A. 8 Trädgården - gård nr 15

Klostret trädgården -> Klostret 15:1 -> avstyckad hustomt Klostret 15:11 - idag med adress; Varnhem Trädgården 1

Trädgårdens husplats, ladugård, inklusive avstyckningar och del av gärden 1960 - gård Nr 15;1

1960 års karta med Trädgården och dess avstyckningar utmärkt med rött. Gård Nr 15 i äldre jordeboken.
 

Trädgården inrättades som gård redan under Klostertiden och fick sitt namn av att den låg i en större trädgård runt Klostrets östersida, som senare kom att avföras av Kronan till Skara Hospital - "Hospitalsträdgården" - troligen hade lekmän från gården till uppgift att sköta klostrets stora trädgård.

Ur Sveriges Ortnamn, Ortnamnen i Skaraborgs län, på offentligt uppdrag utgivna av Kungliga Ortsnamnskommissionen, Del XII, Valle Härad, Territoriella namn av Ivar Lunddahl:
15 Trädgården
Thrägården 1628 Trägården(n) 1641 1685 1715 Trädgården 1874 jordeboken
Namnet är ursprungligen bestämd singularis av fornsvenska; trågardher = 'fruktträdgård'.

En sammanfattning av gårdens historia har gjorts av gårdens nuvarande ägare; Henrik Eklund - ladda ner PDF!

Trädgårdens husplats i modellen över Klostrets by 1850

På modellen ser man här husplatsen med sina byggnader samt två av ladugårdarna på andra sidan vägen.

Några stugor under  Trädgården och avstyckningar från Trädgården  Klostret 15:1

A. 8 a Gammal Backstuga under Trädgården i äldre historien (1800-tal)

Friköpt stuga på ofri grund av familjen Ohlsson - Björkelund 1928
Formellt avstyckat som Klostret Trädgården 15:5 år 1960.
Fastighetsreglering i modernare tid har gett beteckningen Klostret 15:9, med adress Björkelund, Axevallavägen 33, Varnhem

A. 8 b Gammal stuga med åkerlapp - Trädgårdens statarstuga i Klosterliden.

Finns på karta 1844, som då redan etablerad med åker, försvinner efter 1870-talet. På åkern finns ännu idag en gammal stensatt brunn.

A. 100 Trädgårdsskiftet - Trägår's hage/Trädgår's-lé med Backstuga *
Saknar boende efter 1870-talet.
Trädgårdsskiftet köps 1925 Knut Ohlsson, Runhem, Varnhem - betecknas 15:3
* Länken går till en sida på www.ljungstorpshistoria.se

A. 8 c Utställningshall avstyckas till Axevalla Varnhemsslöjd 1931
Föreningen köper avstyckad fastighet Trädgården Klostret 15:4 för att bygga en utställninghall, som bara varade under några år. Agda Österberg köpte föreningens veksamhet men inte utställningshallen, som såldes till Västergötlands förenade kalkindustrier som utställningslokal. Varnhems församling tog sedan över byggnaden och gjorde den till Församlingshem under många år.

Klosterbacken avstyckas och byggs 1931 under beteckningen Klostret Trädgården 15:6 överst i Klosterliden.

Hagalid  avstyckas och byggs 1939 under beteckningen Klostret Trädgården 15:7 näst överst i Klosterliden.

A. 8 Trädgården beskriver itudelning av Gårdshuset/LillstuganTrädgården och flytt över vägen och uppbyggt på nytt som en egen fastighet Klostret Trädgården 15:8 1957.

Smedjan heter ett nyare hus byggt på den gamla tomteplatsen för Varnhems gamla Smedja, som upplåtits på ofri grund sedan 1800-talet.

Fastigheten bildades genom avstyckning 2017 och blev Klostret 15:12.

Trädgården vid början av 1900-talet

Kyrkogatans infart 1910-1915 med Trädgården till vänster med "Gårdsstugan/Lillstugan" i sin tur till vänster om boningshuset (flyttades över landsvägen 1957). Klockarbohlet/Mellanskolan syns utmed kyrkogatan till vänster . Trädplanterringen för allén måste ha nygjorts inom en inte alltför lång tidsrymd tillbaka.

Foto från 1885 med delar av familjen Pettersson - före till-byggnad av frontespis och veranda - 'old lady' Greta på bild

Huset byggt 1870 på samma plats som det tidigare huset som finns med på 1844 års karta. Se beskrivning av husfolket nedan. Enkupigt tegel på taket och plåtrännor för avrinningen.
För personerna på bilden se nedan!

En retucherad bild från 2016 visar en i grunden liknande byggnad, förutom tillbygd veranda och frontespis på taket

Om man retucherar bild från 2016 kan man se att grunden för bostadshuset är detsamma som 1870 års byggnad. Här är frontespisen på taket och verandan lite slarvigt bortretuscherade, två tillbyggnader som tillkommit senare. Fönstren är något mindre i storlek idag och har en annan formgivning, som liknar den byggnaden hade före branden 2003.

Trädgården 2016

Flygfoto 1960

Trädgården 1960-tal med sina byggnader - bostadshus och ladugård som legat på samma platser sedan långt tillbaka i historien. Ladugården hade ännu 1960 spåntak och delar hade förfallit.

Vinterbild 1956

På bilden syns även den stuga som delades på mitten och  flyttades rätt över vägen senare under 1957. Bilden ger en 'illusion' av att bostadshuset är försett med både högtorn och gaveltorn från Klosterkyrkan i bakgrunden. På nedre bilden sysn den höga skorsten som tidigare mejeriet var försett med.

Flygfoto 1970

Det gamla mejeriet - senare bageriet.

1970 hade man hunnit att riva delar av ladugården, renoverat och lagt eternittak.

Stugan från Trädgårdens innertomt som flyttats mitt över vägen under 1957
Stugan från Trädgårdens innertomt som flyttats mitt över vägen under 1957

Trädgårdens äldre historia

Ägarförhållanden Trädgården genom tiderna
 

Troligt skapades gården Trädgården av munkarna för lekmäns trädgårdsskötsel i den stora trädgård som anlagts norr och öster om Klosterområdet - gården kom att placeras i norra delen utanför själva klosterområdet. Den stora trädgården togs över av Kronan 1527 och kom 1650 att tilldelas Skara Hospital och kallades därefter "Hospitalsträdgården"


          - 1527  Cictencienserklostret Varnhem
1527 - 1657  Militiehemman i Kronans ägo
1657 - 1682  Greve Magnus Gabriel de la Gardie
1682 - 1728  Åter Militiehemman under Kronan
1728 - xxxx   Åboen Lars Håkansson friköper Trädgården

1790 - 1809  Anders Andersson med familj (flyttar in från Hammars Qvarn)
1809 - 1822  Anders Nilsson äger och brukar - bor i Hammars Qvarn

1822 - 1851   Jonas Pettersson
1851 - 1869   Jonas Petterssons sterbhus (= dödsbo)
1869 - 1885  Petter Magnusson gift med änkan till Jonas Pettersson, Greta Johansdotter
1885 - 1925   Sonen Johan Petter Pettersson
1925 - 1956   Sonen Magnus Hilding Pettersson
1956 - 1959   'Godsägaren'  Karl Oscar Sandklef
1959 - 1983   Familjen Stenwall
1983 - 2017   Familjen Mohammad & Kerstin Zafar Adl
2017 -              Familjen Eklund, Karl Erik Henrik

Trädgården i specialjordeboken

Texttolkning;
"Reducerat Miltie Hemman med 1682 års Ränta ifrån Grefwe Magnie dontaion, har warit helt hemman, men 1/2 Förmedlat , nemligen 1/4 år 1657 och 1/4 år 1691 efter Ransakning - köpt till Skatte af åboen Lars Håkansson för 114 db Smt efter Köpebref den 16 mars 1728, Cavalleri Hemman och Ryttmästarens Indelning af Gudhems Compani i Rote No 329 med 8  db kmts Taxation." (Soldattorp Nr 329 = Vassbacken)
Not;
Trädgårdens ägare fick alltså betala 8 daler banco årligen för hjälp till att upprätthålla soldattorpet.

Den stora branden nära kyrkan 1780 ödelade Trädgårdens byggnader och ett extra Laga skifte genomfördes som begränsade marken för Trädgården och hänvisade till nya uppbyggnadsplatser för byggnader

Texttolkning;

"År 1781, den 17de Aprill, instäldte sig till Ödmjukaste följe af Högvälborne Herr Baron Greve Silfverhjelm, Lieuntnanten, Landshöfdingen och Commendanten af Kongl Majts Svendsorden med Stora Korset, Claes Eric Silfverhjelms höggunstlige Förordnade under den 22de Sistlidne februarii, Undertecknad Commisions Landtmätare i Björsgården i Clpsters By, Valle Härda och Varnhems Socken, at behörigen afmäta och till utflyttning regleras, så väl förberörde Hemman, som Hemmanen Borregårdens och Trädgårdens närbelägna Hustomter och Platzar, hvilka genom en förlidet År olyckligen timad Vådeld till större delen blifvit ödelagde."

På kartan tilldeas nu Trädgården mark under Littera b. och Gästgivaregården under a. måste flytta alla sina byggnader till Piskapung (korsvägen Öglunda-Broddetorps och Skara-Skövde-vägarna).
Trädgården får också mark på andra sidan Skövdevägen för att bygga ladugård märkt med Z.

Både nytt boningshus och ny ladugård får hänvisade platser på ritningen, vilka inte exakt kom att följas. Vid vägen ligger Trädgårdens 'kölna' * som klarade sig från brand.

Ur sockenprotokollet där socknen medverkar till att verkställa Laga Skiftet fastställs bl a;
"Borregårdens Mangårdshus få sättas utmed landsvägen på denna sidan åt Kyrkan wetter, men alla Ladugårdshusen på andra sidan landswägen och i vederbörligt afstånd från mangården på Kåpperlyckan.
Trädgårdens Mangårdshus få ej byggas närmare Kyrkan än utmed Landsvägen där Kölnan * nu står, Ladugårdshusen sättas alla på Kåpparlyckan och i ärforderligt afstånd från Mangården."

(Kommentar; Här tog man i ännu mer än vad lantmätaren pekat på!)

Upphovsrätt: Forsviks industriminnen, Västarvet - Kölnan byggdes 1868 och användes för att torka den säd som sedan användes i brännvinstillverkningen - Årebergs gård, Tibro Upphovsrätt: Forsviks industriminnen, Västarvet - Kölnan byggdes 1868 och användes för att torka den säd som sedan användes i brännvinstillverkningen - Årebergs gård, Tibro

* Kölna (ytterst av lat. Culina ”kök”, ”flyttbar spis”, torkanordning för kött, fläsk, malt, spannmål och tobak. Den kunde vara en särskild byggnad i en eller två våningar, eller vara inbyggd i brygghuset. Torkningen skedde med varmluft eller rök. Liksom bastun var kölnan ett viktigt hjälpmedel vid konservering av föda. Termen används i dag om en anläggning för torkning av malt. 

(Nyeds Hembygdsförening)


 

1805 hade Trädgårdens byggnader fått sin nya placering

På karta efter storskiftet 1805 markeras Trädgårdens marker med M., som nu sätts ända fram till Kyrkogatan. Där kan man se att Trädgårdens mangårdsbyggnad, som byggts realtivt liten, hamnat på södra sidan av landsvägen och ladugården i norr i gränsen mot Borregårdens marker med sin ladugård. En backstuga finns också uppförd som senare kom att kallas Björkelund.

1805 ägdes Trädgården av två ägare;
Magnus Jonsson - bodde på gården med familj 
Anders Nilsson i Hammars Qvarn
Kommentar;
Eftersom endast en av ägarfamiljerna bodde på gården behövdes bara en bostad på husplatsen.

1844 på karta inför Laga skiftet har Trädgården samlats till en stor gård, som i skiftet tilldelas samlad jord norrut

I Laga skifte får Trädgården littera Q. - här markerad mark med extra rött nära byggnationen.

Man kan se att på de senaste 40 åren har det vuxit fram tre nya byggnader på själva husplatsen och två nya ladugårdsbyggnader på andra sidan Skövdevägen.

Notera även en äldre husplats vid Nr 784! Karttexten beskriver "Husplats med trädgård". Den låg även före laga skiftet på Trädgårdens mark i byn, men marken delades nu 1850, så att bara en liten del hamnade hos Trädgården (halva bostadshuset!). Idag finns kvar en kalkstensatt rejäl brunn på ägan. Mer om detta se - A. 8 a Stuga i Klosterliden u. Trädgården!

Hela Trädgårdens markinnehav efter Laga skiftet 1853

Trädgården var vid tiden för Laga skiftet 1844 med fastställelse 1853 en stor gård mitt i byn, här markerad med extra rött. Nu har också mangårdsbyggnaderna fått sin placering som gällt fram i modern tid. Två större bostäder kan ses - en i väster och en i söder på totmten.

Beskrivning av Trädgårdens två Manbyggnader 1845

Texttolkning ur "Synings och Värderingsinstrument öfwer de Hus och anläggningar hvarje jordägare innehafver inom Klostrets skifteslag ...":
Trädgården 1/2 mantal äges af Jonas Pettersson, som innehafver följande hus och anläggningar;

Vestre Manbyggnaden i godt skick, till en del brädfordrad innehåller en stuga och Kammarkontor, Kök och Förstuga med 3 st Eldstäder och Bakugn - under ... allt ..källare, är 25 1/4 alnar lång, 91/4 bred, 4 1/2 hög = 100:-
Södra Manbyggnaden i tämmeligt skick till en mindre del brädfordrad, innehåller Stuga Kammare, Kök, Contor och förstuga, under stensatt Källare, Huset har 3nne Eldstäder och Bakugn, är 25 1/4 alnar långt, 9 3/4 brett 4 1/2 högt = 90:-

 

De övriga byggnaderna på Trädgården husplats 1845

En byggnad i Öster i godt skick innehåller Spannmålsbod och Husbod med afträde, är 12 alnar lång, 7 1/2 bred, 4 hög = 16:32
Wagnbod med Svinkar i afdelningar är och i tämmeligen godt skick är 15 1/2 alnar lång, 7 1/2 bred, 4 1/4 hög = 10:-
Vestra ladugården i tämmeligt godt skicka innehåller Stall, Tobaksloge med 2nne Lador är 48 alnar lång,12 bredm 5 hög = 48 :-
Östra Ladugården i godt skick, indelt i Stall, Fähus. Loge med 2nne Lador, Wagnbod och Svinkar de senare i afdelningar, är 55 alnar lång, 11 3/4 bfred och 5 hög = 55:-
Trädgårdsanläggningen = 20:-
En Backstuga under Trädgården, huset är i tämmeligt skick = 16:-

Storbondesläkten Petter Jonsson - och dess ena släktgren via sonen Jonas Pettersson på Trädgården i Varnhem

PETTER JONSSON (f. 1761 - död 1851) - ÄGARE TILL UPPSALA, IVARSTORP M FL GÅRDAR - SÖNERNA TAR ÖVER BL. A. HÅLLTORP OCH TRÄDGÅREN I VARNHEM

1809   Petter Jonsson, född i Varnhem 1761 den 17/2 med hustrun Cajsa Jonsdotter född Varnhem 1767 är
             ägare av gården Uppsala .De köper också Ivarstorp av Isak Åberg och hans hustru Ingrid
             Jonsdotter. Köpebrev den 24 april 1809 med Petter som köpare - fastställt i Tingsrätt den 18/2 1811,
             köpeskilling 305 riksdaler och 26 öre. De bosätter sig inte på Ivarstorp förrän 1832.
1814    Köper Petter Jonsson som ägare till Ivarstorp 1814 förpantingen Flinkebacken av Späckatorps ägare.
1820   Ånyo tingsrättsfastställelse köp av Ivastorp av Petter Jonsson och hustrun Cajsa Jonsdotter av
             dåvarande ägare Isak Åberg och Beata Billgren (ny hustru) - då var köpeskillingen
             588 riksdaler. Petter dör 1851. Troligen köpte man inte hela Ivarstorp i första
             köpet!? Husförhörslängden berättar  om ny ägare först 1820. Petter dör 1851.
1851    Dödsboet består av myndiga sönerna Arvid Pettersson på Hålltorp och Jonas
            Pettersson
i Trädgården. 

TRÄDGÅRDEN 1820 - 1857
Petter Jonsson 
köper aven  Trädgården och hans son Jonas Pettersson, född i Uppsala 1798-09-10, flyttar dit 1820 tillsammans med sin just vigda hustru Stina Carlsdotter, född i Skarke 1800-03-09. Där får de döttrarna Cajsa Greta, född 1821, Anna Maria, född 1823 och Martha Stina, född 1824 (död 1826). Hustrun Stina dör här 1834.

Jonas Pettersson gifter sig en andra gång med Maja Greta Johansdotter, född i Varnhem 1811-04-04. De får här sönerna Pehr Johan, född 1840-03-09 (död 1840) och Alfrid, född 1844-05-20. Jonas Pettersson dör här 1851, ett halvår efter fadern, Petter Jonssons, död.

Jonas Pettersson har då hunnit att sätta sin prägel på Trädgården och byggt ny mangårdsbyggnad och ytterligare två ladugårdar/ekonomihus så som kartan från 1844 visar ovan!

EN NY PETTER GIFTER SIG MED ÄNKAN TILL PETTER JONSSON OCH FLYTTAR IN PÅ  TRÄDGÅRDEN 1853 - VARS SON JOHAN PETTER PETTERSSON TAR ÖVER 1885

Drängen på Fogdegården Petter Magnusson, född 1826-01-22 i Lille Kullen av föräldrarna Magnus Andersson och Maria Larsdotter. Han gifter sig den 15/4 1853 med änkan till Jonas PetterssonGreta Johansdotter, född i Varnhem 1811-07-04.(P

De bor på Trädgården med hennes och Jonas Petterssons barn; sonen Alfrid Jonsson, född i Varnhem 1844-05-25, döttrarna Marthilda Elisabet Jonsdotter, född i Varnhem 1848-11-02, samt gemensamma barnen Margaretha Carolina Pettersdotter, född i Varnhem 1854-02-25 samt sonen Johan Petter Pettersson, född i Varnhem 1856-06-29. Greta dör här 1899 och Petter Magnusson lever kvar på gården som undantagsägare. Han dör här 1907.

Gården tycks arrenderas ut av sterbhuset till Gustaf Andersson i Hammars Qvarn. Sonen Alfrid är den som brukar gården från 1868 tills att Petter Magnusson och hans hustru köper hela gården om ett 1/2 mantal 1869. Petter Magnusson bygger 1870  ett nytt bostadshus för Trädgården och bygger ett mejeri - se nedan!

Det blir sonen Johan Petter Pettersson som nu äger 1/4 mtl, som tar över och brukar hela gården fr o m 1885. Han gifter sig 1885 med Emma Kristina Wetter, född i Wättlösa 1857-03-02. De får här barnen; sonen Jan Lennart, född 1886-01-20 (död 1887), döttrarna Hildur Elisabet, född 1889-05-13 och Anna Olivia Ingeborg, född 1890-08-23, samt sönerna Magnus Hilding, född 1892-07-12 och Johan Waldemar, född 1894-09-13. De båda döttrarna gifter sig 1914. De får vidare dottern Ädla Matilda, född 1898-02-25. sonen Karl Erik, född 1896-03-24, döttrarna Edit Margareta, född 1898-02-25 och Valborg Kristina, född 1901-06-15.

MEJERI PÅ GÅRDEN FRÅN 1870-tal - STARTAS AV JOHAN PETTER PETTERSSON

Hustruns syster Gustafva Wetter, född i Wättlösa 1851-10-26 anställs som Mejerska 1895 då gårdens mejeri satsar på att ta emot mjölk från gårdarna i Varnhem, bl a Hålltorp, där den andra grenen av släkten Pettersson från Uppsala/Ivarstorp utvecklas genm tiderna. Systern stannar till 1916 då hon flyttar till Sandared och ersätts av en nya Mejerskor efter hand.

Fr o m 1924 ägs och drivs gården och själva Mejeriet av sonen till Johan Petter Pettersson, Magnus Hilding Pettersson, född 1892-07-12 och hans hustru Anna Axelina Gerdin, född i Junsele 1895-12-08. De får här en dotter Ingrid Anna Kristina, född 1929-03-27. De hade Magnus Hildings syster Valborg Kristina Pettersson som chaufför fr o m 1935! Makarna Pettersson lämnar Trädgården för Skövde 1956.

"Kungen av Varnhem"
Arrendatorn 1938 Albert Sköld, född i Sk Åsaka 1907-04-20 flyttar in med systern Ellen Maria Elisabet Sköld, född i Ledsjö 1910-01-21, kom senare att kalla den 'gamle' Johan Petter Pettersson för "Kungen av Varnhem". Johan Petter var bl a kyrkvärd och en mycket betrodd man i bygden.
Albert Sköld gifte sig 1944 med dottern i huset, Valborg Kristina Sköld f Pettersson, född 1901-06-15. De arrenderade Trädgården tills ny ägare kom 1957.

Nytt hus byggt 1870 av Petter Magnusson och hans hustru Greta Pettersson Magnusson - på bilden från 1885 syns en sittande Greta och några av hennes barn från två äktenskap

Huset byggt 1870 på samma plats som det tidigare huset som finns med på 1844 års karta. Enkupigt tegel på taket och plåtrännor för avrinningen. Greta sitter t v och de övriga är några av hennes barn.

Delförstoring av bild från 1885 - Greta Magnusson är då 74 år gammal. På bilden Petter och hennes gemensamma dotter Margaretha Carolina Pettersdotter, född i Varnhem 1854-02-25, här då 31 år gammal. Delförstoring av bild från 1885 - Greta Magnusson är då 74 år gammal. På bilden Petter och hennes gemensamma dotter Margaretha Carolina Pettersdotter, född i Varnhem 1854-02-25, här då 31 år gammal.

Drängen på Fogdegården Petter Magnusson, född 1826-01-22 i Lille Kullen av föräldrarna Magnus Andersson och Maria Larsdotter.

Han gifter sig den 15/4 1853 med änkan till Petter Jonsson, Greta Johansdotter, född i Varnhem 1811-07-04.

Petter bygger 1870  ett nytt bostadshus för Trädgården

Greta dör här 1899 och Petter Magnusson lever kvar på gården som undantagsägare. Han dör här 1907.

 


Delförstoring av större bild;


Sonen Alfrid Jonsson, född i Varnhem 1844-05-25, med sin hustru Mathilda Elisabeth Jonsdotter, född i Varnhem 1848-11-02.

Alfrid brukar gården mellan 1868 -1869 innan modern med make tar över gården helt 1869.

Detalj från större bild;

Dottern Matilda Elisabet Jonsdotter, född 1848-02-11.

Johan Petter Pettersson  - "Petter i Trägår'n" - startar mejeri 1870 - som efter en brand återskapas som mekanisk verkstad och bageri under 1940-talet

Denna byggnad ligger på Trädgårdens östra husplatsmark och var uppförd som mejeri, men som under 1940-talet kom att bli mekanisk verkstad och bageri efter en brand. Gårdens 3:e brandhändelse.

Bilden från mejeritidens 1930-tal. Byggnaden finns kvar ännu 2013 utmed muren nära kyrkans "grovhanteringsupplag" och bod i norra delen av Kyrkparken mot gamla landsvägen Skara - Skövde.

Efter telefonsamtal med Stig Cannmo (2022);
Stig jobbade 2 somrar på den mekaniska verkstaden som Magnus Pettersson startat efter branden tillsammans med Ljunggren på Åkersberg. Även Lage Lavén (svärsonen) var inblandad. Man tillverkade snäckväxlar.
 
Efter telefonsamtal med Gunilla Peinert;
Samtidigt var det bageri i andra hälften av mejeriet. Där var Elin Holmberg bagerska. Bageriet drevs fortfarande efter att Stenvalls hade tagit över 1959.

Ingrid Sundqvist född Pettersson ("Lillan") berättar:

Ingrids farfar, Johan Petter Pettersson, startade mejeriet redan på 1870-talet. Han dog 1924 och då var  mejeriet fortfarande igång. Drevs sedan fram till 1942/43 då en s.k. lokomobil tände eld och halva mejeriet brann ned. Enligt Ingrid arbetade Elin Holmberg på mejeriet och även sedan då Ingrids mamma startat ett bageri i lokalen. Småmejerierna lades ner och gick upp i Axvalls andelsmejeri. Ingrid tror att mejeriet/bageriet byggdes till 1942/43 i samband med branden.

Ingrids far och hennes man Lage Lavén var båda intresserade av bilar. Någon sorts samarbete med Hjo Mekaniska hade man och en bildel kallad knuten var viktig i sammanhanget, men hur vet hon inte. Bertil Larsson var involverad  (hans far ägde speceriaffären "Anton Larssons").

Johan Petter Pettersson 50 år 1906-06-29

Västgötakorrespondenten Västgötakorrespondenten

Mejeriskjuts från Hålltorp 1926

Hålltorps mjölkskjuts år 1926 då Varnhems mejeri var igång. Kusken hette Georg Lindström. Skjutsen befinner sig utanför Varnhems post- och järnvägsstation, eftersom man också hämtade posten med samma skjuts. Lägg märke tilll granarna på led i Järnvägsparken innanför ett tätt staket och till höger vattentunnan med pump för vattning av hästarna.

Mejerirörelsen upphörde på 1940-talet efter en brand. Ägare var då Magnus Pettersson och hans hustru Anna Pettersson, som var chef och mejerska. Den sist anställde hette Anders Pettersson. Rörelsen hade startats av Magnus Petterssons far "Petter i Trädgår´n". Efter branden öppnade Anna Pettersson bageri i huset. Återförsäljning av mejeriprodukter ingick också till en del.

Senare verksamheter i huset har varit mekanisk verkstad och antikvitetsrörelse. De närmast kända mejerierna i trakten har funnits på gårdarna Rökstorp och Ökull.

Varnhems Mejeriaffär på Malmgatan i Skara

Foto från Ingenjör Ernst Lefvanders samling, Skara, Digitalt Museum Foto från Ingenjör Ernst Lefvanders samling, Skara, Digitalt Museum

På bilden ser man till höger Varnhems Mejeriaffär i Skara på Malmgatan, tomt nr  96.

Den sista i släkten Pettersson/Peterson som bodde på Trädgården - 'Lillan' - Ingrid Peterson, gift Söderqvist

Foto Ingegerd Hermansson, 2019
Foto Ingegerd Hermansson, 2019

Söndagsskolan fotad framför folkskolan i Varnhem 1934

Söndagsskolans olika 'klasser' 1934 med Ingrid 'Lillan' Petttersson från Trädgården nummer 2 från vänster sittande. Hennes fabror Valdemar Pettersson, född på Trädgården sitter till höger om Kyrkoherden David Ahlner, som har Karin Svensson på sin högra sida. Ovanför i hatt syns Inga Gabrielsson. På Valdemars vänstra sida sitter Maj-Lis Cassleman.

Ingrid ('Lillan') Söderqvist, född Peterson, berättar

Ingegerd Hermansson intevjuar 2019

Jag heter Ingrid Sundquist
och är född 1929 på Trädgården i Varnhem. Mina föräldrar var Anna och Magnus Peterson (rätt stavning, viktigt enligt pappa Magnus). Farfars pappa ägde Trädgården, övertogs sedan av farfar och sedan av pappa Magnus och mamma Anna.
 
På den tiden fanns det två livsmedelsaffärer i byn och en manufakturaffär som drevs av Lisa Larsson. Vidare bryggeri, mejeri som låg och drevs på Trädgården, taxistation och cykelreparatör.
 
Kyrkparken, kyrkogården och kullen bakom kyrkan (kyrkekullen) var lekplatser när jag var liten. Cyklade på kyrkogatan men i övrigt blev inte cykelturerna så vidare långa. Som längst blev det till Björkmans i Varnhem och Smedsgården. Lite senare cyklade vi till Vingsjön för att bada och då blev det förstås uppehåll vid Ökull.  Kallades för Lillan (och gör så än idag ibland) kanske beroende på att jag var liten  till växten eller att jag alltid var yngst i lekgänget. Min bästa lekkamrat var Inga Gabrielsson som var dotter till Håkan Gabrielsson, lärare i Varnhem. En annan lekkamrat var Rune Olsson och bröderna Friman samt Maj-Lis (Berner) som på den tiden hette Karlsson. På vintern åkte vi skidor på Sten. En sysselsättning var också att sitta  på muren utmed vägen och räkna bilar och skriva upp bilnumren. Vi åkte också skidor på kyrkekullen och i Hammarsbacken och Egon Friman gjorde gupp.  Dåvarande kyrkvaktmästaren som var farfar till Knut Olsson lärde mig vad som stod inristat på Katas gravsten. Min farfar, Johan Peterson, var kyrkvärd. Farbror Valdemar och Oskar Persson (Simmesgården) satt på kyrkmuren och väntade på turisterna som kom och de turades om att visa kyrkan och ruinerna. På 40-talet kom militärerna. Då spanade vi och särskilt fröken Fredén som älskade att gå bort och fram utmed muren för att synas. Jag minns att det var vackert  och  rikligt med blommor runt korset ute i ruinerna. 
 
Jag gick i 1:a och 2:a klass för fröken Tyra Andersson. 3:e och 4:e för Håkan Gabrielsson för att sedan fortsätta på Flickskolan i Skara.
 
Vi hade eget mejeri på Trädgården. Jag åkte ofta med pappa när han körde ut ost och mjölk till kunderna  både i Varnhem och upp till Åsa i Lundby.. Jag var rädd för Ekeberg när vi levererade dit för jag hade hört så mycket om TBC. Mamma och farbror Valdemar arbetade i mejeriet samt 1 person från Lerdala som hade varit chaufför åt kommunister Björkman men som övertogs av pappa Magnus och fick jobb i mejeriet. Pappa arrenderade även småpölar bl.a borta vid Höjentorp. Där hämtade han is till ishäsen.. Fanns även en smedja på Trädgården. Vi hade ostlager i källaren på Ludvigsberg. Dit gick man varje dag för att vända på ostarna.
 
På sommaren plockade vi mycket violer utmed Hammaren. Det var mest tillsammans med Inga och Maj-Lis. En gång slog åskan ner i källan i Rävahagen  uppe vid Överbo och blixten följde gången ner till Caféet och det uppstod brand i köket. Ett annat minne är när mamma skulle slakta tuppen, men han hade stulits av några zigenare som tillfälligt bodde borta vid Runhem. Kommer inte ihåg om vi fick betalt för tuppen.
 
Studerade till tandtekniker vid tandtekniska skolan i Göteborg. Arbetade hos tandläkare Blomberg i göteborg ca 2 år. Tålde inte amalgamet och sadlade om. Gick på tillskärarakademien i Göteborg 1949-50. Hade affär i Timmersdala som jag sålde och började på Hennes i Göteborg. Förestod sedan  Hennes-affärerna i Jönköping, Norrköping och Linköping. Bodde då i Jönköping i 8 år. Det blev många och långa bilresor under den tiden till de olika affärerna.  1963 startades La Rami och Assbecks i Skövde, där jag var föreståndare till 1979. Assbecks flyttade senare in i Commercehuset. Där var jag Rapps högra hand fram till min pensionering.

Syskonen Sköld utanför Trädgårdens ekonomibyggnader på norra sidan vägen - arrendatorer 1938

Arrendatorn 1938 Sven Albert Sköld, född i Sk Åsaka 1907-04-20 flyttar in med systern Ellen Maria Elisabet Sköld, född i Ledsjö 1910-01-21.

Lotta-träff på Trädgården den 7/2 1946 - av Agda Österberg

Damen med ryggen mot oss är Tora Österlund, till vänster Elsa Gabrielsson, rakt fram med ansiktet mot oss är Märta Tell. Av de små damerna i bakgrunden är bara en namngiven och det är Nancy Friden. Skänkt av Ingrid Söderqvist till Skarke-Varnhems Hembygdsförening
Damen med ryggen mot oss är Tora Österlund, till vänster Elsa Gabrielsson, rakt fram med ansiktet mot oss är Märta Tell. Av de små damerna i bakgrunden är bara en namngiven och det är Nancy Friden. Skänkt av Ingrid Söderqvist till Skarke-Varnhems Hembygdsförening

1956 köpte 'Godsägaren' Sandklef  Trädgården - men fick bekymmer med betalningen

Karl Oscars far var hemmansägaren  Andreas Andersson på gården Sandklef 1/2 mtl i Frillesås, Halland. Karl Oscar Andersson  tog sig namnet Sandklef efter fädernegårdens namn. Karl Oscars far var hemmansägaren Andreas Andersson på gården Sandklef 1/2 mtl i Frillesås, Halland. Karl Oscar Andersson tog sig namnet Sandklef efter fädernegårdens namn.

Ur befolkningsregistret;
På denna fastighet, Skedala 1:11, i Halmstads stads ytterområde bodde familjen Sandklef 1950 - en friliggande godsmangårdsbyggnad.

Mannen Karl Oscar Sandklef, född i Frillesås Hallands län 1896-05-20, Gift 1926-06-23, Titel/Yrke: fd Arrendator

Mantalsskriven, Snöstorp, Hallands län
Fastighet Skedala 1:11, Adress; Kristinehed, Halmstad

Hustrun Anni Valborg Sandklef, född 1903-04-25 och barnen;
Karl Åke Sandklef, född 1935-04-13
Birgit Viola Sandklef, född 1936-09-05
Gunvor Anita Sandklef, född 1942-11-09
Per Henrik Sandklef, född 1944-07-03

Sandklefs flytt 1957 av Lillstugan på Trädgården

Trädgården har sedan tidigt 1800-tal haft två manbyggnader. Den mindre av dem kallades för 'Lillstugan'.

Ingrid Sundqvist, född Pettersson på trädgården i Varnhem i september 1929 berättar 2022:

Som hon minns det kom familjen Sandklef från någon större gård i Roslagen 1955/56. De hade dessvärre dålig ekonomi så Petterssons fick enligt Ingrid aldrig betalt för Trädgården. Petterssons anlitade då en advokat (Van de Velde i Stockholm som Ingrid tror att han hette) för att få ut pengarna.

Anna och Magnus Pettersson, Ingrids föräldrar flyttade till Djupedalsvägen i Skövde, en fastighet som någon släkting (moster och morbror) till henne byggt. Fadern avled efter en tid i Skövde.

Enligt Ingrid flyttade Sandklef en flygel över vägen 1957 för att kunna sälja den som egen fastighet och på så sätt få ut pengar.

 
Ny ägare av Trädgården 1956;

Fastighetsägare Karl Oscar Sandklef, född i Frillesås (Hallands län) 1896-05-20, gift  1926-06-23 med

Hustrun Anni Valborg Sandklef, född i Frillesås 1903-04-25

Son Per Henrik Sandklef, född i Falkenberg 1944-07-03

Mantalsskrivning 1956: Varnhem, Skaraborgs län, Klostret 15:1

Sandklefs flyttade efter försäljningen vidare till Broddetorp. Sonen Per blev violinist i bl a Sveriges Radios symfoniorkester och ett flertal mycket aktade musikgrupper.

Pettersson-epoken slutar med försäljning 1956 - då familjen Sandklef  tar över

Sveriges befolkning
Trädgården - Lillstugan och Mangården

I lilla huset på tomten 'Lillstugan' bodde arrendatorerna -
fr o m 1938:
Arrendatorn 1938 Sven Albert Sköld,
född i Sk Åsaka 1907-04-20 flyttar in med
systern Ellen Maria Elisabet Sköld, född i Ledsjö 1910-01-21
Sven Albert Sköld gifter sig 1944 med
Valborg Kristina Sköld f Pettersson, född i Varnhem 1901-06-15
och lämnar Varnhem när ny ägare träder till.

Ny arrendator 1958;
f.d. lantbrukaren John Ludvig Karlsson, född i Hovby 1892-06-16, gift  1918-10-30 med
Hustrun Ida Charlotta Karlsson, född i Beateberg 1894-07-06
Lillstugan sågas itu av nye fstagihetsägaren 1957 och dras över gamla Skövdevägen med ny fastighetsbeteckning Klostret 158

På 15:8 finns även 1960:

f.d. lantbrukaren John Ludvig Karlsson, född i Hovby 1892-06-16, gift  1918-10-30 med
Hustrun Ida Charlotta Karlsson, född i Beateberg 1894-07-06
 

*******************************************************************************************


Ny ägare av Trädgården fr om 1956;
Fastighetsägare Karl Oscar Sandklef, född i Frillesås (Hallands län) 1896-05-20, gift  1926-06-23
Hustrun Anni Valborg Sandklef, född i Frillesås 1903-04-25
Son Per Henrik Sandklef, f. Falkenberg 1944-07-03 - blev violinist i Sveriges Radios Symfoniorkester*
Mantalsskrivning 1956: Varnhem, Skaraborgs län, Klostret 15:1

* SVERIGES RADIOS SYMFONIORKESTER - VIOLIN II, Per Sandklef (Programblad, Berwaldhallen, 2004)
Per spelar med Drottningholms Barockensemble, The Lysell Quartet, Claude Genetay & Musica Holmiæ

Ny ägare fr o m 1960;
Sjuksköterskan Dagmar Emilia Stenwall, född Rosenqvist i Skara 1908-11-06
- änka 1960 efter Torsten Valdemar Stenwall, född i Skara 1894-11-01
Birgitta Dagmar Kristina Stenwall, född i Skara 1940-10-07 (skrivs inte i på Trädgården)
Gunilla Valborg Elisabet Stenwall, född i Skara 1942-01-31
Bengt Olof Torsten Stenwall, född i Skara 1945-06-12

1983
Nu skrivs Dagmar i Skara

Ett glatt gäng utanför Café Runhem 1960-tal. Från vänster - Bengt Jonsson, Ivarstorp, - Bengt Lind, Björsgården, - Hans Eriksson Runhem, - Ingemar Karlsson och Bengt Stenwall, Trädgården.

Trädgårdens ekonomibyggnader brann i den stora Varnhemsbranden 1979 - den andra branden i gårdens historia

Delar av Trädgårdens ekonomibyggnader på andra sidan vägen brann ner i samband med den stora Varnhemsbranden 1979. Gunilla Peinert, född Stenwall.

Från riksväg 49 ser man tydligt hur nära det var att den gamla utställningslokalen/församlingshemmet förlorades till lågorna! Runhem i ruiner. Bild Margareta Dahlin, Varnhem
Nära Runhem, på östra sidan av Församlingshemmet, låg Trädgårdens stora gamla ladugård i vinkel och uthus. För tiden inredda och ombyggda till presentbod, Munkboden, och Cykel- och Maskinservice. Det enda som återstod var de murade delarna och några förvridna cykelskelett. Branden kan man säga utplånade allt som hade haft att göra med cykelverkstad i Varnhem sedan 1925 - Knuts gamla verkstäder i Runhem och Gärdhem och den nya cykelverkstaden vid Trädgården (ovan). Obs! copyright abandowest.wordpress.com
Den gamla utställningslokalen för Axvalla Varnhemsslöjd från 1935 och tidigare Varnhems församlingshem blir svårt bränd på gaveln - men kan räddas! Trädgårdens ladugård gick helt i lågornas rov och även träden skadas så att de dör. Bild Margareta Dahlin, Varnhem
Svart gavel på församlingshemmet mot den nedbrunna ladugården/affären med Runhem i bakgrunden ännu inte helt borta. Bild Margareta Dahlin, Varnhem

Återuppbyggnaden av ladugården efter branden

Återuppbyggnad av Trädgårdens ladugård. Troligen är det Petrus Peinerts bil som är med på bilden.

Sveriges befolkning 1984
Trädgården

Ny ägare
 Mohammad Zafar Adl, född i Iran 1942-03-26, gift 1976-01-21 med
Hustrun Kerstin Helena Zafar Adl, född Hellner i Vinköl 1951-06-26
Dotter Birgitta Teresia Zafar Adl, född i Norra Lundby 1970-04-22
John Akbar Zafar Adl, född i Skärv 1975-09-09

Otursförföljd gård - år 2003 brann boningshuset ner i den för gården 3:e branden och byggdes upp i samarbete med Västergötlands Museum 2003-2004

Nedanstående är hämtat ifrån Gård & Villa 2016 (http://www.gardochvilla.se)


 

Boende på Trädgården 1776 - 1938 enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:2 1786 - 1791
Trädgården

Ägare Anders Andersson
, född i Hammars Qvarn 1749
Hustrun Anna Stina, född i Solberga 1753
Son Anders, född på platsen 1775
Dotter Anna Brita, född på platsen 1779-06-12 - ut Tranum 1789 - hem igen 1790 och ut Hålltorp 1790
Dotter Stina, född på platsen 1782
Bondens son Jonas, född på platsen 1786-07-01
Dotter Stina Peterson, född i Kjerrtorp (Lundby) 1771
Son Johannes, född på platsen 1791-03-15
Dotter Annika Jonsdotter, född på Måns NIlsgården 1766 - ut till Lycke 1787

1790 flyttar in från Hammars Qvarn;

Mannen Anders Gunnarsson, född i Fogdegården 1754
Hustrun Stina Andersdotter, född i Ledsjö 1761
Dotter Maria, född i Fogdegården 1784-09-16
Systern Stina Gunnarsdotter, född i Fogdegården

Tjänstefolk;
Dräng Johannes Persson, född i Ledsgården 1771-10-20 - ut Öfverbo 1791
Dräng Andreas Jonsson, född i Ifvarstorp 1762 - in 1790 från Hammars Qvarn
 

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Trädgården

Kvarboende ägare Anders Andersson
, född i Hammars Qvarn 1749
Hustrun Anna Stina, född i Solberga 1753
Son Anders, född på platsen 1775 - ut till Fiskargården
Dotter Stina, född på platsen 1782
Son Johannes, född på platsen 1791-03-15

Tjänstefolk;
Ragnar Jonsson, född i Upsala 1749
Flickan Gerda Andersdotter, född i Santorp 1779 - ut till Eggby 1798
Gossen Johan Andersson, född i Hålltorp 
Pigan Maria Johansdotter, född i Skjerf - in 1798 från Skarke

In från Junkragården flyttar;
Mannen Abraham Olofsson
, född i Stenhammar 1750
Hustrun Lena Petersdotter, född i Lundby 1758
Dotter Sara, född Vaberg 1788
Son Peter, född i Klostret 1781

Tjänstefolk;
Dräng Arne Andersson, född i Varola 1777-02-25 - in frånVarola 1799
Dräng Anders Larsson, född i Skjerf 1779 - ut till Wing
Pigan Bolla Andersdotter, född i Broddetorp 1774 - in 1798 från Torp

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Trädgården

Kvarboende ägare Anders Andersson
, född i Hammars Qvarn 1749 - dör här nu 1809
Hustrun Anna Stina, född i Solberga 1753 - dör här 14/5 1808
Dotter Stina, född på platsen 1782 - ut till Wing 1805
Son Johannes, född på platsen 1791-03-15 - ut till Gästgifvaregården 1804

Tjänstefolk;
Dräng Magnus Jonsson, född i Klostret 1749-10-05 - dör här 1812
Pigan Maria Jonsdotter, född i Skjerf 1780 - ut till Späckatorp 1801
Dräng Anders Pettersson, född i Klostret 1787-01-12 - ut till Uppsala 1812
Pigan Cajsa Andersdotter, född i Klostret 1761 - ut till Eggby 1812
Pigan Stina Andersdotter, född i Fogdegården 1791-10-11 - ut till Upsala 1812

Kvarboende;
Mannen Abraham Olofsson
, född i Stenhammar 1750
Hustrun Lena Petersdotter, född i Lundby 1758
Dotter Sara, född Vaberg 1788
Son Petter, född i Klostret 1781
- familjen flyttar till Tåbod 1801

Ny familj flyttar in 1801;
Mannen Peter Jonsson, född i Öfverbo 1779 - in med familj från Junkragården
Hustrun Bolla Svensdotter, född i Klostret 1767
Dotter Maria Larsdotter, född i Väberg 1786
Dotter Johanna Pdetersdotter, född i Junkragården 1897
Dotter Lena, född i junkragården 1799
- familjen flyttar till Ödegården 1803

Varnhem AI:5 1815 -1836
Trädgården
Ägare och brukare till Klostret Trädgården är Mjölnaren Anders i Hammars Qvarn

På gården bor han från 1821;
Enkmannen Anders Nilsson
, född i Horn 1768-01-08 - in från Hammars Qvarn 1821 - han dör 1822
Dotter Maria Greta, född i Hammars Qvarn 1806-11-01 - död här 1823
Dotter Stina, född i Hammars Qvarn 1808-11-11 - flyttar ut 1826
Dotter Birgitta, född i Hammars Qvarn 1810-11-20 - flyttar ut till Mellangården, Skarke 1824
Dotter Johanna, född i Hammars Qvarn 1814-01-05 - ut 1826

Tjänstefolk;
Dräng Anders Nilsson, född i Saleby 1800-03-31 - in från Doterbo 1821 - ut Synnerby 1822

Ny brukare 1822;
Mannen Johannes Olofsson, född i Skärf 1793-05-30 - in 1822 från Hammars Qvarn
Hustrun Kajsa Andersdotter, född i Varnhem 1803-01-30
Son Anders Gustaf, född på platsen 1823-08-21
Son Carl Johan, född på platsen 1825-08-20
- familjen flyttar till Broddetorp 1827 

Tjänstefolk;
Pigan Stina Andersdotter, född i Ögglunda 1806-02-12 - in fr. Hammars Qvarn 1822 - ut 1824
Dräng Lars Svensson, född i Varnhem 1793-01-01 - in 1822 - ut som torpare i Rödjan 1824
Dräng Johannes Olofsson, född i Lundby 1806-05-28, in 1824 - dör här 1825
Lägenhetsägare Jacob Svensson, född i Sköfde 1810-04-10 - in 1826 fr. Krogen - ut Sköfde 1827
Flickan Johanna Andersdotter, född i Varnhem 1814-01-05 - in 1826 - ut till Ulunda 1827
Statare Anders Pehrsson
, född i Häggum 1795-07-13 
Hustrun Stina Ambjörnsdotter, född i Lundby 1792-03-04
Son Johannes, född i Häggum 1819-10-27
Son Pehr, född i Varnhem 1822-03-07
- familjen flyttar till Skarke 1828

Trädgården köps nu av Peter i Upsala

Kommentar:

Petter Jonsson, född i Varnhem 1761 den 17/2 - hustrun Cajsa Jonsdotter född i Varnhem 1767 är ägare av gården Uppsala .De köper också Ivarstorp av Isak Åberg och hans hustru Ingrid Jonsdotter. De bosätter sig inte på Ivarstorp förrän 1832. 1814 köper Petter Jonsson som ägare till Ivarstorp 1814 förpantingen Flinkebacken av Späckatorps ägare. Petter dör 1851.  Dödsboet består av myndiga sönerna Arvid Pettersson på Hålltorp och Jonas Pettersson i Trädgården

Brukare;
Sonen Jonas Pettersson, född i Upsala 1798-09-10 - flyttar in 1820 från Upsala
Hustrun Lena Carlsdotter, född i Skarke 1800-03-09 - in 1820 från Skarke - död här 1834 
Dotter Cajsa Greta, född på platsen 1821-05-15
Dotter Anna Maria, född på platsen 1823-01-25
Dotter Märtha Stina, född på platsen 1824-07-16 - död här 1826

Tjänstefolk;

Pigan Maja Greta Johansdotter, född på platsen 1811-07-04 - in 1835
Pigan Sara Gustafsdotter, född i Eggby 1796-06-30 - in 1820 - ut 1821
Pigan Lisa Gustafsdotter, född i Varnhem 1799-06-01 - in 1821 - ut 1824
Pigan Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1808-01-11 - in 1824 - ut 1825
Pigan Maria Jonsdotter, född i Varnhem 1804-07-12 - ut 1827
Dräng Anders Svensson, född i Sköfde 1802-12-12 - in 1826 - ut 1828
Pigan Britta Stina Petersdotter, född i Varnhem 1808-09-01 - in 1827 - ut 1830
Dräng Johannes Jonsson, född i Lundby 1805-12-22 - in 1828 - ut 1829  
    (not. skadad i handen fri från mantalspenningar)
Dräng Lars Larsson, född i Varnhem 1809-09-22 - in 1829 - ut 1830
Dräng Anders Svensson, född i Sköfde 1802-12-12 - åter in 1830 - ut 1832
Pigan Maja Pehrsdotter, född i Häggum 1801-11-12 - in 1830 - ut 1832
Dräng Carl Johansson, född på platsen 1814-04-21 - in 1834 - ut 1834
Pigan Maja Nilsdotter, född på platsen 1807-02-02 - in 1832 - ut 1835
Dräng Anders Nilsson, född på platsen 1811-08-18 - in 1834
Pigan Stina Andersdotter, född på platsen 1811-11-17 - in 1834 - ut 1835
     hennes son Jon Anders, född i Varnhem 1835-03-22

Varnhem AI:6 1836 - 1846
Trädgården

Trädgården ägs nu av Jonas Pettersson, sonen till Petter Jonsson i Upsala/Ivarstorp

Ägare Jonas Pettersson, född i Upsala 1798-09-10
2:a hustrun Maja Greta Johansdotter, född Varnhem 1811-04-04
Dotter Cajsa Greta, född på platsen 1821-05-15
Dotter Anna Maria, född på platsen 1823-01-25
Son Pehr Johan, född i Varnhem 1840-03-09 - dör här 1840
Son Alfrid, född i Varnhem 1844-05-20

Tjänstefolk;
Pigan Maja Greta Johansdotter, född i Varnhem 1814-05-04 - 
Dräng Anders Nilsson, född i Varnhem 1811-08-18 - ut 1836 
Dräng Fredrik Larsson, född i Broddetorp 1814-08-17 - ut 1837
Dräng Anders Johansson, född i Varnhem 1817-04-04 - in 1837 - ut 1839
Dräng Carl Andersson, född i Sköfde 1820 - in 1839 - ut 1840
Dräng Anders Johansson, född i Varnhem 1817-04-04 - åter in 1840 - ut 1842
Pigan Johanna Larsdotter, född i Varnhem 1816-03-23 - in 1840 - ut 1841
Gossen Carl Johan Svensson, född Wing 1827-06-02 - ut 1842
Dräng Pehr Andersson, född i Varnhem 1822-12-04 - in 1845
Dräng Anders Magns Jonsson, född i Varnhem 1820-04-03 - in 1842 - ut 1845
Pigan Maria Johansdotter, född i Varnhem 1823-10-20 - in 1844 - ut 1845
Pigan Maria Lina Pehrsdotter, född i V<arnhem 1822-02-01 - in 1845