C. 6 Mellangården

Skarke Mellangården/Millomgårde/Mellomgården

Kartan framtagen av Tommy Nilsson, forskargruppen 2022 Kartan framtagen av Tommy Nilsson, forskargruppen 2022

Skarke bys gårdars mangårdsbyggnaders placering 1795 utmärkta på dagens satellitkarta, med Mellangården C.

Skarke bys gårdar på karta 1701

Man kan se att under 1600-talets slut så kallades Mellomgården för Sven Jons gård och Hustru Ingridsgården för Skräddaregården. Det verkar vara de äldsta kända namnen för de båda gårdarna, även om Hustru Ingri lär ha tagit över gården alldeles under slutet av 1600-talet och gett ett senare namn på Skräddaregården. De båda namnen har sedan växlat långt in i vår tid, trots att det bildats två gårdar med vardera namnet i modern tid, så har de ibland sammanblandats på t ex kartor.

Enligt ortnamnsforskaren professor Ivar Lundahl, 1958, kommer namnet till Hemmanet från änkan Hustru Ingrin - dialektalt för Ingrid - beskriven som 'åbo' i jordeboken 1685.

C. Mellangården på 1795 års karta och de övriga gårdarna

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Följande gårdar finns utmärkta på kartan:

I en klunga för sig öster om Öglundavägen - öster om gammal väg från Prästgårdsvägen upp till Backa gård:


A. Dunagården hustomten- ett helt förmedlat till halft Hemman Krono, Leujtenants Boställe wid Majornes Compagnies af  Konglige Skaraborgs Infanterie Regemente och innnhafves nu af Capteinen Wälborne Herr Carl von Schantz.

B. Ledsgården hustomten - ett helt förmedlat till ett halft Hemman Skatte, tilhörigt Lagmannen Wälborne Herr Eric Lundin och Anders Pettersson.

C. Mellangården - hustomten ett helt förmedlat till halft hemman Krono innehafves af Nämndemannen Olof Jonsson.

D. Hustru Ingridsgård - ett helt förmedlat till ett halft hemman Krono Skatte, tillhörigt Carl Andersson.   

Mer spridda gårdar:

E. Tåbohlet hustomten -  ett helt förmedlat til ett fierdedels Mantal Krono Skatte Augement, tilhörigt Commissions Landtmätaren Benjamin Risberg.

F. Tomten hustomten - ett helt förmedlat til ett fierdedels Mantal Krono - Skogvaktare Boställe och innehfwes af Krono Skogewaktaren Jonas *re*sling.

G. Kyrkebo* hustomten - ett helt Mantal Krono Rustnings Stam wid Gudhems Compagnie af Kongeliga Wästgiötha Cavalleris Regemente och äges af Herr Ingenieuren Risberg samt Anders Pettersson.

H. Prästebordet hustomten - ett helt hemman Krono, innehafves af Biskopen och Ledamoten af Kongelige Nordstierne orden Högwördigaste Herr Doctor Thure Weidman.

Skarke by hade sin bykyrka på ladugårdgårdsplanen på det som idag är Kyrkebo. Kyrkebo hette då Prestagårdhenn 1564 i jordaboken och utgjorde då Prästgården i byn Skarke.


<- Åter rubriker!

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Följande gårdar finns utmärkta på kartan:

I en klunga för sig öster om Öglundavägen - öster om gammal väg från Prästgårdsvägen upp till Backa gård:


A. Dunagården hustomten- ett helt förmedlat till halft Hemman Krono, Leujtenants Boställe wid Majornes Compagnies af  Konglige Skaraborgs Infanterie Regemente och innnhafves nu af Capteinen Wälborne Herr Carl von Schantz.

B. Ledsgården hustomten - ett helt förmedlat till ett halft Hemman Skatte, tilhörigt Lagmannen Wälborne Herr Eric Lundin och Anders Pettersson.

C. Mellangården - hustomten ett helt förmedlat till halft hemman Krono innehafves af Nämndemannen Olof Jonsson.

D. Hustru Ingridsgård - ett helt förmedlat till ett halft hemman Krono Skatte, tillhörigt Carl Andersson.   

Mer spridda gårdar:

E. Tåbohlet hustomten -  ett helt förmedlat til ett fierdedels Mantal Krono Skatte Augement, tilhörigt Commissions Landtmätaren Benjamin Risberg.

F. Tomten hustomten - ett helt förmedlat til ett fierdedels Mantal Krono - Skogvaktare Boställe och innehfwes af Krono Skogewaktaren Jonas *re*sling.

G. Kyrkebo* hustomten - ett helt Mantal Krono Rustnings Stam wid Gudhems Compagnie af Kongeliga Wästgiötha Cavalleris Regemente och äges af Herr Ingenieuren Risberg samt Anders Pettersson.

H. Prästebordet hustomten - ett helt hemman Krono, innehafves af Biskopen och Ledamoten af Kongelige Nordstierne orden Högwördigaste Herr Doctor Thure Weidman.

Skarke by hade sin bykyrka på ladugårdgårdsplanen på det som idag är Kyrkebo. Kyrkebo hette då Prestagårdhenn 1564 i jordaboken och utgjorde då Prästgården i byn Skarke.


<- Åter rubriker!

Skarcke Bys Ägor 1795 med Nohlängen

Skarke by 1795 Skarke by 1795

Skarke by (rödmarkerad) och Nohlängen vid laga skiftet. Karta 1795. Korsvägen som är tydligast på bilden utgörs av Öglundavägen och Eggbyvägen med fortsättning sydost i farvägen till Kyrkebo och Prästgården. Delar av Nolängen kom vid Laga skiftet 1841 att formellt föras till Skarke by och gav på så sätt en större yta att fördela till Skarke bys gårdar - se nedan!
 

Karttext; "Charta öfwer Skarcke By's Ägor och Nohlängen uti Skaraborgs Län WALLA Härad och Warnhems Klåsters sockn afmätte Åren 1788 och 1795. Åkerjorden Storskiftad År 1794 samt Gjärdeswallarna och Nohlängen År 1795 af Jonas Larurell". ("Warnhems Klåsters socken" är här lika med Skarke socken.)


Skarke by fick troligen redan under 1100-talet sin egen sockenkyrka tillsamamns med byarna runt Klostret, Klostrets och Överbo byar samt näraliggande Wäberga by. Skarke kyrka, var alltså sockenkyrka för även näraliggande Klosterägda Klosterbyn och Överbo by, vars gårdsfolk inte kunde använda det nybyggda klostrets kyrka som församlingskyrka te x för begravningar. Skarke kyrka har kvar sin grund delvis under nuvarande ladugårdsbyggnad för Kyrkebo.

Varnhem blev namnet på det kloster som byggdes på storgården 'Varnhema's mark' efter att fru Sigrid skänkt marken till cistensienserorden och dess munkar, som då också tagit över den gamla gårdskyrkan vid Kata gård. En plats runt vilken människor i bygden begravts enligt Kristen sed så tidigt som sent 800-tal.

Namnet Varnhem användes inte specifikt för själva samlingen av gårdar (ägda av klostret), som låg nära klosterområdet, förrän efter klostertiden 1540. Då blev Klostrets by eller Varnhems by (12 gårdar) namnet på gårdarna nedanför den första stigningen upp mot berget och de som låg här ovan kallades Överbo by (4 gårdar).

Professor Ivar Lundahl skriver;
"Varnhems socken, vars äldre namn är Skarke, lydde enligt prostarnas tionderäkenskaper 1546 (i KA) under det inom socknen belägna Varnhems kloster. Sockennamnet Varnhem är lånat från detta, vilket i sin tur lånat namnet från Varnhems by, se Klostrets by. Det äldre sockennamnet Skarke är lånat från byn Skarke (se denna). Klostret skrivs 1546 'Varnems klosther Skadrike socken'."


Skarke kyrka kom att bli sockenkyrka även för dem i kringområdet utanför byn, troligen redan under 1100-talet, då Varnhems Kloster med sin kyrka endast var till för munkarna och lekbröderna. Lekbröderna (av grekiskans laikos; "som tillhör folket") är en kristen beteckning på de, som skötte det praktiska arbetet i klostren och dess ägor. De var byggnadsarbetare, lantarbetare och hantverkare, mm.

Man får betänka att Klostret från början ägde alla de 12 gårdar som låg nära uppförandeplatsen för Klostret och som varit undergårdar till den storgård som skänktes till cictensierna och de kom också att äga de åtta gårdarna i Skarke. Gårdarnas befolkning i området fick då använda Skarke Kyrka som sin sockenkyrka. 1540 fanns ca 80 gårdar inom Valle härad som Klostret ägde och de fick vid reformationen i en övergångstid enligt avtal ha kvar avkastningen av de närmsta 20 gårdarna. Detta visar att Klostret hade en mycket stark roll för hela bygden både religiöst och för ägandet av gårdar redan från start 1150. Skarike (by) upptager åtta klosterhemman i jordeboken 1564, i jordeboken 1566 räknade som hela.

Varnhems eller Skarke socken bestod av byarna Skarke, WäbergaKlostretÖverbo samt Ulunda. Klostrets by eller Varnhems by var under medeltiden störst och hade enligt jordeboken 1566 elva hemman medan Skarke hade åtta hemman. Skarke socken låg vid medeltidens slut under Varnhems kloster. Även Norra Lundby låg sedan 1467 under klostret. Eggby var annexförsamling till Skarke fram till år 1566 , då Eggby övertog rollen som moderförsamling, samtidigt som Skarke kyrka övergavs som församlingskyrka efter branden 1560 till förmån för klosterkyrkan.

Ordet Skarke kommer av Skades rike/Skaderike - ur den fornnordiska mytologin

Men det finns andra tolkningar för del av det ursprungligt skrivna namnet som professor Ivar Lundahl redogör för; Namnet Skarke hittas första gången 1270 i skepnad av sockennamn, 'parochia Scadrughä', där parochia betyder socken, och hela namnet kan komma från ett ursprungligt Skadhahargh(e) ('Skadaharge').

Namnet skulle som senare ledmed denna tolkning innehålla det från ortnamn kända fsv. hargher = 'hednisk helgedom', motsvarande fornvästnordiska horgr med denna betydelse. Tolkningen accepteras åtminstone vad senare leden beträffar av Sahlgren i NoB 1947, s. 122, som finner det »särdeles sannolikt» att ett *-harghe eller *-härghe (en dativform med palatalomljud) ingår i namnet."

Hittils varande forskning har tolkat första ledet av namnet som en härledning från gudinnan Skade i  fornnordiskan. Skade är enligt mytologin vildmarkens, jaktens, pilbågens och skidåkningens gudinna. Hennes pappa är jätten Tjatse. Och trots att hon är jättinna blir hon accepterad av gudarna i Asgård, när hon gifter sig med havsguden Njord och blir så gudinna. Ett passande gudinnenamn för trakten nedanför norrbillingens västsida som var vildmark och där jakt bedrivits med massor av fornminnen av bosättningar och gravar sedan många tusentals år.

Skarke socken skrivs Skaderiche Sokn i avskrift 1505 av ett föregående dokument, där benämnt Skatrikis sokn 1404. Alla kända skrivningar efter 1270 skrivs alltså som Skade Rike i någon form till slutnamnet blivit Ska rke.

Ur specialjordeboken 1825

Texttolkning;

"Har warit helt Hemman men År 1663 1/2 förmedlat i anledning Cavalleri augement Nr 99 af Södra Vadsbo Companie i Rote Nr 35 med 6 db41d8 xx enligt Kongl Kammar Collegie skattebref den 18 October 1820."

Det är lite oklart när Mellangården köptes fri från Kronan. Klart är att en familj Olof Jonsson, född på platsen 1736, måste ha innehaft någon form av äganderätt (innehavsrätt?) sedan åtminstone början av 1700-talet. Familjen är sedan representerad på gården ända till försäljning sker 1835, då dottern säljer till Emanuel Jonsson från Björsgården.

Ägarförteckning Skarke Mellangården

           - Kronan tycks ha ägt Dunagården sedan gården var Klosterhemman (Jordeboken 1540)
1700 - 1808 Olof Jonsson, född på platsen
1808 - 1835 Johannes Håkansson gift med dottern till Olof Jonsson
- gården har i korta perioder två ägare med olika delar av gården - men i stora drag;
1835 - 1841 Emanuel Jonsson
1841 - 1850 Gabriel Bengtsson, ut som ägare till Fiskaregården

Kyrkeboägarna äger nu också Skarke Mellangården;
1850 - 1873 
Kyrkoherde C J Smedmark, Kyrkebo
1873 - 1890 Casper Broberg, Kyrkebo
1890 - 1977 De la Gardieska Gravkassan
1977 - 2015  Prästlönetillgångarna

1839 Mellomgårdens hustomt på karta inför laga skiftet

Mellomgårdens hustomt utmärkt på karta 1839.

C. Mellangårdens äges af Emmanuel Jonsson 1/4 och Jonas Jonsson 1/4 innehafver enligt Storskiftet föjande ägor; - med nummer på kartan enligt text ovan!

Mellangårdens tilldelning av mark i Laga skiftet 1844

På karta 1841 ser vi markerat med rött det område som tilldelades gården Skarke Mellomgården - littera C. Den togs i princip över vid den här tiden av Kyrkebo's ägare och kom, efter Laga skiftets genomförande, att inte bebyggas! De forna mangårdsbyggnaderna revs efter hand för att markerna skulle kunna nyttjas för åkerbruk för ny tilldelad fastighet - littera H. - Prästgården. Den siste arrendatorn som bodde i det gamla bostadshuset var Lars Johansson, som flyttade ut med sin familj 1858.

Mellangårdens skifte i Billingeliderna

Området vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman eller Svedjan (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman (Svea). Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal.                                                                                               (Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)
 

Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by
I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.   Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdamm och norr om bäcken)  
VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by:
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII.   Skräddaregården 1 mantal
IX.     Mellomgården 1 mantal
X.      Ledsgården 1 mantal
XI.     Tomten 1 mantal
XII.    Tåbo  3/4 mantal  
XIII.    Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa)
XIV.    Prästegården  1 mantal
XV.     Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.   Nygård 1 mantal
...............................................,,
XVIII.  Ivarstorp 1/4 mantal
XIX.    Speckatorp 1/4 mantal

1877 Mellangårdens skifte bebyggt med Stentomten, Axtorp och Kristinefors

Mellomgårdens skifte 1877, här markerat med extra rött, finns två torp tydligt utmärkta - ett i mitten (Axtorp) och ett i väster på ägan (Stentomten), samt en markering för Kristinefors öster om mittvägen. Det står 2 T på kartan för de båda torpen Skönhagen på Ledsgårdens skifte och Stentomten på Mellomgårdens skifte.  

Stentomten byggs 1835 (som ett undantag)
Stentomten är det första torpet som byggs på Mellomgårdens skifte i väster år 1835 som ett undantag vid försäljning  för ägaren till Skarke Millomgården Johannes Håkansson, född 1784 - gift med förra ägarens dotter Stina Olofsdotter, född på gården 1788. Stinas far, Olof Jonsson, dog på gården 1802.

Modern till Stina, Karin Andersdotter, född i Lundby 1749, bodde kvar på gården med sonen Jonas och dottern Stina, som gifte sig 1809 med Johannes Håkansson då de tog över gården. Brodern Jonas flyttade ut till Pickagården. Modern bodde kvar till sin död 1820.

Johannes och Stina säljer Mellomgården till sonen i Björgården Hospitalsgården, Klostrets by, Emmanuel Jonsson, född i Wing 1807 som flyttar in 1835 med sin hustru Maja Cajsa Svensdotter, född 1815 i Berg. I samband med försäljningen görs ett undantag och det blir skiftet i Billingeliderna, där man före 1835 bygger ett torp i väster som man kallar Stentomten. Ett år senare, 1836, dör Johannes och änkan Stina med dottern Maja Stina, född 1827 blir kvarboende på undantaget. Änkan Stina dör här 1848 och året innan flyttade dottern till Korsgården i Öglunda. Ny ägare 1849 blir Lars Andersson, född i Sköfde 1792 medfamilj och vars son tar över som nygift 1851.

Stentomten upphör genom indragning till gården 1900 och Axtorp har då sedan länge då brukat hela västra delen av skiftet.

Se mer om de boende på Stentomten nedan!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Axtorp byggs 1850
Det andra torpet på ägan blir Axtorp som byggs av gratialisten f.d. soldaten Jonas Ax år 1850 - (se nedan!), torpet syns i mitten av skiftet på kartan ovan. Axtorp tar över brukandet av marken från Stentomten efter hand och blir enda torp för östra delen från sekelskiftet och slås 1910 samman med Kristinefors återigen till ett enda skifte, som vid försäljning 1919-1923 kallas Smedstorpet.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nybygget Kristinefors byggs 1852
Kristinefors tillkommer som ett nybygge 1852 för torparen Pehr Johansson, född 1818 i Varnhem och hans hustru Maria Cathrina Larsdotter, född i Götene 1821 med barnen Johanna och Maja Stina.

1852 finns det alltså tre torp på skiftet

Centrala Soldatregistret Centrala Soldatregistret

Axtorp slås ihop med Kristinefors och säljs under namnet Smedstorpet 1921, som då alltså består av hela det forna skiftet för Skarke Mellangården. Kristinefors byggnader blir 1946 Hälsokolonin och 1951 blir de till Feriehemmet Kosmos. Läs mer om skiftets utveckling på Skarke Mellomgårdens skifte!

Karta 1923 över Mellangårdens skifte i Billingeliderna

1923 så fanns endast byggnader runt Kristinefors kvar - hela skiftet kallades av någon anledning Smedstorpet.

Boende på Mellangården/Millomgården 1779 - 1938

Från ArkivDigital.se - födelse- och dopboken 1776 - Jonas född av bondefolk från Mellangården Skarke Från ArkivDigital.se - födelse- och dopboken 1776 - Jonas född av bondefolk från Mellangården Skarke

Varnhem AI:1 1779-1787 
Millomgården
Mannen Olof Jonsson, född på platsen 1736
Hustru Karin Andersdotter, född i Lundby 1749
Son Jonas, född på platsen 1776-12-21
Son Andreas, född på platsen 1782  - död 1786

Tjänstefolk;
Piga Anna Jonsdotter, född i Ledsgården 1762, in från Skärv 1778, ut till Nygården 1779
Dräng Olov Larsson, född i Synnerby 1763, in från Skärv 1779, ut till Nygården 1781, åter 1782
Gossen Lars Jonsson, född i Tobakslyckan 1764, ut till Tåbod 1782
Piga Bolla Jonsdotter, född i Härene 1764, in från Tomten 1782, ut till Sven Månsgården Sanstorp 1784

Jonas Olofsson, född i Ving 1714

Varnhem AI:2 1786-1791
Millomgården


Kvarboende ägare/bondfolk;
Mannen Olof Jonsson, född på platsen 1736  
Hustru Karin Andersdotter, född i Lundby 1749
Son Jonas, född på platsen 1776-12-21
Dotter Stina, född på platsen 1788

Jonas Olofsson, född i Ving 1714

Tjänstefolk;
Piga Lena Andersdotter, född i Bjellum 1769

Varnhem AI:3 1792-1800
Millomgården


Kvarboende ägare/bondfolk;
Mannen Olof Jonsson, född på platsen 1736
Hustru Karin Andersdotter, född i Lundby 1749
Son Jonas, född på platsen 1776-12-21
Dotter Stina, född på platsen 1788-03-31

Varnhem AI:4 1800-1815
Millomgården

Kvarboende ägare/bondfolk;

Mannen Olof Jonsson, född på platsen 1766-12-14 - död 1808-03-22
Hustru Karin Andersdotter, född i Lundby 1749
Son Jonas, född på platsen 1776-12-21, ut till Pickagården 1808
Dotter Stina, född på platsen 1788-03-31 - gifter sig och paret tar över gården

Ny ägare;
Mannen Johannes Håkansson, född i Överbo 1784-04-28
Dottern/Hustrun Stina Olofsdotter, född på platsen 1788-03-31

Tjänstefolk;
Dräng Johannes Andersson, född i Varnhem 1792, in från Källehagen 1809, ut t. Pickagården 1810
Gossen Lars Svensson, född i Varnhem 1795-02-13, in från Bomans 1811, ut till Löten 1812
Dräng Lars Olofsson, född i Bjellum 1796-11-30, in från Solberga Backa 1812, ut till Tomten Skarke 1814
Dräng Anders Lorentsson, född i Klostret 1796-08-09, in från Kärret 1814

Inhyses;
Mannen Peter Jonsson, född i Kyrkefalla 1775 - in med familj 1812
Hustru Stina Andersdotter, född vid Solberga 1787-04-26
Dotter Stina, född på samma ställe 1797-11-10, ut till Skara 1813
Dotter Greta, född på samma ställe 1800-08-18, ut till Solberga 1813
Son Johannes, född på samma ställe 1803-06-24
Dotter Cajsa, född vid Solberga 1811-12-31
Son Jonas, född på platsen 1814-06-08

Varnhem AI:5 1815-1836
Skarke Millomgården


Ägare 1/2;
Mannen Johannes Andersson, född i Varnhem, 1809-07-22 - in 1832
Hustru Maja Christina Bergström, född i Horn 1810-02-13
Dotter Anna Stina, född på platsen 1833-06-06
Dotter Charlotta, född på platsen 1835-10-09
- familjen ut till Fogdegården 1835

Kvarboende ägare 1/2;
Mannen Johannes Håkansson, född i Överbo 1784-04-28
Hustrun Stina Olofsdotter, född på platsen 1788-03-31
Dotter Anna Cajsa, född på platssen 1823-09-25 - dör här 1826
Dotter Maja Stina, född på platsen 1827-06-21
- familjen säljer Millomgården och flyttar till ett undantag på gårdens skifte i Billingeliderna -
   Stentomten 1835
Inhyses Änkan/Svärmodern Hustru Karin Andersdotter, född i Lundby 1749 - dör här 1820

Ny Ägare 1/2;
Mannen Emanuel Jonsson, född i Ving 1807-11-17, in 1835 med hustru från Björsgården
Hustru Maja Catharina Svensdotter, född i Berg 1815-01-06

Tjänstefolk;
Dräng Anders Lorensson, född i Klostret 1796-08-09, in från Kärret 1814, ut till Löten 1816
Piga Sara Gustafsdotter, född i Eggby 1796-06-30, in 1815 från Pillerukan, ut till Trädgården 1820
Dräng Lars Svensson, född i Varnhem 1795-03-12, in från Skattegården Foxerna 1816, ut till L. Hålltorp 1820
Dräng Johannes Johansson, född i Fägre 1798-12-22, in från Skräddaregården 1820, ut till Höjentorp 1829  
Piga Greta Esbjörnsdotter, född i Varnhem 1790-12-10, in Ökull Sjögården 1820, ut till Amundstorp 1821
Piga Inga Svensdotter, född i Berg 1796-12-13, in från Berg 1821, ut till Backa 1821
Piga Sara Gustafsdotter, född i Eggby 1796-06-30, in från Trädgården 1821, ut till ? 1824
Piga Lisa Gustafsdotter, född i Pillerukan 1799-06-01, in från Trädgården 1824, ut till ? 1829
Piga Britta Andersdotter, född i Klostret 1810-11-20, in från Trädgården 1824, ut till ? 1826
Dräng Carl Johansson, född i Fägre 1813-02-22, in från Segerstad 1829, ut till Kyrkebo 1831
Piga Anna Bengtsdotter, född i Varnhem 1805-02-02, in från Larsgården Ökull 1829, åter dit 1830
Piga Cajsa Greta Svensdotter, född på platsen 1817
Piga Maja Lisa Pehrsdotter, f. Varnhem 1811-01-25, in Engelbrektsgården Öglunda 1830, ut till Öglunda 1831
Flickan Cajsa Larsdotter, född i Berg 1818-09-18, in från Berg 1834 - död 1835

Gifte drängen Håkan Larsson, född i Ving 1790-03-20, in m fam. 1827 från Dunagården
Hustru Stina Erlandsdotter, född i Dala 1790-09-02
Dotter Charlotta, född i Varnhem 1821-02-15
- familjen flyttar ut 1825

Inhyses under Millomgården;
Mannen Peter Jonsson, född i Kyrkefalla 1775, in 1832, död 1836
Hustru Stina Andersdotter, född i Varnhem 1787-04-26
Son Johannes, född i Varnhem 1803-06-24
Dotter Cajsa, född i Varnhem 1811-12-31, in från Sjögården Ökull 1826, ut 1827
Son Jonas, född i Varnhem1814-06-02, ut till Ökull 1832
Dotter Inga Maria, född i Varnhem 1819-03-04, ut till Gatan Torp 1835
Son Andreas, född i Varnhem 1822-03-25
Son Johannes, född i Varnhem 1826-07-15
Son Pehr, född i Varnhem 1831-01-30

Vid försäljningen inrättas ett undantag på gårdens skifte i Billingeliderna, Stentomten 1835;
Mannen Johannes Håkansson
, född i Överbo 1784-04-28 - dör här på Stentomten 1836
Änkan/Hustrun Stina Olofsdotter, född på platsen 1788-03-31
Dotter Maja Stina, född på platsen 1827-06-21

Varnhem AI:6 1836-1846
Millomgården


Ägare 1/4;
Mannen Emanuel Jonsson, född i Ving 1807-11-17
Hustru Maja Cathrina Svensdotter, född i Berg 1815-01-06
Son Johan Friedrik, född på platsen 1836-01-03
Dotter Anna Lisa, född på platsen 1837-12-31
Dotter Emma Christina, född på platsen 1839-12-01
- familjen utflyttad med familj till Ulfsgården 1841

Tjänstefolk;
Dräng Pehr Johansson, född i Varnhem 1818-11-13, in från Tomten 1837, ut till Lundby 1839
Piga Cajsa Greta Svensdotter, född i Varnhem 1817, in 1830, ut 1836
Piga Brita Fredrika Nilsdotter, född 1809-05-04, in från Solberga 1836, ut till Ving 1838
Piga Anna Christina Kjellberg, född i Berg 1821-12-25, in från Berg 1838, ut till Lundby 1840
Dräng Carl Johan Jonsson, född i Varnhem 1816-03-07, in från Björsgården Hospitals egendom 1839,
Not. "Men högst svag i Kristendomskunskap"

Ägare ¼;
Änkeman Jonas Jonsson, född på platsen 1784-01-26, in från Björsgården 1839 - död 1839
Son Anders Gustaf, född på platsen 1819-06-25, in från Björsgården 1839, ut till Borregården 1840

Tjänstefolk;
Piga Anna Catherina Andersdotter, född i Skövde 1814-04-28, in Björsgården 1839, ut till Kyrkefalla 1840
Piga Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1818-02-25, in från Amundstorp 1840, åter dit 1841
Dräng Jonas Jonsson, född i Varnhem 1810-06-24, in från Ökull 1840, ut till Ving 1841

Ägare ½;
Mannen Gabriel Bengtsson, född i Horn 1788-07-17 - in 1841 med familj från Dala
Hustru Cajsa Johansdotter, född i Skövde 1786-01-14
Son Johan Gustaf, född i Skövde 1819-12-01, ut till Kvarntorpet 1843
Dotter Maja Elis, född i Skövde 1823-12-21

Tjänstefolk;
Dräng Johan Pettersson, född i Dala 1819-02-14, in från Borgunda1842, ut 1842
not. "straffad för att ha slagit sitt förra husbondefolk"
Piga Maja Lisa Andersdotter, född i Skövde 1817-01-15, in från Borgunda 1842, ut till Torp 1843
Dräng Olaus Strömberg, född i Varnhem 1822-02-20, in från Sjogerstad 1844, ut till Ökull Sjög. 1846
Piga Clara Sophia Andersdotter, född i Skövde 1827-11-10, in från Simmesgården 1845, ut till Ökull 1846

Vid försäljningen 1835 inrättas ett undantag på gårdens skifte i Billingeliderna, Stentomten;
Mannen Johannes Håkansson, född i Överbo 1784-04-28 - dör här på Stentomten 1836
Änkan/Hustrun Stina Olofsdotter, född på platsen 1788-03-31
Dotter Maja Stina, född på platsen 1827-06-21

Torpare flyttar in på Stentomten 1836;
Mannen Johannes Andersson, född i Skövde 1809-03-30, in 1836 från Eggby
Hustru Maja Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1805-07-09
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1836-09-08 - död 1837
Son Lars Johan, född i Varnhem 1838-09-30
Dotter Anna Greta, född i Varnhem 1842-01-29
Dotter Maria Lisa, född i Varnhem 1845-12-06 - död 1846

Varnhem AI:8 1846-1859
Millomgården ½ mtl

½ ägare Herr pastoren. Smedmark, Prästgården

Ägare 1/2;
Mannen Gabriel Bengtsson, född i Horn 1788-07-17
Hustru Cajsa Johansdotter, född i Skövde 1786-01-14
Dotter Maria Elisabeth, född i Skövde 1823-12-21, till Lundby Mellomgården 1849
Son änkeman Johan Gustaf, född i Skövde 1819-10-04, in från Lundby 1849
- familjen ut till Sparsäter 1850

Tjänstefolk;
Piga Cajsa Eriksdotter, född i Varnhem 1828-10-10, in från Källby 1850, ut till Sparsäter 1850
Piga Clara Sophia Andersdotter, född 1827-11-10, in från Ökull 1848, ut till Skarke Prästg. 1849
Piga Cajsa Johansdotter, född i Häggum 1833-08-05, in från Häggum 1848, ut till Åsaka 1850
Dräng Johannes Pettersson, född i Varnhem 1826-07-25, in Solberga 1846, ut till Hustru Ingridsgården 1847
Dräng Gustaf Andersson Lindquist, född i Varnhem 1824-03-03, in från Broddetorp 1846, ut 1847
Dräng Petter Larsson, född i Broddetorp 1823-05-02, in Skattegården Tranum  1847, ut till Broddetorp 1848
Dräng Adolph Andersson, född i Varnhem 1830-04-13, in från Källehagen 1848, ut Skarke Prästgården 1849

Ägare 1/2;
Mannen Lars Christian Pettersson, född i Broddetorp 1813-11-01
Hustru Bolla Greta Jeansdotter, född i Broddetorp 1815-01-17
Dotter Maria Christina, född i Broddetorp 1836-02-16
Son Peter Johan, född i Broddetorp 1839-01-30
Son Gustaf, född i Gudhem 1842-04-17
- ut m familj till Skräddaregården 1852

Dräng änkeman Johan Gustaf Gabrielsson, född i Skövde 1819-12-14, ut till Berg 1851

Arrendator av Millomgården;
Mannen Lars Johansson, född i Varnhem 1822-02-20, in 1852 med hustru från Fiskaregården
Hustru Märta Larsdotter, född i Varnhem 1820-12-19

Tjänstefolk;
Dräng Olof Christoffersson, f.Varnhem 1830-08-24, in Källegården Amundtorp 1852, ut till Broddetorp 1853
Dräng Joh. Fredric Emanuelsson, född i Varnhem 1836-01-03, in från Källehagen 1853
Piga Maja Stina Svensdotter, född i Husaby 1830-01-03, in från Husaby 1852, åter dit 1853
Piga Johanna Larsdotter, född i Varnhem 1828-04-20, in från Överbo Sörgården 1853, ut till Åsle 1854
Dräng Anders Andersson Lundquist, född i Varnhem 1830-08-11, in från Solberga 1853, ut till Vadet 1854
Flickan Greta Henriksdotter, född i Varnhem 1838-10-22, in fån Lundby 1853

Ägare och nu Inhyses;
Mannen Johannes Larsson, född i Varnhem 1803-08-24, in 1848m familj från Liden under Storekullen
Hustru Stina Larsdotter, född i Varnhem 1805-10-29
Son Lars Johan, född i Varnhem 1837-03-12
- familjen ut till Solberga 1851

Inhyses;
Änkan Stina Andersdotter, född i Varnhem 1787-04-26

Kvarboende på Stentomten;
Inhyses/Änkan Stina Olofsdotter, född på platsen 1788-03-31 - dör här 1848
Dotter Maja Stina, född på platsen 1827-06-21 - ut till Korsgården, Öglunda 1847

Kvarboende torparen Stentomten;
Mannen Johannes Andersson, född i Skövde 1809-03-30 - död 1851
Hustru Maja Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1805-07-09 - död 1852
Son Lars Johan Johansson, född i Varnhem 1838-09-30, ut till Öglunda 1853
Dotter Anna Greta Johansdotter, född i Varnhem 1842-01-29, ut till Öglunda 1853
Son Anders Gustaf Johansson, född 1847-07-16, ut till Ulunda 1853

Ny Ägare till Stentomten 1849;
Mannen Lars Andersson, född i Skövde1792-08-27, in från Skövde 1849
Hustru Britta Maja Jonsdotter, född i Skövde 1784-02-01

Ny ägare Stentomten sonen med familj 1851;
Gifte sonen Anders Gustaf, född i Skövde 1822-03-05
Hustru Maja Lena Andersdotter, född i Sjogerstad 1826-02-04, in 1851 från Skövde
Son Carl Gustaf född i Varnhem 1852-04-28
Syster Christina Svensdotter, född i Vårfruhem 1821-09-30, in från Skövde 1851 - död 1851

Varnhem AI:9 1854-1862
½ mtl Millomgården

Ägare Kyrkoherde Smedmark

Arrendator;
Mannen Lars Johansson, född i Varnhem 1822-02-20
Hustru Märtha Larsdotter, född i Varnhem 1820-12-19
- ut med hustru till Lidköping 1858

Tjänstefolk;
Piga Greta Henriksdotter, född i Varnhem 1838-10-22, ut t 1855
Piga Christina Larsdotter, född i Varnhem 1835-09-24
Dräng Fredrik Andersson, född i Varnhem 1832, in fr socknens slut 1854, ut till Skarke Prästgård 1855
Dräng Fredrik Emanuelsson, född i Varnhem 1836-01-03, in 1854, ut till Skara 1855
Fosterflickan Piga Britta Maria Svensdotter, f. Varnhem 1841-01-12, in Tåbolet 1855, ut till Lidköping 1858
Dräng Carl Johan Carlsson, född i Varnhem 1837-05-05, in från Berg 1855, ut till Skövde 1856
Dräng Adam Andersson, född i Ving 1828-09-28, in fr. Borregården 1856, ut till Lundby 1857
Piga Maja Cajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1837-01-18, in fr Amundstorp 1856, ut t Lundby 1857
Piga Inga Maja Jonsdotter, född i Varnhem 1834-02-19, in från Ivarstorp 1857, ut till Synnerby 1858
 

Efter 1858 så sköts gården direkt från ägarna på Kyrkebo och inga nya byggnader uppfördes efter efter ny marktilldelning i Laga skiftet - se karta ovan! 1946 inordnas gården formellt under Kyrkebo 5:1.