C. 5 Hustru Ingridsgården eller Skräddaregården - 1856 två separata gårdar

Hustru Ingridsgården -> Hustru Ingridsgården 4:1 -> Hustru Ingridsgården eller Skräddargården 4:1
--> två gårdar efter klyvning 1856; Skarke 4:2 och Skarke 16:1
- med nuvarande adresser; Varnhem Hustru Ingridsgården 1 och Skräddaregården 1

Avsnittet sammanställt 2022-10 av Henrik Eklund - Skarke-Varnhems Hembygdsförenings forskargrupp och bearbetat och utvidgat av Kent Friman för inläggning på hemsidan

Hustru Ingridsgården år 1795 utmärkt på dagens satellitkarta

Kartan framtagen av Tommy Nilsson, forskargruppen 2022 Kartan framtagen av Tommy Nilsson, forskargruppen 2022

Skarke bys gårdars mangårdsbyggnaders placering 1795 utmärkta på dagens satellitkarta, med Hustru Ingridsgården D.

Skarke bys gårdar på karta 1701

Man kan se att under 1600-talets slut så kallades Mellomgården för Sven Jons gård och Hustru Ingridsgården för Skräddaregården. Det verkar vara de äldsta kända namnen för de båda gårdarna, även om Hustru Ingri lär ha tagit över gården alldeles under slutet av 1600-talet och gett ett senare namn på Skräddaregården. De båda namnen har sedan växlat långt in i vår tid, trots att det bildats två gårdar med vardera namnet i modern tid, så har de ibland sammanblandats på t ex kartor.

Enligt ortnamnsforskaren professor Ivar Lundahl, 1958, kommer namnet till Hemmanet från änkan Hustru Ingrin - dialektalt för Ingrid - beskriven som 'åbo' i jordeboken 1685.

D. Hustru Ingridsgården på 1795 års karta med övriga gårdar

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Följande gårdar finns utmärkta på kartan:

I en klunga för sig öster om Öglundavägen - öster om gammal väg från Prästgårdsvägen upp till Backa gård:


A. Dunagården hustomten- ett helt förmedlat till halft Hemman Krono, Leujtenants Boställe wid Majornes Compagnies af  Konglige Skaraborgs Infanterie Regemente och innnhafves nu af Capteinen Wälborne Herr Carl von Schantz.

B. Ledsgården hustomten - ett helt förmedlat till ett halft Hemman Skatte, tilhörigt Lagmannen Wälborne Herr Eric Lundin och Anders Pettersson.

C. Mellangården - hustomten ett helt förmedlat till halft hemman Krono innehafves af Nämndemannen Olof Jonsson.

D. Hustru Ingridsgård - ett helt förmedlat till ett halft hemman Krono Skatte, tillhörigt Carl Andersson.   

Mer spridda gårdar:

E. Tåbohlet hustomten -  ett helt förmedlat til ett fierdedels Mantal Krono Skatte Augement, tilhörigt Commissions Landtmätaren Benjamin Risberg.

F. Tomten hustomten - ett helt förmedlat til ett fierdedels Mantal Krono - Skogvaktare Boställe och innehfwes af Krono Skogewaktaren Jonas *re*sling.

G. Kyrkebo* hustomten - ett helt Mantal Krono Rustnings Stam wid Gudhems Compagnie af Kongeliga Wästgiötha Cavalleris Regemente och äges af Herr Ingenieuren Risberg samt Anders Pettersson.

H. Prästebordet hustomten - ett helt hemman Krono, innehafves af Biskopen och Ledamoten af Kongelige Nordstierne orden Högwördigaste Herr Doctor Thure Weidman.

Skarke by hade sin bykyrka på ladugårdgårdsplanen på det som idag är Kyrkebo. Kyrkebo hette då Prestagårdhenn 1564 i jordaboken och utgjorde då Prästgården i byn Skarke.


<- Åter rubriker!

Två gårdar på 1960 års karta

Hustru Ingridsgården 4:2 och Skräddaregården 16:1 på karta 1960.

Lite missvisande står Skräddargården inom gränsen för Hustru Ingridsgårdens mark, vilket visar att även så långt fram i modern tid var namnet på de båda gårdarna inbördes lätt att växla om och här nämns t ex inte Hustru Ingridsgårdens namn på kartan.

De var ju länge en enda gård, ett helt Hemman, och två alternativa namn kom att användas; Hustru Ingridsgården eller Skräddaregården, men då med två brukare och så småningom två ägare.

Vid hemmansklyvning 1856 och ägoutbyte kom Hustru Ingridsgården att klyvas i två delar och Skräddaregården blir egen gård med sammanhängande ägor, då också intilliggande Överbo Mellomgårdsmark byttes mot separat 'ö-liknande' Nohlängsmark nordöst om gården. Se mer nedan!

Namnformen;
Enligt ortnamnsforskaren professor Ivar Lundahl, 1958, kommer namnet till Hemmanet från änkan Hustru Ingrin - dialektalt för Ingrid - beskriven som åbo* i jordeboken 1685.

Namnet lever sedan kvar tills våra dagar - slutligen som namnet på en del av det forna hela Hemmanet. Före denna tid kan t ex annan åbo ha gett sitt namn på gården, men det har sedan trängts undan av nya namn. Hustru Ingridsgården tycks ha varit så slående att det lyckats leva kvar fram till vår tid! Men har också tidvis växlat med namnet Skräddaregården som dokumenteras genom Husförhörslängden 1779. Så troligt bodde här eller nära en skräddare under tredje kvartalet av 1700-talet som gett namn åt marker och även själva gården.


*åbo = 'boende å gården'

Hustru Ingridsgården 1942 - Svenska Gods & gårdar

Skräddaregården 1942 - Svenska Gods & gårdar

Hustru Ingridsgården & Skräddaregården - slutet av 1950-tal

Foto från Tommy Nilsson, Nygården 2022 Foto från Tommy Nilsson, Nygården 2022
Bostadshuset närmast i bilden utgör det som idag har adress Skräddaregården och byggdes under 1860-talet och kallades då i auktionstext 1865  för "nyuppförd mangårdsbyggnad för ståndspersoner".

Även i moderna tider kan man se att denna gård från start varit ett Hemman med två grupper av mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader efter varandra in från landsvägen mot Öglunda mitt emot Backa allé. Från början fanns en ägare till hela hemmanet som 1838 fick två ägare/brukare med gemensamt ägande - sämjebruk. (Där varje del kunde säljas till ny sämjebrukare.)

Gården kom alltså att 'delas' genom hälftenbruk under lång tid och kallades då Hustru Ingridsgården eller Skräddaregården med gemensam beteckning i senare fastighetsregister = 4:1. Den kunde alltså ha båda namnen, eftersom den inte formellts delats upp.

Senare gjordes en formell Hemmansklyvning 1856, så att mangårdsbyggnaderna vid vägen kom att höra till det som blev Skräddaregården med sammanhängande mark norrut (till höger i bilden) efter ägobyte med Överbo Mellomgården. Se mer om detta nedan!

Flygfoto 1961 av de två gårdarna - Hustru Ingridsgården bakom Skräddaregården vid Öglundavägen

ArkivDigital.se - se nedan!
ArkivDigital.se - se nedan!

På bilden syns framfartsvägen till Hustru Ingridsgårdens byggnader följa alldeles nära Skräddaregårdens ladugård och vidare upp mot mangårdsbyggnaden för Hustru Ingridsgården, som här döljs av växtligheten.

Nedan Hustru Ingridsgården 1978 från andra hållet - från väster;

Skräddaregården 1978

Hustru Ingridsgårdens (Skräddaregårdens) tidiga historia

Utdrag ur specialjordeboken 1825, Lantmäteriets karttext historiska kartor Utdrag ur specialjordeboken 1825, Lantmäteriets karttext historiska kartor

Texttolkning;

"Har warit helt Hemman, men år 1663 1/2 förmedlat i anledning Cavalleri Augement No. 49 af Södra Vadsbo Companie, köpt till skatte af åboen Olof Andersson för 100 DbSmt  efter köpebref af den 7 oktober 1763 i Rote Nr 315 med taxation 7 Db16./. Smt."

Hustru Ingridsgården blir alltså 1763 delrusthållare i soldattorp Nr 315 - senare namnat Björkedalen.

Kommentar;
Enligt tidig jordebok var även Hustru Ingridsgården (vad den då hette) ett Klosterhemman under munkarna i Varnhem. Då alla de 8 gårdarna i Skarke by hade donerats till munkarna efter hand. Efter reformationen tog Kronan över alla gårdar, men donerade de flesta till Greve Magnus Gabriel de La Gardie. Hustru Ingridsgården har ingen notation om grevlig donation och har således varit i Kronans ägo som helt Hemman men som 1663 kom att beskattas som ett halvt hemman, då det överfördes till Södra Vadsbo Compani. Först 1685 fick gården sitt namn efter den åboende Hustru Ingrin.

Släkthistorien för den första släkt som privat ägde Hustru Ingridsgården - friköpt till skatte från Kronan 1763 - delades upp och försvann ur släkten 1895, dvs 130 år av släktgård

Födelseboken Varnhem Wäberghia 1725 - ArkivDigital.se Födelseboken Varnhem Wäberghia 1725 - ArkivDigital.se

Ur dopboken för Varnhem 1725
- dottern till friköparen av Hustru Ingridsgården 1763
Lena Olofsdotter, född 10 februari i Wäsberghia (Väberga)


Texttolkning;

"Den 10 februari född år 17sjugofem döpt barn A Lena. Fadren Olof Andersson i Wästbergia, modern Ingeborg Johansdotter. Vittnen Swen Larsson i Wäsberget, Torbjörn Larsson från samma ort (ibidem), två Larsson i Skräddaregården i Lundby. Dräng Anders Svensson, Jon Johannesson. Gift Margareta Larsdotter i Holltorp, Gift Kristin i Nohlgården i Wäsbergha, pigan Lena
Olofsdotter, Maria Johansdotter."

Mangårdens placering inom Skarke By's kärna 1795 Lantmäteriets Historiska Kartor Mangårdens placering inom Skarke By's kärna 1795 Lantmäteriets Historiska Kartor

Förste ägaren 1763;
"Åboen Olof Andersson köpt för 100 DbSmt  efter köpebref af den 7 oktober 1763 i Rote Nr 315 med taxation 7 Db16./. Smt"
Hustrun Ingeborg Johansdotter
Dotter Lena Olofsdotter
, f. Wäbärga 1725

Dotterns familj nu ägare & brukare 1756;
Mannen Sven Carlsson
, född i Ökull 1723 - dör här 1780
Hustr./enkan Lena Olofsdotter, f. Wäbärga 1725 (dottern t. Olof)
Son Olof, född i Kyrckebo 1756-03-21 - ut till Bjällum 1783
Dotter Lena, född i Kyrckebo 1760-08-17
Son Carl, född i Kyrckebo 1761-09-23
Dotter Bolla, född i Kyrckebo 1767-03-22 - ut till Wäberga 1786 för giftemål

Dottersonen till Olof tar över som ny ägare 1793;
Sonen/Mannen Carl Svensson, f. på platsen 1761-09-23 - in 1793 med familj från  Klostret - dör 1827
Hustrun Greta Persdotter, född i Kloster 1771-04-07 
Dotter Lena född på platsen 1800 - flyttar ut till Klostret Trädgården 1820
Son Anders, född på platsen 1797-02-05 - dör här
Dotter Cajsa, född på platsen 1804-04-28 - flyttar ut 1823

Dottersondottern till Olof, Cajsa, flyttar med familj som hos modern Greta 1823;

Mågen Jonas Jansson, född i Ulunda 1800-10-02 - in 1823 från Ulunda
Hustrun Cajsa Carlsdotter, född på platsen 1804-04-28
Son Johannes, född på platsen 1824-01-24 - dör här 1826
- makarna flyttar ut till Stommen, Lundby 1826

  • Dottersonhustrun till Olof, Änkan Greta Persdotter dör här 1838
  • Gården delas i två 1/4-delar genom försäljning åren innan änkan Gretas död och  (hemmanklyvs slutligen 1855 till två gårdar)
  • Ärver 1/4 av gården efter moderns död gör då frånskilda dottersondottern till Olof, Cajsa Carlsdotter med barn
FrånskildaHustrun Cajsa Carlsdotter, f. på platsen 1804-04-23 - in 1840 från Lundby med barn
Dotter Anna Greta, född i Varnhem 1829-12-29
Dotter Märta Stina, född i Varnhem 1832-08-29
Dotter Inga Maja, född i Varnhem 1834-12-19
- "modern och barnen skattskrives på Hustru Ingridsgården 1840"

Se nedan den otroliga historien om hennes förra make Jonas Jansson - som startar officiellt året efter de lämnat Hustru Ingridsgården och hennes mor för Stommen i Lundby 1826.

Dottern i huset, Cajsa, nu ägare, gifter om sig med 10 år yngre man 1842 - en dräng på Backa;
- som då blir 1/4-delsägare (mannen blev alltid hustruns förmyndare) "Fanjunkare Wallander på Backa var närvarande, afvittring lemnad".

Ägaren Lars Fredrik Larsson, född i Broddetorp 1814-08-17 - flyttar in 1842 från Backa
Hustrun Cajsa Carlsdotter, född på platsen 1804-04-23
Hennes dotter Anna Greta, född i Varnhem 1829-12-29 - flyttar ut till Solberga 1846
Hennes dotter Märta Stina, född i Varnhem 1832-08-29
Hennes dotter Inga Maja, född i Varnhem 1834-12-19
Gemensam dotter Emma Charlotta, född i Varnhem 1845-05-27

Det nya äktenskapet verkar inte heller bli så lyckat, hennes man hamnar under förmyndare!
Han verkar också vara på väg bort från Hustru Ingridsgården, då han ansökt om betyg för att arbeta vid Järnvägen!

I Hfl 1857 kan man läsa;
Mannen Fredrik Larsson, född i Broddetorp 1814-08-17 Not; "Under förmyndare" - betyg till järnvägen 1857
Hustrun Cajsa Carlsdotter, född på platsen 1804-04-23  - dör här 1872
Gemensam dotter Emma Charlotta, född i Varnhem 1845-05-27 - ut till Lycke 1862
- hem igen 1864, gift med dräng Jaen Erik Jonsson i Broddetorp - ut till Porten under Höjentorp 1868
Hennes dotter Hilma Lucina, född i Varnhem 1866-10-13

Efter hennes död tycks båda 1/4-delarna på gården delas upp och ärvs/säljs i en rad mindre mantalsdelar; två 1/16-delar, 1/8-del och 1/4-del blir resultatet. Fredrik Larsson behåller 1/16-dels mantal till sin död 1884. Cajsas barn ärver 3 st 1/16-delar av gården och för på så sätt släktägandet vidare fram till 1895.

Post & Inrikes Tidningar 27 November 1838 (från Margareta Dahlin) Post & Inrikes Tidningar 27 November 1838 (från Margareta Dahlin)

CAJSA CARLSDOTTERS FÖRRA MAKE, JONAS JANSSONS, ÖDE
 

I husförhörslängden skrivs följande;
"Mannen Jonas Jansson, född i Ulunda 1800-10-03 - "ligger i häkte - han skrives i Lundby" - familjen i övrigt inflyttade till Hustru Ingridsgården 1840 från Stommen Lundby 

Not; I Hfl för Norra Lundby AI:6 +7 sid 9+11, framgår att han "ligger å häkte". "1827 dömd för mord till helt mansbot* och uppenbar kyrkoplikt. 1833 dömd för vanvördnad mot Häradsrätten - dömd till 10 Rd Smt i böter. 1837 dömd till 33 Riksdaler böter för det han slagit och ofredat sin svärmoder."


Kommentar; Svärmodern var alltså Greta Persdotter, född i Kloster 1771-04-07 och alltså 66 år gammal vid misshandeln från svärsonen och hon dog sedan året därpå 1838. Hon hade redan ordnat med försäljninig av gårdens ena halva och kanske var detta orsaken till osämjan mellan svärsonen och henne, som ledde till misshandel och vanhelgande.

Samma år som svärmoderns död föranstaltas Jonas Janssons personliga konkurs - textolkning från Post- och Inrikestidningar 1838: "Jonas Jansson från Stommen Lundby uti Walle Härad och Hans Kreditorer, kallas härmedelst att sammanträda på Hanaskede den 28 nästkommande December, kl 2 e.m., för att emottaga redovisning och liqvid, samt efter granskningan deraf, lemna undertecknad decharge; kommande vid samma tillfälle Massans osäkra och tvistiga fordringar att försäljas. Om Konkurslagens föreskrift, rörande de frånvarande, erinras. Hanaskede den 27 November 1838.        J.G. Sandahl

*mansbot =Dråpmålabalken 1713 § 2. Warder dråpare, eller then sitt lif förwärkat hafwer, annorledes och utan wäriande hand dräpin; bötes för honom full mansbot, hundrade daler til konungen, och hundrade daler till staden, eller häradet; och icke thes mindre, för hans brott som dråpet begådt hafwer, och dräpin sedan blef, af thes ägendom full mansbot try hundrat daler til treskiptes, konungenom, målsägandenom, och stadenom, eller häraden. 

Hustru Ingridsgården eller Skräddaregården på karta 1795

Lantmäteriets Historiska Kartor - Karta bearbetad av Henrik Ek Lantmäteriets Historiska Kartor - Karta bearbetad av Henrik Ek


Ur karttextens huvudsammanställning:
D. Hustru Ingridsgård
 (här skrivs enbart detta namn) - ett helt hemman förmedlat ill halft Krono Skatte, tillhörigt Carl Andersson. Gården hade som alla andra gårdar sina ägor utspridda inom det som blivit Skarke by. Här mangården markerad med en röd ring. Gårdssamlingen i Skarkes ursprungsby utgörs här också av A. Dunagården, B. Ledsgården, C. Mellomgården.

I början av förrättningsddokumentet för storskifte Skarke by som påbörjas 1785, benämns gården med enbart Skräddaregården. I samma förrättning, men efter sammanträde 1791 benämns den återigen Skräddaregården eller Hustru Ingridsgården och i slutet fram mot 1795 skrivs återigen enbart som Hustru Ingridsgård. I mantalslängderna finns endast namnet Hustru Ingridsgården som beteckning på gården.

Man kan i texten se ordet Skräddare för mark i Skräddarehagen, Skräddareåkern och t o m Skräddargårdsmark tilldelas i lite olika delar till Hustru Ingridsgården i storskiftesdokumentet.  Se nedan! (Delar av Skräddarhagen och Skräddargårdsåkern tilldelas även Kyrkebo.)

Lantmäteriets Historiska kartor, storskifte Skarke by 1795 Lantmäteriets Historiska kartor, storskifte Skarke by 1795
Hustru Ingridsgård tilldelas en del av Skräddargårdsåkern som ligger i Dikesgierdet. Ännu lie oklart vad som avses med Skräddaregården i det här fallet, då den i sig var en del av Hustru Ingridsgården till namnet och inte kunde tilldelas sig självt. Måste alltså ha funnits  namn på ägor med Skräddare i sig som fördelats mellan gårdarna i storskiftet 1795. Ursprungligt måste det väl ha en koppling till en skräddare på markerna vid något tillgfälle.

Hustru Ingridsgårdens byggnaders placering på karta 1839

Hustru Ingridsgårdens tomtplatser rödmarkerade på kartan.  Littera Nr 479 - 482 - se nedan!

Hustru Ingridsgårdens byggnaders placering på karta 1839

Nr 479 = Hustomt
 Svartmylla på Skifferbotten
Nr 480 = Byggnadsplatser
Nr 481 = Trädgårdplatser
Nr 482 = Gator och Byggnadsplatser

Även 1803 förekom båda gårdsnamnen vid Kronotilldelning

Lantmäteriets Historiska Kartor, Storskiftet Billingeliderna fastställt 1803 Lantmäteriets Historiska Kartor, Storskiftet Billingeliderna fastställt 1803

Totalt fördes 8 + 2 enstakade Hemman till Skarke by vid tilldelningen av Kronomark från Billingeliderna 1803. Vi ser att vår gård här först endast betecknas med 'Skräddagård 1 mtl'. I förteckningen nedan i samma lantmäteridokument tillskrivs sedan ursprungsnamnet Hustru Ingridsgården.
 

Vid tilldelningen av mark i Billingeliderna var gården redan sämjebrukad i två delar, där huvudnamnet först tydligen uppfattades som Skräddaregården för 1 mantal - sedan tillskrevs Skarke Hustru Ingridsgården - båda med tillskriven gemensam fastighetsbeteckning R N:r 41.

1803 tilldelas Hustru Ingridsgården av Kronan ett skifte i
Billingeliderna - flera torp under gården växer fram på skiftet med tiden

Karta 1794, Storskiftet från Kronoparken Billingeliderna 1803 - Historiska Kartor Lantmäteriet Karta 1794, Storskiftet från Kronoparken Billingeliderna 1803 - Historiska Kartor Lantmäteriet

1841 Hustru Ingridsgården vid Laga skiftet

Historiska Kartor Lantmäteriet - bearbetad av Henrik Ek, Varnhem Historiska Kartor Lantmäteriet - bearbetad av Henrik Ek, Varnhem

Hustru Ingridsgårdens marker (1/2 mtl) vid tilldelningen i Laga skiftet 1841 - här markerade med rött.

I karttexten benämns gården konsekvent Hustru Ingridsgården eller Skräddaregården företrädd vid första sammanträdet 1838 av ägarna; 1/4 mantal Jonas Pettersson i Klostret Trädgårdens samt 1/4 mantal Jonas Janssons omyndige barn. Här ser man att gården företräds av två ägare som äger 1/4 mtl vardera.

Utdrag ur dokument för Laga skiftet 1841 med två ägare, men ännu fanns inte dubbla mangårdsbyggnader eller ekonomi-byggnader - gården låg då i själva kärnbyn Skarke

Texttolkning;
"Hustru Ingridsgård 1/2 mtl som äges af Jonas Pettersson i Trädgården Klostret och Jonas Janssons Omyndiga barn, hafva gemensamt följande Hus och anläggningar:

Manbyggnaden i tämmeligt skick brädfodrad och ofärgad innehållande Stuga, 2nne Kamrar, Kök, bod och källare under samma tak - 26 alnar lång, 9 alnar bred, 3 1/2 hög, 3nne eldstäder och bakugn under loft --------------------------------------------------------  100  Banco

Wisthus å gården invid Kammare och Bod i tämligt skick, brädfodrad & rödmålad 16 1/2 alnar lång, 6 3/4 bred, 3 hög -------------------------------------------------------------------------- 30        Banco
Ladugården i godt stånd med fä-kar, Loge med 2nne Lador, 33 1/2 alnar lång, 11 1/2 bred, 6 1/4 hög ----------- 66,32  Banco

Ett redskapskjul i godt skick 11 3/4 aln långt, 3 1/2 bredt, 3 högt ----------------------------------------------------  13,16  Banco
Ett stall och lada i sämre skick 17 1/4 aln lång, 3 1/2 bred och 3 högt ------------------------------------------------  13,16  Banco
Trädgårdsanläggningen och prydnadsträd som ej kan flyttas och bör ersättas med ------------------------------  25       Banco
Hemmanet äger Brunn   
                                                                                                                    Summa 248,16 Banco

Kommentar; Gården var en gård med två ägare, som delade på en gemensam mangårdsbyggnad. Möjligt eftersom den ena av ägaren var Jonas Pettersson i Trädgården Klostret, där han och hans  familj bodde.

1856 - Hemmansklyvning och ägoutbyte skapar formellt två gårdar av Hustru Ingridsgården

Försättsbladet till handlingar angående ändring å Hemmansklyfning af Laga skiftes egenskap å 1/2 mantal Hustru Ingridsgården belägen uti Skaraborgs län, Walle härad och Skarke socken upprättade år 1855 af C. Lustig och innehållande 18 skrifna sidor.

Hustru Ingridsgård 4:1 delas i två delar a. = 4:2 och b. = 4:3.
Nohläng tillfaller då b. utmed landsvägen - senare med adress Skräddaregården.

Redan vid Laga skiftet 1841 kan man se att området norr om Hustru Ingridsgården, som tillhör Överbo Mellomgården (ägs av Backaägaren löjtnant Wetterberg), är markerat för ett senare byte mellan denna mark och Nohläng i norr. På ovan visade Hemmansklyvningskarta är denna markbit ännu mer markerad (grönskiftande).


I nästa steg sker då ett ägoutbyte mellan Mellomgården Överbomarken (ägd av Nackaägaren Wetterberg) och Nohlängsdelen av b. Hustru Ingridsgården.

Vid denna tid ägs de båda halvorna av Hustru Ingridsgården 1/2 mtl av:
Lars Pettersson för 1/4 mtl och Fredrik Larsson för 1/4 mtl

Ägoutbyte för en sammanhängande 'b.-del' av Hustru Ingridsgården - nu skriven Skräddaregården på kartan

Kartan för själva det efterföljande ägoutbytet som ger Hustru Ingridsgården 4:3 (b.-delen) en sammanhängande mark - här skriven Skräddaregården Skarke. (Felaktigt står Ledsgårdens Skarke som ägaare av marken i väster - den tillhör den delade Hustru Ingridsgården - se tidigare karta!)

Boende på Hustru Ingridsgården & namn i Husförhörslängd
1779 - 1850

Varnhem AI:1 1779-1787
Skräddaregården - friköpt till Krono skatte 1763

Åbo - ägare & brukare;

Mannen Sven Carlsson, född i Ökull 1723 - dör här 1780
Hustr./enkan Lena Olofsdotter, f. Wäbärga 1725 (dotter till friköparen av gården 1763, Olof Andersson)
Son Olof, född i Kyrckebo 1756-03-21 - ut till Bjällum 1783
Dotter Lena, född i Kyrckebo 1760-08-17
Son Carl, född i Kyrckebo 1761-09-23
Dotter Bolla, född i Kyrckebo 1767-03-22 - ut till Wäberga 1786 för giftemål

Tjänstefolk;
Dräng Torbjörn Carlsson, född i Gatan 1759 - in 1782 från Dunagården - ut till Sandtorp 1783
Pigan Karin Olofsdotter, född i Stenum 1764 - in 1785 från Kyrckebo - ut till Tranum 1786
Gossen Jonas Andersson, född i Väberga 1770 - in från Väberga - ut till Väberga 1786

 

Varnhem AI:2 1786-1791
Skräddaregården 

Kvarboende ägare;

Enkan Lena Olofsdotter, född i Wäbärga 1725
Son Carl, född i Kyrckebo 1761-09-23

Inflyttad ny brukare;
Mannen Sven Andersson, född i Skarke 1744-01-23
Hustru Bolla Andersdotter, född i Hornborga 1750
Dotter Stina, född i Björsgården 1778
Dotter Caisa, född i Skarke 1787
Dotter Gretha, född 1791 

Inhyses;
Enkan Anna Stina Boberg
, född i Kyrkebo 1744
Dotter Inga Jonsdotter, född i Nygården 1773 - ut till Tranum 1787
Son Johannes, född i Nygården 1776 - ut - åter 1791 från Klefva
Son Carl, född i Nygården 1780 

Qvinfolk Cathrina Andersdotter, född i Prästegården
Dotter Caisa, född i Rögstorp 1780

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Skräddaregården 

Kvarboende ägare;

Enkan Lena Olofsdotter, född i Wäbärga 1725
Son Carl, född i Kyrckebo 1761-09-23

Ny ägare 1793;
Sonen/Mannen Carl Svensson, född på platsen 1761-09-23 - in 1793 med familj från  Klostret
Hustrun Greta Persdotter, född i Öfverbo 
Dotter Lena född på platsen 1800
Son Anders, född på platsen 1797-02-05 - dör här

Inflyttad brukare;
Mannen Sven Andersson, född i Skarke 1744-01-23
Hustru Bolla Andersdotter, född i Hornborga 1750
Dotter Stina, född i Björsgården 1778
Dotter Caisa, född i Skarke 1787
Dotter Gretha, född 1791
- familjen flyttar till Wäberga 1795

Tjänstefolk;
Pigan Beata Jacobsdotter, född i Wäring 1778 - ut till Gällstad 1795
Pigan Annicka Persdotter, född i Öfverbo 1774-02-04 - ut till Lundby 1798
Pigan Inga Jonsdotter, född i Klostret 1773 - in 1798 från Solberga

Kvarboende inhyses;
Enkan Anna Stina Boberg
, född i Kyrkebo 1744
Dotter Inga Jonsdotter, född i Nygården 1773 - ut till Tranum 1787
Son Johannes, född i Nygården 1776 - ut - åter 1791 från Klefva
Son Carl, född vid Nygården 1780 - ut till Backa 1799

Pigan Cathrina Andersdotter, född i Prästegården
Dotter Caisa, född i Röxstorp 1780

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Skräddaregården 

Kvarboende ägare;

Mannen Carl Svensson, född på platsen 1764-09-23 (tidgare ägares son)
Hustrun Greta Persdotter, född i Kloster 1771-04-07 
Dotter Lena född på platsen 1800-03-02
Dotter Cajsa, född på platsen 1804-04-28

Tjänstefolk;
Pigan Inga Jonsdotter, född i Klostret 1773 - in 1798 från Solberga - ut till Ving 1801
Pigan Stina Pehrsdotter, född i Lundby - ut till Wäberga 1802
Dräng Johan Ericsson, född i Westorp 1786 - in 1802 från Westorp - ut till Sadntorp 1803
Pigan Brita Persdotter, född Wäberga 1785 - in 1803 från Sörgården Öfverbo - ut till Ulunda 1805
Pigan Brita Svensdotter, född i Lundby 1881 - in 1805 från Ökull - ut till Händene 1806
Pigan Maria Larsdotter, född i Broddetorp 1786 - in 1807 från Broddetorp - ut till Broddetorp 1807
Pigan Stina Jonsdotter, född i Wing 1785 - in 1807 från Wing - ut till Hamamars Qvarn 1813
Dräng Sven Olofsson, född i Höglunda 1789-09-19 - in 1811 från Nohlgården Wäberga - ut till Wäberga 1811
Dräng Johan Jansson, född i Berg 1792-04-29 - in 1812 - ut till Prästegården 1812
Dräng Anders Konsson, född i Warnhem 1793-01-22 - in 1814 från Bostorp

Kvarboende inhyses skrivs nu/flyttar till Dunagården;
Enkan Anna Stina Boberg
, född i Kyrkebo 1744
Son Johannes, född i Klostret 1776 - åter 1802 från Odinsåker - ut till Skjerf 1808

Inhyses;
Pigan Cathrina Andersdotter, född i Klostret 1750 - 1802 återvänt - ut till Prästegården 1804
Dotter Caisa, född i Röxstorp 1780

Nu inhyses - "höra till Wäberga";
Brukarhustrun änkan Bolla Andersdotter
, född i Hornborga 1750 - 
dör här 1808
Dotter Gretha, född  i Klostret 1791-03-16 - flyttar ut 1813

Varnhem AI:5 1815 - 1836
Skarke Skräddaregården eller Hustru Ingridsgården (första gången utskrivet i Hfl)

Kvarboende ägare;
Mannen Carl Svensson, född på platsen 1764-09-23 (tidgare ägares son) - dör här 1827
Hustrun/Enkan Greta Persdotter, född i Kloster 1771-04-07
Dotter Lena född på platsen 1800-03-09 - flyttar ut till Klostret Trädgården 1820
Dotter Cajsa, född på platsen 1804-04-28 - flyttar ut 1823

Nya boende;
Mågen Jonas Jansson, född i Ulunda 1800-10-02 - in 1823 från Ulunda
Hustrun Cajsa Carlsdotter, född på platsen 1804-04-28
Son Johannes, född på platsen 1824-01-24 - dör här 1826
- makarna flyttar ut till Stommen, Lundby 1826

Tjänstefolk;
Flickan Lena Andersdotter, född på platsen 1814-01-05 - ut till Wing 1834
Dräng Anders Jonsson, född i Warnhem 1793-01-22 - in 1814 från Bostorp - ut till Björsgården 1817
Dräng Jonas Johansson, född i Skärf 1799-09-09 - in 1817 från Wing - ut till Björsgården 1817
Dräng Johannes Johansson, f. Fägred 1798-12-22 - in 1819 Ödegården, Eggby - ut Skarke Mellomg. 1820
Pigan Brita Pehrsdotter, född i Warnhem 1805--03-28 - in 1823 från Solberga - ut 1827
Dräng Olaus Johansson, född i Warnhem 1799-02-20 - in 1820 - ut till Stenhammar 1821
Dräng Bengt Johansson, född i Skärf 1802-12-22 - in 1821 från Wing - ut till Junkragården 1822
Flickan Johanna Jonsdotter, född i Wing 1794-08-11 - in 1822 rån Pickagården - ut 1823

Gift dräng Johan Larsson, född i Warnhem 1800-03-24 - in 1825 med hustru från Kyrkebo
Hustrun Cajsa Ambjörnsdotter, född i Torp 1804-04-26 
Dotter Eva, född på platsen 1825-12-24 - dör här 1826
- makarna flyttar ut 1822

Gift dräng Johannes Svensson, född i Sköfde 1795-09-02 - familjen flyttar in 1833 från Öglunda
Hustrun Greta Larsdotter, född i Sköfde 1799-01-02
Dotter Maja Cajsa, född i Sköfde 1821-07-02
Dotter Anna Brita, född i Sköfde 1825-12-23
Son Lars Peter, född i Sköfde 1833-06-05

Flickan Anna Maria Johansdotter, född i Broddetorp 1869-08-10 - in 1835 från Broddetorp
Dräng Johan Håkansson, född i Bro 1818-06-14 - in 1833 från Åsaka - tillbaka dit 1834

Inhyses under Skräddaregården;
Enkan Bolla Svensdotter, född i Warnhem 1767-05-22
Dotter Lena Pehrsdotter, född i Warnhem 1799-10-04 - in 1819 från Engerås
Dotter Cajsa, född i Warnhem 1805-03-28 - in 1821

Mannen Anders Pehrsson, född i Häggum 1795-03-13 - in 1828 med familj
Hustrun Stina Ambjörnsdotter, född i Lundby 1792-03-04
Son Johannes, född i Häggum 1819-10-27
Son Pehr, född i Varnhem 1822-03-19
Son Gustaf, född i Varnhem 1829-04-22
- familjen flyttar ut till Lilla Hålltorp 1830

Nya inhyses 1830;
Mannen Anders Eliasson, född i Häggum 1798-06-07 - in 1830 med familj från Erasmusgården, Eggby
Hustrun Cajsa Perhsdotter, född i Varnhem 1805-03-28
Son Anders, född på platsen 1832-06-09
Dotter Charlotta, född på platsen 1835-04-08
 

Varnhem AI:6 1836 - 1846
Skarke Skräddaregården eller Hustru Ingridsgården

1842 två ägare med 1/4-del mtl vardera

1/4-delsägare;
Mannen Jacob Magnusson, född i Varnhem 1812-10-09 - in 1842 med familj från Ökull
Hustrun Anna Cathrina Pettersdotter, född i Sköfde 1814-09-13
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1843-03-19 - dör här 1844
Dotter Anna Sophia, född i Varnhem 1845-01-20
Flickan Cajsa Jacobsdotter, född i Häggum 1833-08-05 - in 1848 från Häggum

Tjänstefolk;
Pigan Gustafva Johansdotter, född i Wing 1825-08-23 - in 1843 från Wing - ut till Skara 1845
Pigan Stina Johansdotter Klang, född i Häggum 1819-11-20 - in 1842 från Ulunda - flyttar ut 1843
Dräng Emanuel Jonsson, född i Acklinga 1825-04-17 - in 1942 från Acklinga - ut till Ökull 1843
Dräng Carl Johansson, född i Varnhem 1827 - in 1844 från Tokatorp - ut till Prestegården 1845
Pigan Stina Johansdotter, född i Broddetorp 1823-08-02 - in 1845 från Lycke, Lundby - flyttar ut 1846
***********************************************************************************************
1/4-delsägare;
Enkan Greta Persdotter, född i Kloster 1771-04-07 - dör här 1838
1/4 av gården ärvs nu av dottern Cajsa

Kvarboende - nu hälftenbrukare;
Brukaren Johannes Svensson
, född i Sköfde 1795-09-02 - in 1833 från Öglunda
Hustrun Greta Larsdotter, född i Varnhem 1799-01-02
Dotter Maja Cajsa, född i Varnhem 1821-07-02
Dotter Anna Brita, född i Varnhem 1825-12-23
Son Lars Peter, född i Varnhem 1833-06-05
Son Sven Johan, född i Varnhem 1838-01-12
- familjen flyttar ut till Broddetorp 1839

Ny arrendator för denna 1/4-del 1839;
Arrendator Bengt Carlsson
, född i Wing 1801-09-20 - in 1839 med familj från Ledsgården
Hustrun Maria Svensdotter, född i Hjälstad 1807-09-01
Son Carl Johan, född i Wing 1833-10-27
Son Sven Gustaf, född i Varnhem 1836-09-28
Son Pehr August, född I Varnhem 1838-12-26
Dotter Maria Charlotta, född i Varnhem 1842-08-23
- familjen åter Ledsgården som hälftenbrukare 1842

Tjänstefolk;
Flickan Anna Maja Johansdotter, född i Broddetorp 1819-11-10 - ut till Broddetorp 1836
Dräng Johannes Karlsson, född på platsen 1817-05-05 - in 1836 från Eggby - ut till Junkragården 1837
Pigan Cajsa Svensdotter, född på platsen 1809-02-03 - in 1836 från Prestegården - ut till Berg 1837
Son Carl Johan Svensson, född på platsen  1837-05-05
Dräng Johannes Johansson, född i Varnhem 1816-08-26 - ut till Aklinga 1838
Anders Andersson, född i Varnhem 1803-12-25 - in 1838 från Sandtorp - ut till Broddetorp 1839

Ny 1/4-delsägare 1838 genom arv - tidigare åboende dottern

I husförhörslängden skrivs följande;
Mannen Jonas Jansson
, född i Ulunda 1800-10-03 - "ligger i häkte - han skrives i Lundby" - familjen i övrigt inflyttade 1839-40 från Stommen Lundby 
Not; I Hfl för Norra Lundby AI:6 +7 sid 9+11, framgår att han "ligger å häkte". "1827 dömd för mord till helt mansbot* och uppenbar kyrkoplikt. 1833 dömd för vanvördnad mot Häradsrätten - dömd till 10 Rd Smt i böter. 1837 dömd till 33 Riksdaler böter för det han slagit och ofredat sin svärmoder."

Hustrun Cajsa Carlsdotter, född på platsen 1804-04-23 (dotter i huset) - in 1840 från Lundby med barn
Dotter Anna Greta, född i Varnhem 1829-12-29
Dotter Märta Stina, född i Varnhem 1832-08-29
Dotter Inga Maja, född i Varnhem 1834-12-19
- "modern och barnen skattskrives på Hustru Ingridsgården 1840"
 

*mansbot =Dråpmålabalken 1713 § 2. Warder dråpare, eller then sitt lif förwärkat hafwer, annorledes och utan wäriande hand dräpin; bötes för honom full mansbot, hundrade daler til konungen, och hundrade daler till staden, eller häradet; och icke thes mindre, för hans brott som dråpet begådt hafwer, och dräpin sedan blef, af thes ägendom full mansbot try hundrat daler til treskiptes, konungenom, målsägandenom, och stadenom, eller häraden. 

Dottern i huset, nu ägare, gifter om sig med ny man 1842 - som då blir 1/4-delsägare
Ägaren Fredrik Larsson, född i Broddetorp 1814-08-17 - flyttar in 1842 från Backa
Hustrun Cajsa Carlsdotter, född på platsen 1804-04-23
Hennes dotter Anna Greta, född i Varnhem 1829-12-29 - flyttar ut till Solberga 1846
Hennes dotter Märta Stina, född i Varnhem 1832-08-29
Hennes dotter Inga Maja, född i Varnhem 1834-12-19
Gemensam dotter Emma Charlotta, född i Varnhem 1845-05-27
**********************************************************************************************
Inhyses under Skräddaregården;
Enkan Bolla Svensdotter, född i Warnhem 1767-05-22 - dör här 1845 (Nådehjon)

Inhyses Anders Eliasson, född i Häggum 1798-01-07
Hustrun Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1805-03-28
Son Anders, född i Varnhem 1832-06-09
Dotter Charlotta, född i Varnhem 1835-04-08
Son Johannes, född i Varnhem 1838-03-04
Dotter Johanna, född i Varnhem 1841-12-20
Dotter Maja Cajsa, född i Varnhem 1846-05-17
***********************************************************************************************
Smedstorp under Hustru Ingridsgården - se länk!

Smedstorp - ny boende 1844;
Inhyses Jonas Andersson
, född i Berg 1786-09-07
Hustrun Greta Andersdotter, född i Berg 1788-12-06
Son Johannes, född i Varnhem

Varnhem AI:6 1836 - 1846
Skarke Skräddaregården eller Hustru Ingridsgården

1842 två ägare med 1/4-del mtl vardera

1/4-delsägare;
Mannen Jacob Magnusson, född i Varnhem 1812-10-09 - in 1842 med familj från Ökull
Hustrun Anna Cathrina Pettersdotter, född i Sköfde 1814-09-13
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1843-03-19 - dör här 1844
Dotter Anna Sophia, född i Varnhem 1845-01-20
Flickan Cajsa Jacobsdotter, född i Häggum 1833-08-05 - in 1848 från Häggum

Tjänstefolk;
Pigan Gustafva Johansdotter, född i Wing 1825-08-23 - in 1843 från Wing - ut till Skara 1845
Pigan Stina Johansdotter Klang, född i Häggum 1819-11-20 - in 1842 från Ulunda - flyttar ut 1843
Dräng Emanuel Jonsson, född i Acklinga 1825-04-17 - in 1942 från Acklinga - ut till Ökull 1843
Dräng Carl Johansson, född i Varnhem 1827 - in 1844 från Tokatorp - ut till Prestegården 1845
Pigan Stina Johansdotter, född i Broddetorp 1823-08-02 - in 1845 från Lycke, Lundby - flyttar ut 1846
***********************************************************************************************
1/4-delsägare;
Enkan Greta Persdotter, född i Kloster 1771-04-07 - dör här 1838

Kvarboende - nu hälftenbrukare;
Brukaren Johannes Svensson
, född i Sköfde 1795-09-02 - in 1833 från Öglunda
Hustrun Greta Larsdotter, född i Varnhem 1799-01-02
Dotter Maja Cajsa, född i Varnhem 1821-07-02
Dotter Anna Brita, född i Varnhem 1825-12-23
Son Lars Peter, född i Varnhem 1833-06-05
Son Sven Johan, född i Varnhem 1838-01-12
- familjen flyttar ut till Broddetorp 1839

Ny arrendator för denna 1/4-del 1839;
Arrendator Bengt Carlsson
, född i Wing 1801-09-20 - in 1839 med familj från Ledsgården
Hustrun Maria Svensdotter, född i Hjälstad 1807-09-01
Son Carl Johan, född i Wing 1833-10-27
Son Sven Gustaf, född i Varnhem 1836-09-28
Son Pehr August, född I Varnhem 1838-12-26
Dotter Maria Charlotta, född i Varnhem 1842-08-23
- familjen åter Ledsgården som hälftenbrukare 1842

Tjänstefolk;
Flickan Anna Maja Johansdotter, född i Broddetorp 1819-11-10 - ut till Broddetorp 1836
Dräng Johannes Karlsson, född på platsen 1817-05-05 - in 1836 från Eggby - ut till Junkragården 1837
Pigan Cajsa Svensdotter, född på platsen 1809-02-03 - in 1836 från Prestegården - ut till Berg 1837
Son Carl Johan Svensson, född på platsen  1837-05-05
Dräng Johannes Johansson, född i Varnhem 1816-08-26 - ut till Aklinga 1838
Anders Andersson, född i Varnhem 1803-12-25 - in 1838 från Sandtorp - ut till Broddetorp 1839

Ny 1/4-delsägare 1838 genom arv - tidigare åboende dottern

I husförhörslängden skrivs följande;
Mannen Jonas Jansson
, född i Ulunda 1800-10-03 - "ligger i häkte - han skrives i Lundby" - familjen i övrigt inflyttade 1839-40 från Stommen Lundby 
Not; I Hfl för Norra Lundby AI:6 +7 sid 9+11, framgår att han "ligger å häkte". "1827 dömd för mord till helt mansbot* och uppenbar kyrkoplikt. 1833 dömd för vanvördnad mot Häradsrätten - dömd till 10 Rd Smt i böter. 1837 dömd till 33 Riksdaler böter för det han slagit och ofredat sin svärmoder."

Hustrun Cajsa Carlsdotter, född på platsen 1804-04-23 (dotter i huset) - in 1840 från Lundby med barn
Dotter Anna Greta, född i Varnhem 1829-12-29
Dotter Märta Stina, född i Varnhem 1832-08-29
Dotter Inga Maja, född i Varnhem 1834-12-19
- "modern och barnen skattskrives på Hustru Ingridsgården 1840"
 

*mansbot =Dråpmålabalken 1713 § 2. Warder dråpare, eller then sitt lif förwärkat hafwer, annorledes och utan wäriande hand dräpin; bötes för honom full mansbot, hundrade daler til konungen, och hundrade daler till staden, eller häradet; och icke thes mindre, för hans brott som dråpet begådt hafwer, och dräpin sedan blef, af thes ägendom full mansbot try hundrat daler til treskiptes, konungenom, målsägandenom, och stadenom, eller häraden. 

Dottern i huset, nu ägare, gifter om sig med 10 år yngre man 1842
- som då blir 1/4-delsägare (mannen alltid hustruns förmyndare)

Ägaren Fredrik Larsson, född i Broddetorp 1814-08-17 - flyttar in 1842 från Backa
Hustrun Cajsa Carlsdotter, född på platsen 1804-04-23
Hennes dotter Anna Greta, född i Varnhem 1829-12-29 - flyttar ut till Solberga 1846
Hennes dotter Märta Stina, född i Varnhem 1832-08-29
Hennes dotter Inga Maja, född i Varnhem 1834-12-19
Gemensam dotter Emma Charlotta, född i Varnhem 1845-05-27
**********************************************************************************************
Inhyses under Skräddaregården;
Enkan Bolla Svensdotter, född i Warnhem 1767-05-22 - dör här 1845 (Nådehjon)

Inhyses Anders Eliasson, född i Häggum 1798-01-07
Hustrun Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1805-03-28
Son Anders, född i Varnhem 1832-06-09
Dotter Charlotta, född i Varnhem 1835-04-08
Son Johannes, född i Varnhem 1838-03-04
Dotter Johanna, född i Varnhem 1841-12-20
Dotter Maja Cajsa, född i Varnhem 1846-05-17
***********************************************************************************************
Smedstorp under Hustru Ingridsgården - se länk!

Smedstorp - ny boende 1844;
Inhyses Jonas Andersson
, född i Berg 1786-09-07
Hustrun Greta Andersdotter, född i Berg 1788-12-06
Son Johannes, född i Varnhem

Ägaren 1/4-dels Hustru Ingridsgården omyndigförklaras 1853

Post- och Inrikes Tidningar 1853 Post- och Inrikes Tidningar 1853

Fredrik Larsson omyndigförklarad 13 april 1853!

Ur Göteborgs Hnadels och sjöfartstidning 1853 Ur Göteborgs Hnadels och sjöfartstidning 1853Fredrik Larsson är omyndigförklarad på egen ansökan!

Varnhem AI:8 1854 - 1862
Hustru Ingridsgården eller Skräddaregården

Två ägare med 1/4-del mtl vardera

Kvarboende ägare 1/4 mtl;
Mannen Fredrik Larsson, född i Broddetorp 1814-08-17 Not; "Under förmyndare" - betyg till järnv. 1857
Hustrun Cajsa Carlsdotter, född på platsen 1804-04-23
Gemensam dotter Emma Charlotta, född i Varnhem 1845-05-27

Tjänstefolk;
Pigan hennes dotter Märta Stina, född i Varnhem 1832-08-29 - in 1859 från Skara - ut till Backa 1861
Dräng Carl Johan Löf, född i Balltak 1830-02-02 - in 1859 från Foxerna - ut till Sköfde 1860
***********************************************************************************************
Kvarboende ägare 1/4 mtl;
Mannen Lars Christian Pettersson, född i Broddetorp 1813-11-01
Hustrun Bolla Greta Jansdotter, född i Broddetorp 1815-01-17
Dotter Maria Christina, född i Broddetorp 1836-02-18 - gifter sig och tar över gården 
Son Peter Johan, född i Broddetorp 1839-01-30
Son Gustaf, född i Gudhem 1842-04-17
- familjen flyttar ut till Sköfde 1860

Tjänstefolk;
Pigan Maria Greta Eriksdotter
, f. Varnhem 1831-10-14 - in 1854 från Berg - ut till Ryttaregården 1855

Ny ägare dottern med make;
Mannen Johan Alfred Pettersson, född i Timmeled 1832-03-06 
Hustrun Maria Christina Larsdotter, född i Broddetorp 1836-02-18 (dotter till förre ägaren)
Dotter Lovisa Josefina, född i varnhem 1860-08-25

Tjänstefolk;
Brodern/Dräng Pehr Johan Larsson, född i Broddetorp 1839-01-30
Pigan Johanna Svensdotter, född i Berg 1836-04-18 - in 1861 från Berg - ut dit 1862
Pigan Johanna Jonsdotter, född i Varnhem 1820-09-06 - in 1857 från Prestegården - åter dit 1857
Hennes son Frans Ulrik, född i varnhem 1860-02-03
Hennes dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1862-07-10
**********************************************************************************************
Inhyses under Skräddaregården;

Kvarboende;
Inhyses Anders Eliasson, född i Häggum 1798-01-07 - dör här nu 1858
Hustrun/Enkan Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1805-03-28
Son Johannes, född i Varnhem 1838-03-04 - ut till Ökull 1857
Dotter Johanna, född i Varnhem 1841-12-20 - ut till Kjerrtorp 1857
Dotter Maria Cajsa, född i Varnhem 1846-05-17

På Socknen;
Skomakaren Gustaf Paulsson
, född i Varnhem 1825-01-17 -in 1857 från Eggby
Hustrun Eva Maria Johansdotter, född i Rackeby 1837-01-23 - in 1859 från Istrum
***********************************************************************************************
Smedstorp under Hustru Ingridsgården - se länk!

Kvarboende;

Intäktsägaren Lars Pettersson, född i Björsäter 1817-12-28
Hustrun Cajsa Pettersdotter, född i Skärf 1849-02-19
Son Pehr August, född i Skärf 1849-02-19
- se vidare respektive sida under länken för Smedstorp ovan!
**************************************************************************
Nyttorp - ett undantag i Billingeliderna - byggs 1855

Arrendator;
Enkman Carl Pettersson Kyrk, född i Varnhem 1830-05-28 - in 1855 från Grufvesäter
Inhysespigan Cajsa Lisa Andersdotter, född i Kyrketorp 1831-01-04 (gifter sig 1862)
Hennes oägta dotter Maja Stina, född i Varnhem 1853-09-02
Hennes oägta son Pehr August, född i Varnhem 1859-09-20
Hennes oägta dotter Anna Maria, född i Varnhem 1862-07-04
- (Kommentar; troligen är Kyrk fadern till barnen)
- hushållet flyttar till Grufvesäter 1858

Ny ägare Nyttorp 1858;
Mannen Anders Andersson, född i Varnhem 1816-12-20
Hustrun Cajsa Larsdotter, född i Göthened 1812-06-08
Dotter Christina, född i varnhem 1845-02-23 - flyttar ut till Sköfde 1862
- se vidare under respektive sida - länken för Nyttorp ovan!

Hustru Ingridsgården 1/4 säljs 1865

Sköfde Tidning 1865 Sköfde Tidning 1865 

  Texttolkning;

"Tisdagen den 5 instundande December kommer öppen och frivillig auktion att förrättas å 1/4 mtl från skatte augment Hustru Ingridsgården Skarke beläget i Skarke socken, Walle härad, får tillträdas nästa 14 mars med utsådd råg, har wackert läge wid stora landsvägen mellan Klostret och Öglunda, har ny mangårdsbyggnad för ståndspersoner och förswarlig ladugårdsbyggnad med behöriga redskapshus. Winter- och sommarföder 2:ne hästar, 7 nötkreatur och 4 a 5 får.Inredningar finnes i gården, som en blifwande köpare får öfwertaga. Skog finnes till gårdens behof. Köpewillkoren lämpas efter reel köpares önskan. Ljungstorp den 22 november 1865. Efter anmodan Gustaf Johansson"

Försäljningen avser den del av Hustru Ingridsgården som idag kallas Skräddargården och gården köptes av Johannes Johansson - se nedan!

Varnhem AI:10 1862 - 1869
Hustru Ingridsgården

Två ägare med 1/4-del mtl vardera

Kvarboende ägare 1/4 mtl;
Mannen Fredrik Larsson, född i Broddetorp 1814-08-17 Not; "Under förmyndare" - betyg till järnv. 1857
Hustrun Cajsa Carlsdotter, född på platsen 1804-04-23
Gemensam dotter Emma Charlotta, född i Varnhem 1845-05-27 - ut till Lycke 1862
- hem igen 1864, gift med dräng Jaen Erik Jonsson i Broddetorp - ut till Porten under Höjentorp 1868
Hennes dotter Hilma Lucina, född i Varnhem 1866-10-13

Tjänstefolk;
Pigan/Cajsas dotter Inga Maja Jonsdotter, f. Varnhem 1834-12-19 - in 1862 från Sköfde - ut till Lundby 1863 
Pigan Märtha Christina Jonsdotter (gift), född i Varnhem 1832-08-09 - in 1863 Höjentorp
Not; " 1864 22/5 kyrktagen såsom ägta hustru till Drängen Anders Gustaf Jonsson på Höjentorp" - ut Pillerukan Höjentorp 1865
Hennes oägta son Carl August, född i Varnhem 1864-04-12
Pigan Inga Maja Jonsdotter, född i Varnhem 1834-12-19
********************************************

Kvarboende ägare 1/4 mtl - dottern med familj;
Mannen Johan Alfred Pettersson, född i Timmeled 1832-03-06 
Hustrun Maria Christina Larsdotter, född i Broddetorp 1836-02-18 (dotter till förre ägaren)
Dotter Lovisa Josefina, född i Varnhem 1860-08-25
Son Pehr Adolf, född i Varnhem 1863-02-24
Son Gustaf Linus, född i Varnhem 1865-05-01
Dotter Anna Elisabeth, född i Varnhem 1868-06-11
- familjen säljer och flyttar ut som ägare till "en jordlägenhet under Millomgården benämnd Noläng1868

Arrendator- en tid;
Brodern (till Maria Christina) Pehr Johan Larsson, född i Broddetorp 1839-01-30 - ut Sköfde 1863

Ny 1/4-delsägare flyttar in 1867;
Mannen Johannes Johansson, född i Skärf 1829-06-01 - in 1867 med familj från Ähle
Hustrun Anna Kajsa Andersdotter, född i Wäring 1842-04-26
Son Johan Wilhelm, född i Skärf 1864-09-12
Son Carl August, född i Varnhem 1868-01-26

- ny ägare noteras som Gustaf Larsson i Brandstorp, Wåmbo socken

Tjänstefolk;
Pigan Johanna Svensdotter, född i Berg 1836-04-18 - in 1861 från Berg - ut dit 1862
Hennes dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1862-07-10
Dräng Jaen Erik Jonsson, född i Varnhem 1837-01-12 - ut till Pillerukan 1865
Dräng Johannes Jonsson, född i varnhem 1839-10-27 - in fr Åsaka 1865 - ut Dikaretorp Höjentorp 1867
Pigan Anna Johansdotter, född i Varnhem1843-07-24 - in 1865 från Solberga - 
Pigan Christina Andersdotter Hvass, född i Varnhem 1850-05-16 - in 1866 - ut till Torp 1866
Pigan Maria Christina Johansdotter Strömberg, f. Varnhem 1844-02-16 - in 1864 Wing - ut Engelbrektsgg Öglunda 1865
*******************************************************************************
Torpen under Hustru Ingridsgården i Billingeliderna  - klicka på respektive länk!
C. 18 Hökaskog
C. 19 Nytorp 1 + Nytorp 2
C. 20 Larstorp + Skogsgården
C. 21 Smedstorpen- 3 olika Smedstorp

Brand på Hustru Ingridsgården - höga ersättningsanspråk

Brandstodsdirektionens sammanträde den 19 November 1865;
"Hemmanet Hustru Ingridsgården; Med afseende på de höga wärden som äro åsatte den förlorade lösegendomen skulle försäkringshafvaren inför domstol beediga dessa wärden och uppgiftens riktighet i öfrigt samt protokoll öfwer edgången ingifvas till direktionen."

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Hustru Ingridsgården

Två ägare med 1/4-del mtl vardera

Ny ägare flyttar in 1869;
Mannen Gustaf Larsson
, född i Warnhem 1842-04-17 - in 1869 från Sköfde - dör här 1875
Hustrun/enkan Maja Kajsa Wikström, född i Österplana 1840-12-08
Son Johan Richard, född i Wåmb 1867-04-21
Son Oscar Wilhelm, född i Warnhem 1874-03-19
- modern och sönerna flyttar till Åsaka 1876

Tjänstefolk;
Kvarboende som arbetare (f.d. ägaren);
Mannen Johannes Johansson, född i Skärf 1829-06-01
Hustrun Anna Kajsa Andersdotter, född i Wäring 1842-04-26
Son Johan Wilhelm, född i Skärf 1864-09-12
Son Carl August, född i Varnhem 1868-01-26
- familjen flyttar ut till Wing 1880

Pigan Anna Christina Johansdotter, född i Sköfde 1847-08-22 - ut till Horn 1870
Gossen Frans Oskar Öberg, född i Lundby 1857-12-05 - in 1873 från Ökull - ut Stockholm 1877
Pigan Maria Charlotta Andersdotter, född i Grefbäck 1853-04-23 - in 1874 från Sventorp - flyttar ut 1875

Ny arrendator 1876;
Mannen Johan Mellblom, född i Habo 1842-06-24 - in 1876 från Wing -  
Hustru Maria Charlotta Johansdotter, född i Wing 1845-10-16 
Son Gustaf Teodor, född i Warnhem 1876-09-11
Son Frans Oscar, född i Warnhem 1878-12-03
- familjen flyttar ut 1879

Pigan Kristina Johansdotter, född i Warnhem 1858-08-03 - in 1877 från Sköfde - flyttar ut 1879
*******************************************************************************
Kvarboende ägare 1/4 mtl;
Mannen Fredrik Larsson,
född i Broddetorp 1814-08-17 Not; "Under förmyndare" - betyg till järnv. 1857
Hustrun Kajsa Carlsdotter, född på platsen 1804-04-23 - dör här 1872

Tjänstefolk;
Pigan/Cajsas dotter Inga Maja Jonsdotter, f. i Warnhem 1834-12-19 - in igen 1871 - ut 1879 
Hennes oäkta son, Carl Gustaf, född i Warnhem 1874-03-05 - dör här 1874

Hälftenbrukare;
Mannen Carl Jonsson, född i Skarke 1845-08-21 - in 1879 från Lundby 
Hustrun Anna Charlotta Ström, född i Sätuna 1854-01-08 - in från Broddetorp 
*******************************************************************************
Torpen under Hustru Ingridsgården i Billingeliderna  - klicka på respektive länk!
C. 18 Hökaskog
C. 19 Nytorp 1 + Nytorp 2
C. 20 Larstorp + Skogsgården
C. 21 Smedstorpen- 3 olika Smedstorp

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Hustru Ingridsgården

Flera ägare med olika andelar i mantal

1/8 mtl
Ägaren Johan Larsson
, född i Åsaka 1842-11-08 - nu boende i Wättlösa
Nu här boende barnen till förre ägaren Gustav Larsson i sitt första äktenskap;
Dotter Ida Kristina, född i Åsaka 1868-10-30
Son Johan Oskar, född i Åsaka 1875-09-29 
Johannes Larssons sist aflidna hustrus barn i hennes första äktenskap:
Son Johan Rickard Gustafsson, född i Wåmb 1867-04-21
Son Oskar Wilhelm Gustafsson, född i Varnhem 1874-03-19
- de här boende lämnar Hustru Ingridsgården för Berg 1880

Nya ägare - nu med vardera två 1/16-delar;
1/16 mtl Johan Rickard Gustafsson från Nord America
1/16 mtl Oscar Wilhelm Gustafsson Wikström, född i Varnhem 1874-03-19 - in 1893 från Horn

Hyrar;
Arbetaren Klas Olausson Dag, född i Warnhem 1843-04-15 - 
Hustrun Anna Katrina Spångberg, född i Götened 1840-06-06
Son Karl Sigurd, född i Warnhem 1878-12-09
- familjen flyttar ut 1887

Arrendator 1889;
Mannen Gotthard Andersson
, född i Låstad 1862-10-03 - in 1889 med familj från Flistad
Hustrun Ida Krisitna Larsson, född i Åsaka 1868-10-30
Son Ragnar Fritiof, född i Flistad 1889-03-14
Dotter Kristina Elisabet, född i Varnhem 1892-09-05

Pigan Anna Kristina Andersson, född i Låstad 1873-08-27 - in 1890 från Flistad
************************************************************************************************
Ägare med olika andelar;
1/16 mtl Cajsas man Fredrik Larsson,
f. Broddetorp 1814-08-17 Not; "Under förmyndare" - dör här 1884
1/16 mtl Cajsas Dotter Inga Maja Jonsdotter, född i Warnhem 1834-12-19
1/16 mtl Cajsas son Anders Gustaf Jonsson, född i Varnhem 1832-06-09 - nu boende Pillerukan, Eggby

3/16 mtl;
Brukaren Anders Jansson, född i Stenum 1833-03-15
Hustrun Anna Maria Andersdotter, född i Gerum 1846-11-20
Dotter Julia Matilda, född i Stenum 1872-02-08
Son Frans Albin, född i Warnhem 1787-04-04 
Dotter Olga Maria, född 1881-10-26 (tvilling)
- flyttar som arrendator av Kyrkebo 1889

Hyrar 1881;
Snickaren Sven Svensson, född i Brastad 1855-04-13 - gift 1881 - in 1881 från Eggby
Hustrun Alida Karlsdotter, född i Eggby 1858-06-03
Dotter Selma Heldina, född i Eggby 1882-11-15

Hyrar 1889;
Skräddaren Karl Johan Kjellman, född i Eggby 1858-09-12 - gift 1889 - in 1889
Hustrun Augusta Kristina Klingberg, född i N. Lundby 1861-02-18
Dotter Märta Teresia, född i Warnhem 1890-03-18
Dotter Hilda Augusta, född i N. Lundby 1891-09-21
- familjen flyttar till N. Lundby 1891

Hyrar 1894;
Enkan Matilda Kristina Johansson född Mattsson, f. Warnhem 1860-04-08 - in 1894 fr Prästgården
Son Anton Mathias Johansson, född i Warnhem 1886-04-05
Dotter Gerda Amorina Johansson, född i Warnhem 1888-10-05
Son David Wallentin, född i Warnhem 1891-11-15
Oägta son Nils Walfrid, född i Warnhem 1894-10-14
*******************************************************************************
Torpen under Hustru Ingridsgården i Billingeliderna  - klicka på respektive länk!
C. 18 Hökaskog
C. 19 Nytorp 1 + Nytorp 2
C. 20 Larstorp + Skogsgården
C. 21 Smedstorpen- 3 olika Smedstorp

Varnhem Alla:1  1895 - 1922
Hustru Ingridsgården

Flera ägare med olika andelar i mantal

1/4 mtl ägare o brukare K. G. Melker i Ulunda - Hustru Ingridsgården
Skräddaregården;
1/8 mtl ägaren Johan Larsson
, född i Åsaka 1842-11-08 - nu boende i Wättlösa
1/16 mtl ägaren Johan Rickard Gustafsson från Norra Amerika
1/16 mtl ägare o brukare Oscar Wilhelm Gustafsson Wikström, född i Varnhem 1874-03-19 
- han skrivs som obefintlig år 1900 och dödförklaras i Skånings och Valla häradsrätt - dödsdag 31/12 1916

Kvarboende arrendator;
Mannen Gotthard Andersson
, född i Låstad 1862-10-03 - in 1889 med familj från Flistad
Hustrun Ida Kristina Larsson, född i Åsaka 1868-10-30
Son Ragnar Fritiof, född i Flistad 1889-03-14
Dotter Kristina Elisabet, född i Varnhem 1892-09-05
- familjen flyttar ut som hyrande på Tomten 1896

Pigan Anna Kristina Andersson, född i Låstad 1873-08-27 - in 1890 från Flistad - ut Flistad 1896

Ny ägare o brukare 1/4 mtl 1896 och 1899 - Skräddaregården;
F.d soldat Nr 66, W. R. Wadsbo Komp Karl Gustaf Linder
, f. Wing 1845-09-01 in Öglunda - dör här 1908 
Hustrun Maria Helena Andersson, född i Warola 1840-03-13 - dör här 1910

Son och ny ägare Karl Ludvig Linder, född i Warnhem 1875-08-21 - bor här och gifter sig 1899
Hustrun Anna Axelina Jansson, född i Forshem 1877-07-04 - in 1899 från Öglunda
Son Oscar Linus, född i Varnhem 1901-09-02 - ut 1916 - hem igen - ut 1921
Son Karl Gustaf Erik, född i Varnhem 1912-04-03

Svärmor lägenhetsägaränkan Kristina Jansson, född Börjesson, född i Götene 1837-06-22 - in 1920 från Sventorp - dör här 1922

Pigan Hanna Elisabet Svensson, född i Dimbo 1894-01-18 - in 1912 - ut 1913

Hyrar;
Anna Lisa Lindstrand
, född i Varnhem 1837-12-31 - in 1903 - dör här 1919

 Ägare 1/4 mtl flyttar in 1906;
Hemmansägare/gratialist Karl Gustaf Pettersson Melker
, f  Öglunda 1849-03-06 - in m. familj 1906
Hustru Lotta Jonsdotter, född i Berg 1848-12-04
Dotter Ida Kristina, född i N. Lundby 1877-09-23
Sonson Gustaf Wilhelm Johan Melker, född i N. Lundby 1900-05-12 - in 1919

Dräng August Einar Augustsson, född i Hasslösa 1882-04-21 - in 1906 - ut 1907
************************************************************************************************
Kvarboende hyrande;
Enkan Matilda Kristina Johansson född Mattsson, f. Warnhem 1860-04-08 - in 1894 fr Prästgården
Son Anton Mathias Johansson, född i Warnhem 1886-04-05
Dotter Gerda Amorina Johansson, född i Warnhem 1888-10-05
Son David Wallentin, född i Warnhem 1891-11-15
Oägta son Nils Walfrid, född i Warnhem 1894-10-14

Ny hyrande 1899;
Enkan Matilda Andersson Ferm*, född i Warnhem 1850-11-14 - in från Kyrkogatan 1899 - ut t. Sandbacken 1903
Son Arvid Edward Andersson, född i Warnhem 1887-02-28 - ut t Sandbacken 1903
Son Anders Joel Andersson, född i Warnhem 1888-04-04 - ut 1902
Son Axel Emil Andersson, född i Warnhem 1883-11-16 - in 1902 - ut till Hendene 1903

*länk till livssagan om Ferma-Thilda
*******************************************************************************
Torpen under Hustru Ingridsgården i Billingeliderna  - klicka på respektive länk!
C. 18 Hökaskog
C. 19 Nytorp 1 + Nytorp 2
C. 20 Larstorp + Skogsgården
C. 21 Smedstorpen- 3 olika Smedstorp

Varnhem Alla:2  1922 - 1938
Hustru Ingridsgården eller Skräddaregården 

(Namnet fortfarande gemensamt genom ett 'eller' för de båda gårdarna- trots formell delning redan 1856!)
Nu åter två ägare med vardera 1/4 mtl

Kvarboende ägare och brukare 1/4 mtl - Hustru Ingridsgården;
Hemmansägare/gratialist Karl Gustaf Pettersson Melker
, f  Öglunda 1849-03-06 - dör här 1936
Hustru Lotta Jonsdotter, född i Berg 1848-12-04 - dör här 1924
Dotter Ida Kristina, född i N. Lundby 1877-09-23 - tar över gården
Sonson jordbruksarbetaren Gustaf Wilhelm Johan Melker, född i N. Lundby 1900-05-12

Hyrande;
Vaktmästaren Nils Herbert Thimberg, född i Varnhem 1908-03-16 - in 1832 gift 1932
Hustrun Aina Aurora född Kellberg, född i Älgå, Värml l 1907-01-03
Dotter Ulla Britt Aurora, född i född i Älgå, Värml l 1932-02-11
- familjen flyttar ut till Gärdhem 1933

**************************************************************************************************
Kvarboende ägare o brukare 1/4 mtl - Skräddaregården;
Hemmansägare Karl Ludvig Linder, född i Warnhem 1875-08-21
Hustrun Anna Axelina Jansson, född i Forshem 1877-07-04
Son Oskar Linus, född i Forshem 1899-11-24 - ut till Våmb 1927
Son Karl Gustaf Erik, född i Varnhem 1912-04-03 - ut till Husaby 1930
Son Gustaf Edvin, född 1901-09-02 - in 1922 från Lugnås - ut till Djurgården Eggby 1838

Sonen tar över som arrendator 1936;

Lantarbetaren Karl Gustaf Erik Linder, född i Varnhem 1912-04-03, gift 1938 - in 1936
Hustrun Margit Linnea Elisabeth född Gustafsson, i Varnhem 1908 - in 1938
Son Karl Gustav Ingemar, född i Varnhem 1938-06-08
*******************************************************************************
Torpen under Hustru Ingridsgården/Skräddaregården i Billingeliderna  - klicka på respektive länk!
C. 18 Hökaskog
C. 19 Nytorp 1 + Nytorp 2
C. 20 Larstorp + Skogsgården
C. 21 Smedstorpen- 3 olika Smedstorp