled 1836-11-02 - ut till Stockholm 1859
Dotter Katharina Sofia, född i Åsled 1843-03-23
Dotter Gustafva, född i Oxberg 1839-03-12 - ut till Sköfde 1858

Pigan Lotta Andersdotter, född i Sventorp 1839-01-30 - in 1856 från Sköfde - ut till Sköfde 1858 
Pigan Maja Stina Andersdotter, född i Varnhem 1843-06-17 - in 1861

Kvarboende statardrängfamilj;
Mannen Johannes Andersson, född i Varnhem 1824-05-22 - dör här 11/10 1860
Enkan/Hustrun Anna Britta Larsdotter, född i Berg 1823-02-15 - änkan skrivs "I socknen"
Son Johan August, född i Varnhem 1849-03-22
Son Carl Wilhelm, född i Varnhem 1852-09-03
Son Adolf, född i Varnhem 1855-05-27
Dotter Christina, född i Varnhem 1858-08-03
Dotter Mathilda, född i Varnhem 1861-01-24

Inflyttande statardräng - senare Rättare 1856;
Mannen Anders Johansson, född i Skara 1821-07-02 - in 1856 nygift med
Hustrun Charlotta Andersdotter, född i Varnhem 1827-06-30
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1862-09-20

Dräng Anders Mårtensson, född i Broddetorp 1833-01-05 - in 1857 från Wadet - ut till Sandtorp 1858

Kvarboende hyrande;
Snickaregesällen Carl Johansson, född i Warnhem 182-10-06 - ut gift till Amundtorp 1861

******************************************************************************************

Arrendator 1858;
Mannen Olof Andersson, född i Forshem 1802-02-12 - in med familj 1858 fr Bro i Istrum
Hustrun Cajsa Svensdotter, född i Husaby 1803-03-25
Dotter Stina, född i Holmestad 1834-12-13
Dotter Lisa, född i Holmestad 1837-06-10
Dotter Inga, född i Holmestad 1839-12-08
Son Johannes, född i Holmestad 1842-06-05
Son Olaus, född i Holmestad 1848-05-13
- familjen flyttar till Göthened 1861

Statkarl flyttar in 1861;
Mannen Karl Andersson, född i Varnhem 1822-01-10 - in 1861 med familj
Hustrun Maria Persdotter, född i Varnhem 1818-04-14
Son Johan August, född i Varnhem 1843-09-22
Dotter Christina Charlotta, född i Varnhem 1845-11-27
Dotter Emma, född i Varnhem 1850-01-01

Dräng Jonas Andersson, född i Varnhem 1837-01-18 - in 1859 från Synnerby - ut Trädgården 1860
Pigan Stina Larsdotter Högstedt, född i Sjogerstad 1826-03-25 - in 1858 fr Sjogersstad - ut åter 1859
Pigan Anna Pettersdotter, född i Lundby 1837-02-17 - in 1858 - ut till Lycke 1860
Dräng Johan August Carlsson, född i Varnhem 1843-09-22 - in 1861

Statdräng flyttar in 1861;
Mannen Anders Petter Larsson, född i Varnhem 1837-02-13 - in med familj 1861
Hustrun Helena Pettersdotter, född i Varnhem 1831 (bräcklig)
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1859-01-22
Dotter Maja Greta, född i Varnhem 1860-08-30
- familjen flyttar ut till Grönhagen 1862

Inhyses;
Mannen Hans Larsson, född i Varnhem 1823-03-19 - dör här 1855
Enkan/Hustrun Maria Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1823-11-18
Son Carl Olausson, född i Varnhem 1853-10-29

Mannen Anders Gustafsson, född i Varnhem 1833-05-21 - in med familj 1859
Hustrun Johanna Pettersdotter, född i Varnhem 1830-05-21
Son Pehr August, född i Varnhem 1857
Dotter Matilda, född i Varnhem 1860-10-30
- familjen flyttar ut 1860

Vice pastor Jakob Smedmark köper Kyrkebo 1850

Smedmark Warholm - Skara stifts Herdaminne Smedmark Warholm - Skara stifts Herdaminne

Varnhem AI:9 1862- 1869
Kyrkebo

Ägare är fortfarande kyrkoherde C. J. Smedmark, Synnerby

Kvarboende statarfamilj;
Enkan Lena Katrarina Jonsdotter, född i Frykled 1802-12-11 - ut till Hjo lnadsförsamling 1863
Dotter Katharina Sofia, född i Åsled 1843-03-23 - ut till Stockholm 1863

Pigan Maja Stina Andersdotter, född i Varnhem 1843-03-23 - ut till Stora Lycke 1863
Pigan Maja Stina Andersdotter Bred, född i Varnhem 1843-06-17 - in 1861 - ut till Hendene 1862

Kvarboende rättarefamilj;
Mannen Anders Johansson, född i Skara 1821-07-02
Hustrun Charlotta Andersdotter, född i Varnhem 1827-06-30
Dotter Märtha Christina, född i Varnhem 1858-04-26
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1862-09-20
Son Johan Albin, född i Varnhem 1867-03-01
Son Anders Johan, född i Varnhem 1864-03-28 - död här 1865
- familjen flyttar till Svarfvarebacken 1867

Arbetsdräng Carl Gustaf Emanuelsson, född i Wing 1865-09-01 - flyttar ut 1863
Dräng Johan August Carlsson, född i Varnhem 1843-09-22

Statkarl flyttar in 1862;
Gift dräng Sven Snäll, född i Varnhem 1829-10-10 - in 1862 från Höjentorp med fru
Hustrun Gustafva Pettersdotter, född i Varnhem 1835-04-21
- makarna flyttar ut till Berg 1865

Nytt arbetsfolk flyttar in 1863;
Arbetsskarl/gift dräng Anders Gustaf Hansson, född i Sköfde 1824-09-30 - in från Nääs 1863
Hustrun Brita Stina Olofsdotter, född i Varnhem 1828 - in efter giftermålet 1863 från Höjentorp

Hyrar 1865;
Mamsell Enkefru Sofie Amanda Noring, född i Helsingborg 1840-04-22 - in 1865 från Sköfde 
Son Carl Oskar, född i Varnhem 1867-06-12
Son Carl Reinhold Magnus, född i Varnhem 1868-08-07

Ny rättare 1866;
Rättare Johan Bergström, f.Hassled 1840-04-21 - in 1866 fr Sköfde - ut gift till torpet Strömshagen 1868

Ny arrendator 1867:
Ägarsonen Carl Reinhold Magnus Smedmark, f. Varnhem 1838-02-17 - in 1866 Synnerby - dör 1868

Kvarboende statkarl;
Mannen Karl Andersson, född i Varnhem 1822-01-10
Hustrun Maria Persdotter, född i Varnhem 1818-04-14
Son Johan August, född i Varnhem 1843-09-22 - ut till Lundby 1866
Dotter Christina Charlotta, född i Varnhem 1845-11-27 - ut till Winköl 1865
Dotter Emma, född i Varnhem 1850-01-01 - flyttar ut 1868
- makarna flyttar ut 1868

Pigan Anna Charlotta Larsdotter, född i Varnhem 1848-12-01 - in 1866 från Höjentorp - ut Wing 1867
Pigan Inga Christina Jonsdotter, född i Varnhem 1844--07-05 - in 1866 från Fågelås - ut 1867
Pigan Anna Charlotta Larsdotter, född i Varnhem 1846-03-19 - in 1866 - ut till Sköfde 1867
Pigan Fredrika Adamsdotter, född i Fägred 1844-09-21 - in 1868 från Fägred 
Pigan Maria Catharina Andersdotter, född i Varnhem 1843-08-13 - in 1868 från Pillerukan


Inhyses;
Mannen Hans Larsson, född i Varnhem 1823-03-19 - dör här 1855
Enkan/Hustrun Maria Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1823-11-18
Son Carl Olausson, född i Varnhem 1853-10-29

Mannen Anders Gustafsson, född i Varnhem 1833-05-21 - in med familj 1859
Hustrun Johanna Pettersdotter, född i Varnhem 1830-05-21
Son Pehr August, född i Varnhem 1857
Dotter Matilda, född i Varnhem 1860-10-30
- familjen flyttar ut 1860

Kyrkoherden David Holmgren inköper Kyrkebo 1889

Bild från boken Dramat kring den De la Gardieska gravkassan Bild från boken Dramat kring den De la Gardieska gravkassan

Här är David Holmgren med familj och Prästgårdens boende i folkräkningen 1890:

Hemförsamling: Warnhems (Skarke)
Hemort: Prestegården
Län: Skaraborgs
Hushåll nr: 234
Familj nr: 1
Kyrkoherde David Holmgren f. 1846 i Gökhem, Skaraborgs län
Hustru Anna Amalia Maria Hollmers f. 1849 i Tåby, Östergötlands län
Barn:
David Justus Jonas född 1873 i Horn, Skaraborgs län, studerande
Övriga barn är alla födda i Warnhem (Skarke):
Gunhild Maria född 1874
David Gunnar född 1875, studerande
Knut David född 1877, studerande
Sven David född 1878, studerande
David Vilhelm född 1888

Boende nr: 2
Emma Vilhelmina Andersson född 1866, piga
Boende nr: 3
Kristina Johansdotter född 1851, piga                                                           
Boende nr: 4
Carl Gustaf Hägg född 1867, kusk

Ny arrendator av Kyrkebo 1956 - Ivan Tornberger

Sonen Ingemar Tornberger 1960 Sonen Ingemar Tornberger 1960

Sveriges befolkning 1960:
Mannen Ivan Anton Frithiof Tornberger,  född 1917-05-30 i Kvänum
Hustrun Ingegärd Charlotta, född Svensson 1921-09-12 i Vinköl
De gifte sig 1944-03-25, flyttade in 1956 från Jung
Dotter Berit Ann-Charlotte, född 1945-03-11 i Lidköping
Son Iwan Sture Ingemar, född 1950-04-08 i Jung
 
Sveriges befolkning 1970:
Mannen Ivan Anton Frithiof Tornberger,  född 1917-05-30 i Kvänum
Hustrun Ingegärd Charlotta, född Svensson 1921-09-12 i Vinköl