D. 1 Stora Ulunda år 1884 -

Stora Ulunda får ny mangårdsbyggnad vid bröderna Petterssons köp 1884 -  färdigbyggd av bröderna - relativt nytt hus på bilden - foto ca 1885

Från digitala arkivet; A. 4 (1) Vid en förstoring av fotot kan man se att mangårdshuset till Stora Ulunda nyligen har ombyggts och trädgårdens träd ser relativt nyplanterade ut, liksom nylagd stenmur. Fotot borde vara taget under 1880-talet. Mannen som håller i hästen är troligen Pehr August Pettersson och han var son till en föregående ägare till Ulunda, Petter Andersson. Han var bosatt i Fiskaregården hos sin syster Märta Carlsdotter och svågern Jonas Andersson.Insatt av Kent Friman, 2014-02-17.

Från DigitalaArkivet;
Åren 1885-87 ägdes Ulunda av fabrikör Nils Lundberg. Hans dotter Hedvig Lundberg, som då var i 10-årsåldern skiackde fotot till hembygdsföreningen 1961 med följande upplysningar: "Mannen som håller i hästen är Pettersson och var bror till en föregående ägare till Ulunda. Han var bosatt i Fiskaregården hos sin syster och svåger Jonas Andersson."

Vid en förstoring av fotot kan man se att mangårdshuset till Stora Ulunda nyligen har byggts och trädgårdens träd ser relativt nyplanterade ut, liksom nylagd stenmur.  Fotot borde vara taget under mitten av 1880-talet.

Mannen som håller i hästen är troligen Pehr August Pettersson och han var son till föregående ägaren till Ulunda, Petter Andersson. Han var bosatt i Fiskaregården hos sin syster Märta Carlsdotter och svågern Jonas Andersson. 1885 står Pehr August som nämndeman i Fiskaregården.

Två av Petter Anderssons barn;
Dtr Märta Carlsdotter, f.Varnhem 1831-11-26 - lysning 29/9 1854 - ut med son till Fiskaregården 1855
        sonen; Carl Gustaf, född i Varnhem 1855-07-12 - Märta var gift med Jonas Andersson.
Son Pehr August, född i i Varnhem 1838-12-07 - in från Prästgården 1865 - ut igen 1867 - hem igen 1878

Byggnadernas placering karta 1837 kvarstår till nybyggnad år 1884 - då mangårdsbyggnaden flyttas österut (hö på kartan)

De gulmarkerade husbyggnaderna är markerade som planerade kvar efter utflytt och nedmontering av övriga byggnader. Detta är gården 3/4 mantal Ulunda som är den större av ägardelarna inom Ulunda by. Kom senare att kallas Stora Ulunda. J. A. Jungner bor på 'Stora Ulunda' och bygger ny mangårdsbyggnad som inte blir färdig innan försäljning 1884. Färdigställs 1885.

J. A. Jungner säljer 1/2 mtl till bröderna Pettersson
- som i sin tur 'tranporterar'* 1/4 mtl till en av bröderna
- Carl Johan Pettersson i Stockholm - allt under år 1884

Jungner Petterssons köp - klicka på bilden för att läsa bättre! Jungner Petterssons köp - klicka på bilden för att läsa bättre!
Sammanfattning:
J.A. Jungner
fick lagfart på sitt köp av Ulunda 1880. Han hade kanske från början för avsikt att bara köpa de industriella delarna som fanns inom fastigheten och sålde 1884 jordbruksdelen till  bröderna Pettersson, vars fader  var en tidigare ägare Petter Andersson. J. A. Jungner köpte också Hammars kvarn och flyttade in 1884 för att driva det som nu kallades Hammars Grynkvarn och kalkbrotten. Han köpte också en del av Sörgårdens mark närmast bäcken och nära Bille kvarn. Det som motsäger att han från början kanske endast ville åt industrimarken, är att han påbörjade bygget av det stora mangårdshuset, som inte var riktigt färdigt vid försäljningen 1884. Kanske förbyggde och förköpte han sig med alla affärer med främst Grynkvarnen.

*Transport av köp;
Transportköp innebär att köparen inom tre månader från sitt förvärv på oförändrade villkor överlåter den del av fastigheten/tomträtten som förvärvats till en ny köpare. Under förutsättning att vidareförsäljningen avser hela köpet, att överlåtelsen sker på oförändrade villkor och att lagfart söks för samtliga köp inom tre månader från första köpets fullbordande, ska stämpelskatt betalas endast för det senaste köpet.

J. A. Jungner avstyckar marken för Grynkvarnen och kalkbrottet 1885 i samband med försäljning av Stora Ulunda

I princip finns ingen formell fördelning av ägorna utförd mellan Ulunda 1 och Ulunda 2
- däför skrivs beteckningen Ulunda 1- 2
- men ägarna själva har delat upp ägorna emellan sig

Ur text vid förslag till afgäld i samband med afsöndringen av industrimarken 1885;
"Förslag till afgäld mm å en från 3/4 mtl Skattehemmanen Ulunda N.o 1. och 2. .....
Om ofvannämnde hemman; af hvilka enligt jordebok och mönsterverk hela N.o 1. och 1/4 mantal af N.o 2. anslagits till rustningshemman N.o 9 vid Gudhems kompani af Westgöta regemente och återstående halfva mantalet ordinarie roteradt till 7(25 andel i roten N.o 8 vid Höjentorps kompani af Skaraborgs regemente, har af tillgängliga handlingar och efter undersökning å stället inhemtats, att någon fördelning mellan de särskilda hemmansnumren af de dem tillhörande egor icke, vare sig vid det år 1837 derstädes verkställda laga skiftet eller sedermera förekommit, samt att egarna sinsemellan af ålder sålunda fördelat de hemmanen åtföljande rättigheter och skyldigheter, att hvarje hemmanslott ansetts bestå till 2/3 af berustad och till 1/3 af roterad jord, efter vilka grunder lagfart derå äfven meddelats."

De för Ulunda 1 fastställda skatterna år 1885 efter avsöndring av industrimarken

Texttolkning;
"De skatter och onera, hvilka härvid böra tagas i beräkning, utgöra årligen i medeltal för Ulunda 1/2 mantal N.o 1 (Stora Ulunda):
Ränta                                                                                    kr              0:50
Kronotionde                                                                      kr             14:63

Hästvakansandel                                                             kr             46:42
Trosspassevolansavgift*                                               kr                1:88
Soldathållet efter afdrag af augementsränta        kr              12:50
Aflöning till presterskapet                                           kr              26:07
dito - " -  till klockaren                                                   kr                0:80
Underhåll af allmänna vägar                                      kr              32:00
dito  - " -   - " -  - " - byggnader                                      kr                6:00
                                                                                            ===============
                                                                                 Summa Kr          140:80
*trosspassevolansavgift =
Avgift som rusthållarna erlade till kronan för att befrias från skyldigheten att svara för en berustad ryttares utredningspersedlar och tross.

Avsöndrad industrimark 1885 från 'Stora Ulunda'

I samband med försäljningen av Ulunda 3/4 mtl 1884 undantar J. A. Jungner mark enligt ovanstående karta. Man kan se att marken består av 1. Åker, 2. Kalkstensbrott och 3. och 4. Vägar. Här ser man att platsen för grynkvarnen kallas Hammars qvarn, vilken mark J. A. Jungner äger sedan 1884.

Foto från Lennart Strömberg, 2016 Foto från Lennart Strömberg, 2016

Bron från Ulunda Kalkbrott över till Grynkvarnsplatsen (jmfr kartan!)