A 4. Klockarebohlet - Klockaretomten

G:a Klockarebostaden på karta 1960 - då kantorsbostad

Den lilla Klockarbostaden var 1960 bostad för kantorn för Varnhems Klosterkyrka - här är själva tomten rödmarkerad. Hela Klockaretomten utgjorde 19:1 på kartan, här markerad med blått.

Kantorsbostaden 1960

Klockarebohlet 1920-tal - blev småskola redan 1880 med här boende småskolelärarinna

Klockarebohlet i olika sammanhang under 1700 -> 1900-talet

1780 - efter en förödande brand nära kyrkan som ändrade förhållanden för dåvarande Klosterbohlet mitt emot västra porten med ladugård i Borregårdens trädgårds södra del

Karttexten anger att Klåckarens ladugård före att den blev 'afbränd' låg inom området y. på kartan - här märkt med "Ägor till Klåckaren".

Från förrättningstexten under 'laga skifte' efter branden 1780

Lantmäteriets Historiska kartor - klicka på bilden för att se den större! Lantmäteriets Historiska kartor - klicka på bilden för att se den större!

Texttolkning förrättningstext;
"Äfven blefwo under Förrättmningen, uppå Her Magisterns och vice pastor Rödholms begäran, samtlige Closters Byemän sammankallade, för at enligt 4 § ofanstående Sockenstämma Protokoll, utse nådig Ladugårdsplats för Klåckaren, hvertil i den afbrändes ställe, som å Chartan finnes upptagen under y, och finnes vara kyrkan för nära belägen,

Byemännen med undertecknad, ej finner tjenligare plats, änn den, hverå de på Byens allmänna tå, väster om Klåckarens stuga, nu stående 2:ne Backstugor är belägna, dit äfven Klåckarens Manngårdshus efter hand kunna utflyttas, sedan backstugorna genom vederbörandes försorg blifvit å någon annan längre från Byen belägen tjenlig plats utflyttade under afbindande,

hvaraf Jonas Persson i Borregården åtog sig att åt Klåckaren härbergera så väl dess kreatur, som det foder som till deras föda och underhåll anskaffa kunde; hvilken Jonas Persson frivilligt ingågna förbindelse Herr Magistern och vice Pastor begjära de till framdeles åtfölje här antecknas måtte
Sålunda vara förättadt, intygar På Embetets Vägnar               Johannes Afzelius

Sockenstämmans beslut efter branden angående 'Klåckaren'

Nedtecknat av Alf Brage Nedtecknat av Alf Brage

Den praktiska tillämpningen av stämmans beslut i protokoll

Nedtecknat av Alf Brage Nedtecknat av Alf Brage

1805 Boställe med 'tvenne tegar' (N.) + ladugård på ofri grund

På karta 1805 ser vi att Klockarbohlet låg med sin bostad mitt för västra porten för Kyrkan. Här ser vi också Klockarbohlets ladugård som fick uppföras på marken vardera för Björsgården och Borregården (E. + L.) efter branden 1780.
 

**************************************************************************************

Anm; Fortfarande finns Gästgifvaregårdens byggnad kvar på E. väldigt nära västra porten, samt en äga norr om kyrkogårdsmuren. Dessa utgjorde Gästgifveriets mark och byggnader före den stora branden 1780 och bygnaden utanför porten tycks inte ha flyttats ännu till det nya stället vid 'Piskapung' (dagens korsning med Öglundavägen i Varnhem).

Texttolkning;
"N. Klåckarens Boställe, bestående af 2nne täppor vid kyrkan om 8 3/4 Kappland".

1783 fanns efter branden 1780 en diskussion 0m att skapa nytt Klosterbohl upp mot Billingeliderna (idag Ljungstorp)

Detaljbild 1783 på Flinkens backstuga med brukade och inhägnade marker
 

Stor diskussion 1783 kring hägnaderna och krav att lägga Flinkens Torp till Varnhems kyrka som klockarebol;

Det är lätt att på kartan se att det är denna lilla husplats som har följt med ända in i våra dagar som en husplats och nu finns som Ivarstorp 1:2, först med en sommarstuga med ungefär samma läge som "Flinkens stuga med kålgård" (benämning; karta 1794), sedan 2021 en större villa som åretruntbostad.

Del av denna mark skiftades till Ivarstorp 1803 (formellt införlivad med lagfart slutligen 1906) och själva marken utom hörnet med husplats såldes till Uppsala 1952. Kvar då fanns alltså då den lilla avstyckade fastigheten Ivarstorp 1:2 som finns där än idag (2013).

Direktcitat ur karttexten:
"Under mätningen infandt sig å nyo Herr Capitain de Frese (anm; nu vid Ängarås), så väl som vice Pastorn Skörholm och Commissarien Kullberg, af hvilka de tvenne förstnämnde itererade sin förut gjorda Protest, uttalande det de voro sinnade begjära högvederbörligit tillstånd at få sin inhägnad, den större till Beteshage under dels innehafvande och tillstötande Boställe Ängerås, norra delen af den i frågavarande platsen, och den senare, det så kallade Flinkens Torp til Klockarebol under Warnhems kloster kyrka, hvilket de begärde här anteknas måtte;

Äfvensom Commisarien Kullberg förbeholt sig orubbad besittning af de intagor han innehade til Ifvarstorp och Späckatorp såsom dess enskilta tilhörighet och dessutom del i den öfriga marken för desse hemman i händelse den beviljas skulle."

Slutklämmen tycks bli;
'att det som varit inhägnat får förbli på detta sätt, liksom att resten kan inhägnas för allmänt bete för hela Skarke by och inte endast för den sökande rådmannen på Kyrkebo,
med motiveringen;
"därest sökanden inte äger det minsta kreatur, vilken förmån hans grannar inte sakna"! Kyrkebo får dock även sin del av Kronomarken för inhägnad till bete för sina djur. Området kallas senare för "Kyrkebo hästahage". Kronan äger marken och tar ut avgift av hemmanen.
 
På så sätt ligger Flinkens stuga/Flinkens Torp, vid tiden benämnd "skräddare Flinks stuga", kvar med sina nu kartinritade kringhägnader för torpjordbruk och djurhållning inför framtida regleringsskiften - trots att skräddaren "dertil ej voro berättigad" enligt de protesterande. Ingen skattläggning diskuteras dock för Flinkens backstuga med mark!

1803 får 'Klåckarn' ett stycke mark på allmänningen nära kvarnarna - "norr om Paradiset"

Karta vid fördelningen av Billingeliderna 1803 (karta 1794).

Ur karttext 1803 skiftet av Billingeliderna Ur karttext 1803 skiftet av Billingeliderna

Utdrag af Mantals och Skattskrifningslängden uti Höjentorps Fögderi för år 1847 - 'Klockarebordet'; boende Klockaren Johan Flink

Protokoll hållit vid sammanträde med Varnhem socken-nämnd den 14:e Maj 1849 gällande Varnhems allmänningar

Texttolkning;

"Protokoll hållit vid sammanträde med Varnhem socken-nämnd den 14:e Maj 1849.
Närvarande: Undertecknad, ledamöter; Häradsdomaren Lars Jonsson, Anders Pettersson (Hålltorp) och Mattias Andersson (Simmesgården)

Enligt förliden gårdag uttryckt motion bortarrenderas följande platser å allmän mark på 10-års tid från enligt förrättning 1853 (lagas skiftet) under förbehåll att de icke inom samma tid blifwer skiftade, i hvilket fall arrendatorerna få träffa överenskommelse med de blifwande ägarna;"

Klockaren Flink arrenderar 'Flinks intägt' som Klockarbohl

Här har platserna fått beteckningen intäkt enligt gammalt uttryck.
Här finns Linds intägt, Breds intägt, Lille Smedens intägt, Store Smedens intägt, Kämpes intägt, Sjömans intägt, Redigs intägt, Godtköps intägt, Henriks intägt, Flinks intägt, Petter Perssons intägt, Frisks intägt och till slut Andreas Nilssons intägt.

Det framgår att "Flinks intägt" arrenderas av Klockaren Flink.

1850 Klockaren har flyttats sdan 1805 och tilldelas nu 1850 forna Gästgifvaregårdens mark norr om Kyrkogården - som här kallas 'Klockarejorden'  - för ytterlige en flytt

Enligt karttexten nedan så hör följande nummer till Klockarbohlet;
1203 Lannen i Borregårdens Trädgård
1204 Gata och Ladugårdsplats
1208 Trädgård (med husplats)
+ dessutom finns noterat under Gästgifvaregården
Nr 1230 Klockaretomt Lannen

Karttexten visar vilka delar (nummer) som hörde till Klockarebohlet med innehafvaren Klockaren J. Flink - inritade med rött på kartan ovan!

1850 slutlig flytt till Klockarjorden utanför norra muren

1850 har Klockarbohlet äntligen flyttats färdigt - nu inryms det inom littera AA på laga skifteskartan.

(Anm; Att inte Klockarjorden på allmänningen finns med är för att den inte inrymdes i Laga skiftet).

Två Klockarjordar utritade på karta över Varnhems allmänningar 1898

Klicka för att se kartan större! Klicka för att se kartan större!

På karta 1898 finns utritat två Klockarjordar;
Klockarjorden vid Kyrkan samt även Klockarjord 2 inom Allmänningen vid Fjellet (nära Bille kvarn - Hospitalsqvarn)

Som en inhägnad inom allmänningen presenteras Klockarejorden 2 - senare påförd beteckningen 19:1, vilken senare överförs som beteckning på Klockarejorden vid Kyrkan i fastighetsreglering 1990.

Några tidiga Klockare i Varnhem 1600 - 1700-talet:

Med stort tack till Anders Ståhl för att du delat med dig av dina efterforskningar efter tidiga klockare i Varnhem

1676 föds klockaren Esbjörn Bryntesson

1714 sonens födelse, senare klockaren Lars Esbjörnsson med moder Birgitta Månsdotter född 1680

1740 Lars Esbjörnsson gifter sig med Maria Arvidsdotter

ArkivDigital ArkivDigital

1740-04-13 "dito vigdes drängen Lars Esbjörnsson ifrån xxxxxx vid pigan Maria Arvidsdotter.

1743 klockaren Esbjörn Bryntesson begravs i Varnhem 64 år

ArkivDigital ArkivDigital

"25 september begrofs klockaren Esbjörn Bryntesson - 64 år"

1752 Klockaren Lars Esbjörnsson blir med makan Maria Arwidsdotter far till senare klockaren Esbjörn Larsson (Warnberg)

ArkivDigital ArkivDigital

1759 modern till Lars, Birgitta Månsdotter, dör av ålderdom

ArkivDigital ArkivDigital

Birgitta Månsdotter, hustru xxxxx vid Clostret dör 1759 av ålderdom - 79 år gammal.

1766  Lars Esbjörnsson dör av lungsot

begrofs den 6 januari 1767, dog 1766-12-24, Lars Esbjörnsson, xxxxxx xxxxxx, lungsot 52 år gammal.

Esbjörn Larsson Warenberg dör 1803

ArkivDigital ArkivDigital

1803-11-12 dör Esbjörn Larsson Warenberg, Klockare utiWarnhems socken av lungsot 51 år gammal efter att ha lefvat oförvitligt.

Förteckning enligt kyrkböckerna av boende Klockarbohlet/Klockaretomten 1786 - 1938