B. 3 Smedsgården, Gård Nr 12
- till laga skiftet 1853


Överbo Smedsgården 3/4 mantal = 3 ägare x 1/4 mtl vadera
Laga skiftet ger 3 st Överbo Smedsgården -> Ba 12:2, Bb 12:3 och Bc 12:4 - samt soldatjorden Bd

Karta 1960 med de tre delarna av Smedsgården efter skiftet 1853 markerade med rött och sina 1800-tals- beteckningar, samt senare nummer i jordregistret.

Rusthåll Smedsgården; 1 mtl Frälsegård delas allteftersom

Smedsgården ett Rushåll sedan 1691 - då indragen Frälsegård som tidigare haft intäkterna till adeln. Det drogs in till Kronan 1691 och fick sin förste Ryttare 1694. I samband med detta "förmedlades" 1 Mtl till 3/4 Mtl.
Därefter heter gården; Överbo Smedsgården 3/4 mantal kronogård.


1694 (ovan) - till 1708 - kan man läsa följande;
Rusthållaren Nämndeman Johan Olafsson*  svarar för Rusthållet Smedsgården förmedlat i allt till 3/4 mantal;
* Johan tar sig senare namnet Warenberg - troligen med namnkoppling till Warnhem. Han står som Rusthållare för en rad gårdar i Varnhem under början av 1700-talet! Han var gift med Britta Aurell.

Generalmönsterullan 1722 ger ägarförhållandena för Rusthållet Smedsgården under 1700-talet:
1713 överlät Änkan Britta Aurell, 3/4-dels mantal av 1 mantal till sin måg; Corporal Håkan Holm
1716 sålde han vidare dessa 3/4-delar till Evert Sveltinsson
1719 övergick 1/4-dels mantal som Änkan hade då undantaget till styvdotterns son till Johan Bonett
GMR konstaterar då att Lars Falkinsson och Johan Bonett är Rusthållare med Ryttaren Johan Brodd.
1744 finns följande 3 ägare noterade; Kristoffer Johansson, Erik Gudmundsson & Lars Falkinssons änkas
           (död 1740) 2 omyndiga barn - här delas alltså Rusthållet upp i tre delar.

Öfverbo Smedsgården 3/4 mantal (i specialjordeboken)
Köpt till Skatte 1/3 + 1/3 andel 1790 samt 1/3 andel 1793

Publicerat med tillstånd från www.ArkivDigital.se Publicerat med tillstånd från www.ArkivDigital.se

Ur specialjordeboken 1825;
"Smedsgården Nr 12, 3/4 mantal - ett frälsehemman inom Rå och Rör - Af lika ränta med Öferbo Sörgården näst förut. Har warit helt hemman, men år 1691 1/4 förmedlat i anledning efter ransakning Cavalleri Stom N.o 6 af Gudhem Companie. Köpt till Skatte 1/4 af Rusthållaren (Gudhems Companie) Lars Larsson och 1/4 af Lars Persson för 23 rd 6 shb wharje 1/4del, efter Kungliga Kammar Collegie Skatte Bref af den 21 juli 1790 samt 1/4 af Per Andersson för 23:6:5 efter högbemärkt Bref den 21 juli 1793."


Tre brukare och nya ägare 1790-tal;
1/3-del (1/4 mtl) Rusthållaren (Gudhems Companie) Lars Larsson, 1/3-del (1/4 mtl) af Lars Persson samt 1/3-del (1/4 mtl) Per Andersson - de tre äger alltså en tredjedel av gården vardera. Detta utgör 1/4 mantal vardera utan att marken klyvs formellt på det sättet i 1/4-dels mantal! Marken samägs och sämjedelas!

Smedsgårdens mark på skiftet Billingeliderna fördelas 1826

Här ser man i förrätningsbegäran från 1825 att man nu önskar att den odelade marken för Öfverbo Nohl- och Smedsgården lagligen skiftas. Underskrivet av Lars Pettersson och Adolf Gustafsson delägare i Smeds- och Nohlgården Öfverbo.

Fördelning av marken i Billingeliderna genom lottkastning!

Lantmäteriförrättning 1826 - handling från Lantmäteriet Historiska Kartor Lantmäteriförrättning 1826 - handling från Lantmäteriet Historiska Kartor

När det nu skapas intäkter med brukare på skiftet för Överbo by i Billingeliderna, blir det nu viktigt att veta vem av ägarna av Smedsgårdens tre delar som skall ansvara för vilka delar på skiftet från 1803. Det gäller här också att skilja ut Smedsgårdens del från Nohlgårdens, vilket inte hade gjorts innan.


Textolkning;
D. Vid lottkastningen om Smedsgårdens tegar, bekom
Lars Petters(Pehrs)son, (ägare 1/4 mtl Smedsgården=C.=Bc=134 ), norra delen på västra sidan Landsvägen, södra delen på östra sidan vägen och mittersta tegen på östra sidan tvärlinjen;
Lars Larsson (ägare 1/4 mtl Smedsgården=A.=Ba=132
), erhöll mittersta tegen på västra sidan landsvägen; hvaremot
Eric Larsson
för Petter Larsssons omyndige barn (ägare 1/4 mtl Smedsgården= B.=Bb=133) bekom södra delen på västra sidan landsvägen och norr på östra sidan tvärlinjen" 
(Fadern hade dött 1823 - se ovan!)

Se karta och tydligare fördelning nedan -
klicka här eller scrolla bara vidare!

Lantmäteriförrättning 1826 - handling från Lantmäteriet Historiska Kartor Lantmäteriförrättning 1826 - handling från Lantmäteriet Historiska Kartor

När det nu skapas intäkter med brukare på skiftet för Överbo by i Billingeliderna, blir det nu viktigt att veta vem av ägarna av Smedsgårdens tre delar som skall ansvara för vilka delar på skiftet från 1803. Det gäller här också att skilja ut Smedsgårdens del från Nohlgårdens, vilket inte hade gjorts innan.


Textolkning;
D. Vid lottkastningen om Smedsgårdens tegar, bekom
Lars Petters(Pehrs)son, (ägare 1/4 mtl Smedsgården=C.=Bc=134 ), norra delen på västra sidan Landsvägen, södra delen på östra sidan vägen och mittersta tegen på östra sidan tvärlinjen;
Lars Larsson (ägare 1/4 mtl Smedsgården=A.=Ba=132
), erhöll mittersta tegen på västra sidan landsvägen; hvaremot
Eric Larsson
för Petter Larsssons omyndige barn (ägare 1/4 mtl Smedsgården= B.=Bb=133) bekom södra delen på västra sidan landsvägen och norr på östra sidan tvärlinjen" 
(Fadern hade dött 1823 - se ovan!)

Se karta och tydligare fördelning nedan -
klicka här eller scrolla bara vidare!

Skiftesägorna i Billingeliderna (Ljungstorp) - karta 1826

1826 års karta visar hur Smedsgårdens (och Nohlgårdens) skifte i Billingeliderna (Ljungstorp) fördelats mellan de olika ägarna. Se nedan!

Smedsgårdsägarnas tilldelning av mark i Billingeskiftet

Lars Pettersson, Lars Larssson och Petter Larssons omyndige barn har för vardera 1/3 av Smedsgården tilldelats exakt 1/3 -del vardera av Billingeskiftet och på lite olika sätt. Det betyder att tre lika remsor uppstår hela vägen från Uppsalas mark till Billingsberget med landsvägen som passerar rakt igenom alla ägorna - se kartan nedan!

Tegarna fördelades genom lottkastning!!!!
   

Markägarnas delar utmärkta med nummer på karta 1826

1826 års karta visar hur Smedsgårdens skifte i Billingeliderna (Ljungstorp) fördelats mellan de olika gårdarna och ägarna. Se nedan!

Här har tidigare inte heller gjorts någon fördelning mellan Nohlgården och Smedsgården inom skiftet i Billingeliderna sedan 1803, då Öfverbo by tilldelades marken. Därför delas också detta nu i samma laga skifte. De båda gårdarnas delar är markerade och delade med röd förstärkt linje.

Smedsgården får då den södra delen av hela det oskiftade skiftet- det är den som här visas på kartan. Nohlgården följdaktligen den norra delen.


Smedsgårdsskiftet är de 3 södra skiftesremsorna inom det oskiftade Nohlgårds/Smedsgårdsskiftet från Uppsala i väster till Billingen i öster:

A. (senare Ba) Lars Larsson = Nr 12 väster landsvägen + Nr 13 norra remsan i mitten + Nr 14 södra remsan mot berget
B. (senare Bb) Petter Larssons barn = Nr 15 väster landsvägen + Nr 16 mittremsan i mitten + Nr 17 norra mot berget
C.  (senare Bc) Lars Pettersson = Nr 9 väster landsvägen + Nr 10 södra remsan i mitten + Nr 11 mittremsan mot berget

På det här sättet kan man se att det i praktiken uppstår 9 olika ägor av Smedsgårdsskiftet - med 3 olika ägare.
Det visar sig också att det med tiden uppstår olika byggnationer/boenden inom flera av dessa markbitar - särskilt utmed landsvägen.

För att krångla till det ytterligare förenklas detta i Laga skiftet 1844 - 1853, då de 9 skiftena görs till 3 hela sammanhängande skiftesdelar från Uppsala i väster till Billingsberget i öster. Då läggs förvirrande nog ägan som hör ihop med ägarskapet historiskt för Smedsgården A. i mitten och blir ägan Ba - senare 12:2 och slutligen 12:15! Se karta nedan!

Se särskilda beskrivningar:
www.ljungstorpshistoria.se - Smedsgårdsskiftets ägor

Skifteskartan 1844 visar renodlat ägande med hela remsor

1844 finns nu ägarremsorna inritade på kartan hela vägen från berget Billingen i öster till Uppsala i väster - de följer skiftets andra beteckningar med ägardelarna Ba, Bb och Bc. Borta är de lottade små tegarna från 1826!

På ägan Bb finns Lindstorp uppfört och inritat på kartan vid Nr 1716 - som backstuga utan ladugård
. Vid Nr 1723/1725 finns det här inritade torpet Stenåsen för ägan Bc.

Ägarna till de olika remsorna 1845 - 1850;
Bc = norra delen av skiftet = Änkan  Britta Stina Andersdotter och hennes barn (Johannes, Petter & Maria)
Ba = mittendelen av skiftet = Jacob Larsson som 1852 säljer till Anders Jonsson
Bb = södra delen av skiftet = Carl Andersson förlorar gården 1850 pga stöld - köps av Späckatorps ägare Jonas Johansson

Överbo Smedsgården - efter skiftet 1853 - karta 1844
Tre ägare med 1/4 - dels mantal vardera nu i avskild mark

   

Laga skiftet 1853 delar Smedsgården i tre självständiga och samordnade ägor, efter att ha varit sambrukat och sämjedelat mellan 3 ägare sedan 1790. Nu får två av ägarna utflyttningsbeslut för sina byggnader till de nya ägorna. Den tredje -Ba- blir kvar i den ursprungliga lokaliseringen för byggnaderna.

Fundera gärna över hur många byggnader det faktiskt är frågan om som ligger koncentrerade vid Överbo by's kärna, varav väldigt många faktiskt hamnar inom den nykonstruerade ägan Ba - från kartan är det 13 byggnader! Det flesta av dessa har dömts att flyttas ut från ägan inom 3 år efter laga fastställt laga skiftesbeslut- dvs 1856 skall de vara borta. Bara de som tillhört ägaren till de mangårdsbyggander som knyts till ägan Ba får behålla sina byggnader på ägan. De flyttas dessutom inom 10 år till ägans norra del och det skapas ett undantag i sydvästra hörnet av ägan - senare ungefär 12:14 vid Kyrkeparken, nära där tidigare de flesta av Överbo by's byggnader låg.

Dessutom finns skifte i Billingeliderna (Ljungstorp) tillhöriga gården, vilka redan fördelats i laga skifte 1826 mellan dåvarande ägare  (påbörjat 1825) - se ovan!

Smedsgårdens soldaboställe får ny jord vid sträcka utmed bäcken, vilket fastställs 1853 - Bd, utmärkt med blått på kartan ovan. Däremot kom det aldrig att byggas något soldattorp på ägan, som förblev oskiftad i 100 år! Har varit en utjord till soldattorpets karga marker i Billingeliderna (Ljungstorp). Vid laga skifte 1939 inom och mellan Smedgårdens olika ägare, kom marken att fördelas mellan då varande ägare! I skifteshandlingarna kallas marken Smedsgårdens f.d. soldatjord.
Se karta och beskrivning nedan!

Ägorna blir nu Smedsgården 3/4 mtl fördelat på tre 1/4 mtl-ägor:

Ägorna är enligt nedan förteckning; Ba (122), Bb (123)och Bc (124) på kartan här ovan (gränser förstärkta med rött).

Litteranummer hänvisar till de nya markområden som tilldelats de ursprungliga gårdarna på kartan vid Laga skiftet fastställt 1853 - i denna mer moderna sammanställning (påskiven den ursprungliga kartan från 1844) finns också de första nya Jordregistreringsnumren på fastigheterna.


Laga skifte av Mellomgårdens f.d. soldatjord 1853 & 1939 - Bd

Originalavskrift 1853 från Ingegerd Hermansson, Överbo 12:14, 2016 Originalavskrift 1853 från Ingegerd Hermansson, Överbo 12:14, 2016

Smedsgården 3/4 mtl var ett gemensamt rusthåll för soldatbostället som under 1820-tal byggdes på skiftet i Billingeliderna (Ljungstorp). Här skiftas särskild jord i Varnhem till soldatens uppehälle.

Denna del av Överbo Smedsgårdens tilldelade gemensamma jord (byalaget), skiftad som jord tillhörig soldatbostället 1853, kom att dröja till 1939 innan  den genom laga skifte kunde fördelas på respektive dåvarande ägare till Smedsgårdens olika delar.

De sökande av skiftetsförrättningen var då;
Elin Vestlind ägandes 1/24 mantal Överbo Smedsgården 12 14 enligt lagfartsbevis 10 mars 1927
Arvid Pettersson (Hålltorp) ägandes 1/4 mantal Överbo Smedsgården 12 3 enligt lagfarstbevis 3/11 1908 samt 30/10 1912
Jenny Berg ägandes 1/4 mantal Överbo Smedsgården 12 4 enligt lagfartsbevis den 23/11 1938


Genom penningvederlag utlöstes så Arvid Petterssons på Hålltorps rätt i marken (genom ägan 12:3) och resten fördelades enligt ovan. Senare har ägorna helt blivit förenade med Smedsgården 12 4, (idag Överbo 12:17), vilket är naturligt med tanke på läget.

Överbo byplats 1845 med gårdar norr om Varnhems kyrka
- byggnader och vem som bor samt boende på dess intäkter!

Laga skifteshandlingens karta 1844 av Smedsgården, 3/4 mtl friköpt Krono Skattehemman - genom friköp 1790 och 1793 med tre bruks'ägor' på ett hemman = 3 x 1/4 -dels mantal.

Smedsgårdens hemjord, tomt- och ladugårdsplatser är  märkta med gula gränser i själva byn - dessutom är själva tomtplatserna utmärkta med blått.
(Mellomgårdens ägor märkta med rött och grönt!)


Ägare 1845 och hur ägandet fördelas i laga skiftet (även om ägarförhållandena snabbt ändras);
A. (Ba- 122)    Ägaren  Jacob Larsson, född på platsen 1796 - (broder till tidigare ägare Lars Larsson)
B. (Bb- 123)    Ägaren   Carl Andersso
n, född i Varnhem 1822 med hustrun  Maria Petersdotter,
                            född i Varnhem 1818 den 14/4 - in 1842 från Broddetorp (Hennes far var tidigare ägaren Petter Larssson,
                                        född på platsen 1774 23/3 - Pehr (Petter) dog här 1823)

C. (Bc- 124)     Ägaren änkan  Britta Stina Andersdotter, född i Ögglunda 1802

Kommentar;
Smedsgården har nu tre lika stora sambrukande ägare utan juridiskt specifikt fördelade ägor - delade genom brukningshävd och mantal - så kallad sämjedelning.


Mangårdsbyggnader Mellomgården = röd markering           Ladugård och samtlig mark  = grön markering
Mangårdsbyggnader Smedsgården = blå markering              Ladugård och samtlig mark  = gul markering


De gemensamma hävdade gårdsägorna för Smedsgården 3 x 1/4 mtl i själva byn är:
(här ovan med gult markerade)
Nr 1339  Trädgård
Nr 1340  Gårdsplatsen och Lannerna

Nr 1341   Gatan och Husplatsen
Nr 1354   Potatistomt
Nr 1355   Ren (Fägata)
Nr 1367   Ladugårdsplats
Nr 1369   Tomt
Nr 1370   Gård och Husplats
Nr 1371    Gata och Ladugårdsplats

Nr 1372   Trädgård
Nr 1373   Ren utom Ladugården
Nr 1377   Tomt

Nr 1381  Hemjord i Millomgårdsgärdet
Nr 1382  Hemjord i Millomgårdsgärdet
Nr 1383  Hemjord i Millomgårdsgärdet


Två mangårdsplatser, men tre mangårdsbyggnader för Smedsgården i Öfverbo by:
(här ovan med blått (och gult) markerade)

Inom själva gårdsområdet finns alltså två husplatser, Nr 1341 och Nr 1370, med byggnader/bostadshus och i ett fall med bostadshusen samlokaliserad ladugårdsplats (Nr 1371). På Nr 1367 finns två ladugårdar, parallellt med varandra, tillhöriga Smedsgården - säkert hör de då ihop med de två mangårdsbyggander som finns i Nr 1341.

Ytterligare bostadshus för Smedsgården inom byn:
Dessutom finns byggnader för drängar och pigor bland de byggnader man kan se på kartan tillhörde Smedsgårdens tre mangårdshusplatser, även om någon kan ha bott i de stora familjehusen. Inte ovanligt med piga boende i köket.


1845 bor följande 3 hushåll inom Smedsgårdens del i byområdet:

.................................................................................................................................................................

1:a hushållet 1845:
Ägare  1       A.       1/4 mtl ägare;
             Ägaren     Jacob Larsson
, född på platsen 1796 den 16/12 - (broder till tidigare ägare Lars Larsson)
            
Systern       Inga Larsdotter, född på platsen 1794 -den 1/10  (Bräcklig)

             Deras tjänstefolk;
              Pigan           Greta Andersdotter, född i varnhem 1819 den 16/3 - in 1834 från Lundby
              Pigan           Maja Andersdotter, född på platsen 1822 en 12/10 - in 1839 från Lundby

.................................................................................................................................................................

2:a hushållet 1845:
Ägare 2     B.     1/4 mtl ägare;
              Mannen   Carl Andersson
, född i varnhem 1822 den 10/1
              Hustrun  Maria Petersdotter, född i Varnhem 1818 den 14/4 - in 1842 från Broddetorp
              (Hennes far var tidigare ägaren Petter Larssson, född på platsen 1774 23/3 - Pehr (Petter) dog här 1823)
               Son              Johan August, född i Varnhem 1843 den 22/9
               Dotter         Christina Charlotta, född i Varnhem 1845 den 27/10

 

.................................................................................................................................................................

3:e hushållet 1845:
Ägare 3      C.   1/4 mtl ägaren
                Änkan  Britta Stina Andersdotter, född i Ögglunda 1802 den 11/11 - in gift 1822 från Ögglunda
                Son         Johannes, född på platsen 1825 den 9/4
                Son         Petter, född på platsen 1829 den 17/9
                Dotter    Maria Charlotta, född på platsen 1834 den 15/11
                 Dotterns son   Johannes, född i Varnhem 1845 den 4/5

                Dräng       Anders Jonsson, f. i Varnhem 1813 12/7

.............................................................................................................................................................................................


Boende på intäkter i Billingeliderna för Mellomgården runt 1845
6 boenden med byggnader finns 1845 på Smedsgårdens skifte i Billingeliderna (dagens Ljungstorp) + 1 soldattorp

Intäktsägare;
Mannen     Anders Johansson, f. i Varnhem 1811 - in 1845 dräng från Fogdegården - till Lindstorp 1846

Intäktsägare;
Mannen     Johan Larsson, född i Segerstad 1810 den 21/1 flyttar in med hustrun 1843 från Stenstorp
Hustrun     Maria Andersdotter, född i Varnhem 1816 den 28/9
Son                 Lars Alfrid, född i Varnhem 1844 den 5/10 - dör här 1845
Dotter            Charlotta Christina, född i Varnhem 1851 den 23/10
                         - Johan hamnar ganska snart i svårigheter som för att blir inhyses i Pickagårdens backstuga lite
                        längre upp utmed landsvägen mot Skövde - han och familjen skrivs ända till 1859 på Smedsgården, men bor i
                        praktiken i Pickagårds backstuga, troligen redan från 1845.

Intäktsägare; - först intäktsägare - sedan inhyses och slutligen 'På Socknens slut':
Mannen     Johan Larsson, född i Segerstad 1810 den 21/1 flyttar in med hustrun 1843 från Stenstorp
Hustrun     Maria Andersdotter, född i Varnhem 1816 den 28/9
Dotter            Maria Andersdotter, född i Varnhem 1816 den 28/9
Dotter            Maria Cajsa, född i varnhem 1847 - dör här 1847
Son                 Lars Johan, född i Varnhem den 17/1 1850 - dör här 1850
Dotter            Charlotta Christina, född i Varnhem 1851 den 23/10
Dotter            Charlotta Christina, född i Varnhem 1851 den 23/10
                         - Johan hamnar ganska snart i svårigheter som för att blir inhyses i Pickagårdens backstuga lite
                        längre upp utmed landsvägen mot Skövde - han och familjen skrivs ända till 1859 på Smedsgården, men bor i
                        praktiken i Pickagårds backstuga, troligen redan från 1845.

Intäktsägare;
Smeden      Johan/Johannes Johansson/Jonsson, född i Varnhem 1817 den 22/1 - in 1845 från Wing
Hustrun     Gustafva Andersdotter Skarman, född i Skara 1822 den 22/2
Son                Carl Fredric, född i Wing 1843 den 11/6
Son                August, född i Varnhem 1846 den 13/4 - se nedan - klicka här!

Intäktsägare;
Soldaten    Magnus Fri, född i Wånga 1794 den 15/4 - in 1842 med familj från Broddetorp
Hustrun     Maria Larsdotter, född i Stenstorp 1790 den 13/11 - dör här 1845
Son                 Lars, född i Broddetorp 1828 den 14/1
Dotter            Maja Cajsa, född i Broddetorp 1832 den 20/7

Intäktsägare;
Torparen   Anders Jonsson, född i Varnhem 1804 den 17/2 - flyttar in 1836 från inhyses Mellomgården
Hustrun     Stina Jonsdotter, född i Wing 1791 den 26/12


Gemensamt rusthåll Smedsgården för Soldatboställe N.o 6:
Öfverbo Smedsgården Soldatboställe, N.o 6 Gudhems Compagnie Westergötlands Regemente;
Afsk. soldat Johannes Andersson Snäll, född i Varnhem 1801 den 24/6
Hustru           Britta Svensdotter, född i Berg 1786 den 5/5
Son                    Sven Johan, född i Varnhem 1829 den 10/10 - flyttar till Öglunda 1849
                          - de flyttar ut 1852

Byggnaders beskrivning 1845 inför laga skiftet 1853

Ägobeskrivning och värdering 1845 inför laga skiftet - Synings- & Värderingsinstrument:

**************************************************************************************************

A. Smedsgården 1/4 mtl äges af Jacob Larssson, innehafver förljande Hus och anläggningar:


Mangårdsbyggnaden i tämmeligt skick, till en del brädfordrad, innehåller Stuga, Kammare, Kök och förstuga med 3:nne Eldstäder och Behager, under Golfvet stensatt Källare, är 19 alnar långt, 10 breddd, 3 3/4 högt - 64:-
En Kammare å gården ny i godt skick är 8 alnar lång, 6 bred, 3/2 hög - 13:16
Spannmåls- och Telgdbod i godt skick, är 10 1/2 aln lång och 4 bred, 3/4 hög - 10:-

Wagnbod och Svinhus i afdelningar och tämmeligt skick. är 9 aln långt, 8 breda, 3 1/4 höga - 6:-
Ladugården i sämre skick, innehåller Stall, Fähus - lär ha haft Loge med 2:nne lador, 42 1/4 aln lång, 11 1/2 bred, 3 1/2 hög -  42:-. En potatiskällare - 1:32. Trädgårdsanläggningar - 6:-. Har brunn.
Totalt 143:-

 

**************************************************************************************************

B. Smedsgården 1/4 mtl äges af Carl Andersson, innehafver följande Hus och anläggningar:

Mangårdsbyggnaden i tämmeligt skick, innehåller Stuga, Kammare och Kök dessutom Förstuga och Bod med 4:nne Eldstäder och Bakstuga, under Golfvet stensatt Källare, hela är 24 alnar lång, 14 1/2 bred och 4 hög - 66:32
Svinhus & Wagnbod i afdelningar och sämre skick, 14 lång, 7 1/4 bred 3 1/2 hög i bidrag lön lemnat - 4:-
Ladugården i tämmeligt skick, innehåller Stall, Fähus/ Loge med 2:nne Lador och ett Hägnskjul som är 38 aln lång, 10 1/4 bred, 3 1/2 hög - 36:-. En Potatiskällare - 0:32. Trädgårdsanläggning - 2: 34. Totalt 109:40.

**************************************************************************************************

C. Smedsgården 1/4 mtl äges af Enkan Stina Larssons dotter innehafver följande Hus& anläggningar:

Manbyggnaden i godt skick, brädfordrad, innehåller Stuga, Kammare, Kök, Skafferi och förstuga med 3:nne Eldstäder och Bakstuga, under huset stensatt Källare; är 21 1/2 aln längt, 11 bred, 4 högt - 66:32
Spannmålsbod, Telgbod, Redskapsbod och Snickarbod delat i afdelningar och tämmeligt skick, hela längden är 24 1/2 aln, bredden 8 3/4, högden 3 1/4 - 24:-
Ladugården i godt skick, innehåller Stall, Fähus, Loge med 2:nne Lador är 44 1/2 aln lång, 11 bred, 5 hög - 45:-. 2:nne Potatiskällare - 3:-. Trädgårdsanläggningar - 10:-. Enskild brunn. Totalt 148:32.

 

Öfverbo Smedsgården Soldatboställe, N.o 6 Gudhems Compagnie Westergötlands Regemente; Värdering 1845

Soldatbostället som här 1845 avses är Smedsgårdens soldattorp i Billingeliderna - skiftesmarken, byggt 1825.

Texttolkning;

Smedsgårdens soldatboställe innehafver följande Hus och anläggningar;
Manbyggnaden i godt skick innehåller Stuga, Kök ..... och Förstuga med 2:nne Eldstäder och Bakugn,är 14 1/4 aln lång, 8 1/4 bred och 1 1/2 hög - 24:-
Ladugården i godt skick innehåller Fä.., Svinkar, Loge med 2:nne Lador  - 16:- . Totalt 40:-
Den 23 Augusti 1845 På Lantmäteriämbetets vägnar .... Ljunggren

Smedsgårdens soldatboställe tilldelas också ägor 1844 - Bd

Så här omfattande blev inte riktigt tilldelningen till Soldatbostället vid bäcken nära Redsvenstorps mark, öster om Bille kvarn, men det hamnade på kartan som Bd - se kartan ovan! Efter någon förändring av ovanstående förslag så fastställdes soldatjorden till byalaget förlagt enligt kartans Bd. Det kom aldrig att bebyggas med soldattorp, men var tillhörig det gemensamma ansvaret för soldattorpet. Soldatjorden fördelades efter påkallat laga skfite först år 1939!

Smedsgårdens Ryttare Boställe beläget nära Hospitals Qwarn
Nytt soldatboställe uppförs i Billingeliderna 1826

Karta 1794 som underlag till storskiftet 1803 av Billingeliderna.

Nr 93: = Skarpmans boställe och Stadigs soldatboställe
                 I Skarpmans boställe: Wäberga Nohlgården, Ledsgården och Ryttaregården för 1/4-del,
                 I Stadigs soldatboställe: Späckatorp med stugu-utrymme, Trädgården med utrymmet vid stugu wäggen,
                 Ulfsgården för 1/4-del, Junkragården för 1/4-del,
Nr 95: = L = Wallgrens intäkt som behålles till största delen av Hospitalsqvarnen (Ulunda får ett litet streckat hörn!)

Nr 97: = Smedsgårdens Ryttaretorp

Det betyder att Smedsgårdens Ryttare Boställe under "Ryttare-tiden" t o m 1811 var beläget och använt vid Nr 97 på kartan ovan - dvs nära Hospitals Qwarnen. Nytt soldattorp byggdes troligen 1826 i Billingeliderna till den då 1822 tillträdde soldaten.  Före detta visste man ju inte vem som skulle äga tegarna på skiftet och troligen byggdes inget däruppe innan det var klart.

Ryttarna Brodd efterträds av 1:e soldaten med namnet Snäll 1822 och skrivs in under Smedsgårdens Soldattorp N.o 6 - som vi då tolkar byggts på skiftet i Ljungstorp -  i rullan står de fortfarande under Västergötlands Regemente som N.o 6.

Nytt Soldattorp skulle innehålla en del mark för soldaten och hans familj att livnära sig på, vilket fanns på skiftesdelen i Billingeliderna, men saknades vid Smedsgårdens gamla Ryttare Boställe (ovan Nr 97). Kanske var den ändå inte tillräcklig, då ytterligare "soldatjord" tillskapades vid laga skiftet 1853 - se ovan!

Se mer om Smedsgårdens Soldattorp i Billingeliderna (Ljungstorp) på
www.ljungstorpshistoria.se

Soldattorpet kom att byggas ett stycke väster om landsvägen på den teg som tilldelats Petter Larssons omyndiga barn = Nr 16; mittremsan i mitten - från landsvägen till gränslinjen i öster - se ovan!

Två soldattorp söder om Billekvarn på 1877 års karta

En rörig 1877 års karta visar 2 soldattorp till Klostret nära Pickabacken - vilka är Vassbacken Nr 329 och Bäckefors Nr 327. Den rödmarkerade kilen är Pickabackens mark. Till vänster om Allmänningen finns så det ursprungliga Smedsgårdens Ryttare Boställe kvar som byggnader.

Fortfarande 1913 placerar dock lantmätarna ett "Smedsgårdens soldattorp" nära Ulunda samfällighet

Vid rågångsmätning 1913 så preciserades Smedsgårdens soldattorp enligt kartan, trots att det egentligen legat i Ljungstorp i 100 år!

Tjänstgöringsförteckning - Ryttare och Soldater för
N.o 6 Gudhems Compagnie Westergötlands Regemente
;

Smedsgården 3/4 mtl (och Löthen 1/4 mtl) - år 1794 - 1892

Fakta kring indelningsverk, förordningar, mm;

Lagstiftning om indelningsverk kom 1683/85 om soldatboställen för fotfolket där  rotebönderna skulle upplåta mark som bar ett visst antal volmar hö t ex och som  bostad till soldaten och hans familj.

Förordningen 1691 i Skaraborg om rytteriet kom att bygga på äldre praxis att  bönderna utsågs att vara rusthållare för ryttarna , som ofta bodde nära rusthållsgården. När ryttarna satt av 1811 blev de som vanliga soldater och fick anvisad mark ofta för nyodling.

(Arne Sträng, 2015)

Se perioderna för Västgöta Regemente nedan;

Ryttareförteckning för Smedgårdens Boställe 1694 - 1821

Wästgöta Cavallerie's vapenflagga. (Allmänt spridd bild) Wästgöta Cavallerie's vapenflagga. (Allmänt spridd bild)

Wästgöte Cavallerie Regemente  1655 - 1802

Fakta kring Västgöta Regemente:
Västgöta regemente till häst (1628 – 1634)
Västgöra och Dals ryttare (1634 – 1655
)
Västgöta kavalleriregemente  (1655 – 1802)
Västgöta linjedragonregemente  (1802 – 1806)
Västgöta dragonregemente  (1806 – 1811)

Västgöta regemente (I 6)  (1811 – 1927)

- lades ner efter 1925 års försvarsbeslut

Ryttare för Smedsgården vid Ryttare Bostället

(vid allmänning nära Hospitals Qwarnen - se karta!)

Smedsgården dras in till kronan i samband med reduktionen på 1680-talet efter att ha varit en Frälsegård med ett helt hemman (1 mantal). 1691 kom förordningen om rusthållare för Ryttarna. I samband med överförande av skatteinkomsterna och rusthållningen till "Cavalleri Stom N.o 6 af Gudhem som då skapades av  Smedsgården, ses 'storleken' över just år 1691 och förmedlas (bestäms) till 3/4 mantal.

Från 1694 finns Smedsgården med i Generalmönsterullorna enligt nedan - under Första Corporalskapet, Skaraborgs Lähn, Valla socken - Corporalen (befälhavaren)  bodde i Bohlum; Simmagården i Bjällum:

Bild ur generalmönsterrulla 1694 publicerad med tillåtelse av www.ArkivDigital.se Bild ur generalmönsterrulla 1694 publicerad med tillåtelse av www.ArkivDigital.se

Textolkning;
Nr 6. Anders Smittsson. Ryttaren ("Rn"), Samuel Persson för Smedsgården i Öfverbo. Hemman förvandlat i allt till 3/4 mantal. Dito Löthan Hemman 1/4 mantal. Augement: Nohlgården i Öfverbo Hemman 1 förmedlat till 1/2 Jordeboks Räntan sig i Mantalsatt till 3/4.

Åren                 Ryttare                                       Rusthållare
1694 - 1701     Samuel Persson                     Anders Smittsson(?)
1701 -  1705    Lars Rask                                   Jonn Andersson
1705 -  1708    Sven Svensson                        Befallningsman Johan Olafsson Warenberg
1708 -  1711     Anders Brådd/Brodd           Änkan Britta född Aurell
1711 -   1733    Johan Brådd/Brodd (död)   Lars Falkinsson 3/4 och Johan Bonett 1/4 -> säljer sin del till
                                                                                    Anders Johansson; han vidare till Petter Jonsson
1733 - 1735      vakant                                         Lars död 1735; 3/4 till  änkan Cathatarina Larsdotter m. barn
1736 - 1744     Bengt Brådd/Brodd              Nya ägarbyten genom arv efter änkans död 1740 och överlåtelse
1744 - 1747      vakant                                          Kristoffer Johansson, Erik Gudmundsson & Cat.2  omynd barn
1747 - 1755      Carl Brodd
1755 - 1758      vakant                                           Jonas Johansson, Lars Pehrsson och Änkan Maria Larsdotter
1758 - 1812     Petter Brodd; 54 års tjänst!    och efter hennes död 1789 - hennes barn
                                                                                      ***********
1812- 1821       Jonas Id                                      Magnus Carlsson, Lars Pehrsson och änkan Stina Persdotter

Jonas Id  erhåller avsked den 23 juli 1821 och ersätts med soldaten Johan Snäll 1822 - bekräftat vid mönstringen 1824.
Mönsterskrivaren skriver för Jonas "Oförmögen och svag till krigstjänst enligt Läkaren. Intyg för avsked på egen begäran."

Detta var den siste Ryttaren för Smedsgården vid Wästgöta Cavalleri Regemente, som 1811 blivit Västgöta regemente (I 6). Nästa skrevs 'soldat' och tilldelades ett soldattorp av Rushållet Smedsgården och Löthen.

Då byggs alltså ett nytt soldattorp på Smedsgårdens skifte i Billingeliderna (Ljungstorp) med möjligheter till delförsörjning på jordbruk - se särkild soldatförteckning över Smedsgårdens Soldattorp i Billingeliderna;

www.ljungstorpshistoria A. 69 Smedsgårdsskiftet - Soldattorp, Västgöta Reg, Nr 6

Soldatförteckning för soldattorp N.o 6 Västgöta Regemente

Smedsgårdens soldattorp uppfördes troligen i samband med det interna skiftet i Billingeliderna 1826 på skiftet för "Petter Larssons barn" - dvs öster om landsvägen fram till skiljelinjen i den mittersta delen av Smedsgårdens del av skiftet. Se karta med beskrivning ovan!


Ägarförhållanden för tiden enligt nedan - dvs Petter Larsson dör 1823 - änkan gifter om sig 1824;
B.    1/4 mtl ägaren
          Ägaren   Petter Larsson, född på platsen 1774 23/3 - son på gården tar över 1810 - dör här 1823
          Hustrun Stina Petersdotter, född 1789 den 5/2 - dotter till ägare A. - flyttar in 1810
          Dotter        Cajsa, född på platsen 1811 den 22/4 - dör här 1818
          Dotter        Greta, född på platsen 1814 den 1/8 - flyttar hem igen 1835
          Dotter        Maria, född på platsen 1818 den 14/4
           Son            Johannes, född på platsen 1825 den 23/1
           Son            Gustaf, född på platsen 1827 den 13/12
          2:a man  Adolf Gustafsson, född i Klostret 1790 den 20/4 - gifter sig-  in från Borregården 1824


Den här ägarkonstellationen före och efter Petters död tar alltså emot den förste soldaten 1821 och bygger soldattorpet troligen 1826 när skiftet var lottat, då det inte nämns om någon 'belasting' av soldattorp på skogsskiftet, som det kallades. Troligt är väl att soldaten som städslas 1821 först bor i Ryttare Bostället vid Hospitalskvarnen - innan bygget i Billingeliderna runt 1826.

Tjänstgöring år       Soldatens namn           Anteckningar
1822 - 1852               Johan Snäll                    
Godkänd vid mönstringen av Herr generalmajoren C. Reutersköld 1824
                                                                          Förut kallad Johannes Andersson, född i Öglunda den 24 juni 1801
                                                                          Begär och får avsked med anmodan till underhåll, tjänat försvarligt
1852 - 1883               Sven Johan Snäll          Förut kallad Sven Johan Johansson, född i Skarke den 22/8 1822 - antagen 1852
                                                                          Avsked med underhåll genast. Tjänat utmärkt väl.
                                                                                       Soldaten lämnar
soldattorpet den 12/11 1885 och flyttar in på grannskiftet - se:
                                                                          
www.ljungstorpshistoria.se - A. 62 Melltorp

1883 - 1892             Gustaf Adolf  Snäll       Förut kallad Larsson född i Lerdala 10/7 1862 - antagen 1883 (21 år gammal)

Därefter arrenderas soldattorpet ut;
Vid Kongliga Westgöta Regemente Gudhems Compani N.o 26;
Soldaten      Lars Johan Alm
, född i Norra Lundby 1863 den 6/12 - han lämnar familjen för Nord Amerika den 10/1 1902
- se boendeförteckning på www.ljungstorpshistoria.se - Soldattorp N.o 6


Nästa arrendator blir:
Brukare     Frans Gustaf Snäll i Noltorp/Sandbäcken - han flyttar inte in i soldattorpet.
Han är son till f.d. soldaten Sven Johan Johansson Snäll - se ovan!

Boningshuset för soldattorpet flyttas senare (1920-tal?) och blir hönhus på
Lövberga - se www.ljungstorpshistoria.se

Marken - den s.k. 'soldatjorden' nere vid bäcken nära Resvenstorp blir dock vid laga skiftet 1853 gemensamt ägd av byalaget för Smedsgården och skiftas inte förrän 1939.

Däremot lever lite svår förklarligt Smedsgårdens Ryttar Boställe sydväst om Hopitalskvarnen kvar som en äga till Smedsgården, under namnet Smedsgårdens soldattorp på karta för rågångsmätning 1913 - se ovan!.

Boende på Överbo Smedsgården 1779 - 1787

Husförhörslängd 1779 - 1787:

Smedsgården - frälsegård - sambrukad av 3 familjer
-1 känd ägare noterad som; Chatarina Larsdotter, född i Smedsgården 1743 - inhyses på gården

A. - C. - följer senare lantmäteri-indelning vid laga skiftet 1845- där de då blir Ba, Bb och Bc  -  slutfört 1853


A.    Enkan Maria Larsdotter, född på Smedsgården 1716
        Son         Peter Larsson, född på platsen 1743 (felande på synen)
        Son         Lars Larsson, född på platsen 1746
        Dotter    Maria Larsdotter, född på platsen 1750 - ut till Grufvesäter 1780

        Ena sonen gifter sig här:
        Mannen Lars Larsson, född på platsen 1746
        Hustrun Stina Persdotter, född på Sörgården 1760
        Son             Lars, född på platsen 1780 den 18/10
        Son             Johannes, född på platsen 1783 den 25/4
        Son             Petter, född på platsen 1785

B.  Mannen  Lars Pehrsson, född i Stora Sandtorp 1742 - familjen bor här sedan tidigare
       Hustrun Karin Eriksdotter, född i Lerdala 1742
       Son             Peter, född på platsen 1774
       Son             Erik, född på platsen 1780 den 15/4

        Gossen  Anders Carlsson, född i Sventorp 1764
        Pigan     Stina Gunnarsdotter, född i Fogdegården 1761 den 7/9 - in 1780 Fogdegården- ut Doterbo 1782
       
Gossen  Lars Andersson, född i Wäberga 1763 den 20/1 - (sjuklig och utan försvar)- ut till Sörgården 1784
        Dreng    Eric Gustafsson, född på Smedsgården 1761 den 8/6 - flyttar in 1785 från Ambjörnstorp

C. Mannen Jonas Jansson, född i Floby 1750
     Hustrun Karin Bengtsdotter, född i Wäberga 1742
     Dotter        Caijsa, född på platsen 1775 den 26/8 - dör här 1779
     Styfvson    Peter Andersson, född på platsen 1763 den 15/10
     Son             Andreas, född på platsen 1778 den 16/6
                                                                             - familjen flyttar ut till Björnabacken 1782
      Ny familj flyttar in 1782;
      Mannen   Nils Larsson, född i Hålltorp 1747 - familjen flyttar in från Ödegården
      Hustrun  Maria Larsdotter, född i Öfverbo 1749
      Son             Jonas, född på platsen 1784 den 13/8
      Mannens Moder  Maria Nilsdotter, född i Ryttaregården 1718


      Gossen      Johannes Andersson, född på Sörgården 1741 den 6/12 - in 1782 från Husgerdet - ut Skara 1782
      Gossen      Johannes Ragnarsson, född i Skjerf 1774 - flyttar in 1783 från Skjerf

 

**************************************************************************************************

Inhyses Smedsgården;
Mannen  Lars Kjellberg, född i Berg 1741
Hustrun  Chatarina Larsdotter, född i Smedsgården 1743 (står som ägare)
Dotter        Annicka, född på Holltorp 1769 den 15/7 - dör här den 24/5 1783
Son             Lars, född på Holltorp 1775 den 2/2

Inhyses Smedsgården - På socknen Skrifvne;
Mannen Abraham Andersson, född i Sörgården 1747
Hustrun Bolla Greta Petersdotter, född i Lundby 1745 (Förderfvet)
Dotter       Stina, född 1777 - dör här 1779
Son            Anders född på platsen 1780 den 25/1
Dotter       Eva Maria, född på Sten 1769 den 25/4


Smedsgårdens Ryttare Boställe (väster om Hospitals Qvarnen);
Ryttaren  Peter Brodd, född i Klostret 1735
Hustrun  Maria Jonsdotter, född i Berg 1735
Son              Andreas, född på platsen 1761 den 28/3 - ut till Skjerf 1784
Son              Jonas, född på platsen 1774 den 26/4

 

Boende på Smedsgården 1786 - 1791

Husförhörslängd 1786 - 1791:
Smedsgården 3/4 mtl Frälsehemman - friköps 2 x 1/4 matl till Skatte 1790

A.    Enkan     Maria Larsdotter, född på Smedsgården 1716 - dör här 1789
         Dotter        Maria Larsdotter, född på platsen 1750 - ut till Grufvesäter 1780
         Son/
        Mannen  Lars Larsson
, född på platsen 1746
         Hustrun  Stina Persdotter, född på Sörgården 1760
         Son            Lars, född på platsen 1780 den 18/10
         Son             Johannes, född på platsen 1783 den 25/4
         Son             Peter, född på platsen 1785
         Son             Anders, född på platsen 1787
       
         Mannen   Lars Larsson
står 1790 som  Rusthållare Gudhems Companie och friköper alltså 1/4 mtl Smedsgården.

         Mannens bror  Peter Larsson, född på platsen 1743 (felande på synen) - till Fiskaregården 1781

         Pigan          Annika Andersdotter - flyttar in 1787 från Warola och tillbaka dit 1788
         Pigan          Maria Svensdotter, född i lundby 1773 - flyttar in 1790 från Tranum
                              - hennes dotter Maria född på platsen 1790
          Dräng         Peter Larsson, född i öfverbo 1746 - flyttar in från Klostret 1790

B. Brukaren  Lars Pehrsson, född i Stora Sandtorp 1742 - familjen bor här sedan tidigare
      Hustrun   Karin Eriksdotter, född i Lerdala 1742
       Son             Peter, född på platsen 1774 23/3
       Son             Erik, född på platsen 1780 den 15/4

       Dreng         Eric Gustafsson, född på Smedsgården 1761 den 8/6 - flyttar ut till Holltorp 1788
       Pigan          Maria Larsdotter, född i Lerdala 1769 - flyttar in 1781 från Berg - ut till Lerdala 1784
       Pigan          Ingrid Hansdotter, född i lerdala 1778 - flyttar ut till Simonsgården 1791

Lars Pehrsson friköper 1/4 mtl Smedsgården till Skatte 1790.


C. Ägaren  Nils Larsson, född i Holltorp 1747
      Hustrun   Maria Larsdotter, född i Öfverbo 1749
      Son              Lars, född i Simmesgården 1777
      Son              Peder, född i Ödegården 1780 - död här 1787
      Son              Jonas, född på platsen 1784 den 13/8 - död här 1790
      Dotter         Annika, född på platsen 1788
      Son              Jonas, född på platsen 1791 den 6/1

      Mannens Moder  Maria Nilsdotter, född i Ryttaregården 1718 den 14/9 - dör här 1790

 
**************************************************************************************************
Inhyses Smedsgården - möjligen ett ägt undantag?;
Mannen   Lars Kjellberg, född i Berg 1741
Hustrun  Chatarina Larsdotter, född i Smedsgården 1743 ("ägare") - dör här 1791
Dotter         Annicka, född på Holltorp 1769 den 15/7 - dör här den 24/5 1783
Son            Lars Larsson, f. på Holltorp 1775,  2/2 - friköper och står som ägare för den här delen 1/4 mtl efter 1790

Smedsgårdens Ryttareboställe;
Ryttaren  Peter Brodd, född i Klostret 1735
Hustrun  Maria Jonsdotter, född i Berg 1735
Son              Jonas, född på platsen 1774 den 26/4 - (sjuk) flyttar ut till Kjerrtorp 1791

Boende på Smedsgården 1792 -1800 - friköpt Smedsgården

Husförhörslängd 1792 - 1800:
Smedsgården nu friköpt till 2x 1/4 mtl 1790 och sista 1/4 mtl köps nu fri 1793 av Per (Pet(t)er) Andersson.

A.  Ägaren  Lars Larsson, född på platsen 1746 (son till forne ägaren)
       Hustrun Stina Persdotter, född på Sörgården 1760
        Son            Lars, född på platsen 1780 den 18/10 - ut till Ambjörnstorp under perioden
        Son            Johannes, född på platsen 1783 den 25/4
        Son            Peter, född på platsen 1785
        Son            Anders, född på platsen 1787
        Dotter       Maria, född på platsen 1790
        Son            Jacob, född på platsen 1796

B.  Ägaren      Lars Pehrsson, född i Stora Sandtorp 1742
       Hustrun   Karin Eriksdotter, född i Lerdala 1742
       Son             Peter, född på platsen 1774 23/3
       Son             Eric, född på platsen 1780 den 15/4

       Pigan          Ingrid Hansdotter, född i lerdala 1778 - flyttar ut till Simonsgården 1791
      
C.  Brukaren  Nils Larsson, född i Holltorp 1747 - dör hör 1/3 1805
      Hustrun   Maria Larsdotter, född i Öfverbo 1749
       Son               Lars, född i Simmesgården 1777
       Dotter         Annika, född på platsen 1788
       Son              Jonas, född på platsen 1791 den 6/1 - flyttar till Sandtorp 1793

       Smedsgården 1/4 mtl  i denna del friköps 1793:
       Ägaren      Petter (Pehr) Andersson, född på platsen 1763
       Hustrun   Greta Larsdotter, född Höglunda 1764 den 18/1
       Dotter          Stina, född i Höglunda 1789 11/2
       Son               Lars, född på platsen 179 den 18/7

Nu  noteras inga inhyses på Smedsgården! Heller ingen ryttare!
(Anm; När barnen blir större försvinner också tjänstefolket!)

Boende på Smedsgården 1800 -1815

Husförhörslängd 1800 - 1815:
Smedsgården nu friköpt till 3 x 1/4 mtl 1790 och 1793

A.   1/4 mtl ägaren  Lars Larsson, född på platsen 1746 (son till forne ägaren) - dör här i maj 1812
        Hustrun Stina Persdotter, född på Sörgården 1760
         Son            Lars, född på platsen 1780 den 18/10 - hem igen 1810
         Son            Johannes, född på platsen 1783 den 25/4 - ut till Wing 1802
         Son            Pet(t)er, född på platsen 1785 - ut till Store Kullen 1803
         Son            Anders, född på platsen 1787 - ut till Nils Olofsgården i Lundby 1807
         Dotter       Maria, född på platsen 1790 - ut till Lille Kullen 1812
         Dotter       Inga, född på platsen 1794 - (Bräcklig)
         Son            Jacob, född på platsen 1796 16/12
         Dotter       Greta, född i Smedsgården 1800 - dör här 1800

         Pigan        Ingrid Andersdotter, f. i Tranum 1786 - in 1808 från Berg- ut Eric Olofsgården i Lundby 1809

B.    1/4 mtl äger
         Mannen  Lars Pehrsson
, född i Stora Sandtorp 1742 - dör här 1802
         Hustrun  Karin Eriksdotter, född i Lerdala 1742 - dör här 1810
         Son            Pet(t)er, född på platsen 1774 23/3 - tar över gården 1810
         Son              Eric, född på platsen 1780 den 15/4 - flyttar till Nohlgården 1810

         Ny 1/4 mtl ägare sonen:
         Ägaren   Petter Larsson
, född på platsen 1774 23/3 - sonen tar över gården 1810
         Hustrun Stina Petersdotter, född 1789 den 5/2 - dotter till ägare A. - flyttar in 1810
         Dotter        Cajsa, född på platsen 1811 den 22/4
          Dotter       Greta, född på platsen 1814 den 1/8

         Flickan       Ingrid Svensdotter, född 1804 den 1/3 - flyttar in 1814 från 'Bomans'
         Flickan       Britta Svensdotter, f. i Varnhem 1798 den 25/11 - flyttar in 1811 från 'Bomans' - åter dit 1813

C.   1/4 mtl äger ;
       Mannen   Petter (Pehr) Andersson, född på platsen 1763 - dör här den 1/3 1805
       2:a Man   Magnus Carlsson,
född i Sten 1776, gifter sig 1809
       Hustrun   Greta Larsdotter, född Höglunda 1764 den 18/1 - gifter om sig 1809
       Dotter          Stina, född i Höglunda 1789 - flyttar ut 1810
       Son               Lars, född på platsen 1794 den 18/7
      
        Dräng          Anders Olofsson, född i Ransberg 1783 - in från Åsaka 1804 - åter dit 1808
        Enkman   Magnus Carlsson, född i Sten 1776, - in från Broddetorp 1808 - gifter sig med änkan 1809
        Dotter/piga Stina, född i Höglunda 1789 - flyttar tillbaka in 1814 från 'vid Amundtorp'


Ännu inga intäktsboende noterade! Inga inhyses noterade!

Boende på Smedsgården 1815 -1836

Husförhörslängd 1815 - 1836:
Smedsgården ägs som sämjedelat sambruk 3 x 1/4 mtl (nu med släkterna ingifta med varandra!)
 
A.     1/4 mtl ägaren
         Ny Ägare Lars Larsson
, född på platsen 1780 den 18/10 - son till forne ägaren - gift 1829
         Hustrun  Maria Olofsdotter, född 1786 den 6/10
         - de säljer Smedsgården 1829 till hans broder Jacob, f.på platsen 1796 och tar över Nohlgården

          Ny ägare 1829 blir brodern;
          Ägaren     Jacob Larsson, född på platsen 1796 den 16/12 - broder till Lars Larsson
           Systern       Inga, född på platsen 1794 - (Bräcklig)
           Modern och änkan  Stina Persdotter, född på Sörgården 1760 den 1/11- hon dör här 1831

           Dräng       Peter Johannes Lindström, född på platsen 1819 den 23/8
           Pigan        Britta Magnusdotter, född i varnhem 1810 den 10/5 - in från Ökull 1830 - ut till Ving 1831
           Pigan      Greta Andersdotter, född i Varnhem 1810 den 16/3 - in 1834 från Lundby


  B.    1/4 mtl ägaren
          Ägaren   Petter Larsson
, född på platsen 1774 23/3 - son på gården tar över 1810 - dör här 1823
          2:a man  Adolf Gustafsson,
född i Klostret 1790 den 20/4 - gifter sig-  in från Borregården 1824
          Hustrun Stina Petersdotter, född 1789 den 5/2 - dotter till ägare A.
          Dotter        Cajsa, född på platsen 1811 den 22/4 - dör här 1818
          Dotter        Greta, född på platsen 1814 den 1/8 - flyttar hem igen 1835
          Dotter        Maria, född på platsen 1818 den 14/4
           Son            Johannes, född på platsen 1825 den 23/1
           Son            Gustaf, född på platsen 1827 den 13/12
          

           Dräng      Sven Andersson, född i Gudhem 1816 - flyttar in 1835
           Tjenstegossen Pehr Magnus Petersson, född i Wing 1806 den 20/5 - in 1821 - ut till Wing 1823
           Dräng      Gustaf Andersson, f. i Winköl 1805 den 15/5 - in 1824 Stenstorp - ut Simmesgården 1835

C.   1/4 mtl ägaren
       2:a man        Magnus Carlsson
, född i Sten 1776
       Hustrun        Greta Larsdotter, född Höglunda 1764 den 18/1
       Hennes dotter Stina, född i Höglunda 1789 - flyttar ut 1810
       Hennes son   Lars, född på platsen 1797 den 18/7
       
(Hennes son Lars Pehrsson, född på platsen 1797 den 18/7 - tar nu över gården från 'föräldrarna' 1822)
    
       Pigan          Kjerstin Bengtsdotter, född i Berg 1798 den 13/11  - in från Berg 1815 - och åter dit 1819
       Dräng         Johan Lindström, f. i Varnhem 1792 den 17/11  - in 1918 - Wing 1818 - åter 1919 - Sten 1821
     
  Pigan          Britta Pehrsdotter, f. i Varnhem 1784 den 20/8 - in från Backa 1819 - ut Simmesgården 1821
    
        Styvsonen ny ägare 1822;
        Ägaren    Lars Pehr(Petter)sson, född på platsen 1797 den 18/7 - gifter sig 1822
        Hustrun Britta Stina Andersdotter, född i Ögglunda 1§802 den 11/11 - in gift 1822 från 'Ögglunda'
        Son             Johannes, född på platsen 1825 den 9/4
        Son             Petter, född på platsen 1829 den 17/10
        Dotter         Maria Charlotta, född på platsen 1834 den 15/11

        Pigan         Maja Stina Svensdotter, född i Wing 1808 den 19/10 - flyttar in 1822 och ut Tranum 1826
        Pigan         Britta Andersdotter, född i Varnhem 1810 den 20/11 - in 1825 Mellomgården - ut Upsala 1829
        Gift dräng Gustaf Svensson, född i Otterstad 1797 den 7/11 - in från Dala 1827 - ut 1828
        Pigan         Stina Petttersdotter, född i Häggum 1807 den 18/7 - 1829 från Häggum

****************************************************************************************************
 

Två intäkter under Smedsgården uppförs 1826 och 1835:
 

C.  Intäkt under Smedsgården på skiftesägan C. (senare Bc)  = ägare Lars Pettersson
       = Lott Nr 9 väster om landsvägen enligt 1826 års förrättning = Stenåsen - uppfört 1835:


      Torparen   Nils Rehn; född i Falköping 1792 den 16/6 - in med familj 1835 från Sten
       Hustrun     Anna Svensdotter, född i Gudhem 1802 den 5/12
       Son                 Sven Johan, född på platsen 1833 den 24/4

B. Soldattorp under Smedsgården uppförs 1826 på skiftesägan B. (senare Ba) = nu ägare Petter Larssons barn
= Nr 16 öster om landsvägen enligt 1826 års förrättning - Soldattorpet N.o 6 - uppfört 1826:


     Soldat vid Vestgötha Regemente och Gudhems Compagnie N.o 6;
     Soldat          Johan Andersson Snäll
, född i Varnhem 1801 den  24/6 - in från Ving 1823
    Hustrun      Britta Svensdotter, född i berg 1786 den 5/5 - flyttar infrån Torp gifter och sig 1824 
    Dotter            Anna Catrina, född i Varnhem 1824 den 16/11
    Son                 Sven Johansson, född i Varnhem 1829 den 10/10

Ägornas beteckning i Billingeliderna för Smedsgården och ägare 1826:
A.
(senare Ba) Lars Larsson = Nr 12 öster om landsvägen + Nr 13 norra remsan i mitten + Nr 14 södra remsan mot berget
B.
(senare Bb) Petter Larssons barn = Nr 15 öster om landsvägen + Nr 16 mittremsan i mitten + Nr 17 norra mot berget
C. 
(senare Bc) Lars Pettersson = Nr 9 öster om landsvägen + Nr 10 södra remsan i mitten + Nr 11 mittremsan mot berget

Boende på Smedsgården just före laga skiftet 1836 - 1846

Husförhörslängd 1836 - 1846:

Smedsgården ägs som sämjedelat sambruk 3 x 1/4 mtl

A.     1/4 mtl ägare;
           Ägaren     Jacob Larsson,
född på platsen 1796 den 16/12 - broder till Lars Larsson
           Systern       Inga Larsdotter, född på platsen 1794 -den 1/10  (Bräcklig)

           Dräng       Peter Johannes Lindström, född på platsen 1819 den 23/8
           Pigan        Greta Andersdotter, född i Varnhem 1810 den 16/3 - in 1834 från Lundby (senare ägare) *
                 - Pigans dotter   Maja Stina, född i Varnhem 1839 den 22/5 - dör här 1845

           Pigan         Maja Andersdotter, född på platsen 1822 en 12/10 - in 1839 från Lundby
           Tjenstegossen  Anders Petter Andersson, f. i Varnhem 1825 4/5 - in från Lundby 1841 - åter dit 1842

*         Greta Andersdotter, var äldsta dottern till ägaren av Eric Olofsgård i Lundby Anders Larsson, född i  Varnhem
            1787 och hans hustru Ingrid Andersdotter, född i Tranum 1786
 
B.    1/4 mtl ägaren

          2:a man  Adolf Gustafsson, född i Klostret 1790 den 20/4 - gifter sig-  in från Borregården 1824
          Hustrun Stina Petersdotter, född 1789 den 5/2 - dotter till ägare A. i föregående generation
          Dotter     Greta, född på platsen 1814 den 1/8 - flyttar hem igen 1835
          Dotter     Maria, född på platsen 1818 den 14/4
           Son           Johannes, född på platsen 1825 den 23/1
           Son           Gustaf, född på platsen 1827 den 13/12
           - familjen säljer sin tredjedel av Smedsgården till dottern Gretas make och flyttar till Broddetorp 1838
         
          Dräng      Sven Andersson, född i Gudhem 1816 - flyttar in 1835 - flyttar ut till Holltorp 1835
          Dräng      Gustaf Andersson, född på platsen 1820 den 3/10 - flyttar ut 1839
          Pigan     Greta Pehrsdotter, född på platsen 1814 den 1/8 - in 1837 och ut gift till Berg 1838

          Ny 1/4 mtl ägare 1839(gift med dottern ovan);
          Mannen   Johannes Johnsson, född 1807 den 18/5 - flyttar in 1839 med frun från Säter - ut 1842
          Hustrun   Greta Pehrsdotter, född på platsen 1814 den 1/8 - dör här redan 1841

            (Hennes far var tidigare ägaren Petter Larssson, född på platsen 1774 23/3 - sonen tog över gården 1810 - Pehr (Petter) dör här 1823)

          Ny 1/4 mtl ägare blir då 1842: (gift med den andrs dottern ovan);
          Mannen   Carl Andersson, född i Varnhem 1822 den 10/1 - in efter giftermål 1842 från Lundby
          Hustrun  Maria Petersdotter, född i Varnhem 1818 den 14/4 - in 1842 från Broddetorp
    
         (Hennes far var tidigare ägaren Petter Larssson, född på platsen 1774 23/3 - sonen tog över gården 1810 - Pehr (Petter) dör här 1823)
           Son             Johan August, född i Varnhem 1843 den 22/9
           Dotter        Christina Charlotta, född i Varnhem 1845 den 27/10

           Dräng        Carl Andersson, född i Wing 1824 den 18/2 - flyttar in 1842 och ut 1844
           Pigan         Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1825 den 2/10 - in 1842 Lundby - ut till lilla Lycke 1843
           Pigan         Anna Greta Andersdotter, född i Varnhem 1823 den 7/10 - in 1845 och ut till Sköfde 1846

C.     1/4 mtl ägaren;
         Ägaren    Lars Pehrsson
, född på platsen 1797 den 18/7 - gifter sig 1822 - dör här 1838
          Hustrun Britta Stina Andersdotter, född i Ögglunda 1802 den 11/11
          Son             Johannes, född på platsen 1825 den 9/4
          Son             Petter, född på platsen 1829 den 17/10
          Dotter         Maria Charlotta, född på platsen 1834 den 15/11
          Dotterns son   Johannes, född i Varnhem 1845 den 4/5

          Pigan         Stina Petttersdotter, född i Häggum 1807 den 18/7 - in 1829 från Häggum - ut Bro 1845
          Pigans son   Johannes, född i Varnhem 1845 den 4/5
          Dräng        Anders Jonsson, född i Varnhem 1813 12/7
          Pigan        Anna Andersson, född i Varnhem 1824 den 16/11 - flyttar in 1845

*******************************************************************************************************

 Intäktsägare under Smedsgården A - Lotterna 12 och 13:
Inga noterade i Husförhörslängd.
*******************************************************************************************************

Intäktsägare under Smedsgården B. - Lotterna 15 och 16;
Lindstorp byggs nu 1843 och Soldattorp n.o 6 1826:

 

*******************************************************************************************************

Lindstorp

Intäktsägare Lindstorp;
Mannen     Johan Larsson
, född i Segerstad 1810 den 21/1 flyttar in med hustrun 1843 från Stenstorp
Hustrun     Maria Andersdotter, född i Varnhem 1816 den 28/9
Son                 Lars Alfrid, född i Varnhem 1844 den 5/10 - dör här 1845
                       - Johan hamnar ganska snart i svårigheter som för att blir inhyses i Pickagårdens backstuga lite
                        längre upp utmed landsvägen mot Skövde - han och familjen skrivs ända till 1859 på Smedsgården men bor i
                        praktiken i Pickagårds backstuga.

Intäktsägare Lindstorp;
Mannen     Anders Johansson, f. i Varnhem 1811 - in 1845 dräng från Fogdegården - till Lindstorp 1846

Intäktsägare Lindstorp;
Smeden     Johan/Johannes Johansson/Jonsson, född i Varnhem 1817 den 22/1 - in 1845 från Wing
Hustrun     Gustafva Andersdotter Skarman, född i Skara 1822 den 22/2
Son                Carl Fredric, född i Wing 1843 den 11/6
Son                August, född i Varnhem 1846 den 13/4 - se nedan -
klicka här!

 

*******************************************************************************************************

Soldattorpet N.o 6

Soldat vid Vestgötha Regemente och Gudhems Compagnie N.o 6;
Soldat          Johan Andersson Snäll, född i Varnhem 1801 den  24/6 - in från Ving 1823
Hustrun      Britta Svensdotter, född i berg 1786 den 5/5 - flyttar infrån Torp gifter och sig 1824 
Dotter            Anna Catrina, född i Varnhem 1824 den 16/11 - flyttar ut 1835
Son                 Sven Johansson, född i Varnhem 1829 den 10/10

 

*******************************************************************************************************

Intäktsägare under Smedsgården C.;
Stenåsen och Källebacken

Ny intäktsägare Källebacken 1836;
Torparen   Anders Jonsson, född i Varnhem 1804 den 17/2 - flyttar in 1836 från inhyses Mellomgården
Hustrun     Stina Jonsdotter, född i Wing 1791 den 26/12


Torparen   Nils Rehn; f. i Falköping 1792 16/6 - ut 1838 med sonen "Utan försvar" - "lösdrivare" 1839
Hustrun     Anna Svensdotter, född i Gudhem 1802 den 5/12 - hon dör här 1837
Son                 Sven Johan, född på platsen 1833 den 24/4 - ut med fadern 1838 - sedan Segerstad 1839


Intäktsägare - "N.o 34" in 1842;
Soldaten    Magnus Fri, född i Wånga 1794 den 15/4 - in 1842 med familj från Broddetorp
Hustrun     Maria Larsdotter, född i Stenstorp 1790 den 13/11 - dör här 1845
Son                 Lars, född i Broddetorp 1828 den 14/1
Dotter            Maja Cajsa, född i Broddetorp 1832 den 20/7

Ägornas beteckning i Billingeliderna för Smedsgården och ägare 1826:
A.
(senare Ba) Lars Larsson = Nr 12 öster om landsvägen + Nr 13 norra remsan i mitten + Nr 14 södra remsan mot berget
B.
(senare Bb) Petter Larssons barn = Nr 15 öster om landsvägen + Nr 16 mittremsan i mitten + Nr 17 norra mot berget
C. 
(senare Bc) Lars Pettersson = Nr 9 öster om landsvägen + Nr 10 södra remsan i mitten + Nr 11 mittremsan mot berget

Boende Smedsgården åren 1846 - 1859 - under laga skiftet

Husförhörslängd 1846 - 1859:

Smedsgården ägs fortfarande som sämjedelat sambruk 3 x 1/4 mtl - som delas 1849 i 3 skilda egenägda jordbruk.

A.       1/4 mtl ägare;
             Ägaren     Jacob Larsson, född på platsen 1796 den 16/12 - (broder till tid. ägare Lars Larsson) - dör här 1849
             Systern       Inga Larsdotter, född på platsen 1794 -den 1/10  (Bräcklig)

            Ny ägare 1852;
            Mannen   Anders Jonsson, född i Broddetorp 1827 1/7 - flyttar in 1852 från Gästgivargården/Björsgården*
            Hustrun   Greta Andersdotter, f. Varnhem 1810 den 16/3 - in 1834 från Lundby (förra pigan hos Jacob Larsson) **
                                 - de båda gifter sig 1852
*           Anders Jonsson, var äldsta barnet hos ägaren till Olof Esbjörnsgård/Bengtsgård i Bolum/Broddetorp Jonas
            Andersson,
född på gården 1801 den 7/8 och hans hustru Inga Bengtsdotter, född i Broddetorp 1807 den 6/3
             Jonas hade då tagit över gården från föräldrarna Anders Svensson, född i Gudhem 1763 den 26/11 och hans hustru
              Cathrina Svensdotter, född i Bolum 1771 den 29/1
**         Greta Andersdotter, var äldsta dottern till ägaren av Eric Olofsgård, Bolumstorp i Lundby Anders Larsson,
             Varnhem 1787 och hans hustru Ingrid Andersdotter, född i Tranum 1786


Kommentar; Det var alltså ingen dräng och piga vem som helst som gifte sig med varandra. De var båda äldsta barnen till hemmansägare som ägde sina respektive gårdar - relativt stora gårdar i Bolumtorp, Bolum Det förklarar väl varför Anders Jonsson kunde köpa 3/8 Smedsgården Ba (senare 12:2) av Jacob Larssons sterbhus. Det visar också att de måste känt varandra väl innan bröllop - föräldragårdarna låg ju båda i Bolumstorp, Bolum, Broddetorp.


            Pigan           Maja Andersdotter, född på platsen 1822 en 12/10 - in 1839 från Lundby - ut 1847
            Pigan           Anna Charlotta Johansdotter, f. i Varnhem 1824, 16/11 in 1847 - dör här den 29/8 1848
            Pigan           Johanna Larsdotter, född i Varnhem 1829 den 23/8 - in 1848 - ut Hammars qvarn 1852
            Dräng          Anders Andersson, född i Broddetorp 1824 den 15/4 - in 1851 och ut Lundby 1852
            Dräng          Anders Petter Andersson, född i Borregården, Lundby 1825 4/5 in 1852 - ut Häggum 1853
            Dräng           Pehr Johan Jonsson, född i Broddetorp 1836 den 26/1 - in 1853


B.      1/4 mtal ägaren;
           Mannen    Carl Andersson
, född i Varnhem 1822 den 10/1 -
                                Not; "1851 straffad vid Falköpings Rådhusrätt för brott mot 7:e budet (stöld)."
            Hustrun    Maria Petersdotter, född i Varnhem 1818 den 14/4 - in 1842 från Broddetorp
                                  (Hennes far var tidigare ägaren Petter Larssson, född på platsen 1774 23/3 - Pehr (Petter) dör här 1823)
             Son               Johan August, född i Varnhem 1843 den 22/9
             Dotter          Christina Charlotta, född i Varnhem 1845 den 27/10
                                   - familjen blir av med marken vid något tillfälle och hamnar utan försvar på sockens slut 1853!

            Ny 1/4 mtl-ägare blir 1850 Jonas Johansson i Späckatorp!

           Ny ägare 1/4 mtl 1853;
            Ägaren     Anders Skog, f. Åsled 1807 den 17/2 - (varit mjölnare i Ähle; Lundby) flyttar in 1853 med
            Hustrun   Greta Andersdotter, född i Broddetorp 1802 den 7/8
            Dotter         Aina Greta, född i Åsled 1833 den 16/5
             Son             Pehr August, född i Varnhem (Ähle, Lundby) 1842 den 29/7
             Son             Johan Adolf, född i Varnhem (Millomgården, Lundby) 1845 den 2/12
                                 - familjen lämnar för Sjogerstad 1856

             Pigan         Cajsa Larsdotter, född i Broddetorp 1820 den 20/4 - in från Store Kullen 1847
             Dräng        Anders Larsson, f. i Varnhem 1826 den 18/5 - in från Wing 1847 - ut Ulfsgården 1850
             Dräng        Pehr Andersson, född i Gudhem 1825 den 10/3 - in 1850 och ut 1851

C.   1/4 mtl ägaren
        Änkan           Britta Stina Andersdotter, född i Ögglunda 1802 den 11/11
        Son                 Johannes, född på platsen 1825 den 9/4
        Son                  Petter, född på platsen 1829 den 17/9
        Dotter               Maria Charlotta, född på platsen 1834 den 15/11
        Dotterns son   Johannes, född i Varnhem 1845 den 4/5
                                  - familjen, förutom nye ägaren, sonen Johannes, flyttar till Tåbolet 1849

        Ny 1/4 mtl ägare 1849:
        Ägaren    Johannes Larsson, f. 1825 9/7 - säljer vid laga skiftet- flyttar till Pickagården 1854
       
        Ny Ägare 1854;
        Brodern  Petter Larsson
, född 1829 den 17/9 - flyttar in 1854 från Pickagården
 
         Dräng       Anders Jonsson, f. i Varnhem 1813 12/7 - ut till Sköfde 1847 - åter- gift  till Wing 1848
         Pigan        Anna Charlotta Johansdotter, född i Varnhem 1824 den 16/11 - flyttar in 1846 - ut 1847
         Pigan        Cajsa Larsdotter, född i Broddetorp 1820 den 30/7 - in 1847 - ut 1849

***************************************************************************************************
 

Överbo Smedsgården Intäkter;

Intäktsägare under Smedsgården B.
- Soldattorpet N.o 6 (Lott Nr 16) + Lindstorp (Lott Nr 15);

******************************************************************************************************

Soldatbostället
(Lott Nr 16)

Öfverbo Smedsgården Soldatboställe, N.o 6 Gudhems Compagnie Westergötlands Regemente;
Afsk. soldat Johannes Andersson Snäll
, född i Varnhem 1801 den 24/6
Hustru          Britta Svensdotter, född i Berg 1786 den 5/5
Son                   Sven Johan, född i Varnhem 1829 den 10/10 - flyttar till Öglunda 1849
                          - paret flyttar ut 1852

Hyrar soldatbostället under 1 år;
Smeden      Johannes Johansson
, född i Varnhem 1817 den 22/1 - in 1852
Hustrun     Gustafva Anneli Skarman, född i Skara 1822 den 22/2
Son                Carl Fredric, född i Wing 1843 den 11/6
Son                August, född i Varnhem 1846 den 12/4
Son                Anders Petter, född i Varnhem 1849 den 7/7
                       - (Not; betyg Mariestad 1853) - familjen flyttar ut igen 1853

Ny soldat flyttar in 1853;
Soldaten    Sven Johan Snäll, född i Varnhem 1828 den 22/8 (Not; Uttagen lysning 1854)

 

******************************************************************************************************

Lindtorp
(Lott Nr 15)

Först intäktsägare 1846 - senare inhyses 1848;
Inhyses        Anders Johansson,
född i Varnhem 1811 - flyttar in 1846 och ut igen 1849
                        (Not; Uttaget betyg till Hellkis 1849)
Ny ägare;
Ägaren        Anders Andersson,
född i Stenum 1794 den 6/11 - flyttar in 1848 från Fogdegården med
Hustrun      Stina Andersdotter, född i Varnhem 1791 den 21/10

Intäktsägare under Smedsgården C.;
Stenåsen och Källebacken


Stenåsen;
Afs soldaten/äg  Magnus Fri
, född i Wånga 1794 den 15/4
Enkan        Britta Larsdotter, född i Stenstorp 1795 den 19/1
Hans dotter Maja Cajsa, född i Broddetorp 1832 den 20/9 - ut Sköfde 1848
Hans son      Lars Magnusson, född i Broddetorp 1828 den 11/1 - ut 1849

                      - makarna flyttar efter giftermål till Broddetorp 1849

Inhyses Stenåsen - in från socknens slut - 1853;

Mannen   Carl Andersson, f. Varnhem 1822, 10/1;
Not; "1851 straffad vid Falköpings Rådhusrätt för brott mot 7:e budet (stöld)."
Hustrun  Maria Petersdotter, född i Varnhem 1818 den 14/4 - in 1842 från Broddetorp
                     (Hennes far var tidigare ägaren Petter Larssson, född på platsen 1774 23/3 - Pehr (Petter) dör här 1823)
Son             Johan August, född i Varnhem 1843 den 22/9
Dotter        Christina Charlotta, född i Varnhem 1845 den 27/10
Dotter        Emma, född i Varnhem 1850 den 1/1


Lindstorp Intäkt - först intäktsägare - sedan inhyses och slutligen 'På Socknens slut':
Mannen     Johan Larsson, född i Segerstad 1810 den 21/1 flyttar in med hustrun 1843 från Stenstorp
Hustrun     Maria Andersdotter, född i Varnhem 1816 den 28/9
Dotter            Maria Andersdotter, född i Varnhem 1816 den 28/9
Dotter            Maria Cajsa, född i varnhem 1847 - dör här 1847
Son                 Lars Johan, född i Varnhem den 17/1 1850 - dör här 1850
Dotter            Charlotta Christina, född i Varnhem 1851 den 23/10
                         - Johan hamnar ganska snart i svårigheter som för att blir inhyses i Pickagårdens backstuga lite
                        längre upp utmed landsvägen mot Skövde - han och familjen skrivs ända till 1859 på Smedsgården, men bor i
                        praktiken i Pickagårds backstuga.

Lindstorp:
Först intäktsägare - sedan inhyses och slutligen 'På Socknens slut':
Mannen    Johannes Johansson, född i Varnhem 1817 den 22/1 - in 1845 - (Smeden)
Hustrun    Gustafva Anneli Skarman, född i Skara 8122 den 22/2
Son               Carl Fredric, född i Wing 1843 den 11/6
Son               August, född i Varnhem 1846 den 12/4
Son               Anders Petter, född i Varnhem 1849 den 7/7
                       - familjen flyttar ut till Ulfstorp under Ulfsgården 1851

Björns intäkt - Intäktsägare;
Gratialist   Johan Björn, född i Warola 1792 den 2/2
Hustrun     Stina Andersdotter, född i Varnhem 1787 den 29/5
Dotter           Stina, född i Varnhem 1827 26/2 - flyttar ut till Broddetorp 1850


 

Boende Smedsgården efter Laga skiftet - mellan 1854 - 1862

Nu gårdarna var för sig  ->Ba (12:2), Bb (12:3) & Bc (12:4)

Boende Smedsgården Ba (12:2 ) 1854 -1869
                    --> Smedsgården 12:14 och Smedsgården 12:15

Avsnitt för Ba (12:2) - från Ljungstorpsvägen till Kyrkeparken (se karta ovan!)

Husförhörslängd 1854 - 1862:

Smedsgården 3 x 1/4 mtl
- uppdelade 1853 på tre samlade (skiftade) delägor - Ba (122), Bb (123) och Bc (124):    (
Se kartan ovan - klicka här!)


Ba (122)
= Gård med kvarboenderätt i centrala Överbo;

Ägaren    Anders Jonsson, f. Broddetorp 1827 1/7, in 1852 Gästggn; förre ägare död 1849  (Not; Betyg Järnvägen 1857 +1861)
Hustrun  Greta Andersdotter, född i Varnhem 1810 den 16/3 - in 1834 från Lundby - gift sig 1852

Tjänstefolk;
Pigan           Inga Larsdotter, född på platsen 1794 -den 1/10  (Bräcklig) - syster till förre ägaren - dör här 1854
Dräng          Pehr Johan Jonsson, född i Broddetorp 1836 den 26/1 - in 1853
Dräng           I. Johansson, född i Varnhem 1837 den 26/3 - in 1855 och ut till Sten 1856
(Not; betyg t. Järnv. vid Alingsås 1857)
Gossen        Gustaf Jonsson, född i Varnhem 1841 den 2/9 - in 1856 och ut igen 1860   

Inhyses på gården (fanns ju gott om hus!);
Mannen     Anders Isacsson, född i Sköfde 1817 den 19/6   (Not; Betyg t. Järnvägen 1857) - in 1848 från Sköfde
Hustrun    Cajsa Andersdotter, född i Sköfde 1810 den 8/3
Dotter          Cajsa Lisa, född i Sköfde 1841 den 25/9 - flyttar ut till Sköfde 1858

Son               Anders Gustaf, född i Sköfde 1844 den 26/1
Dotter          Anna Maria, född i Varnhem 1848 den 2/11
Dotter          Gustafva, född i Varnhem 1857 - dör här den 19/4 1862

Avsnitt för Ba (12:2) - från Ljungstorpsvägen till Kyrkeparken
Husförhörslängd 1862 - 1869:
Ba (12:2)= Gård med kvarboenderätt i centrala Överbo

Kvarboende;
Ägaren      Anders Jonsson, född i Broddetorp 1827 1/7  (Not; Betyg till Järnvägen 1857)
Hustrun   Greta Andersdotter, född i Varnhem 1810 den 16/3
                     - båda blir "satta på undantag" vid försäljning av gården 1866

Hyrande på gården finns;
Pigan           Anna Kajsa Wallin, född i Wing 1832 en 20/11 - flyttar in från Skara den 18/11 1863

Ny ägare Ba 1/4 mtl Smedsgården (12:2) 1866;
Ägare      Gabriel Pettersson
, född i Häggum 1822 den 15/1 - flyttar in från Åsen vid Ökull 1866 med familj
Hustrun Greta Johansdotter, född i Varnhem 1815 den 6/2
Dotter        Christina Helena, född i Varnhem 1845 den 27/3
Son             Johan Petter, född i Varnhem 1848 den 12/10
Dotter         Anna Carolina, född i Varnhem 1851 den 11/11
Fosterson  Lars Johan, född i Skarke 1760 den 25/6 (Not; "son till pigan Eva Jonasdotter vid Ulunda")

Dräng        Anders Olausson, född i Eggby 1839 den 27/8 - in från Saleby 1866 - ut till Kyrkebo 1867 

Gabriel Pettersson köper också 1866 hela Mellangårdsskiftet i Billingeliderna (Ljungstorp) av löjtnant Wetterberg på Backa gård. Detta styckar han sedan upp och säljer vidare. Han misslyckas dock med att lagligt befästa sin affär med Backa gård i en formell hemmansklyvning för Mellangården, vilket får konsekvenser för nya ägare ända fram till 1979!!!!


Inhyses finns nu på gården 1863 med sin stora barnaskara;
Smeden    Johannes Johnsson
, född i Varnhem 1817 - flyttar in 1863 från skriven på Klostrets rote
Hustrun   Gustafva Anneli Skarman, född i Skara 1822 den 22/2
Son               Carl Fredric, född i Wing 1843 den 11/6 - målare - flyttar till Stockholm en 5/11 1864
Son               August, född i Varnhem 1846 den 12/4 - till Skara den 3/10 1863
Son               Anders Petter, född i Varnhem 1849 den 7/7
- ut till Winköl 1866
Dotter          Fredrika, född i Varnhem 1852 den 20/5 - flyttar ut till Boregården 1869
Dotter
         Mathilda, född i Varnhem 1857 den 15/11
Dotter          Carolina, född i Varnhem 1860 den 16/7
Son               Gustaf, född i Varnhem 1863 den 26/5
Son               Frans Wilhelm, född 1865 den 4/10 - dör här den 4/3 1866

Dotter          Maria Christina, född i Varnhem 1868 den 4/3

Läs mer om smeden Johannes (Johan) Johansson/Jonssons livshistoria och boende:
Den fattiga smedfamilj som socknen byggde Knivaledet åt på Hålltorps mark - klicka här!

Köpekontrakt med undantag 1867

Textolkning - Köpekontrakt;
"Till Gabriel Pettersson och hans hustru Greta Johans Dotter under Ökull försälja wi undertecknade den del utaf wårt ägande 1/4 Rusthåll i Smedsgården Överbo som är beläget mellan Nya  (Ny Skövdeväg byggs 1865 -1870) och Gamla landsvägarna äwfven som all till gården hörande Utskog så wäl i första som i senare skiftet med undantag af hvad Anders Ullberg köpt i Billingeliderna, samt Soldat Bostället, widblifva sina upprättade contrakter; och för en betingad Köpeskilling, stor 2 025 Rdr Rmt (Riksdaler riksmynt) och följande willkor:--

1o  Hemmamarken ....................... ovfnannämnde Jord samt hägnader  och utaf husen ärhåller köparen endast Boden och ladugården====

2o  Säljarna undantar för ervärderlig ägo och besittning all dens till hemmensdelen hörande jord som är belägen sydwästra sidan om den nya landsvägen, tillika ed gamla soldattorpsjorden, hwad till deraf till denna hemmensdel hörer samt stora manbyggnaden och gårdskammaren och nya ladugården, hwarför säljarna eller dess ställe innehafwaren betalar årligen som skatt 8,oo Rdr - Åtta Rdr Rmt till köparna eller dess Rätts innehafware i början av Mars Månad.

Kommentar; Här kan man i kontraktet se hur den alldeles nybyggda vägen får bli gränsen för ett undantag för Anders Jonsson och hans familj omfattande enligt beskrivning senare i lagfartsregistret 1/24 mantal Smedsgården Överbo. Köparens del blir då 5/24 dels mantal Smedsgården Överbo.

Boende Smedsgården Bb (12:3 ) 1854 och framåt
                    --> Smedsgården 12:3

Avsnitt för Bb (12:3)


Husförhörslängd 1854 - 1862:
Smedsgården 3 x 1/4 mtl
- uppdelade 1853 på tre samlade (skiftade) delägor - Ba (122), Bb (123) och Bc (124):   
(Se kartan ovan - klicka här!)

Bb (122)
= gård med utlyttningskrav som  blir placerad öster om Överbo by gränsande till Hålltorps marker - det uppfördes inga nya byggnader och fanns inga tidigare heller på denna del av Smedsgården efter laga skiftet 1853.


Ägare är en kort tid Kyrkoherden Smedmark, tidigare pastor i Skarke (Nu vid tillfället kyrkoherde, Synnerby) - som troligen då arrenderade ut marken till någon bonde i trakten.

Ny ägare 1/4 mtl blir 1858 - antagligen finns mangården kvar på sin ursprungliga plats ännu;
Ägaren    Jakob Magnusson
, född i Varnhem 1812 den 9/10 - flyttar in med familj 1858
Hustrun  Anna Christina Pettersdotter, född i Sköfde 1814 den 13/9
Dotter        Anna Sofia, född i Varnhem 1845 den 20/1
Dotter        Emma Cahralotta, född i Varnhem 1850 den 9/3
Son             Frans Oscar, född i Varnhem 1853
den 8/3
Son             Alexander, född i Varnhem 1855 den 9/12
Dotter        Augusta Christina, född i Varnhem 1858 den 6/6

Fosterson  Gustaf Qvist, född i Varnhem 1845

Tjänstefolk;
Dräng         Jonas August Larsson, född i Skärf 1839 28/6 - in 1858 och ut till Höjentorp 1859
Dräng         Anders Gustaf Johansson, född i Varnhem 1836 den 1/4 - 1858 och ut 1859
Dräng         Lars Pehrsson, född i Broddetorp 1832 den 15/3 - in 1860 och ut till Wing 1861
Trumslagaren Pehr Johan Olaison, född i Varnhem 1840 den 1/7 - in 1860 och ut till Ledsgården
1861
Dräng       Claes Olaison Dag, född i Varnhem 1843 den 15/4 - in 1861 och ut  Sk. Åsaka 1862

 

***********************************************************************************************************
 

Lindtorp i Billingeliderna (Ljungstorp) under Smedsgården Bb;
Intäktsäg. Anders Andersson
, född i Stenum 1794 den 6/11
- flyttade in i Lindtorp 1848 från Fogdegården
Hustrun    Stina Andersdotter, född i Varnhem 1791 den 21/10 - hon dör på Lindtorp 3/4 1859

Avsnitt för Bb (12:3)


Husförhörslängd 1862 - 1869:

Ägaren    Jakob Magnusson, född i Varnhem 1812 den 9/10
Hustrun  Anna Christina Pettersdotter, född i Sköfde 1814 den 13/9
Dotter        Anna Sofia, född i Varnhem 1845 den 20/1
Dotter        Emma Charlotta, född i Varnhem 1850 den 9/3
Son             Frans Oscar, född i Varnhem 1853 den 8/3
Son             Alexander, född i Varnhem 1855 den 9/12
Dotter        Augusta Christina, född i Varnhem 1858 den 6/6
- familjen säljer nu sin del av Smedsgården (12:3) till G. Förberg i Junkragården och flyttar till Berg 26/1 1866

Dräng          Gustaf Andersson, född i Varnhem 1845 den 10/12 - flyttar in 1862 och ut till Ökull 1863
Dräng          Adam Henriksson, född i Varnhem 1842 den 27/4 - in 1863 - ut igen 1864
Dräng          Gustaf Lindberg, född i varnhem 1845 - trumslagare - skriven på socknen - ut 1865
Dräng          Johan Andersson, född i Varnhem 1840 den 29/8 - in 1865 och ut igen 1866
Här bor också:
Änkan           Johanna Pettersdotter, född i Sandhem 1827 den 5/2 - båda in 1867
Dotter           Carolina Adolfsdotter, född i Varnhem 1857 den 4/7

Ny ägare 1866 som inte bor på ägan - nu oldas marken från boende i Klostret Junkragården;

Ägare inspector C. F. Förberg, född i Habo 1790 den 15/4

*******************************************************************************************************************
Lindtorp i Billingeliderna (Ljungstorp) under Smedsgården Bb;
Intäktsäg. Johannes Andersson Asp, född i Varnhem 1824 den 3/5
Hustrun    Anna Andersdotter Kyrk, född i Varnhem 1836 - flyttar in efter giftermål 1863
Dotter           Emma Lovisa, född i Varnhem 1863 den 9/11
Dotter          Christina, född i Varnhem 1864 den 11/10 - dör här den 4/11 1864
- den lilla familjen flyttar ut  som ägare till Skarpens intäkt 1866

Här finns också;
Arbetskarl     Johannes Jonsson, född i Varnhem 1833 den 8/5 - flyttar in 1866 från Kyrkebo med familj
Hustrun         Johanna Andersdotter, född i Varnhem 1837 den 19/3
Son                     Johan August, född i Varnhem 1866 den 7/8
- den lilla familjen flyttar ut till Bomanslyckan 1866

Inhyses  Anders Andersson, född i Stenum 1794 den 6/11 - förre intäktsägaren -  dör här nu den 8/3 1869

Ny ägare 1867;
Intäktsäg.
     Andreas Johansson, född i Varnhem 1811 den 27/2 - flyttar in 1867 med familj
Hustrun        Stina Larsdotter, född i Varnhem 1811 den 31/5 - hon dör här den 18/11 1867

Dotter               Gustafva, född i Varnhem 1850 den 14/4

Stenåsen intäkt:

Inhyses forne ägare;
Mannen Carl Andersson, f. Varnhem 1822, 10/1 - Not; "1851 straffad vid Falköpings Rådhusrätt för brott mot 7:e budet (stöld)."
Hustrun Maria Petersdotter, född i Varnhem 1818 den 14/4 - in 1842 från Broddetorp
                         (Hennes far var tidigare ägaren Petter Larssson, född på platsen 1774 23/3 - Pehr (Petter) dör här 1823)
Son             Johan August, född i Varnhem 1843 den 22/9
Dotter        Christina Charlotta, född i Varnhem 1845 den 27/10
Dotter        Emma, född i Varnhem 1850 den 1/1
                    - familjen flyttar till Kyrkebo 1861

Boende Smedsgården Bc (12:3 ) 1854 och framåt
                   --> Smedsgården 12:4

Avsnitt för Bc (12:4)


Husförhörslängd 1854 - 1862:
Smedsgården 3 x 1/4 mtl - uppdelat på tre samlade (skiftade) delägor - Ba (122), Bb (123) och Bc (124):
(
Se kartan ovan - klicka här!)


Bc (12:4)
= gård med utlyttningskrav som placeras i sydost och gränsar till Redsvenstorp (utgör nuv. Öbergs handelsträdgård);

Ägaren       Pehr Larsson, född i Varnhem 1829 den 7/9 - in från Pickagården 1854 (son till nämndeman Anders Anderssons
                       hustru, Stina Andersdotter, född i Gudhem 1821) - arrenderar ut sin del återflyttar hem till Pickagården 1857
Dräng/bror
Johannes Larsson, född i Varnhem 1825 en 9/7 - flyttar med honom hem 1857

Arrendator 1857 - 1858;
Mannen       Anders Gustaf Storm, född i Hwarf 1819 den 19/9 - flyttar in 1857 med familj
Hustrun      Gustafva Petronella Jonsson, född i Grenna 1817 den 23/10 - dör här den 19/12 1857
Son                  Carl August, född i baltak 1844 den 23/2
Son                 Axel Ludwig, född i Dimbo 1849 den 14/7
Dotter            Hilma Wilhelmina, född i Dimbo 1851 den 1/2
Son                 Oscar Gustaf, född i Dimbo 1852 den 17/8

                      - familjen lämnar arrendet och flyttar till Slöta 1858

Dräng            Petter Johansson, född i Broddetorp 1821 - in 1857 från Wing - ut åter dit 1858
Pigan              Maria Christina Borg , född i Winköl 1833 den 24/6 - in från Winköl 1857 - ut till Skara 1858


Arrenderar Lindstorp 1857;
Torparen      Johannes Andersson, född i Broddetorp 1810 den 14/11 - in 1857 med familj
Hustrun        Stina Pettersdotter, född i Horn 1823 den 24/3
Son                 Petter, född i Wåmb 1844
Dotter            Cajsa Lisa, född i Kyrketorp 1852
Dotter            Maja Kristina, född i Skärf 1856 den 2/3


Tidigare inhyses här -  "f.n. boende å Trädgården - försvarslösa";
Mamsell       Ammy Nathalia Wallander, född i Alingsås 1836 den 25/7
Mamsell       Aurora Kleopatra Wallander, född i Lena
1830 den 17/8
                     oäkta son; Carl Gustaf, född i Varnhem 1857 den 19/11
                       oäkta son; Arthur Gerhard, född i Varnhem 1860 den 27/3