A. 19 Ödegården eller Eric Larsgården

1960 års karta - Ödegården

Lantmäteriet Historiska Kartor 1960 Lantmäteriet Historiska Kartor 1960

Ödegården 1960 markerad med rött - 1979 blev gårdens alla byggnader helt utplånade efter branden.

Flygbild Ödegården 1961

                                 Bild från Ödegården 1919

............................... Personerna på bilden presenteras nedan!
............................... Personerna på bilden presenteras nedan!

'Nya' Ödegårdens byggnader på tavlor - 1930 och 1960-tal

Tavla målad 1933 H. Björnberg - foto från Stridh
Tavla målad 1933 H. Björnberg - foto från Stridh

'Gården på backen'

Okänd konstnär och okänd bildgivare
Okänd konstnär och okänd bildgivare

Bilder från den för Ödegården helt förödande Varnhems-branden 1979

Ur specialjordeboken 1825

Texttolkning;
"Graverat Militehemman* emellan 1632 och 1652, Reducerat 1682 års ränta ifrån Grefve Magnii donation, har varit helt hemman, men år 1662 1/2 förmedlat i anledning af Infanteri Hemman och Förarens Boställe af Majorens Compani, njuter Boskapspenningarne*."

*Graverat Militiehemman = 'Skattebelagt militärhemman'
*Boskapspenningarne = är en historisk svensk skatt, med ursprung redan 1539, men som från 1620 utgick med vissa mindre belopp för olika boskapsdjur och för tunnland utsäde på varje hemman i Sverige. 1642 blev boskapspenningarna en stående fastighetsskatt, 2 daler per mantal, och uppgick i mantalsräntan. Med övriga grundskatter avskrevs boskapspenningarna enligt beslut av riksdagarna 1885 och 1892.

Eric Larsgården el. Ödegårdens hustomter 1804 Klosters by

1804 kan man se att Erik Larsgården el. Ödegården har byggnader på två olika ägor - här markerade med rött. Nedan ur karttexten;

I mantalslängd 1847 - 'indraget till Skaraborgs Regemente


Ur mantalslängd 1847;

"1/2 Hemman Eric Larsgården,  1/2 mantal Kronogård, indraget till Skaraborgs Regemente"

Sergeant C. J. Tallberg är indelningshafvare för hustomt 26

Texttolkning;
C. Erik Lars- eller Ödegården 1/2 Mantal Krono förmedlat från helt; Förare* Boställe, Indelnings-hafvaren Sergeant C, J, Tallberg. Hustomten och täppor på 2ne ställen -"-. 19 Kapland.
26 Husutrymme af Rånnagjärdet, åker 6 Kt, ...: 81/2, .....: 8,500
Dito 3 xx ...._4/8, ....._0.437       Summa : 9 3/8 ...... : 8.931

*Förare = från 1500-talet i Sverige benämning på underofficer som ingick i fänikans (kompaniets) stab. Föraren skulle biträda fänriken samt svara för trossen och de sjuka vid fänikan, för uppröjning av marschväg och för utseende av lägerplatser. Benämningen bortföll i början av 1800-talet.

Ödegården el. Erik Larsgårdens marker efter storskiftet 1805

Ödegården eller Erik Larsgårdens marker inom Klostrets by 1804 - här utmärkt med littera C.

I Billingeliderna (Ljungstorp) finns också ett skifte fr o m 1803 tillhörande Ödegården - senare med Ödegårdstorpet

Skiftet av Kronoparken Billingen 1803 tilldelade Varnhemsgårdarna mark i Billingeliderna (Ljungstorp). Den kom senare att bebyggas med Ödegårdstorpet och ännu senare följer  fler husbyggen på skiftet ända in i 2000-talet.

Lär mer här:

Ödegårdsskiftet i Billingeliderna
Ödegårdstorpet - Strängs-Lisas
Sommarstuga efter Ödegårdstorpet
Björkelund på Ödegårdsskiftet
Rosenlund på Ödegårdsskiftet

Ödegårdens hustomter inför 1850 års laga skifte

50 år efter storskiftet 1805 låg byggnaderna för Ödegården inom det rödfägade området med beteckningar enl. nedan.

Texttolkning;
G. Eric Lars- eller Ödegården 1/2 Mantal Underofficersboställe vid Kongliga Skaraborgs Regemente Arrenderas af Swen Lidberg och innehafver följande ägor;
Tomten
1159 Lannen och Husplats
1160 Gata och Ladugårdsplats
1161 Lannen
1206 Fähaga
 

'Nya' Ödegården efter 1850

Marken som tilldelades Ödegården el. Eric Larsgården låg med sin norra gräns mot sjön Kusen. Väster om gården låg Borregårdens mark och öster ut Pickagårdens (Eb) mark.

Familjen Svante Liberg på Erik Larsgården 1849 - 1864

Susanne Pettersson skriver;

Svante Liberg
, född 25 aug 1795, i Blombacka Krog i Vinköl. Två år gammal miste han sin pappa. När han var fem år flyttade han till Forsby, strax utanför Skövde, med sin mamma och två bröder. Där bodde de på torpet Ledet under Huseby. Han fick en styvfar, Sven Göransson och ett par halvbröder.

Kajsa Andersdotter född 4 sep 1795 i Nohlgården vid Överbo i Varnhem. där föräldrarna var bönder. De bodde även på Fogdegården, strax intill.

Den 10 januari 1819 gifte sig Svante och Kajsa i Varnhem. De bodde först hos hennes mamma i Fogdegården, senare flyttade de till Dikaretorp under Höjentorp i Eggby.
1835 flyttade de till Sven Michaelsgården (Ryttaregården) i Varnhem.
1849 flyttade de vidare till Erik-Larsgården. Här bodde de till 1864 då de på äldre dagar flyttade till Nolgården, Överbo.

Svante och Kajsa fick 6 barn:
Anders 1819, Stina 1823, Maria 1826, Johanna 1829, Johannes 1832 och Gustav 1835.

Kajsa dog den 22 feb 1866 i Nolgården och Svante dog den 2 sep 1877 i Nolgården, Överbo.

1877 Erik Larsgården eller Ödegården med byggnader

På karta 1877 ser vi att Ödegården med sjön Kusen (=hästen) i norr (markerad med rött) blivit bebyggd i södra delen av sin äga med vägen ner mot landsvägen mellan Skara och Skövde.
Nuvarande Tåsjön ses 1877 benämnd som Tågsjön (=Repsjön)

            På trappan till Ödegården 1919 familjen Strid m fl

.................... Bild med text från Verna Andersson
.................... Bild med text från Verna Andersson

Kort efter den här bilden - den 21/11 1920 dog Olaus Strids hustru Ida Kristina Larsdotter, född i Ledsjö 1867 24/5. Han gifte om sig 23/5 1921 med Hilma Charlotta Adolfsson, född i Ledsjö 1880 25/10. Sonen i första äktenskapet, Gustav Wilhelm Strid, född 1905 8/10, står som blind sedan 1912.

Theodor Krantz köper mark 1921 öster om Ödegårdstorpet av Olaus Wilhelm Strid, Ödegården och bygger sitt Björkelund 1922

Originaldokument från Roland Holm, Björkelund, 2016

Säljare av marken är ägaren till Klostret Erik-Larsgården 1/2 mantal Olaus Wilhelm Strid, som flyttat in från Hangelösa den 10/11 1918. Köpare är Theodor Krantz, som då bodde i Haga, Ljungstorp.
Se mer om Björkelund - klicka på länken: www.ljungstorpshistoria.se

Alla boende på Erik Larsgården eller Ödegården enligt kyrkböckerna 1786 - 1938

Varnhem AI:2 (1786-1791)
Ödegården - Militiegård som utarrenderas


Factoriesmeden* Mannen Pehr Fogelin, född i Fågelås 1732
Madam Christina Engström, född i Jönköping 1737
Dotter Anna Brita, född i Jönköping 1774
Tvillingar: Carl Fredrik, född i Varnhem 1780-03-18
                  Jonas Magnus, född i Varnhem 1780-03-18
Son Andreas, född i Varnhem 1785-09-02

Tjänstefolk:
Piga Kirstin Svensdotter, född i Valtorp 1764, utflyttad till Svarvarebacken 1788

Pistolsmeden vid Västgöta Kavalleri, Göran Ekwall, född i Hakarp Småland 1759, inflyttad från Jönköping 1786, utflyttad till Klippes ---- 1787

Torpare Johan Jonsson, född i Rådene 1755,
Hustru Maria Andersdotter
Dotter Cathrina, född i Rådene
Dotter Stina, född i Rådene
Dotter Cajsa, född i Amundstorp
- familjen utflyttad till Bolum 1790

*Factoriesmeder
kallades vapensmeder som arbetade för vapenfaktoriet i Jönköping senare i Huskvarna, men arbetet utfördes hemma på gården. Yrket krävde läroexamen från vapenämbetet i Jönköping.

Varnhem (R) AI:3 (1792-1800) 
1/2 Ödegården - militiegård som utarrenderas


Kvarboende
Factoriesmeden Mannen Pehr Fogelin
, född i Fågelås 1732
Madam Christina Engström, född i Jönköping 1737
Dotter Anna Brita, född i Jönköping 1774
Tvillingar: Carl Fredrik, född i Varnhem 1780-03-18  - not. är i lära i Jönköping (Kom; troligt vapenfabriken)
                   Jonas Magnus, född i Varnhem 1780-03-18 -not. är i lära i Jönköping (Kom; troligt vapenfabriken)
Son Andreas, född i Varnhem 1785-09-02

Tjänstefolk:
Piga Stina Carlsdotter, född i Kloster 1777, utflyttad till Amundstorp 1789
Drängen Nils Ericsson,född i Fägre, inflyttad från Bostorp

Mannen Bengt Andersson, född i Broddetorp 1750
Hustru Bolla Bengtsdotter, född i Skärv 1756
Dotter Maria, född i Skärv 1782
Dotter Annika. född i Skärv 1784
Son Berndt, född i Skärv 1789
Son Johannes, född i Skärv 1791

Inhyses:
Mannen Hak. Dalhagen, född i Habo 1740, familjen utflyttad till Ähle 1794
Hustru Helena Svensdotter, född i Lundby 1745-11-30
Son Andreas, född i Ähle 1774-12-15
Dotter Stina, född i Ähle 1777-05-25
Son Petter, född i Ähle 1791
Dotter Maria, född i Ähle 1785-04-21, utflyttad till Skarke 1794

Änka hustru Anna Brita Andersdotter, född i Kyrkebo 1745, inflyttad från Skarke 1794
Son Lorentz, född i Ulfsgården 1772
Dotter Ulrica, född i Ulfsgården 1782
Dotter Stina Greta, född i Ulfsgården, 1789

Varnhem (R) AI:4 (1800–1815) 
1/9 Ödegården Boställen

Mannen Bengt Andersson, född i Broddetorp 1750
Hustru Bolla Bengtsdotter, född i Skärv 1756
Dotter Annika. född i Skärv 1784
Son Berndt, född i Skärv 1789
Son Johannes, född i Skärv 1791

Mannen Peter Jonsson, född i Överbo 1798
Hustru Bolla Svensdotter, född i Kloster 1768
Dotter Maria Larsdotter, född i Väberga 1786
Dotter Johanna Petersdotter, född i Junkragården 1797
Dotter Lena Petersdotter, född i Jinkragården 1799
Dotter Cajsa, född i Ödegården 1805-05-28

Varnhem (R) AI:5 (1815–1836) 
Eric Larsgården Boställe


Mannen Andreas Larsson, född i Öglunda 1760-12-18,
Hustru Maria Jonsdotter, född i Berg 1769-08-12
Son Lars, född i Öglunda 1796-06-05, utflyttad till Backa 1817, åter 1819
Son Jonas, född i Öglunda 1802-10-31
Son Johannes, född i Öglunda 1805-10-08
Son Eric, född i Eric Larsgården 1809-04-28
Dotter Maria, född i Eric Larsgården 1813-05-11
-utflyttad med hushåll tlll Ulfsgården 1820

Nya boende 1820;
Mannen Andreas Andersson, född i Lundby 1782-10-11, inflyttad med hushåll 1820
Hustru Greta Jonsdotter, född i Varnhem 1784-07-14
Dotter Maria Lena, född i Lundby 1811-02-25, utflyttad till Stenum 1827
Son Anders, född i Lundby 1814-11-07
Dotter Johanna, född i Varnhem 1821-09-20, död 1822
Son Johannes, född i Varnhem 1823

Nya boende 1824;
Fältväbel J. G. v. Zveigbergh, född i Odensåker 1787-07-22, inflyttad med hushåll 1824 Skärv, Ving,
Hustru Greta Elisabeth Lund, född i Berg 1787-02-14
Dotter Ulrica Elisabeth, född i Ving 1815-11-17
Dotter Margaretha Elisabeth, född i Ving 1818-06-04
Son Gustaf Wilhelm, född i Ving 1827-07-08
- utflyttad med hushåll till Berg 1827

Nya boende 1827;

Herr Eric Otter, född i Öglunda 1791-08-23, familjen inflyttad från Junkragården 1827
Hustru Anna Britta Lund, född i Berg 1790-10-01
Dotter Anna Elisabeth, född i Varnhem 1813
Son Eric Gustaf, född i Stenum 1820-01-26
Son Carl Johan, född i Stenum 1831-05-11, död 1833

Nya boende 1828;
Föraren Herr Anders Lundström, född i Lekåsa 1802-12-21, inflyttad med hushåll från Ryda 1828,
Hustru Sara Pehsdotter, född i Tengene 1801-05-11
Son Anders Petter född i Ryda 1824-06-04
Son Jacob, född i Ryda 1826-07-24
Ferdinand Wilhelm, född i Varnhem 1829-03-28
Svärmoder änkan Kjerstin Olofsdotter, född i Flo 1762-04-04, död 1829-04-26
Gossen Anders Jonsson, född i Skärv 1804-08-14, inflyttad från Botorp 1721, ut till Löten 1822.
Not. svårt för att tala och höra.
- familjen utflyttad till Varnäs 1831

Ny Brukare av Erik Larsgården 1828;
Mannen Joh. Larsson, född i Fröjered 1802-04-17, familjen inflyttad från Kjellegården Amundstorp 1828,
Hustru Inga Abrahamsdotter, född i Skövde 1806-01-05
Dotter Britta Maja, född på platsen 1826-03-12
Son Lars Johan, född på platsen 1828-02-22, död 1829
- utflyttade till Sven Michaelsgården1829

Ny Brukare 1831;
Mannen Fredrich Jonsson, född i Ving 1789-04-07, inflyttad med familj från Ving 1831
Hustru Cajsa Larsdotter, född i Ving 1804-08-03
Dotter Christina Wilhelmina Helena, född i Ving 1827-10-30
Son Carl August, född i Ving 1829-07-25
Son Jonas Lambert, född i Ving 1831-10-07
Dotter Maria, född i Ving 1834-09-01, död 1839

Tjänstefolk;
Pigan Maria Andersdotter, född 1813-05-11, inflyttad från Lundby 1829
Pigan Maja Greta Gunnarsdtr, f. Varnhem 1809-08-03, infrån Nedergården, Amundstorp 1830, åter dit 1831
Drängen Johannes Svensson, född i Skepplanda 1813-08-23, inflyttad från Löten 1833, till Gästgiveriet 1834.
Drängen Gustaf Pettersson Sjöberg, född i Ving 1813-08-10, inflyttad från Ving 1839

Hälftenbrukare;
Mannen Gunnar Pehrsson, född i Häggum 1786-02-24, död 1831
Hustru Stina Svensdotter, född i Varnhem 1789-02-18, till socknens slut 1831
Son Sven, född i Varnhem 1821-10-06
Son Johannes, född 1824-01-30

Inhyses
Mannen Johannes Bengtsson, f.Skövde 1806, infrån Öglunda 1830, utflyttad till Simmesgården 1831
Hustru Greta Svensdotter, född i Berg 1806-11-29, inflyttad från Hammarskvarn 1830, död 1831
Dotter Maja Cajsa, född 1829, utflyttad till Toran Öglunda 1831

Varnhem (R) AI:6 (1836–1846)
Eric Larsgården eller Ödegården - militiegård som utarrenderas


Brukare
Mannen Fredrich Jonsson, född i Ving 1789-04-07, död 1843
Hustru Cajsa Larsdotter, född i Ving 1804-08-03,
Dotter Christina Wilhelmina Helena, född i Ving 1827-10-30
Son Carl August, född i Ving 1829-07-25
Son Jonas Lambert, född i Ving 1831-10-07
Dotter Clementia Alida, född i Varnhem 1838-05-02, död 1838
Son Timoleon, född i Varnhem 1840-02-14, död 1840
Son Johan Alfrid, född i Varnhem 1842-01-14
- änkan utflyttad med barn till Hammarskvarn 1844

Inhyses under gården;
Mannen Johan Jeansson Strömberg, född i Varnhem 1819-04-25, inflyttad från Björsgården 1844
Hustru Johanna Andersdotter, född i Skara 1819-02-14, inflyttad från socknens slut 1844
Dotter Maria Christina, född i Varnhem 1844-02-16

Carl Kling, född i Varola 1822-06-22, inflyttad från Ryttaregården 1844, utflyttad till Horn 1845, not. 28/7 1845, betyg till lysning i Horns församling

Dräng Gustaf Pettersson Sjöberg, född i Ving 1813-11-10, utflyttad till Pickagården 1836
Gossen Adam Pettersson, född i Ving 1819-09-06, utflyttad till socknens slut 1838 

Varnhem (R) AI:7 (1846-1859) 
Eric Larsgården eller Ödegården ½ mt - militiegård som utarrenderas
Arrenderas av Svante Liberg uti Ryttaregården


Ödesgårdstorpet i Billingeliderna;
Ödegårdstorpet byggs av inhyses Johan Jeansson som bildar familj 1844;
Mannen Johan Jeansson Strömberg
, född i Varnhem 1819 25/4  - in fr. Gästgifvareg. gift 1844 med
Hustrun Johanna Andersdotter, f. i Skara 1819 14/2 - in från 'Socknens slut' under Prästegården med
Dottern   Maria Christina, född i Varnhem 1844 11/2
Son Johan Petter, född i Varnhem 1847-03-01, död 1847
  - den lilla familjen flyttar "till socknens slut", Hålltorp år  1847

Ny Ödesgårdstorpare 1846/47;
Mannen  Johannes Larsson,
född i Varnhem  1824 13/11 - har flyttat in här och tar sig hustrun 1846
Hustrun   Anna Sophia Ljunggren, född i Borås - in från Gästgifvaregården 1846 - dör här 1847
Son Lars Johan, född i Varnhem 1847 18/11 - dör här 1847 (Anm; Troligen dör modern i 'barnsäng'.
 - mannen flyttar efter tragedierna till Klockarbolet, Klostret 1847

Arrendatorn flyttar in på Ödegården 1849;
Mannen Svante Liberg, född i Vinköl 1795-03-25, in med familj 1849
Hustru Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1795
Dotter Maria, född i Varnhem 1826-07-05, ut 1854
Dotter Johanna, född i Varnhem 1829-09-09, ut 1851
Son Johannes, född i Varnhem 1832-12-17

Tjänstefolk
Dräng Magnus Johansson Moberg, född i Varnhem 1824-11-03, in 1849
Dräng Johannes Gunnarsson, född i Varnhem 1824-07-30, in 1851, ut 1852
Dräng Jonas Lambert Fredriksson, född i Skärv 1831-05-07, in 1852
Dräng Gustaf Johansson, född i Varnhem 1827-11-06, in 1852

Hyrande
Furir Joh. Lander, född 1827-02-27, in 1853, ut 1854

Varnhem (R) AI:9 (1854-1862)
½ mtl Eric Larsgården -  - militiegård som utarrenderas


Kvarboende arrendator;
Mannen Svante Liberg, född i Vinköl 1795-03-25
Hustru Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1795
Dotter Johanna, född i Varnhem 1829-09-09, ut 1855, lysn. 19/1 1855
Son Johannes, född i Varnhem 1832-12-17, ut 1855, lysn. Till Skövde 1855

Ny brukare arrendator in 1858;
Mannen Pehr Gustafsson, född i Gudhem 1830-02-25, in med hustru 1858,
Hustru Anna Maria Svensdotter, född i Varnhem 1836-05-26
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1858-08-07
Son August, född i Varnhem 1860-08-09
- ut med familj 1860

Tjänstefolk;
Piga Inga Eriksdotter, född i Broddetorp 1836-09-03, in1858, ut 1861
Dräng Magnus Johansson Moberg, född i Varnhem 1824-11-03, in 1849, ut 1857
Dräng Jonas Gustafsson, född i Gudhem 1833-08-06, in 1858, död 1859
Dräng Gustaf Johansson, född i Varnhem 1827-11-06, in 1853, ut 1855

Gossen Johannes Svantesson, född i Varnhem 1832-12-17, in 1855, död 1857
Änkan Cajsa Johansdotter, född i Varnhem 1830-01-20, in 1855, - not "fäst med" Johan Svantesson
Son Johan Gustaf, född i Varnhem 1857-11-03
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1856-05-06, död 1857
- ut med son 1857

Ödesgårdstorpet;
Inhyses Andreas Johansson, född I Varnhem 1811-02-27, in med familj 1857
Hustru Stina Larsdotter, född i Varnhem 1811-03-21
Dotter Lotta, född i Våmb 1838-04-03
Dotter Anna Lisa, född i Varnhem 1844-08-30
Dotter Gustafva, född i Varnhem 1850-04-14

Varnhem (R) AI:10 (1862–1869) 
Klostrets Rote ½ mtl Eric Larsgården -  - militiegård som utarrenderas


Kvarboende arrendator;
Mannen Svante Liberg, född i Vinköl 1795-03-25,
Hustru Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1795
- utflyttad med hustru 1864

Arbetskarl  Johannes Johansson, född i Skara 1844-06-17, in 1865, betyg till Stockholm 1866
Hustru Lotta Andersdotter, född i Varnhem 1838-04-03, in 1866
Barn Anna Sofia, född i Skövde 1866-03-05
Tvillingar Carl August, född i Västra Vingåker 1867-12-08, död 1868-08-22
                  Olga Vilhelmina, född i Västra Vingåker 1867-12-08, död 1868-09-14

Brukare
Mannen Anders Andersson Husar, född i Ving 1824-10-28,
Hustru Lena Nilsdotter, född 1827
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1850-12-12
Son Nils Johan, född i Varnhem 1852-09-20
Dotter Helena Christina, född i Varnhem 1855-10-15
Dotter Carolina, född i Varnhem 1860-04-15
Dotter Wilhelmina, född i Varnhem 1862-04-05
- utflyttad med familj 1864

Arrendator 1864;
Mannen August Sandberg
, född i Kyrkefalla 1825-09-03, in med familj 1864
Hustru Lisa Andersdotter, född i Rogberga 1825-09-17
Dotter Gustafva, född i Skövde 1857-12-02
Son Axel, född i Skövde 1859-03-23
Son Gustaf, född i Skövde 1861-03-16
Dotter Emelie, född i Skövde 1863-08-23
Son August, född i Varnhem 1865-09-07
Son Carl Johan, född i Varnhem 1867-12-09

Tjänstefolk
Drängen Lars Gustaf Larsson, född i Hornborga 1846-10-24, in 1867, ut 1868
Pigan Sofia Charlotta Gustafsdottir, född i Hagelberg 1849-09-30, in 1866, ut 1868
Dräng Johan Petter Andersson Svärd, född i Vårfruhem 1825-06-24, in 1866, ut 1867
Dräng Petter Larsson, född i Varnhem 1829-09-04, in 1865
Dräng Fritz Sandberg, född i Skövde 1833-09-09, in 1864, ledighetbetyg från 1858
Piga Anna Lisa Andersdotter, född i Varnhem 1844-11-30, in 1865, ut 1866

Arbetskarl Karl Petter Andersson Redig, född i Varnhem 1839-06-16,in med hustru 1868
Hustru Britta Ulrika Larsdotter, född i Brandstorp 1838-01-05
Son Carl Johan, född i Varnhem 1868-12-17

Torpare Ödegårdstorpet;
Mannen Andreas Johansson
, född I Varnhem 1811-02-27
Hustru Stina Larsdotter, född i Varnhem 1811-03-21
Dotter Anna Lisa, född i Varnhem 1844-08-30, ut 1863
Dotter Gustafva, född i Varnhem 1850-04-14
Dotter Lotta, född i Våmb 1838-04-03, in 1865, ut 1866

Ny torpare Ödesgårdstorpet;
Mannen David Johansson
, född i Fågelås 1825-04-18, in med familj 1867
Hustru Johanna Andersdotter, född i Bällefors 1826-07-26
Son Frans Gustaf, född i Undenäs 1852-04-30
Dotter Albertina, född i Undenäs 1856-03-05
Son Johan Augustinus, född i Våmb 1859-08-28
Son Carl Vilhelm, född i Våmb 1864-05-27
Son Werner Herbert Theofil, född i Varnhem 1868-02-02

Tjänstefolk,
Drängen Carl Johan Pehrsson, född i Varnhem 1847-12-29, in 1867, ut 1869

Varnhem (R) AI:11 (1869–1880)
Klostrets Rote ½ mtl Erik Larsgården - Militieboställe som utarrenderas

Arrendator Petter Magnusson i Klostret Trädgården

Arrendator - inhyses;
Mannen August Sandberg
, född i Kyrkefalla 1825-09-03, död 1872-06-10
Hustru Lisa Andersdotter, född i Rogberga 1825-09-17,
Dotter Gustafva, född i Skövde 1857-12-02
Son Axel, född i Skövde 1859-03-23
Son Gustaf, född i Skövde 1861-03-16, död 1870-07-12
Dotter Emelie, född i Skövde 1863-08-23
Son August, född i Varnhem 1865-09-07
Son Carl Johan, född i Varnhem 1867-12-09
- änkan ut med barnen 1872

Arbetskarl Petter Andersson Redig
, född i Varnhem 1839-06-18,
Hustru Brita Ulrika Larsdotter, född i Broddetorp 1838-01-05, död 1869-11-08
Son Carl Johan, född i Varnhem 1868-12-17
- ut med fadern 1870

Arbetskarl Johannes Johansson
, född i Skara 1844-06-17,
Hustru Lotta Andersdotter, född i Varnhem 1838-04-03
Dotter Anna Sofia, född i Skövde 1866-03-05
Dotter Mathilda Fredrika, född i Västra Vingåker 1869-06-07
- ut med familj 1870

Arbetskarl/Dräng Fritz Sandberg, född i Skövde 1833-09-09, ut 1871

Ny arrendator 1872;
Arbetaren Lars Petter Andersson Sträng, född i Varnhem 1839-06-10, in med fam.1872,
Hustru Kajsa Andersdotter, född i Varnhem 1833-12-08
Son Gustaf Alfred, född i Varnhem 1860-11-12
Son Anders Herman, född i Härja 1865-09-02
Dotter Johanna Christina, född i Varnhem 1871-08-20
- ut med familjen 1877

Ny Arrendator 1877;
Mannen Klas Olausson Dag, född i Varnhem 1843-04-15, in med hustru 1877
Hustru Anna Katrina Spångberg, född i Rådene 1840-06-06,
Son Karl Sigurd, född i Varnhem 1878-12-09

Hyrar;
Arbetskarlen
Mannen Alfred Olausson Dag, född i Skarke 1847-10-18, in med familj 1878,
Hustru Lovisa Johansdotter, född i Sävared 1859-10-11
Son Johan Viktor, född i Skarke 1876-08-09
Karl Axel, född i Skarke 1878-10-11
- ut med familjen 1879

Ny arrendator 1879;
Mannen Johan Mellblom, född i Habo 1842-06-24, inflyttad med familj 1879
Hustru Maria Charlotta Johansdotter, född i Ving 1845-10-16
Son Gustaf Theodor, född i Varnhem 1876-09-11
Son Frans Oskar, född i Varnhem 1878-12-11

Piga Kristina Johansdotter, född i Varnhem 1858-08-03, in 1879, ut 1880
 
Ödegårdstorpet - kvarboende;
Torparen David Johansson, född i Fågelås 1825-04-18,
Hustru Johanna Andersdotter, född i Bällefors 1826-07-26, död 1878-07-18
Son Frans Gustaf Dahlström, född i Undenäs 1852-04-30, ut 1878
Dotter Albertina, född i Undenäs 1856-03-05, död 1874-09-06
Son Johan Augustinus, född i Våmb 1859-08-28, ut 1876
Son Carl Vilhelm, född i Våmb 1864-05-27, ut 1878
Son Werner Herbert Theofil, född i Varnhem 1868-02-02, ut 1878
-  änkemannen flyttar ut med barnen 1878

Ny torpare 1872;
Mannen Gustaf Lindberg, född i Skarke 1845-10-07, in m fam.1872
Hustru Charlotta Engqvist, född i Broddetorp1837-12-18
Son Johan Albin, född i Skarke 1870-12-11
Dotter Amanda Josefina, född i Skarke 1873-04-04
Son Karl Henning, född i Skarke 1875-07-07
Dotter Anna Charlotta, född i Skarke 1877-11-03
Dotter Augusta Vilhelmina, född i Skarke 1880-11-20

Varnhem (R) AI:12 (1880-1895) Bild: 25 Sida: 17
Erik Larsgården Militieboställe ½  mtl --> indraget boställe


½ arrendator;
Maria Charlotta Johansdotter, Gustaf Johansson från Stommen Öglunda

½ mtl arrendator och brukare;
Mannen Johan Mellblom, född i Habo 1842-06-24, gift 1825-09-28, död 1881-01-10
Hustru Änka Maria Charlotta Johansdotter, född i Ving 1845-10-16,
Son Gustaf Teodor, född i Varnhem 1876-09-11
Son Frans Oskar, född i Varnhem 1878-12-03
Dotter Anna Mathilda, född i Varnhem 1881-06-22
- änkan  med barnen till Öglunda 14/11 1889

Brukare;
Mannen Karl Johan Andersson, född i Varnhem 1852-05-21, in med hustru 1883,
Hustru Maria Elisabeth Lundqvist, född i Mariestad 1858-03-01
Dotter Märta Elisabet, född i Varnhem 1884-06-09
-  ut med familjen 1885

Tjänstefolk;
Piga Lotta Jonsdotter, född i Hasslösa 1870-06-10, in 1887, ut 1888
Dräng Gustaf Linus Pettersson, född i Varnhem 1865-05-01, in 1888, ut 1889

Statkarl Johan Johansson, född i Björsäter 1862-12-12, in med hustru 1890,
Hustru Carolina Andersdotter, född i Varnhem 1850-03-02
- ut med hustru 1895

Dräng Karl Johan Johansson, född i Varnhem 1865-08-22, in 1880, ut 1881
Piga Stina Kajsa Andersdotter, född i Ledsjö 1848-12-14, in 1882, ut 1883
Dräng Karl Johan Karlsson, född i Stenum 1859-03-25, in 1882, ut 1883

Statkarlen Anders Gustaf Jonsson, född i Hasslösa 1854-05-03, in m fam. 1885,
Hustru Lovisa Johansson, född i Skara 1863-03-27
Son Johan Linus, född i Varnhem 1885-11-22
Dotter Agda Cecilia, född i Varnhem 1887-12-30
- ut med familjen 1888

Ny arrendator 1888;
Mannen Johannes Lundblad, född i Skånings Åsaka 1856-07-22, in m fam. 1888,
Hustru Maja Stina Alm, född i Skånings Åsaka 1855-03-09
Dotter Maria född i Eggby 1882-12-23
Son Carl Gustaf, född i Eggby 1884-04-08
Son Birger, född i Eggby 1885-09-30
Dotter Anna Josefina, född i Eggby 1887-08-21
Son Erik, född i Varnhem 1889-09-23
-  ut med failjen 1890

Ödegårdstorpet - kvarboende;
Torpare Gustaf Lindberg
, född i Skarke 1845-10-07, in m fam.1872,
Hustru Charlotta Engqvist, född i Broddetorp 1837-12-18
Son Johan Albin, född i Skarke 1870-12-11
Dotter Amanda Josefina, född i Skarke 1873-04-04
Son Karl Henning, född i Skarke 1875-07-07
Dotter Anna Charlotta, född i Skarke 1877-11-03
Dotter Augusta Vilhelmina, född i Skarke 1880-11-20
- ut med familj 1882

Ödegårdstorpet - in 1882;
Arbetskarlen Karl Johansson Sträng, född i Varnhem 1841-08-22
Hustru Kajsa Lisa Jonsdotter, född i Varnhem 1847-10-04
Dotter Hulda Kristina, född i Varnhem 1872-12-31, ut 1889
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1878-01-25, ut 1893
Dotter Johanna Maria, född i Varnhem 1880-09-28
Son Johan Bernhard, född i Varnhem 1883-07-21, död 1884
Dotter Selma Sofia, född i Varnhem 1885-07-04
Dotter Emma Carolina, född i Varnhem 1888-02-10
Dotter Hilda Elisabet, född i Varnhem 1891-01-28

Varnhem (R) AIIa:1 (1895–1922)
Erik Larsgården ½ mtl - militiegården har blivit indragen och säljs


Ägare
Hemmansägare Alfred Karlsson Rydsberg, född i Ryda 1856-04-13,
Hustru Hedda Sofia Larsdotter, född i Skånings Åsaka 1852-02-03
Dotter Inez Hedvig Sofia, född i Norra Vånga 1892-06-30
Dotter Lizzie Hedvig Kristina, född i Haga Göteborg 1894-10-10
Son Karl Efraim Artur, född i Varnhem 1896-05-20, ut 1916
Son Konrad Birger, född i Varnhem 1897-11-12
Son Gustaf Herbert, född i Varnhem 1902-03-10
- ut med familjen 1916

Tjänstefolk;
Dräng Alfred Johansson, född i N Ving 1879-02-04, in 1895, ut 1899
Piga Elisabet Gustafsson, född i Borgunda 1884-04-16, in 1899, ut 1904
Dräng Karl Edvin Gustafsson, född i Borgunda 1885-11-19, in 1902, ut 1903
Dräng Oskar Natanael Gustafsson, född i Borgunda 1888-09-18, in 1903, ut 1904

Ny ägare in 1896;
Hemmansägare Johan Jonsson, född i Umeå landsf. 1882-09-28, in m fam 1896,
Hustru Hilda Maria Persson, född i Umeå landsf 1881-12-30
Dotter Jonhild Mariana Jaira, född i Umeå landsf. 1905-04-15
Son Hiljohn Jonas Petrat, född i Umeå landsf 1906-05-15
Son Johan Hilding, född i Umeå landsf 1907-05-28
Dotter Svea Eleonora, född i Umeå landsf. 1908-09-13
Son Sven Egil Melker, född i Vingåker 1916-01-23
- utmed familjen 1916

Nya ägare Karl Gustafsson, ?? Skara och ? G Johansson Majorna ? Älvsborg

Hemmansägare Karl Johan Karlsson, född i Hol Älvsborg1870-05-09, in m fam. 1916,
Hustru Beda Axelina Elisabet Eriksson, född i Hol 1882-04-23
Mannens i 1a giftet:
Dotter Märta Elisabet, född i Hol 1902-07-08
Son Karl Gustaf Natanael, född i Hol 1903-09-19
Son Johan Axel Einar, född i Hol 1906-03-04
Dotter Ingrid Valborg Helena, född i Hol 1910-05-01
Gemensamma barn:
Son Karl Erik Valdemar, född i Alingsås 1914-04-18
Dotter Greta Emma Elisabet, född i Alingsås 1915-12-03
- familjen ut 1917

Rättare
Mannen Per Johan Jeppsson
, född i Adolf Fredrik Sthlm 1878-01-13, in m fam 1917,
Hustru Anna Valfrida Johansson, född i Skörstorp 1881-08-26
Fosterbarn Elsa Maria Pettersson, född i Hova 1909-05-04
- ut med familjen 1918

Ny ägare 1918;
Hemmansägare Olaus Wilhelm Strid, född i Ledsjö 1871-03-08, in m fam 1918
Hustru Ida Kristina Larsdotter, född i Ledsjö 1867-05-24, död 1920-04-21
Hustru Helena Charlotta Adolfsson, född i Ledsjö 1880-10-25, in 1921
Dotter Maria Kristina, född i Ledsjö 1898-08-21, ut 1921
Dotter Anna Elisabet, född i Götene 1900-10-08, ut 1920
Dotter Ester Matilda, född i Götene 1903-02-13, ut 1921
Son Gustaf Wilhelm, född i Hangelösa 1905-08-10
Dotter Ellen Ida Sofia, född i Hangelösa 1907-11-12

Tjänstefolk;
Dräng Emil Alfred Karlsson, född i Ledsjö 1875-01-25, in 1918, ut 1919
Dräng Karl Linnar Larsson, född iLedsjö 1906-06-15, in 1920, ut 1921
Dräng Sven Albin Granath, född i Tråvad 1902-08-22, in 1918, ut 1919
 

Ödegårdstorpet - kvarboende;
Arb. Mannen Karl Johansson Sträng, född i Varnhem 1841-08-22, död 1919
Hustru Kajsa Lisa Jonsdotter, född i Varnhem 1847-10-07
Dotter Johanna Maria, född i Varnhem 1880-09-28, ut 1899
Dotter Selma Sofia, född i Varnhem 1885-07-04, ut 1897
Dotter Emma Carolina, född i Varnhem 1888-02-10, ut 1903
Dotter Hilda Elisabet, född i Varnhem 1891-01-28, ut 1907
Dotter Selma Sofia, född i Varnhem 1885-07-04, in med son 1912, ut 1915
Son Karl Magnus, född i Varnhem 1909-04-13

Varnhem (R) AIIa:2 (1922–1938)
Klostret nr 9 Erik Larsgården eller Ödegård ½ mtl

Ägare;
Wilhelm Andersson Hökagdn Brunnhem

Ägare och brukare;
Hemmansägare Olaus Vilhelm Strid, född i Ledsjö 1871-03-08, in m fam. från Hangelösa 1820,
Hustru Helena Charlotta Adolfsson, född i Ledsjö 1880-10-25
Mannens i 1:a giftet:
Dotter Anna Elisabet, född i Götene 1900-10-08, ut till Lundby 1932
Son Gustaf Wilhelm, född i Hangelösa 1905-08-10. Not blind och frikallad. Till Tomteboda 1929
Dotter Ellen Ida Sofia, född i Hangelösa 1907-11-12, ut till Götene 1926
Dotter Ester Matilda, född i Götene 1903-02-13, in från Skånings Åsaka 1928
d.u.ä. Gunhild Elisabet, född i Götene 1922-09-20, Erik Gustavsson, Skånings Åsaka erkänt sig som fader
- ut med hustru till Norra Lundby 1938

En av ägarna flyttar in;
Hemmansägare Vilhelm Andersson, född i Kungslena 1863-12-07, gift 1905-11-10, in från Brunnhem med familj 1938-04-08, död 1938-05-13
Hustru Juliana Vilhelmina f. Fredriksson, född i Kungslena 1872-02-16
Son John Gustav Fredrik, född i Kungslena 1915-08-04. Not. Frikallad

Del av Ödegårdstorpet säljs nu till Teodor Krantz och blir Björkelund;
Klostret nr 9 Erik Larsgården ½ mtl
Björkelund – lägenhet


1½ tunnland ägare och brukare;
Byggnadssnickare Teodor Anselm Krantz, född i Valtorp 1882-09-24, Frikallad
Hustru Anna Charlotta Andersson, född i Fröjered 1881-06-05
Dotter Ester Hanna Linnea, född i Fröjered 1913-01-05, ut till Skara 1938
Dotter Gerda Hildur Viktoria, född i Fröjered 1914-12-06, ut till Skövde 1934
Son Karl Erik Georg, född i Fröjered 1919-08-22

På Ödegårdstorpet finns;
Karl Strängs Änka Kajsa Stina Sträng f. Jonsdotter, född i Varnhem 1847-10-07, död 1928-05-02
Dotterson Karl Magnus Sträng, född i Varnhem 1909-04-13, son till Selma Sofia Sträng, ut till Våmb 1928

Läs mer om Ödergårdstorpet/Björkelund - klicka här!

Ur sveriges befolkning för Erik Larsgården

1940 - efter faderns/makens död 1938;
Hemmansägare John Gustav Fredrik Andersson, född i Kungslena 1915-08-04, ogift man
Husmor änkan/modern Juliana Vilhelmina f. Fredriksson, född i Kungslena 1872-02-16

1946 och 1950
Hemmansägare John Gustav Fredrik Andersson,
född i Kungslena 1915-08-04, ogift man, kontrollassistent

1960
Hemmansägare John Gustav Fredrik Andersson,
född i Kungslena 1915-08-04, ogift man

Hellner John

1970
Hemmansägare John Gustav Fredrik Andersson
, f. i Kungslena 1915-08-04, Gift man 1962-02-03
Hustrun Nina Linnéa Andersson, född i Finland 1926-04-21
Son Johan Gunnar Fredrik Andersson, född här 1962-05-10
Son Dag Thomas Vilhelm Andersson, född här 1963-07-12
Son Lars Anders Ingemar Andersson, född här 1966-02-05

Ödegården utplånas i storbranden 1979 och byggs aldrig upp

Ödegården låg en och en halv kilometer från den av brandkåren påtända ladugården vid Nolgården i Varnhem. Den låg på västra sidan om Varnhems skola, vilken klarade sig helt. Ödegården brann dock ner helt till grunden inklusive bostadshus, uthus, ladugård, vagnskjul och t o m hundkoja! 130 grisar blev också lågornas rov.