A. 13 A Ulfsgården, Gård Nr 2 - senare två gårdar; 'Nya Ulfsgården' och Ulfsgården

Ulvsgården Nr 2 -> Ulfsgården 2:1 -> - blev två gårdar efter 1850: Ulfsgården Ma och Mb -> Klostret Ulfsgården 2:1 & 2:2

Vi följer här;
Ulfsgården Ma eller 2:1 -> blir till slut  'Nya Ulvsgården' Klostret 23:3 med adress idag: Ulvsgården Axevallavägen 13

Ulfsgården (2:2's) byggnadshistoria går via tre gårdars tidigare gårdsbyggnader och startar med ägan Ma vid gräns mot kyrkebo efter laga skiftet som saknar byggnader - på platsen för dagens 'Nya' Ulvsgården (Axevallavägen 13) fanns;

1. Fogdegården
2. Simmesgården
3. 'Nya Ulfsgården'


Därtill finns också Ulfsgården Mb på ägan med byggnader vid Broddetorpsvägen - se särskilt avsnitt;
'A. 13 b Ulfstorp vid Broddetorpsvägen'

Förutom detta finns Ulvsgården 1 i Ljungstorp, som är det före detta underliggande torpet Ulfstorp! (Se nedan!)

Utdrag ur specialjordeboken 1825
(sammanfattning av gårdens tidiga historia)

Texttolkning;
" Har varit helt Hemman, men 3/4 förmedlat i allt nemligen 1/4 år 1662 och 1/2 år 1691 efter ransakning I Rote Nr 329 med 4 daler kmt Taxation. Graverad Militiehemman mellan 1632 och 1652 reducerat med 1688 års Ränta ifrån Grefve Magnii Donation, Köpt till skatte af Corporalen Håkan Hellkin för 40 Dl Smt efter köpebrev af den 14 februari 1714. Cavalleri Augement Nr 7 af Gudhem Compani."

Ägarförteckning Ulvsgården under 1632 - 1853

Ägare till Ulvsgården inom Klostrets by fram till Laga skiftet 1850 (försök till tolkning):
1632 - 1652 Graverat Miltiehemman
1652 - 1688  Greve Magnus Gabriel de la Gardie
1688 - 1714  Kronan genom Rote Nr 329 - utarrenderas
1714 -              Corpralen Håkan Hellkin - friköper gården till skatte

Mestadels 1 åboende/ägare;
           - 1787 Ägare/boende 1; Mannen Lars, Hustru Anna f. Andersdoter
                         Ägare/boende 2; Mannen Anders Larsson, Hustru Margareta f. Andersdoter
1787 - 1800  1 Ägare/boende; Mannen Anders Larsson, Hustru Margareta f. Andersdoter
1800 - 1808 Ägare/boende 1; Mannen Anders Larsson, Hustru Margareta f. Andersdoter - dör 1808
                          Ägare/boende 2; Mannen Bengt Anderson, Hustrun Berta Bengtsdotter
1808- 1810   Ägare/boende 1; Mannen Sven Hanson, Hustru Maria Jonsdotter - dör här 1810
1810 - 1815   1 Ägare/boende; Mannen Gunno Petterson, Hustrun Stina Svensdotter
1815 - 1822   1 Ägare/boende Mannen Andreas Larson, - död 1822, Hustrun/Enk. Maria Jonsdotter
1822 - 1829  1 Ägare/boende; Mannen Adolf Andersson, Hustrun Greta Bengtsdotter
1829 - 1836  1 Ägare/boende; Mannen Johannes Anderson, Hustrun Maria Andersdotter

1836 - 1853    Nu köps en del av Ulfsgården av Mathias Andersson - ägare av Simmesgården
                            Del 2 ägs av Mannen Isaac Magnusson, född här 1812-10-05, Hustrun Maria Pettersdotter

1853 köper Mathias Andersson även del 2 - som nu blivit egen fastighet, Ulfsgården Mb (2:3) vid Broddetorpsvägen

Ägarförteckning Ulvsgården 1853 - 1938 enligt register

1853 - 1875 Mannen Mattias Andersson i Simonsgården, Hustrun Inga Maja Andersdotter
1875 - 1920 Barnen till Mattias; August,  Johannes, (arrenderar), Otto och Hulda Sofia
1920 - 1935 Alfred Johansson
1935 - 1950 Änkan Anna Charlotta Johansson
1950 - 1976 Sonen Gunnar Johansson
1976 - 1994 Lisa Dahlberg
1994 - xxxx Gun Främst

'Nya Ulvsgården', Klostret 23:3 bildades 1977 enligt nedan - Lotten A = Klostret 23:3, Ulvsgården, Axevallavägen 13
- kvar blev ett bostadshus med trädgård

När Ulvsgården blev ett bostadshus med trädgård 1977 fick ägaren Lisa Dahlberg rätt att disponera ladugård och uthus i två år - de stod alltså på den försålda marken och ingick inte i den nya fastighetsbildningen. Genom en ödes nyck kom allt att brinna ner i Varnhemsbranden 1979 och ett nytt bostadshus byggdes senare up.

Margareta Gustavsson beskriver 'Nya' Ulvsgårdens historia - som är starkt länkad till delar av Simmesgårdens historia:

Från år 1878 – 1879 finns karta och handlingar som visar hur ägorna till ett ¼ mantal Klostret Simonsgården 8:1 uti Skarke socken, Valle härad och Skaraborgs län delas upp i fem jordlotter vid en så kallad hemmansklyvning. (Lägg märke till att stamfastighetens namn är här Klostret Simonsgården).

Detta är en tidig dokumentation om gårdens arrondering. På karta nedan från 1895 kan man se att de fem lotterna är markerade som litt. A till litt. E. Detta markområde är beläget inom Klostrets By men det finns också skiften som är belägna inom de så kallade Billingsliderna.

De olika lotterna har i samma förrättning (hemmansklyvningen) var och en fått en specifik fastighetsbeteckning där Litt. A. blir Klostret Simonsgården 8:2, Litt. B. blir Klostret Simonsgården 8:3, Litt. C. blir Klostret Simonsgården 8:4, Litt. D. blir Klostret Simonsgården 8:5 och Litt. E. blir Klostret Simonsgården 8:6.

De tre fastigheterna Klostret Simonsgården (A.) 8:2, (B.) 8:3 och (C.) 8:4 hamnar inom kort i samma ägares hand som också äger Klostret Ulvsgården 2:2.

Anm: Den ägare som samlar dessa ägor är Mathias Andersson - se nedan! Han bor först i andra byggnader på Simmesgården, men flyttar som ägare också av Ulfsgården in i de forna Fogdegårdsbyggnaderna i Simmesgårdsägo år 1862. Troligast är att han då också benämner de byggnader han flyttar in i som Ulfsgården (Ma), mark som han alltså också ägde i utkanten av Klostrets by mot Skarke by. Så lever namnet kvar på dessa byggnader på Simmesgårdsmark i nästan 100 år fram till 1954 då namnet  fastställs i en förättning - se nedan.

År 1954 genomförs nedanstående fastighetsförrättning:
Sedan en mindre areal om 300 kvm styckats av från Klostret Simmesgården 8:2 slås resterande del av denna fastighet samman med fastigheterna Klostret Simmesgården 8:3 och Klostret Simmesgården 8:4 samt med ytterligare en fastighet, Klostret Ulvsgården 2:2 och bildar en ny fastighet med beteckningen R-Varnhem Klostret 23:1Adress och gårdsnamnet blir Ulvsgården.  
Den mindre delen om 300 kvm som omnämns ovan lades samman med Klostret Simonsgården 8:21. Efter sammanläggningen fick fastigheten en ny beteckning, Klostret Simmesgården 8:23.

En del om 1,6583 ha av fastigheten Varnhem Klostret 23:1 frånskils lägenheten genom expropriation Skövde-Axvalls järnvägsområde 2:1. 

Fastigheten har nu en areal om 36, 8910 ha varav 6,5 ha är åker, 1,5 ha är betesmark och resterande areal utgör skogsmark.

Klostret Ulvsgården 2:2 har sitt ursprung från fastigheten Klostret Ulfsgården 2:1.

Släktskifte av Simmesgården 1879 - hemmansklyvning - åbodelning 'Simonsgården'

Här delas Simmesgården - på kartan 'Simonsgården' - i 5 helt självständiga lika stora delar A. - E.

Vi ser här att det endast är Fiskargårdens byggnader söder om Simmesgårdens mangårdsbyggnader som har flyttats. Kvar finns Fogdegårdens tidigare ladugård och ett av boningshusen.

Det har också tillkommit det som idag utgör Simmesgården med ladugård och bostadshus utmed Öglundavägen.

Ur förrättningstexten 1879 läser vi följande:
Ägan A. 1/20 mantal tilldelas Johannes Mathiasson med rätt att kvarbo, dvs byggnaderna kan kvarstå.
Ägan B.  1/20 mantal tilldelas August Mathiasson
Ägan C.
 1/20 mantal tilldelas Otto Mathiasson
Ägan D.
 1/20 mantal tilldelas E. W. Ekstedt med skyldighet att utflytta
Ägan E. 1/20 mantal tilldelas Anders Mathiasson med skyldighet att utflytta

Som man kan se ägde barnen till Mathias Andersson (död 1875) -  Johannes, August, Otto och Anders Mathiasson 4/5 - delar av Simmesgården, samt de båda Ulvsgårdarna.

Familjen Mathias Anderssons historia

Släkten äger och brukar Simmesgården i över 100 år! och 'Nya' Ulfsgården mellan 1850 - 1911.

Från 1806 i rakt nedstigande sonled finns ägarsläkten för Simmesgården som börjar med Anders Andersson, född i Broddetorp 1766-09-30 och som flyttar in från Horn med hushåll.

Släkten blir kvar som ägare till delar av Simmesgården och senare Ulfsgården Ma - 'Nya' Ulvsgården - till år 1911, då Ulfvsgården köps av släkten Johansson - se ovan! Ägarskapet till Ulvsgården 2:3 säljer de 1902. Simmesgården köps 1911 av Oskar Persson - se sidan om Simmesgården.

År 1850 är ägaren till Simmesgården och Ulfsgården Ma - Mathias Andersson (Son till Anders Andersson). Han bor först i andra byggnader på Simmesgården, men flyttar som ägare också av Ulfsgården in i de forna Fogdegårdsbyggnaderna i Simmesgårdsägo år 1862. Han benämner de byggnader han flyttar in i som Ulfsgården (Ma), med mark som han alltså också ägde i utkanten av Klostrets by mot Skarke by. Så lever namnet kvar på dessa byggnader på Simmesgårdsmark i nästan 100 år fram till 1954 då adressnamnet,  men inte fastighetsnamnet, fastställs i en förättning - se ovan.

Ur Husförhröslängd Varnhem AI:10 1862-1869
1/4 mt. Ulfsgården med Ägare:

Mannen Mathias Andersson i Simonsgården, född i Horn 1801-08-09 - dör på Ulfsgården 25/4 1875 
2:a Hustrun Inga Maja Andersdotter, född Gudhem 1825-11-29 - dör på Ulvsgården 6/6 1871
Son August, född här 1858-01-05
Son Johannes, född här 1864-03-05
Son Otto, född här 1866-01-19

Sonen Johannes Mathiasson, född 1864, fick alltså ägan Simmesgården A. efter faderns död med rätt att kvarbo i byggnaderna. Där fanns då byggnaderna för forna Fogdegården och gamla Simmesgården.

Johannes tar över och bosätter sig då i Ulfsgårdens byggnader. Efter faderns död 1875 äger han också Ulfstorp 2:3, som han säljer vidare 1902 till Gustaf & Anna-Kajsa Svensson. Han heter själv då Johannes Mattsson. (Ur gamla fastighetsregistret)

Torp under Ulfsgården i Ljungstorp -> Ulfstorp -> Ulvstorp -> 1930 Ulvsgården i Ljungstorp - idag adress;
Ulvsgården 1, Ljungstorp

Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014 Flygfoto skänkt av Leif Crona, godkänt för publicering av Försvarsstaben, augusti 2014

Ulvsgården 1 i Ljungstorp
- uppkommet ur det gamla Ulvstorp


Ulfsgårdsskiftet (markerat med rött) gick från gamla landsvägen västerut (nedåt i bild) fram till Västtorps ägor.

1844 var skiftet delat i två skiften längs med mitten för de två ägarna av Ulfsgården i Varnhem, skifte Ma. och Mb. Till Ulvstorp tillköptes senare också Simmesgårdsskiftet i söder (O.). 
(Läs mer om Ulfstorp - klicka på länken ovan!)

(I kyrkböckerna skrivs senare Hagalund eller Ulfstorp, vilket är en aning förvirrande. Tydligen har fastigheten haft namnet Hagalund under en tid, efter att Hägglund 1888 också köpt Hagalund under Gästgivaregården.)

Huset byggs 1838
Första familjen som tycks ha flyttat in i ett troligen då nybyggt Ulfstorp 1838 är Trosskusken Anders Svensson Redig.  I nästkommande husförhörslängd hittar man Ulfstorp utskrivet med inflyttad boende där 1849 som heter Gratialisten och Torpägaren Carl Lilja, född 1800 med hustrun Cathrina Andersdotter och dottern Lovisa - för de boende se förteckning på Ljungstorpssidan!

Ulfstorp blir Ulvsgården i samband med rekonstruktion 1930 av köp från 1904.

Redan tidigt ingick också Simmesgårdens skifte söder om Ulfsgårdsskfitet i Ulvstorp vilket inte noterades vid köpet 1904. Detta resulterade i felaktiga lagfarter fram till år 1930, då allt fick ändras via bl a domstol, med upphävande av den gamla fastighetsbeteckningen och skapande av en helt ny - Ulvsgården 1.

Ulvstorp hade vid det köpet felaktigt angetts vad avser de avsöndringar som ingick i köpet och måste få ett tillägg 26 år efteråt för att bli giltigt! Då var också den felaktiga fastighetsbeteckningen Ulvstorp 1 tvungen att avföras från jordebok och jordregistret -  fastigheten fick namnet Ulvsgården 1.

                   Flygbilder 'Nya Ulfsgården' i Varnhem 1961

Ulfsgården i Svenska Gods och Gårdar 1942

Kort runt ägaren 1942, Charlotta Johansson i Ulvsgården

Lite om anfäder till Charlotta Johansson, Ulfsgården - mor till 'Gunnar i Ulvsgården'
Anders Petter Bjelke, f. 19/11 1829, gift med
Anna Beata Johansdotter, f. 1841 i Mellby.
Barn: 1. Karl Edvard, f. 1863, 2. Charlotta, f. 18693. Ida Kristina, f. 1875, 4. Ernst Agaton, f. 1879, 5. Elin Katarina Viktoria, f. 1882, och 6. Agda Maria Teresia, f. 1884.

************************************************************************************

Anfäder och släkt till fadern Anders Petter Bjelke;
Anders Petters föräldrar hette Erik Persson och Anna Greta Magnidotter och
Anders Petters syskon kallade sig Eriksson, han tog ensam namnet Bjelke (oklart varför)
Anders Petter Bielke arr. Grubbagården och Millomgården, köpte sen Lunnagården i Havstena, Skövde
 

Anders Petter Bielkes farfars farfar lär ha varit en finsk soldat vid namn Per Tiger, gift med Brita Andersdotter.
Dessa anges som föräldrar till Erik Pehrsson, f. 1700, död i Slättås, Mofalla 6/7 1763. Erik Pehrsson var gift med Bolla Nilsdotter. Dessa var Anders Petter Bielkes farfarsfar och mor. De hade sonen Petter Eriksson, f. 1739, död 1/9 1802 i Hulan, Mofalla, gift med Catharina Andersdotter, f. 15/4 1752 i Hulan, Mofalla. En av deras 5 barn hette Erik Pehrsson, f. 19/5 1791 i Sventorp, död 13/12 1849, gift med Anna Greta Magnidotter, f. 27/1 1790. Bosatta i Bjerg, Mofalla församling. (moderförsaml. var Kyrkefalla)

Eriks och Anna Gretas barn: 1. Cajsa-Lisa, f. 15/11 1812, 2. Inga-Maria, f. 25/4 1816, 3. Johannes, f. 28/12 1820, 4. Anna-Lisa, f. 10/6 1824, död i april samma år, 5. Anna-Lisa, f. 10/6 1826, 6. Anders Petter, f. 19/11 1829 (kallade sig Bielke)
Den äldsta systern Cajsa-Lisa gifte sej till Bossgården i Mofalla. Både hon och hennes make Anders Andersson omkom vid en eldsvåda då de försökte rädda sina kläder från vinden.
Barn 2. Inga-Maja Eriksdotter
Barn 3. Johannes Eriksson gifte sig 1:a gången  med Maja-Greta Larsdotter från Årebolet, Kyrkefalla och 2:a g. med Cajsa Lisa Eriksdotter från Sörg. Kårtorp, Kyrkefalla.  
Barn 5. Anna-Lisa Eriksdotter gifte sej med Anders Petter Larsson från Årebolet, Kyrkefalla. Han var häradsdomare m m. Köpte Svebråta i Mofalla 1892.  

Bild från Jan Ohlson, 2013 Bild från Jan Ohlson, 2013

Foto 1925. Trafikbilsägaren Gunnar Johansson i Ulvsgården, född 1902, med modern Charlotta Johansson, född 1869, och systern Lisa, född 1906.

Bilder från utplåningen av Ulvsgården i branden 1979

Bilder från Margareta Dahlin, Varnhem;

Senare tiders boende - Familjen Främst - ägare 1994

Kontorist Kurt Arne Främst, född i Varnhem 1939-08-30, gift 1961-02-11
Hustrun Gun Elisabet Främst, född i Falköping 1942-05-02
Anette Hillevi Främst, född i Eggby 1961-08-03
Carina Elisabeth Främst, född i Varnhem 1964-12-01
Jonas Rikard Främst, född i Varnhem 1968-01-04
Magnus Vilhelm Främst, född i Varnhem 1968-01-04

Gun & Kurt Främst med foto från  deras 50-åriga bröllopsdag 2011-02-11
Gun & Kurt Främst med foto från deras 50-åriga bröllopsdag 2011-02-11

                              Några familje- och släktbilder
                                        Guns familjebilder

Gun som ung
Gun som ung
1956 Borgen i Marka med  Guns familj Blomgren med morfar mormor och farfar
1956 Borgen i Marka med Guns familj Blomgren med morfar mormor och farfar

                                            Kurts släktbilder

Kurts mor Elsas far Johan Jonsson som ung
Kurts mor Elsas far Johan Jonsson som ung
Foto den kände fotografen Karl Fredrik Andersson från Skultorp - fotade utemiljöer runt berget redan 1890-tal! Foto den kände fotografen Karl Fredrik Andersson från Skultorp - fotade utemiljöer runt berget redan 1890-tal!

Runt bordet bland träden vid Schweizeriet före sekelskiftet och under Dorotea Lindqvists ägartid sitter ett gäng som skall förlusta sig på 'hälsosamma' drycker som troligtvis är de "läskedrycker" N. G. Strömbom skriver om ovan, om man vill tolka bilden så - i andra fall är det troligen öl i flaskor och glas - man hade även rätt att servera öl och sprit, vilket gjorde det till ett "riktigt" Schweizeri *.

Herrarna är fr v; Johan Jonsson, 'stenhuggaren' kallad, från Åsa, Lundby (1907 blev han Elsas (gift Främst) far), Frans Nilsson, Karl Gustavsson och Alfred Henriksson. Servitrisen uppges hete Beda.

* Schweizeri kallades ett Café med servering av också alkoholhaltiga drycker.

Kurts mor Elsas far Johan Alfred Jonsson som äldre
Kurts mor Elsas far Johan Alfred Jonsson som äldre
Bild från Anders Främsts album, Björktuna, Varnhem, 2015 - bilden tagen i Elsas hem i Åsa med faderns fiol på väggen! Bild från Anders Främsts album, Björktuna, Varnhem, 2015 - bilden tagen i Elsas hem i Åsa med faderns fiol på väggen!

Elsa Främst, född Jonsson 1907 från Lövåsen, Åsa i Lundby (på bilden t h från hennes hem i Åsa - kanske 1920-tal), som både arbetade hos familjen Linde på Fiskaregården och som baderska på Himmelskällan under denna tid, intygar att det var många badgäster då.

En manlig badare och två kvinnliga baderskor var anställda. Förutom Gyttjebad kunde man nu också få tallbarrsbad och saltbad. Tallriset plockade man på Billingen i Fiskaregårdens skog. Det kokades i stora kar i maskinrummet. En 10-litershink gick det åt per bad. Maskinisten, Tomta-smén, skötte varm- vattnet, kokning av tallbarren och upptagning av gyttjan.

För att få gyttjan borrade man med ett drygt två meter långt borr i kärret. När man sedan drog upp borret fastande gyttjan utanpå i de stora spåren. Gyttjan var brun och "smul som såpa". Borret fanns kvar på Himmelskällan 1984. Baderskorna masserade in leran på sina patienter och ba-
dade dem sedan i ett kar.  Elsa Främst berät-
tar att hon fick 15 öre per bad plus eventuell
dricks.

<-- Till sidans rubriker! 

Kurts mor och mormor på Lövåsen, Åsa
Kurts mor och mormor på Lövåsen, Åsa
Elsas familj i Lövåsen, Åsa
Elsas familj i Lövåsen, Åsa


Familjen Främst på Solliden vid Ulunda gata - här med Kurts fästmö Gun, som han gifter sig med  1961.
(Läs mer om Solliden genom att klicka på länken ovan!)


Byggnadsnickaren Harald Gustaf Konrad Främst, född i Ledsjö 1900-01-08, gift 28/11 1931
Hustrun Elsa Elisabeth f. Jonsson i Norra Lundby 1907-12-02
Sonen Gösta Harald Främst, född i Varnhem 1932-09-30
Sonen Kurt Arne Främst, född i Varnhem 1939-08-30

Kurt Främst med hustrun Gun Elisabeth Främst, född i Falköping 1942-05-02
(Läs mer om Guns familj - klicka på länken ovan!);

Kurt Arne Främst, född 1939-08-30
Gun Elisabet Främst, född 1942-05-02
De får barnen;
Anette Hillevi Främst, född 1961-08-03
Carina Elisabeth Främst, född 1964-12-01
Jonas Rikard Främst, född 1968-01-04
Magnus Vilhelm Främst, född 1968-01-04
De bosätter sig i Ulfsgården, finns där i mantalsregistret 1971, Klostret 22:20 och där har de också med sig barnen: Jonas Rikard Främst, född 1968-01-04 och Magnus Vilhelm Främst, född 1968-01-04

Formalia;
Mannen Harald Främst - dör 1982-07-18
Hustrun Elsa Främst - dör på Vallehemmet 1991-12-18

Kurts far, Harald Främst,  i yngre år
Kurts far, Harald Främst, i yngre år
Kurts far, Harald Främst på äldre dar
Kurts far, Harald Främst på äldre dar
Kurts mor, Elsa, som ung, född Jonsson senare gift Främst
Kurts mor, Elsa, som ung, född Jonsson senare gift Främst
Kurt som ung
Kurt som ung
Kurt i sitt mopedmuseum på Ulvsgården
Kurt i sitt mopedmuseum på Ulvsgården

Ulvsgården före 1850

Ulvsgården på karta 1804

Ulvsgården Gård Nr 2, låg före 1850 med sina byggnader mitt för Fiskaregården på västra sidan av landsvägen mellan Skara-Skövde. Littera H. - rött visar hustomter.

Klicka på bilden för större bild! Klicka på bilden för större bild!

Nils Lanns modell för Varnhem 1850 visar här läget 1850 för Ulfsgården nederst till höger och däröver Fogdegården, Fiskaregården i mitten och till vänster Simmesgården. Mellan Fiskaregården och Ulfsgården går gamla landsvägen mellan Skara och Skövde med bybäcken och dess bro i överkant.

Fogdegården med sina byggnader på platsen för det som blev 'Nya' Ulfsgården

 Fogdegården littera G. på dagens plats för 'Nya' Ulfsgården

Här 1804, är Ulvsgårdens själva husplats utmärkt med rött vid littera H. i samband med storskifte för Klosters by. Mangårdsbyggnaderna fick då ligga kvar, men åkerlapparna fogades samman till större henheter för respektive gård. Man ser en mangårdsbyggnad på platsen nära där idag Varnhemsgården ligger (2021).

Ulfsgårdens har en sammanfogade markäga efter storskiftet 1805 som ligger väster om Broddetorpsvägen med littera H., där det senare skapades också en gård med namnet Ulfsgården på Ulfsgårdsmark.

Den gård som vid den här tiden ligger där 'Nya' Ulfsgården idag ligger, var 1804 Fogdegården med littera G. här utmärkt med grönt. Ladugården ligger i en andra äga markerad med grönt G. 

Junkragårdens ladugård ligger snett emot Fogdegårdens husplatser.

Redan 1803 vid Storskiftet finns två ägare för Ulfsgården

Texttolkning;
"H. Ulfsgården, Skatte Augement, innehafves av Sekreteraren Herr M. Nordenberg och Anders Ericsson, Hustomten m.m. på 2nne ställen, 11 Kapl.
81 Husutrymmena af Rånnagjärdet;"

Platsen för senare 'Nya' Ulfsgården - före laga skiftet 1850 - Fogdegården

1844 inför laga skiftet finner vi att platsen för dagens Ulfsgården, då bebyggt av Fogdegården, har fått ytterligare byggnader med markbeteckningar för Fogdegården;
712 = Gård och Husplats
713 = Trädgård
714 = Gata och Ladugårdsplats
715 = Ladugårdstomt

Noteras att Fogdegården med sina 3 ägare nu också har plats vid 1187 - 1194 - se karta längre ner!

1844 karta för Ulfsgårdens och Fogdegårdens byggnader

Ovanstående karta från 1844 renritad med Fogdegårdens byggnader placerade vid 712, 713, 714 och 715 enligt ovan! Ulfsgårdens byggnader finns vid 1151, 1152 och 1154 - se ägorna nedan!

Tomten för Ulfsgården och dess littera på kartan ovan

Ägarna till Fogdegården 1844

Texttolkning;
"L. Fogdegården 1/2 mantal Krono Skatte Rusthåll förmedlat äges av;

Magnus Andersson till 1/4 mantal
J. G. Kling till 1/8 mantal
Anders Andersson till 1/8 mantal

och innehafver följande ägor; 712 - 715 samt 1187 - 1190 och 1191 - 1194. (kan ses på kartan nedan!)

1844 ägaren till Simmesgården Mathias Andersson - äger också  Ulfsgården

Simmesgården 1/4 Mantal förmedladt Krono Skatte äges af Mathias Andersson och innehafwer följande ägor;
Tomter
719 Gåra och Husplatsar
*720 Trädgård
716 Hemjord
717 Hage
719 Tobaksland
1150 Lannen wid Junkragården
- samt sedan en rad uppräknade mark-lotter inom Klostrets by.

Simmesgården efter 1850 med byggnader på platsen för senare 'Nya Ulfsgården'

Efter laga skiftet 1850 hamnade Fogdegårdens byggnader på Simmesgårdens tilldelade mark

Fogdegårdens hus- och ldaugårdstomter markerat med grönt. Fogdegården 1804 siktlinje enligt fotot 1900 nedan! Fogdegårdens hus- och ldaugårdstomter markerat med grönt. Fogdegården 1804 siktlinje enligt fotot 1900 nedan!

Kartan 1850 visar  de ursprungliga mangårdsbyggnaderna för Simmesgården på den mark de nu tilldelas.


På de bekomna markerna finns också Fiskargårdens och Fogdegårdens alla mangårdsbyggnader, vilka alltså skulle flyttas till sina nya platser eller lösas in av nya markägaren. Liksom Ladugårdsbyggnad för Borregården

Bild runt 1900 - före järnvägen - från öster mot Junkragårds ladugård och Simmesgården som senare blir Ulfsgården

Bild från Kerstin Lidberg till Skarke-Varnhems Hembygdförenings digitala arkiv, 2016

På fotot tycks siktvinkeln från kyrkan ge en bild tidigt 1900-tal av det som kom att bli Ulfsgården. Samma siktvinkel (i grönt) på 1844 års karta ger följande byggnader inklusive Junkragårdens ladugård med gaveln mot Skara-Skövde-vägen.

Byggnaderna på bilden är då alltså Junkragårdens ladugård, som rivs 1905, samt den mittemot liggande gården och därtill en hel rad byggnader på fältet framför som tillförts Junkragården och där byggnaderna utraderats efter laga skiftet fastställt 1853!

OBS! Fotoperspektivet och förstoringen drar ihop bilden till det oigennkännliga - men siktlinjen bör vara rätt!

1853 vid skiftet - Simmesgården tar också över Fogdegårdens husplats

På kartan från laga skiftet fastställt 1853 ser man att Simmesgården littera O. (utmärkt med rött) bl a tilldelats marken där tidigare del av Fogdegården låg utmed landsvägen mellan Skara-Skövde.

För att förstå fotot nedan har en siktlinje lagts ut med grönt för att kunna se perspektivet och vad som är dolt utmed landsvägen från kyrkan sett - fotot är taget från kullen bakom (sydost) om kyrkan. Då var alla byggnader i hagarna mitt emot det som blev affären Nydal bortforslade!

På denna bild från 1905 tagen från kyrkans torn ser man Junkragårdens ladugård rivas till höger och Björsgårdens mangårdsbyggnads gavel finns på samma plats som ovan - men mer synlig då halmtaket på ladugården nu tagits bort med sina takstolar.

Detalj av föregående bild!

Ulfsgårdens första del efter laga skiftet = Ma

Ulfsgårdens del Ma fick sin placering i gränsen till Skarke by

Efter laga skiftet delas Ulfsgården i två delar; Ma (2:2) och Mb (2:3).

Ulfsgårdens del Ma fick sin placering längst ut mot Skarke by, men kom aldrig att bebyggas, då ägaren Mathias Andersson samtidigt ägde och brukade an-gränsande Simmesgården O.

Mathias Andersson
kommer att äga också Ulfsgården 2:3 efter köp 1853.

Allt går sedan i arv till barnen: August Mathiasson, född här 1858-01-05, Johannes Mathiasson, född här 1864-03-05, Otto Mathiasson, född här 1866-01-19 och Hulda Sofia Mathiasdotter, född 1869-07-2

Texttolkning;
"Ma 1/2 mantal Klostret Ulfsgården
äges af Mathias Andersson bekommer följande ägor;"

Ur lagfartsboken ang avförande av delar av Simmesgård 1931

Texttolkning ur lagfartsboken:
1931 den 12 mars § 67 antecknas att enligt KB.s (landshövdingen/länsstyrelsen) i länet resolution den 9 februari 1931 nr 280 fastigheten sistnämnda dag fastställts såsom fem ränk avseende nämligen;

  1. en lykt om 2,8524 har, Kloster Ulfsgården 28 avstyckad från 1/8 mtl Kloster Ulvsgården 22 
  2. en lykt om 2,9866 har Kloster Ulvsgården 29 avstyckad från 1/8 mtl Kloster Ulvsgården 23 
  3. en lykt om 1, 8185 har, Kloster Simmesgården 816 avst. från 1/20 mtl Kloster Simmesgården 82 
  4. en lykt om 1,8124 har Kloster Simmesgården 817 avstyckat från 1/20 mtl Kloster Simmesgård 83 
  5. en lykt om 0,2900 har Kloster Simmesgården 818 avst. från 1/20 mtl Kloster Simmesgården 84.
Med anledning härav avfördes från detta rum (lagfartsrum) de tre sistnämnda lägenheterna, varför fastigheterna i rum 19 kolumn 2 numer blott utgör lägenheterna Kloster Ulvsgården 23 och Kloster Ulvsgården 28 och 29. Allt sålt!

'Nya' Ulfsgården 1940-tal - byggbolatsen var först Fogdegård och sedan vid laga skiftet; Simmesgården

'Nya' Ulfsgården granne med det 1917 tillkomna KonsumSimmesgårdsmark.

Ett Ulfsgården vars bostadshus blev helt utplånat i branden med sin tidigare ladugård och uthus. Huset tycks ha etablerats före 1920, eftersom det troligen är samma hus som syns på 'kyrkobilden' ovan med sin frontespis åt söder, och som då byggts då det hette Simmesgården, och uthus och ladugård har därefter rivts och flyttats till sina lägen enligt bilden ovan.

Boende på Ulfsgården (gård nr 2 - senare 2:1) före laga skiftet 1850 enligt kyrkböckerna

Husförhörslängd
Varnhem AI:2 1786-1791

UlfsGården - två familjer


Boende 1;
Mannen Lars, född 1744
Hustrun Anna, född Andersdoter i Kyrkebo 1745
Son Johan Lorentz, född i Ulfsgården 1772-04-15
Dotter Cajsa, född på platsen 1778-10-02
Ulrica, född på platsen 1783
- familjen utflyttar till Tomten i Skarke 1787
 
Boende 2;
Mannen Anders Larsson, född  1737 i Åsaka
Hustru Margareta Andersdoter, född i Skärv 1737, flyttar in från Amuntorp 1781
- de  flyttar ut 1787

Tjänstefolk:
Pigan Greta Andersson, född i Öglunda 1767
Dräng Lars Pehrsson, född i Öfverbo 1768, utlyttad till Höglunda 1788
Dräng Anders, född i Ransberg 1768
Pigan Stina Jonsdotter, född i Wing
Dräng Peter Larsson, född i Öfverbo 1746, inflyttad 1789 från Öfverbo och utflyttad  till Öfverbo 1790
Pigan Kjerstin Svensdoter, född i Vesstorp 1764
Dräng Lars Bengtsson, född i Klostret 1775, inflyttad 1789 från Svarfbacken, utflyttad 1790
Pigan Greta Andersdoter,  född i Höglunda 1759, inflyttad 1790 från Lerdala till Backedalen Ulunda 1791
 

Husförhörslängd
Varnhem AI:3 1792-1800

Ulfsgård

Återvända Ägare/brukare;
Mannen Anders Larsson
, född i Åsaka 1737
Hustrun Margareta Andersdotter, född i Skärv 1737

Tjänstefolk:
Pigan Stina
Pigan Maria Petersdoter, född i Öfverbo 1776, inflyttad 1793 från Ökull
Pigan Ingrid Hansdoter, född i Berg 1778, utflyttad till Kyrkebo
Pigan Johanna

Husförhörslängd
Varnhem AI:4 1800-1815

1/4 Ulfsgård

Boende 1;
Änkan Margareta Andersson
, född i Skärv 1737, död 1808
 
Tjänstefolk;
Pigan Margareta Pehrsdotter, född i Överbo 1777, utflyttad till Gästskivaregården 1802
Pigan Kristina Jonsdotter, född i Berg 1780-02-12, inflyttad från Simmesgården 1807, utflyttad 1808
Pigan Greta Ericsdotter, född i Hästhagen 1783,  inflyttad från Hästhagen 1802, utflyttad 1802
Pigan Kathrina Svensdotter, född i Överbo 1783, inflyttad 1804, utflyttad till Smedsgården Överbo
 
Boende 2;
Mannen Bengt Anderson
, född i Broddetorp 1750
Hustrun Berta Bengtsdotter, född i Skärvf år 1756
Son Johannes, född i Skärv 1791, inflyttad från Ödegården 1803, utflyttad till Skara 1805
- makarna flyttar ut till Skara 1808

Tjänstefolk;
Pigan Andersdotter, född i Väberga, inflyttad från Hagen vid Solberga 1805, utflyttad till Backa 1806
Pigan Cajsa Andersdotter, född i Ulunda 1789, inflyttad från Ulunda 1806, utflyttad till Ving 1807
 
Boende 1 - ny ägare/brukare;
Mannen Sven Hanson, född 1774, inflyttad från Björsgården 1804,
Hustru Maria Jonsdotter, född i Höglunda 1777, död 1809
Son Johannes , född på platsen 1804-04-07
Dotter Anna Cajsa, född på platsen 1807-11-19
- änkemannen med barn utflyttade till Storekullen 1810

Tjänstefolk;
Drängen Anders Andersson, född 1786-08-18, inflyttad från Skara 1808
 
Boende 1;
Mannen Gunno Petterson, född i Häggum 1786-02-24, inflyttad 1809
Hustrun Stina Svensdotter, född i Klostret 1789-02-18, inflyttad från Fiskaregården 1809
Dotter Maria Greta, född på platsen 1809-08-03
Son Peter Gustaf, född på platsen 1812-10-22
Son Sven, född på platsen 1815-04-07

Tjänstefolk;
Pigan Cajsa Jansdotter, f. i Fogdegården 1791-09-06, in från Fogdegården 1809, utflyttad till Kjerrtorp 1812
 
Inhyses;
Änkan Greta Larsdotter född i Ulunda 1744-08-05 - död 1815
Dotter Maria Ericsdotter, född i Nygården 1788
Mor och dotter inflyttade  1805, flyttade till Ryttaregården 1811
 
Tjänstefolk;
Pigan Maria Cristina Andersdotter, född  1798-04-17, flyttar in från Häggum 1812, ut till Häggum 1813
Dräng Anders Ericson, född i Varnhem 1798-10-23, flyttar in 1813, ut till Gästskifaregården 1814
Pigan Cajsa Svensdotter, född i Klostret 1791-09-06, inflyttad från Jacob i Kjerrtorp 1813
Drängen Anders Svensson, född i Skövde 1795-09-30, inflyttad från Skövde 1814, utflyttad till Berg 1815
 

Husförhörslängd
Varnhem AI:5 1815-1836
Klostret Ulfsgården

Ny ägare - boende 1:
Mannen Andreas Larson
, född i Öglunda 1760-12-18, - in från Eric Larsgården, Klostrets rote - död 1822
Hustrun/Enk. inhyst Maria Jonsdotter, född i Berg 1769-08-18, inflyttad 1820
Son Lars, född i Öglunda 1796-06-05
Son Jonas, född i Öglunda 1802-10-31, utflyttad till Sven Michaelsgården Klostret 1822
Son Johannes, född i Öglunda 1805-10-08, utflyttad till Löten 1825
Son Eric, född i Klostret 1809-04-28, utflyttad till Lundby 1828
Dotter Maria, född i Klostret 1813-05-11, utflyttad  1825, tillbaka 1826, till Lundby 1828

 
Ny ägare - boende 2;
Mannen Adolf Andersson, född i Horn 1804-06-08 - familjen inflyttad från Simmesgården 1827
Hustrun Greta Bengtsdotter, född i Berg 1805-03-07
Dotter Kajsa Lena, född i Berg 1824-11-27
Son Johannes, född på platsen 1827-07-13
- familjen utflyttad 1829 

Flyttar 1829 in i boende 2 - brukare;
Mannen Johannes Anderson, född i Ögglunda 1805-11-08
Hustrun Maria Andersdotter, född i Lundby 1807-03-26
De flyttar in från Fiskaregården 1829
Son Anders, född på platsen 1830-06-13
Son Gustaf, född 1833
- familjen flyttar till Ökull 1835
 
Tjänstefolk;
Pigan Annika Larsdotter, född i Berg 1805-10-08
Dräng Johannes, född i Öglunda 1816-04-11
Pigan Cajsa Svensdotter, född i Varnhem 1807-11-14, inflyttad från Skarke By 1827, utflyttad till Överbo 1829
Anders Larsson, född i Floby 1817, inflyttad 1832, utflyttad till Ökull
 
Torpare under Fogdagården (skrivs under Ulfsgården):
Bysmeden Johannes Magnuson
, född 1798-04-05, inflyttad 1823
Hustrun Greta Jacobsdotter, född i Lundby 1793-05-14, inflyttad från Hammars Kvarn 1823
Sonen Magnus, född på platsen 1824-11-03
Dottern Christina, född på platsen 1827-07-28
Dottern Johanna, född på platsen 1829-12-14
Dottern Fredrica, född på platsen 1832-09-22
 
Inhysta:
Mannen Johan Larsson, född i Fröjered 1802-08-17 - familjen inflyttad från Ängerås 1835
Hustrun Inga Abrahamsdotter, född i Fröjered 1806-11-05
Dotter Britta Maja, född här 1826
Sonen Sven Johan, född här 1828-02-22
Dotter Anna Cajsa, född här 1833-09-18

Husförhörslängd
Varnhem AI:6 1836-1846
Ulfsgården

 
Ägare:
Mannen Emanuel Jonsson, född i Wing 1807-04-17 - inflyttade från Mellangården 1841
Hustrun Maja Beth Svensdotter, född i Berg år 1815-01-06
Son Johan Fredric, född i Mellangården 1836-01-03
Dotter Anna Lisa, född i Mellangården 1837-12-31
Dotter Emma Christina, född i Mellangården 1839-12-01
Dotter Charlotta, född på platsen 1842

Tjänstefolk;
Dräng Carl Gustaf, född här 1845-09-11
Dräng Carl Johan Jonsson, född här 1810
Pigan Anna Charlotta Johansdotter, född här 1826-02-07, in fr Synnerby 1845, utflyttad till Synnerby 1846
Pigan Inga Jonsdotter, född här 1819-09-04, inflyttad från Skara 1844, utflyttad till Skövde 1845
 
Kvarboende inhyses;
Änkan  Maja Jonsdotter, född i Berg 1769-06-18
Sonen Lars Andersson, född här 1796-06-05
Son Gustaf, född här 1845-09-11
 
Kvarboende;
Bysmeden Johan Magnusson Moberg, född 1798-04-05, död 1837
Hustrun Greta Jacobsdotter, född här 1793-05-24
Sonen Magnus, född här 1784-11-03, utflyttad till Berg 1843
Dotter Christina, född här 1827-07-28
Dotter Johanna, född här 1829-12-14
Dotter Fredrica, född här 1832-09-28
Dotter Maria, född här 1836-12-05
 
Inhysta:
Mannen Johannes Andersson
, född i Väring 1807-03-15
Hustrun Kjerstin Andersdotter, född i Ullersvad 1783-011-15
 
Mannen Johan Larsson, född i Fröjered 1802-08-17
Hustrun Inga Abrahamsdotter, född i Fröjered 1800-11-05
Dotter Britta Maria, född här 1826, utflyttad till Odensåker 1840
Sonen Sven Johan, född här 1828-08-22
Dotter Anna Cajsa, född här 1833-09-18
Sonen Anders Gustaf, född här 1836-07-01
Sonen Carl August, född här 1839-06-30
Dotter Vilhelmina, född här 1841-10-17

Nu delas Ulfsgården Nr 2 upp i två delar; Ma och Mb

Husförhörslängd
Varnhem AI:7 1846-1859
Ulfsgården 1/4 mantal


Ägare - boende 1 - får Ulfsgården Mb 1/4 mtl vid laga skiftet, bygger huset och flyttar dit;
Mannen Isaac Magnusson
, född här 1812-10-05
Hustrun Maria Pettersdotter, född i Sköfde 1811-06-19
Dotter Anna Christina, född här 1840-02-09
Dotter Johanna född här 1842-02-03
Son Johan Magnus, född här 1845-04-22
Dotter Charlotta Margaretha, född här 1847-03-12
Dotter Hilda Beatha, född här 1849-11-01
Dotter Augusta, född här 1852-01-09
 - familjen lämnar Ulfsgården för flytt till Öfverbo Sörgården 1853
 
Tjänstefolk;
Artillerist Anders Petterson Snygg, född här 1830-03-03, in fr Skräddaregården 1852, ut Sörgården 1853
 Pigan Maja Stina Larsdotter, född i Berg 1826-02-15, in från Redsvenstorp 1850, till socknens slut 1852
Pigan Lotta Isaksdotter, född 1829-01-16, inflyttad 1852, utflyttad 1853
 
Hyreshjon;
Mannen Anders Olofsson
, född i Suntetorp 1817-02-03
Hustru Lisa Larsdotter, född i Väring 1829-05-09
Dotter Matilda Christina, född i Suntetorp 1847-09-10
Familjen flyttar in från Hammars kvarn 1859
Dotter Albertina Sofia, född här 1854-03-24

Inhyses ; - läs mer om smeden Johannes - klicka här!
Smeden Johannes Johansson, född här 1817-01-22 - familjen in från Överbo Smedgårdens intäkter 1837
Hustru Gustava Amalia Skarman, född i Skara 1822-02-22
Son Carl Fredric, född i Ving 1843-06-11
Son August, född här 1846-04-12
Son Anders Petter, född här 1849-07-07
 
*******************************************************************************************
Ulfstorp - läs vidare om torpet Ulvstorp, som idag heter Ulvsgården (!) - klicka här!
 
Torpägare
Mannen Carl Lilja, född här 1800-01-01 - familjen flyttar in från Amundtorp 1849
Hustru Cathrina Andersdotter, född här 1795-12-24
Dotter Lovisa, född här 1834-08-24

Ma (2:2) bebyggs aldrig då ägaren bor på Simmesgården

Texttolkning;
"Ma 1/2 mantal Klostret Ulfsgården
äges af Mathias Andersson bekommer följande ägor;"

Mb (2:3) bebyggs efter 1850  (utflyttningsskyldighet) - ägorna säljs 1853 av Isaksson till Mathias Andersson och 2:3 övergår 1875 till sonen Johannes Mathiasson (senare Matsson)

Texttolkning;
"Mb. Ulfsgården 1/8 mantal krono skatte äges af Isak Magnusson bekommer med utflyttningsskyldighet följande ägor;" avser skifte från Broddetorpsvägen och västerut.

Fortsatt boende i Simmesgårdens byggnader - nu kallade Ulfsgården (gamla Fogdegårdens byggnader) som senare blir Ulvsgården (nu Klostret 23:3 Ulvsgården, Axevallavägen 13)

Husförhörslängd
Varnhem AI:10 1862-1869
1/4 mt. Ulfsg.


Ägaren flyttar nu in:
Mannen Mattias Andersson i Simonsgården, född i Horn 1801-08-09
Hustrun Inga Maja Andersdotter, född Gudhem 1825-11-29
Son August, född här 1858-01-05
Son Johannes, född här 1864-03-05
Son Otto, född här 1866-01-19
 
Inhyses:
f.d. soldaten Anders Hvass
, född i Broddetorp 1813-05-23 - familjen inflyttad från Junkragården 1867
Hustru Maria Johansdotter, född här 1811-05-26
Dotter Hilda, född här 1854-05-12

Husförhörslängd
Varnhem AI:11 1869-1880
1/4 mt Ulfsg.


Kvarboende ägare:
Mannen Mathias Andersson
, född i Horn 1801-08-09, död 1875-04-25
Hustrun Inga Maja Andersdotter, född i Gudhem 1825-11-29, död 1871-06-06

Mathias Anderssons omyndiga barn:
Son August Mathiasson, född här 1858-01-05
Son Johannes Mathiasson, född här 1864-03-05
Son Otto Mathiasson, född här 1866-01-19
Dotter Hulda Sofia Mathiasdotter, född 1869-07-25
 
Tjänstefolk;
Klas Olausson Dag
, född här 1843-04-15
Hustru Anna Kathr. Spångberg, född i Rådene 1840-06-06
 
Dräng Anders Petter Johansson, född i Varnhem 1849-07-7, inflyttad från Vinköl 1869
Pigan Anna Carolina Johansson, född i Häggum 1846-10-25, utflyttad 1872
Dräng Lars Petter Johansson, född i Stenum 1849-05-22, inflyttad från Ving 1870, utflyttad till Ving 1871
Dräng Anders Alexander Karlsson, f. Falköping 1851-10-17,  in Falköping 1870, utflyttad till Götene 1873
Dräng Johan Alfred Andersson, född i Forsby 1848-10-06, inflyttad från Skövde 1871, utl Skövde 1872
Dräng Anders Bohlin, född i Jung 1845-05-19, inflyttad från Grottagården 1872, ut Simmesgården 1873
Pigan Sofia Jonsdotter, född i Ransberg 1852-03-21, inflyttad från Sventorp 1872, utflyttad 1874
Pigan Charlotta Wikström, född i Kyrkefalla 1834-05-24, inflyttad från Junkragården 1873
Pigan Alida Lucina Jonsdotter, född här 1856-10-17, inflyttad från Ivarstorp 1874, utflyttad till Ivarstorp 1875
 
Tjänstefolk;
Statkarl Per Johan Johansson, f. Skarke 1847-10-14, inflyttad med hustru från Sven Michelsgården 1878
Hustru Kajsa Larsdotter, född i Eggby 1835-09-25,  död 1879-04-29
 
Arbetskarl Alfred Olofsson Dag, född i här 1847-10-18,  gift 1875-12-17, in fr. Hospitalskvarn t. Bille 1875
Hustru Lovisa Johansdotter, född i Sävared 1839-10-11, inflyttad från Götene 1875
Son Johan Viktor, född i Skarke 1876-08-09
Son Karl Axel, född i Skarke 1878-10-11
- familjen flyttar ut till Erik Larsgården 1878
 
Inhyses;
f.d. soldaten Anders Hvass, född i Broddetorp 1813-05-23
Hustru Maria Johansdotter, född här 1811-05-26, död 1879-05-08
Dotter Hilda, född här 1854-05-12, utflyttad till Ving 1870
Dotter Charlotta Andersdotter född i Skarke  ?-05-12, inflyttad från Skövde 1877
Charlottas oäkta son Claes Albert, född här 1878-10-23

Varnhem församlingsbok 1895-1922
Klostret Ulfsg. 1/4 mtl

 
¼ mtl ägare Mathias Anderssons barn.

 
Arrendator;
Johannes Mathiasson
, hemmansägare, född i Varnhem 1864-03-05 - gift 1895-12-03.
Hustrun Agda Elisabet Ström, född i Öglunda 1867-11-11, flyttar in från Öglunda 1895-11-11.
Dotter Tyra Karin Alicia, född i Varnhem 1900-01-08.
- familjen flyttar ut till Skara 26/4  1903
 
Otto Mathiasson musiklärare, född i Varnhem 1866-01-19, (är Johannes bror), frikallad

Vattenläkaren Anders Rosenberg, sjukgymnast, född i Tygelsjö Malmö1861-01-19 - gift  1889-11-30 - in från Stockholm, katolska församlingen, 1905-10-27
Hustrun Emma Maria Larson, född  i ? 1863-08-30
Sonen Nils Albert Carlo, f. Stockholm, katolska församlingen, 1892-02-20, döpt i katolska kyrkan 1892-02-21.
Familjen var medlemmar av katolska kyrkan.
- familjen flyttar ut 1908
 
Tjänstefolk;
Pigan Selma Emilia Anderson, född 1888-02-27 i Istrum, inflyttad från Istrum 1907-11-23,ut  Istrum 1908
Pigan Josefina Augusta Larsson, född i Håkantorp 1885-07-30 , in Gudhem 1906, ut Gudhem 1907
Drängen Karl Ludvig Wass, f. Varnhem 1884-10-02, in 1899-11-06 fr Wassbacken u. Junkragården, ut till Överbo Sörgården 1900
Pig Ingrid Ingeborg Maria Vallqvist, f. Klara förs. Stockholm 1881-05-23, in V. Sallerup 1900, ut Skövde 1901
Pigan Elin Alvina Berg, f. Öglunda 1883-08-08,  in från Kyrkebo  1901-11-11, ut Öglunda 1903
Drängen Karl Edvin Augustsson Berg, född i Öglunda 1880-08-26, in fr. Öglunda 1898 ut Kyrkebo 1899
Sigrid Ingeborg Maria Wallgård, f. Klara förs. Stockholm 1881-05-23, in fr Öglunda 1895, ut Öglunda 1897
Drängen Karl Erik Prytz, född i Härlunda 1876-08-14, in fr Forshem 1895, ut till Öglunda 1896
Drängen Tore Wilhelm Gustavsson, född i Varnhem 1880-03-06, in fr Storekullen  1895, ut Fellingsbro 1896
Pigan Amanda Andersson, född i Västerplana 1873-11-18, flyttar in 1895-11-01, ut till Skärv 1896
Drängen Johan Rikard Persson, född i Istrum 1880-02-08, in fr Istrum 1896, ut till Istrum 1892
Pigan Hulda Elisabet Karlsson, f. Valtorp 1876-11-02, in fr Friggeråker 1896,ut till Överbo Sörgården 1892
Drängen Johan Alfred Karlsson, f. Bolum 1879-10-24, in fr Bolum 1896, flyttar ut till Bolum 1897
Drängen Johan August Karlsson, född i Varnhem 1873-05-23, in 1892, flyttar ut till Bolum 1899
Drängen Karl Johansson, född i Ryd 1882-07-23, flyttar in från Våmb 1892-11-03, ut Grevbäck 1898
Pigan Alma Maria Klang, född Suntetorp 1875-06-13, in fr Överbo Sörgården 1897, ut till Skövde 1898
Pigan Elin Alvina Berg, född i Öglunda 1883-08-08, flyttar in från Öglunda 1898-11-03, ut till Kyrkebo 1900

Ny ägare och brukare till Ulfsgården 1920;
Hemmansägare Adolf Sandfrid Johansson
, f. Berg 1867-11-21, gift 23/6 1899 - in fr Kyrkefalla 1920
Hustrun Amma Charlotta, född Bjelke i Sköfde 1869-05-28
Son Anders Gunnar Johansson, född i Sköfde 1902-01-07
Dotter Lisa Maria Charlotta, född i Sköfde 1906-11-01

Hyrar gör även;
Bilägaren o Chauffören Johan Alexander Mörk, född i Norra Vånga 1883-12-13, gift 3/4 1915- in 1921
Hustrun Ida Elisabeth Malm, född i Händene 1886-11-04
Dotter Signe Elisabeth, född i Händene 1917-06-25

Därefter ur Sveriges befolkning - boende på Ulvsgården

MANTALSSKRIVNINGAR

1940
Modern Anna Charlotta Johansson,
 1869-05-28
Sonen Anders Gunnar Johannes Johansson, 1902-01-07

1950
Trafikbilägare Anders Gunnar Johannes Johansson
, 1902-01-17, ogift, frikallad

1960 och 1971
Hemmansägare Anders Gunnar Johannes Johansson
, 1902-01-17, ogift,

1976 och 1980
Karl Hjalmar Dahlberg
, född i Borås 1909-01-16, gift man 1938-02-26
Lisa Maria Charlotta Dahlberg, född i Varnhem 1906-11-01
- enligt köpekontrakt 1975 köper Lisa Dahlberg den då avstyckade lotten Klostret 23:3 (Ulvsgården)
och säljer resten av Ulvsgårdens mark till lantbruksnämnden (från lantmäterihandling).

1994
Ägare Kurt Arne Främst, född i Varnhem 1939-08-30, gift 1961-02-11 - död 2018-03-11
Hustrun Gun Elisabet Främst, född i Falköping 1942-05-02

Ulfsgårdens andra del efter laga skiftet = Mb

Se utförlig beskrivning av Ulfsgården 2:3 vid Broddetorpsvägen - klicka här!

Ulfsgårdens Mb - senare 2:3 - fick sin placering vid Broddetorpsvägen 1850

Ulvsgården 2:3 vid Broddetorpsvägen på flygfoto 1935

På bilden från 1935 är Ulvsgårdens tomtmark markerad med rött. Marken gick tidigare ända förbi järnvägen och inkluderade det senare frånsålda Åkersberg, granne med Fiskargårdens backstuga utmed Broddetorpsvägen.

Ulfsgårdens andra del Mb fick sin placering vid Broddetorpsvägen - här markerat med rött 1844, då ännu inga byggnader uppförts här.

Mb Ulfsgården 1/8 mantal (2:3) ägs 1850 av Isak Magnusson - åboende Ulfsgården vid uppdelningen 1846 - 1853

Texttolkning;
"Mb. Ulfsgården 1/8 mantal krono skatte äges af Isak Magnusson bekommer med utflyttningsskyldighet följande ägor;"

1877 Ulvsgården vid Broddetorpsvägen

På karta 1877 är Ulvsgården Mb:s bostadsbyggnad utmärkt.

Ulvsgården 2:3 1960

1960 års karta med Ulvsgården 2:3 - här markerad med rött.

Läs mer om Ufsgården 2:3 vid Broddetorpsvägen - klicka här!