C. 8 Ledsgården

Ledsgården

Kartan framtagen av Tommy Nilsson, forskargruppen 2022 Kartan framtagen av Tommy Nilsson, forskargruppen 2022

Skarke bys gårdars mangårdsbyggnaders placering 1795 utmärkta på dagens satellitkarta, med Ledsgården B.

Ur ortsnamnsregistret;
Ledsgården — Liissegård(h)enn 1564 + 1566, Lisegårdhen 1570, Lidzgår-den(n) 1578 + 1641, Ledzgården 1685. Ledzgården 1715, Ledsgården 1874 i jordaboken. Första led är genetiv av led dvs 'gärdsgårdsgrind'.

Ledsgårdens äldsta historia enligt specialjordeboken 1825

Texttolkning;
"Reducerat Militie Hemman emellan 1632 och 1652, med 1862 års ränta ifrån Grefve Magnie Donation, har varit helt hemman, men år 1655 1/2 förmedlat. Köpt till skatte af Prosten Herr Magister Anders Lugner för 40 db smt efter skattebref af den 29 November 1791. Cavalleri Augement Nr 112 af Södra Vadsbo Compani i Rote Nr 327 med Taxation 6 db kmt."


Detta betyder att gården varit Klosterhemman under Klostertiden fram till reformationen 1527 och därefter varit i Kronans ägo som Militehemman mellan 1632 och 1652. Därefter donerats av Kronan till Greve Magnus de la Gardie, varifrån man återtog gården vid reduktionen 1682. Det friköptes från Kronan den 29 november 1791 av Prosten Anders Lugner.

1795 tilhörigt Lagmannen Wälborne Herr Eric Lundin och Anders Pettersson. 
1797 3/3 avlider "i livstiden Lagmannen Högädle Herr Eric Lundin" på Hörryda, Härlunda, 82 år & 8 mån av "ålderdoms bräcklighet".

B. Ledsgården på 1795 års karta och de övriga gårdarna

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Följande gårdar finns utmärkta på kartan:

I en klunga för sig öster om Öglundavägen - öster om gammal väg från Prästgårdsvägen upp till Backa gård - den ursprungliga bosättningsplatsen från forntid;


A. Dunagården hustomten- ett helt förmedlat till halft Hemman Krono, Leujtenants Boställe wid Majornes Compagnies af  Konglige Skaraborgs Infanterie Regemente och innehafves nu af Capteinen Wälborne Herr Carl von Schantz*.

B. Ledsgården hustomten - ett helt förmedlat till ett halft Hemman Skatte, tilhörigt Lagmannen Wälborne Herr Eric Lundin och Anders Pettersson.

C. Mellangården - hustomten ett helt förmedlat till halft hemman Krono innehafves af Nämndemannen Olof Jonsson.

D. Hustru Ingridsgård - ett helt förmedlat till ett halft hemman Krono Skatte, tillhörigt Carl Andersson.   

Mer spridda gårdar:

E. Tåbohlet hustomten -  ett helt förmedlat til ett fierdedels Mantal Krono Skatte Augement, tilhörigt Commissions Landtmätaren Benjamin Risberg.

F. Tomten hustomten - ett helt förmedlat til ett fierdedels Mantal Krono - Skogvaktare Boställe och innehfwes af Krono Skogewaktaren Jonas *re*sling.

G. Kyrkebo* hustomten - ett helt Mantal Krono Rustnings Stam wid Gudhems Compagnie af Kongeliga Wästgiötha Cavalleris Regemente och äges af Herr Ingenieuren Risberg samt Anders Pettersson.

H. Prästebordet hustomten - ett helt hemman Krono, innehafves af Biskopen och Ledamoten af Kongelige Nordstierne orden Högwördigaste Herr Doctor Thure Weidman.

Skarke by hade sin bykyrka på ladugårdgårdsplanen på det som idag är Kyrkebo. Kyrkebo hette då Prestagårdhenn 1564 i jordaboken och utgjorde då Prästgården i byn Skarke.

Ledsgårdens soldattorp Nr 327 vid Hospitalskvarnen

Soldater vid No 327 Bäckefors registerade i Centrala Soldatregistret;

1600-tal                        1700-tal                       1800-tal
ANDERSSON Måns       SKARPMAN Svante     HUSAR Anders
JONSSON Joen               SKARPMAN Sven        HUSAR Petter
BÖRJESSON Jacob        SKARP Anders              DAG Olaus
SVENSSON Erland         SKARP Erik                   QVIST Petter
                                             SKARPMAN Sven        DAG August

Fördelning av jorden inom soldattorpsområdet 1831

Ägoblandning hade gjort till slut omöjligt att reda ut vems mark som låg var inom området söder om Hospitalskvarnen (Bille kvarn). Vid lantmäteriförrättning 1831 reds gränserna ut mellan de båda soldattorpen; Bäckefors (Ledsgården) och Vassbacken (Junkragården), Pickabackens och Hospitalskvarnens marker.

Bäckefors är det rödmarkerade torpet längst i söder på kartan. Nedan ser vilka delar av jorden som tilldelades just det soldattorpet. Vassbacken ligger mer mitt i soldattorpsområdet.

Av förrättningen framgår ibland endast hur stor del av varje stycke numrerad mark som respektive soldattorp fick sig tilldelat. En del nummer är åtskilda och hänförda till det ena eller andra torpet.

Boende Soldattorp Nr 327 u. Ledsgården - senare Bäckefors

Antagen: 1663
ANDERSSON Måns;
Avsked: 1687
Regemente: Skaraborgs regemente; Rote: Ledsgården, Skarke; Kompani: HÖJENTORP; Socken: VARNHEM

Antagen: 1683
JONSSON Joen
; Släktnamn: Joensson;
Regemente: Skaraborgs regemente; Rote: Ledsgården, Skarke; Kompani: HÖJENTORP; Socken: VARNHEM

Antagen: 1684
BÖRJESSON Jacob

Regemente: Skaraborgs regemente; Rote: Ledsgården, Skarke; Kompani: HÖJENTORP; Socken: VARNHEM

Antagen: 1709
SKARPMAN Svante
; Släktnamn: Jönsson; Född: 1691; Död: 1734; Avsked: 1734
Regemente: Skaraborgs regemente; Rote: Ledsgården, Skarke; Kompani: HÖJENTORP; Socken: VARNHEM

Antagen: 1735
SKARPMAN Sven; 
Släktnamn: Fransson; Född: 1717; Död: 1742; Avsked: 1742
Regemente: Skaraborgs regemente; Rote: Ledsgården, Skarke; Kompani: HÖJENTORP; Socken: VARNHEM

Antagen: 1743
SKARP Anders; 
Släktnamn: Månsson; Död: 1743; Avsked: 1743
Regemente: Skaraborgs regemente; Rote: Ledsgården, Skarke; Kompani: HÖJENTORP; Socken: VARNHEM

Antagen: 1747
SKARP Erik; 
Släktnamn: Andersson; Född: 1725; Avsked: 1763
Aktnummer: SK-00-0327-1747
Regemente: Skaraborgs regemente; Rote: Ledsgården, Skarke; Kompani: HÖJENTORP; Socken: VARNHEM

Varnhem A I:1 1779 - 1787
Soldatboställe Nr 327

Antagen: 1768
SKARPMAN Sven; 
Född i Marum 1744; Död: 1803; Avsked: 1801
Hustrun Karin Håkansdotter, född i Segerstad 1748
Dotter Inga, född på platsen 1770-08-30 - ut till Hällberga 1785
Son Anders, född på platsen 1773-09-27
Dotter Maria, född på platsen 1775-07-10 - dör här 1783
Dotter Stina, född på platsen 1778-11-25
Dotter Catharina, född på platsen 1783-04-22

Svägerskan Catharina Håkansdotter, född i Fröjered 1752 - in 1781 fr Amundtorp - ut t Ölanda 1782

Varnhem A I:2 1786 - 1791
Soldatboställe Nr 327


Kvarboende;
Soldat Sven Skarpman; Född i Marum 1744
Hustrun Karin Håkansdotter, född i Segerstad 1748 - dör här 1791
Son Anders, född på platsen 1773-09-27 - ut till Segerstad 1789
Dotter Stina, född på platsen 1778-11-25 - ut till Broddetorp 1789
Dotter Catharina, född på platsen 1783-04-22
Dotter Inga, född på platsen 1770-08-30
Dräng Petter frisk, född i Lundby

Varnhem A I:3 1792 - 1800
Soldatboställe Nr 327


Kvarboende;
Soldat Sven Skarpman; Född i Marum 1744 - dör här 1803
2:a hustrun Maria Andersdotter, född i Gudhem 1759-08-24
Son Anders, född på platsen 1773-09-27 - ut till Segerstad 1789 - hem igen - ut till Hornborga 1794
Dotter Stina, född på platsen 1778-11-25 - ut till Broddetorp 1789
Dotter Catharina, född på platsen 1783-04-22
Dotter Maija, född på platsen 1794

Mågen Petter Frisk, född i Lundby
Dotter/hustru Inga Svensdotter, född på platsen 1770-08-30
Dotter Stina, född på platsen 1792 - dör här 1793
Dotter Stina, född på platsen 1794

Varnhem A I:4 1800 - 1815
Soldatboställe Nr 327


Ny soldat;
Antagen: 1802
HUSAR Petter; Släktnamn: Larsson; Född i Wäring 1775; Död: 1831; Avsked: 1818
Hustrun Kjerstin Andersdotter, född i Wäring 1770-10-10
Son Lars, född på platsen 1806-10-26
Son Anders, född på platsen 1811-08-24  - dör här 1814 - dödsorsak okänd
Dotter Cajsa, född på platsen 1811-08-24 - dör här 1814 - dödsorsak okänd
Son Peter, född på platsen 1813-12-13 - dör här 1814 - "Vådeligen förqväfts af modern"

Varnhem A I:5 1815 - 1836
Soldatboställe Nr 327


Kvarboende;
Soldat Petter Husar; Släktnamn: Larsson; Född i Wäring 1775; Död: 1831; Avsked: 1818
Hustrun Kjerstin Andersdotter, född i Wäring 1770-10-10
Son Lars, född på platsen 1806-10-26
Son Anders, född på platsen 1815-08-16
Son Johannes, född på platsen 1818-04-06
- familjen flyttar ut till under Junkragården 1819

Ny soldat - Antagen: 1818;
HUSAR Anders; Släktnamn: Andersson; 
F. i Höjentorp 1796; Avsked: 1825 - in 1819 - ut Wing 1820
- åter 1822 från Wing med
Hustrun Eva Jacobsdotter, född i Härlunda 1801-12-04
Son Jan Peter, född på platsen 1823-01-23
Son Anders, född på platsen 1802-10-01
- familjen flyttar ut till Attorp 1825

Ny soldat - Antagen: 1825
HUSAR Petter; Född på platsen 1802-10-01 ; Avsked: 1834 - in 1826 från Skarke med
Hustrun Greta Andersdotter, född i Warnhem 1801-07-11
Oäkta son Carl Petter, född på platsen 1823-12-21
Son Pehr Johan, född på platsen 1826-12-24
Dotter Maria Cajsa, född på platsen 1828-03-31
Son Anders, född på platsen 1830-03-03
Dotter Greta Charlotta, född på platsen 1831-05-16 - död här 1831
Son Sven Gustaf, född på platsen 1832-03-29
Son Adam, född på platsen 1833-09-14 - dör här 1834
 - familjen flyttar till Sandtorp 1834

Ny soldat - Antagen: 1834
DAG Olaus; 
Släktnamn: Göransson; Född i Göthened 1812-07-29; Avsked: 1863 - in 1834 fr Hallabo med
Hustrun Lena Magnidotter, född på platsen 1811-06-14 - in 1834 från Foxerna 

Skarke by's gårdars mangårdsbyggnader 1844 - Ledsgården

Inför storskiftet - karta 1839 - med Ledsgården markerad med rött. Man kan lätt se varför Ledsgården fått sitt namn, då den ligger vid byns stora led (grind) in till byområdet från huvudsakliga fägatan från Prästegårdsvägen i sydväst (Nr 456 på kartan) alldeles förbi den gamla Tåmarken med sin vattensamling (Nr 457).

Ledsgårdens tilldelning och flytt vid Laga skiftet 1844

Ledsgårdens nya plats på kartan efter laga skiftet 1844 markerad med rött. Gården kom att ligga med mangårdsbyggnaderna nära Eggbyvägen när de väl uppförts.

Ledsgårdens nya mangårdsbyggnader på 1877 års karta

De nya mangårdsbyggnaderna kom att uppföras alldeles nära Eggbyvägen på den tilldelade marken - här på 1877 års karta. Redan då fanns huvudbyggnad för boende (rödmarkerad) och en arrendebostad för arrendator. Det tjocka röda kartstrecket är gränsen mot Eggby församling.

Mark tillhörigt Prästegården är på kartan mäkt med Kyrkoherdeboställe, men utgjordes av ett torp Kjellehagen alldeles nära Ledsgårdens mangårdsbyggnader vid Eggbyvägen - allt under Prästgården. Dessa byggnader flyttades senare längre ner mot sjön och stället blev kallat Sjöhaga.

Ägarförteckning Ledsgården

           - 1540 Klosterhemman
1540 - 1652 Militiehemman under Kronan
1652 - 1682 Greve Magnus de la Gardie
1682 - 1791 Kronogård
1791 - 1795 Prosten Anders Lugner

Nu delas gården i två delar;
1795 - 1797 - en halva Lagman Eric Lundin, Hörryda, Härlunda (son till Häradsdomare Jonas Lundin, Backa gård)
1795 - xxxx - andra halvan Anders Pettersson

Boende på Ledsgården 1779 - 1938 enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:1 1779 - 1787
Skarke Ledsgården


Två brukare 1/2 vardera;
Mannen Peter Svensson, född i Wåmb 1741
Hustrun Catharina Jonsdotter, född i Fröjered 1720

Mannen Jonas Larsson, född i Broddetorp 1751
Hustrun Maria Andersdotter, född i Klostret 1756
Dotter Annika Jonsdotter, född på platsen 1779-10-22
- familjen flyttar ut till Wäberga 1781

Ny 1/2-brukare 1771;
Mannen Peter Andersson, född i Amundstorp 1731
Hustrun Kjerstin Pehrsdotter, född i Lundby 1741
Son Peter, född i Klostret 1764-02-28 - flyttar ut till Hålltorp 1784
Dotter Sara, född i Ledsgården 1771-07-12
Son Johannes, född i Ledsgården 1774-10-20
Dotter Lena, född i Ledsgården 1777-02-23
Dotter Maria, född i Ledsgården 1779-10-16

Varnhem AI:2 1786 - 1791
Skarke Ledsgården


Kvarboende 1/2-brukare;
Mannen Peter Svensson, född i Wåmb 1741
Hustrun Catharina Jonsdotter, född i Fröjered 1720
- flyttar ut 1786

Ny 1/2-brukare;
Mannen Abraham Olofsson, född i Stenhammaren 1750
Hustrun Lena Petersdotter, född i Lundby 1758
Dotter Sara, född i Väberga 1788
- familjen flyttar ut 1790

Kvarboende 1/2-brukare;
Mannen Peter Andersson, född i Amundstorp 1731
Hustrun Kjerstin Pehrsdotter, född i Lundby 1741
Dotter Sara, född i Ledsgården 1771-07-12
Son Johannes, född i Ledsgården 1774-10-20 - flyttar ut till Klostret 1789
Dotter Lena, född i Ledsgården 1777-02-23
Dotter Maria, född i Ledsgården 1779-10-16

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Skarke Ledsgården


Kvarboende 1/2-brukare;
Mannen Peter Andersson, född i Amundstorp 1731
Hustrun Kjerstin Pehrsdotter, född i Lundby 1741 - dör här 1792
Dotter Sara, född i Ledsgården 1771-07-12
Dotter Lena, född i Ledsgården 1777-02-23 - flyttar ut till Backa 1796
Dotter Maria, född i Ledsgården 1779-10-16
Hemflyttande son Ryttaren Johannes Klosterberg, född på platsen 1774 - flyttar ut till Ängerås 1799

Ny 1/2-brukare 1793;
Mannen Anders Jonsson
, född i Börjestorp - in från Broddetorp
Hustrun Maria Jonasdotter, född i Wånga 1739
Son Jonas, född i Broddetorp 1785

Mannen Petter Jonsson
Hustrun Maria Persdotter
Dotter Maria

Inhyses;
Lorentz Larsson, född i Klostret 1772
Hustrun Beata Jonsdotter, född i Hålltorp 1770
Son Anders född på platsen 1796

Enkan Anna Brita Andersdotter, född i Kyrkebo
Dotter Ullrica Larsdotter, född i Klostret 1782
Dotter Stina Greta, född på Tomten 1789

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Skarke Ledsgården


Kvarboende 1/2-brukare;
Enkmannen Peter Andersson, född i Amundstorp 1731-04-06 - död 1811
Dotter Sara, född i Ledsgården 1771-07-12 - ut till Broddetorp 1803
Dotter Maria, född i Ledsgården 1779-10-16 - ut till Ängerås 1800
Dotter Lena, född i Ledsgården 1777-02-23 - ut till Hendened 1801

Kvarboende 1/2-brukare;
Mannen Petter Jonsson, född i Klostret 1756
Hustrun Maria Persdotter, född i Klostret 1763-01-31
Dotter Maria, född i Höglunda 1794-04-19 - ut till Björnsbacken 1813

Tjänstefolk;
Dräng Peter Larsson, född o Öfwerbo 1785-04-28 - in 1809 från Wing - ut till Wing 1811
Dräng Anders Larsson, född i Sköfde 1782 - in 1806 från Broddetorp - ut till Häggum 1807
Dräng Johan Andersson, född i Warnhem 1790-05-03 - in 1811 från Hörryda - ut till Hörryda 1812
Dräng Jonas Johansson, född i Broddetorp 1795-11-14 - in 1813 från Stora Lykce - ut till Broddetorp 1814
Dräng Johannes Pehrsson, född i Warnhem 1789 - in 1814 från Horn

Inhyses;
Mannen Petter Jonsson, född i Kykrefalla 1776 - familjen in 1808 från Qvarntorpet
2:a hustrun Stina Andersdotter, född vid Solberga 1787-04-26
Hans dotter Stina, född i Qvarntorpet 1794-11-10
Hans dotter Greta, född i Qvantorpet 1800-08-18
Hans son Johannes, född i Qvarntorpet 1803-05-24

Enkan Maria Jonsdotter, född i Klostret 1764 - in 1808 från Kjärret - ut till Solberga 1812
Dotter Petronella, född i Kjerret 1798-12-01 - ut till Bredegården 1814

Enkan Anna Britta Andersdotter
, född i Klostret 1746 - död här 1801
Dotter Stina, född i Klostret 1789 - ut till Wing 1801
Dotter Ulla, född i Klostret 1788 - ut till Qvarntorpet 1801

******************************************************************************************
Till Ledsgården hör också del av soldatbostället No 327 - senare kallat Bäckefors;

Soldat Petter Husar
med släktnamn: Larsson, född i Wäring 1775-04-04 - in i torpet 1812 med familj
Död: 1831; Antagen: 1802; Avsked: 1818 - Aktnummer: SK-00-0327-1802
Regemente: Skaraborgs regemente Rote: Ledsgården, Skarke; Kompani: HÖJENTORP; Torpnr: SK-00-0327
Hustrun Kjerstin Andersdotter, född i Wäring 1770-10-10
Son Lars, född på platsen 1806-10-26
Son Anders, född på platsen 1811-08-24
Dotter Cajsa, född på platsen 1811-08-24
Son Peter, född på platsen 1813-12-13