A 4. Klockarebohlet - Klockaretomten

Klockarebohlet -> Klockaretomten  -> Klostret 19:1 - senare Varnhems församling som ägare - ingen bebyggelse efter 1967

Research och sammanställning Margareta Broberg Gustavsson och Kent Friman

RUBRIKER PÅ DENNA SIDA - klickbara!
- G:a Klockarebostaden på karta 1960 - då kantorsbostad
- Klockarebohlet på tidigt vykort med kyrkan - före 1917
- Klockarebohlet 1920-tal - blev småskola redan 1880 med här boende småskolelärarinna
- Kantorsbostaden 1954

- Klockarebohlet i olika sammanhang under 1700 -> 1900-talet
- 1780 - efter en förödande brand nära kyrkan som ändrade förhållanden för dåvarande
   Klockarebohlet mitt emot västra porten med ladugård i Borregårdens trädgårds södra del

- Från förrättningstexten under 'laga skifte' efter branden 1780
- Sockenstämmans beslut efter branden angående 'Klåckaren'
- Den praktiska tillämpningen av stämmans beslut i protokoll
- 1805 Boställe med 'tvenne tegar' (N.) + ladugård på ofri grund
- 1783 fanns efter branden 1780 en diskussion 0m att skapa nytt Klosterbohl upp mot
   Billingeliderna (idag Ljungstorp)

- 1803 får 'Klåckarn' ett stycke mark på allmänningen nära kvarnarna - "norr om Paradiset"
- Utdrag af Mantals och Skattskrifningslängden uti Höjentorps Fögderi för år 1847 -
   'Klockarebordet'; boende Klockaren Johan Flink

- Protokoll hållit vid sammanträde med Varnhem socken-nämnd den 14:e Maj 1849 gällande
   Varnhems allmänningar

- Klockaren Flink arrenderar 'Flinks intägt' till Klockarbohlet
- 1850 Klockaren har flyttats sedan 1805 och tilldelas nu 1850 forna Gästgifvaregårdens mark
   norr om Kyrkogården - som här kallas 'Klockarejorden'  - för ytterligare en flytt


- 1850 slutlig flytt till Klockarjorden utanför norra muren
- Två Klockarjordar utritade på karta över Varnhems allmänningar 1898 - tydligen räknades
   nu Klockarejorden vid kyrkan också som Varnhems Allmänning


- Några tidiga Klockare i Varnhem 1600 - 1700-talet
- Förteckning enligt kyrkböckerna av boende Klockarbohlet/Klockaretomten 1786 - 1938
- Boende i Klockaretomten enligt 'Sveriges befolkning' 1946- 1967

G:a Klockarebostaden på karta 1960 - då kantorsbostad

Den lilla Klockarbostaden var 1960 bostad för kantorn för Varnhems Klosterkyrka - här är själva tomten rödmarkerad. Hela Klockaretomten utgjorde 19:1 på kartan, här markerad med blått.

Klockarebohlet på tidigt vykort med kyrkan - före 1917

Före tillbyggnaden av Klosterdahl till folkskola 1917. Vykort från Margareta Dahlin
Före tillbyggnaden av Klosterdahl till folkskola 1917. Vykort från Margareta Dahlin

Klockarebohlet 1920-tal - blev småskola redan 1880 med här boende småskolelärarinna

Småskollärarinnan Kristina Justina Karlsson, lärarinna här i huset 1880 - 1924
Skolfoto från Varnhem omkring 1925, den s.k mellanskolan låg i kyrkeparken med Kyrkogatan i bakgrunden och det gamla stallet med offentliga toaletter (och skoltoalett).

Kantorsbostaden 1954

Foto från Maja Padt , 2018 - dotter till Maja Padt-Holmgren som besökte Varnhem 1954.
Kantorn/sysslomannen Johan Emil Gabriel Lönnkvist bodde här under 1950- 60-talet tillsammans med sin hushållerska Louise Armande Renée Simone Apelqvist, född Escure, tidigare ägare av 'Diana-fabrikerna' i Gustavsberg, Varnhem. Huset revs 1967.

Formalia;
Emil Lönnkvist,
född 1894-09-16 i Ingatorp med föräldrar folkskolärare Gustaf Lönnkvist och hans hustru Anna Lovisa Petersdotter.
Louise Armande Renée Simone Apelqvist, född Escure i St Junien, Frankrike 1904-05-01 av apotekarföräldrar. Var gift med en löjtnant Apelqvist från Kinnekulle som dog 1944. De sysslade med konservering. Den fabriksmässiga verksamheten DIANA-fabriken startade i januari 1939 och de flyttade och blev mantalsskrivna i fastigheten Gustavsberg 1 april 1941. De har dock sysselsatt sig med konservfabrikation från den 1 oktober 1937, då i ett lokstall utanför Äskekärr.

Klockarebohlet i olika sammanhang under 1700 -> 1900-talet

1780 - efter en förödande brand nära kyrkan som ändrade förhållanden för dåvarande Klockarebohlet mitt emot västra porten med ladugård i Borregårdens trädgårds södra del

Karttexten anger att Klåckarens ladugård före att den blev 'afbränd' låg inom området y. på kartan - här märkt med "Ägor till Klåckaren".

Från förrättningstexten under 'laga skifte' efter branden 1780

Lantmäteriets Historiska kartor - klicka på bilden för att se den större! Lantmäteriets Historiska kartor - klicka på bilden för att se den större!

Texttolkning förrättningstext;
"Äfven blefwo under Förrättmningen, uppå Her Magisterns och vice pastor Rödholms begäran, samtlige Closters Byemän sammankallade, för at enligt 4 § ofanstående Sockenstämma Protokoll, utse nådig Ladugårdsplats för Klåckaren, hvertil i den afbrändes ställe, som å Chartan finnes upptagen under y, och finnes vara kyrkan för nära belägen,

Byemännen med undertecknad, ej finner tjenligare plats, änn den, hverå de på Byens allmänna tå, väster om Klåckarens stuga, nu stående 2:ne Backstugor är belägna, dit äfven Klåckarens Manngårdshus efter hand kunna utflyttas, sedan backstugorna genom vederbörandes försorg blifvit å någon annan längre från Byen belägen tjenlig plats utflyttade under afbindande,

hvaraf Jonas Persson i Borregården åtog sig att åt Klåckaren härbergera så väl dess kreatur, som det foder som till deras föda och underhåll anskaffa kunde; hvilken Jonas Persson frivilligt ingågna förbindelse Herr Magistern och vice Pastor begjära de till framdeles åtfölje här antecknas måtte
Sålunda vara förättadt, intygar På Embetets Vägnar               Johannes Afzelius

Sockenstämmans beslut efter branden angående 'Klåckaren'

Nedtecknat av Alf Brage Nedtecknat av Alf Brage

Den praktiska tillämpningen av stämmans beslut i protokoll

Nedtecknat av Alf Brage Nedtecknat av Alf Brage

1805 Boställe med 'tvenne tegar' (N.) + ladugård på ofri grund

På karta 1805 ser vi att Klockarbohlet låg med sin bostad mitt för västra porten för Kyrkan. Här ser vi också Klockarbohlets ladugård som fick uppföras på marken vardera för Björsgården och Borregården (E. + L.) efter branden 1780.
 

**************************************************************************************

Anm; Fortfarande finns Gästgifvaregårdens byggnad kvar på E. väldigt nära västra porten, samt en äga norr om kyrkogårdsmuren. Dessa utgjorde Gästgifveriets mark och byggnader före den stora branden 1780 och bygnaden utanför porten tycks inte ha flyttats ännu till det nya stället vid 'Piskapung' (dagens korsning med Öglundavägen i Varnhem).

Texttolkning;
"N. Klåckarens Boställe, bestående af 2nne täppor vid kyrkan om 8 3/4 Kappland".

1783 fanns efter branden 1780 en diskussion 0m att skapa nytt Klosterbohl upp mot Billingeliderna (idag Ljungstorp)

Detaljbild 1783 på Flinkens backstuga med brukade och inhägnade marker
 

Stor diskussion 1783 kring hägnaderna och krav att lägga Flinkens Torp till Varnhems kyrka som klockarebol;

Det är lätt att på kartan se att det är denna lilla husplats som har följt med ända in i våra dagar som en husplats och nu finns som Ivarstorp 1:2, först med en sommarstuga med ungefär samma läge som "Flinkens stuga med kålgård" (benämning; karta 1794), sedan 2021 en större villa som åretruntbostad.

Del av denna mark skiftades till Ivarstorp 1803 (formellt införlivad med lagfart slutligen 1906) och själva marken utom hörnet med husplats såldes till Uppsala 1952. Kvar då fanns alltså då den lilla avstyckade fastigheten Ivarstorp 1:2 som finns där än idag (2013).

Direktcitat ur karttexten:
"Under mätningen infandt sig å nyo Herr Capitain de Frese (anm; nu vid Ängarås), så väl som vice Pastorn Skörholm och Commissarien Kullberg, af hvilka de tvenne förstnämnde itererade sin förut gjorda Protest, uttalande det de voro sinnade begjära högvederbörligit tillstånd at få sin inhägnad, den större till Beteshage under dels innehafvande och tillstötande Boställe Ängerås, norra delen af den i frågavarande platsen, och den senare, det så kallade Flinkens Torp til Klockarebol under Warnhems kloster kyrka, hvilket de begärde här anteknas måtte;

Äfvensom Commisarien Kullberg förbeholt sig orubbad besittning af de intagor han innehade til Ifvarstorp och Späckatorp såsom dess enskilta tilhörighet och dessutom del i den öfriga marken för desse hemman i händelse den beviljas skulle."

Slutklämmen tycks bli;
'att det som varit inhägnat får förbli på detta sätt, liksom att resten kan inhägnas för allmänt bete för hela Skarke by och inte endast för den sökande rådmannen på Kyrkebo,
med motiveringen;
"därest sökanden inte äger det minsta kreatur, vilken förmån hans grannar inte sakna"! Kyrkebo får dock även sin del av Kronomarken för inhägnad till bete för sina djur. Området kallas senare för "Kyrkebo hästahage". Kronan äger marken och tar ut avgift av hemmanen.
 
På så sätt ligger Flinkens stuga/Flinkens Torp, vid tiden benämnd "skräddare Flinks stuga", kvar med sina nu kartinritade kringhägnader för torpjordbruk och djurhållning inför framtida regleringsskiften - trots att skräddaren "dertil ej voro berättigad" enligt de protesterande. Ingen skattläggning diskuteras dock för Flinkens backstuga med mark!

1803 får 'Klåckarn' ett stycke mark på allmänningen nära kvarnarna - "norr om Paradiset"

Karta vid fördelningen av Billingeliderna 1803 (karta 1794).

Ur karttext 1803 skiftet av Billingeliderna Ur karttext 1803 skiftet av Billingeliderna

Utdrag af Mantals och Skattskrifningslängden uti Höjentorps Fögderi för år 1847 - 'Klockarebordet'; boende Klockaren Johan Flink

Protokoll hållit vid sammanträde med Varnhem socken-nämnd den 14:e Maj 1849 gällande Varnhems allmänningar

Texttolkning;

"Protokoll hållit vid sammanträde med Varnhem socken-nämnd den 14:e Maj 1849.
Närvarande: Undertecknad, ledamöter; Häradsdomaren Lars Jonsson, Anders Pettersson (Hålltorp) och Mattias Andersson (Simmesgården)

Enligt förliden gårdag uttryckt motion bortarrenderas följande platser å allmän mark på 10-års tid från enligt förrättning 1853 (lagas skiftet) under förbehåll att de icke inom samma tid blifwer skiftade, i hvilket fall arrendatorerna få träffa överenskommelse med de blifwande ägarna;"

Klockaren Flink arrenderar 'Flinks intägt' till Klockarbohlet

Här har platserna fått beteckningen intäkt enligt gammalt uttryck.
Här finns Linds intägt, Breds intägt, Lille Smedens intägt, Store Smedens intägt, Kämpes intägt, Sjömans intägt, Redigs intägt, Godtköps intägt, Henriks intägt, Flinks intägt, Petter Perssons intägt, Frisks intägt och till slut Andreas Nilssons intägt.

Det framgår att "Flinks intägt" arrenderas av Klockaren Flink, som på så sätt fick lite extra jord i närheten av Ivarstorp.

1850 Klockaren har flyttats sedan 1805 och tilldelas nu 1850 forna Gästgifvaregårdens mark norr om Kyrkogården - som här kallas 'Klockarejorden AA' - för ytterligare en flytt

Enligt karttexten 1850 nedan så hör följande nummer till Klockarbohlet inför laga skiftet 1850;
1203 Lannen i Borregårdens Trädgård
1204 Gata och Ladugårdsplats
1208 Trädgård (med husplats)
+ dessutom finns noterat under Gästgifvaregården
Nr 1230 Klockaretomt Lannen


På kartan syns också AA med nr 1236 och 1237 - hit flyttades Klockarebohelt 1850 och de tidigare byggnaderna (bostadshus och ladugård) revs.

Karttexten visar vilka delar (nummer) som hörde till Klockarebohlet med innehafvaren Klockaren J. Flink - inritade med rött på kartan ovan!

1850 slutlig flytt till Klockarjorden utanför norra muren

1850 har Klockarbohlet äntligen flyttats färdigt - nu inryms det inom littera AA på laga skifteskartan.

(Anm; Att inte Klockarjorden på allmänningen finns med är för att den inte inrymdes i Laga skiftet).

Två Klockarjordar utritade på karta över Varnhems allmänningar 1898 - tydligen räknades nu Klockarejorden vid kyrkan också som Varnhems Allmänning

Klicka för att se kartan större! Klicka för att se kartan större!

På karta 1898 finns utritat två Klockarjordar;
Klockarjorden vid Kyrkan samt även Klockarjord 2 inom Allmänningen vid Fjellet (nära Bille kvarn - Hospitalsqvarn)

Som en inhägnad inom allmänningen presenteras Klockarejorden 2 - senare påförd beteckningen 19:1, vilken senare överförs som beteckning på Klockarejorden vid Kyrkan i fastighetsreglering 1990.

Några tidiga Klockare i Varnhem 1600 - 1700-talet:

Med stort tack till Anders Ståhl för att du delat med dig av dina efterforskningar efter tidiga klockare i Varnhem

1676 föds klockaren Esbjörn Bryntesson

1714 sonens födelse, senare klockaren Lars Esbjörnsson med moder Birgitta Månsdotter född 1680

1740 Lars Esbjörnsson gifter sig med Maria Arvidsdotter

ArkivDigital ArkivDigital

1740-04-13 "dito vigdes drängen Lars Esbjörnsson ifrån xxxxxx vid pigan Maria Arvidsdotter.

1743 klockaren Esbjörn Bryntesson begravs i Varnhem 64 år

ArkivDigital ArkivDigital

"25 september begrofs klockaren Esbjörn Bryntesson - 64 år"

1752 Klockaren Lars Esbjörnsson blir med makan Maria Arwidsdotter far till senare klockaren Esbjörn Larsson (Warnberg)

ArkivDigital ArkivDigital

1759 modern till Lars, Birgitta Månsdotter, dör av ålderdom

ArkivDigital ArkivDigital

Birgitta Månsdotter, hustru xxxxx vid Clostret dör 1759 av ålderdom - 79 år gammal.

1766  Lars Esbjörnsson dör av lungsot

Begrofs den 6 januari 1767, dog 1766-12-24, Lars Esbjörnsson, xxxxxx xxxxxx, lungsot 52 år gammal.

Esbjörn Larsson Warenberg dör 1803

ArkivDigital ArkivDigital

1803-11-12 dör Esbjörn Larsson Warenberg, Klockare utiWarnhems socken av lungsot 51 år gammal efter att ha "lefvat oförvitligt".

Förteckning enligt kyrkböckerna av boende Klockarbohlet/Klockaretomten 1786 - 1938

Sammanställning; Margareta Broberg Gustavsson;
Varnhem AI:2 1786 - 1791
Klockaretomte
n (efter branden 1780 ändrades boendet för Klockaren tills allt var uppbyggt på nya platser)

Klockaren Esbjörn Larsson, född på platsen 1752-02-20
Hustrun Kjerstin Andersdotter, född i Fiskaregården 1749-10-06
Dotter Maria, född på platsen 1784-04-24
Dotter Stina, född på platsen 1787-11-01
Son Anders, född på platsen 1789-10-28

Varnhem AI:2 1786 - 1791
Klockarebohlet

Kvarboende;
Klockaren Esbjörn Larsson Warenberg
, född på platsen 1752-02-20
Hustrun Kjerstin Andersdotter, född i Fiskaregården 1749-10-06
Dotter Maria, född på platsen 1784-04-24 - flyttar ut
Dotter Stina, född på platsen 1786-04-24
Son Anders, född på platsen 1789-10-28
Svärmodern Catrina Jonsdotter, född i Fröjered 1720 - död 1794-06-29

Varnhem AI:2 1800 - 1815
Klåckarebohlet

Kvarboende;
Klockaren Esbjörn Larsson Warenberg
, född på platsen 1752 - dör i lungsot här 1803
Hustrun Kjerstin Andersdotter, född i Fiskaregården 1749 - dör här 1806 (levt oförvitligt, 57 år)
Dotter Maria, född på platsen 1784 - flyttar in igen från Klostret Simmesgården 1807 - ut Skara 1809
Dotter Stina, född på platsen 1787-04-24 - ut Broddetorp 1806
Sonen Anders Esbjörnsson, född på platsen 1789-10-28 - flyttar som dräng till Upsala 1810

Tjänstefolk;
Pigan Maria Pehrsdotter, född 1749 - flyttar från stället 1805
Pigan Stina JonsDotter, född på Rättarebacken. 1796-01-01 in  från L. Hålltorp 1810 - ut Härlunda 1812

Ny klockare 1810:
Klockaren Johannes Ahlqvist, född i Ivfarstorp 1766-12-08
Hustrun Cathrina Larsdotter, född i Warola 1764-08-04
Son Sven, född i Rättarebacken 1792-03-10 - ut Prästegården 1811 - åter hem 1814
Dotter Christina Jonsdotter, född i Rättarebacken 1796-01-01 
Son Lars, född i Rättarebacken 1797-07-14

*******************************************************************************
Ahlqvists på Rättarebacken 1786;
Skräddaren       Johan Ahlqvist, född i Ifvarstorp 1766 - finns inskriven här fr o m 1786
Hustrun             Chatarina Larsdotter, född i Varola 1764
Son                     Sven, född på platsen 1792 den 1/3
Son                     Johannes, född på platsen 1795
Son                     Lars, född på platsen 1798 den 1/4
Ur husförhörslängd 1800-1815;
Rättarebacken - kvar finns då;

Arrendator    Johan Ahlqvist, född i Ifvarstorp 1766
Hustrun         Chatarina Larsdotter, född i Varola 1764
Son                     Sven, född på platsen 1792 den 1/3
Son                     Johannes, född på platsen 1795 - dör här 1801
Son                     Lars, född på platsen 1798 den 1/4
Dotter                Greta, född på platsen 1801 - dör här 1807
Son                    Jonas, född på platsen 1803 den 18/6 - dör här den 29/3 1808
Dotter               Stina, född på platsen 1806 den 2/8 - dör här den 6/12 1806
 - flyttar ut med familj och hushåll till Klockarestugan i Klostret 1810
******************************************************************************

Varnhem AI:2 1815 - 1836
Klockarebolet

Kvarboende;

Klockaren Johannes Ahlqvist, född i Ivfarstorp 1766-12-08 - dör i magplågor här 1834
Hustrun Cathrina Larsdotter, född i Warola 1764-08-04
Son Sven, född i Rättarebacken 1792-03-10 - ut  Kjellegården Amundstorp 1816
Son Lars, född i Rättarebacken 1797-07-14 - till Nygården 1818 - åter hem 1822

Sonen Lars Ahlqvist Johansson, född i Varnhem 1797-07-14
Hustrun Johanna Jonsdotter, född i Ving 1794-08-11 - flyttar in 1823 - dör i Wing 1825
Son Johannes, född på platsen 1824-01-13
Son Johan Petter, född på platsen 1826-03-10
Son Gustaf, född på platsen 1830-01-17 - död 1831
Dotter Inga Cajsa, född på platsen 1831-12-03

Tjänstefolk;
Pigan Maria Nilsdotter, född i Varnhem 1807-02-21 - in 1824 och ut till Broddetorp 1825
Flickan Cajsa Greta Svensdotter, född 1817 - in 1831 och ut till Fogdegården 1834

Ny klockare flyttar in 1836;
Johan Flink med hustru

Husförhörslängd
Varnhem (R) AI:6, 1836 - 1846
Klockarebohlet


Klockaren Johan Flink, i Warnhem 1808-04-08
Hustrun Sophia Charlotta Wetterberg, född i Warnhem 1811-01-22
Dotter Alida Margareta, född i Warnhem 1837-07-11 - död 1837
Son Lars Johan, född i Warnhem 1838-05-27 - död 1839
Son Carl Magnus, född i Klockarebolet 1839-12-22.
Dotter; Hilda Elisabeth, född i Klockarebolet 1843-06-29 

Tjänstefolk;
Pigan Stina Gn Andersdotter, född i Broddetorp 1818-12-10 - in Klockarebolet 1841 - död 1842
Pigan Anna Cajsa Asp, född i Varnhem 1827 - flyttar in 1842
Flickan Maja Lena Svensdotter, född i Warnhem 1829-03-25 - in till Klockarebolet 1843
Flickan Stina Magnusdotter, född i Ivarstorp 1819-04-04 - in till Klockarebolet 1845

Änkan Chatarina Larsdotter, född i Warola 1764-04-04 - död här 1840

Husförhörslängd
Varnhem (R) AI:7, 1846 - 1859
Klockaretomten
(efter Laga skiftet 1850 års flytt till tomten norr om Klosterkyrkan)

Kvarboende;
Klockaren Johan Flink
, född i Warnhem 1808-04-08
Hustrun Sophia Charlotta Wetterberg, född i Varnhem 1811-01-22
Son Carl Magnus, född i Klockarebolet 1839-12-22.
Dotter; Hilda Elisabeth, född i Klockarebolet 1843-06-29 
Dotter Ida Maria Johansdoter, född i Klockarebohlet 1850-03-31

Tjänstefolk;
Pigan Maria Stina Johanson
Pigan Christina Granlund, född i Wing 1822 - från Fogelås till Klockarebohlet 1846 och ut Lexberg 1848
Pigan Stina Magnusdotter, född i Warnhem 1821-06-18 - in från Hammars qvarn 1848 - ut 1849
Pigan Maria Andersdoter, föddes i Warnhem 1810-12-15 -in från Skövde 1849 - ut till Kärrtorp 1850
Pigan Maria Andersdoter, född i Warnhem 1810-12-25 - in från Karstorp 1852 - ut 1853
Pigan Inga Larsdotter, född i Warnhem 1827-07-12 - in från Skara 1853 - ut Stora Foxerna 1854

”Hyr-smeden;” Ottersten, född i Otterstad 1825-04-03 - in 1849 till Klockarebohlet - ut Lidköping 1850

Inhyses;

Klockarsonen Lars Johansson Ahlqvist, född i Warnhem 1797-07-14
2:a Hustrun Maria Nilsdoter, född i Warnhem 1811-08-18
- makarna flyttar ut till Wing 1851

Son Enkman Johan Larsson Ahlqvist, född i Warnhem 1824-01-13. - in från Ödegården - ut 1852
Dotter Inga Cajsa Larsdotter är född i Warnhems socken 1831-12-03. - ut till Fogdegården 1849
Dotter Maria Stina Larsdotter, född i Warnhem 1842-05-17 - ut till Wing 1851
Son Anders August Larsson, född i Warnhem 1846-01-22 - ut till Wing 1851

Husförhörslängd
Varnhem (R) AI:9, 1854 - 1862
Klockaretomten
(efter Laga skiftet 1850 års flytt till tomten norr om Klosterkyrkan)

Kvarboende;
Klockaren Johan Flink
, född i Warnhem 1808-04-08
Hustrun Sophia Charlotta Wetterberg, född i Varnhem 1811-01-22
Son Carl Magnus Westman, född iKlockarebohlet 1839-12-22.
Dotter Hilda Elisabeth Westman, född i Klockarebolet 1843-06-29 - ut 1859 Nääs - åter 1861 *Se not!;
Dotter Ida Maria, född i Klockarebohlet 1850-03-31

 *****************************************************************************************
* Not;
Dottern Hilda Elisabeth Westman med make, gift 1862, blir 1867 ägare på Stora Ulunda;


Mannen Gustaf Samuel Laurentz Kjellberg, född i Skövde 1838-08-06, in från Skövde 1862-11-13
Hustru Hilda Elisabeth Westman, född i Varnhem 1843-06-29, in från Klostret Klockaretomten 1867
Son Carl Emil, född i Varnhem 1868-09-09

Kommentar; Westman kallde sig barnen till Johan och Sophia Flink

Hustruns fader och moder på Klockaretomten/Klockarebohlet i Klostret Varnhem:
Klockaren Johan Flink, född 1808-04-08
Hustru Sophia Charlotta Wetterberg, född 1811-01-22

Husförhörslängd
Varnhem (R) AI:10, 1862 - 1869
Klockaretomten
(efter Laga skiftet 1850 års flytt till tomten norr om Klosterkyrkan)

Kvarboende;
Klockaren Johan Flink
, född i Warnhem 1808-04-08
Hustrun Sophia Charlotta Wetterberg, född i Varnhem 1811-01-22 - dör här 1865
Son Sergeant Carl Magnus Westman, född iKlockarebohlet 1839-12-22.
Dotter Hilda Elisabeth Westman, född i Klockarebolet 1843-06-29 - ut till Ulunda 1867
Dotter Ida Maria, född i Klockarebohlet 1850-03-31

Nya boende 1865:
Snickaren Magnus Moberg, född i Varnhem 1824-11-03 - in 1865 med hustru från Skara
Hustrun Maria Johansdotter, född i Skara 1837-11-27
Dotter Lovisa Josefina, född i Varnhem 1860-04-25
Son Karl Josef, född i varnhem 1862-06-12
Son Alfred Emmanuel, född i varnhem 1865-07-27
Son Oscar Sandfrid Magnus, född i Varnhem 1868-02-24 - död 1869

Husförhörslängd
Varnhem (R) AI:11, 1869 - 1880
Klockaretomten
(efter Laga skiftet 1850 års flytt till tomten norr om Klosterkyrkan)

Kvarboende;
Klockaren Johan Flink
, född i Warnhem 1808-04-08 - dör här 1871
Son bataljonsadjutant Fanjunkaren Carl Magnus Westman, född i Klockarebohlet 1839-12-22 - ut 1871
Dotter Ida Maria, född i Klockarebohlet 1850-03-31- flyttar ut 1871

Kvarboende:
Snickaren Magnus Moberg, född i Varnhem 1824-11-03 - dör här 7/2 1873
Hustrun Maria Johansdotter, född i Skara 1837-11-27 - dör här 20/9 1873
Dotter Lovisa Josefina, född i Varnhem 1860-04-25 - ut till Skara 1878
Son Karl Josef, född i Varnhem 1862-06-12
Son Alfred Emmanuel, född i Varnhem 1865-07-27
Son Oscar Sandfrid Magnus, född i Varnhem 1868-02-24 - död 1869
Son Herman Sandfrid, född i Varnhem 1869-12-29 - död 1871

Husförhörslängd
Varnhem (R) AI:12, 1880 - 1895
Klockaretomten
 blir nu småskola i Varnhem 1880

Inflyttande småskollärarinna 1880:
Småskollärarinnan Kristina Justina Karlsson
, född i Fägred 1858-06-15 - in från Fägred 1880

Kvarboende;
Son Karl Josef Moberg född i Varnhem 1862-06-12 - ut till Stockholm 1883
Son Alfred Emmanuel Moberg, född i Varnhem 1865-07-27 - ut till Odenåker 1886

Husförhörslängd
Varnhem (R) Alla:1, 1895 - 1922
Klockaretomten
 är nu småskola i Varnhem sedan 1880

Kvarboende;
Småskollärarinnan Kristina Justina Karlsson
, född i Fägred 1858-06-15 

Inhyses;
Sjuksköterskan Maria Elisabeth Karsson, f.Kungsholmen Stockholm - in 1903 - slutligen ut 1910

Organisten Edvin Odell
, född i Åby 1884-05-08 - flyttar in med hustru 1910 efter giftermål 5/9 1910
Hustrun Elsa Maria Elsibath Carlsson, född i Stockholm 1884-02-28 
- paret flyttar ut till Malmö 1911

Organisten Peter Edvin Pålsson
, född i Laholms stadsförsamling 1892-10-19 - in från Laholm 1914

Husförhörslängd
Varnhem (R) Alla:2, 1922 - 1938
Klockaretomten
 är småskola i Varnhem sedan 1880

Kvarboende;
Småskollärarinnan Kristina Justina Karlsson
, född i Fägred 1858-06-15 - ut till Klosterdahl 1924

Organisten Peter Edvin Pålsson, född i Laholms stadsförsamling 1892-10-19 - ut Lahom 1922

Hyrar 1924;
F.d Skogvaktaren Karl Rudolf Efraim Ernst Eriksson, född i Norra Lundby 1895-01-20, gift 1920 
Hustrun Emilia Matilda Elisabet Smedberg, född i Oskarshamn 1895-05-10 - dör här 16/12 1924
Dotter Inga Elisabeth, född i Oskarshamn 1920-05-03
Son Ernst Peder, född i Norra Lundby 1924-07-16
2:a hustrun hushållerskan Ellen Sigrid Linnea Gustafsson, f. Varnhem 1904-05-15, gift 22/5 1926
- familjen flyttar till Norra Lundby den 15/10 1926

Boende i Klockaretomten enligt 'Sveriges befolkning' 1946- 1967

1946 - 1967 - då huset rivs

Sysslomannen/f.d. Kantorn Johan Emil Lönnkvist
, född 1894-09-16 i Ingatorp med föräldrarna folkskolärare Gustaf Lönnkvist och hans hustru Anna Lovisa Petersdotter. Flyttar till Vallehemmet.
Louise Armande Renée Simone Apelqvist, född Escure i St Junien, Frankrike 1904-05-01 av apotekarföräldrar. Var gift med en löjtnant Apelqvist från Kinnekulle som dog 1944. De sysslade med konservering. Den fabriksmässiga verksamheten DIANA-fabriken startade i januari 1939 och de flyttade och blev mantalsskrivna i fastigheten Gustavsberg 1 april 1941. De har dock sysselsatt sig med konservfabrikation från den 1 oktober 1937, då i ett lokstall utanför Äskekärr.