A. 7 Björsgården 1/2 mtl, Gård Nr 1
->  Skara Hospital

Björsgården 3/4 mantal blir uppdelat i 2 delar redan 1692 ->
Del 1 Björsgården,1/4 mtl, Rustningsgård - Gästgifveri och
Del 2 Björsgården 1/2 mtl med avkastning till Skara Hospital
- gamla Hospital Björsgården 1/2 mtl före 1850 & nya därefter

Research och sammanställning Margareta Dahlin och Kent Friman, som också svarar för införandet på hemsida.

Björsgården 1950-tal - foto från Lennart Strömberg Björsgården 1950-tal - foto från Lennart Strömberg

Björsgården flygfoto 1960-tal

Björsgården flygfoto 1980

Inledning Björsgården 1/2 mantal
- Hospitalsgården

Skara Domkyrka före 1864 - Hospital lär här vid Domkyrkan blifvit anlagdt begåfvadt d 1 Aug 1293 Skara Domkyrka före 1864 - Hospital lär här vid Domkyrkan blifvit anlagdt begåfvadt d 1 Aug 1293

Björsgården 1/2 mtl blir anslaget till Skara Hospital 1692 (avkastningsmottagare och ägare)

Textolkning;
"Har warit helt hemman med 1693 förmedlat i allt till 3/4 hemman efter ransakning den 10 september 1692, halfwa hemmanet anslaget Skara Hospital och 1/4 Cavalleristam N.o 7 af Gudhems Compagnie - Gästgifwaregården utan anslag; 1/4 köpt till Skatte af Rusthållaren Eric Andersson efter Kongliga kammar Collegie köpebref af den 17 februari 1761."

Skara Hospital blir alltså någon slags förvaltare/ägare med rätt till avkastningen på Björsgården 1/2 mantal - den största delen (2 st 3:e-delar) av det forna Björsgården 1 mtl förmedlat till 3/4 mantal.

 

  <-- Till sidans delrubriker!

Rågångsmätning 1872 visar ägaren av Hospitalshemmanet Björsgården 1/2 mtl - Kongliga Seraphimer Ordens Gillet

Texttolkning;
"Protokoll hållet vid sammanträde rörande rågångarnes uppgående omkring 3nne skogslotter hörande till det under Kongl Seraphimer Ordens Gillet lydande Hospitalshemmanet Klostret Björsgården* i Skarke Socken, Walle Härad och Skaraborgs län.
Den 16:de Spetember år 1872"

*Se fakta ovan!

Något om Hospital och särskilt Skara Hospital

Skara Domkyrka före 1864 - Hospital lär här vid Domkyrkan blifvit anlagdt begåfvadt d 1 Aug 1293 Skara Domkyrka före 1864 - Hospital lär här vid Domkyrkan blifvit anlagdt begåfvadt d 1 Aug 1293


Begreppet Hospital
Går man tillbaka till högmedeltid har termen hospital primärt en innebörd som just spetälskesjukhus. Ordet spetälsk, fornsvenska spitælsker, är en bildning till hospital (sjukhus) ofta förkortat spital, och betecknar egentligen den spitälske =den på hospital intagne. Under första halvan av medeltiden var spetälskan/lepran en vanlig sjukdom i Sverige, och den vanligaste hos de på hospitalen intagna. Därför kom termen att överföras på sjukdomen själv, och samtidigt tydligare kopplas till ordet hospital (Dahlbäck 1987:150). Det förefaller alltså som att just hospitalen primärt (anm; vid sin tillkomst) är till för spetälska.

 

Skara hospital omnämns 1:a gången år 1281 - upphör 1832

Hospitalet omnämns för första gången 1281 i biskop Brynolf Algotssons stadga (Sigsjö 1980:16). Därefter hörs inget nämnvärt om hospitalet förrän 1539 då det får övertaga franciskanerkonventets lösöre (Beckman 1923:54). Inget Helgeandshus förefaller ha funnits i staden. 1318 omtalas dock ett hospital ”för de sjuka prästerna i Skara stift”. Ett hem för fattiga ålderstigna präster brukar istället kallas Infirmaria. Endast ett fåtal sådana är kända i Sverige. Ett i Skara, och ett i Strängnäs (Järpe 1979:13) och ett i Åbo (Pihlman & Kostet 1986:38).
(Hospital och Helgeandshus - En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige. Kandidatuppsats i arkeologi HT 2007 Martin Arleskär Handledare: Anders Carlsson, Stockholms Universitet)
 

Till år 1832, då hjonen flyttades till Vadstena, fanns i Skara ett hospital, som i kyrkligt avseende utgjorde också en egen församling, Skara hospitalsförsamling. Till denna hörde dels själva hospitalet, dess hjon och tjänstepersonal och dels de på hospitalsgården bosatta. De på hospitalsgården bosatta skrevs efter hospitalsförsamlingens upphörande i Skara landsförsamling, annex till Skara stadsförsamling. Före 1791 var Skara hospitalsförsamling eget pastorat. Under åren 1791 fram till införlivandet med landsförsamlingen 1832 var Skara hospitalsförsamling annexförsamling i Skara stadsförsamling, Skara landsförsamling, Skara hospitalsförsamling, Härlunda, Bjärka och Händene församlingars pastorat. Stift: Skara Härad: Skånings

(www.ArkivDigital.se)

Olof Rödholm skriver i sitt manuskript; Försök till en korrt Beskrifning om Skara Stift;
"Redan i Katolska tiden var en skön trägård af Munkarna anlagd vid Warnhems Kloster, hvilken ännu är till och hörer till Skara Hospital." - se kartor nedan öster om Kyrkan.
 

I Erik Tunelds (född 1855) Geografi öfver konungariket Sverige hittas följande meningar;
"Wid Warnhems kloster var redan i den katolska tiden en skön trädgård som ännu finnes och hör till Skara Hospital. Här var fordom äfven Hospital vars inkomster enl Кongl brefvet den 25 Januari 1689 transporterades på Skara Hospital, liksom bl a Hospitalet i Mariestad.

I Skara vid eldsvådan år 1712 utplånades alla spår af Stadens fordna byggnader. Ett Helga Andshus Domus Spi Sancti eller Hospital lär här vid Domkyrkan blifvit anlagdt begåfvadt d 1 Aug 1293 af Herr Magnus Johansson , den 5 Febr 1З14 af Hr Birger Peclersson Lagman i Upland samt genom Hertigarne Erik och Waldeinars testamente d 20 Jan 1318. Ett Hospital för fattiga sjuka och utlefvade Präster har i katolska tiden här äfven varit inrättadt.

Sammanfattning angående Varnhem och Skara Hospital;
SH äger länge i Varnhem en stor trädgård öster om kyrkan (idag "Kyrkoparken")
SH har en tid avkastning från två kvarnar vid Bille i Varnhem - Hospits/"spittes" Qvarnar (arrenderas ut)
SH har också avkastningen från Björsgården 1/2 mantal i Varnhem (arrenderas ut)
SH upphör 1832 och mark och gårdar förs till övergripande ägaren; Kungliga Seraphimer Ordensgillet*

*Anm; Flertalet sjukvårdsinrättningar från 1770 till början av 1870-talet ägdes av Kungliga Seraphimer Ordensgillet (KSO). Ansvaret övergick sedan till Sundhetskollegium en föregångare till dagens Socialstyrelsen.

KSO fick kunglig instruktion 1791; "Kongl. maj:ts nådiga instruction för det til öfwerstyrelsen wid hospitalen, barnhusen och lazaretterne instiftade seraphimer ordens-gillet. Gifwet Stockholm i ordens-capitlet den 28 april 1791. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. :b Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1791."  (Se http://hdl.handle.net/2077/28044)

Är du intresserad att veta något mer om Skara Hospital så finns följande bok att låna på Skara Stifts och Landbibliotek; 'Skara hospital - Kort historik.' Welin, Sanfrid, 1855-1954 (författare) Utgiven i Skara: Bergers bokhandel i distribution 1946. Svenska 28 s.
Dessutom kan du hos Skara Stiftshistoriska Sällskap köpa "
Hospitalen i Skara Stift" av T Hallböök, 2011

Gästgiveriet under Björsgården 1/4 mantal tvingas flytta 1782

Storbranden 1780 karta Storbranden 1780 karta

En ovanligt vackert akvarellmålad karta visar de ändringar som bestämts och föregående lägen. Man kan se norra delen av kyrkogården  längst ner till höger på kartan. Av det förstår man att branden var granne med den ståtliga klosterkyrkan med sitt tjärade spåntak. Till vänster ser man en särskild karta för de tomtområden som nu åläggs Björsgården med Gästgiveri att flytta sina byggnader till.

Björsgården 1/2 mtl under 1800-talet

Björsgården 1/2 mtl Krono tilldelas skifte med Nr Littera XXVII från Kronoparken i Billingeliderna 1803

Björsgården Hospitalshemmanet 1/2 mtl tilldelas ett mycket långsmalt skifte 1803 från Kronoparken. Det får Littera Nr XXVII och är markerat på kartan med rött.

Klosters by's gränser 1805 storskifte - husbyn låg nära kyrkan

På kartan i lite förstoring är de flesta de båda Björsgårdarnas marker, dvs Littera D. och Littera E. utmärkta med en röd ring för att ge en liten uppfattning av de spridda ägorna efter storskiftet. Hustomternas placering ses bättre nedan!
Littera D = Björsgården 1/2 mantal Krono med avkastningen till Skara Hospital
Littera E. = Björsgården/Gästgiverigården 1/4 mtl friköpt till skatte (Kronofri) 1761

1805 Björsgården 1/2 mtl Krono
- avkastningsmottagare (ägare) var Skara Hospital
- arrendator Mönsterskrivaren Ädel och Högaktad Herr
  Johan Wennerbom(Wenerbom)

På karta från 1804 är Björsgårdens ägor efter storskiftet fastställt 1805 uppdelat med
1/2 mantal med Littera D. med avkastning till Skara Hospital och
1/4 mantal med Littera E. - Gästgifvaregården under Björsgården som det uttrycks!


Här kan man se att storskiftet 1805 inte ändrade på det faktum att Gästgiveriet Björsgården fortfarande hade mark kvar mitt för västra kyrkporten, samt norr om kyrkogården littera Nr E. c. Ägaren hade 1781 dömts att flytta den ursprungliga Gästgivaregården från kyrkoområdet till området Piskapung vid korsvägen mellan Bolums och Skövde-Skara-vägen - se ovan!

Närbild på Björsgården 1/2 mantals tomtplats med man- gårdsbyggnader 1805

På karta från 1804 är Björsgårdens ägor efter storskiftet fastställt 1805 uppdelat med 1/2 mantal med Littera D. - med avkastning till Skara Hospital. Tomtplatsen är utmärkt med rött på kartan och "låg mitt i byn". Byns stora fägata gick i nord-sydlig riktning från landsvägen och ner bakom ladugårdarna (Nr 146).


Man kan se den bäck som rinner från landsvägen ner över åkrarna - det är motsvarigheten till dagens bäck i Varnhem från Parkeringsplatsen vid kyrkan. Med den och landsvägen med bron som orientering är det möjligt att föreställa sig var Björsgården låg före utflyttningen 1853.

Bäcken kallades 1780 för Klosterbäcken och på senare kartor finns Bybäcken.

Hospitalshemmanet Björsgården på teckning från 1845

Teckning Fritz von Dardel juli 1845 Teckning Fritz von Dardel juli 1845

Enligt brev 1671 (Magnus Gabriel De la Gardie) uppförde han Varnhems Hospital på sitt hemman Björsgården med placering relativt nära kyrkan - se karta 1805 ovan! Bilden är från tiden före Laga skiftet med dåtida Björsgårdens placering. Gården kallades därefter Hospitalshemmanet Björsgården till skillnad från Gästgifveriet under Björsgården, som tidigt blivit en egen gård med Gästgiveri.

Om Johan Wennerbom/Wenerbom arrendator runt 1805

Texttolkning;
D. "Björsgården 3/4 mantal förmedlat från helt, - däraf 1/2 Krono under Skara Hospital - arrenderas nu af Munstersrkifwaren Herr J. Wennerbom.
Hustomten med mera på 2ne ställen - 19 1/2 kappland"

Herr Mönsterskrivaren Johan Wenerbom var alltså enligt mönsterrullan 1802;
"Mönsterskrivare hos Kongliga Västgötha Linie Dragon Regemente och Öfverste Lieutnantens Compagnie"
 

* Mönsterskrivare var en civilmilitär tjänsteman jämställd med högsta underofficersgraden med uppgift att sköta rullföring och kassatjänst. Då 1875 det indelta avlöningsväsendet avlöstes av kontantsystem, blev mönsterskrivartjänsterna indragna.

Textolkning;

"År 1805 den 5 Augusti åter Undertecknad på stället (Anm; för 1805 års Storskifte), Nämndemän, Publique Fullmäktigar och delägare desamme som förre gångerna, utom å Konglig Maj:ts och Kronans wägnar war nu vice Krono Länsman Anders Thunborg, samt för Björsgård, Arrendatorn däraf Munsterskrivaren Ädel och Högaktad Herr Johan Wennerbom"

Släkten Wennerbom härstammar från Bolstad i Dalsland. Utdöd i Sverige på manssidan. Prästsläkt med väldigt många ättlingar med namnet Wennerbom/Wenerbom.

Arrendatorn runt 1800 av Björsgårdens 1/2 mtl Kronoavkastning till Skara Hospital:
Johans föräldrar var komminister Elof (Olof) Wennerbom/Venerbom, född 1719 i Bolstad och och hans hustru Maria Ullström född 1728 i Hassle. Johan föddes i Grava 1759 och gifte sig med Johanna Bredberg, född i Berg 1755. De fick barnen Maria helena, född i Berg 1793 samt sonen Niclas född i Berg 1799. Johan blev mönsterskrivare och bodde de sista åren i Sköttlabacken/Arfvidstorp i Berg där han dog 1820 i 'wattusot'. Hustrun och barnen flyttade därefter till Odensåker.

Johan Wennerboms föräldrar och syskon;
Fadern ELOF (Olof - ELAVUS, ELIAS) WENNERBOM, född 1719 i Bolstad (Dalsland), död 17/11 1766 i Grava(Värmland) av "Gäll och stygn". Bondson från Bolstad. Till Karlstads skola 1734 och gymnasium 1739, student i Uppsala 21/8 1747, prästvigd 10/6 1751, kallad till komministersadjunkt i Grava, komminister 1754 i Grava pastorat, Karlstads stift. - gift 7/6 1756 med
Modern MARIA CHRISTINA ULLSTRÖM, född 6/4 1728 i Hassle, dotter till länsman Lars Ullström och Eva Gadd.

7 Barn:
a) OLOF WENNERBOM, f 27/4 1757 i Grava, d 30/3 1791 i Kristinehamn. Klockare och Skolmästare i Fägre.(33)
b) CATHARINA BEATA WENNERBOM, f 11/5 1758 i Grava, d 18/3 1759 i feber.
c) JOHAN WENNERBOM, f 16/7 1759 i Grava, döpt 17/7 1759 i Grava - död i Berg 1820
          Mönsterskrivare vid Västgöta Kavalleri Regemente - gift m. Johanna, född Bredberg i Berg 1755
           Dotter Maria Helena, född i Berg 1793 och sonen Niclas, född i Berg 1797
d) CATHARINA BEATA (BEATA CAJSA) WENNERBOM, f 6/3 1761 i Grava, döpt 13/3 1761 i Grava, d 1827
           på Öhns gård.
e) LARS WENNERBOM, f 5/10 1762 i Grava, döpt 6/10 1762 i Grava, d 4/6 1763.
f) ANDERS WENNERBOM, f 29/10 1763 i Grava, döpt 10/11 1763 i Grava, d 9/4 1767 i Grava.
g) JONAS VENERBOM(WENNERBOM), f 15/4 1765 i Grava, döpt 17/4 1765 i Grava, d genom drunkning 7/4 1800 på Tidans is invid Ullervad, mönsterskrivare vid Västgöta Kavalleri-reg., Mattiasgården, Lilla Rör, Odensåker. - G 12/2 1798 i Odensåker m ANNA CHARLOTTA THORSÉEN, f 1769(27/1 1770 enligt Ove Billing) i Hofva, d genom drunkning 7/4 1800 på Tidans is invid Ullervad, dtr t Jonas Justus Thorséen, borgmästare i Skövde, o Anna Ebba Werdenhoff.

Björsgården företräds av arrendator Emanuel Jonsson ägare till Ulfsgårdenvid Laga skiftet 1844 + senare arrendatorer

Textolkning;
"Björsgården 1 mtl förmedlat till 1/2 krono under Hospitalet , arrendatorn Emanuel Jonsson i Ulfsgården"

Björsgårdens tilldelade ägor och beslut om utflyttning från Klostrets by

Textolkning;
"H. Björsgården 1/2 mantal, förmedlat, krono under Skara Hospital arrenderas af Kronolänsmannen P. A. Carlsson på Hushagen, bekommer med utflyttningsskyldighet följande ägor;"

Björsgården 1/2 mtl (Nr 1:1) tilldelade jord utmärkt på karta

Björsgården 1/2 mantals mark fastställd 1853 här markerad med rött och har Littera H. Man kan se en äldre hävd-väg gå snett över markerna ner till Littera H. Björsgården. Det finns också den nya väg utritad till vänster av ägorna som blev de nybyggda mantalsbyggnadernas tillfartsväg.

Idag ser området ut så här från luften

Flygbild från området idag. Rött visar ungefärligt område för norra delen av marken som den såg ut förr - jmfr ovan! Idag finn bara en trädgårdsavstyckning för husen som utgör Björsgården 1 = 5 197 m2.

Björsgårdens 1/2 mantals storlek efter laga skiftet 1844 - fastställt 1853

Från handling då Nils Johansson, Skarpenstorp 1907 köper hela Björsgårdsskiftet i Ljungstorp för Björsgården 1/2 mantal - gård Nr 1 i Varnhem med skiftesdel 1844 fastställt 1853 enligt kartans Littera H.  = Björsgården 1:2

Björsgården 1/2 mantal har efter 1853 en fastställd yta om 30,4567 hektar. Den tilldelas Nr: 11 i fastighetsregistret och Littera H. på kartorna.

Inte förrän efter 1853 bebyggdes Björsgården Nr 1:1 med mangårdsbyggnader - första bilden är från 100 år senare

Bild från Lennart Strömberg, 2016 Bild från Lennart Strömberg, 2016

Björsgården från ett trädgårdsperspektiv 1950-tal. I en byggnad med 100 år på nacken och som inte totalförändrats på den tiden Den tycks ha den vanliga förlängningen av huskroppen. med osymetrisk placering av höger fönster på bilden.

Bild från Lennart Strömberg, 2016 Bild från Lennart Strömberg, 2016

Bild från söder av en fin samling äldre hus med förankring i mitten av 1800-talet med bostadshuset till vänster. Här ser man också den typiska tillbyggnad som kännetecknar många 1800-talshus i ett senare skede - ett snedtaksförsett  utrymme längs långväggen.

Björsgårdsskiftet i Billingeliderna får Littera H på karta 1844

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Björsgårdsskiftet H kan man se att det före 1844 då kartan ritades fanns ett bostadshus - troligen en backstuga - ungefär mitt på skiftesremsan mellan landsvägen och gränsen mot Ängarås. När Nils Johansson i Skarpenstorp, Ljungstorp, köper denna hela skiftesremsa H. 1909 namnas den i jordeboken "Marieberg" - troligen efter bostadens namn.

Björsgården 1/2 mantal under 1900-talet

Björsgårdsskiftet i Ljungstorp säljs till Nils Johansson 1909

1907 köper Nils Johansson, Skarpenstorp hela Björsgårdsskiftet för Björsgården 1/2 mantal - gård Nr 1:1 i Varnhem med skiftesdel 1844 fastställt 1853 enligt kartans Littera H.  = Björsgården 1:2

Från torpet som fanns på ägan namnges den till Marieberg

Avsöndringsbegäran av det enligt köpehandling inköpta hela Björsgårdsskiftet för 1/2 mantal med begäran att namnet för skiftet fastställs till Marieberg - registreras senare som Björsgården 12.

1953 Paul Hermansson, Fiskaregården köper Björsgården

Bild från Bo Hermansson, Stora Ulunda, Varnhem, 2014. Bild från Bo Hermansson, Stora Ulunda, Varnhem, 2014.

Björsgårdens mark och byggnader inköps av direktör Paul Hermansson, Fiskaregården, Varnhem år 1953.

Markerna låg i direkt anslutning till gården, så det var en naturlig sammanslagning för ett mer effektivt jordbruk.

Själva hustomten för Björsgården kom att hyras ut under många årtionden för att till slut säljas först inom familjen och sedan till nuvarande ägare - se nedan!

1954 flyttar familjen Strömberg in på Björsgården

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Björsgården från Skövde Axvalls Järnvägsspår söder om gården med överfartsslipers till höger.

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016Pappa Adolf Strömberg på utflykt med söndagsskolan i början av 1960-talet.

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016Mamma Maj-Britt Strömberg med dottern Berit född 1951.

1965 finns följande 2 personer kvarboende på Björsgården

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Björsgården 1965 då med boende f.d. jordbrukaren änklingen  Lars Ivar Andersson, född i Trässberg 1882 23/5.

Han var Lennart Strömbergs morfar och blev änkling redan 25/4 1931. Han dör boende på Björsgården 10/2 1968.

Hustrun var Ester Olivia Lundberg, född i Örslösa 1895 1/11 - de gifte sig 1916 och flyttar in som torpare i Arfvidstorp i Mellby och vidare till Skallmeja 1917. Där fick de sin första dotter Karin Matilda Kristina, född i Skallmeja 1917 3/8. Sedan vidare till Hofby som torpare under Ekgården.

I Ufvered föddes deras två andra döttrar; Ingrid Elin Linnea,   De flyttade till Levene som statarfolk på Håkantorps Säteri där hustrun
född i Ufvered 1920 3/7 och Maj-    dör 25/4 1931, varefter maken tar med sig barnen till Kvänum 1934.
Britt Eleonora, född 1924 4/5.        

Formalia;
Maj-Britt gifter sig 16/12 1944 med Adolf Fredrik Strömberg, född i Berg 1900 24/6 - han dör i Skara 22/8 1997 och Maj-Britt dör i Skara 31/1 2003.
De får barnen Lennart Strömberg, född 1944 och Berit Strömberg, född 1951, gift Andersson.

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016Björsgården 1965 då med boende polisaspiranten Lennart Strömberg, född 1944 28/11
- bild från konfirmation 1958

Nya hyresgäster 1972 - dottern till ägaren, nu gift Knapasjö

En sommarbild som  visar huset före tillbyggnaden. En sommarbild som visar huset före tillbyggnaden.

Nils-Erik Knapasjö gift med Eva, född Hermansson - hyr Björsgården under några år av hennes far (senare också av nye ägaren 1975 - brodern Bo) med barnen Katarina född 1972 och Tomas född 1974 - de lämnar Björsgården för egen villa 1979.

Eva Knapasjö, född Hermansson berättar, 2016;

"Nils-Erik och jag flyttade till Björsgården i augusti 1972 och hyrde då gården av pappa. Katarina, vår dotter var då 7 månader gammal. Det gamla skafferiet fick tjäna som barnkammare. ett mycket litet rum innanför köket. När så Tomas, vår son, kom till världen i juli 1974 byggdes barnkammaren ut (av Erik Holmberg) till ett ordentligt rum med fönster åt väster. I källaren fanns ett utrymme med jordgolv när vi flyttade in. Detta utrymme grävdes så småningom ut och ett betonggolv göts och vi fick en utomordentlig tvättstuga.

Vi lämnade Björsgården i början av maj 1979 då vår villa nere i samhället stod klar. Vi trivdes mycket gott på Björsgården men det blev för litet när barnen (och hunden) växte till sig. Efter oss flyttade Anneli och Börje Ahlm in på Björsgården."

En vinterbild som visar huset efter tillbyggnaden. En vinterbild som visar huset efter tillbyggnaden.


 

En vinterbild, där Nils-Erik drar Katarina på pulka på ett fruset gärde. Där ser man huset efter tillbyggnaden.

Eva berättar vidare;

Dottern Katarina i hönsgården. Vi fullbordade idyllen på Björsgården med att ha en massa höns. Jätteroligt!

Ytterligare en vinterbild där Katarina och Tomas har pulsat ut i snön. Bilden är tagen ner mot byn och visar ett tomt gärde ända ner till Nisse Lanns lager och "Sjöqvists".

Bild från Björsgården över ett ännu inte villabyggt Varnhem

Bild från Eva Knapesjö, Varnhem 2016 Bild från Eva Knapesjö, Varnhem 2016

Foto mot Fogdegården som visar ännu ett tomt gärde.

Sonen i Fiskaregården Bo Hermansson köper 1975

Foto Kent Friman, 2016 Foto Kent Friman, 2016


Bo Hermansson berättar;

"Från det att Eva och Nils-Erik flyttade så hade vi ett antal hyresgäster innan Börje och Anneli  Ahlm flyttade in. Börje hette då fortfarande Andersson och var anställd hos mig. Börje är son till Per och Edit Andersson. Per var anställd på Fiskaregården från 1953 till 1985-6."

Nästa hyresgäst i Björsgården var makarna Ahlm - med Börje född Andersson, son till Per och Edith Andersson

Edith Andersson med sonen Börje, Fiskaregården 1962 - ur Skarke-Varnhems Hembygdsförenings Digitala Arkiv, Söndagsskolan Edith Andersson med sonen Börje, Fiskaregården 1962 - ur Skarke-Varnhems Hembygdsförenings Digitala Arkiv, Söndagsskolan

En av de hyresgäster som stannade längst under resterande period till avyttring av Björsgården 1994 var makarna Börje och Anneli Ahlm.

Börje var född och uppväxt på Fiskaregården med föräldrarna Edith och Per Andersson.

Ny ägare 1994 blir Britta Edla Fogelqvist - registernummer (Björsgården) Klostret 30:3

Tomtarealen är idag 5 197 kvadratmeter och är det Björsgården 1 som vi ser idag, som nästan blivit en del av villabebyggelsen på de ursprungliga ägorna.

Boende på Björsgården 1/2 mtl - sedan 1786

Ett försök att följa de boende på Björsgården 1/2 mantal i kyr- koböcker, mm

Husförhörslängd 1786-1791
AID: v17787.b6.s3  Björsgården  1/2 mantal

Arrendator;
Mannen Johannes Jonsson, född i Ving 1760
Hustru    Stina Svensdotter, född i Ving 1762
Dotter        Annika född i Ving 10/3 1785
Dräng        Jonas Svensson född i Ving 1756
                   - familj och dräng flyttar till Ving 1786
Piga Stina Nilsdotter född i Gällstad Göteborg stift

Arrendator 1786;
Mannen     Anders Svensson, född i Klosterberg 1771 - infl. från Kjällby 1786 - flyttar till Lycke 1787
Hustrun     Maria Bengtsdotter, född i Skövde 1774 - infl. fr. Berg 1786 -  flyttar till Berg 1787

Inhyses Elsa Jonsdotter född i Timeljed 1740 infl. fr. Ving 1785 -  flyttar till Skövde 1787 (Not; Bräcklig)
Tjänstefolk;
Dräng Johannes Jonsson

Ny arrendator 1787;
Mannen      Anders Hjort
Hustru        Lena Olofsdotter, född i Skärv
Dotter          Maria, född född i Skärv
Dotter         Greta, född i Skärv
Dotter          Stina, född i Skärv
Son               Johannes, född på platsen 1787
                       - familjen lämnar troligen Björsgården 1791
Dräng Sven Svensson född i Marum 1769 inflyttad fr. Kärrtorp 1789 - utflyttad t. Skärv 1791
 

Husförhörslängd 1792 - 1800
Björsgården  1/2 mantal

Arrendator 1792;
Mannen Anders Flink, född i Eggby 5/5 1728
Hustru   Kjerstin Svensdotter, född i Berg 2/3 1722
Son            Magnus, född i Öglunda
Son            Erik Magnus
Son            Anders född i Klostret 1798

Tjänstefolk;
Piga Stina Johansdotter, född i Ulunda infl. fr. Skärv - utflyttad till Öglunda 1792
Piga Stina Svensdotter, född i Amundstorp 1767 - utflyttad t. Amundstorp 1793
Gossen Lars, född i Lerdala 1776 - utflyttad til Öglunda 1793
Piga Ingrid Hansdotter, född i Berg 1778 inflyttad fr. Skärv 1793
Dräng Petter Carlsson, född i Klostret 1778 inflyttad fr. Ryttaregården 1793
Piga Stina Andersdotter, född I Skärv 1792 -utflyttad t Skärv 1798
Piga Anna Jonsdotter, föddi Överbo, infl fr. Sandtorp 1798
Dräng Peter Carlsson, född i Klostret
Dräng Olof Svensson, född i Vesttorp
Piga Stina Johansdotter, född i Kostret
Änka Beata Jonsdotter, född i Kloster 1770

Husförhörslängd 1800-1815
AID: v17789.b7.s3  Björsgården 1/2 mtl

Kvarboende arrendator;

Mannen Anders Flink, född i Eggby 5/5 1728
Hustru   Kjerstin Svensdotter, född i Berg 2/3 1722
Son            Magnus, född i Öglunda
Son            Erik Magnus
Son            Anders född i Klostret 1798
                  - familjen flyttar ut 1809

Ny arrendator 1809;

Mannen Jonas Johansson, född I Ving 26/1 1784 inflyttad fr. Kvarnegården Ökull 1809
Hustru Anna Maria Jonsdotter, född i Ving 30/5 1782            
Son Emanuel född i Ving 17/4 1807 utfl äg. ¼ Mellomgården  1841                                            
Son Carl Johan född på platsen 17/12 1813

Tjänstefolk;
Dräng Lars Andersson född 23/10 1782 inflyttat 1811  - utfl. till Gästgiveriet 1812
Dräng Carl Fredrik Jonsson född i Ving 7/4 1789 infl. fr. Ving 1810 - utfl. till Ving 1811
Piga Stina Ambjörnsdotter född i Lundby Ledsg. 24/5 1872 - infl. fr. Lundby 1809 - utflyttad 1810

Husförhörslängd 1815-1836
AID: v17790.b12.s5a   Klostret Björsgården tillhörigt Skara Hospital

Kvarboende arrendator;
Mannen Jonas Johansson
, född I Ving 26/1 1784 - utfl. t. + äg. ¼ Mellangården 1839 - död 1839
Hustru   Anna Maria Jonsdotter ,född i Ving 30/5 1782 -  död i Björsgården okt 1836    
Son            Emanuel, född i Ving 17/4 1807
Son            Carl Johan, född på platsen 17/12 1813 -  död 1816 i Ving
Son             Carl Johan, född på platsen 7/3 1816
Son            Anders Gustaf, född på platsen 25/6 1819

Tjänstefolk;
Dräng Anders Eliasson, född i Varnhem 23/10 1796 infl. fr. Ryttaregården 1816 utfl. 1817
Dräng Peter Johansson, född på Ökull 1/10 1802, infl. fr. Botorp 1818 utfl. t. Remningstorp 1819
Piga Stina Jonsdotter, född i Ving 26/10 1791 infl. fr. Ving 1826 , utfl. 1828
Piga Lena Andersdotter, född i Varnhem 1813 utfl. 1829
Piga Cajsa Svensdotter, född i Öglunda 2/2 1809, infl. fr. Junkragården 1830, utfl. t. Nygården 1831
Piga Stina Andersdotter, född i Varnhem 1815 infl. fr. Lundslid under Sandtorp 1831 tillbaka 1832
Piga Annika Jonsdotter, född i Skövde 14/? 1805 inflyttad 1832 - utfl. t. Prästgården 1833
Piga Maja Catharina Svensdotter, född i Berg 5/1 1815 infl. 1834-  utfl. t. Mellomgården Skarke

Inhyses;
Mannen Jonas Hållfast
, född i Varnhem 29/8 1782 infl. fr. Undantag Kyrkebo med hushåll 1816
Hustrun Kerstin Pehrsdotter, född i Flistad 20/12 1777
Dotter        Cajsa, född i Varnhem 16/9 1815                                         
Fader          Sven Hållfast, född i Eggby 1741 - död 1822
                  
- familjen utflyttad 1832
 

Husförhörslängd 1836-1846
AID:   v17791.b8.s5  Björsgården Hospitals Egendom
1832 upphör Skara Hospital och "hjonen" flyttas till Vadstena (www.arkivdigital.se)
- egendomarna överförs till ägaren av Skara Hosptial i sin tur; Kongliga Seraphimer Ordens Gillet

Kvarboende;
Mannen Jonas Johansson, född I Ving 26/1 1784 - utfl. t. + äg. ¼ Mellangården 1839 - död 1839
Son            Emanuel, född i Ving 17/4 1807 - utfl äg. ¼ Mellomgården  1841   
Son             Carl Johan, född på platsen 7/3 1816
Son            Anders Gustaf, född på platsen 25/6 1819 - utfl. t. Mellangården 1839

Ny brukare
(termen som används) 1840;
Brukare Sven Andersson
, född i Kyrkefall 24/12 1806 - infl 1840 från Löthen m. familj
Hustru   Greta Johansdotter, född i Sventorp 3/12 1802
Son            August, född i Skövde 24/4 1832
Son            Johannes, född i Skövde 24/4 1834
Dotter        Maja Stina, född i Skövde 8/4 1837
Son             Lars Gustaf, född i Varnhem 26/9 1839
                    - familjen tycks flytta ut 1843

Tjänstefolk;
Dräng Johannes Andersson född 13/9 1818 infl 1840 - utfl t. Skara 1841
Piga Johanna Magnusdotter född i Skövde 11/12 1821 infl. 1840 - utfl. t. Sven Mikaelsgården 1842

Ny brukare flyttar in 1843;

Brukaren Johannes Fredriksson, född i Varnhem 21/4 1819 infl. 1843 fr. Kyrkebo
Hustru       Johanna Johansdotter, född i Sjogerstad 24/5 1823 infl fr. Sjogerstad 1843
Dotter           Johanna Christina född på platsen 14/4 1845

Tjänstefolk;
Dräng Johan Svensson född i Varnhem 7/6 1827 infl. fr. Nyhem 1844

Inhyses;
Petter Larsson född i Häggum 14/9 1817 infl fr. Storekullen 1841
Anders Jonsson född i Stenstorp 9/9 1794 - död 1837
Cajsa Jonsdotter född i Varnhem 16/9 1815 infl fr. Lundby 1836
son Lars Johan född i Varnhem 4/1 1842 - död 1844

Brukare inflyttad med hushåll 1840;
Mannen Johan Andersson, född i Varnhem 22/7 1809
Hustrun Maja Stina Bergström, född i Hova 13/8 1810
Dotter Anna Stina född i Varnhem 6/6 1833
Dotter Gustafva född i Varnhem 27/10 1838

Tjänstefolk;
Dr. Johan Andersson, född i Vinköl 26/2 1811
Dr. Eric Gustaf Otter, född i Ving 26/1 1820
Piga Stina Andersdotter, född i Varnhem 17/7 1820


Husförhörslängd 1846-59 
(AID: v17792.b13.s10)

Arrendator Herr Kronolänsman Carlsson på Hushaga

På Hushaga bor han som Kronolänsman;
Herr          P. A. Carlsson
, född i Fogelås 1803 28/12 - flyttar in med familj från Broddetorp 1838
Hustrun   Maria född Ljunggren  i Skövde 1806 6/10
Hustruns syster Carolina Wilhelmina Carlsson, född Ljunggren i Mariestad 1831 26/2

Här står i förrättningshandlingarna att Björsgården 1/2 mtl 1844 företräds av arrendatorn - ägaren Emmanuel Jonsson till Ulfsgården. Där finns han med sin familj - identisk med nedanstående familj.

Arrendator på Björsgården i Klostret 1849;
Dreng   Emanuel Jonsson, född i Ving 17/4 1807, familjen flyttar hit fr. Löthen (inh) 1849
Hustru Maria Cathrina Swensdotter, född i Berg 6/1 1815
Son          Johan Fredric, född i Varnhem 3/1 1836
Dotter     Anna Lisa, född i Varnhem 31/12 1837
Dotter     Emma Christina, född i Varnhem 1/12 1839
Dotter     Charlotta, född i Varnhem 18/6 1842
Son          Carl Gustaf, född i Varnhem 1/9 1845

Ny Arrendator;
f.d. Soldat Jonas Brand, född i Horn 24/5 1815
Hustrun Maria Magnusdotter, född i Varnhem 21/12 1805
Dotter       Maja Greta Andersdotter, född i Varnhem 20/3 1834 (far Anders Brand soldat Ökull)
Son            Anders Gustaf Jonsson, född i Varnhem 9/12 1840
Dotter       Anna Christina Jonsdotter, född i Varnhem 2/7 1844
Dotter       Cajsa Lisa Jonsdotter, född i Varnhem 4/10 1847

Piga Stina Magnusdotter, född i Varnhem 18/6 1821 infl. 1849 från. Klockarebohlet, utflyttad 1850

Inhyses;
Mannen Johan Pettersson
, född i Varnhem 9/1 1825 infl. m. fam. fr. Resvenstorp 1850
Hustrun Brita Maria Johansdotter, född 12/5 1826
Son            Pehr Johan född i Varnhem 18/12 1848, död 1852
Son            Carl August född i Varnhem 22/12 1850
Dotter       Wilhelmina född i Varnhem 11/12 1852

Inhyses ;
Enkeman Jonas Hollfast, född 29/8 1782 i Varnhem död 1842

Inhyses på socknen;
Mannen  Petter Larsson, född 14/9 1817 i Häggum till fattighuset 1861
Hustrun Cajsa Larsson, född i Varnhem 16/9 1815 död 25/2 1859
Son            Anders Gustaf, född i Varnhem 18/2 1845 död 30/4 1856
Son            Carl Johan, född i Varnhem 23/11 1848 till fattighuset 1861
 

Husförhörslängd 1854-62
(AID: v17794.b13.s6)

Fortsatt arrendator f.d. Soldaten;
Änkeman Jonas Brand
, född i Horn 24/5 1815
Hustrun Maria Magnusdotter, född i Varnhem 21/12 1805 - död 9/1 1856
Dotter       Maja Greta Andersdotter, född i Varnhem 20/3 1834 (far Anders Brand soldat Ökull) till Dala 1856
Son            Anders Gustaf Jonsson, född i Varnhem 9/12 1840 - död 5/11 1855
Dotter       Anna Christina Jonsdotter, född i Varnhem 2/7 1844
Dotter       Cajsa Lisa Jonsdotter, född i Varnhem 4/10 1847

Tjänstefolk;
Dräng Pehr Andersson Redig född i Varnhem 16/6 1839 flyttar till Borreg 1859
Dräng Lars Pettersson född i Skärvf 29/11 1835 infl frl Borreg. 1857 utfl. t. Skara 1858
Dräng Johannes Andersson Redig född i Varnhem 16/6 1839 inf. F. St. Lycke 1859, utfl. t. Vilske Klefva 1860
Dräng Claes Olofsson Dag född i Varnhem 15/4 1843 in Fogdegården 1860 ut Öfverbo Smedsgården 1861
Dräng Gustaf Andersson f. Varnhem 10/12 1845 in Väberga Millomg. 1861 till Öfverbo Smedsgården 1862

Inhysesfamiljen finns kvar;
Mannen Johan Pettersson
, född i Varnhem 9/1 1825
Hustrun Brita Maria Johansdotter, född 12/5 1826
Son            Pehr Johan, född i Varnhem 18/12 1848, död 1852
Son            Carl August, född i Varnhem 22/12 1850
Dotter       Wilhelmina, född i Varnhem 11/12 1852
Dotter       Emma Christina, född i Varnhem 27/2 1855
Son            Pehr Johan, född i Varnhem 30/8 1857
Son            Anders Gustaf, född i Varnhem 14/7 1860
 

Husförhörslängd 1862-69
(AID: v17795.b16.s11)

Fortsatt arrendator;
Änkeman Jonas Brand, född i Horn 24/5 1815
Dotter       Anna Christina Jonsdotter, född i Varnhem 2/7 1844
Dotter       Cajsa Lisa Jonsdotter, född i Varnhem 4/10 1847 - flyttar t. Berg 1866, flyttar tillbaka hit 1869

Tjänstefolk;
Dräng Gustaf Andersson född i Varnhem 10/12 1845, flyttar t. Överbo Smedsgården 1862

1866 ny arrendator;
F.d. Inspektor Johannes Kjerrman, född i Skövde 4/11 1809, infl. fr. Fiskaregården 1866

Tjänstefolk;
Piga Kajsa Greta Larsdotter född i Varnhem 12/9 1835, in Höjentorp 1866, utfl. t. Öglunda Sörgården 1867
Piga Britta Maria Pettersdotter född i Varnhem 17/11 1845, infl. fr. Ulunda 1867, utfl. t. Skara 1869
Dräng Lars Petter Andersson född i Varnhem 16/3 1844, infl. fr. Grötlyckan, Väberga Backa 1868

Arbetskarl, tidigare inhyses;
Mannen Johan Pettersson, född i Varnhem 9/1 1825
Hustrun Brita Maria Johansdotter, född 12/5 1826
Son            Carl August, född i Varnhem 22/12 1850 - utfl. t. Sörgården 1867
Dotter       Wilhelmina, född i Varnhem 11/12 1852
Dotter       Emma Christina, född i Varnhem 27/2 1855
Son            Pehr Johan, född i Varnhem 30/8 1857
Son            Anders Gustaf, född i Varnhem 14/7 1860
Dotter       Wilhelmina, född 7/11 1864
Dotter       Maria Charlotta född 25/3 1867 - död 1868
 

Publicerad med tillstånd av  www.ArkivDigital.se Publicerad med tillstånd av www.ArkivDigital.se

Notering gällande nästa arrendator; Kjerrman - texttolkning MD;
”Enligt gamla Boken straffad för äktenskaps brott och 1:sta resan stöld.
Genom skiljobr (ev) af d 15/12 48 skild från Hustrun och l(edig) till nytt äktenskap
Igenkommen fr Malmö 1854 efter 6 mån arbete å fästning för bruk af lifs farligt vapen.”

Husförhörslängd 1869-1880
(AID: v17796.b19.s11)
Björsgården f.d. Hospital - Anm; nu är ägaren av Hospitalshemmanet Björsgården 1/2 mtl - Kongliga Seraphimer Ordens Gillet

före detta arrendator;
Änkmannen Jonas Brand, född 24/5 1815 i Horn flyttar till Sparsäter, Fiskaregården 1872
Dotter Anna Christina född 2/7 1844 (19/12 1869, kyrktagen  såsom äkta hustru till Bondesonen Anders Joh.Alfred Andersson från Öfverbo Millomgården) - flyttar till Skövde 1871
oägta son Carl Edvin född 17/10 1869 i Varnhem - död 10/11 1869
Dotter Cajsa Lisa, född 4/10 1847 i Varnhem, flyttar med fadern till Sparsäter, Fiskaregården 1872

1866 ny arrendator;
Arr. Inspektoren Johan Kjerrman, född i Sköfde 1809 4/11 - utfl. t. Överstegården 1/11 1874
*************************************************************
Notering enligt ovan i husförhörslängd;
”Enligt gamla Boken straffad för äktenskaps brott och 1:sta resan stöld.
Genom skiljobr (ev) af d 15/12 48 skild från Hustrun och l(edig) till nytt äktenskap
Igenkommen fr Malmö 1854 efter 6 mån arbete å fästning för bruk af lifs farligt vapen.”
 
Vad ingen i Varnhem visste om arrendatorn och  Inspektoren;
Att han var f.d. fästningsfången Johan Kjerrman. Först äktenskapsbrott, sedan stöld därefter skild. Efter Malmö fästning begick han tydligen ett nytt brott då vapen var inblandat. Efter Malmö kommer han tillbaka till Skövde för att flytta till Lovö och gifta in sig hos änkan till Rörby gård 4 juli 1861. Han uppger sig då vara änkling, men är i skälva verket skild. I mars 1865 utfärdas skiljebrev från Uppsala domkapitel och Kjerrman flyttar till Varnhem och en plats på Fiskaregården 1865. Året efter, 1866 arrenderar han Björsgården.
Kjerrman dör på Kärrtorp i Norra Lundby 10 dec. 1884
*************************************************************

Tjänstefolk;
Dräng Anders Andersson född i Lundby 18/12 1848, infl. fr. Berg 1869, utfl. t. Ving 1870
Dräng Per Johan Jonsson född i Varnhem 14/10 1847, infl. fr. Källby 1870, utfl. t. Grötlyckan Backa 1871
Dräng Lars Petter Jonsson Smedberg född i Lundby 1852, infl. fr. Lundby 1871, utfl. t. Borregården 1872
Arbetaren Lars Petter Andersson född i Varnhem 16/3 1844, utfl. t. Ökull 1871

1872 ny arrendator;
Fanjunkare C. M. Westman i Sven Mikaelsgården, Klostret

Hyrande;
Trumslagare Gustaf Lindberg, f. 1845 i Varnhem, in Stenhammar 1869,
Hustru             Charlotta Engqvist, född i Broddetorp 18/12 1837
                             - ut med hustru t. Överbo Millomgården 1872

1873 ny arrendator;
Mannen Johan August Johansson, född i Horn 1/9 1840, familjen infl. fr. Skövde 1873
Hustrun Maja Kajsa Carlsdotter, född i Berg 27/10 1838
Dotter         Gunhild född i Skövde 18/4 1866
 Dotter        Hulda Amalia född i Skövde 27/11 1867
Son              Carl Alexis född i Skövde 27/4 1870
Dotter         Anna Eleonora född i Skövde 25/9 1872
Son              Adolf Werner född i Skarke 4/5 1874
                     - familjen utflyttad till Hjo 13/5 1875

1875 brukare inflyttad från Klefven Engerås:
Mannen  Lars Andersson, född i Varnhem 13/10 1821
Hustrun Johanna Karlsdotter, född i Varnhem 23/7 1817

Piga Anna Sofia Gustafsdotter, f. Lundby 22/3 1857 in Nygård Engerås 5/11 1877, ut Mariestad 20/10 1879
Dr August Andersson född i Varnhem 20/12 1847, infl. fr. Överbo Smedsgården 1875
Pigan Emma Kristina Larm född i Varnhem 29/11 1858, in Kleven i Gruvesäter  1876, ut Bolum 22/10 1877

1877 återkommer arrendatorn inflyttad;
Fanjunkaren, Bataljonsadjutanten, vid Kongl. Skaraborgs Regemente *
Herr      Carl Magnus Westman, född 22/12 1839 i Varnhem, infl. från Sven Mickelsgården 5/11 1877
Hustru Maria Svensson, född i Sandhem 7/2 1848
Dotter     Lillie Charlotta, född i Varnhem 24/4 1872
Dotter     Anna Maria, född i Varnhem 21/2 1875
Dotter     Elsa Hanna Erika, född i Varnhem 1/3 1879

Moder till honom;
Mamsell Greta Westman, född i Skärv 28/12 1797
 

*Bataljonsadjutant = Underofficer som tjänstgör vid infanteribataljonens expedition, med regements-adjutanten som närmaste överordnad chef.


Dräng Johan Alfred Adamsson född i Lundby 24/3 1860, infl. fr. Lundby 24/10 1877
Piga Gustafva Sandberg född i Skövde 2/12 1857, infl. fr. Dala 24/10 1879
Piga Mathilda Sofia Klasdotter född i Kinneved 2/11 1858, in Eggby 24/10 1877, ut Lidköping 24/10 1879
Dräng Alfred Johansson född i Eggby 7/1 1855, infl. fr. Sven Mickelsgården 5/11 1877
Piga Matilda Andersdotter född i Säter 19/5 1858, infl fr. Eggby 24/10 1879, utfl. t. N. Amerika 2/4 1880

Husförhörslängd 1880-1895
(AID: v17797.b1)

Björsgården Hospitalshemman ½ mtl

½ arrendator;
f.d. Fanjunkaren, Bataljonsadjutanten, vid Kongl. Skaraborgs Regemente
Herr      Carl Magnus Westman
, född 22/12 1839 i Varnhem
Hustru Maria Svensson, född i Sandhem 7/2 1848
Dotter     Lillie Charlotta, född i Varnhem 24/4 1872
Dotter     Anna Maria, född i Varnhem 21/2 1875
Dotter     Elsa Hanna Erika, född i Varnhem 1/3 1879
Son          John Magnus, född i Varnhem 13/5 1881
                 - familjen flyttar ut till Skövde 1885
Moder till honom;
Mamsell Greta Westman, född i Skärv 28/12 1797, utfl. t. Skövde 26/10 1885 

Tjänstefolk;
Dräng Alfred Johansson född i Eggby 7/1 1855, utfl. t. Stockholm 27/12 1880
Piga Emma Kristina Fritiof född i Bäck 14/6 1858, infl fr. Flistad 1880, utfl.t. Fredsberg 21/10 1881
Dräng Johan Alfred Adamsson född i Lundby 24/3 1860, utfl. t. Lundby 1882
Piga Gustafva född i Skövde 2/12 1857, utfl. t. Resvenstorp 1881
Piga Augusta Charlotta Johansdotter född i Säter 30/11 1864, infl. fr. Nygård. Engarås, utfl. t. Skärv 1882
Dräng Sanfrid Andersson född i Kvänum 6/9 1862, infl. fr. Jung 1882, död 19/3 1883
Piga Anna Johansdotter född i Skärv 28/6 1865, infl. fr. Hålltorp, Stenhammar 1882, utfl. t. Varola 1883
Dräng Lars Alfred Ax född i Lundby 30/3 1863, infl. fr. Ving 1883, utfl. t. Gästgivaregården 27/10 1884
Dräng Carl Vilhelm Gustafsson född i Lundby 25/12 1866, infl. fr. Lundby 1883, utfl. t. Lundby 1884
Piga Lovisa Landin född i Istrum 28/9 1851, infl. fr. Istrum 1883, utfl. t. Istrum 1884
Piga Charlotte Andersdotter Hassel f. i Frösve 10/5 1855, in Gästgivareg. 24/10 1881, utSkövde 26/10 1885
Pigan Tilda Chatarina Sjöman född i Berg 22/1 1867, infl. fr. Berg 1884, utfl. t. Sandlid Väberga 1885
Dräng Carl Johan Jonsson, f.Varnhem 7/7 1861, infl. fr. Äle 1884, ut Gårdstorpet, Solberga, Väberga 1885

1/2 arrendator tillfälligt  - är A. Lindgren i Bragnum i Lekåsa församling

***************************************************************************************************

Ny ägare 1887 blir nu August Nilsson i Ingasäter, som köper Björsgården från Kongliga Seraphimer Ordens Gillet  med säte i Stockholm
***************************************************************************************************

Arrendator 1/2 mantal flyttar in från Stockholm 1887;
Herr Erik Adolf Ekeberg, f. Hedv. E. Stockholm 27/12 1864 in Stockholm 5/11 1887, gift 27/12 1889
Hustrun Hanna Ingeborg Constantia Frydén, född i Otterstad 18/1 1870 infl. fr. Otterstad 29/12 1889

Dotter        Hedvig Ingeborg Matilda,  född i Varnhem 20/9 1890 ( gift m. von der Lancken: 28 juni 42 i
                    Lidingö med Hedvig (Heddie) - dotter till lantbrukaren Erik Adolf Ekeberg och Hanna Ingeborg
                    Frydén samt tidigare gift Grönberg
.

(https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=10975)

               - familjen flyttar till Stockholm 26/10 1891 - där står Erik A. Ekeberg som Bokhållare liksom dottern

Hushållerska Magda Olivia Olsson, f.Kungsbacka 4/9 1849, in Jung 15/11 1889, ut Stockholm, Östermalm 26/10 1891

Tjänstefolk;
Rättare
Johan Johansson, född i Söne 2/11 1857, infl. fr. Järpås 1886, utfl. t. N. Amerika 14/4 1888
Dräng Carl Fredrik Abramsson född i Stockholm 19/6 1861, infl. fr. Lekåsa 1886, utfl. t. Skövde 1887
Pigan Ida Maria Holm född i Eling 2/8 1869, infl. fr. Bitterna 1886, utfl. t. Bitterna 1887
Piga Matilda Augustdotter född i Skara 17/12 1867, infl. fr. Skara 1887, utfl. t. Karlsboerg 1888
Dräng Carl Vilhelm Nilsson född i N. Lundby 28/12 1866, infl. fr. Lundby 1888, utfl. t. Lundby 1889
Piga Märta Alb. Eriksdotter född i Häggum 9/7 1866, infl. fr. Skara 1888, utfl. t. N. Lundby 1890
Dr Klas Herman Karlsson född i Högstena 29/8 1867, infl fr. Ulunda 1889, utfl. t. Ulunda 1891
Piga Anna Elisabet Johansson född i Marka 12/11 1869, infl. fr. Ulfsgården 1889, ut Borregården 1890
Piga Carolina Gren född i Hornborga 9/8 1856, infl. fr. Glemminge, utfl. t. Stockholm 1891

F.d. Fanjunkaren, svärdsmannen

Mattias Johan Mattsson, född i Slöta 10/12 1814, in Ulricehamn 29/5 1885, utfl. t. Ulricehamn 6/10 1888

Statardräng Gustaf Johansson
, född i L Vedum 3/7 1854, infl m. fam. fr. Lekåsa 20/4 1888
Hustru           Eva Kristina Pettersdotter, född i Dala 14/2 1842
Dotter               Hulda Josefina, född i Dala 19/2 1880
                            - fam. flyttar till Ulunda 24/10 1888

Ny arrendator 1891;
Arrend. Frans Ludvig Blomqvist, född 2/7 1859, in Fogdegården 4/11 1891, ut Fogdegården 7/11 1893

Ny arrendator 1893;
Soldat A. Melcher i Doterbo

Ny brukare av Björsgården 1/2 mtl;
Brukare Lars Andersson, född i Varnhem 13/10 1821 - död 22/9 1897
Hustru   Johanna Karlsdotter, född i Varnhem 23/7 1817
 

Husförhörslängd 1895 - 1922
(AID:v246286.b860.s77)

Fortsatt ägare är August Nilsson å Ingasäter, Säters församling - "i Ulunda af Warnhems församling - till Ingasäter från Warnhem 1893.

Brukare är sonen 1902 - 1904;
Sonen    Kasper Samuel Nilsson, född i N. Lundby 1877 15/8 - in  Säter 24/11 1902 - åter dit 11/11 1904

Ny arrendator 1904 - 1905;
Mannen Karl Gustaf Petttersson Melcher, född i Öglunda 1849 6/3
Hustrun Lotta Jonsdotter, född i Berg 1848 4/12
Son             Frans Wilhelm, född i N. Lundby 1874 16/4
Dotter        Ida Kristina, född i N. Lundby 1877 23/9

Tjänstefolk;

Hyrande 1905 - 1906;
Abetaren Johan Albert Sköld, född i Skån - Åsaka 1881 28/6 - gift 25/5 1905 - in 10/11 1905
Hustrun  Elin Olivia Ullberg, född i Varnhem 1882 18/11 - in från N. Ving 10/11 1905

Dotter         Märta Linnea, född i Varnhem 1905 3/6

Ny ägare 1908 sonen till förre ägaren August Nilsson;
Hemmansägare Johan Albert Nilsson, född i Säter 1882 11/10 - gift 12/5 1906 - in från Säter 15/10 1908
Hustrun                 Anny Emilia Charlotta Svensson, född i Säter 1887 29/1
Son                             Nils Henry Oliver, född i Säter 1907 5/5
Son                             Sven Albert Harald, född i Varnhem 1908 26/8
Son                             Johan Harald Tage, född i Varnhem 1910 21/9
                                    - familjen flyttar till Lerdala 15/8 1913

Ny arrendator 1913;
Mannen Karl Johan Johansson
, född i Lerdala 1870 27/2 - in med familj från Berg 1913
Hustrun Augusta Tim, född i Holmestad 1881 2/9
Son             Nils Martin, född i Lerdala 1902 27/7 - flyttar ut 1920 - hem igen 1921
Dotter        Ester Kristina, född i Berg 1904 19/12
Dotter        Karin Margareta, född N. Ving 1908 28/10
Son             Karl Gunnar Johannes, född i Berg 1911 29/5
Dotter        Anna Astrid Viktoria, född i Varnhem 1916 12/3
Son             Karl Gustaf Olof, född i Varnhem 1919 31/12
                    - hela familjen flyttar till Lyrestad 28/12 1922

Systrar till mannen;
Anna Sofia Johansson, född i Lerdala 1865 2/9 - flyttar in från Danderyd 20/3 1915 - dör här 10/6 1915
Johanna Kristina Johansson, född i Lerdala 1863 4/9 - in från Berg 1913 7/11 - ut till Lerdala 15/11 1920

Tjänstefolk; 

Församlingsbok 1922 - 1938
(AID:v246287.b1020.s91)
Ny ägare en Sanfrid Andersson i Amerika

Arrendator;
Mannen  Karl Johan Johansson
, född i Lerdala 1870 27/2 - in med familj från Berg 1913
Hustrun  Augusta Tim, född i Holmestad 1881 2/9
Son              Nils Martin, född i Lerdala 1902 27/7 - flyttar ut 1920 - hem igen 1921
Dotter         Ester Kristina, född i Berg 1904 19/12
Dotter         Karin Margareta, född N. Ving 1908 28/10
Son              Karl Gunnar Johannes, född i Berg 1911 29/5
Dotter         Anna Astrid Viktoria, född i Varnhem 1916 12/3
Son              Karl Gustaf Olof, född i Varnhem 1919 31/12
                     - hela familjen flyttar till Lyrestad 28/12 1922

Ny ägare 1923;
Hemmansägaren Anton Edvard Lindqvist
, född i Skara 1882 3/3 - gift 30/6 1917 in från Husaby 1923
Hustrun                   Hanna Elisabeth Johansson, född i Kinne-Klefva 1878 4/7
Son                               Johan Harry Evald, född i Skjelfvum 1918 31/5 - militärtjänst i Uppsala 1938

- de kvarbor även vid mantalsskrivningen 1941

Formalia;
Anton Edvard Lindqvist, född i Skara 1882 3/3 - gift 30/6 - änkling 30/5 1959 - död i Skara 2/8 1969
Hanna Elisabeth Johansson
, f. Kinne-Klefva 1878 4/7 -gift 30/6 1917 - död i Götene 30/5 1959