A. 12 Junkragården 1/4 mtl - Gård Nr 5

Junkragården - gårdsnummer 5 med 1/4 mantal
- var ett helt Militiehemman 1632 - 1652
- av Kungen skänkt 1652 till Greve M. Gabriel de la Gardie
- indraget till Kronan och förmedlat 1682 till 1/4 mantal
- (1/2 mantal 1658 och ytterligare 1/4 mantal 1691)
- friköpt till Junkragården 1/4 mantal 1796

Inledning

Ur specialjordeboken 1825;

Textolkning;

"Graveradt Militie Hemman emellan 1632 och 1652, reducerat med 1682 års Ränta ifrån Gefven Magnie Donation, har varit helt Hemman med 3/4 förmedlat i allt, nemeligen. 1/2 år År 1658 och 1/4 År 1691, efter Ransakning Cavalleri Augement Nr 7 af Gudhem Companie köpt till Skatte af Eric Andersson efter Köpebrev af den 7 Maj 1796 i Rote No 329 med taxat 4 dlKml."

Det vill säga att Junkragården var ett intecknat Militiehemman i 20 år mellan 1632 0ch 1652. Därefter tycks det ha funnits i Greve Magnus Gabriel de la Gardies ägo till reduktion 1682, då det förs till Kronan och Gudhems Kompani, dit det hörde som Augement ('hjälpgård') till 1796, då det såldes till Eric Andersson som fri skattegård.

   <-- Till avsnittets delrubriker!

Junkragården utmärkt på 1960 års karta med tidigare gräns

Junkragården är och var centralt placerad i Klostrets by/Varnhem. Här är de ägor som syns på kartan och är från Laga skiftet 1844-53 markerade med rött. Gården fick behålla sitt centrala läge och byggnader vid Laga skiftet.

Den styckades av i sin centrala del med början 1885 genom försäljning av Klosterdahl till Varnhems församling (1890 köpt av August Gustafsson - återköpt av församlingen 1916 till Folkskola), 1904 av Skövde Axvalls Järnväg, 1908 avstyckning av Wassbacken och senare 1933 med Klostret Junkragården 56 - köpt av Samuel och Nanny Friman, som byggde en villa inrymmandes bl a en taxirörelse. Sedan följde en rad avstyckningar genom åren.

Junkragården i Varnhem tidigt 1900-tal

Junkragården med arrenderandefamilj i första delen av 1900-talet.

   <-- Till avsnittets delrubriker!

Junkragården med annan placering på karta 1804 - på storskifteskarta utmärkt med littera F. - hustomten Nr 60

Junkragården Littera F. markerat med rött i centrum av Klostrets by låg vid utgången av 1700-talet då mer österut i förhållande till senare placering och hade byggnader på "2nne ställen" och ägdes av Anders Ericsson efter friköp till skatte 1796 - se nedan!

Junkragården på karta 1844 - med markering av gränser efter Laga skiftet 1853

Kartan visar med rött gränserna för den tilldelning som Junkragården fick 1853 efter Laga skiftet.

På kartan finns fortfarande många av de byggnader kvar som som sedan fick flytta ut -  t ex Borregården, vars mangårdsbyggnad Junkragården genom köp kunde behålla och som sedan kallades Klosterdahl, som senare köptes av Varnhems församling som skola  (i två olika omgångar!)

Närbild av Borregårdens mangårdsbyggnad som blev Junkra-gårdens mark vid Laga skiftet 1844-53 - blev Klosterdahl 1885

Borregården väster om Kyrkogatans infart och Träd- gården till höger, med sin ladugårdar och logar på andra sidan landsvägen till Skövde.

Trädgården fick kvarboenderätt i laga skiftet, medan Borregårdens mark gick till Junkragården.

Bostadshuset, Nr 1201, för Borregården med omgivande mark (1204, 1200, 1202, 1186, 1191, 1193) ingick alltså efter Laga skiftet i Junkragården och fr o m 1885 under namn Klosterdahl.

Borregården kom att flyttas utmed och norr om Axvallavägen väster ut och utanför byn.
Eftersom kartan är från 1844, så fanns boningshuset redan på plats då, alltså före 1844.

  <-- Till avsnittets delrubriker!

Ägarförteckningar

Ägarförteckning Junkragården, Klosterdahl, Wassbacken och Dalhem enligt inskrivningsregister

Kronogård
1786 - 1791  Änkan Elsa Stina Lundahl - änka efter nämndemannen Peter Petersson - död 1786-02-14
- se mer nedan!
***********
Skattegård
1796 - 1825  Rusthållaren Eric Andersson
friköper 1/4 mtl Junkragården 1796
                         - ägde tidigare 1/4 mtl Björsgården m.Gästgiveri, kallat "Gästgiveriet Björsgården"  1761 - 1779

Förbergs tid på Junkragården;
1825 - 1876   C. F. Förberg med hustrun Kristina köper gården med lagfart 1827 -arvsskifte 28/10 1876
1876 - 1877   Per Alfred Förberg & hustrun Augusta Johansdotter köper 1/5 mantal av dödsboet
1877 - 1880  Per Alfred Förberg köper resten av dödsboet - lagfart den 5 april 1877

1880 - 1883  Johannes Svensson och hustrun Anna Maria Bergmanb - köpebrev 17 nov 1880

Ekstedts tid på Junkragården;
1883 - 1884  E. W. Ekstedt och hustrun Maximiliana - köpebrev 2 april 1883
1884 - 1888  A. G  Jakobsson - köpekontrakt 31 mars 1884
1885  - 1890  Varnhems församling köper och äger  Klosterdahl - köpekontrakt 16 mars 1885
1888 - 1898  E. W Ekstedt & hustru Maximiliana Lindqvist, köper allt utom Klosterdahl (1 tunnl)
1890 - 1915   August Gustafsson köper Klosterdahl av Varnhems församling- köpekontr. 27 januari 1890
1898 - 1899   E. W. Ekstedt  genom boskifte tar över halva Junkragården 1/8 mtl förutom Klosterdahl
1898 - 1899   Carl Gustaf Ekststedt
tar genom boskifte över halva Junkragården förutom Klosterdahl
1899 - 1905   E. W. Ekstedt köper 1/8 mtl och äger så 1/4 mtl - köpekontrakt 1899 - köpebrev 1901

Janssons tid på Junkragården;
1905 - 1911    Anders Jansson med hustrun Anna Maria Andersdotter - afhandl. 14 mars 1905
1905                Skövde Axvalls Järnväg - expropr.  1, 0250 har afsöndrade från 1/4 mtl Junkragården
1908 - 1929   Gustaf Ullberg & hustrun Anna Johansdotter - köper f.d  soldattorpet Wassbacken
1911 - xxxx    Edvard Jansson med hustru Hilda - köper Junkragården 1/4 mtl köpekontr. 20 jan 1911
1915 - 1915     Dödsboet efter Augusts hustru Matilda  - arvsskifte 15 sept 1915 för Klosterdahl
1915 - 1916    August Gustafsson  - köpekontrakt 1915
1916 - 1975    Varnhems församling -  afhandling 31 okt 1916 för Klosterdahl
1924 - 1929   Varnhems församling köper av Edvard och Hilda  - villkorat köpebrev 1924 på 0,7680
                            har, köpet återgick 1929 då inget församlingshem byggdes på marken mitt emot affären
1929 - 1929    Dödsboet efter Gustaf Ullberg tar över Wassbacken - bouppteckning 12 jan 1929
1929 -              Albert Sköld tar över Wassbacken genom auktion den 12 mars 1929
1933 -              Samuel Friman och hans hustru Nanny köper 0,0984 har, Dalhem, av Edvard & Hilda
                            - köpekontrakt den 23 augusti 1933
 

Soldater boende på soldattorp Nr 329, Junkragården - klicka på första bilden nedan - gå med pilarna - ur soldatregistret!

Beskrivning av några av de boende 1700-tal

De tidigaste kyrkoböckerna och tingsböckerna visar ett nämndemannapar som ägare av Kronogård Junkragården 1/4 mtl i slutet av 1700-talet - Peter Pettersson med makan Elsa Christina Lundahl

AID-v144235.b24.s41.J AID-v144235.b24.s41.J

Kommentar 1; Alltsedan medeltiden medverkade nämndemän på olika sätt i den dömande verksamheten i häradsrätterna på landsbygden i Sverige.
Kommentar 2; Att änkan tituleras "Välborna" i bouppteckningen tyder på att hon borde vara av adlig släkt, men respekten från skrivaren kanske gjorde att man tog i vad gäller titulaturen.


Texttolkning;

"År 1786 Den 1. Marti Blef Bouppteckning så färrättad efter aflidne nämndemannen Petter Petersson uti Junkragården Klostret, som med döden uti den 14. Februari aflidit, efterlämnande sig inga arfvingar; Egendommen uppges af efterlämnade Änkan välborna Christina Lundahl och befanns (i boet) som följer....."

Christina Lundahl = Christina Margareta Boudries dotter
- som i sin tur är Christina Polcks dotter - som dog 1764 i Pickagården Klostret
***************************************************************************************************

Sammanfattning från;  www.landberga.se/slaktforskning/Carl_Bengtsson_anor_121018.rtf

Christina Lundahls mormor var
Christina Polck - levde högst 94 år - Far: Olaus Johannis Polck (- 1700) - Mor: Sara Kraft
Född: 1670 Veckholm
Död: 1764 Pickagården, Varnhem
Äktenskap med Anthoni Boudrie (1669 - 1757)
Vigsel: 1698 Stockholm - Gift 8/3 1698 i Stockholm [Tyresö C:4] med föregående ana. - Vigda den 8 Martij uti Stockholm ... Mölnar ifrån Tyresö M. Anton Budrei och hustru Stina Polck,

Christinas morfar var
Boudrie Anthoni, döpt 25/4 1669 i Österlövsta (B).
Död 88 år gammal 30/5 1757 i Pickegården, Varnhem.
Mjölnare i Ryd (B) 1691. Arrendator på Hov, Tråvad (R) 1733.  Anton Boudrie var 1694 bosatt på Tranby gård i V. Ryd. Åren 1695-1699 står Anton skriven som mjölnare i Uddby kvarn i Tyresö (Tyresö AI:1). År 1695 är också hans syster Lisken Boudrie skriven hos honom. År 1700 är han arrendator och mjölnare i Sundby i V. Ryd, 1706 i Stockholms-Näs, 1708 arrendator på Sollentunaholm i Sollentuna, 1716 på Harby i Fresta. Mantalsskriven 1733 och 1734 på L. och St. Hov i Tråvad sn. Sonen Gabriel står också antecknad.

Polck, Christina. Född 3/8 1670 i Veckholm -"Herr Olofs barn i Sundby".
Död 10/12 1764 i Pickegården Klostret, Varnhem.
Bouppteckning [Valle häradsrätt FII:3, (Bild 350/sid 685)]: "År 1765 d. 10 Januarii Blef Boupteckning förrättad efter afledne ÄnkjeInspectorskan Christina Polck i Pickegården Klåsteret som död blefwet den 10 sidst.ne December år 1764 och lemnat efter sig ...

en son - Inspectoren Carl Anton Boudrie
en soneson i Upsahla - Gustaf Anton Boudrie
en dotter Johanna Augusta Boudrie (1700 - 1772)

samt Christina Lundahls mor - den aflidna doteren Christina Margareta Boudrie,
- dess barn och arfwingar  - doteren Elsa Christina Lundahl sjelf tillstedes
- för afledne styckjunkaren Carl Lundahls sons wägnar - för Hedvig och Agneta Lundahls wägnar ...
Å styfdoteren med förra giftet Anna Lisken Boudris wägnar ..."


"Från andra äktenskapet känner vi flera barn - först Christina Margareta Boudrie, som avlider före 1765 och var gift med styckjunkaren Carl Lundahl." De fick bla dottern Elsa Christina Lundahl. Som i första giftet var hustru till Petter Otter."

Från andra källor finns följande brottstycken;
Den 16 maj 1729 transporterade Anton Boudrie köpet på sin måg, inspektor Anders Lundahl för samma summa som han själv givit. Lundahls änka får nu lagfart på hemmanet.
   Den 26 febr 1741 sålde inspektorskan Christina Margareta Boudrie, Lundahls änka, samt mågen Petter Otter och hans hustru Elsa Christina Lundahl skatterättigheten av postgården i Tibble till handelsman Gottfrid Brandel för 8700 daler kopparmynt.
   I juli 1741 hade inspektorskan Christina Margareta Boudrie, Lundahls änka, sålt Tibble gästgivarhemman, 18 öres land, till bokhållare Johan Bulich för 15000 daler kopparmynt. I summan ingick en del inventarier.

   <-- Till avsnittets delrubriker!

Kort om släkten Otter - bakgrund till Elsa Christina Lundahls 1:a man

1748 snygg namnteckning av Petter Otter som tingsnotarie vid Walla häradsrätt - med tillstånd av www.arkivdigital.se 1748 snygg namnteckning av Petter Otter som tingsnotarie vid Walla häradsrätt - med tillstånd av www.arkivdigital.se

Släkten Otter

Släkten Otter är en gammal prästsläkt från Skaraborg. Stamfader är Sven Larsson, bonde. Mor Marit Andersdotter Långe Eriksberg.

Sonen Laurentius Svenonis född i Långe 1563, död 7 januari 1663.
Laurentius Svenonis prästvigdes 1607 och blev komminister i Skara 1609. Då danskarna den 7 november 1611 brände Skara, miste han all sin egendom och blev illa huggen i halsen. År 1612 förordades han till pastor vid hospitalet, och 1613 till kyrkoherde i Otterstad efter vilket släktnamnet har antagits av barnen. Han är den förste som antecknat kyrkornas inkomster och utgifter. 

I 2:a giftet med Beata Lekander, dotter till kyrkoherde Johan Lekander föddes barnen:
Sven, pastor i Tådene, Johan, pastor i Vånga, Jonas, officerare i Östergötland, Jakob, inspektor på Gudhems herrgård, Abraham, faderns efterträdare i Otterstad, Lars Otter, pastor i Broddetorp, Elin g.m. Johannes Alebeckius pastor i Källby, Märta g,m, Sven Hof, pastor i Härene.

Lars Otter född 1625, studerade i Uppsala, prästvigdes 1652 och blev hovpredikant hos greve Jakob Kasimir De la Gardie 1653 och antogs till regementspräst vid greve L. Lewenhaupts regemente 1660.
Han efterträdde sedan sin svärfar som kyrkoherde i Dala 1667 och fick regeringens löfte om succession; Men Fru Anna Bonde på Stora Dala satte sig däremot och kallade sin broders hofpredikant Nils Bechius. Otter beskylldes för att ha olagligt tillpraktiserat sig församlingens vota och således ad male narrata utverkat sig kungligt brev på nämnda församling, men utskickade från Dala friade honom från denna beskyllning och förklarade att hela församlingen, utom Anna Bonde, begär herr Lars till pastor, men herr Nils vilja de icke emottaga. Genom Kunglig Majestet dom avgjordes denna sak så att Bechius fick Dala 1668.
Otter blev pastor Broddetorp 1670. Om sommaren 1685 blev han lam i vänstra sidan och dog den 14 december samma år. Hans välhuggna gravsten ligger framför altaret i Broddetorps kyrka. Gift 1661 med Anna Beata Dahl 1635-1703 dotter till Prosten och riksdagsmannen Erik Scarinius i Dala.
Barn: Lars, 1677-1754 Erik, 1669-1736 past. i Åsarp. Johan 1673-1729, Beata 1663-1726 g.m. kyrkoherde Gustaf Timell i Hössna, Annika, Margareta

Johan Otter född i Broddetorp 1673-02-16. Blev student i Uppsala 1695 och prästvigdes 1700 till Bataljonspredikant vid överste Ulfsparres regemente. Fick transport till greve Gustaf Lejonhuvuds kavalleriregemente 1702, tog en vacker pastorsexamen 1711, blev föreslagen till Främmestads pastorat och på överstinnan Brita Christina Bondes kallelse utnämnd till kyrkoherde i Tådene 1713 sedan hon utverkat sig pastronatsrätt och förskjutit Erland Lidholm som redan fått fullmakt och tillträtt. Lidholm flyttade till Gökhem och Otter till Tådene 1714 men Otter fick varning av biskop Svedberg ”att ej sålunda genom konst och löpande efter rekommendationer komma till pastorat”

Johan Otter predikade vid prästmötet 1716 och dog 8 mars 1729.
Gift 1:a med Ingeborg Persdotter Unge dtr af kyrkoherde Peter Unge i Åsarp.
Gift 2a med Brita Tranander dtr av komminister Bengt Tranander i Varnhem. Hon blev omgift med efterträdaren N Wenner.
Barn i 1a giftermålet; Lars född 1704, länsman och kronofogde, Peter född 1712, tingsnotarie, Brita Virginia född 1714 g.m. insp. Abraham Rydberg. Gabriel född 1716, länsman. Johan född 1719, lantbrukare, Ulrika född g. m. gästgivare Wallbom i Skärv
Barn i 2a g. Bengt född 1724, pastor i Sjogerstad, Beata född 1726 g.m. inspektor Samuel Ullman på Malma.

Peter Otter föddes 1712-02-04 i Broddetorp. Han förekommer första gången i böckerna vid ett mål i Valle häradsrätt som fullmäktig i november 1737. Han är då student. 

  <-- Till avsnittets delrubriker!

Kort kring Elsa Christina Lundahls bakgrund - nämndemannahustrun och hennes båda makar

Bouppteckningsuppgivare Christina Lundahls underskrift  16 januari 1765 - efter mormoderns död 1764 i december - med tillstånd av www.arkivdigital.se Bouppteckningsuppgivare Christina Lundahls underskrift 16 januari 1765 - efter mormoderns död 1764 i december - med tillstånd av www.arkivdigital.se


Elsa Christina Lundahl
 

Föddes 1719, fadern hette Anders Lundahl. Första funna notering om honom hittas i De la Gardieska arkivet Topographica där det finns noterat i handlingar rörande Häringe och Hammersta, två stora gods på Södertörn i Sörmland där Anders Lundahl tillträdde som inspektor 1723. Han stannade troligen där fram till 1737 för då noteras att hans räkenskaper gås igenom.
 
I kyrkobok för Hammersta i Ösmo socken finns familjen 1727-1734 - familjen bestod 1734 av;

Herr       Anders Lundahl född omkr. 1688
Madam Christina Margareta Boudri, född 1700
Sonen      Carl Lundahl
Dottern    Elsa Christina Lundahl, född 1719
Dottern     Agneta

När Elsa Christina lämnar Sörmland är okänt, men 30 mars 1742 återfinns hon i födelseboken för Norra Lundby då hennes och maken Peter Otters dotter Ingeborg Margareta föds.
När och var makarna vigdes är okänt - fler barn kommer till världen:
6 dec. 1744 dottern Stina, död 5 dec. 1746
4 nov. 1747 sonen Johan
19 april 1750 dottern Christina

Maken Notarien Peter Otter - Elsa Christna Lundahls 1:a man

Släkten Otter är en gammal prästsläkt från Skaraborg - se notater ovan!
Peter Otter föddes 4 dec. 1712 i Broddetorp. Han förekommer första gången i böckerna vid ett mål i Valle häradsrätt som fullmäktig för en person vid ett mål gällande en obligation i november 1737. Han är då student.
Peter Otter, tingsnotarie, förekommer sedan i Valle häradsrätt från 1746.
Peter Otter dör i Kloster socken 18 juli 1758 och begravs 23 juli 1758.

Peter Pettersson den 2:a maken

29 nov. 1764 gifter Elsa Christina Lundahl om sig med Peter Petterson, dräng från Ulunda.

Med tanke på den sociala status hon hade som madame Otter ter det sig lite underligt att ingå äktenskap med en dräng. Kanske hade han ett tilltalande yttre och var intelligent och läraktig nog för att vara en presumtiv nämndeman, vilket han blev så småningom, säkerligen med benägen hjälp av hustrun.

Inte förrän 1775 finns dokumenterat att de som dopvittnen bor i Junkragården.
 
14 feb. 1786 dör Peter Pettersson i Junkragården.
I samband med det kommer hans föräldrars namn fram, Peter Larsson och hustru Stina.
Inga barn föddes i äktenskapet.

Elsa Christina Lundahl flyttar till Skara 1791. När hon dör har inte hittats.

<-- Till avsnittets delrubriker!

Beskrivning av några av de boende 1800-tal

C. F. Förberg med hustrun Kristina köper Junkragården 1825 Foto 1858 - ett mycket tidigt foto i svensk lokal fotohistoria

Foto från Maj-Britt Angelmyr via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015 Foto från Maj-Britt Angelmyr via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015

Inspector C. F. Förberg, född i Habo 1790 med makan Christna född Jonsdotter i Härlunda 1802. Under 38 år var Carl Fredrik Förberg kyrkvärd i Varnhems kyrka! Hans far var faktorismed. Fotografi senast 1858 med barnen;

Från vänster; sönerna Johan Gustaf född i Varnhem 1832 ( 26 år), , Pehr Alfred född i Varnhem 1836 (22 år), dottern Christina, född i Varnhem 1829 (29 år) och sönerna Claes Fredrik  född i Varnhem 1834 (24 år), Carl Vilhelm född i Varnhem 1838 (20 år) och Anders August född i Varnhem 1840 (18 år).
Foto vid Junkragården Klostret 1857
.
Fotograf troligen G V Hofling, lektor i Skara och fotograf mellan 1840 och 1890.

Ur husförhörlängd 1854-1862;
Claes Fredrik Förberg - död 1859 den 13/4
- citat: "för begånget mord nu mistat lifvet genom halshuggning. Hans sista ord: - Hör nu ni; Synligast här är döden, men Guds gåva är evigt liv "-  Sista avrättningen i Varnhem."- slut på citat.

  <-- Till avsnittets delrubriker!

Inspectorn/Gårdsfogden C. F. Förberg en respekterad man

Bild av text från Förbergs samling via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015

Anders Larsson Blomqvist från Bille Qvarn gifter sig med  Kristina, född Förberg från Junkragården

Här i Fogdegården 1/4 mtl, Klostret
som nygifta 1854

Bilden föreställer Carl Blomqvist föräldrar; Anders Larsson Blomqvist och Christina, född Förberg.
De ser unga ut och bilden kan vara från bröllpstiden 1854! - då var han 28 år och hon 25 år gammal, vilket torde stämma! Hon tycks inte bära ringar, så fotot kan alltså vara från tiden före bröllopet 1854!

Anders Larsson var född i Hospitals Qvarn (Bille)-  flyttade in därifrån som ägare till Fogdegården 1853 och gifter sig 13/1 1854 med C.F. Förbergs dotter i Junkragården Christina (broder till Claes Förberg - den offentligt avrättade).
C. Förberg i Junkragården ägde 1/8 mtl Fogdegården, som den blivande svärsonen fick köpa!

Hemmansägare  Anders Larsson Blomqvist, född i Varnhem 1826 den 3/7 - han dör på gården den 22/12 1870

Hustrun                 Christina Förberg, född i Varnhem 1829 den 3/10
                                      - hon dör på gården 8/6 1894
Dotter                         Mathilda Charlotta, född i Varnhem 1854 den 5/8
Dotter                         Hilma Augusta, född i Varnhem 1855 en 13/12 - dör här den 15/2 1856

Son                              Johan Gustaf, född i Varnhem 1857 den 15/2
Son                              Frans Ludvig, född i Varnhem 1859 den 2/7

Dotter                         Hilma Augusta, född i Varnhem 1862 den 5/10
Son                            Carl August, född i Varnhem 1864 den 23/12 - tar över arrendet efter sin fars död 1894          

Dotter                         Johanna Sofia, född i Varnhem 1866 den 26/11
Dotter                         Maria Elisabeth, född i Varnhem 1869 den 9/4

 

Sonen Carl August Blomqvist lämnar Sverige för Amerika 1900 och har allvarliga planer på att stanna men återvänder 1905 för att gifta sig med sin morbrors dotter - sin kusin Märta Augusta Förberg i Tomten.

Yngste sonen Förberg förevigad av Hofling ca 1856 (16 år)

Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145292:126 Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145292:126

Anders August Förberg, född 1840.


Porträttet saknar namn - men igenkänningsgraden är hög från familjens porträtt taget före eller senast under 1858.Fotot finns i 'storman' G V Hoflings samling - lektor i Skara, veterinär och fotograferade mycket mellan 1840 och 1890 enligt Västergötlands Museums klassificering. Han var en av bygdens första fotografer. I Museets digitala arkiv finns över 600 foton från Skara, Varnhem, Lidköping och många andra platser i länet, liksom ett antal porträtt - se foto av honom nedan!

Gustaf Victor Hofling antas också vara den som kom att retuschera fotot av familjen så att sonen Claes utraderades.

 

   <-- Till sidans delrubriker!

Gustaf Victor Hofling - man med många bilder från bl a Skara

- Project Runeberg - 	 	Svenskt porträttgalleri / XXIV:1. Veterinärer (biografier af Josef Svensson) / 29 (1895-1913) Author: Albin Hildebrand
- Project Runeberg - Svenskt porträttgalleri / XXIV:1. Veterinärer (biografier af Josef Svensson) / 29 (1895-1913) Author: Albin Hildebrand
Hvar 8 dag / Årg. 9 (1907/
Hvar 8 dag / Årg. 9 (1907/

Familjen Förbergs stora trauma - sonen halshuggs för mord!
Sonen utraderas från biografier och foton!

Foto från Förbergs samling via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015 Fotograf troligen G V Hofling, lektor i Skara och fotograf mellan 1840 och 1890.

Släktens egen beskrivning av fotot saknar ett av barnen

Bild från Förbergs samling via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015
Bild från Astrid Blomqvist, Tomten, 2015 Bild från Astrid Blomqvist, Tomten, 2015

En tidningsartikel kring ett i en byrå upphittat foto av Maj-Britt Angelmyr.

Bild från Astrid Blomqvist, Tomten, 2015. Klicka på texten för att kunna läsa bättre! Bild från Astrid Blomqvist, Tomten, 2015. Klicka på texten för att kunna läsa bättre!

Verna Andersson, Ljungstorp spelade en stor roll för att släktens mörkande av halshuggningen nu kom att bli klargjord, visserligen mycket genom en fantastisk slump.

Urklipp från Astrid Blomqvist, Tomten, 2015 Urklipp från Astrid Blomqvist, Tomten, 2015

Göran Blomqvist, Astrids man, och släkt på mödernet i rakt nedstigande led till både den förste 'riktige' Tomten-ägaren, Jonas Svensson, och senare Förbergs. Här pratar han med Maj-Britt Angelmyr kring omständigheten med bilden som manipulerats och får reda på fakta om Förbergs halshuggna son! Göran dog i sjukdom 2005.

Formalia;
Bo Göran Herbert Blomqvist född 11/5 1954 i NL, gift 13/7 1979, död på Tomten i Norra Lundby 15/3 2005.
 

  <-- Till avsnittets delrubriker!

Den sista avrättningen på Ljungstorps galgbacke av Verna Andersson - ur Billingsbygden 1981 samt Varnhemsbygden 1989 - klicka på PDF-filerna nedan!


Ur husförhörlängd 1854-1862;
Claes Fredrik Förberg - död 1859 den 13/4
- citat: "för begånget mord nu mistat lifvet genom halshuggning. Hans sista ord: - Hör nu ni; Synligast här är döden, men Guds gåva är evigt liv "-  Sista avrättningen i Varnhem."- slut på citat.

 

Claes Förberg, 1858, detalj från foto från Maj-Britt Angelmyr via
Astrid Blomqvist, Tomten, 2015

 

Ladda ner berättelserna från trakten ur folklivsarkivet - samlade av Verna Andersson i Varnhemsbygden 1989 samt Billingsbygden 1981:

Teckning från avrättningsplatsen i Ljungstorp
- tecknare Göran Magnusson

Mordhistorien och halshuggningen i några senare tidningar

Falköpingstidningen 1928
Falköpingstidningen 1928

Mordberättelsen och rättsprocessen
- med tillstånd av Skaraborgs Bygden - 5 november 2015

Klicka på artikeln för lättare läsning! Klicka på artikeln för lättare läsning!

Skaraborgs Bygden

Klicka på artikeln för lättare läsning Klicka på artikeln för lättare läsning
Klicka på artikeln så blir det lätttare att läsa! Klicka på artikeln så blir det lätttare att läsa!

Sonen/brodern Anders August Förberg gifter sig till Tomten 1867

Bild från Förbergs samling via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015 Bild från Förbergs samling via Astrid Blomqvist, Tomten, 2015

Anders August Förberg med makan Märta Christina Jonsdotter och dottern Märtha Augusta född 1840, som senare i livet kommer att ta över gården Tomten tillsammans med sin make Carl Blomqvist, son till Anders August Förbergs syster Christina Larsson Blomqvist, född Förberg i Fogdegården. 

<-- Till avsnittets delrubriker! 

Klosterdahl köps fri från Junkragården 1891

Klosterdal tidigare under Junkragården köps av handlaren August Gustafsson 1891 - inflyttad från Hålltorps kvarn

Bilden är en förstoring av Ludvig Ericssons foto från 1892 som visar August Gustafsson i hatt och kostym, makan Matilda Sofia, sonen Konrad född 1877 (15 år på bilden) samt i dörröppningen dottern Ellen Viktoria född 1882 (10 år gammal på bilden).

Mangårdsbyggnaden för tidigare Borregården från före 1844 håller på att renoveras och visar för tillfälet sin liggande timmerkonstruktion på kalkstensgrund. Mot landsvägen norrut kan man se att det fanns en gammal skigärdsgård ett stycke från vägen in mot trädgården och vårbilden visar också påskliljor i väl formad rundel i trädgården med grusgångar.


Klosterdahl friköptes först av Varnhems församling 1885, då som tilltänkt folkskola. Det blev dock ingen fristående folkskola i Varnhem förrän 1917, då församlingen återköpte Klosterdahl från August Gustafsson i samband att man avbröt samarbetet med Lundby med skola i Amundtorp. Däremellan hade Församlingen inköpt mark av från Smedsgårdens ägor under Hålltorp, men det köpet återgick, då Församlingen aldrig byggde på marken enligt krav i kontraktet. Se också här!

August med familj hade både drängar och pigor, samtidigt genom åren - förutom handelsbiträden boende på Klosterdahl fr o m 1894. Han arrenderade såväl Junkragården som Björsgården/Gästgivaregården under lång tid och bedrev handel och jordbruk och hyrde ut bostäder i byggnaderna på Junkragården och Klosterdahl.

Avsöndringen av Klosterdahl 1891

Ägare Klosterdahl    
Handlanden  August Gustafsson, f. Lerdala 1851 27/2 - övertar  
                      Klosterdal 1891 den 2/11 och flyttar in med
Hustru          Matilda Sofia Sandgren, f. i Marum 1850 den 24/1
Son                Karl Konrad, född i Varnhem 1877 den 3/11
Dotter           Ellen Viktoria, född i Varnhem 1882 den 2/4
 

På bilden från 1892 kan man se att den gamla gården Borregårds mangårdsbyggnad just får ny stående panel, så snart August köpt byggnaden med tillhöriga ekonomihus på tidgare Junkragårdens mark. Han arrenderar också Junkragårdens mark, liksom Björsgården/Gästgiveriets mark under ett antal år.


Han öppnar också affär i huset norra del - mot vägen - möjligen först i konkurrens med Hornwalls affär som kortvarigt fanns i Björsgården, vid det gamla Gästgiveriet i korsningen med Öglunda vägen - dit han flyttar verksamheten något år senare. Handlanden Otto Konrad Hornvall, f. Lofthammar 2/5 1868, flyttade in till Björsgården från Lofthammar 1890, ut Landvetter 1893. Då var i alla fall August Gustafsson hans efterträdare.

Till Klosterdal flyttar också 1894 nedanstående personer;
Handelsbiträdet Johan Fredrik Persson, född i Winköl 1866 den 18/9 -flyttar in från Skövde den 10/5 1894 - vilket visar att August redan nu bedrev handelsbod i Varnhem - troligen efterträdde han Hornwall på Björsgården i Björsgårdens affärslokal med ingång på hörnet.

Tjänstefolk;
Pigan Emma Kristina Andersdotter, född i Hornborga 1869 den 25/9 -  flyttar in från Hornborga den 9/11 1893, ut igen den 13/11 1894
Pigan Ida Karolina Hallberg*, född i Hornborga 1876 den 7/7 - flyttar in från N. Lundby den 15/11 1894
Pigan Emma Sofia Johansson, född i Wartofta Åsaka 1860 den 10/10 - in från Kjelvened den 26/11 1894
Dräng Johan Alfred Johansson, född i Berg 1866 den 15/2 - flyttar in från Prästegården den 15/11 1894

- alltså samtidigt boende på Klosterdal familjen Gustafsson, 2 pigor och en dräng förutom hyresgäster.

August hade också drängar och hyresgäster i Junkragårdens bostäder som han arrenderar tillsammans med jordbruket.

* Karolina Hallberg, dotter till skräddaren Gustaf Hallberg från Broddetorp, gifte sig 1899 med Linus Ryden, Hasselbacken.

Hyresgäster hos August och Sofia på Klosterdal blir;
Organisten   Carl August Hedén, f. i Nyed Värmlands län 1858 den 13/6 - in från St Michelsgården 24/3
                           1894 med sin hustru, vigda den 7/4 1890
Hustrun        Johanna Bernhardina Lundin, född i Lidköping 1862 den 6/6
Dotter              Agnes Eleonora, född i Nyed 1892 den 26/7
Son                   Gustaf Hadar, född i Varnhem 1893 den 23/10
                          - familjen utökas här till fem barn t o m 1902 och hela familjen flyttar ut 1904 för hyra på
                          Gästgifvaregården i två år innan de lämnar Varnhem för Malmö 1906

Handlanden August Gustafsson med hustru bor kvar på Klosterdal till sin död - hon dör 1914 och han 1920.

Köpekontraktet skrevs 1903-06-02 för Nydals tomtmark. Affären stod uppbyggd just samtidigt som järnvägen var klar att starta sina ordinarie turer på banan. Folkskolläraren Carl Nybergs intyg om areal den 6 september 1904 visar att hus då redan var uppfört.
<-- Till avsnittets delrubriker! 

August Gustafssons affär i Björsgården med hörningång

Denna unika bild visar Björsgårdshuset som byggdes 1888 med affären fortfarande intakt via gavelingång. Lägg märke till husets snickarglädje både vid veranda och hörningång. Lägg också märke till det från före 1850 framstickande 'afträdet' vid Öglundavägens östra sida - vägen går alltså mellan 'dasset' och ladugården.

Allé-träden som också finns med på 1844 års karta står kvar - nu är trädet mitt emot verandan hamlat. Tidigare stod det utmed vägen men har hamnat inne i Björgårdens nya trädgård som ett vårdtträd i rundel framför veranadan efter bygget 1888. Vägen och därmed allén gjorde före det en mindre sväng in på marken just här .

Lägg också märke till skylten utmed Broddetorpsvägen med hänvisning till
Himmelskällans Hotell & Restaurang.

<-- Till avsnittets delrubriker! 

Klosterdahl 1910

Bild; vykort från Margareta Dahlin, Varnhem Bild; vykort från Margareta Dahlin, Varnhem

Klosterdahl med troligen familjen August Gustafsson på trappan - familjen har otur med fotografer som tar bilder på långt avstånd! Sedan förra kortet taget av Ludvig Ericsson 1892 kan man se att det planterats nya träd utmed kyrkogatan, som kanske är drygt 10 år gamla. Huset är välreparerat och målat och har en uppväxt hög häck vid skigärdsgården en bit in från landsvägen.

Klosterdahl var mangårdsbyggnad för Borregården, som tvingades flytta ut ur byn i samband med laga skiftet 1853 och Junkragården fick just denna mark. Borregårdens mangårdsbyggnad fick stå kvar på sin plats först som tillbyggd Folkskola och gör så ännu denna dag (2016) - i form av ett Vandrarhem.

 

<-- Till avsnittets delrubriker! 

Varnhems folkskola 1917

Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A40495. Bilden tagen 1928. Fotograf: Sanfrid Welin Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A40495. Bilden tagen 1928. Fotograf: Sanfrid Welin

1917 byggdes Klosterdahl till åt söder av Varnhems församling som nu tagit över byggnaden återigen och skolverksamheten kunde starta sin första hösttermin i en övre skolsal med möjlghet till gymnastik och den stora skolsalen och omklädningsrum nederst.

Klosterdahl var nu Varnhems Folkskola med Håkan Gabrielsson, född 1894 den 16/8, som vikarierande folkskollärare under höstterminen 1917 - sedan ordinarie från och med 1918-01-01. Han flyttade in med familj 1917 den 28/12.

August Gustafsson bor kvar i byggnadens huvudlägenhet till 1920, då han dör.

<-- Till avsnittets delrubriker! 

Skövde - Axvalls Järnväg exproprierar 1,0250 har av Junkragården bl a för järnvägsstation och spårområde 1904

Expropriationskartan 1904 över Varnhems staions- och bangårdsområde

Expropriationskartan 1904 över Varnhems staions- och bangårdsområde. Junkragårdens ladugård och magasin finns utritade väster om banområdets norra del vid Skara-Skövde-vägen. Söderut går stickspåret till Ulunda. Svagt rosafärgat område är expropriationsområde.

"Hållplats vid Varnhems Kloster"

Kartorna nedan finns med i den samling som lagts upp av Järnvägsmusei Vänners bildprojekt på uppdrag av Sveriges Järnvägsmuseum. De har skannat ett stort antal bangårdsritningar från SJK:s arkiv. Kartorna nedan finns med i den samling som lagts upp av Järnvägsmusei Vänners bildprojekt på uppdrag av Sveriges Järnvägsmuseum. De har skannat ett stort antal bangårdsritningar från SJK:s arkiv.

Varnhems bangård eller som man då skriver 'vid Varnhems kloster'. Här ser man att Junkragårdens ladugård fortfarande finns utritad (den rivs 1905). Gården fick känna av en substantiell avyttring av mark nära mangårdsbyggnaden.

Stationsvägens anslutning till Broddetorpsvägen tycks se ut som idag (2016) - från att ha gått rakt fram mot trekantens spets på kartan under efterkommande år innan byggnationen på spårområdet 1973, då den återförts till sin ursprungliga plan.

Ulfsgårdens ladugård var en stor u-formad ladugård som låg alldeles utmed landsvägen Skara - Sköfde med den södra 'vingen' och i förlängningen också ett annat uthus med tillhörande hage (kanske svinhus).

 

http://www.bangardar.se/ - Bilderna via Johan Magnusson, Skara, nov 2015

<-- Till avsnittets delrubriker! 

Junkragårdens ladugård rivs 1905 - ny jvg-station uppförd

Vykort från Verna Andersson, Ljungstorp 2013 Vykort från Verna Andersson, Ljungstorp 2013

Året är 1905 och Ludvig Ericsson förevigar Varnhems station med bangård från kyrktornet på Varnhems kyrka. Längst till höger ser man Junkragårdens ladugårds taköverdel redan nedmonterad.

Här syns ladugårdsrivningen för Junkragården och till höger Björsgårdens boningshus 1905. I bakgrunden Ödegården.

Hela bilden 1905 från kyrktornet av Ludvig Ericsson, Skövde. Här syns också tydligare Broddetorpsvägens fortsättning mot järnvägsövergången i söder.
 
Närmast finns den vid laga skiftet 1853 hitflyttade Sven Michelsgården - senare Ryttaregården. Därföre låg Gästgivargården vid denna mark och marken ägdes av Gästgiveriet ända fram till laga skiftet. Marken kallades då "Gästgiveriets Kyrktomt". Själva Gästgifveriet låg 1781 norr om kyrkogården på mark, som senare blev Klockarens och Trädgårdens mark efter laga skfite 1844. Efter branden 1780 fick Gästgifveriet inte återuppbyggas så nära kyrkan utan flyttades till Björsgårdens senare läge vid korsvägen mellan Mariestads-Falköpingsvägen coh Skara-Skövde-vägen. Då kallat "Piskapung".
 

<-- Till avsnittets delrubriker! 

Varnhem station 1905 med stationsinspektor Otto Rosander

Foto av vykort - finns i Skarke-Varnhems Hembygdsförenings arkiv Foto av vykort - finns i Skarke-Varnhems Hembygdsförenings arkiv

Varnhems station strax efter färdigställandet. Uppförd enligt ritningar. Stationsinspektören Otto Rosander med stationskarl och hjälpreda, samt familjen Rosanders hund. Hästskjuts troligen väntande från någon av de större gårdarna, troligen Kyrkebo med egen kusk. Tvättstugan uppförd i söder. Afträdet låg första tiden till höger utom bild. Lägg märke till gaslyktorna på husets fasad mot spåret.

Stenkajen lär ha byggts av sönderkilade bitar ur den stora sten som gav bl a  Hemmanet Sten, vid källan på berget, sitt namn;

"Vid Sten fanns en stor sten som de kila sönder vid järnvägsbygget. En del av stenen lade de som perrong vid Varnhems station och kanske något i Ljungstorp senare.

Allt om Varnhems station hittar du om du klickar här: http://www.saj-banan.se/varnhems station
Allt om fam. Rosander hittar du om du klickar här: http://www.saj-banan.se/Otto Rosander m. familj


<-- Till avsnittets delrubriker! 

Beskrivning av några av de boende 1900-tal

Ekstedt säljer allt till lantbrukaren Anders Jansson 1905

Originaldokument från Kerstin och Bror Antbäck, Björsgården, Varnhem, 2015 Originaldokument från Kerstin och Bror Antbäck, Björsgården, Varnhem, 2015

Textolkning;
....hållet vid lagtima hösttinget med Skånings ock Walle härad å tingsstället i Skara den 20 December 1905.
& 127 S. D. för lagfart inlämnade A. Jansson i Junkragården följande;

Köpebref
Undertecknad upplåter och försäljer härmed till Landtbrukaren Anders Jansson och hans hustru Anna-Maria Andersdotter från Kyrkebo, mina i Skarke socken Walle härad belägna hemmensdelar, nemligen ett fjerdedels mantal kronoskatte Klostret Junkragården med undantag af derifrån till Warnhems församling försåld jord om ett tunnland, samt för anläggning af Sköfce-Axvalls jernväg exproprierade jord, ett fjerdels mantal kronoskatte Klostret Björsgård med undantag af derifrån afsöndrade lägenheterna Aspelund om tre tunnland 4 kappland, Ronnemad om trettioen qvadratrefvar 44:75 qvadratstänger och Hagalund om en hektar 35 ar 40 qvadratmeter eller två tunnland 23,8 kappland, samt ett tjugondels mantal kronoskatte Klostret Simmesgården med undantag af derifrån till Emmanuel Jonsson försålda ega i Billingeliderna, emot en av oss emellan öfverenskommen köpesumma stor Tjugotvåtusenfemhundra /22 500/ kronor och som denna summa på öfverskommet sätt guldits, alltså afhänder jag mig berörde hemmensdelar och tillegnar desamma köparne att ega och besitta försäkrar
Skfvde den 14 mars 1905/ E. W. Ekstedt
- lagart beviljas

<-- Till avsnittets delrubriker! 

Janssons äger Gästgiveriet Björsgården & Junkragården

Bild från Kerstin Antbäck, Björsgården, Varnhem, 2015 Bild från Kerstin Antbäck, Björsgården, Varnhem, 2015

Den äldre generationen med makarna Anders & Anna Maria Jansson som flyttade in i Junkragården 1904 - Anders Jansson dog där 7/3 1913. Deras son -se nedan - tog över delar av ägandet kring Björsgården och Junkragården fr o m 1910.

Nedan;
Sonen nämndemannen och hemmansägaren Karl Edvard Jansson, f. i Marum 1870 5/8 - gift 1911
Hustrun Hilda Charlotta Pettersson, född i Varnhem 1870 19/4 och de flyttar in på Junkragården 21/10 1929 från Björsgården/Gästgivaregården, som han tog över 1910 efter att ha återvänt hem från Amerika.

Det är dessa Edvard och Hilda som 1924 äger och säljer marken i Ljungstorp till Varnhems församling att användas till skoltomt.

<-- Till avsnittets delrubriker! 

Familjen Edward Jansson - först Edward i USA, 1900 -1910

Åren mellan 1900 och 1910 tillbringade Edward Jansson i Amerika - fotot taget i Chicago. Då återvände han för att överta familjen Jansson alla gårdar i Varnhem, vilka han köper av föräldrarna 1911 i samband med bröllopet med sin hustru Hilda Charlotta Pettersson, född i Varnhem 19/4 1870.
 

Foto från glasad tavla i nuvarande Björsgården/Kent Friman 2015
Foto från glasad tavla i nuvarande Björsgården/Kent Friman 2015
Bild från Kerstin Antbäck, Björsgården, Varnhem, 2015 Bild från Kerstin Antbäck, Björsgården, Varnhem, 2015

Bröllopsfoto den 2/5 1911 - Edvard och Hilda Jansson, Björsgården, Varnhem. De flyttar till Junkragården först 1929, men äger redan marken efter faderns död 1913 - se ovan!
 

<-- Till avsnittets delrubriker! 

Brodern till Edvard - Frans Albin Jansson gift med Tekla Emerentia Pettersson - arrenderar Junkragården 1917 - 1924
 

Tekla Pettersson gift med Albin Jansson broder till Edvard Jansson mor till Herta gift Lindh, Björsgården
Tekla Pettersson gift med Albin Jansson broder till Edvard Jansson mor till Herta gift Lindh, Björsgården
Junkragården med arrendefamilj i början av 1900-talet.
 

Tack för förmånligt pris på skoltomt i Ljungstorp - Junkragårdens mark

Junkragårdens (skogs)skifte i Ljungstorp

Flygfotot skänkt av Leif Crona, 2014 - godkänt för publicering av Försvarsstaben augusti 2014 Flygfotot skänkt av Leif Crona, 2014 - godkänt för publicering av Försvarsstaben augusti 2014


Junkragårdsskiftet var i det längsta ett rent skogskifte för gården i Varnhem - Junkragården.

1924 inköptes mark av Varnhems församling till skolor. Först byggdes Småskolan på den inköpta marken 1926 och senare Folkskolan (Storskolan) 1930.

Se mer om skolorna i Ljungstorp - klicka här!

Karta 1794 med Junkragårdsskiftet markerat med rött. Kartan är underlag för det storskifte som gjordes för "Billingeliderna" 1803, då staten lämnade ut delar av den  stora Kronoparken på Billingen till företrädesvis hemmanen nedanför berget i Skarke, Öfverbo och Klostrets socknar. Idag Varnhems församlingsområde.
 
Ljungstorpsvägen från Hålltorp förbi Ännabäcken ligger markerad med röda spots. Detta var en del av den Kungsväg som funnits över Billingen i långliga tider för kungens besök i Axvall och Skara. Det var också den enda vägen över ett otillgängligt och i flera avseenden farligt Billingen för resande. Detta är en del av sträckan av den gamla landsvägen som projektet beskriver rubrik för rubrik.
 
Man kan se att vägarna till Upsala och Capteinsbostället Ängerås hade utgångspunkter från landsvägen mer norrut upp mot dagens Ljungstorp med anknytning till landsvägen i dagens Björkelund.

(Lantmäteriet Historiska Kartor)

<-- Till avsnittets delrubriker!
 

Mark från Junkragården som köps 1933 av Samuel Friman blir Dalhem - den första 'moderna' avstyckningen

På flygbild från 1935 kan man se Dalhem nyuppfört på mark nära Junkragårdens mangårdsbyggnad med uthus.

Samuel och Nanny Friman byggde Dalhem snett emot stationen 1933-34. Troligen Nanny Friman på trappan. Kortvågsradions antenn för taxisök lutar betänkligt från ena grindstolpen. Gångarna nygrusade och vackra grindar som bevarats ända in i vår nuvarande tid, 2014 och idag finns renoverade på samma ställe.
 

<-- Till avsnittets delrubriker! 

Boende i Junkragården 1786 - 1938

Boende i Junkragården 1786 - 1938 enligt kyrkoböckerna avser; Junkragården, Soldattorpet Nr 329 (Wassbacken), Klosterdahl, Stationen och Dalhem

Husförhörslängd 1786-1791
Junkragården 1/4 mantal

AI:2   AID: v17787.b7.s5

Ägare;
Enka         Elsa Stina Lundahl f. i Skierf 1719, utfl. till Skara 1791. (Änka efter Nämndemannen Peter
                    Petersson
död av Rötfeber 1786-02-14, 58 år gammal. Far Peter Larsson, mor Stina)
Hennes Dtr Eva Maria född i Stenum 1769 - gifter sig med målaren Lars Reuter (nedan) 12/7 1789 - troligen
                      tar de över Junkragården innan de lämnar för Skara  1791

Tjänstefolk;
Flickan      Bolla Andersdotter född i Sköfde, utfl. till Sköfde 1790
Dräng         Lars Jonsson född i Skarkje 1754, infl. från Löten 1786, utfl. till Väberga 1787
Dräng         Isac Wångberg född i Wånga 1717

In  flyttar efter giftermål 1789;
*Målaren Lars Reuter, född i Horn 1765 (hans far, Martin Reuter, mor, Inga Larsdotter, Böglabo, Horn)
gift (AID: v17805.b281.s533) den 12/7 1789 med Eva Maria ovan, far Petter Lundahl, mor Chatarina Otter.
Son Axell född i Klostret 1790-02-02, död 1791-01-14.

Husförhörslängd 1792-1800
Junkragården 1/4 mantal

AI:3   AID: v17788.b12.s15

Ny ägare 1791;
Mannen Abraham Olofsson, född i Stenum 1750
Hustrun Lena Petersdotter, född i Lundby 1758
Dotter        Sara, född i Väberga 1788
Son             Petter, född i Klostret 1781
- troligen flyttar familjen ut från Kronogården då den av Rusthållaren Eric Andersson köps till skatte 1796

Tjänstefolk;
Pig Maria Jansdotter, född i Broddetorp 1771, utfl. till Broddetorp 1793
Pig Beata Jönsdotter, född i Skulltorp 1770, infl. från Björsgården 1793
Dr Eric Andersson, född i Varola 1777-02-25 infl. från Varola 1794
Dr Anders Larsson, född i Skjerf 1779, infl. från Skjerf 1798,utfl.till Ving
Pig Bolla Andersdotter, född i Broddetorp 1774

Ny arrendator 1796;
Mannen Peter Jonsson, född i Öfverbo 1779
Hustrun Bolla Svensdotter, född I Skarke 1767
Dotter        Maria Larsdotter, född i Väberga 1786
Dotter        Johanna Petersdotter, född i Junkragården 1797
Dotter        Lena, född i Junkragården 1799

Husförhörslängd 1800-1815
Junkragården 1/4 mantal

AI:4   AID: v17789.b8.s5

Kvarboende arrendator;
Mannen Peter Jonsson, född i Öfverbo 1779
Hustrun Bolla Svensdotter, född I Skarke 1767
Dotter        Maria Larsdotter, född i Väberga 1786
Dotter        Johanna,  född i Junkragården 1797
Dotter        Lena, född i Junkragården 1799
 - familjen flyttar till Trädgården 1801

Ny arrendator 1801;
Mannen Anders Andersson, född i Häggum 1754, infl. från Eggby 1801, död 1812
Hustrun Cathrina Svensdotter, född i Händene 1744, infl. från Eggby 1801, utfl. till Öfverbo 1812

Tjänstefolk;
Dr Anders Larsson född i Händene 1782, infl. från Eggby 1801, utfl. till Öfverbo 1812
Pig. Ingrid Jansdotter född i Häggum 1784, infl. från Häggum 1802, utfl. till Häggum 1804
Piga Cajsa Pehrsdotter född i ? 1778, infl. från Ulricehamn 1805, utfl. till Engerås 1806
Fl. Cathrina Svensdott. född i Lidköping 1796, utfl. till Öfverbor 1812
Pig. Cathrina Svensdr. född i Klostret 1784, infl.från Smedsgården 1806, utfl. till Öfverbo 1808
Gossen Sven Jacobsson född i Lundby 1792-05-23,infl.från Stenum 1808, utfl. till Skjerf 1809
Pig Cajsa Pettersdotter född i Varnhem 1793-01-05 infl. från Stenshagen- utfl. till Öfverbo 1810
Gift dräng;
Mannen Lars Ericksson, född i Nygården 1785-10-05, infl. från Pickagården 1808
Hustrun Johanna Andersdotter, född i Klostret 1792-01-03, infl. från Simmesgården 1811

Ny arrendator 1806;
AID: v17789.b11.s11 samma bok som ovan
Mannen Anders Wetterberg, född i Christinehamn 1780-11-26, infl. från Ving 1806 m. hustru
Hustrun Greta Westman, född i Wing 1773
Dotter        Sophi Charlott, född på platsen 1811-01-22
Son             Victor född på samma plats 1814-05-08
Moder         Anna Wetterberg
Fosterdotter Margareta Elisabeth Westman, född i Wing 1795-11-29 infl från Ving 1806

**************************************************************************************************
Vi hittar senare denne Anders Wetterberg på sidan om Ljungstorp - i Liris jordkula/Slotts-Kerstins - så här skriver vi där;

Nya inflyttade till Slotts Kerstins 1824;

Modern/änkan   Anna Wetterberg, född i Mariestad  1752 den 25/12 - modern dör här 1834
Sonen                    Anders Wetterberg, född i Kristinehamn 1780 26/11 - båda in 1824 från Klostrets Thå

Husförhörslängd 1836 - 1846 :
Inhyses vid Hålltorps rote; Lille Kullen - Slottet
(fortfarande "Slotts Kerstins" - inte Slottet vid vägen som ännu inte finns med det namnet!);

Kvarboende sonen Anders Wetterberg, född i Kristinehamn 1780 26/11 - bor ensam i 5 år sedan dör han här 1839
******************************************************************************************************
Tjänstefolk;
Pig. Beata Carlsdott född i Häggum 1784, infl. från Ving 1806,utfl. till Skara  Nr 49 1807
Pig. Greta Haraldsd född i Österplana 1779, infl från Ving 1806 utfl. Nr 104 1810
Dr. Magnus Jönsson född i Eggby 1779, infl. från Löthen 1806 Något lomhörd., utfl. till Ving.1814
Pig. Cathrina Larsdott född i Höglunda 1782, infl. från Prästegården 1807, - död 1808
Pig. Maria Hsraldsdr född i Österplana 1782 infl. från Höjentorp 1808, utfl. till Ving 1809
Dr. Jonas Jönsson född i Dala 1785,infl. från ? 1808, utfl. till Hålltorp 1809
Gossen Johannes Andersson Fors, född i Klostret 1791-07-12 infl. från Trädgården 1808, utfl. till Berg 1810, återkom 1811.
Pig. Annika Andersdott. född i Berg 1785, infl. från Engerås 1810, utfl. till Berg 1811
Pig. Greta Jönsdott. född i Eggby 1786-01-01, infl. från Erasmusgården 1810
Amma Kjerstin Larsdott. född i Väring 1785, infl. från Wing 1811, utfl till Sold. Knopp 1612, Nr 8
Pig. Greta Andersdott. född i Varnhem 1773-12-12, infl. från Falköping 1811, utfl. till Nygården 1812
Fl. Lisa Olofsdr. född i Varnhem 1799-05-01, infl. från Röret 1811, utfl. till Öfversteg. Amundtorp 1813
Dr. Lars Andersson född i ?Lindärva 1782-10-23, infl. från Ödegården 1812, utfl. till Botorp 1813
Dr. Lars Jonsson född i Varnhem 1782-11-28, infl, från Simesg. 1812, utfl. till Fogdeg. 1814
Pig. Anna Greta Larsd. född i Sköfde 1782-04-30,infl. från Simesg. 1812, utfl. till Fröjered 1814
Pig. Inga Jönsd. född i Varnhem 1794-02-16, infl. från ? 1813, utfl. till Foxerna 1814
Dr Lars Andersson född i Ullerfvad 1782, infl. från Botorp 1814
Amman Anna Olofsd. född i Skara 1787-07-24 infl. från Skara 1814, utfl. till Skara 1815

Nu skrivs för första gången också soldatbostället No 329 (senare Vassbacken) på Junkragården;

Sold. No 329 af Skaraborgs Regemente och Banér Majorens Comp.
Soldat      Petter B
, född i Tådened 1775-04-03, infl med hushåll från Tådened  
Hustrun Annika Magnidotter, född i Tådene 1775-12-01
Dotter        Brita, född på samma plats 1800-09-26
Dotter        Cajsa, på samma plats 1803-09-25
Dotter         Maria, född på platsen 1805-11-30, död 1806
Son              Magnus, född på platsen 1808-11-21
Dotter         Maria, född 1810-04-11
Dotter         Lena, född på platsen 1814-08-18, - död 1815

Tjänstefolk;
Pig. Sara Pehrsdotter, född i Skarke 1751 utfl. 1813

Husförhörslängd 1815-1836
AI:5   AID v17790.b15.s9

Kvarvarande arrendatorn;
Herr        Anders Wetterberg, född I Christinehamn 1780-11-26, ut flyttar till Tåbod 1820
(hamnar så småninom (1824) med modern i Liris Jordkula i Ljungstorp!)

Hustrun Greta Westman, född i Wing 1773,  - död här 1816
Dotter        Sophia Charlotta född på platsen 1811-01-22, utfl. till Lilla Hålltorp 1817
Son             Victor född på samma plats 1814-05-02

Tjänstefolk;
- gift dräng;
Mannen Johannes Jonasson, född i Eggby 1793-01-01, infl. fr Prästgården 1820.
Hustrun Elfrid Jonsdotter, född i Stenum 1787-02-01, infl. fr Prästgården 1820
Son Jonas född på platsen 1821-04-30

Dräng  Anders Svensson, infl. från Solberga 1821

Modren Anna Wetterberg, född i Mariestad 1752-12-25, utfl. till Tån 1825 (till sin son)
Fosterdotter Margareta Elisabeth Westman, f. i Wing 1795-11-29, utfl till Engerås (står där som änkefru) 1817
- Westman är en släkt med relation till den adliga släkten Westfeldt - som då fanns på Ängerås

Ny arrendator 1816 - när hustrun till förre arrendatorn har dött;
Mannen Andreas Andersson, född i Lundby 1782-10-11 infl. från  und. Nederstegården  Amundtorp med
                    hushåll 1816
Hustrun  Greta Jonsdotter, född i Varnhem 1782-04-14
Dottern      Maria Lena, född i Lundby 1811-02-25
*Son            Anders, född på samma plats 1814-11.
*anses såsom Dräng, finnes ej i kyrkoboken; men skall, enligt uppgift, vara född i början af november månad 1814. - familjen utflyttar till Eric Larsgården Klostret med hushåll 1820

Tjänstefolk;
Gift dräng Sven Johansson, född i Varnhem 1792-03-10, infl.m.fam. från Kjellegården Amundtorp 1818,
Hustrun     Maria Ericsdotter, född i Nygården 1782-08-20
Dotter            Cajsa Greta, född i Amundtorp 1817-09-11
- familjen utflyttar till Skärf med hushåll 1820

Pigan Greta Ericd. född i Varnhem 1783-12-28, infl. från Lille Sjöbod 1820, utfl. till Wing 1821
**Dr.Lars Ericsson född i Nygården 1785-10-05, infl. från Kjelleg. Amundtorp 1818, utfl. t. Skärf 1820
**Drängen Ericsson är gift med Johanna Andersdotter, hvilken vistas i H?
Pigan  Maria Esbjörnsdotter, född vid Amundt. 1799-09-22, infl. från Amundtorp 1818, utfl. till Torp 1819

Ny arrendator 1822;
Fältväbel Herr A. G. Friberg, född i Odensåker 1785-03-11, infl med hushåll från Ökull 1822
Hustru Fru        E. M. Otter, född i Öglunda 1797-05-10
Dotter                     Ana Märta Charlotta, född Ökull 1819-08-04
Dotter                     Johanna Ulrica, född på platsen 1823-01-13
- familjen tycks flytta redan 1824

Tjänstefolk;

Pigan Lena Olofsdotter, född i Ving 1786-10-12, infl. från Ving 1823, utfl. till Peter Anders Ökull 1824
Pigan Greta Svensdotter, född i Berg 1806-08-29, infl. från Björnabacken1822, utfl. till Hammars kvarn 1823
Pigan Lisa Gabrielsdot. född i Lundby 1796-08-27, infl. från Svensg. Ökull 1821, utfl. till Backa 1823

Gift. Dräng Jonas Flink, född i Skara 1795-05-25, infl från Ödelöten 1821
Hustr. Anna Johansd. född i Skara 1790-04-03, infl. från Ödelöten 1821
Dräng Bernt Johansson född i Skärf 1802-12-22, infl. från Skräddareg. 1822, utfl. till Engerås 1823

Ny arrendator 1824;
Herr        Erland Otter
, född i Broddetorp 1791-08-23, infl. från Väring 1824
Hustrun Anna  Greta Lund, född i Berg 1790-10-01
Son             Eric Gustaf, född i Stenum 1820
Dotter         Anna Lisa, född i Varnhem 1813

Enkefru Johanna Douzette, född i Odensåker 1779-08-16,infl. från Solberga 1824
Dotter Catharina Carolina född i fogelås 1815-02-20, utfl. till Ledsg. Ögglunda 1825
Pigan Lisa Larsdotter, född i Björsätter 1807-05-31, infl. från Wing 1824, utfl. till Bjellum 1825

Ny ägare 1825;
Gårdsfogden Carl Fredrik Förberg, född i Habo 1790-04-15, infl. från Gudhem 1825
Hustrun          Christina Johansdotter, född i Härlunda 1802-12-09
Son                      Carl Johan, född i Gudhem 1824-11-25, - död 1827
Son                      Gustaf, född i Warnhem 1827-07-11, död 1828
Dotter                 Christina, född på platsen 1829-10-03
Son                      Johan Gustaf, född på platsen 1832-01-14
Son                      August (ändras senare till Claes Fredrik), född här 1834-06-21

Hyresgäst;
Herr Anders Gustaf Fredholm, född i Skara 1806-10-21, infl. från Skara 1828

Tjänstefolk;
Pigan Cajsa Pehrsdotter, född på platsen 1884, infl. från Ambjörnstorp 1831
Pigan. Anna Svensdoter, f.i Gudhem 1802-12-05, infl. från Kjerrtorp 1830, utfl. till Trumpetarg. Lundby 1831
Pigan Cajsa Svensdr, född i Berg 1812-10-29, infl. från Broddetorp 1831, utfl. till Horn
gosse Anders Larsson, född i Ving 1811-06-02, infl från Soldattorp nr 7 Sv. Mickelsg. 1826, utfl. till Berg 1827
Dräng Lars Larsson, född i Varnhem 1809-09-29,infl.från Amundtorp 1824, utfl. till Amundt. 1828
Pigan Cajsa Svensdr. född i Öglunda 1809-02-02, infl. från Svarfareb.1828, utfl. till Björsg. 1830
Pigan Johanna Svensdr, född i Varnhem 1818-06-03, infl. från Amundtorp 1834, utfl. till Lundby 1835
Pigan Maria Larsdoter, född i Gudhem 1807-10-20, infl. från Gudhem 1825, utfl. till Gudhem 1826
Dräng Anders Jonssson, född i Varnhem 1815-03-11, infl. från Sv. Mickelsg. 1833, utfl. till Ving 1836

Hyresfolk Junkragården;
Enkefru Maria Douzette född i Odensåker 1785-07-06 infl. från Öglunda 1833
Dotter       Maria Beata, född iOdensåker1816-12-30
Dotter       Ulrica, född i Ledsjö 1819-06-11
Dotter       Charlotta, född i Ledsjö 1821-03-30
Dotter       Sophia född i Ledsjö 1822-12-14

Hyresgäst
H Sven Sällblom född i Broddetorp 1811-08-05
******************************************************************************
Soldat Boställe No 329 - inhyses;

*Afsk. Sold. Peter Bäck, född i Tådene 1775-11-03, - död 1820 * not. Bäck anses såsom inhyses
Hustrun       Annika Magnidotter, född i Tådene 1775-12-01
Dotter             Cajsa född på platsen 1803-09-23, återkom 1818
Dotter             Maria, född på platsen 1810-04-09, återkom 1826

Arrenderar soldabostället 1819;
Afsk. Sold. Peter Husar, född i Wäring 1775-04-04 infl. från. Und. Ledsg. Skarke med hushåll 1819
Hustrun     Kjerstin Andersdotter. född i Wäring 1770-10-10
Son                 Lars, född i Warnh 1806-10-26
Son                 Anders, född i Warnhem 1815-08-16
Son                Johannes, född i Warnhem 1818-07-06
- familjen flyttar ut 1819

Ny arrendator 1823;
Mannen Lars Olofsson, född i Broddetorp 1796-11-30, infl. från Sörg. Öfverbo 1819, utfl. 1823
Hustrun Cajsa Andersdotter, född i Varnhem 1794-07-15, infl. från Häggbloms 1819
Son            Johannes född i Varnhem 1818-05-10

Sold. Anders Hvass, född i Broddetorp 1813-05-23, infl. från Härlunda 1833
Hustrun Maja Johansdotter, född i Varnhem 1811-05-26 infl. från Engerås 1835

Hyresfolk No 329;
Soldat   Sven Linder, född i Varnhem 1808-05-16 Infl. från  pg. 1 utfl. till Ulunda 1835
Hustru Cajsa Andersdotter, född 1802-05-12
Son         Carl Johan, född i Varnhem 1834-03-22

Husförhörslängd 1836-1846
Junkragården AI:6
AID  v17791.b10.s9

Kvarvarande ägare;
Inspector C. F. Förberg, född i Habo 1790-04-15
Hustrun   Christina Jondotter, född i Härlunda 1802-12-09
Dotter         Christina, född på platsen 1829-10-03
Son              Johan Gustaf, född på platsen 1832-01-14
Son              August, född här 1834-06-21   Obs! Namnet August struket och i stället står Claes Fredrik
Son              Peter Alfved, född i på platsen 1836-05-13
Son              Carl Vilhelm, född på platsen 1838-04-07
Son              Anders August, född på platsen 1840-09-04
Son              Frans Otto, född på platsen 1844-07-06 enl. Hfl. Född 1844-10-06 enl. födelsebok

Tjänstefolk;
Pigan Maja Pehrsdtr. född i Varnhem 1810-04-06, infl. från Engerås 1837, utfl. till Skara 1837
Not: födt oägta barn.
Dräng Johan Andersson, född i Häggum 1819-10-27, infl. från Hålltorp 1836, utfl. till Wing 1844
Pigan  Lovisa Greta Larsdr. född i Varnhem 1824-01-11, utfl. till Upsala 1842
Pigan Maja Lena Lindström, f. i Varnhem 1825-12-24, infl. från Öglunda 1842, utfl till Und. Storekullen 1843

Hyresgäst;
Handlanden Sven Sällblom, född i Broddetorp 1811-08-15, utfl. m familj till Öglunda 1840
Hustrun         Britta Greta Kallander, född i Falköping 1810
Son                    Johan Adolf, född i Varnhem 1838-01-28

Inhyses;
Annika Magnidotter, Bäck född i Tådene 1775-12-01 - död 1839
*******************************************************************************
Soldat Boställe No 329
Soldat     Anders Hvass, född I Broddetorp 1813-05-23
Hustrun Maja Johansdotter, född i Varnhem 1811-05-26
Dotter        Maja Cajsa, född i Varnhem 1836-05-23
Son             Pehr Johan, född i Varnhem 1838-10-04
Dotter        Charlotta, född i Varnhem 1841-12-21
Dotter        Christina, född i Varnhem 1844-05-05 död 1844-08-11
Son             August, född i Varnhem 1845-09-12

Husförhörslängd  1846-1859
 AI:7  AID: v17792.b17.s18
Junkragården ¼ Mtl

Kvarvarande ägare;
Inspector C. F. Förberg, född i Habo 1790-04-15
Hustrun   Christina Jondotter, född i Härlunda 1802-12-09
Dotter          Christina, född på platsen 1829-10-03, utfl. till Fogdegården 1854, lysn. 54-01-13
Son               Johan Gustaf, född på platsen 1832-01-14, utfl. till Slöta 1852
Son                Claes Fredrik, född här 1834-06-21, utfl. till Gästgivarg.1850   
Son                Peter Alfvred, född i på platsen 1836-05-13, utfl. till Slöta 1852
Son                Carl Vilhelm, född på platsen 1838-04-07
Son                Anders August, född på platsen 1840-09-04
Son                 Frans Otto född på platsen 1844-07-06 enl. Hfl. Född 1844-10-06 enl. födelsebok , död 1853

*******************************************************************
Soldattorp no 329
Soldat      Anders Andersson Hwass, född I Broddetorp 1813-05-23
Hustrun  Maria Johansdotter, född i Varnhem 1811-05-26
Dotter        Maria Cajsa, född i Varnhem 1836-05-23
Son             Pehr Johan, född i Varnhem 1838-10-04
Dotter        Charlotta, född i Varnhem 1841-12-21
Son             August, född i Varnhem 1845-09-12
Dotter        Johanna, född i Varnhem  1847-12-28, - död 1848
Dotter         Christina, född i Varnhem 1850-05-16
Dotter         Fredric , född i Varnhem 1852-11-12, - död 1853
Dotter         Thilda, född i Varnhem 1854-05-12

Husförhörslängd 1854-1862
AI:9
AID: v17794.b18.s11


Kvarboende ägare;
Inspektor C. F. Förberg, född i Habo 1790-04-15
Hustrun   Christina Jondotter, född i Härlunda 1802-12-09
Son              Johan Gustaf född på platsen 1832-01-14, infl. från Gästgivarg. 1855, utfl. till Rödbo 1859
* Son Claes Fredrik, född här 1834-06-21, utfl. till Gästgivarg.1853 - död 1859
Son              Pehr Alfvrid, född på platsen 1836-05-13
Son              Carl Vilhelm, född på platsen 1838-04-07, infl. från Ryttareg. 1856
Son              Anders August, född på platsen 1840-09-04

* död 1859-04-13, för begånget mord mistat lifvet genom halshuggning. Not.
Hans sista ord: "Här och nu. Syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv."
Sista avrättningen i Varnhem.

Tjänstefolk;
Pigan Greta Johansdotter, född i Härlunda 1839-09-13, infl. från Lidköping 1859
Flickan Lotta Johansdotter, född i Varnhem 1838-02-08, infl. från Grönhagen 1857, utfl. till Björsg. 1859

**************************************************************************************************
Soldat Boställe No 329

Soldat      Anders Andersson Hwass, född i Broddetorp 1813-05-23
Hustrun Maria Johansdotter, född i Varnhem 1811-05-26
Dotter       Maria Cajsa, född i Varnhem 1836-05-23, utfl.t. Broddetorp 1855, åter, utfl. t. Krokstorp 1857. Not;
                    enligt betyg straffad för stöld.
Son             Pehr Johan, Trumslagare, född i Varnhem 1838-10-04, utfl. t. Sandlid, Backa 1856. Not; betyg till
                     Göteborg 1855, åter från Sandlid Backa 1858, utfl. till Horn 1860
Dotter         Charlotta, född i Varnhem 1841-12-21, utfl. t. Ledsg. Lundby 1857, åter 1860
Son             August, född i Varnhem 1845-09-12, utfl. till Sköfde 1861
Dotter        Johanna född i Varnhem  1847-12-28, död 1848
Dotter        Christina, född i Varnhem 1850-05-16
Dotter        Fredrica, född i Varnhem 1852-11-12, död 1853
Dotter        Thilda ,född i Varnhem 1854-05-12

Tjänstefolk;
Pigan Augusta Charlotta, född i Varnhem 1864-05-04

Husförhörslängd 1862-1869
AI:10
AID:  v17795.b21.s16


Kvarboende ägare;
Inspektor C. F. Förberg, född i Habo 1790-04-15
Hustrun    Christina Jondotter, född i Härlunda 1802-12-09
Son               Johan Gustaf, född på platsen 1832-01-14
Son               Pehr Alfrid, född i på platsen 1836-05-13
Son               Carl Vilhelm, född på platsen 1838-04-07
Son               Anders August, född på platsen 1840-09-04, utfl. till Snickarg. 1862, åter 1864

Tjänstefolk;
Piga Greta Johansdotter, född i Härlunda 1839-09-13, utfl. till Amundstorp Tomten 1867

***************************************************************************************
Soldatboställe Skarab . Regmte. No 329

Kvarboende;
Soldat      Anders Andersson Hwass, född I Broddetorp 1813-05-23.
                    Not; Betyg till commendering i Warberg 1863-05-09
Hustrun Maria Johansdotter, född i Varnhem 1811-05-26,
Dotter        Christina, född i Varnhem 1850-05-16 till Simonsg. 1865
Dotter        Thilda, född i Varnhem 1854-05-12 (med modern)
- familjen flyttar inhyses till under Ulfsgården (Kullen) 1867

Ny boende;
Soldat      August Löfgren, född i Synnerby 1845-02-01, infl. från Vesstorp, Väberga 1867
Hustrun Anna Greta Andersdotter, född i Härened 1825-01-22 infl. från Ulfsg. 1869

Tjänstefolk;
Arbetskarl Anders Gustaf Andersson, f. i Lyrestad 1824-08-23, infl. m. fam. fr. Hammarsqvarn 1867,
Hustrun    Maria Andersdotter, född i Flistad 1826-12-05
Son                August, född i Lerdala 1851-02-27, utfl. till Winköl 1869
Son                Alfred, född i Lerdala 1852-09-27
Son                Ludvig, född i Holmestad 1858-01-21, död 1868-11-21
Son                Matilda Christina, född i Varnhem 1860-04-15
- familjen  flyttar till Hålltorp 1869

Husförhörslängd 1869-1880
AI:11
AID: v17796.b24.s16


Kvarboende ägare;
Inspektor C. F. Förberg, född i Habo 1790-04-15, död 1871-04-01
Hustrun    Christina Jondotter, född i Härlunda 1802-12-09, död 1876-01-16
Son                Johan Gustaf, född på platsen 1832-01-14, Bet. till äktenskap i Sventorp 1871-06-28, utfl. till
                       Algutstorp 1871
Son                Carl Vilhelm född på platsen 1838-04-07, bet t äktenskapi Sventorp 1870-01-28, utfl. till
                        Sventorp 1870
Son                Pehr Alfrid, född i på platsen 1836-05-13, bet. till äktenskap i Wersås 1873-11-03,
Hustru         Josefina Johansdotter, född i Wersås 1850-09-12, infl. från Wersås 1874
Fosterdotter  Anna Sofia Hagelin, född i Knista Örebro län 1874-04-18, infl. från Göteborg 1877-09-25, utfl
                         till Wersås tillsammans med fosterföräldrarna 1879

Tjänstefolk;
Pigan Greta Johansdotter, (gift) född i Härlunda 1839-09-13, utfl. t. Häggum 1870-05-27
Dräng Anders Gustaf Johansson, f. Lundby 1851-03-19, infl. fr. Lilla Lycke 1870, utfl. Stommen Lundby 1871
Pigan Inga Gustafa Gustafsdotter, född i Wing 1853-10-04 infl.från Hässlebacken1870, utfl. t. Wing 1871
Dräng Carl Johan Andersson, f. Lundby 1854, infl.  Amundstorp Källeg. 1871, utfl Algutstorp i Älvsb.län 1873
Pigan Anna Kajsa Johansdotter född i Lundby 1852-03-03, infl. från Öfverbo Smedsg. 1871, utfl. Örebro 1872
Pigan Charlotta Wikström född i Kyrkefalla 1834-05-24, infl. från Sköfde 1872, utfl. till Ulfsg. 1873
Dräng Herman Johansson född i Eggby 1855-10-18, infl. fr Eggby Fattighus, utfl. till Skärf 1874-10-24
Pigan Lovisa Elinder, född i Elinge 1853-10-28, infl. från Säter 1875, utfl. till Wing 1877-10-22

Ny ägare köper Junkragården 1878;
f.d. nämndemannen Johannes Svensson, född i Härlunda 1818-12-24, infl. med hustru från Ähle 1878
Hustru Anna Maria Nilsdotter, född i Segerstad 1818-05-13

Tjänstefolk;
Fattighjon Pigan Anna Maja Johansdotter född i Lekåsa 1845-04-26, infl. från Stommen 1878, utfl.med dotter till Lundby 1880-10-24
Barn oäkta Elin Sofia född i Varnhem 1829-09-11
Pigan Anna Kajsa Johansdotter Snäll, f. i Varnhem 1858-05-08, infl. fr Nygård 1879, utfl. t. Skara 1880
Dräng Karl Vilhelm Andersson, född i Lerdala 1860-02-01, infl. fr. Öglunda 1879

****************************************************************************

Soldatboställe 329
Soldat August Löfgren, född i Synnerby 1845-02-01, utfl. med hustru och son till Ledsjö 1876-09-19
Hustru Anna Greta Andersdotter född i Härened 1825-01-22
Son        Johan Gideon född i Varnhem 1872-05-09

Ny soldat 1876;
Soldat  Lars Johan Johansson Hwass,
född i Öglunda 1853-08-17, infl. från Öglunda 1876
Hustru Augusta Vilhelmina Andersdotter, född i Skärf 1850-02-07, infl. från Lundby 1878
Son         Gustaf Edvin född i Varnhem 1879-02-03

Husförhörslängd 1880-1895
AI:12
AID: v17797.b42.s34


Kvarboende ägare - ¼ mtl egs o brukas till 1884 av;
f.d. nämndemannen Johannes Svensson, född i Härlunda 1818-12-24,
Hustrun                         Anna Maria Nilsdotter, född i Segerstad 1818-05-13
- utflyttar med hustru till Skara 1881

Tjänstefolk;

Pigan Anna Charlotta Snygg född i Lerdala 1858-07-14, infl. fr.Berg 1880, utfl. till Ulfsg. 1881-10-24

1883 - 1884  ägs Junkragården av Ekstedt i Klostret Gästgifvaregården - köpebrev 2 april 1883

Ny ägare 1884 - 1889;
Lantbrukaren Anders Gustaf Jakobsson, född i Wånga 1828-03-07 från Wånga 1884-04-08,
Hustrun             Kristina Amalia Lindroth, född i Fellingebro 1830-10-31
Dotter                    Anna Sofia född i Wånga 1855-06-09,utfl. till Trävattna 1886-02-02
- utflyttad med hustru till Trevattna 1889-04-13

Tjänstefolk;
Pigan Johanna Margareta Gustafsdtr. född i Tråvad 1858-03-21,infl från Wånga 1884, utfl. till Trevattna 1889

Ekstedts köper tillbaka Junkragården 1888;

Mannen Erik Vilhelm Ekstedt, född 1844-03-14 i Fuxerna  Älvsb. län infl. från Gästgivareg. 1889-11-06
Hustrun Maximiliana Lindqvist, född i Fröjered 1840-07-09
Son            Karl Gustaf född i Sköfde 1870-09-13. Not. 1891 frikallad fr.värnplikt.

Tjänstefolk;
Pigan Amanda Andersdotter, född i Westerplana 1873-11-18, infl. från Holmestad 1893-11-07
Dräng Johan August Johansson, född iWåmb 1871-11-03, infl  Hagelberg 1892-11-23, utfl. till Presteg 1893-11-07
Pigan Frida Paulsdotter, f. Trevattna 1875-10-18, infl Vilske Klefva 1892-11-09, utfl Öfverbo Smedsgården 1893
Piga Amanda Larsdotter, född i Lerdala 1868-08-03, infl. från Trädg. 1889, utfl. till Fridene 1890
Dräng Johan August Hult, f. Kyrkefalla 1868-01-23, infl. Sköfde 1890, utfl. Finnatorp, Sörg. Öfverbo 1891
Pigan Augusta Charlotta Johansdotter, född i Öglunda 1867-09-28,infl. från Stenum 1890, utfl. till Finnatorp, Sörg. Öfverbo 1891
Dräng Gustaf Alfrid Johansson född i Eggby 1874-12-20, infl från Eggby 1891, utfl. till Lundby 1892

Statkarl   Karl Ludvig Johansson, f.Eggby 1864-12-13, infl. från Gröngatan Backa 1889,
Hustrun  Hanna Kristina Lundqvist, född i Karleby 1864-05-14, infl. från Väberga 1889
Dotter         Märta Elisabet, född i Varnhem 1890-06-24
- familjen utflyttar till Eggby 1890-11-12

Hyrar i Junkragården;
Kaptenen o Riddaren Axel Reinhold Hulting, född i Habo 1825-01-18, infl. m. fam. från Engerås f.d. kaptensboställe 1881, utfl. till Sandhem 1883
Hustrun                          Jenny Maria Lovisa Hallenberg, född i Hemmesjö Kronobergs län 1831-01-22,
Son                                      Axel, född i Åsarp 1856-05-23, utfl. till Sandhem 1883
Dotter                                 Anna Maria, född i Brandstorp 1862-06-01, utfl. till Viby Örebro län 1882
- familjen till Sandhem 1884

 


Soldatbostad 329

Kvarboende;
Soldat             Lars Johan Johansson Hwass, född i Öglunda 1853-08-17
1:a Hustru     Augusta Vilhelmina Andersdotter, född i Skärf 1850-02-07, död 1888-09-27
2:a Hustrun Charlotta Marberg, född i Sk Åsaka 1854-11-10, infl.från Öglunda 1890, gift 1890-10-20
                            Mannens barn i föregående gifte:
Son                     Gustaf Edvin, född i Varnhem 1879-02-03
Dotter                Anna Matilda, född i Warnhem 1881-12-19
Son                     Karl Ludvig, född i Warnhem 1884-10-21
Son                     Johan Oskar, född iWarnhem 1888-08-25
                            Makarnas gemensamma barn;
Dotter               Augusta Charlotta, född i Warnhem 1891-02-11
Dotter                Agda Maria, född i Warnhem 1892-05-02
Son                     Ernst Alfred, född i Warnhem 1894-12-16

För sig sjelf på Junkragården;
Pigan Maria Stina Svensdotter, f.Wäring 1845-06-12, in Ulunda Ullehof 1888, ut Klosterdal 1892-11-08

Klosterdahl;
1890 August Gustafsson köper Klosterdahl av Varnhems församling- köpekontr. 27 januari 1890;
Handlaren August Gustafsson, född i Lerdala 1851-02-27, in från Hålltorps kvarn 1891-11-02
Hustrun     Matilda Sofia Lundgren, född I Marum 1850-01-21
Son                Karl Konrad född i Varnhem 1877-11-03
Dotter           Ellen Viktoria född i Varnhem 1882-04-02

Tjänstefolk/anställda;
Handelsbiträde Johan Fredrik Persson, född i Vinköl 1866-09-18, inf. från Skövde 1894-05-10, Frikallad
Pigan Ida Karolina Hallberg, född i Hornborga 1876-07-07, infl. från N. Lundby 1894-11-15
Pigan Emma Kristina Andersdotter, född i Hornborga 1869-09-25, infl. från Hornborga 1893-01-09, ufl. till Överbo Sörgården 1894-11-13
Dräng Johan Alfrid Johansson född i Berg 1866-02-15, infl. från Prästeg. Skarke 1894-11-15, Frikallad
Pigan Emma Sofia Johansson född i Vartofta Åsaka 1860-10-10, infl. från Kjelfvened 1894-11-26

Hyrar i Klosterdahl;
Organisten Carl August Hedén, född i Nyed Värml. l. 1858-06-13, gift 1890-04-04, infl. m fam. från Sven
                         Mickelsg. 1894-03-24, Frikallad
Hustrun      Johanna Bernhardina Lundin, född i Lidköping 1862-06-06, gift 1890-04-04
Dotter            Agnes Eleonora, född i Nyed, Värl. l. 1892-07-26
Son                 Gustaf Hadar, född i Varnhem 1893-10-23

Husförhörslängd 1895 - 1922
AIIa:1
AID: v246286.b930.s84


Inflyttande ägare;
Hemmansägare Erik Vilhelm Ekstedt
, född 1844-03-14 i Fuxerna  Älvsb. län, i Skara,
                                   infl. från Skara 1891-08-13, utfl. till Skara stad 1897-04-21, till Sköfde 1900-12-11
Hustrun                Maximiliana Lindqvist, född i Fröjered 1840-07-09 - död 1896-02-02
Son                            Karl Gustaf född i Sköfde 1870-09-13. frikallad 1891

Arrenderar Junkragården och Björsgården gör handlanden August Gustafsson i Klosterdal.
Landhandlarmannen August Gustafsson, i Klosterdal

Tjänstefolk;
Dräng Frans Alfred Larsson, f. Warnhem 1857-04-22, (Frikallad) in Fogdeg. 1895-11-01,  till Bolum 1896-10-30
Dräng Oscar Sigfrid Löfgren, f.Warnhem 1877-10-09, infl. från Åkersberg 1895-11-11,  till Presteg. 1897-11-03
Pigan Emma Andersdotter, född i Eling 1860-08-18, infl. från L. Wedum 1895-11-29, Obef. B 1

Hyrar;
Maria Elisabet,Persson, Sömerska, f. Winköl 1869-07-29, fr. Ödelöten 1901-11-01,
Syster Sofia Johanna född i Winköl 1872-03-08, infl. från Ödelöten 1901-11-01,
Syster Ester Wilhelina född i Winköl 1880-11-12, infl. från Ödelöten 1901-11-01,
- alla syskonen flyttar till Överbo Smedsgården 1903-11-27

Ny ägare flyttar in 1904 efter köp;
Hemmansegaren Anders Jansson,  född i Stenum 1833, infl. från Kyrkebo 1904-03-14 -död 1913-03-07
Hustrun                  Anna Maria Andersdotter, född i Gerum 1846-11-20,
Son                              Frans Albin född i Varnhem 1878-04-04, gift 1909-02-06, utfl. till Lundby 1909-06-18
Dotter                         Olga Maria född i Varnhem 1881-10-26, utfl. till N Vånga 1921-11-16

Ny ägare 1910 - sonen - Nämndeman Karl Edvard Jansson - arrenderar ut Junkragården bor i Björsgården/Gästgivaregården.

Ny arrendator 1917;
Brodern  Frans Albin Jansson, född i Varnhem 1878-04-04, infl. från Lundby 1917-11-06
Hustrun Tekla Emerentia Pettersson, född i Varnhem 1875-04-28
Dotter       Herta Julia Kristina, f.Varnhem 1909-05-07 (senare gift m. Axel Lind som övertar Björsgården)
Dotter       Anna Ingrid Maria, född i N. Lundby 1911-03-30
Dotter       Ragnhild Olga Charlotta,  född i N. Lundby 1913-07-14

Tjänstefolk;
Pigan Magnhild Sofia Johansson, född i Hjärpås 1896-11-28, in Eggby 1912-10-18, utfl. till Gästgivareg 1912
Dräng Johan Sanfrid Andersson, född i Säter 1894-12-11, infl. från Björsg. 1910, utfl. till Gästgivareg. 1911
Dräng Karl Johan Johansson, född i Varnhem 1883-05-21,f. Slottet Lillekullen 1909, utfl. till Hålltorp 1910
Pigan Selma Sofia Sträng, f Varnhem 1895-07-04, fr. Björsäter 1905-11-17, ut med son Sven Michelsg. 1910
            Son Karl Magnus, född i Varnhem 1909-04-13
Dräng Karl Ludvig Wass, f.Varnhem 1884-10-02, in Kyrkebo 1904, ut Vassbacken, Soldatboställe 329 1904

***************************************************************************************

Wassbacken Soldatboställe N: 329

Soldat      Lars Johan Johansson Hwass, född i Öglunda 1853-08-17 - död 1905-04-12
Hustrun Charlotta Marberg, f. Sk Åsaka 1854-11-10,  gift 1890-10-31, änka 1905-04-12, arbetsbetyg
                    1902-04-05, utfl. till Björkedalen Soldatboställe 315, 1905-04-12
Makens son i 1:a giftet      Gustaf Edvin, född i Varnhem 1879-02-03, utfl. till Öfverbo Sörgården 1895-11-01
                                                inflyttad från N Lundby 1899-11-06
Makens dotter i 1:a giftet  Anna Matilda född i Warnhem 1881-12-19, utfl. till Skara landsf. 1898-11-18
Makens son i 1:a giftet       Karl Ludvig född i Warnhem 1884-10-02, utfl. till Nydal Klostret Ulfsg. 1899-11-06
                                                åter in från Junkrag. 1904
Makens son i 1:a giftet       Johan Oskar född iWarnhem 1888-08-25, utfl. till Ulunda 1903-10-29
Makarnas dotter                 Augusta Charlotta, f. Warnhem 1891-02-11, ut Björkedalen Soldatbost. 315, 1905
Makarnas dotter                 Agda Maria, född i Warnhem 1892-05-02, ut Björkedalen Soldatbost. 315, 1905
Makarnas son                      Ernst Alfred född i Warnhem 1894-12-16, ut Björkedalen Soldatb. 315, 1905-04-12

Ägare och brukare av Wassbacken efter köp 1906;
Gratialist och Jordbruks-
arbetare Gustaf Johansson Ullberg
, f. Eggby 1852-10-24,  gift 1892-11-06, in Ulunda Soldatb. N:9 1906
Hustrun Anna Maja Johansdotter, född i Lekåsa 1845-04-26
Son             Karl Gustaf Ullberg, Kalkbrännare Soldat vid V.reg. född i Varnhem 1879-10-29, utfl. till Klostret
                    Simmesg. Gärdhem 1920, Äktenskapbetyg till Vänersborg 1920-05-09
Son             Oskar Samuel, jorbruksarb. f.Varnhem 1886-02-02, infl.1906-11-05, Stamanställd, utfl. till Gbg     
                    Christine församl. 1912-05-24
Dotter        Emma Natalia, född i Varnhem 1888-05-29, gift 1909-04-17, infl. från Lidköping 1909-01-14, utfl.
                    till Trästena 1909-05-14
Son             Oskar Samuel född 1886-02-02, infl från Gbg Christine församl. 1915-12-30 f. stamanställd, utfl.
                     till Malmö Caroli 1917-12-21
Dotter               Moder till Tyra, Signe Maria Ullberg, ut till Gästgivaregårdenb 1916 - åter 1918
Dotterdottern Tyra Maria Ullberg, f. Varnhem 1902-01-16, in från Ulunda Hällsdalen Soldatbost. N:9 1906
                            utfl. till Gästgifvareg. 1916 infl. från Gästgifvareg. 1918
Dotter                Elsa Maria, född i Varnhem 1920-05-20

Arbetaren August Johansson, född i Norra Ving 1845-09-28, infl. från Ulunda Hällsdalen Soldatbost. N:9 1906, - död 1913-12-11
**************************************************************************************************
Klosterdal

Kvarboende ägare;
Handlande August Gustafsson, född i Lerdala 1851-02-27 - död 1920-08-21
Hustrun      Matilda Sofia Sandgren, född iMarum 1850-01-21 - död 1914-06-22
Son                 Karl Konrad Hammarström, Handlande, född i Varnhem 1877-11-03, Lysn 1909 i N Lundby,
                        utfl. till Björkelund Trädgården 1909
Dotter            Ellen Viktoria född i Varnhem 1882-04-02, gift 1906-06-03, utfl. till Sventorp 1906-08-06

Tjänstefolk;

Pigan Olivia Grönberg född i N. Ving 1878-05-05, infl. från Sköfde 1895-11-14, utfl. till Klostret Simmesg. 1896-11-10
Pigan Augusta Charlotta Carlsson född i Stenum 1865-02-18, infl. från Stenum 1896-11-11, utfl. till Stenum 1897-10-08
Pigan Charlotta Elisabet Johansson född i Sköfde 1881-05-05, infl. från Klostret Pickag. 1897-11-03, utfl. till Hjo landsförs. 1898-10-24
Pigan Elin Maria Johansson född i Warnhem 1883-09-30, infl. från Våmb 1899-11-06, utfl. till Hjo landsf. 1901-10-21
Pigan Dagmar Viktoria Johansson född i Warnhem 1886-10-07, infl. från Wåmb 1902-11-24, utfl. till Göteborg Masthugget 1904-10-22

Stenhuggare Knut Arvid Andersson, f. Vintrosa, Örebro län 1876-05-07, in Knista, Örebro län 1911-12-01
HushållerskaEmma Jonsson, född i Hasslösa 1862-09-10, in Sköfde 1916-11-19, ut Lidköping 1919-12-05
Handelsbiträde, Johan Fredrik Persson, född i Vinköl 1866-09-18, Frikallad, utfl. t. Sätuna 1904-07-01

Dräng Albin Teodor Andersson, född i Horn 1874-10-04, infl. från Ljungstorp, Storekullen 1895-11-01,
Frikallad, utfl. till Ljungstorp, Storekullen, 1899-11-06 
Pigan Ida Karolina Hallberg, född i Hornborga 1876-07-07, utfl. till N. Lundby 1892-11-15
Pigan Elin Augusta Andersson, f. Varnhem 1880-01-11, in Smedsgården, Öfverbo 1892-11-03, åter 1900-11-07
Dräng Anton Reinhold Andersson, född i Horn 1880-02-16, infl. från Skarke Dunag. 1892-11-03, utfl. till Lillekullen, Kullaliden 1900-11-07
Dräng August Edvin Eriksson, född i N. Lundby 1876-08-18, infl. från N. Lundby 1900-11-07, Frikallad, utfl. till Vinköl 1903-06-04
Pigan Augusta Josefina Vall, född i Gudhem 1878-09-11, infN. Lundby 1900-11-07, ut Bolum 1903-10-16
Dräng Gotthard Andersson, född i Horn 1882-05-05, infl. från Kullen Lille, Kullaliden 1900-11-07, utfl. till Göta Lifgardes församling Stockholm 1901-01-26
Dräng Gustaf Edvin Vass Löf Soldat,född 1879-02-03 i Varnhem, infl. från Soldatboställe 329, Vassbacken 1902-11-25, Lysn. nr 6 1905, utfl. till Nydal Klostret Trädgården 1905
Pigan Ellen Viktoria Svensson, född 1887-03-29 i Gökhem, infl. fr. Backa 1903-11-05, utfl. till
Handelsbiträde Anders Otto Edgren, född 1879-03-08 i Götlunda, infl. från Väring 1904-09-09
Pigan Gärda Charlotta Andersson, född 1888-11-14 i Varnhem
Pigan Gertrud Maria Eugenia Lindberg, född 1892-02-19 i Åsle, Infl. från Åsle 1906-05-04. utfl. till Åsle 1906-10-09
Pigan Anna Sofia Berndtsson, född 1878-09-16 I Skärf, infl. från Falköping 1906-11-12, gift 1907-12-29,
Lysn. nr 7 1907, utfl. till Falköping 1907-12-29
Pigan Augusta Sofia Biljer, född 1889-10-23 i Häggum, infl. från Lundby 34 1907-11-16, utfl. till Lundby 15, 1911-11-28
Handelsbiträde Sven Eskil Stenander, född 1892-06-21 i Timersdala, infl. från Öglunda p.69, 1907-08-13,
Pigan Hedvig Alice Maria Ask, född 1895-09-28 i N. Lundby

Hyrande familj i Klosterdahl;
Organist Karl August Hedén,  född i Nyed Värml. l. 1858-06-13, gift 1890-04-04, Frikallad, utfl. m. fam. till Klostret Gästgivarg. 1904
Hustrun Johanna Bernhardina Lundin född i Lidköping 1862-06-06, gift 1890-04-04
Dotter       Agnes Eleonora, född i Nyed, Värl. l. 1892-07-26
Son            Gustaf Hadar, född i Varnhem 1893-10-23
Dotter       Ella Ingrid, född i Varnhem 1897-03-16
Dotter       Emilia Charlotta, född i Varnhem 1899-02-07
Dotter       Signe Margareta född i Varnhem 1902-07-29

Hyrande;
Organist John Edvin Odell
, född i Södra Åby Malmö l. 1884-05-08, infl. från Södra Åby 1906-10-06,  Lysn. nr 3 1910, utfl. till Klockaretomten 1910.

Lantbrukare Olof Herman Tunell  född i Ytter Enhörna 1863-07-23, gift 1903-06-12,  infl. med  fam. från Torsö 1916-04-07. Utfl. m. fam. till Eggby 1917-03-27
H. Hedvig Silvén född i By Värml. 1872-11-27
M:s i 1g.
d. Gerda Birgitta Tunell född i Torsö 1897-06-13
d. Eva Ragnhild Tunell född i Torsö 1899-11-18
Fosterbarn
Studerande Gösta Orvar Israel Lind född i Norrbotten Jukkasjärvi 1903-07-08, S a byråassistent fl Israel Wilh. Karl Lind o. hans h. Edit Silvén
Karl Erik Israel Lind född i Örebro 1907-05-03
***************************************************************************************************
Järnvägsstationen - Skövde - Axvalls Järnväg

Stationsinspektor Otto Nilsson Roslund Rosander, född i Hammarlöf Malmöhus län 1869-11-06, gift 1905-11-21, infl. från S:t Petri förs:g Malmöhus län 1904-03-26, Lysn nr 7 1905
Hustrun                 Elsa Charlotta Svensson, född i Skara stad 1878-09-12, inUlunda 1905, Lysn nr 7 1905
Dotter                         Elsa Mechtild Maria, född i Varnhem 1907-02-20
Dotter                         Elsa Maria Elisabeth, född i Skara stad 1909-02-22
Son                              Nils, född i Varnhem 1912-10-05 - död 1912-10-06
Son                              Sven Otto Yngve, född i Varnhem 1914-02-11
Son                              Karl Axel Otto – tvilling, född i Varnhem 1916-09-09
Dotter                         Sigrid Elsa Inga – tvilling född i Varnhem 1916-09-09

Tjänstefolk hos fam Rosander;
Pigan Marta Linnea Johansson, f. Tidaholm 1896-04-20, in Sköfde stad 1912-11-19, till Sthlms l. Solna 1914-11-10
Pigan Selma Teresia Alert född i Skån Åsaka 1893-04-27, infl. från Fullösa 1908-11-04, utfl. till Kyrkebo 1911
Pigan Svea Niëmi Karlsson född i Vinköl 189+6-11-08, infl. fr. Vinköl 1914-11-10, utfl. till Borås stad 1916-12-03
Pigan Märta Ingeborg Magnusson född i Önum 1898-12-30, infl. från Önum 1916-12-01, utfl. till Skara stad 1917-05-01
Pigan Berta Gunhilda Adamsson född i N. Lundby 1895-12-06, infl. från Kyrkefalla 1917-11-22, utfl. till Lundby 1918-12-06

Anställda vid järnvägen boende i stationshuset;
Konduktör
Stationskarl Gustaf Sanfrid Engqvis
t, f. Hornborga 1876-08-23, gift 1904-06-05, in Broddetorp 1904
Hustrun         Kristina Olivia Johansson, född i Tarsled 1878-05-09
Dotter               Anna Linnea, född i Varnhem 1905-08-08
- familjen flyttar till Sköfde stad 1905-10-09

Banmästare Ernst Peter Borg, född i Kronob. l. Hjortsberga 1880-05-05, infl. från N.Ving 1905-10-14, Hinderslöshetsbetyg 1/9 1909, utfl. till N. Ving 1910-04-01
Dotter             Amanda Karolina, född i Hjortsberga Kronob. l. 1888-05-20, infl. fr. N. Ving 1905-10-14, utfl.
                         till Kyrkefalla 1906-11-21
Modern, Änkan, Anna Lena Johansson Borg, född i Ryssby Kronob. l. 1844-10-28, änka 1896-11-03, infl. från N Ving 1905-10-14, utfl. till N. Ving 1910-04-01

Kontorsbiträde Anders Erik Nilsson, född i Trelleborg 1898-08-19, infl. från Sköfde 1920-11-08
Stationskarl Anders Gustaf Andersson, född i Sköfde 1878-04-16, infl. från Våmb 1905-11-19, Frikallad, utfl. till Skövde 1918-04-23

Församlingsbok 1922 - 1938
AIIa:2 1922-1938
AID:   v246287.b1440.s133

Klostret no 5 Junkragård ¼ mtl

Ägare och brukare fr o m  1910;

Nämndeman Karl Edvard Jansson i Klostret Björs- eller Gästgifvaregård

Hyrande;
Vice pastor John August Nilsson
, född i Malö Caroli förs. 1898-12-26, gift 1927-06-23, infl. från
                         Prästgården 1926-12-15, äkt. betyg till Borås 1927-05-05,
Hustrun       Märta Kristina Andersson, född i Borås 1902-08-17, infl. från Borås 1927-07-04
- makarna flyttar till Sthlm. Gustav Vasa 1928-05-25

Hyrande;
Chaufför Karl Samuel Friman
, född i Uvered 1895-12-29, Gift. 1919-08-24, infl. med fam. från Skara
                    1928-12-07,
Hustrun Nanny Axelina f. Hed, född i Sil 1895-09-21
Son             Egon, född i Öttum 1921-10-29
Son             Evald, född i Öttum 1921-10-29
Dotter        Rut Aina, född i Händene 1924-08-27
Hembiträde/Nannys syster Matilda Vilhelmina Hed, född i Sil 1884-12-14, infl. från Skärv 1928-12-07, 
-  familjen och systern flyttar till Ulunda 1929-10-21

Ägaren flyttar in på Junkragården;
Nämndeman Karl Edvard Jansson, f. Marum 1870-08-05, gift 1911-05-02, infl. från Björsg. 1929-10-21
Hustrun          Hilda Charlotta Pettersson, född i Varnhem 1870-04-19

Tjänarinna Rut Linnea Håkansson f. Varnhem 1911-06-11,  infl. från Sten 1927-11-21, åter till Sten 1928-12-10
Änka Anna Maria Jansson, f. Andersdotter, född i V. Gerum 1846-11-20,  änka 1913-03-07, död 1926-10-09

Kvarboende hyrande Junkragården;
Byggnadssnickare Frans Albin Jansson, född i Varnhem 1878-04-04, gift 1909-02-16,
Hustrun                    Tekla Emerentia Pettersson, född i Varnhem 1875-04-28
Dotter                            Herta Julia Kristina, född i Varnhem 1909-05-07
Dotter                            Anna Ingrid Maria, född i n. Lundby 1911-03-30
Dotter                             Ragnhild Olga Charlotta, född i N. Lundby 1913-07-14


Lägenheten  Dalhem uppbyggd 1933-34 avstyckad jord från Junkragården;
Ägare Karl Samuel Friman, född i Uvered 1895-12-29, g. 1919-08-24, infl. m fam. från Ulunda 1934-12-14
Hustrun Nancy Axelia f. Hed, född i Sil 1895-09-21
Son            Egon, född i Öttum 1921-10-29
Son            Evald, född i Öttum 1921-10-29
Dotter       Rut Aina, född i Händene 1924-08-27
Svägerska Hembitr. Matilda Vilhelmina Hed, född i Sil 1884-12-14, infl från Ulunda 1934-12-14

Hyrande Dalhem;
Smedsarb. Sven David Timberg, född i Varnhem 1904-01-01, gift 1934-05-05, infl. från Klostret nr 7
                        Björs. el Gästgifarg. 1934-05-05,
Hustrun       Anna Maria Kristina f. Pettersson, f. Järpås Skbgs.l 1907-02-24, in N. Ving 1934-05-22
- paret utflyttar till Hagalid 1836-02-08

Hyrande Dalhem;
Div. arb. Karl Gustaf Johansson
, född i Skara landsf. 1915-07-12, gift 1936-09-19, infl. . fam. från N. Lundby 1937-12-13
Hustrun Linnea Viktoria Lundberg, född i Valstad 1915-09-02
Son före äktenskapet Kurt Lennart, född i Falköpings stad 1935-05-25

*************************************************************************************************

Klosterdal – Varnhems folkskola – ägare Varnhems församling

Boende i skolan;
Folkskollärare Håkan Gustaf Johan Gabrielsson, född i Kyrkefalla 1894-08-16, gift 1919-08-03, infl
                                 från Klockaretomten  1917-12-28, Ordinarie folkskollärare sedan 1/1 1918; vik. h. t. 1917
Hustru                 Elsa Maria Båth, född i Gökhem 1897-06-18 infl från Klockaretomten  1917-12-28
Son                           Håkan Ingemar, studerande, född i Varnhem 1921-09-12
Dotter                      Elsa Inga Maria, född i Varnhem 1927-02-25
Son                          Alf Gunnar Håkan, född i Varnhem 1936-06-18
'
Kantor o Syssloman Johan Emil Gabriel Lönnkvist, född i Ingatorp Jönköp. l. 1894-09-16, infl. från
                                            Hagaberg Överbo Smedsg. 1930-04-11
Hushållerska               Calla Selma Linnea von Gegerfeldt, född i Oskar Fredrik Gbg. 1908-03-10, infl
                                            från Gbg Annedal 1935-01-30, Heter enl. egen uppgift Lizy Calla Selma Louise, utfl.
                                            till Annedal Göteborg 1936-12-02

Baron Syssloman
Knut Gustaf Sigfrid Åkerhielm
, f. Våmb 1873-10-01, g 1922-06-01, in Skövde 1927-08-31

                                                                            - död 1928-08-07

Hustru Margareta Wiebeke Kock, född i S Holstein Tyskland 1895-11-02, infl från Maria Hälsingborg
                                                                         1927-08-31, utfl till Sventorp 1929-11-15

Hyr i skolan;
Stenhuggare Knut Arvid Andersson, född i Vintrosa Örebro l. 1876-05-07, utfl.t. Sköllersta 1923-12-28

Folkskolärarinnan
Tyra Maria Alicia Mattsson, född i Varnhem 1900-01-08, infl. från Fullösa 1924-07-19, utfl. till Fullösa 1929-11-30

Hyr i skolan;
f. lärarin. Kristina Justina Carlsson, f. Fägre 1858-06-16, in Klockartomten 1924, död 1927-07-05
****************************************************************************************************

Järnvägsstationen
Stationsinsp Otto Nilsson Roslund Rosander, f. Hammarlöf Malmöhus län 1869-11-06, gift 1905-11-21
Hustrun Elsa Charlotta Svensson, född i Skara stad 1878-09-12, makarna utfl. till Klostergården 1935
Dotter        Elsa Mechtild Maria, född i Varnhem 1907-02-20, lysn. nr 5 1930, gift den 9/11 1930 med
                    kontorschefen Erik Richard Lokrantz Skara, utfl. till Skara St. 1930-11-25
Dotter        Elsa Maria Elisabeth född i Skara stad 1909-02-22, utfl. till Eksjö stad 1928-11-24, åter
                    1929-11-08,  till Eksjö stad 1930-09-27, åter från Eksjö stad 1931-05-05, utfl. till Karlstads stad
                    1931-11-16, infl. från Solna 1935-03-22, utfl. till Klostergården 1935
Son             Sven Otto Yngve född i Varnhem 1914-02-11, utfl. till Skara stadsf. 1933-11-21, åter från Skara stad
                    1934-11-30, utfl. till Skövde 1934-12-18
Son             Karl Axel Otto – tvilling, född i Varnhem 1916-09-09, utfl. till Klostergården 1935
Dotter        Sigrid Elsa Inga – tvilling född i Varnhem 1916-09-09, utfl. till Gustav Vasa Sthlm 1932-11-21, åter
                    1934-11-30, utfl. till Klostergården 1935
Dotter         Iris Elsa Charlotta, född i Varnhem 1921-01-15, utfl. till Klostergården 1935

Anställda vid järnvägen boende i stationshuset;
Kontorsbiträde Anders Erik Nilsson, född i Trelleborg 1898-08-19, utfl. till Björkäng 1924-12-12
Extra järnv. tjänsteman Erik Richard Lokrantz, född i Sävare 1902-06-28, infl. från Eggby
                                                   1928-11-26, utfl. till Skara stad 1929-06-07

Nästa generation stins flyttar in 1935;
Stationsinspektor Sven Erik Gunnar Alsterberg, född i Kalmar Uppsala l. 1901-02-16, gift 1928-04-15,
                                        infl. från Fullösa med familj 1935-07-01
Hustrun                    Karin Ingegerd f. Svensson, född i Essunga 1902-01-15
Dotter                            Astrid Ingegerd, född i Essunga 1929-02-26
Dotter                           Siv Margareta, född i Lidköping 1930-05-03
******************************************************************************************************

Wassbacken f. soldatboställe nr 329

Kvarboende;

Äg. o br. Gustaf Johansson Ullberg, född i Eggby 1852-10-24, gift 1892-11-06, död 1928-12-27
Hustrun Anna Maja Johansdotter, född i Lekåsa 1845-04-26, utfl. till Sandtaget Hålltorp 1929-12-12

Dotterdr Tyra Maria Ullberg, född i Varnhem 1902-01-26. Dotter av Signe Maria Ullberg, utfl. till Sandtaget
                  Hålltorp med barn 1929-12-12
d.u.ä.       Elsa Maria född i Varnhem 1920-05-20, fader enl. eget erkännande, daterat 5/8 1927, stataren
                  Anders Erland Andersson, Söråsen Töreboda
s.u.ä.        Gunnar Ingear född i Varnhem 1925-07-27. Fader enl. lagst. erk. av 7/3 1926 David Julius Ivar
                  Strömsberg, N. Lundby

Ny ägare Wassbacken 1929;
Äg. Johan Albert Sköld, Lägenhetsägare f. Sk. Åsaka 1881-06-28, gift 1905-05-25, in Backa 1929-11-22
Hustrun Elin Olivia Ullberg, född i Varnhem 1882-11-18
Son            Knut Ivar, född i Sk. Åsaka 1915-06-05, utfl. till Lerdala 1931-12-21, åter från Skälvum 1935-02-09
Son           K arl Olof Albert, född i Tråvad 1917-11-13, utfl. till Kyrkebo 1935-11-15, åter 1936-02-10.
Son           Erik Allan Gilbert, född i Varnhem 1920-01-08
Dotter       Karin Viola Sonja, född i Varnhem 1920-12-21, utfl. till Häggum 1938-12-29
Son            Gustaf Herbert, född i Varnhem 1923-01-11
Dotter       Birgit Lillan, född i Varnhem 1925-04-03
Dotter        Margit Lilian, född i Varnhem 1926-05-16
Dotter        Inger Marianne, född i Varnhem 1928-0920
Son             Sven Gustaf Albert, född i Sk. Åsaka 1907-04-20, utfl. till Prästbolet 1929-12-12, åter 1937-12-17,
                    utfl. till Klostret Trädgården 1938
Dotter        Anna Margareta Sköld, född i Skövde 1911-10-24, infl. från Skarke Dunagård och Ängarås
                    1931-12-05, utfl. till Borgunda 1938-11-25