A. 17 a Turiststugan - Björktuna

Fogdegården 4:5 -> en Turiststuga på ofri grund -> Björktuna

Fogdegården 1960 - Lantmäteriets Historiska kartor - klicka på kartan för att se den större! Fogdegården 1960 - Lantmäteriets Historiska kartor - klicka på kartan för att se den större!

Rött markerar gränserna 1960 för hela fastigheten Klostret Fogdegården i Varnhem. Fastighetens gårdsnummer i gamla jordeboken var Nr 4. och blev 41 som blev 4när man avskilde delarna 43 Blomberg, 44 och 45 samt det avskilda 412 Björktuna närmast Axevallavägen i det östra hörnet.

Turiststugan avstyckades redan 1925 av kyrkoherde Björkman, Odensåker, som senare gav namn till Björktuna. Först till Fogdegården 4:8 - sedan med en tilläggsavstyckning till Fogdegården 4:11 - Björktuna.

Turiststuga byggs på Fogdegårdens mark i nordöstra hörnet

Turiststugan på karta 1925 inför formell avstyckning av marken. Turiststugan finns redan inritad på kartan och har alltså byggts tidigare! Klicka på kartan för att se den större! Turiststugan på karta 1925 inför formell avstyckning av marken. Turiststugan finns redan inritad på kartan och har alltså byggts tidigare! Klicka på kartan för att se den större!

Turiststuga var ett begrepp som myntades under framväxt av en insikt om behovet av en sund levnadsstil och stärkande friluftsliv under början av 1900-talet. Det myntades tidigt för stugor som uppfördes i inte minst i fjälltrakterna av olika sammanslutningar för att kunna hyras och vistas i av sina medlemmar. Tjänstemannasammanslutningar av de mest skilda slag ”ledde sina medlemmar ut från städernas arbete till ”week-ends” i naturen eller semesterdagar i föreningens 
'egna hem’.
 
De framväxande lokala Turistföreningarna tog över begreppet och ofta även de redan uppförda turiststugorna och anlade själva ett stort antal turiststugor över hela Sverige. I mångt och mycket var de föregångare till senare tiders vandrarhem. Svenska Turistföreningen bildades 1885 och bedrev först sin verksamhet huvudsakligen i fjällen med flera turiststugor, startade sitt första vandrahem i Gränna 1933 och hade redan efter 2 år 187 vandrahem i egen regi över hela Sverige.

Valle härads turistförening startades 1895 på initiativ av kapten Sigge Flach i Axvall och han var alltså ordförande i Walle härads kretsförening af Svenska Turistföreningen.
 
Naturkänsla, fosterländskhet och religiösa förtoner fanns med från start inom turistföreningarnas grunder och många var de kyrkoherdar som engagerade sig. Flach menade att befolkningen i Valle härad var ”hygglig, välvillig, rättskaffens och behaglig att leva bland”. Området runt Varnhem var ofta beskrivet som ett särdeles skönt område i kanten mellan berg och kulturlandskapet nedanför med vandringsleder mot bl a Öglunda, där föreningen 1910 uppfört ett magnifikt utsiktstorn - klicka för att se video och bilder rån invigningen 1910.
 
Flach motiverade sitt bildande av Valle härads turistförening enligt följande;
”Då turistströmmen kan få - och har - en stor foster­ländsk betydelse och då de trakter till vilka turisterna komma, kunna skörda avsevärda ekonomiska fördelar, vill styrelsen uppmana alla, särskilt ungdomen, att bemöta alla turister väl. Låtom oss tävla med varandra att bemöta främlingar så att de trivas hos oss.”

Med den här bakgrunden var det inte konstigt att man letade plats för en s.k. turiststuga också i Varnhem under 1900-talets inledande kvartal. Tydligen fann man den platsen på Fogdegårdens mark. I husförhörslängd för 1922 - 1938 finns Turiststugan registrerad fro m 1925 som en egen registerpost med boende kykrobokförda där - se nedan! Det var efter att kyrkoherden i Odensdåker hade köpt och avstyckat den som boend för sin syster med familj. 

Huset finns uppförd på karta efter att kyrkoherde Björkman från Odensåker köpt fastigheten Klostret Fogdegården 4:8 (som den först hette efter avstyckning från Fogdegården). Den säljs av ägarna sedan 1919 av en del av Fogdegården, Carl och Beda Berner - lite oklart när tursitstugan exakt byggdes, men troligen helt i början av 1900-talet eller slutet av 1800-talet.

1934 lät kyrkoherden bygga om huset och 1935 flyttade kyrkoherde Karl Anshelm Björkman, född i Falköping 1864-07-14 in i huset med hustrun Karin Björkman, född Åberg i Trollhättan 1871-06-16 samt dottern Valborg Karin Maria Björkman, föd i Husaby 1903-08-05. Kyrkoherden var då 71 år gammal.
 
Det verkar som familjen hade en omfattande verksamhet med café, turister och kyrklig verksamhet under kyrkoherde Ahlners tid i Varnhem. De tillverkade t o m egen Pommac till försäljning enligt muntlig tradition (Gunborg Färm). Ahlner var själv aktiv medlem i Valle härads turistförening.

1921 skriver Valle härads turistförening kontrakt med försvarsmakten om nattkvarterlokal för turister i Axvall

Genom detta kanske man hade lämnat behovet av Turiststugan i Varnhem och kunde sälja den till kyrkoherden i Odensåker 1925. Enligt ritning på kartan var Turiststugan i Varnhem inte speciellt stor.

Avstyckning till Fogdegården 4:8 - Turiststugan 1925

Björktuna avsöndring Björktuna avsöndring

Avsöndringskarta för Fogdegården 4:8 - Turiststugan år 1925.

Tillägg till föregående avstyckning - trädgårdsutökning 1933

Björktuna karta 1933 2 Björktuna karta 1933 2

Genom att köpa till och lägga samman 206 m2 fick man en bättre trädgård till det planerade ombygget av huset till kyrkoherdefamiljen.

Nu heter ägan 4:11 efter sammanläggingen till ny fastighet, som kykroherde Björkman döpte till Björktuna.

Kort kring Turiststugan och Björktuna i församlingsbok

Ritning Björktuna 1934 Ritning Björktuna 1934

1922 - 1938 års Församlingsbok - här finns även Turiststugan tillskriven i registret!
 
Först står:
Turiststugan
- senare stryks den och det skrivs Björktuna lite längre ner på sidan
- står också att Ägare är kyrkoherde Björkman, Odensåker
 
Hyresgäster;

Mannen Carl Teofilus Cronlund, handelsresande, född i N. Ullerud i Värmlands län 1880 28/1, gift 1921 16/7 - inflyttad rån Korsberga den 23/11 1925 med
Hustrun Hilma Cadelia, född Pehrsdotter (- ändrat till Björkman 1895) i Sjogerstad 1867 10/8
- de båda flyttar ut till Skara stadsförsamling 23/10 1931
Kommentar; Hilma Cadelia var kyrkoherdens syster. De var barn till banvakten Pehr Pehrsson och hans hustru Maja Greta Larsdotter i Sjogerstad.
 
Ny hyresgäst från den 27/10 1931 blir:
Sven Fritjof Ågren, Kronojägare, f. Vesene 1887 den 6/11 - in med familj från Vilske-Kleva 27/10 1931
Hustrun Alma Sofia, född Göransson i Finnerödja 1895 20/3
Son Sven Gösta Ragnvald, född i Vilske-Kleva 1923 24/5
Dotter Gulli Marie Margareta, född i Vilske-Kleva 1925 25/3
- familjen flyttar till Skärv 25/10 1934

Not; Kronojägare Sven Gustav Fritiof Ågren
dör redan 1938  i Fridhem 1 i Lerdala och hans änka Alma Sofia Ågren dör på Skaravägen 7 i Lerdala först  1996, nästan 101 år gammal.
Deras barn: sonen dog redan 1964 i Karlsborg. Han var född 1923 o 11 år när de flyttade från Varnhem. Dottern Gulli dog 1996 i Skara ogift. 


Mellan 1927 och 1932 bor här också ytterligare en hyresgäst;
Anders Erik Nilsson, Livsförsäkringsagent/Köpman, född i Trelleborg 1898 19/8 - flyttar in från Björkäng 19/11 1927 och ut till Halmstad 22/10 1932
 
Namnet ändras nu 1935 till Björktuna och in flyttar nu Björkman, ägaren:
Ägaren Carl Anshelm Björkman, kyrkoherde emeritus, född i Falköping 1864 14/7
Hustrun Karin Björkman, född Åberg i Trollhättan 1871 16/6
Dottern Valborg Karin Maria Björkman, född i Husaby 1903 5/8
 
- detta är allt som står om Turiststugan och Björktuna i församlingsböckerna             
 
1919 flyttar som ägare till Fogdegården 1/16 mtl 4:5 - med lagfart 1921;
Ägare/brukare Karl Bernhard Berner, född i Skövde lf 1882 18/2 - gift 5/4 1914 med
Hustrun Beda Kristina, född Persson i Skövde lf 1884 4/5
Dotter Stina Margit Linnéa, född i Skövde 1914 4/10
Son Lars Bertil Olof, född i Skövde lf 1915 15/9
- detta är alltså ägarfamiljen som säljer marken till Björkman 1922, med avstyckning och lagfart 1925 + även nästa bit 1935 (200 kvadratmeter).
 
En tidigare ägarfamilj bör ju då bli intressant med tanke på Turiststugan, som måste ha byggts tidigare;
En ägare är Karl August Blomqvist, född 1864 - föds, växer upp, arrenderar och äger Fogdegården 4:2 och som återkommer från Amerika 21/3 1905 - dit han for 17/7 1900.

Fogdegården var under denna tid splittrad mellan olika ägare - men Carl Blomqvist säljer ju sin del sin del i slutet av 1905 - då han flyttar till Tomten som först som brukare - sedan som ägare. Där bedrev han affär och handel - liksom hans svärmor bedrev Café-verksamhet. Kanske var det under hans tid som Turiststugan skapades på ofri grund?

Bildspel med Björkmans ritningar 1935 (från Anders Främst)

loading...

Björktuna 1962

Foto Gösta Främst 1962, ur Anders Främst fotosamling, 2016 Foto Gösta Främst 1962, ur Anders Främst fotosamling, 2016

Foto 1962. Relativt oförändrat efter ombyggnad turiststuga 1935 -  större fönster utan spröjs har satts in, liksom ny dörr - jmfr ritning ovan!

Kyrkoherde emeritus Björkman begravs i Varnhems kyrka

Björkmans jordfästning119 Björkmans jordfästning119

Han dog i en aktningsvärd ålder av 86 år 1950-05-15. Han begravs i Varnhems kyrka under ett stort uppbåd av präster från en rad olika håll - se artikel från hans jordfästning:

Prosten Albåge, Horn och kyrkoherden Nordner var ’prestaverande’*. Sång av komminister Harald Bjurklo ackompanjerad av kantor E. Lönnkvist på orgel och violin av pastorsadjunkt A Skäremo.

Hovpredikanten Paul Nilsson höll griftetal och från predikstolen talade prosten Karl Lindholm, Skövde. Begravningsmässan utfördes av kommunister H. Bjurklo och prosten K David Ahlner.

Talare var prosten Hellström för Mariestads kontrakt, prosten Hermansson för Billings kontrakt, prosten Paul Nilsson, Skövde, prosten Ahlner för Varnhems kyrkliga syförening och ungdomskrets, fanjunkare Karlsson för kyrkobrödrakåren, lantbrukare Erik Jonsson, Odensåker och handlaren Sven Bohlin, N:a Lundby, för forna konfirmander, fru Brita Johansson, Odensåker, prosten Albåge, Horn kommunister Bjurklo, Öglunda och representanter för de olika socknarna i Odensåkers pastorat o.s.v.

De anhörigas tack framfördes av den avlidnes måg, kyrkoherde Ludvig Hjelmgren, Reftele. I uppräkningen finns alltså ett dussintal präster närvarande!

*En prestav är en florbehängd stång som bärs i täten av ett sorgetåg eller som hedersvakt under begravningsceremonin. Ordet kommer från ryskans pristav – uppsyningsman och avser ursprungligen den prestaverande marskalken med sin stav i spetsen för en procession

Kyrkoherde Björkman Kyrkoherde BjörkmanRuna efter hans död i Varnhem 1960.

Ur mantalslängder

Mantalslängd 1940
Björktuna Klostret 4:11


Ägaren Carl Anshelm Björkman, kyrkoherde emeritus, född i Falköping 1864-07-14
Hustrun Karin Björkman, född Åberg i Trollhättan 1871-06-16
Dottern Valborg Karin Maria Björkman, född i Husaby 1903-08-05

Mantalslängd 1950
Björktuna Klostret 4:11

Karin Björkman f. Åberg, född i Trollhättan 1871-06-16   - Änka 16/5 1950
Dottern Valborg Karin Maria född i Husaby 1903-08-05

Gösta Främst köper Björktuna efter kyrkoherden 1962 och en ovanligt åldrad bok kommer i dagen!

Björktuna, uppkallat efter ägaren Björkman, köptes 1962 av kontoristen Gösta Främst, som var nuvarande ägares Anders Främst far.
 
I samband med en renovering hittades undangömd i en vägg den bok som nu nått Hembygdsföreningen. Troligen har kyrkoherde Björkman av någon outgrundlig anledning tagit med sig skriften från Odensåkers kyrka och gömt den i väggen i samband med ombyggnaden 1934!?
 

Handskrivet på innersidan av pärmen;
"Denna bok är av Hans Konglige Maj:t sköne allranådigeste Konung oss Herrar i Nyågård gåfva till Odensåkers Kyrka gifven Anno 1694."


Följande framgår av den gamla skriften - förutom den daterande inledningen;
N:o 29 Odensåkers kyrka tillhörig
Om texten Confessio Fidei;
 
En för alla bindande trosbekännelse”, antagen i Uppsala 1593, kallas också Uppsala mötes beslut om religionen, tryckt 1594.
 
Confessio Fidei innehöll de tre fornkyrkliga symbola: Augsburgska bekännelsen (Augusta invariata) och kyrkoordningen 1571, som gjordes till grund för lära och kult.

Läs gärna artikel i Varnhemsbygden 2020 kring Odenåkersboken
- klicka på PDF-ikonen nedan för nedladdning!

”Tryckt i Stockholm, hoos Sahl. Wankijffz änckia. Anno Christi M. DC. XCIII. 1693”
 
Skriften innehåller dessutom förteckningar över Sveriges prästerskap och adel från tiden och mycket, mycket mera för den som flytande läser 1600-talssvanska i skrift.

Augsburgska bekännelsen av år 1530, är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593 och utgavs alltså första gången 100 år tidigare i en förlaga till den nu funna boken från 1693.

Beslutet påkallades av en oro för att katolska krafter verkade för en återgång i religionsfrågan och sågs som en kraftsamling av stat och kyrka för den lutherska läran!

På bilden titelsidan i den första med företal och bilagor försedda latinska utgåvan av Augsburgska bekännelsen, Wittenberg 1531

Köpekontrakt för Gösta Främst 1962 - Björktuna -
- säljare Björkmans sterbhus

Dokument från Anders Främst, 2016 Dokument från Anders Främst, 2016

Planerna för trädgården ritades av trädgårdsarkitekt
(från Anders Främst)

loading...

Gösta Främst med familj & föräldrar

Foto från Anders Främst samling, 2016 Foto från Anders Främst samling, 2016

Gösta Främst 1958

Gösta blir tidsstudieman och flyttar till Göteborg.

Gift 1959 med socionom Astrid Märta Margareta född Andersson i Skärv 1937-11-23 - senare återvänder de till Varnhem för att flytta in i det nyinköpta huset Björktuna, 1962.

De har där barnen; 
Johan
 Peter Främst, född 1965-12-27 och Per Anders Främst född 1969-05-23.

Formalia;
Gösta Harald Främst, född 1932-09-30
- död på Abbotvägen 2, Varnhem 23/12 2013
gift 1959-08-01 med
Astrid Märta Margareta i Skärv 1937-11-23
- död på Abbotvägen 2, Varnhem 5/2 2009
 

Göstas första bil Hillman 1956.Foto från Anders Främst samling, 2016 Göstas första bil Hillman 1956.Foto från Anders Främst samling, 2016

Gösta med sin första bil 1956. En Hillman parkerad framför föräldrahemmet Solliden på Ulunda gata.

Astrid & Gösta Främst - Bröllop i Skärvs kyrka 1959-08-01.Foto från Anders Främst samling, 2016
Astrid & Gösta Främst - Bröllop i Skärvs kyrka 1959-08-01.Foto från Anders Främst samling, 2016
Varnhemsskolan byggs - Anders Främst, född 1969 kikar på sin nya skola Varnhemsskolan byggs - Anders Främst, född 1969 kikar på sin nya skola

Sonen Anders född 1969.

Familjen Främst - Göstas föräldrar och bror & morföräldrar


Familjen Främst på Solliden vid Ulunda gata - här med Kurts fästmö Gun, som han gifter sig med  1961.
(Läs mer om Solliden genom att klicka på länken ovan!)


Byggnadsnickaren Harald Gustaf Konrad Främst, född i Ledsjö 1900-01-08, gift 28/11 1931
Hustrun Elsa Elisabeth f. Jonsson i Norra Lundby 1907-12-02
Sonen Gösta Harald Främst, född i Varnhem 1932-09-30
Sonen Kurt Arne Främst, född i Varnhem 1939-08-30

Kurt Främst med hustrun Gun Elisabeth Främst, född i Falköping 1942-05-02
(läs mer om Guns familj - klicka på länken ovan!);
De får barnen;
Kurt Arne Främst, född 1939-08-30
Gun Elisabet Främst, född 1942-05-02
Anette Hillevi Främst, född 1961-08-03
Carina Elisabeth Främst, född 1964-12-01
Jonas Rikard Främst, född 1968-01-04
Magnus Vilhelm Främst, född 1968-01-04
De bosätter sig i Ulfsgården, finns där i mantalsregistret 1971, Klostret 22:20 och där har de också med sig barnen: Jonas Rikard Främst, född 1968-01-04 och Magnus Vilhelm Främst, född 1968-01-04

Formalia;
Mannen Harald Främst - dör 1982-07-18
Hustrun Elsa Främst - dör på Vallehemmet 1991-12-18

Göstas bror och svägerska

Kurt Främst som ung. Foto från Anders Främst samling, 2016
Kurt Främst som ung. Foto från Anders Främst samling, 2016
Gun Blomberg (Främst) som ung - foto från Gun Främst 2015
Gun Blomberg (Främst) som ung - foto från Gun Främst 2015

Göstas far - här f.d. byggnadsentrepenören Harald Främst

Foto från Anders Främst samling, 2016
Foto från Anders Främst samling, 2016

Göstas mor - här som en ung Elsa Jonsson i Åsa, Lövåsen

Elsa Jonsson foto 1925 - Foto från Anders Främst samling 2016
Elsa Jonsson foto 1925 - Foto från Anders Främst samling 2016
Bild från Anders Främsts album, Björktuna, Varnhem, 2015 - bilden tagen i Elsas hem i Åsa med faderns fiol på väggen! Bild från Anders Främsts album, Björktuna, Varnhem, 2015 - bilden tagen i Elsas hem i Åsa med faderns fiol på väggen!

Elsa Främst, född Jonsson 1907 från Lövåsen, Åsa i Lundby (på bilden t h interiör från hennes hem i Åsa - kanske 1920-tal), som både arbetade hemma hos familjen Linde och som baderska på Himmelskällan under denna tid, intygar att det var många badgäster då.

En manlig badare och två kvinnliga baderskor var anställda. Förutom Gyttjebad kunde man nu också få tallbarrsbad och saltbad. Tallriset plockade man på Billingen i Fiskaregårdens skog. Det kokades i stora kar i maskinrummet. En 10-litershink gick det åt per bad. Maskinisten, Tomta-smén, skötte varm- vattnet, kokning av tallbarren och upptagning av gyttjan.

För att få gyttjan borrade man med ett drygt två meter långt borr i kärret. När man sedan drog upp borret fastande gyttjan utanpå i de stora spåren. Gyttjan var brun och "smul som såpa". Borret fanns kvar på Himmelskällan 1984. Baderskorna masserade in leran på sina patienter och ba-
dade dem sedan i ett kar.  Elsa Främst berät-
tar att hon fick 15 öre per bad plus eventuell
dricks.

Göstas morfar och mormor i Lövåsen och blivande far & mor

Elsas mor och far -stenhuggaren -Foto från Anders Främst samling, 2016 Elsas mor och far -stenhuggaren -Foto från Anders Främst samling, 2016


Elsa stående från vänster med modern och fadern på en tidig veranda till Lövåsen, Åsa. Harald till höger på behörigt avstånd! från Elsa vid besök hos Jonsson .

Far & mor till Elsa boende i Lövåsen;
Stenhuggaren Johan Alfrid Jonsson
, född i Vesteplana 1876-10-13 - gift 21/6 1907 med
Hustrun Virginia Elisabeth, född Fält i Varnhem 1874-09-11
Dotter Elsa Elisabet, född på platsen 1907-12-02 - lämnar hemmet för att gifta sig med Harald 1931

Farföräldrar till Elsa - också boende i Lövåsen;
Stenhuggaren Johannes Jonsson
, f. i Källberg 1834-04-12 - från Broddetorp 1888 - dör här 1900
Hustrun Maja Stina, född Larsdotter i Varnhem 1842-07-05, gift 27/12 1863 - dör här 1917
Son Johan Alfrid, född i Vesterplana 1876-10-13

Göstas morfar 1890-tal! - vid Himmelskällans Schweizeri

Foto den kände fotografen Karl Fredrik Andersson från Skultorp - fotade utemiljöer runt berget redan 1890-tal! Foto den kände fotografen Karl Fredrik Andersson från Skultorp - fotade utemiljöer runt berget redan 1890-tal!

Runt bordet bland träden vid Schweizeriet före sekelskiftet och under Dorotea Lindqvists ägartid sitter ett gäng som skall förlusta sig på 'hälsosamma' drycker som troligtvis är  "läskedrycker", om man vill tolka bilden så - i andra fall är det troligen öl i flaskor och glas - man hade även rätt att servera öl och sprit, vilket gjorde det till ett "riktigt" Schweizeri *.

Herrarna är fr v; Johan Jonsson, 'stenhuggaren' kallad, från Åsa, Lundby (1907 blev han Elsas (gift Främst far), Frans Nilsson, Karl Gustavsson och Alfred Henriksson. Servitrisen uppges hete Beda.

* Schweizeri kallades ett Café med servering av också alkoholhaltiga drycker.

<-- Till sidans rubriker!  

Stenhuggaren Jonsson - foto från Gun Främst, Ulfsgården, 2015
Stenhuggaren Jonsson - foto från Gun Främst, Ulfsgården, 2015
Elsa o Harald i Åsa -Foto från Anders Främst samling, 2016 Elsa o Harald i Åsa -Foto från Anders Främst samling, 2016


Elsa Jonsson uppvaktas av Harald Främst där de sitter framför hennes barndomshem Lövåsen i Åsa, Norra Lundby innan de gifter sig 1931.

foto från Anders Främst samling, 2016 foto från Anders Främst samling, 2016

Harald och med sonen Gösta vid Elsas föräldrahem i Åsa.

Ännu mer kring Göstas morföräldrar m.fl.

foto från Anders Främst samling, 2016 foto från Anders Främst samling, 2016

Göstas mamma, Elsa Främst på trappan till Solliden, Ulunda.

Elsas hem Lövåsen - foto från Anders Främst samling, 2016 Elsas hem Lövåsen - foto från Anders Främst samling, 2016

Elsas barndomshem, Lövåsen i Åsa.

Elsas mor o Elsa - foto från Anders Främst samling, 2016 Elsas mor o Elsa - foto från Anders Främst samling, 2016

Elsa med modern Elisabeth Jonsson vid Lövåsen.

foto från Anders Främst samling, 2016 foto från Anders Främst samling, 2016

Göstas momor skalar potatis.

Elsas mor o Gösta - foto från Anders Främst samling, 2016 Elsas mor o Gösta - foto från Anders Främst samling, 2016

Mormor och Gösta.

Harlad Främst - foto från Anders Främst samling, 2016 Harlad Främst - foto från Anders Främst samling, 2016

Göstas far - Harald Främst.

Solhöjd - foto från Anders Främst samling, 2016 Solhöjd - foto från Anders Främst samling, 2016

Först byggde han Solhöjd 1931 åt familjen ......

Solliden taklagsfest 1943 -foto från Anders Främst samling, 2016 Solliden taklagsfest 1943 -foto från Anders Främst samling, 2016

.... sedan Solliden på granntomten 1943, för att låta före detta ägarfamiljen till Fiskaregården/Ulunda flytta in i Solhöjd ...

... Solliden något årtionde senare .....

Villa Nåås -foto från Anders Främst samling, 2016 Villa Nåås -foto från Anders Främst samling, 2016

... han hade då byggt grannhuset Villa-Nåås där Agda Österberg blev första hyresgäst 1930 .... ägarinnnan var från Nåås i Dalarna - läs mer på sidan om Tre Bäckar ...

Foto från Anders Främst samling, 2016 Foto från Anders Främst samling, 2016
... han hann också med bygget av Tre Bäckar 1941 ...