A. Inom Klosters by gamla gräns

Karta 1844 och innan Laga skiftet - fastställt 1853

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor

Det röda strecket ger gränsen 1844 mellan Klostrets by och Överbo by. All mark på kartan västerut från detta räknades som Klosters by - en by som anlagts runt Klosterkyrkan.

OBS! Det är den gamla landsvägen (Ljungstorpsvägen) som fortsätter mot Skövde på kartan från Klostrets by. Den "nya vägen" från 1870 drogs senare rakt genom den ursprungliga placeringen av Överbo bys gårdar längre söderut - då hade de flyttats enligt placering vid Laga skiftet.

  <-- Till sidans rubriker!

Mangårdsbyggnadsdelen av Klostrets by - karta 1804

Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor Karta från Lantmäteriet Historiska Kartor
Del av kartan över Klostrets by kring sekelskiftet 1700/1800 - rosa färg är tomtplatser & lila är byggnader;

A = Pickagården - hustomten och täppor på 4 ställen
B = Sven Mikaelsgården eller Ryttaregården - hustomten med täppor på 2ne ställen
C = Erik Larsgården eller Ödegården - hustomten och täppor på 2ne ställen
D = Björsgården - hustomten mm på 2neställen
E = Gästgivaregården af Björsgården - hustomten mm på 3neställen
F = Junkragården - hustomten mm på 2ne ställen
G = Fogdegården - hustomten mm
H = Ulfsgården - hustomten mm på 2ne ställen (markerat med rött)
I  = Fiskaregården - hustomten
K = Simmesgården - hustomten
L = Borregården - hustomten mm på 2ne ställen
M = Trägården - hustomten mm
N = Klockarens Boställe

 

Det är lätt att förstå att det med tiden uppstod flera "gårdar" med samma namn efter att ha spridits ut på det här sättet i storskiftet i sina remsor av rättvisa, vilket ytterligare förstärktes av Laga skiftet 1853. I de olika delarna växte det fram lägenheter/torp som sedan avvecklades från huvudgården.

T ex Björsgården, E, återfinns söder om vägen mot Axvall, liksom torpet som byggdes där det finns kvar idag tillsammans med "modergården" Björsgården i korsvägen i Varnhem, som här på kartan också äger Gästgivaregården nära kyrkan!

Liksom Ulfsgården som finns väster om Broddetorpsvägen - H - där
det sedan blev ett eget Ulfsgården förutom det vid Konsum, osv.

Laga skiftet 1853 befäster  flera av gårdarnas flyttningar till lägen vi känner igen idag.

Ur Ivar Lundahls förteckning;;
Ivar Klas Jonas Lundahl, född 5 november 1894 i Falköping, död 2 juli 1985 i Farsta,[1] var en svensk språkforskare. Lundahl doktorerade 1927 och gifte sig 1929. Han var professor i nordiska språk åren 1949 till 1960 (efter 1952 med specialiseringen ortnamnsforskning) & chef för Svenska ortnamnsarkivet i Uppsala. Lundahl mottog Västergötlands Fornminnesförenings förtjänstmedalj 1963. Lundahl ligger begravd på Nykyrka kyrkogård i Mullsjö.

Ur "Ortnamnen i Skaraborgs län : Del XII Valle härad : territoriella namn (1958)"
Klosters by - Gårdarnas nummer och mantal i Klosters by;
(Dessa nummer bildade senare i fastighetsregistret fastighetens registernummer ex. 1:2, osv.)

1. Björsgården 1/2 frälsehemman
2. Ulvsgården  1/4 skatte
3. Fiskaregården 1/4 skatte
4. Fogdegården  1/2 skatte
5. Junkragården  1/4 skatte
6.  Borregården 3/4 skatte
7. Björsgården eller Gästgivaregården 1/4 skatte
8. Simmesgården  1/4 skatte
9. Erik Larsgården eller Ödegården  1/2 frälse
10. Pickagården 3/4 skatte

11,12,13 o 14 finns registrerade som ortnamn under Överbo by:
11.
Sörgården 3/4 skatte
12. Smedsgården 3/4 skatte
13.  Mellomgården 3/4 skatte
14. Nolgården 3/4 skatte

15.  Trädgården 1/2 skatte
16. Sven Mikaelsgården eller Rytteregården  1/2 skatte
17. En frälse trädgård
18. En frälse tullkvarn
19. Klockareboställe, kronehemman

Utanför numreringen Kyrkebo och Prästgården som  räknas till Klosters by i äldsta jordeböckerna, men ligger geografiskt i Skarke by.

  <-- Till sidans rubriker!

Gårdarna inom Klostrets by efter laga skiftet 1853

Litteranummer hänvisar till de nya markområden som tilldelats de ursprungliga gårdarna på kartan vid Laga skiftet fastställt 1853 - i denna mer moderna sammanställning (påskiven den ursprungliga kartan från 1844) finns också de första nya Fastighetsregistreringsnumren med namn på fastigheterna.

  <-- Till sidans rubriker!