A. 16 Fogdegården, Gård Nr 4 t o m 1850 - Laga skiftet

Fogdegården 1/2 skattehemman (Byfogdens gård) -> delas i fyra -> sedan blir det två delar; Blomberg (1/4 mtl) och Fogdegården på Gärdet (1/4 mtl)

Fogdegården 1960 - Lantmäteriets Historiska kartor - klicka på kartan för att se den större! Fogdegården 1960 - Lantmäteriets Historiska kartor - klicka på kartan för att se den större!

Rött markerar gränserna 1960 för hela fastigheten Klostret Fogdegården i Varnhem. Fastighetens gårdsnummer i gamla jordeboken var Nr 4. och blev 41 som blev 4när man avskilde delarna 43 Blomberg, 44 och 45 samt det avskilda 412 Björktuna närmast Axevallavägen i det östra hörnet.

Troligvis finns namnformen förankrad i klostertiden för Varnhem och gården hade då en uppgift att vara boställe för Fogden* för Klostrets underliggande gårdar - som senare blev Klostrets by.

Fogdegården låg tidigare i Klostrets by granne med Gästgifvaregården efter 1780 och före Laga skiftet 1850, dvs utmed landsvägen mellan Skara - Skövde, där Ulfsgården seanre kom att finnas.

*Fogde är en person som för annans räkning har uppsikt över något, i det här fallet fogde för byn runt Klostret. Bystämmans ledamöter kallades byalaget (eller byarådet) och dess ordförande byaålderman eller byfogde, som hade ett särskilt uppdrag att ha uppsikt över 'rätten' i främst gemensamma ekonomiska frågor i byn. Trots att Klostret ägde gårdarna intill 1523 ingick de också i en 'världslig' by.

Ägare av Fogdegården - specialjordeboken 1825

Frän specialjordeboken 1825 Frän specialjordeboken 1825Texttolkning;

"Reducerat militie Hemman, emellan 1632 och 1652 med 1682 års ränta ifrån Grefwe Magnii Donation, har warit  halft Hemman men År 1655 till 1/2 förmeedlat, i allt köpt till skatte av Rusthållaren Sigge Gudmundsson jemte Amundtorp Kjellegården för 120 Dl Smt (Daler Silvermynt) efter Köpe Bref af den 9 juni 1726 tillika med en utjord i Amundtorp, Tomten, Cavalleri stam Nr 12 Gudhems Compani."

Ägarna av Fogdegården från Klostertid till 1850 - laga skiftet

Ägarförteckning Fogdegården 1150 - 1850;

......... 1150 Varnhems storgård (1 av 12 gårdar som skänktes till Klostret av fru Sigrid)
1150  - 1527 Varnhems Kloster 
1527 - 1632  Till Kronan indraget
(reformationen)
1632 - 1652 Kronan - Reducerat (skattelättnad) Militiehemman
1652 - 1682 Greve Magni de la Gardie (donation)
1682 - 1726 Åter kronan - nu ett rusthåll
1726 - 1741  Rusthållare Sigge Gunnarsson
- friköper till skattegård 1726
1741 - 1770  Sonen Gunnar Siggesson
1770 - 1789  Änkan Stina Andersdotter
1789 - 1801  Sonen Johan Gunnarsson
1801 - 1810 Anders Kjellberg och Magnus Jonsson
1810 - 1815 Johannes Svensson i gifte med dottern till A. Gunnarsson & Anders Kjellberg, m fl
- nu är Fogdegården delad mellan flera ägare - några i samma släkt - med olika andelstal

Mellan 1800 - 1815 bor ett antal  familjer enl Hfl på Fogdegården 1/2 mantal med männnen;
Johan Gunnarsson
Anders Gunnarsson
Johannes Svensson
(gift m. dotter till Anders Gunnarsson) - bygger undantag Fogdetorpet i Billingeliderna
Anders Jonsson (in 1814)
Lars Jönsson (in 1814)

1815 - 1844 
Nils Johansson
Lars Jonsson
Johan Andersson
Anders Jonsson

                                   1820 - intäkt på del av Fogdegårdsskiftet i Billingeliderna - Fogdetorpet
                                   Johannes Svensson (1820 - 1857)

                                   1821 bildas ett 'Undantag från Fogdegården' - Fogdehagen
                                    Anders Larsson (1821 - 1831)
                                    Johannes Jonsson/Jeansson (1831 - 1867)

Vid skiftet 1844 finns följande fyra ägare:
La = Lars Andersson
Lb = Magnus Andersson
Lc = Fredrik Kling
Ld = Johannes Jonsson


Carl Fredrik Förberg i Junkragården med makan Kristina Förberg köper sammantaget 1/8 mantal av Stina Andersdotter samt Johannes Jonsson och hans hustru Maria Svensdotter - efter arvsskifte 2 april 1831 efter Kristina Andersdotter - bouppteckning den 26/4. 'Följarnes föräldrar' (C. F. med hustru) får fastebrev för 1/8 mtl Fogdegården fastställt först den 27 mars 1855.

C. F. Förberg, Junkragården/Fogdegården säljer därefter Fogdegården 1/8 mtl 1851 till sin blivande svåger Anders Larsson, Hospitalsqvarn. Se allt om släkten Förberg nedan!

Se alla boende på Fogdegårdens olika ägor under tiden 1786 - 1844 enligt kyrkböckerna nedan!

Fogdegårdenägor i Billingeliderna från 1803

1803 tilldelas Klostret Fogdegården från Kronoparken Billingen ett skifte i Billingeliderna

Fogdegården i Klostret tilldelas 1803 skiftet littera XXI på kartan från Torpet Ännabecken till Wästorp.

Följande byggnader/lägenheter är fastställda för Fogdegården på Billiungelidernas skiften under århundradet därefter:

- Fogdehagen bebyggt 1820 slås  ihop med Fogdetorpet 1/3 vid vägen & blir enbart Fogdehagen
- Fogdetorpet bebyggt 1820 vid vägen med mark ner ett rejält stycke på Fogdegårdsskiftet -
   delat 1845 i:
    - 2/3 Fogdetorpet på mellanskiftet bebyggs av Alsing 1845 = också senare namnat 'Löfsta' (enligt
       testamente och karta 1877)  = senare Skogen - de två remsorna 4:5 och 4:6 (idag 4:9 och 4:10)
    - 1/3 Fogdetorpet vid vägen som säljs till Fogdehagen 1876 och slås ihop under 1920-talet till
       Fogdehagen 4:6 och Fogdetorpet upphör som namn
- Löfstad bebyggt 1844 av djurläkaren Johannes Larsson Wahnborg vid Löfstads bruk - köpt till
    sin syster och hennes man m. familj som flyttar in från Loviseberg, Ändabäcken
- blir 1930 Lövvik då Karl August Andersson bygger om och till med nytt namn 

Klicka på länkarna ovan och se massor av fina bilder på de olika ställena med många färgstarka personligheter med på bild! Varje ställe och tidsperiod har sin historia!


Kartan visar Fogdegårdsskiftena  La - Ld mellan landsvägen i öster och Svea i väster.

Området delas upp mellan delägarna i Klostret Fogdegården 1/2 mantal - i allt fler delar - två delar bebyggs 1820; Fogdetorpet och Fogdehagen

Fogdegårdsskiftet - Fogdehagen och Fogdetorpet  1844 Fogdegårdsskiftet - Fogdehagen och Fogdetorpet 1844

Något ifylld för tydlighetens skull ses här läget 1844för bostadshus och ladugård för Fogdehagen i den södra skiftesdelen i Fogdegårdsskiftet - med littera La.

Norr om dessa byggnader kan man se Fogdetorpets byggnader på mittremsorna av skiftet (Lc och Ld).

De boende flyttar in 1820 på en intäkt som i nästa husförhörslängd kallas samman med den del som kallas Fogdetorpet. Mannen Johannes Svensson, född 1785,  gift med hustrun Maria Andersdotter, född 1784, vilken var ägaren till del av Klostret Fogdegården,  Anders Gunnarssons dotter.

Bebyggelsen med boende på Fogdegårdens mark är några av de äldsta bebyggelserna på skiften i Billingeliderna efter 1803, då de utdelades till byarna/gårdarna inom Varnhems församlingen.

Ynglingen Carl Johansson Alsing, skattskriven i Stockholm, köper 1845 2/3 av samma intäkt , Fogdetorpet, som de föregående Svenssons brukat och nu kallas den Fogdatorpet i husförhörslängden. Här inhyser han då sina föräldrar enligt notering i husförhörslängden (Aid: v17791.b12.s13) - som flyttar in 1845 från Djeknakrogen.

Boningshuset för Fogdetorpet 1/3 ligger utmed landsvägen och uppdelningen 1845 ger en rektangulär markbit ett stycke in från vägen för denna lägenhet.

Det betyder att huset ligger på en av de mittre delarna (Ld.) av den ursprungliga Fogdegårdsintäkten i Billingeliderna vid landsvägen och är det ursprungliga Fogdetorpet, vilket också namnmässigt visas på karta från 1925, där den denna del kallas just Fogdetorpet, men då utsträckt till att omfatta båda de tidigare delarna Lc. och Ld. i en rektangulär markbit vid vägen - se karta nedan från 1825!

Mittremsan av Fogdegårdsskiftet (Lc och Ld) på flygbild tagen av Leif Crona och godkönd för publicering av Försvarsmakten 2014 Mittremsan av Fogdegårdsskiftet (Lc och Ld) på flygbild tagen av Leif Crona och godkönd för publicering av Försvarsmakten 2014

Med rött markerat är ungefärligt sammantaget de båda skiftena Fogdegården Lc och Ld - enligt laga skifteskartan 1844.

Den största delen av Fogdegårdsskiftet med littera Lb ligger alltså direkt till höger om den markerade ytan och littera La ligger altså direkt till höger om den markerade ytan ovan för Lc och Ld.


Lägenheten Fogdetorpet bestod till att börja med av en förpantingslägenhet från landsvägen och västerut till det röda tvärstrecket. Den streckade linjen visar de två delarna av Fogdetorpet efter att Alsing (se nedan!) 1845 köpt 2/3 av Fogdetorpet innanför den 1/3-del som blev utelämnad i köpet vid landsvägen, samt delen västerut mot Svea.

Det är denna 1/3 del vid landsvägen av det forna Fogdetorpet som överlever som det Fogdetorp som köps av ägaren av Fogdehagen 1876 tills det helt sammanslås med Fogdehagen under 1920-talet.

Mittskiftet hade av ägarskäl 1844 delats i två lika delar Lc och Ld hela vägen från landsvägen till Svea i väster. Dessa båda skiftesdelar tycks alltså till en del brukats av lägenheten Fogdetorpet, vilket är den tidigast etablerade lägenheten på Fogdegårdsskiftet tillsammans med Fogdehagen i det södra Fogdegårdsskiftet som etablerades vid samma tid och blev till en förpantning.

Fogdetorpet liksom Fogdehagen tycks alltså ha byggts redan 1820, vilket gör dem till de riktigt tidigt etablerade torpen här i Billingeliderna. Fogdetorpet revs troligen i början av 1900-talet och utgör idag norra delen av Fogdehagens äga och gör att Fogdehagsägan (4:6) blir bredare utmed vägen, där det forna Fogdetorpet (1/3-del) låg.

Nya Fogdehagen på flygbild tagen av Leif Crona och godkönd för publicering av Försvarsmakten 2014 Nya Fogdehagen på flygbild tagen av Leif Crona och godkönd för publicering av Försvarsmakten 2014

Fogdetorpet kom tidigt att samägas och slogs alltså till slut samman med Fogdehagen

Nya Fogdehagen (4:6) markerat med rött på flygbilden kom på så sätt att bli bredare utmed landsvägen och ett stycke in på skiftena, där de äldre delarna Lc och Ld tog vid och fortsatte västerut mot
Västtorp/Svea ett stycke.

Skiftena delas upp mellan delägarna i Fogdegården efter hand och olika delar bebyggs vid olika tider

Norra Fogdegårdsskiftet på flygbild tagen av Leif Crona och godkönd för publicering av Försvarsmakten 2014 Norra Fogdegårdsskiftet på flygbild tagen av Leif Crona och godkönd för publicering av Försvarsmakten 2014

Norra Fogdegårdsskiftet (Lb) - med rött utmärkt på bilden - gjordes till lägenhet som senare kom att kallas Löfstad efter att djurläkaren på Löfstad bruk köpt lägenheten 1844.

Utbuktningen mot söder är rester av Fogdetorpet 2/3-delar köpt av Alsing 1845 vilket inkorporerades efter vissa komplikationer äntligen formellt med Lövvik (tidigare Löfstad) så sent som 1990!

Utbuktningen bestod av två smala korta skiftesremsor Klostret Fogdegården 4:4 och 4:5 (senare 4:9 och 4:10). De köptes fria från och avsöndrades från Fogdegården första gången genom änkan på Löfstad, Britta Stina Perssons köp 1925 med lagfart 1929. 

Karta 1925 visar byggnaderna för Fogdetorpet 2/3 (44 och 45) - senare kallat "Skogen" och 1925 samägda med Löfstad/Lövvik 4:3 - kartan visar också  Fogdehagen & Fogdetorpet 1/3 (vid vägen)

Kort sammanfattning kring Fogdegårdsskiftet i Billingeliderna tilldelat av Kronan 1803

- vi börjar 1925 och hoppar lite fram och tillbaka för beskrivningens skull:

1925 friköper änkan Britta Stina Gustafsdotter, född i Bolum 1860-09-11 de båda smala remsorna norr om och mitt för Fogdehagen på Fogdegårdens skifte - de hette då Klostret Fogdegården 4:4 och 4:5 - de avstyckas formellt nu för första gången. Hon hade varit gift med Per August Persson i Vasen, född i Varnhem 1854-09-18 och de hade en fosterpojk Nils Oskar Valdemar, född i Sköfde lf 1903-04-18 - son till arbetaren Anders Petter Andersson Lindén, Sjöliden i Sköfde landsförsamling.

När Britta dog så gjorde bouppteckning 18 juni 1928 och testamente 11 maj 1928 att följande personer blev ägare till de båda remsorna med byggnader (g:a Fogdetorpet 2/3 i testamentet kallat Löfsta och senare kallat Skogen);
Julia Grönlund, Gustaf Henriksson, Nils Torsten Valdemar Lindén och Nils Oskar Valdemar Lindén.

Lägenheten Löfsta (G:a Fogetorpet) betingade ett värde om 500 kr. Boets totala tillgångar efter avdrag av skulder var vid bouppteckningen var 1.026.00 kronor.
OBS! Detta är alltså inte det Löfstad som låg på norra Fogdegårdsskiftet innan det ombyggdes av Karl August 1935 och blev Lövvik.

Dessa båda smala korta remsor (Klostret Fogdegården 4:9 och 4:10) utgjorde mellan 1845 - 1876 Fogdetorpet 2/3 inköpt av Alsing skattskriven i Stockholm, åt sina föräldrar inflyttade från Loviseberg (!) vid Ändabäcken.

Mellan 1860 till 1876 ägdes hela Fogdetorpet av Carl Johan Carlsson (både 1/3-delen vid vägen och 2/3-delen längre in på ägan) - dessa båda remsor ingick alltså i Fogdetorpet sedan långt tidigare - då de inte ens var uppdelade.

1876 såldes Fogdetorpet 1/3 vid vägen och inkorporerades med Fogdehagen - och Fogdetorpet försvann som beteckning och båda blev formellt enbart Fogdehagen 4:6 under 1920-talet.

Kvar fanns ändå de två remsor som tidigare utgjort Fogdetorpet 2/3 och bebyggts av Alsing 1845. Det var alltså dessa som Britta Stina Gustafsdotter köpte 1925 med byggnader.

Följande byggnader/lägenheter är fastställda:

- Fogdehagen bebyggt 1820 slås  ihop med Fogdetorpet 1/3 vid vägen och blir enbart Fogdehagen
- Fogdetorpet bebyggt 1820 vid vägen med mark ner ett rejält stycke på Fogdegårdsskiftet - delat 1845 i:
    - 2/3 Fogdetorpet på mellanskiftet bebyggs av Alsing 1845 = senare Löfsta (enligt testamente
       och karta 1877)  = senare Skogen - de två remsorna 4:5 och 4:6 (idag 4:9 och 4:10)

    - 1/3 Fogdetorpet vid vägen som säljs till Fogdehagen 1876 och slås ihop under 1920-talet till
       Fogdehagen 4:6 och Fogdetorpet upphör som namn
- Löfstad bebyggt 1844 av djurläkaren Johannes Larsson Wahnborg vid Löfstads bruk - köpt till
    sin syster och hennes man m. familj som flyttar in från Loviseberg, Ändabäcken
- blir 1930 LövvikKarl August bygger om och till med nytt namn 
   
Löfstad/Lövvik inkorporerar 1930 och äger idag de båda remsorna gränsande i söder (4:9 och 4:10) samt hela Trädgårdsskiftet gränsande i norr inköpt 1929)

+ sommarstugan på Fogdehagens mark 1954 - 2012 som blivit Lövvik 1 i lantmäteriets handlingar!

Fogdegården i Varnhem - en gård med två boplatser med 4 ägare

Fogdegården i byn Klostret 1844 - innan flytten 1850 - 1860

Fogdegårdens husplaceringar 1804 Fogdegårdens husplaceringar 1804

Fogdegården 1/2 mantal med littera G. på kartan hade två områden i Klostrets by för husplacering
- här markerade med extra rött:

1. G. i själva byn med hustomtmark gränsande till Borregården med en spets i öster (rosa område) och fägatan från landsvägen ner mot centrala Klostrets by - en stor ladugård utritad på kartan på denna placering.
2. G. på en utmark, kallad "Husutägor på Krusegärdet" alldels granne med Gästgifvaregården, här utmärkt med några byggnader.


Båda dessa platser innehöll minst 2 byggnader för ägarboende, då gården redan 1804 hade två ägare; 
Anders Kjellberg och Magnus Jonsson

Karta 1844 - före Laga skiftet 1850 Karta 1844 - före Laga skiftet 1850

Närmaste granne i väster till Fogdegårdens Husutägor på Krusegärdet (markerad med grönt) var dåvarande Gästgifvaregården med sina byggnader, stall och ladugård. Junkargårdens ladugård är placerad på motsatt sida av landsvägen mellan Skara - Skövde. Marken för Fogdegården ingick med 1/2 hemman i bysamfälligheten.

Före 1850 hade Fogdegården följande marker på kartan

Klåsters by 1804 hela kartan Klåsters by 1804 hela kartan

Röda markeringar visar de ägor som Fogdegården har inom Klostrets by före Laga skiftet 1850.

Man kan här se att det finns skäl för att det senare kom att bli 2 olika Fogdegården i Varnhem - markremsan från Broddetorpsvägen och västerut bort mot Björsgården (Hospital) har alltså tillhört Fogdegården innan skiftet.

Klostrets by var omgiven av byarna; Ökulls by, Ulunda by, Överbo by och Skarke by.

1844 fanns 4 delägare som delade på Fogdegården; La -> Ld
- alla tvingades till utflyttning från den ursprungliga tomten

Fogdegården La Fogdegården La

La
Fogdegården 1/8 mantal,

Kronoskatterusthåll ägt af Lars Andersson
bekommen med utflyttningsskyldighet

Fogdegården Lb Fogdegården Lb

Lb
Fogdegården 1/4 mantal,

Kronoskatterusthåll ägt af Magnus Andersson
bekommen med utflyttningsskyldighet

Fogdegården Lc Fogdegården Lc

Lc
Fogdegården 1/16 mantal,

Kronoskatterusthåll ägt af Fredrik Kling
bekommen med utflyttningsskyldighet

Fogdegården Ld Fogdegården Ld

Ld
Fogdegården 1/16 mantal,

Kronoskatterusthåll ägt af Johannes Jonsson
bekommen med utflyttningsskyldighet

Fogdegårdens olika delar på fördelningskartan 1850; La -> Ld

Fogdegården 1850 års tilldelning Fogdegården 1850 års tilldelning

Delarna La - Ld markerade med extra rött på kartan. Här ser man fördelningen, där Lb (1/4 mtl) utgör hälften av de övrigas yta och Lc (1/16 mtl) och Ld (1/16 mtl) utgör vardera hälften av La's yta (1/8 mtl).

De här delarna kom sedan att köpas av övriga delägare, så att endast två gårdar återstod - 1/4 mtl Blomberg (Lb) och 1/4 mtl Fogdegården på gärdet (La + Lc + Ld)

Alla boende i Fogdegården enligt kyrkböckerna 1786 - 1846

Varnhem AI:2 1786-1791 AID: v17787.b7.s5
Fogdegården

Mannen Sigge Andersson
, född på platsen 1734
Hustru Annika Carlsdotter, född i Eggby 1735
Son Jonas, född på platsen 1762, utflyttad till Stenum 1789
Son Peter, född i Fogdegården 1766-12-17, utflyttad till Tåbod 1789

Son Johan Gunnarsson, född på platsen 1752
Hustru Maria Bengtsdotter, född i Öglunda 1754
Son Anders, född på platsen 1781-01-30 - död 1789
Son Nils, född på platsen 1784-01-24
Dotter Maria Christina, född på platsen 1787

Mannen Anders Gunnarsson, född på platsen 1754
Hustru Stina Andersdotter, född i Ledsjö 1761
Dotter Maria, född på platsen, 1784
Gossen Anders Larsson, född 1788
Dotter Cajsa, född på platsen 1791-09
Dräng Johannes
- flyttar med hushåll till Trädgården 1789

Mannen Peter Pettersson, född i Junkragården 1767

Mannen Sven Larsson, född 1719 - död här 1789
Änkan/hustru Ingrid Olofsdotter, född i Lerdala
Son Lars, född på platsen 1785-10-02

Tjänstefolk;
Dräng Peter Jonsson, född i Nolgården 1772-07-08, utflyttad till Fiskaregården 1788
Dräng Olof Svensson, född i Västtorp, utflyttad till Ryttaregården 1790
Dräng Per Persson, född i Klostret 1767, inflyttad från Ryttaregården 1790
Dräng Johannes Persson, född i Skarke 1771

Varnhem AI:3 1792-1800  AID: v17788.b8.s7
Fogdegården

Mannen Johan Gunnarsson
, född på platsen 1752
Hustru Maria Bengtsdotter, född i Öglunda 1754
Son Nils, född på platsen 1784-01-24
Dotter Maria Christina , född på platsen 1787
Dotter Cajsa, född på platsen 1791-09
Dotter Greta, född på platsen 1797
Dräng Johannes Persson, född i Skarke 1772

Nyinflyttad;
Mannen Peter Pettersson, född i Junkragården 1767
Hustru Ingrid Olofsdotter, född i Lerdala
Son Lars, född på platsen 1785-10-02

Dräng Johannes Persson, född i Skarke 1771, utflyttad till Baggeboda 1793

Mannen Anders Larsson
Hustru Greta Andersdotter
Dotter Britta Maria, född i Santorp 1794

Piga Cajsa Abrahamsdotter, född i Öglunda 1780
Gossen Jonas Jonsson, född i Broddetorp 1780

Kvarboende nu Inhyses;
Mannen Sigge Andersson, född på platsen 1734
Hustru Annicka Carlsdotter, född i Eggby 1735

Son Anders, född på platsen,
Hustru Stina Nilsdotter, född i Gäll 1768
Son Anders, född på platsen 1794
- utflyttad med hustru och son till Bohuslän

Varnhem AI:4 1800-1815 AID v17789.b9.s7
½mtl Fogdegård 

Kvarboende;
Mannen Johan Gunnarsson
, född i Kloster 1752 - död uti november 1801
Hustru Maria Bengtsdotter, född i Öglunda 1754-07-02 -  död 1810
Son Nils Johansson , född i Kloster 1784-01-24, återkom 1810 - se nästa hfl!
Dotter Maria Christina , född på platsen 1787-04-21, utflyttad till Broddetorp 1805, åter 1806, inflyttad från Kjällegården 1810, utflyttad till Ving 1815
Dotter Cajsa, född på platsen 1791-09, utflyttad till Ulfsgården
Dotter Greta, född på platsen 1797 - död 1801

Nyinflyttade 1814;
Mannen Lars Jönsson, född i Varnhem 1782-11-28, inflyttad från Junkragården 1814
Hustru Stina Andersdotter, född i Varnhem 1791-10-21, inflyttad från Uppsala 1814
- de flyttar ut för Stenum

Återflyttad;
Mannen Anders Gunnarsson, född på platsen 1755-08-07 -  död 1810-05-18
Hustru Stina Andersdotter, född i Ledsjö 1761
Dotter Maria, född på platsen, 1784, utflyttad till Björsgården 1805, åter 1806 - se nedan!
Dotter Cajsa, född på platsen 1791-09, utflyttad till Trädgården 1809
Dotter Stina, född på platsen 1795, utflyttad till Trädgården 1809

Dottern gifter sig;
Mannen Johannes Svensson, född i Öglunda 1785-12-24
Hustru Maria Andersdotter, född på platsen 1784-09-16
Son Anders, född på platsen 1811-06-17
Son Johannes, född på platsen 1814-04-27 -  död 1815

Nyinflyttade 1814;
Mannen Anders Jonsson
, född i Varnhem 1755-01-16, inflyttad från Kullen 1814
Hustru Mertha Christina, född i Varnhem 1755-01-16
Son Eric, född på L. Kullen 1784-10-07
Son Anders, född på L. Kullen 1787-03-02, inflyttad från Rasmusgården 1814

3 personer tjänstefolk (oläsligt)

Varnhem AI:5 1815-1836  AID v17790.b17.s11
Klostret Fogdegården

Ägare (barnen till Johan Gunnarsson);
Dräng Nils Johansson
, född i Klostret 1784-01-24 -  död 1820
Syster Maria Stina, född i Klostret 1787-04-21, utflyttad till Ving 1815, återkom 1818 - ut igen
Dotter Stina, född på platsen 1820-04-19
Syster Cajsa Johansdotter, född i Klostret 1791-09-06, inflyttad från Ryttaregården 1815 . Not. Har vid vanlig tid efter barnsbörden undergått hemlig kyrkoplikt. Dess oäkta dotter Maria Andersdotter, född i Varnhem 1816-09-22 - utflyttad med dotter till Pickabacken 1819

Maria Stina hem igen gift;
Mannen Andreas Nilsson
, född i Broddetorp 1792-01-28, inflyttad med familj från Ving 1821
Hustru Maja Stina Jonsdotter, född i Fogdegården 1787-04-21
Dotter Stina, född på platsen 1820-04-19
- utflyttad med fam. till Överbo Sörgården 1822

Piga Cajsa Andersdotter
, född i Varnhem 1795, inflyttad från Fålehagen 1816, utflyttad till Kykebo 1817

Dräng Sven Andersson, född i Vinköl 1795-08-25, inflyttad från Skövde 1819
Hustru Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1795, inflyttad från Kyrkebo 1818
Son Anders, född i Varnhem 1819-09-26
Dotter Stina, född i Varnhem 1823-08-17
Dotter Maria, född i Varnhem 1826-07-05
Dotter Johanna, född i Varnhem 1829-09-09
Svärmoder Stina Andersdotter, född i Ledsjö 1761 - död 1831

Återflyttade 1819;
Mannen Lars Jonsson
, född i Varnhem 1782-11-28, inflyttad med hustru från Stenum 1819
Hustru Stina Andersdotter, född i Varnhem 1791-10-21

Ägare mannen Johannes Andersson, född på platsen 1809-07-22
Hustru Maja Stina Borgström, född i Hova 1810-02-13
Dotter Ana Stina, född på platsen 1833-06-06
Dotter Charlotta, född på Platsen 1835-10-07
Brukare Lars Jonsson, född i Varnhem 1782-11-28
Hustru Stina Andersdotter, född i Varnhem 1791-10-21
Dotter Kajsa, född i Varnhem 1825-11-11

Mannen Anders Jonsson, född i Varnhem 1755-01-16 - död 1838
Hustru Märtha Andersdotter, född i Varnhem 1755-01-16, - död 1836
Son Eric, född på L.Kullen 1794-10-07, inflyttad från Ulunda 1818, utflyttad till Lundby 1819

Son Anders Andersson, född på L.Kullen 1787-03-02 - död 1822
Hustru Kjerstin Bengtsdotter, född i Berg 1798-11-18
Dotter Maria, född på platsen 1820-10-21
- utflyttad med dotter till Hammarsqvarn 1823

Tjänstefolk;
Piga Maja Carlsdotter, född i Vättlösa 1798, inflyttad från Åbod 1819, utflyttad till L. Hålltorp 1820
P
iga Sara Mathesdotter, född i Varnhem 1784-03-18, utflyttad till Amundstorp 1826
Fosterson/dräng Anders Johansson, född i Varnhem 1811-11-12, utflyttad till Karlstad 1827, återkom 1829

piga Hedda Olofsdotter, född i Varnhem 1794-09-26, inflyttad från Sävare 1830
Not; Piga Hedda Olofsdotter medhadde inte attest vid förhöret.
Piga Maria Andersdotter, född i Varnhem 1811-02-12, inflyttad från Åsaka 1829, utflyttad till Tranum 1830

Piga Cajsa Greta Svensdotter, född 1817, inflyttad från Klockarebolet 1834, ut till Mellomgården 1834

*****************************************************
Undantaget av Fogdegården (i Billingeliderna - senare kallat - Fogdehagen;
Ett undantag av Fogdegården 1821 (skapat för hustruns systers familj av ägaren till Fogdegården)

Torparen Anders Larsson, född i Åsarp 1786-04-04 - gifter sig, bygger husen och flyttar in 1821 med
Hustru 2  Cajsa Johansdotter (Jeansdotter), född i Klostret 1791-09-06 (syster till Fogdegårdsägaren)
Dotter Anna Britta, född i Åsarp 1807-11-10 - ut till Wing 1824
Dotter Lena, född i Varnhem 1813 - ut 1829
Son Johannes, född i Varnhem 1816-02-09 - ut till Vilkse Klefva 1830
Dotter Maria Andersdoter, född Varnhem 1816-09-22 (Not; afvlad med annan man)
Son Lars, född i varnhem 1820-07-24
Son Nils, född i Varnhem 1822-03-27
Son Carl, född i Varnhem 1826-10-11
Dotter Stina Greta, född i Varnhem 1830-06-16
- familjen flyttar först till Vadet och därefter till Nohltorp under Nohlgården och köper det som förpantning 1835 - de bygger även där det första huset

Ägare Johannes Jonsson, född i Fägre 1798-12-27, inflyttad från Höjentorp 1831
Hustru Cajsa Johansdotter, född i Berg 1811-07-24, inflyttad från Ulunda 1831
Son Carl Johan, född i Varnhem 1833-05-26, död 1834

*****************************************************
En intäkt till Fogdegården 1820 - senare Fogdetorpet (i Billingeliderna);
Anm; 
De boende flyttar in 1820 på en intäkt som i nästa husförhörslängd  kallas Fogdetorpet. Mannen Johannes Svensson, född 1785,  gift med hustrun Maria Andersdotter, född 1784, vilken var ägaren till del av Klostret Fogdegården,  Anders Gunnarssons dotter.

Mannen Johannes Svensson, f. Öglunda 1785-12-24, in m. fam. från Krogen und. Svarvarebacken 1820
Hustru Maria Andersdotter, född i Klostret 1784-09-16
Son Anders, född i Klostret 1811-06-17, utflyttad till Ving 1829, åter från Svarvarebacken 1831
Son Johannes, född i Fålehagen 1817-11-22, utflyttad till Skövde 1835
Son Carl Johan, född på platsen 1833-05-26

Varnhem AI:6 1836-1846 AID v17791.b11.s11
Fogdegården

(Nu börjar Fogdegården formellt delas och bebyggs inför Laga skiftet - delarna La 1/8 mtl, Lb 1/4 mtl, Lc 1/16 mtl och Ld 1/16 mtl)


Tjänstefolk;
Dräng Anders Johansson, född i Varnhem 1817-04-04, in från Trädgården 1842, ut till grötlyckan 1843
Dräng Lars Kling, född i Varola 1826[MD1] -11-21, inflyttad från Varola 1844, utflyttad till Skövde 1845
Not; Lars Kling blev urmakare

Ny ägare 1/8 mantal;
Mannen Johan G Larsson Kling, född i Varola 1813-09-05, inflyttad med familj från Nolgården 1841
Hustru Anna Eliadotter, född i Sjogerstad 1801-05-12
Son Lars Johan, född i Varnhem 1838-08-15
Son Emanuel, född i Varnhem 1840-11-16

Ny Ägare 1/8 - följ de boende vid Fogdegården Gärdet - klicka här!
Dräng Lars Andersson, född i Börstig 1818-04-16, inflyttad från Rångedala 1845, not. uttag lysn. 1845

Ägare 1/16 - kvarboende;
Mannen Johannes Andersson, född i Varnhem 1809-07-22
Hustru Maja Stina Borgström, född i Hova 1810-02-13
Dotter Ana Stina, född i Varnhem 1833-06-06
Dotter Charlotta, född i Varnhem 1835-10-07 - död
Dotter Charlotta, född i Varnhem 1837-02-05 - död 1837
Dotter Gustafva, född i Varnhem 1838-10-22

Tjänstefolk;
Dräng Anders Gustaf Jonsson, född i Varnhem, 1819-06-25, in fr. Björsgården 1837, ut  Björsgården 1838
Piga Maja Andersdotter, född i Berg 1810-03-11, in från Fiskaregården 1837, utflyttad till Kyrkefalla 1838
Piga Stina Andersdotter, född i Varnhem, 1820-07-17, in Ulunda 1838, utflyttad till Björsgården 1840
Dräng Gustaf Otter, född i Ving 1820-01-26, in fr Socknens slut Klostrets Rote 1838, ut till Björsgården 1840
Dräng Johannes Andersson, född i Vinköl 1811-02-26, in från Lundby 1839, utflyttad till Björsgården 1840

Ägare 1/16 - kvarboende;
Mannen Lars Jonsson, född i Varnhem 1782-11-28 - död 1837
Hustru Stina Andersdotter, född i Varnhem 1791-10-21
Dotter Kajsa, född i Varnhem 1825-11-11, till Backgården Istrum 1843, åter 1844, ut till Gästgivargården 1845

Änkmannen Anders Andersson, född i Stenum 1794-11-06, inflyttad från Skara 1838
Dräng Carl Johansson, född i Varnhem 1826-10-06, in från Öglunda 1843, ut till Resvenstorp B

1/16 Fogdegården - Ägare;
Johannes Jonsson, född i Varnhem 1803-09-22
Hustru Maja Svensdotter, född i Varnhem 1808-03-01
Son Anders Johan, född i Varnhem 1831-09-08
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1833-01-22
Dotter Eva Greta, född i Varnhem 1835-01-21
Dotter Charlotta, född i Varnhem 1838-02-02
Dotter Anna, född i Varnhem 1841-10-03, död 1842
Dotter Anna, född i Varnhem 1843-07-24
Dotter Gustafva, född i Varnhem 1846-02-08

Dräng Johannes Andersson, född i Vinköl 1811-02-26, in från Överbo Mellangården 1842, ut 1846

Inhyses Fogdegården 1838 - 1841;

Mannen Andreas Jacobsson, född i Varnhem 1789-01-04, inmed familj från Hammarsqvarn 1838,
Hustru Maria Svensdotter, född i Varnhem 1807-01-18
Son Sven Johan, född i Varnhem 1825-04-20
Son Johan, född i Varnhem 1832
Son Johannes, född i Varnhem 1835-09-27
- utflyttad med familj till Grevbäck 1841
*******************************************************************************************
Fogdegården, Lb 1/4 mtl - Blomberg 1844; - följ de boende vid Blomberg - klicka här!
Det är troligt att Blomberg genast bebyggdes redan 1844 - eftersom det nu namnas i husförhörslängden!

Ägare Magnus Andersson, född i Varnhem 1789-04-22 - död 1845
Hustru Maria Larsdotter, född i Varnhem 1790
Son Anders, född i Varnhem 1814-02-27, inflyttad från Engerås 1837, utflyttad till Lundby 1839
Son Lars, född i Varnhem 1816-04-07
Son Johannes, född i Varnhem 1820-07-11 - död 1836
Son Petter, född i Varnhem 1826-01-22
Son Gustaf, född i Varnhem 1832-09-07

Tjänstefolk;
Piga Stina Nilsdotter, född i Varnhem 1823-10-02, in från Soldaboställe 331 1838, uttill Klockarebolet 1841
Piga Clara Sundberg, född i Häggum 1819-08-13, inflyttad från Ivarstorp 1841, utflyttad till Vånga 1842
Piga Maria Larsdotter Härling, född i Varnhem 1823-07-12, inflyttad från Lundby 1842
Piga Stina Andersdotter, född på platsen 1815-12-05, utflyttad till Ulunda 1838
*********************************************************************************************

Följ boende vid intäkterna Fogdehagen och Fogdetorpet - genom att klicka på namnen!

J. G. Kling säljer 1/8 mtl Fogdegården till Anders Larsson 1847

Ingår i Christer Jonsson samling Ingår i Christer Jonsson samling
Ingår i Christer Jonsson samling Ingår i Christer Jonsson samling