A. 2 Varnhem historisk bebyggelse (ej kyrka)

C. 12 (1) - detalj av bilden! Smedjan vid Tomten 1921. C. 12 (1) - detalj av bilden! Smedjan vid Tomten 1921.

Smedjan vid Tomten i Varnhem.

KLICKBARA RUBRIKER PÅ DENNA SIDA
(Du kan alltså klicka på rubriken och hamna vid bild/bilder för den på denna sidan!)

- Ulfsgården (5 bilder)
- Backa egendom   (20 bilder)
- Tomten, Skarke (5 bilder)
- Överstegården (1 bild)
- Smedsgården Överbo vid Ljungstorpsvägen        (2 bilder)
- Björsgården 2       (3 bilder)

- Bo Ramvikens fotoserie över Varnhemsmiljöer      (8 bilder)

 

Ulfsgården  (5 bilder)

A. 35 Endast digital bild! Ulfsgården granne med det senare tillkomna Konsum. Ett Ulfsgården som blev helt utplånat i branden med sin ladugård, uthus och boningshus. Huset med sina uthus etablerades efter laga skiftet 1853 - se nedan. Granne med Konsum österut ligger Gärdhem, Manufakturaffären, verksam fr o m 1940-talet, med sina två bakomliggande uthus. Uthuset till höger, där Knut Ohlsson hade sin cykel- och mopedverkstad fr om 1940-talet. (Vykort från Verna Anderssons samlingar, Ljungstorp, 2013. Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 11 Endast digitla bild! Ulfsgården brinner i Varnhemsbranden 1979. Mangårdsbyggnaden på Ulfsgården är övertänd. Tillhörande ladugård och uthus är redan nedbrunna. Här fanns tidigare Taxi Varnhem med "Gunnar i Ulfsgården" som taxiägare och förare under 1920 - 1950-tal. Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 12 Endast digital bild! Branden har precis fått fäste i Ulfsgårdens tak och man bär ut allt man hinner få ut. Trots att i stort sett alla brandkårer i Skaraborgs läns närområde fanns i Varnhem den här dagen, så går byggnaden inte att rädda! (Bilder från Margaretha Dahlin, Varnhem, 2013, copyright). Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 14 Endast digital bild! Ulfsgårdens alla hus, ladugård och uthus brann ner till grunden. En ny era för gården fick ta vid med nybygge av bostadshus och uthus - idag (2013) bostad och Mopedmuseum - lite fantastiskt med tanke på att alla hus (3 st) som varit cykel- och mopedverkstäder I Varnhem utplånades med branden. (Bilder från Margaretha Dahlin, Varnhem, 2013, copyright). Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 13 Endast digital bild! Ett sorgligt slut för Ulfsgårdens gamla boendebyggnad - en man med böjt huvud lämnar branden att fritt få fullgöra sitt verk. (Bilder från Margaretha Dahlin, Varnhem, 2013, copyright). Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. Läs mer på www.saj-banan.se!

Backa egendom   (20 bilder)

A. 29 (5) Endast digital bild! Flygfoto 1936 med SAJ-banan i grusgångens förlängning nedåt och utanför bild. Foto AB Flygtrafik Dals Långed. Av 1700-talsträdgården väster om huset syns inget vid den här tiden, möjligen de sparade öppna ytorna. Backa allé till höger i bild. (Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A145051:0077). Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. Lär mer på www.saj-banan.se och www.ljungstorpshistoria.se!
A. 29 (2) Endast digital bild! Backa gård på Eklinds tid med familjens två hundar i förgrunden. Fotograf Charlotte Hermansson, Skara (Fotokopia från Backa gårdsarkiv genom Carl Arvid Tell, 2013). Alfred var inspektor på Redberga säteri när han 24/5 1883 gifte sig med Isabella Rydin. Hon var oäkta dotter till Wilhelm Röhss d.y. vars donation bl.a. grundade Röhsska museet i Göteborg. På säteriet föddes dottern Annie 1884 och sonen Nils 1885. I juli 1886 köptes Backa Gård för de Röhsska miljonerna och paret bosatte sig där. Enligt uppgift från släkten var Isabella ute och red och träffade då sin ungdomskärlek Ernst Hammarberg. Det sade klick direkt och 1900 lämnade hon man och barn för denne. Enligt ytterligare uppgifter från släkten flyttade barnen och Alfred efter henne till Göteborg för att försöka hålla ihop äktenskapet. (I husförhörslängden kan man se att de flyttade till Gustavi församling 21/2 1900 - de återflyttade 17/7 1901, samma dag som skilsmässan fick laga kraft genom Göteborgs domtolsutslag. Kommenter; Kent Friman, 2013) Det gick inte bra så därför flyttade de tillbaka till Backa. Alfred och Isabella skildes 1901. Alfred dog 29/12 1910. Tanken var att sonen Nils skulle ta över Backa men han avled i februari 1911 efter en olyckshändelse. Fastigheten såldes därför. Isabella var Wilhelm Röhss favoritdotter och erbjöds få ta sig efternamnet Röhss. Eftersom hon var den enda av de fem syskonen som skulle få det avstod hon. Wilhelm Röhss d.y. levde tillsammans med Amalia Rydin utan att gifta sig. Detta var en oerhört hemlig affär men de fick fem barn mellan åren 1875 - 1895. Brodern till Isabella, Carl Rydin, (min farfarsfar) ägde 1882-1885 Loringagården." (Text från Urban Rydin, 2013-07-12) (Mer om Wilhelm Röhss .dy. hittar ni på Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Röhss_den_yngre ) Alfred Eklind var också en av de få som stod emot kyrkoherden David Holmgren och reserverade sig på kyrkostämmor mot de beslut som fattades kring många av de ekonomiska beslut som togs. Som revisor var han starkt kritisk och domkapitlet beskrev honom som Varnhems starka och kloka man. (Baserat på Birgitta Rudbergs bok om den De la Gardieska gravkassan). Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. Läs mer på www.saj-banan.se & www.ljungstorpshistoria.se!
A. 29 (1) Backa egendom. Backa; huvudbyggnaden i nordtysk stil byggd under åren 1881-82- under en tid med exotiska växter i planteringarna och takkupa med flaggstång. Arkitekten hette Sjöberg och kom från Danmark. Ägaren Schjöler kom själv från Schlesvig-Holstein och betalade 40 000 rdr. Hans stora satsningar på gården var inte omedelbart lönsamma och han var tvungen att lämna gården till exekutiv auktion 1886 efter konkurs. Backa är ett från "Grefve Magnii Dontaion" reducerat militiae hemman, senare skatteköpt. 1832 köpte fanjunkare S. M. Svalander backa av änkefru Sophie Lundin, född Lejonstolpe från Husgärdet, och hennes barn samt Handlanden Warenberg och fröken Lundin. 1844 sålde Svalander gården till dåvarande löjtnanten Niklas Wetterberg, som genom köp av intillliggande Hemman; bl Solberga, väsentligt utökade gården och gav den dess nuvarande karaktär. 1873 försålde majoren Wetterbergs sterbhus Backa till danske godsägaren S. M. Schjöler. Denne uppförde den nuvarande huvudbyggnaden i tysk/dansk stil. 1886 såldes gården till Alfred Eklind. 1912 försålde dennse sterbhus Backa till Konrad Billing. 1934 blev fru Edit Ranow ägare. 1936 inköpte agronomen Harry Tell Backa. 1986 övertogs gården av sönerna Hans och Carl Arvid Tell. Magssinet är uppfört 1894. Stallet 1915. Logen 1933 och tillbyggd samt ladugåren 1938. Sedan 2013 finns en helt ny ladugård byggd på gården. Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. Läs mer på www.saj-banan.se & www.ljungstorpshistoria.se!
A. 29 (3) Endast digital bild! Backa i lite senare tid, när takkupan fått ge sig för tidens tand och enbart gräs gör det enklare att sköta den stora rundeln. (Bild Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: A18170). Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!
A. 29 (4) Endast digital bild! Bild från 1940-talet på huvudbyggnaden. Foto P. O. Svanberg, då hyrande Gårdstorpet, Solberga som sommarbostad och utgångspunkt för sina exkursioner på nordbillingen. (Bild från fotoalbum Carl Arvid Tell). Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!
A. 29 (6) Endast digital bild! Backa gård 2013 från väster. Från hemsidan www.ljungstorpshistoira.se. På Backa Gård bedrivs idag ekologisk mjölk- och köttproduktion. I dagsläget finns ca 90 kor samt rekrytering, dvs kalvar och ungdjur. Tjurkalvarna föds upp som stutar på den arrenderade granngården Torp för att de under vår och sommar ska hålla omgivningens betesmarker öppna. Kvigorna blir i två-treårsåldern mjölkkor. Mjölken levereras så småningom till Falköpings Mejeri och slaktdjuren till Skövde Slakteri. Backa med tillhörande arrenden omfattar drygt 300 ha åker och bete samt 285 ha skog. Äkermarken brukas ekologiskt och skörden täcker den största delen av gårdens foderbehov. Backa, eller Tell Backa AB som företaget heter, har tre anställda utöver familjen. Under vården 2012 påbörjas den nya ladugården som kommer i första skedet att inhysa 150 kor samt rekrytering och stutar. Mjölkningen kommer i begynnelsen att ske via två robotar (plats för fyra) och anläggningen beräknas tas i bruk under 2013. Gårdens affärsidé är att genom noggrannhet, effektivitet och god djurhälsa driva ett lönsamt företag som ger utrymme för familjeliv. (Text från hemsidan; http://www.ollovsgarden.se/om-garden-och-oss) Insatt av Kent Friman, 2014-02-24.
A. 29 (7) Endast digital bild! Backa gård i modern tid nedanför skogsdelen av Billingsberget. Bilden tagen före påbörjandet av det nya ladugårdsbygget 2012. Resterna av SAJ-spåret syns som avslutning på cykelbana från Skövde i mitten av bilden, där cykelbanan går ut till väg, samt som allé ovanför rundeln till höger. Hela spårsvängen syns på bilden - nära vägsvängen. (Bild från Carl Arvid Tell, Backa gård, 2013. Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. lär mer på www.ljungstorpshistoria.se!
Bild från Carl Arvid Tell av Backa gårds Smedja som revs 1976 i samband med uppförande av ny bostad. Sättningar i grunden gjordde det omöjligt att hålla byggnaden i skick. Ett s k Gjuthus troligen byggt på 1880-talet. Gjuthus uppfördes med sand och kalk.  Vid mitten av 1800-talet blev ladugårdar och andra ekonomihus uppförda med en gjuten stomme av kalkbruk och sten mycket populära i hela Sverige. Senast användes det till smedja till vänster och snickeri till höger. Foto Krister Hallgard (bror till Ingrid Tell). Infört av Kent Friman efter Fotokväll, 2015-09-17
Bild från Carl Arvid Tell av Backa gårds Smedja som revs 1976 i samband med uppförande av ny bostad. Sättningar i grunden gjordde det omöjligt att hålla byggnaden i skick. Ett s k Gjuthus troligen byggt på 1880-talet. Gjuthus uppfördes med sand och kalk. Vid mitten av 1800-talet blev ladugårdar och andra ekonomihus uppförda med en gjuten stomme av kalkbruk och sten mycket populära i hela Sverige. Senast användes det till smedja till vänster och snickeri till höger. Foto Krister Hallgard (bror till Ingrid Tell). Infört av Kent Friman efter Fotokväll, 2015-09-17
Bild från Carl Arvid Tell. Utanför smedjan väntade några jordbruksredskap på att tas om hand. Foto Krister Hallgard 1976. Insatt av kent Friman, efter fotokväll 2015-09-17
Bild från Carl Arvid Tell. Utanför smedjan väntade några jordbruksredskap på att tas om hand. Foto Krister Hallgard 1976. Insatt av kent Friman, efter fotokväll 2015-09-17
Bild från Carl Arvid Tell, Backa gård. SM i Körtävling som passerar Backa gård 1977. Insatt av Kent Friman efter fotokväll 2015-09-17.
Bild från Carl Arvid Tell, Backa gård. SM i Körtävling som passerar Backa gård 1977. Insatt av Kent Friman efter fotokväll 2015-09-17.
Bild från Carl Arvid Tell, Backa gård.  Havreskörd 12 december 1952 - mitt i vintern! På marken med ryggen åt kameran, Rune Modin. Bakom honom rättaren Tage Lindahl, i lasset förmidligen en dansk, Mortens. Hästarna döpta av Harry Tell till Per och Albin, efter Per-Albin Hansson, kallades alltid ändå Brunte och Grålle av 'gubbarna'. Insatt av Kent Friman efter fotokväll 2015-09-17
Bild från Carl Arvid Tell, Backa gård. Havreskörd 12 december 1952 - mitt i vintern! På marken med ryggen åt kameran, Rune Modin. Bakom honom rättaren Tage Lindahl, i lasset förmidligen en dansk, Mortens. Hästarna döpta av Harry Tell till Per och Albin, efter Per-Albin Hansson, kallades alltid ändå Brunte och Grålle av 'gubbarna'. Insatt av Kent Friman efter fotokväll 2015-09-17
Bild från Carl Arvid vars farfar Carl Tell kör släde vid Ökull med två hästar i rad. De andra två lantbrukselever. Insatt av Kent Friman efter fotokväll 2015-09-17
Bild från Carl Arvid vars farfar Carl Tell kör släde vid Ökull med två hästar i rad. De andra två lantbrukselever. Insatt av Kent Friman efter fotokväll 2015-09-17
Bild från Carl Arvid Tell. Öglunda vägen vintern 1966 med Carl Arvid som mätare på snömängden med sin bil. Holgers stuga i bakgrunden (mot Varnhem). Insatt av Kent Friman, efter fotokväll 2015-09-17
Bild från Carl Arvid Tell. Öglunda vägen vintern 1966 med Carl Arvid som mätare på snömängden med sin bil. Holgers stuga i bakgrunden (mot Varnhem). Insatt av Kent Friman, efter fotokväll 2015-09-17

Tomten  (5 bilder)

A. 37 (2) Tomten - bostadshuset. Insattt av Kent Friman, 2014-02-25. Insatt av Kent Friman, 2014-02-25.
G. 4 "Tomtasmén" Anders Gustav Andersson född 5/8 1856 i Forshem död 17/11 1950 på Skarke 3:1. Hans hustru Sofia Mathilda Andersson f. Stålman 14/6 1856 i Frösve död 27/6 1939, Tomten. Insatt av Kent Friman, 2014-03-03.
F. 18 Ett svenskt "Hipp, Hipp, Hurra" ."Herrfest" med några upppassande damer i bakgrunden. Troligen 70-årskalas i "Tomtasmen's" trädgård, där en stor del av bygdens bönder finns med! "Tomtasmén" Anders Gustav Andersson född 5/8 1857. I så fall är bilden tagen 1927. "Smen" själv i mitten med ljus hatt och pipskägg och med frun därbakom. Insatt av Kent Friman, 2014-03-03.
E. 12 Arbete i Tomtens smedja 1921. Lägg märke till fönstren. Insatt av Kent Friman, 2014-03-04.
C. 12 (1) - detalj av bilden! Smedjan vid Tomten 1921. Bilden redigerad och uttagen av Kent Friman, insatt 2014-02-26.

Överstegården  (1 bild)

A. 38 (1) Endast digital bild. Överstegården 1918. Krocketspel under familjen Engstrands sommarvistelse där (hyrade). På bänken fr v Hilda Engstrand och hennes hund Bessie, samt stående längst fram till vänster med klubba dottern Margit Engstrand, senare gift Ekberg. Bild från Gudrun Ramviken, född Ekberg. Insatt av Kent Friman, 2014-04-07

Tomten Amundstorp - skolan för Lundby/Varnhem

A. 37 (1) Tomten i Amundstorp, Lundby - skola för Lundby/Varnhem med skollärare Nyberg med böckerna i högsta hugg. Ändrat av Kent Friman 2018-05-12

Smedsgården Överbo vid Ljungstorpsvägen

A. 39 (1) Endast digital bild. Glasad tavla skänkt till Skarke-Varnhems Hembygdsförening. Avfotograferad & insatt av Kent Friman, 2014-08-25.
A. 39 (2) Endast digital bild. Smedsgården i sin prakt med foto taget från trädgården utmed Ljungstorpsvägen, med Sörbillingen i bakgrunden. Huset finns inte längre. Bild från Petrus Peinert, Varnhem. Insatt av Kent Friman, 2014-08-25.

Björsgården 2

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Björsgården mitten av 1950-tal

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Från Björsgården mot Åsa

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Björsgården slutet på 1950-talet

Bo Ramvikens fotoserie över Varnhemsmiljöer  (8 bilder)

A. 39 Endast digital bild. Varnhems skola den 5 juni 1973. Foto Bo Ramviken. BIld från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
A. 40 Endast digital bild. Bron vid Blomqvistes kvarn. Foto Bo Ramviken. Bild rån Gudurn Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
A. 41 Endast digital bild. Blomqvistes kvarns bostadsbyggnad. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
A. 42 Endast digital bild. Timbelund och Hagaberg. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
A. 43 Endast digital bild. Millomgårdens tidigare mark med bostadshus framför Sörgårdens nuvarande byggnader. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
A. 44 Endast digital bild. Gamla Ljungstorpsvägen mitt för Klostekyrkan. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudurn Ramviken, Sörgården, varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
A. 45 Endast digital bild. Gamla Landsvägen till Skövde med Holmedal i förgrunden av husraddan söder om vägen. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
A. 46 Endast digital bild. Kusen nordväst om Varnhem. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27