C. 4 Gården Tomten i Skarke by

Skarke Tomten Nr 3 -> nuv. fastighetsbeteckning, för den del som utgjorde Tomtens gårdsplats, är Skara Kyrkebo 5:5

Dagens satellitkarta med Skarkegårdarnas mangårdsbyggna-der ungefärligt märkta efter 1795 års karta

Kartan framtagen av Tommy Nilsson, forskargruppen 2022 Kartan framtagen av Tommy Nilsson, forskargruppen 2022

Skarke bys gårdars mangårdsbyggnaders placering 1795 utmärkta på dagens satellitkarta, med Tomten F.

Skarke bys gårdar på karta 1701

Man kan se att under 1600-talets slut så kallades Mellomgården för Sven Jons gård och Hustru Ingridsgården för Skräddaregården. Det verkar vara de äldsta kända namnen för de båda gårdarna, även om Hustru Ingri lär ha tagit över gården alldeles under slutet av 1600-talet och gett ett senare namn på Skräddaregården. De båda namnen har sedan växlat långt in i vår tid, trots att det bildats två gårdar med vardera namnet i modern tid, så har de ibland sammanblandats på t ex kartor.

Enligt ortnamnsforskaren professor Ivar Lundahl, 1958, kommer namnet till Hemmanet från änkan Hustru Ingrin - dialektalt för Ingrid - beskriven som 'åbo' i jordeboken 1685.

Tomtens korthistoria

Om man går tillbaka till år 1556 (jordeboken) skrivs gården som Tompthen i Skaricke by. År 1685, efter reduktionen som inleddes 1680, blev det anslaget till augmentshemman* under överste Selows regemente. 

1695 blev det Kronans skogvaktarboställe. Vid Laga Skifte år 1838-41 flyttades gården med byggnader ut från Skarke by till platsen på västra sidan om Öglundavägen. Efter ha varit Kronojägarboställe arrenderades Tomten ut. Flera av ägarna till Kyrkebo blev också brukare av Tomten. 1894 kom Tomten enligt Lagfartsregistret att köpas från Kronan av De la Gardieska Gravkassan, vilken också köpt Kyrkebo, som i sin tur arrenderade och hyrde ut huset tills det revs i slutet av 1950-talet. Fastigheten Tomten stod sedan utan byggnader till 2009, då Kullens stuga nära Simmesgården flyttades till fastigheten.

(Delvis hämtat från Varnhemsbygden 2010 - artikelförfattare Eva Bozovic) 


*Under 1600-talet uppkom indelningsverket, ett system för att försörja ämbetsmän och militär personal. Rusthållet var en viktig del i indelningsverket. Rusthåll innebar att hemmansägaren (rusthållaren) hade befriats från grundskatter, men i gengäld var tvungen att stå för en ryttare med häst och med tillhörande utrustning. Ryttaren behövde också ett torp med tillhörande mark under fredstid så att han kunde försörja sig och sin familj. Endast de största kronohemmanen kom att få uppdraget som rusthåll. Som stöd för ett rusthåll fanns augmentshemman. Ett rusthåll kunde stödjas av flera augmentshemman, som ofta låg i närheten.

En gammal gård med kronoägande långt bak i tiden som enstakad* gård precis utanför Skarke bys kärna

Karta 1839 inför Laga skiftet - Historiska Kartor Lantmäteriet Karta 1839 inför Laga skiftet - Historiska Kartor Lantmäteriet

Kartan 1839 visar inte enbart dåvarande byggnaders läge, som efter 1795 flyttats från vänstra övre hörnet på kartan, utan också tydgt hur gården en gång varit enstakad gård om ett helt hemman med egna gränser strax utanför Skarke bykärna. Här är 'Gamla hustomten/gården' markerad med rött. Byggnaderna var enligt laga skiftet tvugna att flyttas och marken göras brukbar för odling. På det sättet finns idag inga rester kvar av just dessa byggnaders placering.

Hemmanet Tomten infördes i Skarke by i samband med storskiftet 1795.

Det var en stor 'tomt' instakad för gården i ett tidigt skede gjort av Kronan - troligen redan från mycket tidig tid för att vara skogvaktarboställe redan innan det formellt blev så 1697.

* Enstakad gård eller hemman = en gård som utskakats/utskilts på karta och inte ligger inom en by - ofta genomfört av Kronan

'Kullens' hus på gamla Skarke Tomtens husplats efter laga skiftet 1841 - foton 2021-2022

Bilder - Joakim & Åsa, nuvarande ägare till mark och byggnader på den gamla Skarke Tomtens husplats utmed Öglundavägen (2022) - se bilder från flytten längre ner på sidan!

Tomtens äldsta husplats före 1800-tal kan idag ses som markeringar i odlingslandskapet - läge enligt karta 1795 - snett emot Prästebohlet

Foto Douglas Byrne, från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings forkargrupp 2022

Tomten i specialjordeboken 1825 - ett Skogvaktareboställe

Texttolkning;

"Varit helt hemman men 3/4 förmedlat i allt nemligen 1/2 år 1664 den 10 september efter Bref och 1/4 år 1695, efter Ransakning Skogwaktare Boställe efter 1697 års Jägare Rulla förmedlingen för 1/4 afslagen efter 1824 års Jordransakningsbeslut i Rote No 315 med 6 Db=16 s Kmts Taxa."

Kommentar; Skrivningen indikerar att Tomten kontinuerligt varit ett Skogvaktarboställe sedan 1697, upprättat av Kronan som enstakad gård på Kronomark. Den var knuten till Skarke by, vars bykärna låg i närheten och tycks därefter ha varit i kontinuerligt i Kronans ägo, efter att ha varit ett av 8 Klosterhemman i Skarke som ägts av munkarna före reformationen 1527. Det köptes fri från Kronan av De la Gardieska gravkassan 1894 enligt lagfartsregistret, men torde ha ägts dessförinnan av ägaren av Kyrkebo Carl Boberg, då fastigheten fanns innesluten i hans konkursmassa.

Troligen hamnade även denna gård under Greve Magnus De la Gardie i o m hans stora av Kronan givna donation av alla Klosterhemman tillhörande Klostret inklusive Klostret med kyrka 1650 och togs tillbaka av Kronan vid reduktionen 1680, även om detta inte famgår i specialjordeboken (vilket det brukar göra).

Skarke Tomten tilldelades ett skifte i Billingeliderna 1803

Skarke Tomtens skifte
- bebyggs  1803 direkt efter storskiftet av Kronans mark i Billingeliderna till gårdarna i Varnhem

C. 6 Strömshagen/Löfås - Strömshagen 1 & 2
(Klicka gärna på länken för att läsa om skiftet & torpet)

Torpet Strömshagen eller Löfås  (troligen avsett för soldat Löf i Billdal, Solberga)

Förste boende i Strömshagen blir 1803;
Mannen Jonas Persson, född i Huseby 1762 - flyttar in med familj 1803 från Tokatorp
Hustrun Cathrina Svensdotter, född i Berg 1764
Dotter Greta, född i Höglunda 1795
Son Pehr, född Huseby 1798
Son Sven, född på platsen 1803-11-05
- familjen flyttar ut till Häggum 1805

Karta med gården Tomten före storskiftet 1795 - littera F

Karta 1788 och 1795 från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta 1788 och 1795 från Lantmäteriet Historiska Kartor

Tomten, littera F,  låg före 1841 på gärdet  mitt för Prästegården littera H. F = Hustomt, täppor och kålgård. Efter stoskitftet flyttades byggnaderna ut på åkrarna nr 28 och 72 - se karta från 1839 nedan!

Följande gårdar finns utmärkta på kartan:

I en klunga för sig öster om Öglundavägen - utmed gammal väg upp till Backa gård:


A. Dunagården hustomten- ett helt förmedlat till halft Hemman Krono, Leujtenants Boställe wid Majornes Compagnies af  Konglige Skaraborgs Infanterie Regemente och innnhafves nu af Capteinen Wälborne Herr Carl von Schantz.

B. Ledsgården hustomten - ett helt förmedlat till ett halft Hemman Skatte, tilhörigt Lagmannen Wälborne Herr Eric Lundin och Anders Pettersson.

C. Mellangården - hustomten ett helt förmedlat till halft hemman Krono innehafves af Nämndemannen Olof Jonsson.

D. Hustru Ingridsgård - ett helt förmedlat till ett halft hemman Krono Skatte, tillhörigt Carl Andersson.   

Mer spridda gårdar:
E. Tåbohlet hustomten -  ett helt förmedlat til ett fierdedels Mantal Krono Skatte Augement, tilhörigt Commissions Landtmätaren Benjamin Risberg.

F. Tomten hustomten - ett helt förmedlat til ett fierdedels Mantal Krono - Skogvaktare Boställe och innehfwes af Krono Skogewaktaren Jonas Riesling.

G. Kyrkebo* hustomten - ett helt Mantal Krono Rustnings Stamm wid Gudhems Compagnie af Kongeliga Wästgiötha Cavalleris Regemente och äges af Herr Ingenieuren Risberg samt Anders Pettersson.

H. Prästebordet hustomten - ett helt hemman Krono, innehafves af Biskopen och Ledamoten af Kongelige Nordstierne orden Högwördigaste Herr Doctor Thure Weidman.

Skarke by hade sin bykyrka på ladugårdgårdsplanen på det som idag är Kyrkebo. Kyrkebo hette då Prestagårdhenn 1564 i jordaboken och utgjorde Prästgården i byn Skarke.

Skarke kyrka kom att bli församlingskyrka även för dem i kringområdet utanför byn, troligen redan under 1100-talet, då Varnhems Kloster med sin kyrka endast var till för munkarna och lekbröderna.

Lekbröderna (av grekiskans laikos; "som tillhör folket") är en kristen beteckning på de, som skötte det praktiska arbetet i klostren och dess ägor. De var byggnadsarbetare, lantarbetare och hantverkare, mm.

Man får betänka att Klostret från början ägde de 12 gårdar som låg nära uppförandeplatsen för Klostret och var undergårdar till den storgård som skänktes till cictensierna. Övriga gårdars befolkning i området fick då använda Skarke Kyrka som sin första församlingskyrka. 1540 fanns ca 80 gårdar inom Valle härad som Klostret ägde och de fick vid reformationen i en övergångstid ha kvar avkastningen av de närmsta 20 gårdarna.

Skarke kommer av Skaderike
Skade är vildmarkens gudinna. Hennes pappa är jätten Tjatse. Och trots att hon är jättinna blir hon accepterad av gudarna i Asgård, när hon gifter sig med havsguden Njord.
Skarke socken skrivs Skaderiche Sokn i avskrift 1505 av ett föregående dokument där benämnt Skatrikis sokn 1404.

Backas mangårdsbyggnad belägen vid 1-droppen uppe till höger i bild, med Backa Allé rätt ner mot Öglundavägen mitt för Skräddaregården/Hustru Ingridsgården. Öglundavägens korsning med Eggbyvägen - Prästgårdsvägen i väster, samt korsningen med Skarke bys fä-väg och vägen in mot Kyrkebo mer mot mitten av bilden. Med rött inritad 1795 års vägnät från kartan närmast över denna.

Tomtens placering på satellitbilden är alltså där hustomten låg före 1795.

Karta 1839 inför laga skiftet

På karta 1839 ser vi att byggnaderna för Tomten har flyttats ut på åkern mer österut och hamnat norr om den lilla backe som är utmärkt på kartan och på statellitbilden.

Dessa byggnader kom inte att lämna några avtryck eftersom marken enligt lag skulle jämnas för åkerbruk i samband med flytt av byggnaderna vid Laga skiftet 1841.

Karta Tomten 1841 efter laga skiftet

Översiktsbild av Tomtens tilldelning i laga skiftet 1841 - littera E. - från Öglundavägen och västerut.

Tomten på karta 1872

På kartan ser man bostaden och ladugården inritad nära Öglundavägen (här beskriven som väg mellan Klostret och Höjentorp). 29 är Långhässlesjön* och fyrkanten 30 är en grustäkt till Skarke by med Eggby-vägen genom markerna.

*Namnet är etymologiskt en avledning av växten hassel. 

Tomten på karta 1877

Tomten 1877 markerad med extra rött.

Tomtens husplats med byggnader 1877

På detalj ur kartan 1877 kan man se att det förutom boninghus tillkommit många ekonomibyggnader. Boningshus och ursprunglig ladugård på platsen efter laga skiftet placerade nära Öglundavägen. Smedjan finns redan och har placerats längst i väster från hus och ladugård.

Tomten med nytt bostadshus på senare bild

Tomten på en senare bild med hus troligen byggt under 1930-talet på platsen för det första huset. Ladugården skymtar till vänster. Huset revs av under 1950-talet.

Tomten hade tidigt en smedja

Smedjan med en del år på nacken på 1930-talet. Framför finns 'bakhögar' efter ångsågverket med skorsten på bild. Senare gick man över till lokomobilburet ångsågverk.

Smedjan på Tomten interiört 1921.

Tomta-smén - Anders Gustaf Andersson flyttar in med hela sin frus närmaste släkt 1891/92

Bild från Skarke-Varnhems digitala fotoarkiv - paret Andersson på äldre da´r Bild från Skarke-Varnhems digitala fotoarkiv - paret Andersson på äldre da´r

1891 flyttar familjen Andersson in som hyrande på Tomten från Lille Hagen, Istrum, där han stått som Maskinist och Torpare. De hade flyttat dit 1886 från Kristinehamn till hennes föräldrar som då var torpare på Lille Hagen, för att hjälpa dem på ålderns höst. Föräldrarna till Sofia var Torparen Anders Petter Stålman, född i Berg 1824-12-09 och hans hustru Anna Maria Jonsdotter, född i Istrum 1824-10-18. De båda föräldrarna till Sofia flyttar till dem på Tomten 1892 och dör här inom några år, 1893 och 1896. Sofia hade också en broder Johan August Stålman, född i Locketorp 1859-11-03, som bott i Stockholm sedan 1886, men som nu återvänder med familj och bosätter sig tillsammans med systern Sofias familj hyrande på Tomten i några år innan de flyttar vidare till Eggby 1895. Anders Gustaf och Sofia Matilda fick totalt 9 barn!
Förutom smed och sågverksarbetare var Tomta-Sme’n maskinist. Han var bl a maskinist under flera år på Himmelskällan, liksom hans son Allan Stålheim.

Hustrun Sofia Matilddör här 1939 och Anders Gustaf Andersson avlider på Vallehemmet 1950, 93 år gammal.


Hyrar på Tomten 1891 av ägaren De la Gardieska gravkassan;
Maskinisten/Torparen Anders Gustaf Andersson, född i Forshem 1857-08-05, gift 16/5 1880 med
Hustrun Sofia Matilda Stålman, född i Frösved 1856-06-14
Son Ernst Daniel, född i Rogslösa 1881-02-10 - flyttar ut till Motala 1900
Dotter Agnes Cornelia, född i Rogslösa 1883-02-07 - flyttar ut till Eggby 1901
Son John Cornelius, född i Motala 1884-03-02 - blir lokomotiveldare och flyttar till Sköfde 1907
Son Ragnar Gustaf Adolf, född i Kristinehamn 1886-07-22 - stamanställd på I6 och flyttar till Stockholm 1911
Dotter Anna Elisabet, född i Istrum 1888-10-21 - flyttar ut till Stockholm 1911
Son Carl Hjalmar, född i Istrum 1891-02-19 - blir maskinarbetare och flyttar ut till Sköfde 1913
Son Bror Gustaf, född i Varnhem 1893-01-08 - flyttar ut till Göta Lifgarde församling 1913
Son Birger Natanael Ståhlheim, född i Varnhem 1895-03-29 - blir mekaniker och flyttar ut till Götene 1921
Son Anders Allan Stålheim, född i Varnhem 1899-09-18 - blir sågverksarbetare hos fadern
(Not; Enligt Kunglig Befallningshafvares utslag (Länsstyrelsens) 15/9 1917 angående namnet - fastställt 1921)

Hustruns bror flyttar in från Lidingö 1891;
Smeden Johan August Stålman
, född i Locketorp 1859-11-03, gift 30/12 1887
Hustrun Kristina Maria Andersson, född i Färnebo 1863-05-09
Dotter Elin Maria, född i Stockholm 1887-09-29
Dotter Anna Sofia, född i Lidingö 1889-08-15
Son Carl August, född i Varnhem 1891-12-19
Dotter Elsa Kristina, född i Eggby 1895-02-18
- familjen flyttar vidare till Eggby 1895

Hustruns föräldrar flyttar in från Istrum 1892;
Inhyses Anders Petter Ståhlman
, född i Berg 1824-12-09 - dör här 1893
Hustrun/Enkan Anna Maria Jonsdotter, född i Istrum 1824-10-15 - dör här 1896

Sågverk med smedjan i bakgrunden på Tomten 1920-tal

Arbete vid Tomtens sågverk framför smedjan 1920-tal. Bilden från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings digitala arkiv. På bilden  från höger Tomta-sme'n s son Allan Stålheim, Tomta-sme'n själv och några anställda.
Arbete vid Tomtens sågverk framför smedjan 1920-tal. Bilden från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings digitala arkiv. På bilden från höger Tomta-sme'n s son Allan Stålheim, Tomta-sme'n själv och några anställda.

Ambulerande sågverk en nyhet på 1920-talet

Lokomobil som kraft för Gustav Andersson och sonens ambulerande sågverk. Sonen Allan Stålheim längst fram till vänster. 1922. Bilden finns bl a med i Tore Bloms bok om Munktells lokomobiler. Lokomobilen är en sen lokomobil klass G, från 1897. Det bör vara en G9 eller G10, om 24 resp 32 hk. De tekniska uppgifterna är från Tore Blom, Rubens Maskinhistoriska Samlingar, Götene. Bilden från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings digitala arkiv.

Tomta-sme'ns sågverk vid Krusebacke

Tomta-Sme'ns sågverk uppfört på Krusebacke, Simmesgårdens mark. I bakgrunde allén ner till Kyrkebo från Öglundavägen till vänster. I förgrunden alla de fornlämningar som skövlades av vägbygget för riksväg 49 1956.
Tomta-Sme'ns sågverk uppfört på Krusebacke, Simmesgårdens mark. I bakgrunde allén ner till Kyrkebo från Öglundavägen till vänster. I förgrunden alla de fornlämningar som skövlades av vägbygget för riksväg 49 1956.

Tomta-Sme'n var också maskinist vid Himmelskällan, liksom hans son

Fotograf: Hilding Abrahamsson 1925. Västergötlands Museum - Bildnummer: 	A145156:420 Fotograf: Hilding Abrahamsson 1925. Västergötlands Museum - Bildnummer: A145156:420

Så här såg badanläggningen ut efter 1925 efter tillbyggnad av makarna Lindhe i Fiskaregården som nya ägare och brukare. En modernare och enklare tillbyggnad har skett  med ventilationsskorsten, där arbete fortfarande tycks pågå och pannan har fått ny och högre skorsten! Biljettbyggnaden tycks nybyggd och gårdsplanen nygrusad och nyanlagda planteringar.

Henning Lindhe i sin sjökaptensmössa i mitten av fotot - maskinist Andersson i Tomten vid biljettkuren. Han var smed vid Tomten i Varnhem och maskinist hos Linde  och sedan tog hans son vid och sedan Herman Larsson.


"Kapten Linde själv och hans syster sålde biljetter till badet. Man kunde köpa ett häfte för tjugo bad."

Linde berättar: "Allt vatten här i trakten är hårt, men Himmelskällans vatten är mjukt. Det hårda vattnet kommer från kalkstenslagret, som ligger överst. Men därunder ligger skifferlagret, som innehåller radium och Himmelskällans vatten härstammar tydligen från skifferlagret, som innehåller kolm, varur man får radium."

(Verna Andersson, 1984)

Tomta-Sme'n firar sitt livsverk på sin 70-årsdag 1927

Ett svenskt "Hipp, Hipp, Hurra" ."Herrfest" med några upppassande damer i bakgrunden. Troligen 70-årskalas i "Tomtasmen's" trädgård, där en stor del av bygdens bönder finns med! "Tomtasmén" Anders Gustav Andersson född 5/8 1857. I så fall är bilden tagen 1927. "Smen" själv i mitten med ljus hatt och pipskägg och med frun därbakom.

Tomten får nytt liv efter husflytt 2009 - Kullens hus flyttas hit

Kullens hus på sin ursprungliga plats vid Simmesgården Kullens hus på sin ursprungliga plats vid Simmesgården


 

Ur Varnhemsbygden 2010 - artikel av Eva Bozovic:
År 1984 köpte Åsa Andersson och Joakim Olsson fastigheten Kullen (Klostret 8:20) i Varnhem.Vid denna tid fanns inga planer på vägombyggnad i området. Huset, som ursprungligen uppförts på 1800-talet, låg idylliskt inbäddat mellan fruktträd och syrenhäckar. Fastigheten låg norr om väg 49 vid korsningen i Varnhem. Från verandan kunde man se ut över det vackra Valleområdet. Under åren som sen gått har de byggt till och renoverat huset men ändå försökt bevara det gamla, t ex den gamla spisen.

Mellan åren 1936-1972 beboddes Kullen av målarmästaren och spelmannen Hugo Falk, som var släkt med Joakim på moderns sida. Efter hans frånfälle köptes huset av Viola och Kenneth Carrington.

En arbetsplan för ombyggnad av väg 49 påbörjades hösten 2006. Åsa och Joakim förstod då att värdet på huset och möjligheten att sälja det starkt reducerades. De försökte då få någon form av kompensation av kommun och vägverk, vilka dock fann att det inte fanns tillräckligt starka skäl för att ge dem ekonomisk kompensation. Möjligen kunde man tänka sig att hjälpa familjen med ljudisolerade fönster för att sänka bullernivån vilken bevisligen skulle bli högre. För familjen kändes detta otillräckligt. De ville ogärna skiljas från sitt hus med tanke på all renovering och tillbyggnad de kostat på det. Då uppstod tanken på att flytta huset. Ganska snart visste de vart de ville flytta huset. Det fanns en gammal ödetomt som tidigare varit bebyggd ca 500 m bort utmed Öglundavägen. Fastighetsbeteckningen var Skarke Tomten

Bilder från själva flytten sommaren 2009

Foto Kenneth Albertsson, Skara Foto Kenneth Albertsson, Skara

Huset förberett på ursprungsplatsen för den 550 meter långa flytten. En flytt som sammantaget tog 12 dagar.

Foton Kenneth Albertsson, Skara Foton Kenneth Albertsson, Skara
Foto Kenneth Albertsson, Skara Foto Kenneth Albertsson, Skara

Huset på plats på den gamla ödetomten Tomten.

Boende på Tomten enligt kyrkböckerna 1779 - 1938

Kyrkböckerna sammanställda av Margareta Broberg Gustavsson, redigerat av Kent Friman

Varnhem (R) AI:1, 1779 – 1787   
Skarke Tomten                                                                                          
 
Skogvaktare Johan Berg, född i Berg 1746
Hustrun Brita Maria Wenerholm, född i Lidköping 1749-06-16
Dotter Brita Cecilia, född i Häggum 1780-04-29
Son Andreas, född på Tomten 1783-01-09
Dotter Maria Catharina , född på Tomten 1785-12-01
 
Änkan (efter f.d. skogvaktare Lars Herendahl) Stina Stolpe, född i Österplana 1739
Son Andreas, född på Tomten 1774-10-25
– flyttar ut med modern till Skifde (Skövde) 1781
 
Tjänstefolk;
Flickan Maria Larsdotter, född i Ranstad 176 - till Tomten från Håggum 1781 - åter till Häggum 1782
Flickan Lena Bengtsdotter, född i Skjerf (Skärv) 1767 - in från Skjerf 1783 - åter till Skjerf 1785
Flickan Susanna Larsdotter, f. Billum (Bjällum) 1770 - in fr L Halltorp (Lilla Hålltorp) 1784 - ut Skövde 1786
 
Mannen Carl Jansson, född i Fröjered 1756-  in 1785 från Häggum med familj
Hustrun Stina Johansdotter, född i Häggum 1763
Dotter Beata, född i Häggum 1784
 
Mannen Lars Pehrson, född i Höglunda 1756-01-05 - in från Foxerna 1779
Hustrun Chatarina Svensdotter, född i Wåmb 1750
Dotter Caisa, född i Foxerna 1776-06-12
Sonen Peter, född på Tomten 1781
 - familjen ut till Skjerf (Skärv) 1784

Inhyses;
Änkan Margareta Olsd. (Olofsdotter), född i Låstad 1714 – död i bröstfeber på Skarki Tå 1785
 
Änkan Maria Andersdotter, född 1741
Son Anders Jonsson, född 1768 -  ut till Sandtorp 1785
Son Magnus Jonsson, född 1772
Dotter Bolla Jonsdotter, född 1763 - ut till Mellomgården 1782

Varnhem (R) AI:2, 1786 – 1791                                                                                            
Skarke Tomten

Kvarboende skogvaktare;
Skogvaktare Johan Berg, född i Berg 1746.
Hustrun Brita Maria Wenerholm, född i Lidköping 1749-09-16
Dotter Brita Cecilia, född i Häggum 1780-04-29
Son Andreas, född på Tomten 1783-01-09
Dotter Maria Catharina född på Tomten 1785-12-01
 - familjen utflyttad till Tanum 1787

Kvarboende;
Mannen Carl Jansson, född i Fröjered 1756 - in 1785 med familj från Häggum
Hustrun Stina Johansdotter, född i Häggum 1763
Dotter Beata, född i Häggum 1784
 - familjen flyttar ut till Amundtorp 1787

Inhyses;
Änkan Maria Andersdotter
, född 1741.
Son Magnus Jonsson, född 1772.

Nya boende Tomten 1767;
Mannen Lars Mellblad, född i Sunnersberg 1744.
Hustrun Anna Brita Andersdotter, född i Kyrkebo 1745 -  in 1767 från Ulfsgården
Son Johan Lorentz, född i Ulfsgården 1772-04-15 - till Skara 1791
Dotter Cajsa, född i Ulfsgården 1778-12-02
Dotter Ulrica, född i Ulfsgården 1782-07-28
Dotter Stina Greta, född på Tomten 1789-10-07
 
Ny skogvaktare flyttar in;
Skogvaktare Risling, född i Lerdala
Hustru Lisa Röding, född i Sköfde
Son Emanuel, född på platsen 1790
 

Varnhem (R) AI:3, 1792 – 1800      
Tomten                                                                                      
 
Kvarboende inhyses;
Änkan Maria Andersdotter, född 1741
Son Magnus Jonsson, född 1772
 
Kvarboende;
Mannen Lars Mellblad, född i Sunnersberg 1744) - död på Tomten 1792
Hustrun/Änkan Anna Brita Andersdotter, född i Kyrkebo 1745
Dotter Cajsa, född i Ulfsgården 1778-12-02
Dotter Ulrica, född i Ulfsgården 1782-07-28
Dotter Stina Greta, född på Tomten 1789-10-07
 - änkan med barnen flyttar ut till Klostret 1793

Kvarboende skogvaktare;
Skogvaktare Risling, född i Lerdala
Hustru Lisa Röding, född i Sköfde
Son Emanuel, född på platsen 1790
Son Thore, född på platsen 1793

Nyinflyttade på Tomten 1792;
Mannen Peter Larsson, född i Ulunda 1750
Hustrun Brita Svensdotter, född i Sätuna
Son Lars, född i Ulunda 1778
Som Peter. Född i Ulunda 1784
- familjen flyttar ut till Sandtorp 1796
 
Ny boende;
Mannen Lars Jansson, född på L Kullen 1751 - inflyttad från Ulunda
Hustrun Ingrid Ericsdotter, född i Eggby, Torp 1754
Son Johannes, född i Skarke 1782-09-22
Dotter Cajsa, född Skarke 1784-04-09
Son Magnus, född i Ulunda 1792-04-21
Son Andreas, född i Ulunda 1795
- familjen flyttar ut till Tåbod 1796
 
Ny boende in 1798;
Mannen Anders Eriksson, född i Berg 1740 - in 1798 från Öferbo med 
Hustrun Maria Nilsson, född i Berg 1749
- flyttar ut 1800

Varnhem (R) AI:4, 1800 – 1815                                                                                            
Tomten - Tomtens torp Strömshagen byggs redan 1803 direkt efter Kronans skifte av Billingeliderna
- se denna länk; C. 5 Strömshagen/Löfås

Kvarboende skogvaktare;
Skogvaktare Resling, född i Lerdala/Berg 1760-talet
Hustru Lisa Röding, född i Sköfde 1762
Son Emanuel, född på platsen 1790 - ut till Skara 1807
Son Thore, född på platsen 1793
Dotter Lovisa, född på Tomten 1801-10-05

Inflyttad kronojägare 1814; 
Kronojägare Johannes Andersson, född 1787-05-10 - in 1814 från Amundtorp
Hustrun Maria Larsdotter, född i Lundby 1789-02-23
Son Anders, född i Amundtorp, 1809-04-28
Son Lars, född i Amundtorp 1813-02-11 - inflyttad 1814 - död 1814-02-21
Son Carl, född på Tomten 1814-04-21
 
Tjänstefolk;
Dräng Lars Olofsson, född i Broddetorp 1796-11-30 - in 1814 från Mellangården
 
Mannen Petter Jonsson, född i Broddetorp 1754 - död 1808
Hustrun Bolla Andersdotter, född i Häggum 1751-04-22. - in 1808 fr. Häggum – ut till Amundtorp 1814
 
Ny skogvaktare flyttar in 1811;
Skogvaktare Anders Hagström, född i Föid (Fröjered) 1780-09-06
Hustrun Maria Wallblom, född i Wing 1790-12-25 - in 1811 från Broddetorp
Dotter Bolla Maria, född på Tomten 1813-01-28.
 
Tjänstefolk;
Drängen Johannes Josefsson, född i Wäberga 1789-12-15 - in fr. Amundstorp 1810 – ut till Ledsgården 1812
Drängen Johannes Olsson, född i Eggby 1790-05-03 - in från Klostret 1808 – ut till Härlunda 1810
Gustaf H Svensson, född i Broddetorp 1798-03-14 - in fr. Broddetorp 1812 – ut till Nolgården Öferbo 1813
Dräng Peter Andersson, född i Berg 1892-01-08 - in från Simmesgården 1811 - ut till Överstegården 1814

Kvarboende inhyses;
Änkan Maria Andersdotter
, född i Härenhed 1741 - dör här 1812
Son Leif Magnusson, född i Härenhed 1772 - (Krympling) flyttar till Kjerret 1807
Dotter Bolla, född i Härenhed 1764-10-07 - in 1804 flyttar ut till Solberga 1809

Varnhem (R) AI:5, 1815 – 1836                                                                                            
Tomten - för Tomtens torp Strömshagen se denna länk; C. 5 Strömshagen/Löfås

Från Tomten avflyttade;
Familjen Resling återfinns inte i denna längd AI:5 och uppgifter om utflyttning eller dödsfall saknas. Samma sak gäller för drängen Lars Olofsson och skogvaktarfamiljen Anders Hagström

Kvarboende kronojägare;
Kronojägaren Johannes Andersson, född 1787-05-10
Hustrun Maria Larsdotter, född i Lundby 1789-01-23
Son Anders, född i Amundtorp, 1809-07-28 - ut till Broddetorp 1827
Son Carl, född på Tomten 1814-04-21 - ut till Broddetorp 1828
Son Johannes, född på Tomten 1816-08-26 - död här 1834
Son Pehr, född på Tomten 1818-11-13
Son Lars, född på Tomten 1822-02-20
Dotter Greta-Stina, född på Tomten 1824-06-07
Son Gustaf, född på Tomten 1827-11-10
Dotter Cajsa, född i Warnhem 1830-06-20
 
Tjänstefolk;
Gustaf Anders Svensson, född i Sköfde 1802-12-12. In från Billingskrogen 1816 – ut till Engarås 1817.
 
Dräng Anders Eriksson, född i Wing 1792-10-09 - in 1816 från Backa 
Hustrun Inga Pehrsdotter, född i Warnhem 1790-08-12 - in 1816 nygift från Grönhagen
Son Johannes, född på Tomten 1817-11-03 - död här 1818
Dotter Maria Stina, född på Tomten 1819-01-23
Son Johannes, född i Warnhem 1821-09-27 (Anteckning i längden, Anders barn)
 - familjen flyttar ut till Härlunda 1823

Pigan Cajsa Pehrsdotter, född i Warnhem 1793-01-05 - in 1819 frånHammars Qvarn – ut H. 1819
Pigan Lina Pehrsdoter, född i Warnhem 1797-12-26 - in 1820 från (Ulunda) -  till Strömshagen 1822
Dräng Nils Pehrson, Född i Sjogestad 1799-04-03 - in 1820 från Skövde – ut till Nohlg. Wäberga 1822

Varnhem (R) AI:6, 1836 – 1846                                                                                            
 Tomten - för Tomtens torp Strömshagen se denna länk; C. 5 Strömshagen/Löfås

Kvarboende kronojägare; 
Kronojägaren Johannes Andersson, född 1787-05-10 - dör här nu 1842
Hustrun Maria Larsdotter, född i Lundby 1789-01-23.
Från och med år 1844 är Maria som nu är änka inhyses på Tomten
Son Pehr, född på Tomten 1818-11-13 - ut till Ledsgården 1837
Son Lars, född på Tomten 1822-02-20 - ut till Björsgården 1840- hem igen 1842 - ut till Sjogestad 1843
Dotter Greta-Stina, född på Tomten 1824-06-07 - ut till Tranium (Tranum) 1842
Son Gustaf, född på Tomten 1827-11-10
Dotter Cajsa, född i Warnhem 1830-06-20
- änkan med hemmavarande barn flyttar ut till ”Skarke Rote slut” 1846
 
Tjänstefolk;
Pigan Cajsa Svensdotter, f. Varnhem 1809-02-02 - in 1836 från ”Socknens slut”- till Skräddaregården 1836
Dräng Lars Johansson

Varnhem AI:8 1846 - 1859
Tomten  
- för Tomtens torp Strömshagen se denna länkC. 5 Strömshagen/Löfås

Innehavare är nu trädgårdsmästaren Hultgren på Stommen
Arrendator är Herr pastorn HörstadiusHöjentorp

Flyttar till Tomten;
Trädgårdsmästaren Hultgren
Hustrun Gustafva Strömberg
Dotter Eva Charlotta
Dotter Sofia Carolina
Dotter Reginia
Dotter Ida Paulina

Tjänstefolk;
Dräng Carl Gustaf Andersson, född i Skärf 1834-03-01 - in 1853 från Wing - ut Wing 1854
Pigan Cajsa Christina Fredriksdtr, f. Varnhem 1827-10-20 - in 1853 fr. St Lycke- ut Wing 1854

Inhyses;
Mannen Lars Nilsson, född i Varnhem 1799-09-24 - in 1849 med familj från Kyrkebo
Hustrun Maria Jonsdotter, född i Berg

Herr pastorn Hörstadius tjänstefolk;
Statardräng Sven Johansson, född i Varnhem 1824-05-08 - in 1850 fr Sven Månsgården
Hustrun Lisa Greta Johansdotter, född i Skara 1825
Son Carl, född i Varnhem 1845-07-01
Dotter Carolina, född i Varnhem 1851-07-20
- familjen flyttar till Erasmusgården 1852

Varnhem AI:9 1854 - 1869
Tomten 1/4 mtl

Kvarboende arrendator;
Trädgårdsmästaren P. H. Hultgren
, född i Härlunda 1814-02-14
Hustrun Gustafva Strömberg, född i Hammar Örebro län 1820-12-15
Dotter Eva Charlotta, född i Wing 1840-12-20
Dotter Sofia Carolina, född i Wing 1845-11-17
Dotter Reginia, född i Wing 1848-10-30
Dotter Ida Paulina, född i Gudhem 1851-06-18
Son Frans Oscar, född i Varnhem 1855-07-19
Son Gustaf Frithioff, född i Varnhem 1857-09-13
- familjen flyttar ut till Slöta 1858

Tjänstfolk;
Pigan Stina Larsdotter, född i Kyrkebo 1921-03-07 - in 1854 från Holmagården - ut Sköfde 1855
Pigan Maja Stina Svensdotter, född i Wing 1829-09-29 - in 1855 från Åsaka - ut till Wing 1858
Dräng artillerist vid Göta Artilleri i Göteborg Anders Pettersson, född i Sörgården Öfverbo 1830-03-03 - in 1854 från Berg - ut tillbaka Kulhult. Berg 1856
Dräng Carl Johan Andersson, född i Varnhem 1840-09-12 - in 1856 från Klefven u. Dyngesäter - åter 1857
Dräng artillerist Anders Pettersson Snygg, född i Varnhem 1830-03-03 - in fr Klefven - ut till Berg 1858

Ny arrendator 1858;
Mannen Otto Carlberg, född i Wäring 1810-05-05 - in med familj 1858 från Horn
Hustrun Cathrina Andersdotter, född i Ullervad 1808-04-18
Dotter Brita Sofia, född i Säter 1836-05-02 - ut 1859 - åter hem 1860 - ut Finnerödja 1862
Son Wilhelm, född i Säter 1843-02-17 - in 1859 från Fogelås
Enkan Greta Carlberg, född i Flistad 1780-12-30 - in 1858 från Horn

Tjänstefolk;
Pigan Maja Lisa Hagelin, född i Husaby 1839-03-12 - in 1859 Sandtorp - ut Horn 1860
Pigan Johanna Svensdotter, född i Säter 1836-04-18 - in 1858 från Sköfde - ut Horn 1859

Ny hälftenbrukare Tomten 1860;
Enkan Maja Greta Nilsdotter
, född i Fredsberg 1812-02-14 - in 1860 från Härlunda
Son Jaen Erik Larsson, född i Lexberg 1839-02-12
Dotter Maja Lena Larsdotter, född i Lexberg 1848-04-06 - in 1861 från Ähle
Dotter Anna Stina Larsdotter, född i Lexberg 1846-09-27
Son Lars Gustaf Larsson, född i Lexberg 1849-05-01
 

Varnhem AI:10 1862 – 1869
Tomten

 
Kvarboende arrendator;
Mannen Otto Carlberg, född i Wäring 1810-05-05 -  död på Tomten 1869
Hustrun Catharina Andersdotter, född i Ullervad 1808-04-18 - död på Tomten 1868
Sonen Wilhelm Carlberg, född i Säter 1843-02-17
 
Kvarboende brukare;
Brukare / enkan Maja Greta Nilsdotter, född i Fredsberg 1812-02-14 - ut till Sandtorp 1864
Son Jean Erik Larsson, född i Lexberg 1839-02-12 - ut till Fägred 1864
Dotter Maja Lena Larsdotter, född i Lexberg 1842-04-06 - ut till Sandtorp 1864
Dotter Anna Stina Larsdotter, född i Lexberg 1846-09-27 - ut till Engerås/Dunagården 1864
Son Lars Gustaf Larsson, född i Lexberg 1849-05-01 - ut till Sandtorp 1864
 
Nyinflyttade 1864;
Arbetskarlen/fattighjonet Carl Johan Lundgren, f. Kyrkebo 1818-07-03 - in 1864 Winköl - död 1867
Hustrun Anna Sophia Andersdotter, född i Ransberg 1828-05-10
Dotter Clara Elisabeth, född i Winköl 1854-09-12
Dotter Ulrika, född i Winköl 1862-07-03
Son Carl August, född i Synnerby 1864-02-20
Son Johan, född i Skarke 1866-02-12
 
Statkarl Anders Johansson, född i Skara 1821-07-02.
Hustrun Charlotta Andersdotter, född på Kyrkebo 1827-06-30  - in 1867 från Kyrkebo
Dotter Märta Christina, född på Kyrkebo 1858-04-26
Son Carl Gustaf, född på Kyrkebo 1862-09-20
Son Johan Albin, född på Kyrkebo 1867-083-01
- familjen flyttar ut till Svarvfarebacken redan 1868

Varnhem  AI:11, 1869 – 1880
 Tomten
Ägare; Casper Broberg, född i Suntag 1822-12-01 (Äger också Kyrkebo m.fl. gårdar)
 
Arrendator;
Johan Albin Lundqvist, född i Örebro 1817-03-15. (Arrenderade också Kyrkebo) - till Skövde 1873
 
Nya boende på Tomten;
Mannen Johan August Karlsson, född i Skarke 1843-09-22 - in 1872 från Kyrkebo
Hustru Augusta Larsdotter Bergström, född i Wåmb 1848-02-04 - in 1872 från Hålltorp
- makarna flyttade till Södertälje 1873
 
Inhyses;
Mannen Johannes Sandblad*, född i Berg 1827-07-14 -  familjen flyttade in 1875 från Öfverbo
Hustrun Maja Stina Andersdotter, född i Sköfde 1832-02-24
Dotter Emma Christina, född i Sköfde 1853-03-14
Dotter Matilda, född i Sköfde 1856-04-15 - ut till Filipstad 1880

Tjänstefolk;
Pigan Maria Elenora Wedlund,  född i Öferbo 1858-01-20 - in 1879 från Hofva
 
Kvarboende;
Arbetaren Wilhelm Carlberg, född i Säter 1843-02-17 - ut till Hålltorp 1869

* Johannes Sandblad mördare och möbelsnickare

Varnhem  AI:12, 1880 - 1895
 Tomten
Ägare; Casper Broberg, född i Suntag 1822-12-01 (Äger också Kyrkebo m.fl. gårdar) - dör 1890
Ny ägare Varnhems kyrkokassa (lagfart 1890) - senare De la Gardieska Gravkassan

Kvarboende - hyrar;
Mannen Johannes Sandblad*, född i Berg 1827-07-14 -  familjen flyttade in 1875 från Öfverbo
Not; "Benådad från lifstids fängelse. ådömdt honom för mord".
Hustrun Maja Stina Andersdotter, född i Sköfde 1832-02-24
Dotter Emma Christina, född i Sköfde 1853-03-14
Dotter Matilda, född i Sköfde 1856-04-15 - ut till Filipstad 1880
- familjen flyttar ut till Dahlgrenstorp, Lundby 1884

Nya hyrande på Tomten 1884;
Snickaren Emanuel Svensson, född i Hjärpås 1842-03-13 - in m familj 1884 fr Hammars Qvarn
Hustrun Anna Sofia Andersdotter, född i Gillstad 1842-03-07.  
Dotter Hilda, född i Härjevad 1872-10-01
Dotter Elisabet, född i Härjevad 1874-05-28
Dotter Alma Maria, född i Saleby 1875-11-21
Son Carl Emil, född i Trässberg 1879-06-19
Son Sven Johan, född i Trässberg 1882-02-09
- familjen flyttar ut till Ledsjö 1885

Arbetaren Carl A Thunberg
, f. Lava 1860-08-26 - in 1884 från JHammars Qvarn - ut Christiania 1887

Nyinflyttade till Tomten som hyresgäster 1887;
Bataljonsadjutant Nils Johannes Ahlsson,
född i Hassle 1849-05-19 - in 1887 med familj från Warola
Hustrun Johanna Kristina Jönsson, född i Edåsa 1858-06-01 - gifta 1881
Son Nils Torsten, född i Warola 1882-09-10
Dotter Sigrid maria, född i Warola 1885-04-12
Dotter Gerda Elisabet, född i Warola 1887-03-10
- familjen flyttar ut till Sköfde 1888

Nyinflyttade till Tomten som hyresgäster 1888;
Trumslagaren Johan August Nyman
, född i Wåmb 1854-08-11, gift 1884 - in 1888 fr Wing med familj 
HustrunAmanda Sofia Andersdotter, född i Hofva 1862-12-30
Dotter Anna Viktoria, född i Wåmb 1884-10-04
Dotter Ester Maria, född i N Wing 1887-02-17
Dotter Hildur Sofia, född i Warnhem 1889-11-08
- familjen flyttar ut till Store Kullen 1890

Nyinflyttade till Tomten som hyresgäster 1891;
Maskinisten/Torparen Anders Gustaf Andersson, född i Forshem 1857-08-05, gift 16/5 1880 med
Hustrun Sofia Matilda Stålman, född i Frösved 1856-06-14 - båda in 1891 från Istrum
Son Ernst Daniel, född i Rogslösa 1881-02-10
Dotter Agnes Cornelia, född i Rogslösa 1883-02-07
Son John Cornelius, född i Motala 1884-03-02
Son Ragnar Gustaf Adolf, född i Kristinehamn 1886-07-22
Dotter Anna Elisabet, född i Istrum 1888-10-21
Son Carl Hjalmar, född i Istrum 1891-02-19
Son Bror Gustaf, född i Varnhem 1893-01-08
Son Birger Natanael Ståhlheim, född i Varnhem 1895-03-29
Son Anders Allan Stålheim, född i Varnhem 1899-09-18

Hustruns bror flyttar in från Lidingö 1891;
Smeden Johan August Stålman, född i Locketorp 1859-11-03, gift 30/12 1887
Hustrun Kristina Maria Andersson, född i Färnebo 1863-05-09
Dotter Elin Maria, född i Stockholm 1887-09-29
Dotter Anna Sofia, född i Lidingö 1889-08-15
Son Carl August, född i Varnhem 1891-12-19
Dotter Elsa Kristina, född i Eggby 1895-02-18
- familjen flyttar vidare till Eggby 1895

Hustruns föräldrar flyttar in från Istrum 1892;
Inhyses Anders Petter Ståhlman, född i Berg 1824-12-09 - dör här 1893
Hustrun/Enkan Anna Maria Jonsdotter Ståhlman, född i Istrum 1824-10-15 - dör här 1896

Hyrar;
Anders Thulin, född  Täne i Kristianstads län 1848-11-12 gift med Carolina Cornelia, Stokyrkoförs Stockholm och har med henne sonen Erland Ture född 1878-12-05 - flyttar in 1888 – ut N. Wing 1890

Kvarboende;
Sömmerskan Maria Elenora Wedlund,  född i Öferbo 1858-01-20 - in 1879 från Hofva - ut till Lundby 1884

Inhyses;
Mannen Anders Jonsson
, född i Broddetorp 1815-03-22 - dör här 1884
Hustrun Katarina Johansdcotter, född i Sköfde 1815-09-18 - dör här 1888

* Johannes Sandblad mördare och möbelsnickare

Varnhem AII A:1, 1895 – 1922
Tomten
Ägare De la Gardieska Gravkassan Warnhems kyrka


Arrendator;
Hemmansägare Adolf Johansson - arrenderade också Kyrkebo av Gravkassan

Kvarboende hyresgäster;
Maskinisten/Torparen Anders Gustaf Andersson, född i Forshem 1857-08-05, gift 16/5 1880 med
Hustrun Sofia Matilda Stålman, född i Frösved 1856-06-14
Son Ernst Daniel, född i Rogslösa 1881-02-10 - flyttar ut till Motala 1900
Dotter Agnes Cornelia, född i Rogslösa 1883-02-07 - flyttar ut till Eggby 1901
Son John Cornelius, född i Motala 1884-03-02 - blir lokomotiveldare och flyttar till Sköfde 1907
Son Ragnar Gustaf Adolf, född i Kristinehamn 1886-07-22 - stamanställd på I6 och flyttar till Stockholm 1911
Dotter Anna Elisabet, född i Istrum 1888-10-21 - flyttar ut till Stockholm 1911 - hem igen - ut Sköfde 1914
Son Karl Hjalmar Stålheim, f. Istrum 1891-02-19 - maskinarbetare - ut 1913 - hem 1914 - ut Götene 1921
Son Bror Gustaf, född i Varnhem 1893-01-08 - flyttar ut till Göta Lifgarde församling 1913
Son Birger Natanael Ståhlheim, född i Varnhem 1895-03-29 - blir mekaniker och flyttar ut till Götene 1921
Son Anders Allan Stålheim, född i Varnhem 1899-09-18 - blir sågverksarbetare hos fadern
(Not; Enligt Kunglig Befallningshafvares utslag (Länsstyrelsens) 15/9 1917 angående namnet - fastställt 1921)
 
Enkan Anna Maria Jonsdotter Ståhlman, född i Istrum 1824-10-15 - dör här 1896

Ny hyresgäst 1896;
Snickaren Gotthard Andersson, född i Låstad 1862-10-03 - in 1896 - gifta 1888
Hustrun Ida Kristina Larsson, född i Sk Åsaka 1868-10-30
Son Ragnar Fritiof, född i Flistad 1889-03-14
Dotter Kristina Elisabet, född i Warnhem 1892-09-05
- familjen flyttar ut till Skärf 1899

Varnhem AII A:1, 1922 – 1938
Tomten
Ägare De la Gardieska Gravkassan Warnhems kyrka


Kvarboende hyresgäster;
Maskinisten/Torparen Anders Gustaf Andersson
, född i Forshem 1857-08-05, gift 16/5 1880 med
Hustrun Sofia Matilda Stålman, född i Frösved 1856-06-14
Son Anders Allan Stålheim, född i Varnhem 1899-09-18 - sågverksarbetare hos fadern gift och flyttar ut 1934
Hustrun Britta Lisa Dahlberg, född i Sköfde 1912-06-07
Dotter Monica Birgitta, född i Sköfde 1936-08-30
- familjen bosätter sig först som hyrande i Ulfsgården- sedan i Dalhem, Skärv 1937

Sveriges befolkningsregister för Skarke Tomten

1940
Änkling Anders Gustaf Andersson
, f. Forshem 1856-08-05 - änkl. 1939 - död i Varnhem 17/11 1950

Tomten hyrdes ut några år på 1950-talet till ladugårdsförmannen på Backa och revs sedan.