A. 13 Ulfsgården Nr 2

Ulvsgården Nr 2 -> Ulfsgården 2

Ulvsgårdens husplats 1804 vid littera H. - då låg Fogdegården littera G. på dagens husplats för Ulfsgården

Här 1804, är Ulvsgårdens husplats utmärkt med rött vid littera H. i samband med storskifte för Klosters by. Mangårdsbyggnaderna fick då ligga kvar, men åkerlapparna fogades samman till större henheter för respektive gård. Man ser en mangårdsbyggnad och en ladugård på platsen nära där idag Varnhemsgården ligger. Ulfsgårdens sammanfogade markäga ligger väster om Broddetorpsvägen med littera H., där det senare skapades också en gård med namnet Ulfsgården på Ulfsgårdsmark.

Den gård som vid den här tiden ligger där Ulfsgården idag ligger, var då 1804 Fogdegården med littera G. här utmärkt med grönt - granne till Gästgifvaregården med ladugård i äga G. sydost om Ulfsgården. Junkragårdens ladugård ligger snett emot Fogdegårdens husplatser.

Platsen för senare Ulfsgården före laga skiftet - Fogdegården

1844 finner vi att platsen för dagens Ulfsgården, då bebyggt av Fogdegården, har fått ytterligare byggnader med markbeteckningar för Fogdegården;
712 = Gård och Husplats
713 = Trädgård
714 = Gata och Ladugårdsplats
715 = Ladugårdstomt

Noteras att Fogdegården med sina 3 ägare nu också har plats vid 1187 - 1194 - se karta längre ner!

Ovanstående karta från 1844 renritad med Fogdegården placerad vid 712, 713, 714 och 715 enligt ovan!

Texttolkning;
"L. Fogdegården 1/2 mantal Krono Skatte Rusthåll förmedlat äges av;
Magnus Andersson till 1/4 mantal
J. G. Kling till 1/8 mantal
Anders Andersson till 1/8 mantal
och innehafver följande ägor; 712 - 715 samt 1187 - 1190 och 1191 - 1194. (kan ses på kartan nedan!)

Ulfsgården Fogdegården 1804 siktlinje Ulfsgården Fogdegården 1804 siktlinje

På fotot nedan tycks siktvinkeln från kyrkan ge en bild tidigt 1900-tal av det som kom att bli Ulfsgården. Samma siktvinkel (i grönt) på 1844 års karta ger följande byggnader inklusive Junkragårdenbs ladugård med gaveln mot Skara-Skövde-vägen.

Byggnaderna på bilden är då alltså Junkragårdens ladugård, som rivs 1905, samt den mittemot liggande gården och därtill en hel rad byggnader på fältet framför som tillförts Junkragården och där byggnaderna utraderats efter laga skiftet fastställt 1853!

OBS! Fotoperspektivet nedan och förstoringen drar ihop bilden till det oigennkännliga - men siktlinjen bör vara rätt!

1853 vid skiftet - Simmesgården tar Fogdegårdens husplats

På kartan från laga skiftet fastställt 1853 ser man att Simmesgården littera O. (utmärkt med rött) bl a tilldelats marken där tidigare del av Fogdegården låg utmed landsvägen mellan Skara-Skövde.

För att förstå fotot nedan har en siktlinje lagts ut med grönt för att kunna se perspektivet och vad som är dolt utmed landsvägen från kyrkan sett - fotot är taget från kullen bakom (sydost) om kyrkan. Då var alla byggnader i hagarna mitt emot det som blev affären Nydal bortforslade!

Bild runt 1900 - före järnvägen - från öster mot Junkragårds ladugård och Simmesgården som 1931 blir Ulfsgården

Bild från Kerstin Lidberg till Skarke-Varnhems Hembygdförenings digitala arkiv, 2016

På denna bild från 1905 tagen från kyrkans torn ser man Junkragårdens ladugård rivas till höger och Björsgårdens mangårdsbyggnads gavel finns på samma plats som ovan - men mer synlig då halmtaket på ladugården nu tagits bort med sina takstolar.

Detalj av föregående bild!

Nya Ulfsgårdens tillblivelse 1931 efter att Simmesgårdsdelar avförts ur fastighetsregistret

Vid en närmare titt på bilden ovan ser man Junkragårdens ladugård med sitt halmtak och mitt emot ligger en del av dåtidens Klostret Simmesgården, vilket avfördes från fastighetsregistret 1931 efter att ha avstyckats och blivit Ulfsgården 2:8.

Ulfsgården 1940-tal

Ulfsgården granne med det 1917 tillkomna KonsumSimmesgårdsmark. Ett Ulfsgården som blev helt utplånat i branden med sin ladugård, uthus och boningshus. Huset tycks ha etablerats före 1920, eftersom det troligen är samma hus som syns på 'kyrkobilden' ovan med sin frontespis åt söder, och som då byggts då det hette Simmesgården, och uthus och ladugård har därefter rivts och flyttats till sina lägen enligt bilden ovan.