Enstakad gård - Nygården

Nygården på karta från lantmäteriets sökfunktion med Nygården 3 söder om sig.. Delar av Ängerås gamla kyrkväg finns utmärkt på bilden med blå streck. Nygården på karta från lantmäteriets sökfunktion med Nygården 3 söder om sig.. Delar av Ängerås gamla kyrkväg finns utmärkt på bilden med blå streck.

Nygården är en enstakad gård utanför de byar som fanns i området;
Klostrets by, Skarke by och Väberga by.
 

Enstakad hemman = gård avskild genom enskild förrättning utan att vara del i storskifte eller Laga skifte.

Ofta av Kronan avskilt Hemman eller Torp från Kronomark i övrigt med rågångar som utmärker tydliga gränser.

Enstakade hemman kan vara både Kronoskattade, Frälse, befriade från skatt, eller friköpta för direktskatt, s.k. skattehemman.

Dessa hemman låg alltid utanför bygemenskap (där sämjebruk användes). Gården var på så sätt självständig i sitt brukande av marken men underställd ägaren; vanligtvis Kronan som arrenderade ut gårdarna till 'åboer', dvs de boende å' gården (å'boende). Nygården blev dock mycket tidigt friköpt med privat ägare redan 1705!


Gravfält vid Nygården  - Riksantikvarieämbetets eskrivning av lämning 1984;
Gravfält, 80x20-45 m (Ö-V), bestående av 9 fornlämningar. Dessa utgöres av 7 runda stensättningar och 2 stensträngar. Stensättningarna är 6-15 m diam (3 är 10-13 och 15 m de övriga6-8 m) och 0,1-0,4 m h. Alla är övertorvade med i ytan talrika till mycket talrika, ofta ojämna stenar 0,2-0,7 m st.

Den största har i mittpartiet närmast kal fyllning av 0,4-0,9 m st stenardelvis möjligen omplockad. 2 m inom kanten har den en stenkedja ikanten av planet, 0,1-0,3 m h av, 0,7-1,3 , l stenar. Den yttre sluttande delen har endast få stenar i ytan. De båda andra större stensättningarna har också få ytstenar inom en ca 2 m br sandzon, 3 stensättningar har mittblock, 0,6-1,2 m st och 0,3-0,6 m h. 2 av de mindre har skålad yta och en av dessa är otydlig ochmöjligen ej helt säker.

En i NV är kantskadad genom läge nära ekonomibyggnad. Möjligen kan ytterligare någon otydlig stensättning eller rest därav finnas i den starkt stenbundna marken. Stensträngarna går närmast parallellt snett genomgravfältet (NV-SÖ). De är 60 resp 65 m l, 1-3 m br och intill 0,2m h. De är enskiktade, i regel tvåradiga och består av 0,3-0,8 mst stenar. Delvis ligger dessa i två parallella rader. Den NÖ är tydlig i SÖ delen och båda är delvis urplockade i NV delen. Troligen är de yngre än gravarna. Gravfältet är beväxt med 2 askar i N kanten och 1 rönn.  Sannolikt har Montelius* undersökt stensättningen med fyllning avröse sten.

*Montelius var en känd arkeolog under slutet av 1800-talet som undersökte många av gravarna i Varnhem.

Nygården 1942 - foto från Svenska Gods och gårdar

Denna mangårdsbyggnad för Nygården uppfördes 1906 med tillbyggnad 1924 - foto 1942.

1600-talets Nygård på karta 1703
Köpt till skatte af åboen Torbjörn Miechaelsson för 25 DSmt (Daler Silvermynt) efter köpebref den 8 October 1705

Den översta röda markeringen  visar Nygårds mark när den förste private ägaren tog över 1705. 

Numreringar i karttext för tegarna som hör till Nygården - resten till Lilla Hålltorp;

1. Är Nygårds tomt och gårdsgata - 1. helt förmedlat till 1/4 Crono.
2. Är en Aspelycka ...... Impediment ... (=är mark som är olämplig för skogs- eller jordbruk)
3. Är en ödeåker ..... intet till åker tjänlig
4. Är jordelycka av sandmylla  ........
5. Nygårdsjord som ligger delvis inom Skarke bys mark ... sandmylla ....
6. Är en ödeåker ... inte till jordbruk tjänlig ....
8. Är en drug med busk och torvöverväxt .... enstaka Aspar ... kan icke föras till åker ...
9. En haga ... med gårdwall ...
19. Är Nygårdens åker mitt i byens åkerjord ........

Kommentar;
Med tanke på beskrivnngarna i karttexten verkar det som Nygården tillkommit på 'överblivna' markbitar som inte användes av de omgivande byarna och gårdarna. Kanske i första hand som en militiebostad med omgivande marker.

Nygården 1700-tal - med kyrkvägen från Ängerås

Nygården karta 1794 Nygården karta 1794

Några exempel ur Mantalslängder - den första ur jordeboken

1631 Jordeboken 1631 Jordeboken


Förmedlat för 1/2 i ...   Corporal Torbjörn i
Junkragården under Carl Ringboms Compani       Jansson i Nygården

Mantalslängd 1688 Nygården Nilsson, 2

1710 mantalslängd 1710 mantalslängd

Mantalslängd 1710 - texttolkning;
"Skaricke Gield och Socken, Nygården, Befallningsman Torben Bergman*

Mantalslängd 1712 - texttolkning;
"Skaricke Gield och Socken, Nygården, Befallningsman Bergman*

*Befallningsman avser någon som är utsedd av överordnad att förvalta ägor, områden och även gårdar inom lantbruket, och är då synonymt med gårdsfogde, ladufogde, eller rättare. 

Mantalslängd 1720 - texttolkning;
"Skaricke Gield och Socken, Nygården, 1, Förste Löjtnanten Hallengren, 5 pigor"

Specialjordeboken - beskrivning av tidiga skatteförhållanden

Specialjordeboken finns digitalt i laga skifteshandlingarna för Klostret och Överbo byar 1850 - lantmäteriets historiska kartor Specialjordeboken finns digitalt i laga skifteshandlingarna för Klostret och Överbo byar 1850 - lantmäteriets historiska kartor

Texttolkning för Nygården;
"Har warit helt hemman* men 3/4 förmedlat* i allt efter ransakning samt H H (Hans Höghet) Landshöfdingens aprobation (godkännande) den 30 oktober 1704.

Köpt till skatte af åboen Torbjörn Miechaelsson för 25 DSmt(Daler Silvermynt) efter köpebref den 8 October 1705. Räntan af 1/4 del Kronan behållen.

I Rote Nr 328 (Billdals soldattorp, Solberga, Väberga rote) med Taxation 6 Db (Daler Banco), 16
- Kmt (Kunglig Maj:t**) förmedlingen afdragen efter 1824 års jordransakningsbeslut."

Man kan konstatera att Nygården såldes som privat ägd skattegård redan 1705.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
*Förmedling = innebar i äldre svensk förvaltningsrätt minskning i ett hemmans ränta och mantal eller bara i det ena slaget. Genom förmedling av räntan minskades den årliga grundräntan, medan förmedling av mantal medförde minskning i alla de skatter och skyldigheter, vilka utgick efter mantal. I yngre jordeböcker uppgavs både det förmedlade och det oförmedlade mantalet, då inte alla skyldigheter räknades efter det förmedlade mantalet. Även vissa rättigheter, som rösträtt vid präst- och klockarval, bestämdes efter det oförmedlade mantalet, liksom vid delning på sockenutgifter för fattigvård och annat.
**Hemman = På 1500- och 1600-talen motsvarade ett hemman vanligen en bondgård med en sådan storlek att brukaren kunde försörja sig, sin familj och tjänstefolk på avkastningen av jorden och erlägga den skatt som åvilade egendomen. Ett sådant hemman åsattes ett helt mantal.
***Kunglig Majestät (Kungl Maj:t) = Benämningen användes i alla beslut och dokument som utfärdades av Konungen i statsrådet och även i alla utslag och domar fram till 1789, (då högsta domstolen inrättades skild från Konungamakten).

Karta med Nygården 1881

Bild framtagen av Tommy Nilsson, Nygården 3, 2019 Bild framtagen av Tommy Nilsson, Nygården 3, 2019

Karta uppmätt 1881 - Generalstabskartan
 

Här syns den nyss anlagda "1880-års väg" förbi Varnhem och Nygården vid Skarke gamla byväg som sticker av från den gamla landsvägen.

Här finns också ett torp till Nolgården nära korsnigen och snett emot Knifvaledet utmärkt. På skifteskarta 1881 benämnt Sandbacka.

Den första familjen vi hittar i husförhörslängd 1779

Varnhem AI:1 (1779 - 1787)
Nygård

Mannen Jonas Grönberg
, född i Sandhem 1735 (möjligen f.d. soldat nr 158 Skaraborgs Regemente)
Hustrun Maria Skog,född i Sjogersta 1706 (alltså 29 år äldre)
Hennes son Inspector Nils Skog, född 1727 
Hustrun Kristina Lifroth, född i Listered
- hushållet flyttar till Närsäter Eggby 1783

Hushållet innefattade också dräng och piga som tjänstefolk med byte varje år
 

Gränser för Nolgården efter laga skifte 1850 - 1960 års karta

På 1960 års karta visas den uppdelade Nolgården Överbo inom samma röda gräns efter laga skiftet 1844-53.

14:3 på kartan utgör då det Nolgården som drevs som eget jordbruk och 14:2 (har redan försvunnit och delats upp ytterligare på kartan som 14:7 och 14: 8) den del som fördes till Nygårdens bruk.

Gränser för gamla Nygården på 1960-års karta

På 1960 års karta visas de tidiga markerna för Nygården med röd gräns.

Två  olika lägenheter blir två nya Nygårdar med svågrar som ägare - bror och syster från ägarfamiljen med sina familjer

Bildbearbetning Tommy Nilsson, Nygården 3, 2019 Bildbearbetning Tommy Nilsson, Nygården 3, 2019
Nygården 1 blir Nygården 2 efter justerade gränser och lägenheten Nohlgårdens marker blir efter justeringar Nygården 3. I fastighetsregistret Nygården 1:2 och Nygården 1:3. På så sätt 'försvinner' i namnet den 1850 enligt laga skiftet bildade Nohlgården Aa.

Boende på Nygård 1779 - 1883

Varnhem AI:1 (1779 - 1787)
Nygård

Mannen Jonas Grönberg
, född i Sandhem 1735 (möjligen f.d. soldat nr 158 Skaraborgs Regemente)
Hustrun Maria Skog,född i Sjogersta 1706 (alltså 29 år äldre)
Hennes son Inspector Nils Skog, född 1727 
Hustrun Kristina Lifroth, född i Listered
- hushållet flyttar till Närsäter Eggby 1783

Hushållet innefattade också dräng och piga som tjänstefolk med byte varje år

Inhyses vid Nygård - sedan tidigare (åtminstone 1773):
Mannen Jonas Bengtsson
, född i Eggby 1741
Hustrun Anna, född i Häggum 1744
Dotter Inga, född på Nygården 1773
Son Johannes, född på Nygård 1776
Son Carl, född på Nygård 1780-04-24
- familjen flyttar ut till Skarke 1783

Nya boende 1783;
Mannen Eric Andersson
, född i Klostret 1740 - flyttar in med familj från Pickagården Klostret 1783
Hustrun Greta Larsdotter, född i Ulunda 1749
Dotter Brita, född i Skarke 1780-03-15
Son Lars, född på Nygård 1785-10-05

Son Anders, född Nohlhaga Skarke 1770
Hustrun Stina, född i Skarke 1775-02-10
 

Laga skiftesändring Nygården och hemmansklyvning Öfverbo Nohlgården 1881 - 1883

Texttolkning från förrättningshandlingarna;                                  (blå markeringar är länkar till mer information!)
År 1881 den 19 oktober inställde sig undertecknad Kommissions Landtmätaren uti 1/4 dels mantal Nygården, för att enligt Konungens Befallningshafvandens i Skaraborgs län förordnande, verkställa laga skifte eller Klyfning af ägorna till 1/4 dels förmedlade hemmansdel Nygården, dels tre åttondels mantal Nolgården Öfverbo, båda belägna i Skarke socken och Valle härad.

Genom kungörelse som blifvit uppläst i sockenkyrkan den 25 nästlidne September, voro samtlige delägare, jemte rågrannar, kallade att nu vara tillstädes; och infunno sig i följe däraf delägarna:
1. Otto Andersson för 9/56 mantal Nygården och 11/56 mantal Nolgården
2. Gustaf Andersson för 2/56 mantal Nygården samt 4/56 mantal Nolgården
3. Anders August Nyberg äfvenledes för 2/56 mantal Nygården jämte 4/56 mantal Nolgården
4. L. J. Bökman tillika ägde 1/56 mantal Nygården och 2/56 mantal Nolgården var ej tillstädes

Som rågranne för Engerås med Späcktatorp anmälde sig Herr kaptenen och Riddaren A. R. Hulting
I egenskap av skiftesgodeman deltogo i förättningen Anders Andersson från Pickagården Klostret och Lars Andersson från Risa, hvilka båda aflagt föreskriven godemansed -

År 1881 den 2 December hölls åter sammanträde i Nygården dels skifte å ett fjerdedels mantal Nygården, dels ägo Klyfning av 3/8 mantal Nolgården Öfverbo.

Förrättningen beslutar att angående Gårhagen och skiftet där Jägarebacken och Nytorp är belägna skall räknas 'inröses'

Jägarbacken är till höger på Nygårdens skifte och Nytorp är till vänster. Till Jägarbacken hade förts en del av Nytorpsmarken och detta blir nu littera C. i samband med förrättningen 1881 och hörde till Nygården.

Skiftena i dagens Ljungstorp räknas alltså in som 'inröses' jord och skall därmed räknas med i skiftet.
Såsom delningsgrund bestämdes hvar och ens egande mantal i hemmansdelarna.
Afseende lägenheten Jägarebacken att Nytorpsmarken samt förpantningslägenheten invid intägten (Gårhagen), skulle här antecknas, att Jägarbacken med Nytorpsmarken blifvit för all tid afsöndrad från hela hemmanet Nygården, samt att förpantningslägenheten Gubbalyckan vid "intägten" är för alltid afsöndrad från 3/8 mantal Nolgården.
Backa bytte i den här processen mark inom förrättningen med Nygården.

Karta 1881 över hemmansdelarna av Nygården & Nohlgården

Karta Historiska Kartor Lantmäteriet 1881. Klicka på kartan för att se den större! Karta Historiska Kartor Lantmäteriet 1881. Klicka på kartan för att se den större!

Gårdarna Nygården & Nohlgården har kommit att sammanvävas genom köp och arv sedan laga skiftet 1850. Det var 1881 dags för delning av gårdarna så att markerna kom att bli mer på rätt ställe och så att man kunde fastställa boendplats för de båda gårdar som till slut kvarstod.

Beskrivning över fastighetsdelarna översatt till fastighetsregistret.

Två delägare kvar efter att de köpt de övrigas delar

Såsom utflyttningsbidrag skulle Otto Andersson betala till Gustaf Andersson 373 kronor 86 öre.
De bodde alltså inom samma område och Otto var tvungen att flytta till sin tilldelade mark.
Förrättningsmännen ansåg att Otto 'torde af allmänna medel såsom flyttnadsbidrag erhålla 75 kronor.'

Boplatserna för de båda gårdarna innan förrättningen

Karta Historiska Kartor Lantmäteriet 1881. Klicka på kartan för att se den större! Karta Historiska Kartor Lantmäteriet 1881. Klicka på kartan för att se den större!

Gårdarna Nygården & Nohlgården har kommit att sammanvävas genom köp och arv sedan laga skiftet 1850. Det var 1881 dags för delning av gårdarna så att markerna kom att bli mer på rätt ställe och så att man kunde fastställa boendplats för de båda gårdar som till slut kvarstod. Boplatserna fanns inom samma område för de båda gårdarna 1/4 mtl Nygården och 3/8 mtl Nolgården Överbo.

äga nr 60 finns de två ladugårdarna och ekonomihus och på äga 61 finns 2 bostadshus och trädgård för de båda gårdarna. Möjligen finns ytterligare en liten inhysesstuga inom tomtplatsen. Kartan visar de byggnader som fanns för de båda gårdarna 1881.

Det går också att se att det fanns en inhysestuga norr om boplatsen på höger sida av vägen som ansluter till Ängeråsvägen.

Otto (Åtto) Andersson A 9/56 Nygård 0ch 11/56 mantal Nolgård tilldelas sin del enligt karta Aa, Ab + C Jägarebacken med Nytorpsmarken i Billingeliderna - kvarboende

A. 9/56 mantal Nygård och 11/56 mantal Nolgården Öfwerbo som ägs av Åtto Anderssons får sin del av skiftena.

Gustaf Andersson B 5/25 Nolgården 0ch 5/56 mantal Nygård tilldelas sin del enligt karta Ba och Bb med avflyttning

B. 5/25 mantal Nolgården Öfwerbo och 5/56 mantal Nygård som äges av Gustaf Andersson får sin del av skiftena med "skyldighet att från gamla tomten afflytta bekommit"