A. 9 Hospitalsträdgården

Efter att Kronan övertog Klostermarkerna 1527 hamnade också den stora östra trädgården i Kronans ägo mellan 1527 och 1689 - därefter överlämnas den till Skara Hospital som har den i bruk till 1832 -> Hospitalsträdgården

Utsikt över kyrkparken 1904. Bilden tagen från kyrktornet mot sydost. Man får här en uppfattning om hur vacker parken var i sin "ungdom". Längst till höger syns parkkullen med flaggstång och soffa. Utmed gången åt vänster ser man de nyplanterade träden och i förgrunden en ung björkdunge. Till vänster skymtar Sörgården och husen bort emot berget är Billekvarn och Vassbacken.

Begreppet Hospital under olika tider

VAD ÄR BEGREPPET  'HOSPITAL' UNDER OLIKA TIDER

Går man tillbaka till högmedeltid har termen hospital primärt en innebörd som just spetälskesjukhus.
I norden börjar de uppkomma kring 1100-taletsbörjan, då exempelvis hospitalet i Lund grundas. Efter reformationen 1527 och Gustav Vasas reduktion benämning på vårdanstalt för äldre, handikappade och sjuka i gemen.


Ordet spetälsk, fornsvenska spitælsker, är en bildning till hospital (sjukhus) ofta förkortat spital, och betecknar egentligen den spitälske = den på hospital intagne. Under förstahalvan av medeltiden var spetälskan/lepran en vanlig sjukdom i Sverige, och den vanligaste hos de på hospitalen intagna. Därför kom termen att överföras på sjukdomen själv, och samtidigt tydligare kopplas till ordet hospital. Det förefaller alltså som att just hospitalen primärtär till för spetälska. I likhet med Lunds tidigmedeltida kyrkogårdar där de spetälska placerats längst ifrån kyrkan (Andrén 2000:12ff) har spetälskehospitalen placerats i tydlig exil från stadens gemenskap. Värt attnotera är även att spetälskehospitalen aldrig någonsin placeras söder om staden, utan nästan alltidutanför åt norr eller öster.

Martin Arleskär: Kandidatuppsats i arkeologi HT 2007

Handledare: Anders CarlssonStockholms Universitet

Hospitalet i Skara får del av tillgångarna från Varnhems Hospital 1689 - skrevs in i jordeböckerna 1692 + Trädgården

Till år 1832, då hjonen flyttades till Vadstena, fanns i Skara ett hospital, som i kyrkligt avseende utgjorde också en egen församling, Skara hospitalsförsamling. Till denna hörde dels själva hospitalet, dess hjon och tjänstepersonal och dels de på hospitalsgården bosatta.

De på hospitalsgården bosatta skrevs efter hospitalsförsamlingens upphörande i Skara landsförsamling, annex till Skara stadsförsamling. Före 1791 var Skara hospitalsförsamling eget pastorat. Under åren 1791 fram till införlivandet med landsförsamlingen 1832 var Skara hospitalsförsamling annexförsamling i Skara stadsförsamling, Skara landsförsamling, Skara hospitalsförsamling, Härlunda, Bjärka och Händene församlingars pastorat. Stift: Skara Härad: Skånings
(www.ArkivDigital.se)

Olof Rödholm skriver i sitt manuskript; Försök till en korrt Beskrifning om Skara Stift;
"Redan i Katolska tiden var en skön trägård af Munkarna anlagd vid Warnhems Kloster, hvilken ännu är till och hörer till Skara Hospital." - se kartor nedan öster om Kyrkan.

I Erik Tunelds (född 1855) Geografi öfver konungariket Sverige hittas följande meningar;
"Wid Warnhems kloster var redan i den katolska tiden en skön trädgård som ännu finnes och hör till Skara Hospital. Här var fordom äfven Hospital vars inkomster enl Кongl brefvet den 25 Januari 1689 transporterades på Skara Hospital, liksom bl a Hospitalet i Mariestad.

I Skara vid eldsvådan år 1712 utplånades alla spår af Stadens fordna byggnader. Ett Helga Andshus Domus Spi Sancti eller Hospital lär här vid Domkyrkan blifvit anlagdt begåfvadt d 1 Aug 1293 af Herr Magnus Johansson , den 5 Febr 1З14 af Hr Birger Peclersson Lagman i Upland samt genom Hertigarne Erik och Waldeinars testamente d 20 Jan 1318. Ett Hospital för fattiga sjuka och utlefvade Präster har i katolska tiden här äfven varit inrättadt.

Nils Lann, Ljungstorp/Varnhem i musietext till bild;
Varnhems socken. Billekvarn. I dagligt tal kallad "Spetarskvarna", en dialektform av Hospitals kvarn.

I 1699 års jordebok är antecknat: "en kvarn vid klostret", som 1684 är taxerad och anslagen Skara hospital.

I 1726 års jordebok redovisas även "Billekvarn" anslagen Skara hospital". Tydligen har här funnits två kvarnar, vilket även anges i kartbeskrivning 1864: "Norra qvarn och södra qvarn". 

I 1825 års jordebok är antecknat att Häradshövding Jonas Lundin låtit återuppbygga Billekvarn, som år 1724 blev Skara hospital anslagen, vidare att kvarnarna gå med ett par stenar vardera höst och vår samt att Klostrets kvarn och Bille kvarn sammanbyggts år 1823. Båda drevs som tullkvarnar. Sannolikt är kvarnhuset på bilden från 1823.

Kommentar; Troligen var de båda kvarnplasterna det som idag är Bille kvarn och Gustafvsfors kvarn, vilka båda torde har hört till Klostret under dess glans dagar och kallades därför "Klosterkvarnar", liksom den kvarn som nära klostret var munkarnas näramste kvarnbyggnad (senare Hammars kvarn).

Sammanfattning angående Skara Hospital;
SH äger 1689 - 1832 i Varnhem en stor trädgård öster om kyrkan.
Köpt 1880 av Varnhems församling som Kyrkopark.

SH har en tid avkastning från två kvarnar vid Bille i Varnhem - Hospits/"spittes" Qvarnar (arrenderas ut)
SH har också avkastningen från Björsgården 1/2 mantal i Varnhem (arrenderas ut)
SH upphör 1832 och mark och gårdar förs till övergripande ägaren; Kungliga Seraphimer Ordensgillet*

*Anm; Flertalet sjukvårdsinrättningar från 1770 till början av 1870-talet ägdes av Kungliga Seraphimer Ordensgillet (KSO). Ansvaret övergick sedan till Sundhetskollegium en föregångare till dagens Socialstyrelsen.

KSO fick kunglig instruktion 1791; "Kongl. maj:ts nådiga instruction för det til öfwerstyrelsen wid hospitalen, barnhusen och lazaretterne instiftade seraphimer ordens-gillet. Gifwet Stockholm i ordens-capitlet den 28 april 1791. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. :b Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1791."  (Se http://hdl.handle.net/2077/28044)

Är du intresserad att veta något mer om Skara Hospital så finns följande bok att låna på Skara Stifts och Landbibliotek; 'Skara hospital - Kort historik.' Welin, Sanfrid, 1855-1954 (författare) Utgiven i Skara: Bergers bokhandel i distribution 1946. Svenska 28 s.

Öster om kyrkan ligger 1805 "Ägor till Hospitalet"

På karta från 1805 kan man se att området öster om klosterkyrkan och dess kyrkogård kallas för "Ägor till Hospitalet" (Skara Hospital).

Skara Hospital upphör 1832 - trädgården överförs till Kungliga Seraphimer Ordensgillet

1832 upphör Skara Hospital och ärefter förs mark och gårdar till övergripande ägaren; Kungliga Seraphimer Ordensgillet*

*Anm; Flertalet sjukvårdsinrättningar från 1770 till början av 1870-talet ägdes av Kungliga Seraphimer Ordensgillet (KSO). Ansvaret övergick sedan till Sundhetskollegium en föregångare till dagens Socialstyrelsen.

1880 köper församlingen Hospitalsträdgården som förvaltare av De la Gardieska gravkassan genom kyrkoherde Holmgren

Carl Winter 1905 med gästande barn-barn i gröngräset under en paus i räfsandet. Han var kyrkvaktmästare och hjälpte kyrkoherden David Holmgren med att iordningställa parken.
 

Man kan ana att det dåförtiden vid bänk och bord fanns en flaggstång. Stigen från kullen hade då en genväg, som idag, från kullens topp ner mot begravningsplatsens östra sida.

Enligt muntlig tradition återberättad av Arne Sträng, så hade Winter tidigt varit med att utveckla och planlägga parken under David Holmgrens tid som präst. Det sades att han grävt upp träd och buskar i Ljungstorp och planterat dem i parken.

Läs mer om Carl Winter från Backen i Billingeliderna (Ljungstorp) . klicka på länken!

Här är Winter med räfsan i högsta hugg 1905.

Varnhems församling köper 1922 del av Trädgården för utökad gravplats i öster - marken är då registrerad på de la Gardieska gravkassam

Kartan visar det gamla bårhuset längst till höger på den avstyckade marken öster om kyrkan som då alltså uppförts innan 1922.

Karttexten visar att marken ägdes av de la Gardieska gravkassan med Domkapitlet i Skara som förvaltare

"måtte bevilja avsöndring från den de la Gardieska gravkassan tillhöriga lägenheten "Klostret nr 17, en trädgård" ....  avsöndringen utgör 1134 kvm ... "Frälse jordlägenhet Klostret nr 17, en trädgård

Vidare står i texterna för avsöndringen;
"att lägenheten är belägen på ägorna till och afsöndras ifrån Klostret Nr 17 "Hospitalsträdgården", vhilken fastighet vid år 1853 28 dec fastställdt laga skifte å Klostrets och Övferbo byar under littera Ub tilldelats en areal av 2,8909 hektar."

Denna mnidre avsöndring krävde insatser från en rad myndigheter och slutligen Kungl Maj:t

 Hospitalsträdgården på karta 1853 - efter laga skiftet - Ub

Området öster om kyrkan, Hospitalsträdgården, tillhörde 1853 Kungliga Seraphimer Ordensgillet, efter att Skara Hospital lagts ner 1832.