A. 19 Ödegården eller Eric Larsgården

1960 års karta - Ödegården

Lantmäteriet Historiska Kartor 1960 Lantmäteriet Historiska Kartor 1960

Ödegården 1960 markerad med rött - 1979 blev gårdens alla byggnader helt utplånade efter branden.

                                 Bild från Ödegården 1919

............................... Personerna på bilden presenteras nedan!
............................... Personerna på bilden presenteras nedan!

'Nya' Ödegårdens byggnader på tavlor - 1930 och 1960-tal

Tavla målad 1933 H. Björnberg - foto från Stridh
Tavla målad 1933 H. Björnberg - foto från Stridh

'Gården på backen'

Okänd konstnär och okänd bildgivare
Okänd konstnär och okänd bildgivare

Ur specialjordeboken 1825

Texttolkning;
"Graverat Militehemman* emellan 1632 och 1652, Reducerat 1682 års ränta ifrån Grefve Magnii donation, har varit helt hemman, men år 1662 1/2 förmedlat i anledning af Infanteri Hemman och Förarens Boställe af Majorens Compani, njuter Boskapspenningarne*."

*Graverat Militiehemman = 'Skattebelagt militärhemman'
*Boskapspenningarne = är en historisk svensk skatt, med ursprung redan 1539, men som från 1620 utgick med vissa mindre belopp för olika boskapsdjur och för tunnland utsäde på varje hemman i Sverige. 1642 blev boskapspenningarna en stående fastighetsskatt, 2 daler per mantal, och uppgick i mantalsräntan. Med övriga grundskatter avskrevs boskapspenningarna enligt beslut av riksdagarna 1885 och 1892.

Eric Larsgården el. Ödegårdens hustomter 1804 Klosters by

1804 kan man se att Erik Larsgården el. Ödegården har byggnader på två olika ägor - här markerade med rött. Nedan ur karttexten;

I mantalslängd 1847 - 'indraget till Skaraborgs Regemente


Ur mantalslängd 1847;

"1/2 Hemman Eric Larsgården,  1/2 mantal Kronogård, indraget till Skaraborgs Regemente"

Sergeant C. J. Tallberg är indelningshafvare för hustomt 26

Texttolkning;
C. Erik Lars- eller Ödegården 1/2 Mantal Krono förmedlat från helt; Förare* Boställe, Indelnings-hafvaren Sergeant C, J, Tallberg. Hustomten och täppor på 2ne ställen -"-. 19 Kapland.
26 Husutrymme af Rånnagjärdet, åker 6 Kt, ...: 81/2, .....: 8,500
Dito 3 xx ...._4/8, ....._0.437       Summa : 9 3/8 ...... : 8.931

*Förare = från 1500-talet i Sverige benämning på underofficer som ingick i fänikans (kompaniets) stab. Föraren skulle biträda fänriken samt svara för trossen och de sjuka vid fänikan, för uppröjning av marschväg och för utseende av lägerplatser. Benämningen bortföll i början av 1800-talet.

Ödegården el. Erik Larsgårdens marker efter storskiftet 1805

Ödegården eller Erik Larsgårdens marker inom Klostrets by 1804 - här utmärkt med littera C.

I Billingeliderna (Ljungstorp) finns också ett skifte fr o m 1803 tillhörande Ödegården - senare med Ödegårdstorpet

Skiftet av Kronoparken Billingen 1803 tilldelade Varnhemsgårdarna mark i Billingeliderna (Ljungstorp) Den kom senare att bebyggas med Ödegårdstorpet och ännu senare följer  fler husbyggen på skiftet ända in i 2000-talet.

Lär mer här:

Ödegårdsskiftet i Billingeliderna
Ödegårdstorpet - Strängs-Lisas
Sommarstuga efter Ödegårdstorpet
Björkelund på Ödegårdsskiftet
Rosenlund på Ödegårdsskiftet

Ödegårdens hustomter inför 1850 års laga skifte

50 år efter storskiftet 1805 låg byggnaderna för Ödegården inom det rödfägade området med beteckningar enl. nedan.

Texttolkning;
G. Eric Lars- eller Ödegården 1/2 Mantal Underofficersboställe vid Kongliga Skaraborgs Regemente Arrenderas af Swen Lidberg och innehafver följande ägor;
Tomten
1159 Lannen och Husplats
1160 Gata och Ladugårdsplats
1161 Lannen
1206 Fähaga
 

'Nya' Ödegården efter 1850

Marken som tilldelades Ödegården el. Eric Larsgården låg med sin norra gräns mot sjön Kusen. Väster om gården låg Borregårdens mark och öster ut Pickagårdens (Eb) mark.

Familjen Svante Liberg på Erik Larsgården 1849 - 1864

Susanne Pettersson skriver;

Svante Liberg
, född 25 aug 1795, i Blombacka Krog i Vinköl. Två år gammal miste han sin pappa. När han var fem år flyttade han till Forsby, strax utanför Skövde, med sin mamma och två bröder. Där bodde de på torpet Ledet under Huseby. Han fick en styvfar, Sven Göransson och ett par halvbröder.

Kajsa Andersdotter född4 sep 1795 i Nohlgården vid Överbo i Varnhem. där föräldrarna var bönder. De bodde även på Fogdegården, strax intill.

Den 10 januari 1819 gifte sig Svante och Kajsa i Varnhem. De bodde först hos hennes mamma i Fogdegården, senare flyttade de till Dikaretorp under Höjentorp i Eggby.
1835 flyttade de till Sven Michaelsgården (Ryttaregården) i Varnhem.
1849 flyttade de vidare till Erik-Larsgården. Här bodde de till 1864 då de på äldre dagar flyttade till Nolgården, Överbo.

Svante och Kajsa fick 6 barn:
Anders 1819, Stina 1823, Maria 1826, Johanna 1829, Johannes 1832 och Gustav 1835.

Kajsa dog den 22 feb 1866 i Nolgården och Svante dog den 2 sep 1877 i Nolgården, Överbo.

1877 Erik Larsgården eller Ödegården med byggnader

På karta 1877 ser vi att Ödegården med sjön Kusen (=hästen) i norr (markerad med rött) blivit bebyggd i södra delen av sin äga med vägen ner mot landsvägen mellan Skara och Skövde.
Nuvarande Tåsjön ses 1877 benämnd som Tågsjön (=Repsjön)

            På trappan till Ödegården 1919 familjen Strid m fl

.................... Bild med text från Verna Andersson
.................... Bild med text från Verna Andersson

Kort efter den här bilden - den 21/11 1920 dog Olaus Strids hustru Ida Kristina Larsdotter, född i Ledsjö 1867 24/5. Han gifte om sig 23/5 1921 med Hilma Charlotta Adolfsson, född i Ledsjö 1880 25/10. Sonen i första äktenskapet, Gustav Wilhelm Strid, född 1905 8/10, står som blind sedan 1912.

Theodor Krantz köper mark 1921 öster om Ödegårdstorpet av Olaus Wilhelm Strid, Ödegården och bygger sitt Björkelund 1922

Originaldokument från Roland Holm, Björkelund, 2016

Säljare av marken är ägaren till Klostret Erik-Larsgården 1/2 mantal Olaus Wilhelm Strid, som flyttat in från Hangelösa den 10/11 1918. Köpare är Theodor Krantz, som då bodde i Haga, Ljungstorp.