B. 3 C Smedsgården - delen Bc - 12:4

Smedsgården sämjebrukad 3/4 mtl -äga C. 1/4 mtl
Smedsgården laga skiftad 1853 - äga Bc. 1/4 mtl
Smedsgården i fastighetsregistret - 12:4 1/4 mtl
efter olika fastighetsåtgärder - idag: Överbo 12:17 - adress:
Varnhem Öbergs Plantskola

 

Smedsgårdens 3 delar 1850 markerade på 1960-talskartan

Karta 1960 med de tre delarna av Smedsgården efter skiftet 1853 markerade med rött och sina 1800-tals- beteckningar, samt senare nummer i jordregistret. Bc eller senare 12:4 och idag 12:17 ligger aningen utanför 1960-talskartan.

Flygbild Smedsgården/Öbergs 1965

Överbo Smedsgården 1930-tal

Foto från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, Varnhem, 2016. Klicka på bilden för att se den större! Foto från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, Varnhem, 2016. Klicka på bilden för att se den större!

Överbo Smedsgården Bc 12:4. 1930-tal.

Överbo Smedsgården 'Öbergs' 1980

Överbo Smedsgården - efter skiftet 1853 - karta 1844
Tre ägare med 1/4 - dels mantal vardera nu i avskild mark

Laga skiftet 1853 delar Smedsgården i tre självständiga och samordnade ägor, efter att ha varit sambrukat och sämjedelat mellan 3 ägare sedan 1790. Nu får två av ägarna utflyttningsbeslut för sina byggnader till de nya ägorna. Den tredje -Ba- blir kvar i den ursprungliga lokaliseringen för byggnaderna.

Fundera gärna över hur många byggnader det faktiskt är frågan om som ligger koncentrerade vid Överbo by's kärna, varav väldigt många faktiskt hamnar inom den nykonstruerade ägan Ba - från kartan är det 13 byggnader! Det flesta av dessa har dömts att flyttas ut från ägan inom 3 år efter laga fastställt laga skiftesbeslut- dvs 1856 skall de vara borta. Bara de som tillhört ägaren till de mangårdsbyggander som knyts till ägan Ba får behålla sina byggnader på ägan. De flyttas dessutom inom 10 år till ägans norra del och det skapas ett undantag i sydvästra hörnet av ägan - senare ungefär 12:14 vid Kyrkeparken, nära där tidigare de flesta av Överbo by's byggnader låg.

Dessutom finns skifte i Billingeliderna (Ljungstorp) tillhöriga gården, vilka redan fördelats i laga skifte 1826 mellan dåvarande ägare  (påbörjat 1825).

Smedsgårdens soldaboställe får ny jord vid sträcka utmed bäcken, vilket fastställs 1853 - Bd, utmärkt med blått på kartan ovan. Däremot kom det aldrig att byggas något soldattorp på ägan, som förblev oskiftad i 100 år! Har varit en utjord till soldattorpets karga marker i Billingeliderna (Ljungstorp). Vid laga skifte 1939 inom och mellan Smedgårdens olika ägare, kom marken att fördelas mellan då varande ägare! I skifteshandlingarna kallas marken Smedsgårdens f.d. soldatjord.


Ägorna blir nu Smedsgården 3/4 mtl fördelat på tre 1/4 mtl-ägor:

Ägorna är enligt nedan förteckning; Ba (122), Bb (123)och Bc (124) på kartan här ovan (gränser förstärkta med rött).

Öfverbo Smedsgården 3/4 mantal (i specialjordeboken)
Köpt till Skatte 1/3 + 1/3 andel 1790 samt 1/3 andel 1793

Rusthåll Smedsgården; 1 mtl Frälsegård delas allteftersom

Smedsgården ett Rushåll sedan 1691 - då indragen Frälsegård som tidigare haft intäkterna till adeln. Det drogs in till Kronan 1691 och fick sin förste Ryttare 1694. I samband med detta "förmedlades" 1 Mtl till 3/4 Mtl.
Därefter heter gården; Överbo Smedsgården 3/4 mantal kronogård.

1694 (ovan) - till 1708 - kan man läsa följande;
Rusthållaren Nämndeman Johan Olafsson*  svarar för Rusthållet Smedsgården  förmedlat i allt till 3/4 mantal;
* Johan tar sig senare namnet Warenberg - troligen med namnkoppling till Warnhem. Han står som Rusthållare för en rad gårdar i Varnhem under början av 1700-talet! Han var gift med Britta Aurell.

Generalmönsterullan 1722 ger ägarförhållandena för Rusthållet Smedsgården vidare under 1700-talet:
1713 överlät Änkan Britta Aurell, 3/4-dels mantal av 1 mantal till sin måg; Corporal Håkan Holm
1716 sålde han vidare dessa 3/4-delar till Evert Sveltinsson
1719 övergick 1/4-dels mantal som Änkan hade då undantaget till styvdotterns son till Johan Bonett
GMR konstaterar då att Lars Falkinsson och Johan Bonett är Rusthållare med Ryttaren Johan Brodd.
1744 finns följande 3 ägare noterade; Kristoffer Johansson, Erik Gudmundsson & Lars Falkinssons änkas
           (död 1740) 2 omyndiga barn - här delas alltså Rusthållet upp i tre delar.

Publicerat med tillstånd från www.ArkivDigital.se Publicerat med tillstånd från www.ArkivDigital.se

Ur specialjordeboken 1825;
"Smedsgården Nr 12, 3/4 mantal - ett frälsehemman inom Rå och Rör - Af lika ränta med Öferbo Sörgården näst förut. Har warit helt hemman, men år 1691 1/4 förmedlat i anledning efter ransakning Cavalleri Stom N.o 6 af Gudhem Companie. Köpt till Skatte 1/4 af Rusthållaren (Gudhems Companie) Lars Larsson och 1/4 af Lars Persson för 23 rd 6 shb wharje 1/4del, efter Kungliga Kammar Collegie Skatte Bref af den 21 juli 1790 samt 1/4 af Per Andersson för 23:6:5 efter högbemärkt Bref den 21 juli 1793."


Tre brukare och nya ägare 1790-tal;
1/3-del (1/4 mtl) Rusthållaren (Gudhems Companie) Lars Larsson, 1/3-del (1/4 mtl) af Lars Persson samt 1/3-del (1/4 mtl) Per Andersson - de tre äger alltså en tredjedel av gården vardera. Detta utgör 1/4 mantal vardera utan att marken klyvs formellt på det sättet i 1/4-dels mantal! Marken samägs och sämjedelas!

Smedsgårdens mark på skiftet Billingeliderna fördelas 1826

Lantmäteriförrättning 1826 - handling från Lantmäteriet Historiska Kartor Lantmäteriförrättning 1826 - handling från Lantmäteriet Historiska Kartor

När det nu skapas intäkter med brukare på skiftet för Överbo by i Billingeliderna, blir det nu viktigt att veta vem av ägarna av Smedsgårdens tre delar som skall ansvara för vilka delar på skiftet från 1803. Det gäller här också att skilja ut Smedsgårdens del från Nohlgårdens, vilket inte hade gjorts innan.


Textolkning;
D. Vid lottkastningen om Smedsgårdens tegar, bekom;

Lars Petters(Pehrs)son, (ägare 1/4 mtl Smedsgården=C.=Bc=124 ), norra delen på västra sidan Landsvägen, södra delen på östra sidan vägen och mittersta tegen på östra sidan tvärlinjen;

Lars Larsson (ägare 1/4 mtl Smedsgården=A.=Ba=132
), erhöll mittersta tegen på västra sidan landsvägen; hvaremot

Eric Larsson
för Petter Larsssons omyndige barn (ägare 1/4 mtl Smedsgården= B.=Bb=133) bekom södra delen på västra sidan landsvägen och norr på östra sidan tvärlinjen" 
(Fadern hade dött 1823!)

Se karta och tydligare fördelning nedan!

Markägarnas delar utmärkta med nummer på karta 1826

1826 års karta visar hur Smedsgårdens skifte i Billingeliderna (Ljungstorp) fördelats mellan de olika gårdarna och ägarna. Se nedan!

Här har tidigare inte heller gjorts någon fördelning mellan Nohlgården och Smedsgården inom skiftet i Billingeliderna sedan 1803, då Öfverbo by tilldelades marken. Därför delas också detta nu i samma laga skifte. De båda gårdarnas delar är markerade och delade med röd förstärkt linje.

Smedsgården får då den södra delen av hela det oskiftade skiftet- det är den som här visas på kartan. Nohlgården följdaktligen den norra delen.


Smedsgårdsskiftet är de 3 södra skiftesremsorna inom det oskiftade Nohlgårds/Smedsgårdsskiftet från Uppsala i väster till Billingen i öster:

A. (senare Ba) Lars Larsson = Nr 12 väster landsvägen + Nr 13 norra remsan i mitten + Nr 14 södra remsan mot berget
B. (senare Bb) Petter Larssons barn = Nr 15 väster landsvägen + Nr 16 mittremsan i mitten + Nr 17 norra mot berget
C.  (senare Bc) Lars Pettersson = Nr 9 väster landsvägen + Nr 10 södra remsan i mitten + Nr 11 mittremsan mot berget

På det här sättet kan man se att det i praktiken uppstår 9 olika ägor av Smedsgårdsskiftet - med 3 olika ägare.
Det visar sig också att det med tiden uppstår olika byggnationer/boenden inom flera av dessa markbitar - särskilt utmed landsvägen.

För att krångla till det ytterligare förenklas detta i Laga skiftet 1844 - 1853, då de 9 skiftena görs till 3 hela sammanhängande skiftesdelar från Uppsala i väster till Billingsberget i öster. Då läggs förvirrande nog ägan som hör ihop med ägarskapet historiskt för Smedsgården A. i mitten och blir ägan Ba - senare 12:2 och slutligen 12:15! Se karta nedan!

Se särskilda beskrivningar:
www.ljungstorpshistoria.se - Smedsgårdsskiftets ägor

Skifteskartan 1844 visar renodlat ägande i Billingeliderna  med hela remsor

1844 finns nu ägarremsorna inritade på kartan hela vägen från berget Billingen i öster till Uppsala i väster - de följer skiftets andra beteckningar med ägardelarna Ba, Bb och Bc. Borta är de lottade små tegarna från 1826!

På ägan Bb finns Lindstorp uppfört och inritat på kartan vid Nr 1716 - som backstuga utan ladugård
. Vid Nr 1723/1725 finns det här inritade torpet Stenåsen för ägan Bc.

Ägarna till de olika remsorna 1845 - 1850;
Bc = norra delen av skiftet = Änkan  Britta Stina Andersdotter och hennes barn (Johannes, Petter & Maria)

Ba = mittendelen av skiftet = Jacob Larsson som 1852 säljer till Anders Jonsson
Bb = södra delen av skiftet = Carl Andersson förlorar gården 1850 pga stöld - köps av Späckatorps ägare Jonas Johansson

Smedsgården 12:4 på 1877 års karta

Smedsgården 12:4 är utmärkt på 1877 års karta med boningshus och ladugård placerade som i senare tider. Även om hus på foto från 1930-talet är byggt 1909, så har placeringen varit densamma som för det ursprungliga huset på ägan som byggdes under laga skiftet - fastställt 1853.

C.   1/4 mtl ägaren Smedsgården 1848
Änkan Britta Stina Andersdotter, f. 1802
Son      Johannes, f. på platsen 1825 den 9/4
Son        Petter, född på platsen 1829 den 17/9
Dotter  Maria Charlotta, född på platsen 1834
Dotterns son Johannes, född i Varnhem 1845
- familjen flyttar till Tåbolet 1849- förutom
nye ägaren sonen Johannes

Ny 1/4 mtl ägare 1849 till Bc Smedsgården:
Ägaren    Johannes Larsson, f. 1825 9/7 - säljer vid laga skiftet- flyttar till Pickagården 1854 - säljer Smedsgården Bc till sin broder.

Ny Ägare 1854;
Brodern  Petter/Pehr Larsson, född 1829 den 17/9 - flyttar in 1854 från Pickagården

Det är svårt att säga vilken av bröderna som byggde hus och ladugård  Smedgården Bc. Men de finns där vid utarrenderingen 1858 till arrendatorn Anders Gustaf Storm, född i Wwarf 1819 19/9 - som flyttar in med familj från Slöta 1858. De har vid tiden 4 barn - se boendeförteckning nedan!
 

Smedsgården 1930-tal

Foto från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, Varnhem, 2016. Klicka på bilden för att se den större! Foto från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, Varnhem, 2016. Klicka på bilden för att se den större!

Överbo Smedsgården Bc 12:4. 1930-tal med ägaren Anders Petter Johansson Berg. Utomordentligt 'prydligt' hållen gård med vällagda stenmurar. Huset står som nybyggt 1909, men på samma plats som det allra första huset som byggdes på ägan under 1850-talet, liksom ladugården.

Anders Petter Johansson Berg kom hit med hustrun Gustafva Kristina år 1890. Köpte alltså gården samma år som de gifte sig och 1909 hade de alltså möjligheter att fullständigt renovera eller bygga helt nytt hus där det gamla stått.

Jenny Berg föds 1892 på Smedsgården 12:4

Foto från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, Varnhem, 2016. Klicka på bilden för att se den större! Foto från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, Varnhem, 2016. Klicka på bilden för att se den större!Jenny Berg hos fotografen i 8-årsål- dern - runt 1900.

Familjen Berg 1920-tal

Jenny Bergs moder Gustafva Karolina. Bild från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, Varnhem, 2016 Jenny Bergs moder Gustafva Karolina. Bild från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, Varnhem, 2016En bild på fru Berg vid husgrinden på Överbo tagen 1923 - hon avlider 1924.

Foto från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, Varnhem, 2016. Klicka på bilden för att se den större! Foto från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, Varnhem, 2016. Klicka på bilden för att se den större!


Fotot taget 1923 på Överbo med ett nybyggt Hagaberg i bakgrunden. Detta är året innan Jenny Bergs moder avlider.

Fr v; Hulda Larsson, född Andersson, som 1923 var ägare av Överbo och
Fru Gustafva Berg, mor till Jenny Berg längst till höger.


 

Smedsgården 12:4 1937

Foto från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, Varnhem, 2016. Klicka på bilden för att se den större! Foto från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, Varnhem, 2016. Klicka på bilden för att se den större!

På Smedsgårdstrappan 1937. Här vilar sig Hemmansägaren Anders Petter Johansson Berg, född i Sjogerstad 1850 11/3 - det är året innan hans död 1938.

85 år gammal på fotot bor han nu här med dottern Jenny Charlotta, född i Varnhem 1892 2/3, tills han dör 22/6 1938. Hustrun Gustafva Karolina Rafael, född 1855 i Sjogerstad 1/5, som han gifte sig med 28/4 1890, har nu varit död sedan 22/3 1924. Dotter Jenny Berg övertar gården och brukar den några år innan hon köper Dessaus hus Dalhem på 1940-talet och flyttar dit.

Foto från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, Varnhem, 2016. Klicka på bilden för att se den större! Foto från Ingegerd Hermanssons samling, Överbo, Varnhem, 2016. Klicka på bilden för att se den större!


Vid samma tillfälle, 1937, nu har hemmansägare Berg dottern Jenny Berg till höger och systern till nya arrendatorn Gustaf Georg Olsson, född 1903 - Matilda Olsson, född 1906 -  han tog över driften 30/8 1935 och hon flyttade dit året efter.